Φορολογία νεων επιχειρήσεων

Φορολογία νεων επιχειρήσεων για διατήρηση θέσεων εργασίας Με έγγραφο του στην βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών κυρ.Μαυραγάνης παρουσίασε τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την φορολογία των νέων επιχειρήσεων για την διατήρηση νέων θέσεων εργασίας .Συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει τα παρακάτω. Με τις διατάξεις των παραγράφου 1 έως 7 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010, δόθηκαν κίνητρα για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 και της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, των οποίων ο κύκλος εργασιών μειώνεται για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές περιόδους, έναντι της προηγούμενης κάθε φορά διαχειριστικής περιόδου, ο συντελεστής φορολογίας κερδών που ορίζεται από τα άρθρα 109 και 10 του ίδιου νόμου, μειώνεται κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των εργαζόμενων που υφίσταται κατά την προηγούμενη της διετίας διαχειριστική περίοδο δεν μειώνεται σε καμία από τις τρεις πιο πάνω διαχειριστικές περιόδους. Η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των δύο διαχειριστικών περιόδων και αν σε κάποια προκύπτει ζημιά, η μείωση του συντελεστή φορολογίας εφαρμόζεται στα κέρδη των επόμενων διαχειριστικών περιόδων και μέχρι να συμπληρωσούν δύο διαχειριστικές περίοδοι ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Τα ίδια ισχύουν και για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, στα οποία παρέχεται μείωση των καθαρών κερδών και καθαρών εισοδημάτων κατά ποσοστό 20%. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 64 του ν.2238/1994 (ΚΦΕ) ορίζεται, ότι για τους υπόχρεους της παραγραφου 4 του άρθρου 2 του ιδίου ως άνω νόμου (ΟΕ, EE, κλπ), ο συντελεστής υπολογισμού της προκαταβολής φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 52 μειώνεται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) κατά τα τρία πρώτα οικονομικά έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς τους. Επίσης, με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.4110/2013 που πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, ορίζεται ότι για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Πολιτική Ηγεσία, παρά τις υφιστάμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία, στήριξη και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και την ενίσχυση της απασχόλησης.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:32

Η Επικαιρότητα Τώρα