Επιδότηση για Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές

Newsroom
20/03/2013 - 14:48
20/03/2013 - 14:48
20/03/2013 - 14:48
Επιδότηση για Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές
    Επιδότηση για Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές Ξεκινούν τον Απρίλιο οι αιτήσεις για την επιδότηση επιχειρήσεων ωστε να προχωρήσουν στην μετεγκατάσταση τους σε…

 

 

Επιδότηση για Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Βιομηχανικές Περιοχές

Ξεκινούν τον Απρίλιο οι αιτήσεις για την επιδότηση επιχειρήσεων ωστε να προχωρήσουν στην μετεγκατάσταση τους σε Βιομηχανικές Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ) και Επιχειρηματικά Πάρκα

Πιο συγκεκριμένα, ειδικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

Αειφορική διαχείριση των περιβαλλοντικών μέσων και του φυσικού κάλλους.
Ενίσχυση των υποδομών που στηρίζουν την ποιοτική επιχειρηματικότητα, δημιουργούν οικονομίες κλίμακας και σκοπού, ενισχύουν τη συνεργασία με δημόσιους ή άλλους φορείς παραγωγής γνώσης και διαμεσολαβούν για τη μεταφορά και διάχυση της καινοτομίας.
Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Ενίσχυση δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας και εκσυγχρονισμός των υποδομών υποδοχής επιχειρήσεων.
Μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε φορείς με υψηλό κόστος λειτουργίας.
Δημιουργία προϋποθέσεων για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της απασχόλησης

Σε ποιους απευθύνεται το προγραμμα επιδότησης για μετεγκατάσταση επιχειρήσεων

Α. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1/1/2009.

Β. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας. Διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1/1/2009 και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσειων 2004/C 244/02.

Οι ολοκληρωμένες και πλήρεις χρήσεις αποδεικνύονται μέσω των δημοσιευμένων ισολογισμών των επιχειρήσεων. Όσες επιχειρήσεις δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση ισολογισμών θα πρέπει αντίστοιχα να έχουν υποβάλει για τρεις φορολογικές χρήσεις τα απαιτούμενα Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος.

Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000€ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000€ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Δ. Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση των πιο πάνω επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V του Οδηγού του Προγράμματος.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις θεωρούνται οι εταιρικές επιχειρήσεις (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών) καθώς και οι Ατομικές Επιχειρήσεις με δραστηριότητα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε έναν από τους κωδικούς ΚΑΔ (NACE-αναθεώρηση 2 όπως ισχύει), που περιλαμβάνονται στον πίνακα επιλέξιμων δραστηριοτήτων, όπως αυτοί προκύπτουν από τη Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου που εκδίδει η αρμόδια ΔΟΥ με αιτία μεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑΔ μέσω TAXISNET» για τις Εταιρικές Επιχειρήσεις και Βεβαίωση Μεταβολής Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία που εκδίδει η αρμόδια ΔΟΥ με αιτία μεταβολής «Αντιστοίχιση ΚΑΔ μέσω TAXISNET» για τις Ατομικές Επιχειρήσεις

Δεν αποκλείονται επίσης οι επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από μετατροπή, μεταβίβαση, απορρόφηση ή συγχώνευση, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, ακόμα και στην περίπτωση που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα μετά την 1/1/2009. Για τον έλεγχο των παραπάνω ενεργειών είναι απαραίτητη η προσκόμιση στοιχείων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τη συνέχεια του φορέα της επένδυσης (αρχικό και τροποποιημένα καταστατικά επιχείρησης, δημοσίευση ΦΕΚ, βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας και βεβαίωση μεταβολών – όπου υπάρχει- από την οικεία ΔΟΥ) και ότι ο νέος φορέας προήλθε σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω αναφερόμενη εγκύκλιο οδηγία.

Για την αξιολόγηση - βαθμολόγηση των κριτηρίων 1, 2, 3 και 4 καθώς και των συντελεστών βαρύτητας αυτών εξετάζεται η εκ της μετατροπής, μεταβίβασης, απορρόφησης ή συγχώνευσης δημιουργηθείσα επιχείρηση

Επισημαίνεται ότι από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις εξαιρούνται και δεν δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής ούτε να λάβουν την ενίσχυση της επιχορήγησης οι δραστηριότητες της πρώτης μεταποίησης των προϊόντων του τομέα Γεωργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο πρώην παράρτημα ΙΙ του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις δικαιόχρησης (franchising) καθώς επίσης κοινοπραξίες (παρ. 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ) και αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (σωματεία, σύλλογοι, ΟΤΑ κ.α)

Οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν πρόταση πρέπει επίσης να ικανοποιούν εκτός των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα σημεία 5.1, 5.2 και το σύνολο των ακολούθων προϋποθέσεων:

Κάθε υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα να υποβάλει μια και μόνο επενδυτική πρόταση, η οποία θα αφορά μόνο ένα τόπο υλοποίησης της επένδυσης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Δεν είναι δυνατή η υποβολή επενδυτικής πρότασης από μια επιχείρηση που να αφορά παραπάνω από ένα τόπο υλοποίησης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης ή η υποβολή δεύτερης πρότασης από την ίδια επιχείρηση για διαφορετικό τόπο υλοποίησης για την παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Η επιχείρηση να έχει καταστατική έδρα στην Ελλάδα και κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς της μέσα στα όρια της Ελληνικής επικράτειας Η επιχείρηση να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή καθεστώς συνδιαλλαγή Η επιχείρηση να μην είναι προβληματική σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 2 σημεία 9, 10 και 11 των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2004/C/244/02 (Για τον ορισμό της προβληματικής επιχείρησης βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII του Οδηγού). Η επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, να μην εμπίπτει στα κριτήρια διαχωρισμού πράξεων των Ταμείων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΓΤΑΑ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) και ΕΤΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας) όπως αυτά περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ του Οδηγού). Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στα κριτήρια αυτά χρηματοδοτούνται στην παρούσα φάση αποκλειστικά από το ΕΓΤΑΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά την υλοποίηση ότι η επιχείρηση εντάχθηκε στο παρόν πρόγραμμα ως δικαιούχος, το έργο θα απενταχθεί και η τυχόν χορηγηθείσα Δημόσια Χρηματοδότηση θα πρέπει να επιστραφεί εντόκως. Να μην εκκρεμεί σε βάρος της επιχείρησης διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου χορηγηθείσας ενίσχυσης ανεξαρτήτως του καθεστώτος ενίσχυσης στο πλαίσιο του οποίου αυτή χορηγήθηκε καθώς και του χρόνου χορήγησης αυτής. Οι δαπάνες του προτεινόμενου έργου να μην έχουν χρηματοδοτηθεί και να μην έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και να μην έχουν υποβληθεί για ένταξη και να μην υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους τόσο για το σύνολο τους όσο και για τις επιμέρους ενέργειες. Ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό. Η επιχείρηση να καταθέσει τα δικαιολογητικά που παρουσιάζονται στην Ενότητα 11. Το σύνολο των υποβληθεισών προσφορών των προμηθευτών για την υλοποίηση της επένδυσης να έχει εκδοθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος,  ήτοι 14/12/2012. Η επιχείρηση να μην έχει προβεί σε έναρξη του έργου πριν την προδημοσίευση του Προγράμματος. (Δηλαδή η επιχείρηση να μην έχει αναλάβει νομικές δεσμεύσεις, - εκτός του συμφώνου αγοράς ή ενοικίασης  οικοπέδου ή κτιριακών εγκαταστάσεων –να μην έχει προβεί σε παραγγελίες έναντι προκαταβολών, να μην έχουν εκδοθεί προτιμολόγια, τιμολόγια ή δελτία αποστολής, να μην έχουν υπογραφεί συμβάσεις εκτός της αγοροπωλησίας οικοπέδων ή κτηρίων κλπ.) Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα έχοντας στην επωνυμία της άδεια λειτουργίας για τη δραστηριότητα της ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το δεύτερο μέρος και ειδικότερα σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 19 του Ν. 3982/2011 ή σχετικό απαλλακτικό, ή διέθετε άδεια λειτουργίας κατά το παρελθόν. Η επιχείρηση να μην έχει λάβει αθροιστικά σε μία τριετία, επιχορηγήσεις με βάση τον κανόνα De minimis που υπερβαίνουν τα 200.000€. Η επιχείρηση να μην έχει αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης από άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιχείρηση οφείλει να διαθέτει ή διαφορετικά δεσμεύεται να υλοποιήσει είτε μέσω του Προγράμματος είτε με ίδιες δαπάνες τις κατάλληλες υποδομές οι οποίες ελαχιστοποιούν τα εμπόδια πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ΑμεΑ. Ως υποδομές για τις ανάγκες του παρόντος προγράμματος, νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές, όσο και η κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου καθώς και οι ηλεκτρονικές υποδομές. Η μετεγκατάσταση να μη γίνεται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής παρά μόνο για επιχειρήσεις που η προς μετεγκατάσταση μεταποιητική τους μονάδα υφίσταται εντός των ορίων αυτής.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000€ έως μέγιστο 400.000€ και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών  μέχρι 31/3/2015.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί το εγκεκριμένο Οικονομικό Αντικείμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, το οποίο ως ύψος επένδυσης δεν θα πρέπει να είναι κάτω των 30.000€, το έργο να είναι λειτουργικό και να έχει εκδοθεί η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης στο νέο χώρο εγκατάστασης αυτής.

Για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε περιοχές ΟΠΑΑΧ (ΠΑΡΑΤΗΜΑ ΙΧ) και οι κωδικοί δραστηριότητάς τους εντάσσονται στους κωδικούς δραστηριότητας του Πίνακα του ιδιου παραρτήματος, θα πρέπει υποχρωτικά να υποβάλλουν πρόταση στα πλαίσια του παρόντος οδηγού, όπου το ύψος της εγκεκριμένης επένδυσης θα είναι άνω των 300.000 €, καθώς επίσης ο Π/Υ ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι και αυτός άνω των 300.000€.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε πάγια και άϋλες επενδύσεις και οι οποίες επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% για όλη την ελληνική επικράτεια. Οι επιλέξιμες ενέργειες αναλύονται ως ακολουθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: Επενδύσεις σε πάγια

Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ).

Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις και έγγραφα του προμηθευτή.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: Άϋλες επενδύσεις

Ενέργειες μετεγκατάστασης Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος. Το Δημόσιο δεν δεσμεύεται έναντι των ήδη διενεργηθεισών δαπανών στην περίπτωση που τελικά η πρόταση δεν υπαχθεί στη χρηματοδότηση του Προγράμματος.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν αποκλειστικά τις επιλέξιμες ενέργειες που αναφέρονται στην προηγούμενη Ενότητα «Επιλέξιμες Ενέργειες» και περιλαμβάνουν:

Δαπάνες για την ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στη τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την ανέργεση αυτών). Δαπάνες για την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή/και την επέκταση/ διαρρύθμιση των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων στο νέο χώρο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για βιομηχανική χρήση. (Αφορά στο κόστος αγοράς υλικών και στην τιμολόγηση εργασιών και παροχής υπηρεσιών για την επέκταση/διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιρίων). Δαπάνες για την δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης. Δαπάνες για Αναγκαίες Ειδικές Εγκαταστάσεις. Δαπάνες που αφορούν στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου. Δαπάνες για την προμήθεια του νέου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης, λογισμικού, εξοπλισμού ποιοτικού ελέγχου και εξοπλισμού ίδιοπαραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και μετατροπής καυσίμων σε φυσικό αέριο. Δαπάνες ενεργειών μετεγκατάστασης. Δαπάνες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης. Δαπάνες εκπόνησης αναγκαίων μελετών.

Περίοδος υποβολής

από 15/4/2013 έως 31/5/2013

Ως προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η 24η ώρα της ημέρας που έχει καθοριστεί ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή προτάσεων.

Οδηγός του Προγράμματος και Παραρτήματα

 

 

 

 

Δείτε Ειδήσεις για τις Πανελλήνιες 2020