ΙΚΑ ενέργειες για τον χρόνο έκδοσης συντάξεων

ΙΚΑ ενέργειες για τον χρόνο έκδοσης συντάξεων 'Ενα από τα πλέον κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην έκδοση των συντάξεων. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται στις αλλαγές που επήλθαν στο συνταξιοδοτικό καθεστώς αλλά και στη δραματική μείωση των υπαλλήλων λόγω αθρόων συνταξιοδοτήσεων σε συνδυασμό με την αδυναμία αντικατάστασής τους ("πάγωμα" των προσλήψεων). Συγκεκριμένα, οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν στο ασφαλιστικό σύστημα και ιδιαίτερα στο συνταξιοδοτικό καθεστώς κατά τα τελευταία 2,5 έτη (από τον 7/2010 και μετά), επέφεραν: σημαντική αύξηση αιτημάτων για συνταξιοδότηση, που στην πλειονότητά τους συνοδεύονται από αιτήματα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, γεγονός που επιμηκύνει ακόμη περισσότερο το χρόνο έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης, αύξηση του χρόνου έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων λόγω πολυπλοκότητας των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, σημαντική αύξηση αιτήσεων για προσυνταξιοδοτικές βεβαιώσεις, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να γνωρίζουν υπό το πρίσμα του νέου συνταξιοδοτικού καθεστώτος το χρόνο κατοχύρωσης ή θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος. Οι αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα όμως, δεν έφεραν μόνο σημαντική εισροή αιτημάτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά και σημαντική μείωση του προσωπικού του, που αποχώρησε μαζικά λόγω συνταξιοδότησης. Οι εναπομείναντες στην Υπηρεσία υπάλληλοι, κλήθηκαν να ανταποκριθούν, αφενός μεν στην αυξημένη επισκεψιμότητα των ασφ/νων (που κατέφευγαν στις υπηρεσίες συντάξεων προκειμένου να ενημερωθούν για τις αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος ή για τις περικοπές των συντάξεών τους), αφετέρου δε στη διαχείριση της μεγάλης εισροής των αιτημάτων συνταξιοδότησης. Ταυτόχρονα, κλήθηκαν να ανταποκριθούν, στον πρόσθετο φόρτο εργασίας που δημιούργησε η διαδικασία καταγραφής της φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων των ετών 2011-2012 (μεγάλος αριθμός συνταξιούχων ή εκπροσώπων τους απευθύνθηκε στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απογραφή τους, έλεγχο θανόντων συνταξιούχων, αναζήτηση αρχεωστήτως καταβληθέντων συντάξεων, σύνταξη καταλογιστικών αποφάσεων καθώς και σύνταξης μηνυτήριων αναφορών). Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή συγκρότησε Ομάδα Εργασίας ειδικού σκοπού υπό την εποπτεία και τον συντονισμό του Υποδιοικητή κ. Πατσούρη (Μέλη της Ομάδας: Χ. Γδοντάκη- Γενική Δ/ντρια Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, Β. Ήντουνα- Δ/ντρια Παροχών, Φ. Μαγγίνα- Δ/ντρια Περιφερειακού Υποκαταστήματος Συντάξεων, Β. Χατζηευσταθιάδου-Δ/ντρια Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών & Α. Τσόλκα -Υπεύθυνη της επιχειρησιακής Ομάδας Παροχών ΟΠΣ-ΙΚΑ ). Στο πλαίσιο των εργασιών της Ομάδας αποφασίστηκε η υλοποίηση δράσεων επιτάχυνσης της απονομής συντάξεων με την αξιοποίηση των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ-ΙΚΑ). Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν το έτος 2012 αποτελούν μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το έτος αυτό, ενώ αυτές που υλοποιούνται το τρέχον έτος αποτελούν μέρος του υπό κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου του έτους 2013. Οι ανωτέρω δράσεις στόχευσαν στη:Α. Μείωση της επισκεψιμότητας των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.Β. Μείωση του χρόνου έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων.Γ. Μείωση του χρόνου αναμονής για την καταβολή του ποσού αρχικής σύνταξης. Αναλυτικά οι ενότητες των δράσεων έχουν ως εξής: Α. Μείωση της επισκεψιμότητας των ασφαλισμένων στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜΠροκειμένου να επιτευχθεί η μείωση της επισκεψιμότητας των ασφαλισμένων στα Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ώστε να εξοικονομηθούν ανθρώπινοι πόροι και να διατεθούν στην ταχύτερη διαχείριση των υποθέσεων, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αξιοποιώντας τα δεδομένα του ΟΠΣ-ΙΚΑ, ανέπτυξε μέσω του διαδικτύου ηλεκτρονικές υπηρεσίες, για την ενημέρωση των πολιτών και την παροχή ολοκληρωμένων και ασφαλών ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω υπηρεσίες: 1. Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού Δικαιώματος και Εργαλείο Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης 2. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Συνταξιοδότησης 3. Ηλεκτρονική Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης Συνταξιοδότησης ή του Προσδιορισμού Χρόνου Ασφάλισης 4. Μηνιαία Πληρωμή Σύνταξης Ειδικότερα μέσω των ανωτέρω υπηρεσιών προσφέρονται τα ακόλουθα: 1. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών "Οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος" και του "Εργαλείου Υπολογισμού Βασικού Ποσού Σύνταξης", ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί για τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος και να υπολογίσει το βασικό ποσό της σύνταξης που δικαιούται. Η υπηρεσία αυτή τέθηκε στη διάθεση των υποψήφιων συνταξιούχων στις 10/3/2011 και αναπροσαρμόστηκε με τις αλλαγές που επέφερε ο Ν. 4093/2012 από 24/12/2012. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά το 2012 επισκέφθηκαν αυτή την υπηρεσία και άντλησαν πληροφορίες 191.398 χρήστες 2. Μέσω της υπηρεσίας "Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης", ο ασφαλισμένος (εφόσον πιστοποιηθεί), έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ). Η ημερομηνία υποβολής της οριστικής ηλεκτρονικής αίτησης λογίζεται ως κανονική ημερομηνία υποβολής αυτής, η δε επεξεργασία του αιτήματος ξεκινά με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Η υπηρεσία αυτή τέθηκε στη διάθεση των συνταξιούχων στις 15/10/2012 και έως 3/2/2013 υποβλήθηκαν μέσω του διαδικτύου 373 αιτήσεις συνταξιοδότησης. 3. Συγχρόνως με την ηλεκτρονική αίτηση τέθηκε στη διάθεση των συνταξιούχων και η υπηρεσία "Παρακολούθηση της Πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης ή του προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης", με την οποία παρέχεται στους ασφαλισμένους η δυνατότητα να αντλούν ηλεκτρονικά πληροφορίες και να παρακολουθούν τη διαδικασία διεκπεραίωσης της αίτησής τους, σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας της από την αρχική υποβολή της αίτησης, έως την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης. Αναφέρεται ότι από 15/10/2012 έως 31/12/2012 επισκέφθηκαν τη συγκεκριμένη υπηρεσία 21.262 πιστοποιημένοι χρήστες προκειμένου να παρακολουθήσουν την πορεία του αιτήματός τους. 4. Μέσω του εργαλείου "Μηνιαία πληρωμή σύνταξης", οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ και τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, θα μπορούν άμεσα να ενημερώνονται για τη μηνιαία πληρωμή της σύνταξής τους, όπως για το ύψος του Βασικού ποσού σύνταξης, το ύψος των κρατήσεων-μειώσεων, τον παρακρατηθέντα φόρο και γενικώς πως διαμορφώνεται το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξής τους. Η δράση αυτή θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία σε σύντομο χρονικό διάστημα. Β. Μείωση του χρόνου έκδοσης των συνταξιοδοτικών ΑποφάσεωνΠροκειμένου να μειωθεί ο χρόνος έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, δρομολογήθηκε δέσμη μέτρων που κυρίως στόχευσαν και στοχεύουν στην: 1. Αποκέντρωση των υπηρεσιών απονομών συντάξεων του Περ/κού Υποκ/τος Πάτρας 2. Αποκέντρωση του Περ/κού Υποκ/τος Συντάξεων 3. Αποκέντρωση της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών (όσον αφορά σε θέματα ανακεφαλαίωσης χρόνου διαδοχικής ασφάλισης) 4. Επέκταση σε 48 Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της αρμοδιότητας χορήγησης προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης (Κ.Α.Ν.), με άμεση προοπτική να επεκταθεί η αρμοδιότητα σε άλλα 12 Υποκ/τα 5. 'Ενταξη στο ΟΠΣ-ΙΚΑ της Υποδ/νσης Συγχ/ντων Ταμείων του Υποκ/τος ΙΚΑ Αθηνών 6. 'Αμεση ενημέρωση των υπαλλήλων στα συνταξιοδοτικά θέματα. 7. Προσαρμογή του λογισμικού των απονομών συντάξεων ΟΠΣ-ΙΚΑ βάσει των αλλαγών των συνταξιοδοτικών διατάξεων 8. Απλούστευση των διαδικασιών που άπτονται της διαδικασίας έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων 9. Στελέχωση των υπηρεσιών συντάξεων με νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους. 10. Αύξηση της παραγωγικότητας με τη δημιουργία κλιμακίων Υπερωριακής Απασχόλησης 11. Αποκέντρωση των υπηρεσιών απονομών συντάξεων του Περ/κού Υποκ/τος Θεσ/νίκης 12. Ηλεκτρονική διασύνδεση για τη διακίνηση αλληλογραφίας, μεταξύ του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και των Υπηρεσιών συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 13. Περαιτέρω αποκέντρωση του Περ/κού Υποκ/τος Συντάξεων. 14. Κωδικοποίηση των κανόνων ανακεφαλαίωσης για σύνταξη. Ειδικότερα μέσω των ανωτέρω μέτρων επιτυγχάνονται τα ακόλουθα: 1. Αποσυμφόρηση του κέντρου απονομής συντάξεων του Περ/κού Υποκ/τος Πάτρας, (όπου είχε συσσωρευτεί πλήθος ανεπεξέργαστων αιτήσεων), με τη δημιουργία από 1/5/2011 4 νέων κέντρων Απονομής Συντάξεων στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Πύργου, Αιγίου, Ζακύνθου και Αργοστολίου. 2. Αποσυμφόρηση του Περ/κού Υποκ/ματος Συντάξεων με την ανάθεση από 1/1/2012 σε Διευθυντές Τοπικών Υποκαταστημάτων Αττικής της αρμοδιότητας απονομής σύνταξης για ασφαλισμένους όμορων Υποκαταστημάτων που μέχρι τότε ανήκε στο Περιφερειακό Συντάξεων (για την υλοποίηση του μέτρου αυτού τροποποιήθηκε το θεσμικό πλαίσιο). Συγκεκριμένα, εξαιρέθηκαν από την αρμοδιότητα του Περ/κού Υποκ/τος Συντάξεων ασφαλιστικές περιοχές και ανατέθηκαν σε άλλα Υποκ/τα Συντάξεων, ως εξής: I. η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος Αχαρνών, ανατέθηκε στο Τοπικό Υποκατάστημα Αγίων Αναργύρων. II. οι ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Ζωγράφου και Χολαργού ανατέθηκαν στο Τοπικό Υποκατάστημα Αλεξάνδρας. III. οι ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Αγίου Στεφάνου και Κηφισιάς ανατέθηκαν στο Τοπικό Υποκατάστημα Αμαρουσίου. IV. η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος Νέου Ηρακλείου ανατέθηκε στο Τοπικό Υποκατάστημα Νέας Ιωνίας. V. η ασφαλιστική περιοχή του Τοπικού Υποκαταστήματος Γαλατσίου ανατέθηκε στο Τοπικό Υποκατάστημα Πατησίων. VI. οι ασφαλιστικές περιοχές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Αιγάλεω, Χαϊδαρίου και Αγίου Ιεροθέου ανατέθηκαν στο Τοπικό Υποκατάστημα Περιστερίου. 3. Αποσυμφόρηση της αρμόδιας για όλη την Ελλάδα Υποδιεύθυνσης Μητρώου ασφαλισμένων του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών για περιπτώσεις ανακεφαλαίωσης χρόνου διαδοχικής ασφάλισης (που αφορά πάνω από το 60% των αιτημάτων) με την ανάθεση από 1.9.2011 στους Δ/ντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομών Συντάξεων της αρμοδιότητας παροχής στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό. Σήμερα και τα 39 απονεμητικά κέντρα διαχειρίζονται τα αιτήματα της διαδοχικής ασφάλισης. Για το λόγο αυτό, το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Αθηνών συγχωνεύθηκε-μεταστεγάστηκε από 18.1.2013 στο Περιφερειακό Υποκατάστημα Συντάξεων Αθηνών. 4. Επέκταση της αρμοδιότητας χορήγησης προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων σε 48 Υποκαταστήματα. Η αρμοδιότητα χορήγησης προσυνταξιοδοτικών βεβαιώσεων χρόνου ασφάλισης, που μέχρι σήμερα την είχε μόνο το Περιφερειακό Υποκατάστημα Συντάξεων (ΚΑΝ) από 9/1/2013 επεκτάθηκε σε 48 Υποκαταστήματα. 'Ετσι, οι ασφαλισμένοι που επιθυμούν να προσδιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής τους μπορούν δύο έτη πριν από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας τους για συνταξιοδότηση, να απευθύνονται για χορήγηση σχετικής Βεβαίωσης στα 38 Υποκαταστήματα Απονομής Συντάξεων, στην Υποδιεύθυνση Ανακεφαλαίωσης του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Συντάξεων (ΚΑΝ), καθώς και στα Τοπικά Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αιγάλεω, Κορίνθου, Σερρών, Κορωπίου, Σπάρτης, Κατερίνης, Λαυρίου, Βέροιας και Νάουσας. Η επέκταση της αρμοδιότητας στοχεύει στην ταχύτερη έκδοση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και υπαγορεύεται από την ανάγκη εξασφάλισης στους πολίτες της γνώσης του χρόνου ασφάλισής τους, για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους ιδίως μετά τις πρόσφατες μεταβολές της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι οι υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης θα επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες Μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παράλληλα με το σχέδιο οργανωτικής αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών του ΙΚΑ, που υλοποιείται με τη συνένωση των Μονάδων και επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα, στα τοπικά υποκαταστήματα Ηγουμενίτσας, Πολύγυρου, Νίκαιας, 'Αρτας, Γιαννιτσών, Δραπετσώνας, Πρέβεζας, Εύοσμου, Περάματος, Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Σάμου και Σύρου, οι υπηρεσίες ανακεφαλαίωσης θα λειτουργήσουν μετά την εγκατάσταση του σχετικού λογισμικού και την εκπαίδευση του προσωπικού, τον Μάρτιο 2013. 5. Κατάργηση της χειρόγραφης διαδικασίας ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης από συγχωνευθέντα Ταμεία. Η Υποδ/νση Συγχωνευθέντων Ταμείων του Περ/κού Υποκ/τος Αθηνών εντάχθηκε στο ΟΠΣ-ΙΚΑ προκειμένου η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης που προέρχεται από τα συγχωνευθέντα ταμεία να γίνεται πλέον μέσω του λογισμικού της ασφαλιστικής ιστορίας του ΟΠΣ. Με την ενέργεια αυτή εξοικονομήθηκαν εργατοώρες δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή ήταν χειρόγραφη και ο υπάλληλος της απονομής σύνταξης ήταν υποχρεωμένος να εισάγει αυτόν τον χρόνο στο λογισμικό του ΟΠΣ, για την επεξεργασία του αιτήματος. 6. Εκπαίδευση των υπαλλήλων στις νέες ρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή τους. Για το λόγο αυτό υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα: i. Καταγράφηκαν οι κανόνες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης για την απονομή της σύνταξης και στις 5/6/2012 κοινοποιήθηκε σε όλους τους υπαλλήλους αναλυτικό έγγραφο με οδηγίες ανακεφαλαίωσης χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση. ii. Δημιουργήθηκε νέα εφαρμογή μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ "Πρόγραμμα πληροφόρησης συνταξιοδοτικών διατάξεων". Στην εφαρμογή αυτή περιελήφθησαν όλες οι συνταξιοδοτικές διατάξεις (παλαιές διατάξεις ως και οι αλλαγές που επέφεραν οι ν. 3863/2010 και 4093/2012) για όλες τις κατηγορίες σύνταξης (γήρατος, αναπηρίας και θανάτου), για ασφαλισμένους πριν και μετά την 1/1/1993. Οι υπάλληλοι των συντάξεων, μέσω αυτής της εφαρμογής μπορούν εύκολα να πληροφορηθούν πότε και εάν θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα για την κάθε περίπτωση που αντιμετωπίζουν. 7. Οι νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του Νόμου 3863/2010 υποστηρίχθηκαν από το λογισμικό των απονομών συντάξεων του ΟΠΣ-ΙΚΑ, που προσαρμόστηκε κατάλληλα, ώστε να εκδίδονται οι συνταξιοδοτικές αποφάσεις μέσω του λογισμικού συντάξεων του ΟΠΣ-ΙΚΑ ταχύτερα και ορθά. 8. Απλούστευση από 3.1.2013 των διαδικασιών που εφαρμοζόταν για τη χορήγηση βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης σε ασφαλισμένους και υποψήφιους συνταξιούχους που προέρχονται από τα συγχωνευθέντα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία, καθώς και της διαδικασίας αναζήτησης ΠΑΗΕ. Συγκεκριμένα: α) καταργήθηκε η έκδοση απόφασης προσδιορισμού του χρόνου ασφάλισης κατά την εξέταση συνταξιοδοτικών αιτημάτων, των προερχόμενων από τα συγχωνευθέντα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμεία ασφαλισμένων. β) καταργήθηκε η χειρόγραφη ανακεφαλαίωση του χρόνου από συγχωνευθέντα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμεία, δεδομένης της ένταξης στο Ο.Π.Σ. της Υποδιεύθυνσης Συγχωνευθέντων Ταμείων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Αθηνών, όπου πλέον η ανακεφαλαίωση του χρόνου ασφάλισης γίνεται μέσα από τις οθόνες του Ο.Π.Σ., γ) καταργήθηκε η ανακεφαλαίωση ημερών ασφάλισης του χρόνου από συγχωνευθέντα στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Ταμεία, για τους ασφαλισμένους που έχουν δικαιωθεί επιστροφής κλάδου πρόνοιας. Για του τελευταίους θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος ασφάλισης όπως έχει καταμετρηθεί και αναφέρεται στις εκδοθείσες για την επιστροφή του κλάδου πρόνοιας αποφάσεις Διευθυντή, χωρίς να απαιτούνται εκ νέου ενέργειες. δ) καταργήθηκε η διαδικασία αναζήτησης Πινακίδας Ανακεφαλαίωσης Ημερών Ασφάλισης (ΠΑΗΕ), όταν ταυτοποιούνται τα στοιχεία της Υπηρεσίας και όταν οι αιτήσεις για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης των συγχωνευθέντων Ταμείων αφορά το τέως Τ.Α.Τ. - Μ.Γ.Τ. 9. Ο μεγαλύτερος αριθμός από τους νεοπροσλαμβανόμενους υπαλλήλους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ-Κ9) εκπαιδεύτηκε στο αντικείμενο των συντάξεων και τοποθετήθηκε να παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλο το φάσμα του τομέα αυτού (ανακεφαλαίωση - απονομές - πληρωμές). Οι υπάλληλοι αυτοί παρήγαγαν εξαιρετικό έργο, το αποτέλεσμα του οποίου είχε ήδη αρχίσει να γίνεται ορατό, πλην όμως με την αποχώρηση αυτών από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το πρόβλημα επανέρχεται. 10. Με Αποφάσεις Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Υπουργικές Αποφάσεις συστήθηκαν Κλιμάκια επιτάχυνσης (υπερωριακής απασχόλησης) με έργο την έκδοση προσωρινών και οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης. Η συμμετοχή των υπαλλήλων στα κλιμάκια αυτά αυξήθηκε κατά το διάστημα Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου 2012. 'Ετσι, ενώ το 2011 εκδόθηκαν 18.709 προσωρινές συντάξεις, το 2012 εκδόθηκαν 56.741, παρ' όλο που διαπιστώθηκε μείωση του προσωπικού κατά 6% στο β΄ εξάμηνο του 2012 έναντι του α΄ εξαμήνου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα Θεσσαλονίκης, Πειραιά και Απονομής Συντάξεων, που φέρουν και το μεγαλύτερο βάρος υποθέσεων συνταξιοδότησης, παρατηρήθηκε αύξηση των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν κατά 21,5%, 54,37% και 15% αντίστοιχα. 11. Στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης αποκέντρωσης του Περ/κού Υποκ/τος Θεσσαλονίκης που χορηγεί συντάξεις σε εννέα (9) νομούς, έχει προωθηθεί απόφαση Διοικητή για ανάθεση αρμοδιότητας έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκ/των ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 'Εδεσσας, Σερρών, Κιλκίς και Βέροιας. 12. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ηλεκτρονική διασύνδεση μεταξύ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για ανταλλαγή στοιχείων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Σύμφωνα με τον παραπάνω σχεδιασμό, οι Διευθύνσεις Προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών (που παραλαμβάνουν τα αιτήματα των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται από το Γ.Λ.Κ.), κατά την υποβολή συνταξιοδοτικών αιτημάτων με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και εφόσον υπάρχει συμμετοχή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην δαπάνη της συνταξιοδότησης, θα επιλαμβάνονται για την άμεση ηλεκτρονική διαβίβαση των σχετικών αιτημάτων συμμετοχών στο Ίδρυμα. Με τον τρόπο αυτό θα διενεργείται ταυτόχρονη επεξεργασία των συνταξιοδοτικών περιπτώσεων τόσο από πλευράς μας όσο και από πλευράς του Γ.Λ.Κ. με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου έκδοσης των συνταξιοδοτικών αποφάσεων. 13. Δρομολογήθηκε η περαιτέρω αποκέντρωση του Περ/κού Υποκ/τος Συντάξεων και είναι σε εξέλιξη, ως κάτωθι: i. δημιουργία Τμήματος Απονομής Συντάξεων στο Υποκ/μα Κορίνθου το οποίο και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες απονομών συντάξεων για τον Νομό Κορινθίας. ii. οι ασφαλισμένοι των περιοχών Παπάγου, Λαυρίου, Καρύστου και 'Ανδρου θα ανήκουν συνταξιοδοτικά στο Τοπικό Υποκατάστημα Αγ. Παρασκευής. iii. οι ασφαλισμένοι των περιοχών Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Βάρης και Βάρκιζας, θα ανήκουν συνταξιοδοτικά στο Τοπικό Υποκατάστημα Ηλιούπολης. 14. Δρομολογήθηκε και ήδη βαίνει προς την ολοκλήρωσή της η κωδικοποίηση των κανόνων ανακεφαλαίωσης για σύνταξη, μέσω λογισμικού του ΟΠΣ-ΙΚΑ. Με το έργο αυτό οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να πληροφορούνται μέσω της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον συντάξιμο χρόνο ασφάλισής τους, που στην παρούσα φάση, αφορά μόνο στο χρόνο ασφάλισης που έχει υποβληθεί μέσω της Α.Π.Δ (από 01/01/2002 και μετά). Επισημαίνεται ότι το σύνολο των αρχικών αιτημάτων απονομής σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ που βρίσκεται σε εκκρεμότητα σε όλα τα Υποκαταστήματα ανέρχεται σε 151.983 περιπτώσεις, εκ των οποίων οι 74.256 περιπτώσεις αφορούν αιτήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κύρια σύνταξη) και 77.727 αιτήματα ΕΤΕΑ (επικουρική σύνταξη). Ο αριθμός των αιτημάτων που υποβλήθηκαν προς απονομή συντάξεων διαμορφώθηκε την τελευταία τετραετία ως εξής: 2009 -> 131.269 2010 -> 167.665 2011 -> 144.331 2012 -> 146.474 Ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαφέρει ανάλογα το Υποκατάστημα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης, τη στελέχωση των μονάδων καθώς και την κατηγορία θεμελίωσης δηλαδή απλή (με χρόνο ασφάλισης μόνο ΙΚΑ) ή διαδοχική ασφάλιση (με χρόνο ασφάλισης και άλλων φορέων). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Στα Υποκαταστήματα Καλαμάτας, Μυτιλήνης, Καρδίτσας, Λαμίας, Βόλου, Ηλιούπολης, Λάρισας, Ηρακλείου, Χανίων, Αγρινίου, Τρικάλων, Αργοστολίου, κυμάνθηκε από 2,5 έως 6 μήνες. Στα τοπικά Υποκ/τα Αττικής όπως Καλλιθέας, Πατησίων, Αγ. Αναργύρων, Περιστερίου (που διαχειρίζονται μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων έναντι των τοπικών της επαρχίας), κυμάνθηκε στους 8, 5 μήνες περίπου. Στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα Καβάλας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης, Συντάξεων (που διαχειρίζονται και τον μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων), κυμάνθηκε από 8,5 μήνες έως 1 έτος περίπου. Γ. Μείωση του χρόνου αναμονής καταβολής του ποσού αρχικής σύνταξηςΠροκειμένου να μειωθεί ο χρόνος αναμονής κατά την έναρξη καταβολής της σύνταξης, να εξασφαλιστεί η καταβολή προσωρινών συντάξεων σε περισσότερους συνταξιούχους, ως και η δυνατότητα ελέγχου των πληρωμών συντάξεων, υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις: 1. Πληρωμή σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ. 2. 'Εκδοση προσωρινής σύνταξης, σε περίπτωση οφειλής από αναγνωρίσεις χρόνων, με παρακράτηση της οφειλής από το ποσό της προσωρινής. 3. Κατάργηση έκδοσης χειρόγραφων εντολών πληρωμής. Αναλύονται οι εργασίες ανά δράση: 1. Κατάργηση της χειρόγραφης διαδικασίας αναγγελίας πληρωμής σύνταξης στην ΗΔΙΚΑ, με αποτέλεσμα με την έκδοση της απόφασης να πιστώνεται αυτόματα ο τραπεζικός λογαριασμός του συνταξιούχου. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω του ΟΠΣ-ΙΚΑ για πρώτη φορά στην ιστορική διαδρομή του αναλαμβάνει την πληρωμή των συντάξεων των συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ. Η πληρωμή των συντάξεων γινόταν μέσω της ΗΔΙΚΑ Α.Ε με τη συμπλήρωση ειδικών δελτίων (ΔΑΝΣ, ΔΑΜΣ) από τους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα να δημιουργεί καθυστέρηση στην πληρωμή. Από 30/4/2012 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία το λογισμικό των πληρωμών συντάξεων του ΟΠΣ-ΙΚΑ για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) όπου με την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης πιστώνεται απ' ευθείας ο τραπεζικός λογαριασμός του συνταξιούχου. Με αυτόν τον τρόπο μειώθηκε κατά 2 μήνες τουλάχιστον η αναμονή για την πρώτη πληρωμή της σύνταξης. 2. Χορήγηση προσωρινής σύνταξης ακόμη και στις περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων. Δόθηκε η δυνατότητα από 18.1.2013 έκδοσης προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης, μέσω του λογισμικού των προσωρινών συντάξεων του ΟΠΣ-ΙΚΑ, με παρακράτηση του ποσού που αντιστοιχεί στην αναγνώριση πλασματικών χρόνων. Με την ενέργεια αυτή καταβάλλεται προσωρινή σύνταξη και πληρώνεται άμεσα ο ασφ/νος που θεμελιώνει δικαίωμα με αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης και δεν τον έχει εξοφλήσει, εφόσον αυτόματα του παρακρατείται μηνιαίως το ποσό της οφειλής του. Με το μέτρο αυτό δεν ακυρώθηκε η δυνατότητα λήψης προσωρινής σύνταξης, καθόσον το 80% των περιπτώσεων χρησιμοποιεί για τη θεμελίωση χρόνο που προέρχεται από αναγνωρίσεις. 3. Καταργήθηκε η έκδοση χειρόγραφων εντολών πληρωμής συντάξεων από 28.1.2013 και όλα τα εντάλματα που εκδίδονταν με χειρόγραφη διαδικασία εκδίδονται πλέον σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του λογισμικού πληρωμών του ΟΠΣ-ΙΚΑ. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η δυνατότητα του κεντρικού ελέγχου των πληρωμών συντάξεων και η αποφυγή παραβατικών ενεργειών. Επισημαίνεται ότι πέραν των προαναφερομένων, βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για την υλοποίηση περαιτέρω δράσεων που στοχεύουν στην επιτάχυνση των συντάξεων. Κλείνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα που θα μπορούσε να επιταχύνει την έκδοση της σύνταξης έστω και μία ημέρα. Το έργο είναι ιδιαίτερα δύσκολο με τις παρούσες συνθήκες, λόγω της δραματικής μείωσης του αριθμού των υπαλλήλων και των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων του θεσμικού πλαισίου, με αποτέλεσμα η λήψη των προαναφερόμενων μέτρων να μην γίνεται έντονα αισθητή στο ευρύ κοινό. Αν όμως δεν λαμβάνονταν τα μέτρα αυτά, η έλλειψής τους θα γινόταν δυσανάλογα αισθητή.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:27

Η Επικαιρότητα Τώρα