Άδεια αλιείας δικαιολογητικά

Άδεια αλιείας σε επαγγελματικά σκάφη δικαιολογητικά Εγκρίθηκε η χορήγηση άδειας αλιείας σκαφών,και συγκεκριμένα νέων επαγγελματικών αδειών , για αλιεία με αλιευτικά εργαλεία της παράκτιας αλιείας προκειμένου να καλυφθεί μέρος της διαπιστωθείσας διαθέσιμης αλιευτικής ικανότητας του αλιευτικού στόλου, στο πλαίσιο των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η συνολική χωρητικότητα που θα διανεμηθεί ανέρχεται σε 1.200 GT και η συνολική ισχύς σε 8.000 ΚW. 2. Η άδεια αλειάς χορηγείται στους επαγγελματίες αλιείς, οι οποίοι: α) Ήταν κάτοχοι επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διέθετε άδεια αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα», εντάχθηκε και διαλύθηκε στο πλαίσιο του Μ.1.1. − Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Π.ΑΛ. 2007−2013, με προσαυξημένο ποσοστό ενίσχυσης, σε εφαρμογή του Σχεδίου Προσαρμογής Αλιευτικής Προσπάθειας. β) Είναι τέκνα ή/και εγγόνια ιδιοκτήτη επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους το οποίο διαθέτει άδεια σκάφους σε ισχύ με το αλιευτικό εργαλείο «βιντζότρατα» και δεσμεύεται να αφαιρέσει το εργαλείο αυτό από την άδεια αλιείας του σκάφους. 3. Οι δικαιούχοι εκτός των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 της παρούσας, πρέπει να πληρούν επιπλέον και τα παρακάτω κριτήρια: α) Είναι ηλικίας από 25 ετών έως και 50 ετών με τουλάχιστον δεκαετή ενασχόληση με την αλιεία. β) Δεν είναι κάτοχοι άλλου επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους ούτε και σε ποσοστό, το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης. 4. Η άδεια αλειάς χορηγείται σε σκάφη με τα εξής χαρακτηριστικά: α) ολικό μήκος μεγαλύτερο των έξι μέτρων (>6,00m) έως και δέκα μέτρα (≤10,00m) β) χωρητικότητα έως πεντέμισι GT (≤5,50 GT) γ) ισχύς κινητήρα μικρότερη ή ίση των σαράντα KW (≤ 40 KW) 5. Τα σκάφη στα οποία θα χορηγηθούν οι νέες άδειες δεν θα πρέπει να έχουν ηλικία (μετρούμενη από το έτος ναυπήγησης ή θέσης τρόπιδας) μεγαλύτερη των δέκα (10) ετών. 6. Με την υποβολή της αίτησης για άδεια αλείας θα προσκομίζονται και τα κατωτέρω δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση του αλιευτικού συλλόγου της περιοχής που διαμένει ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο του Ν. 1361/1983 (ΦΕΚ 66/Α΄/1983), όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ 242/Α΄/1997) και τροποποιήθηκε με το Ν. 4015/2011 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.9.2011), ότι είναι επαγγελματίας ψαράς και ότι έχει προϋπηρεσία στην αλιεία τουλάχιστον για μια δεκαετία. β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, ότι δεν έχει ο ίδιος στην πλοιοκτησία του άλλο σκάφος ούτε και σε ποσοστό, το τελευταίο έτος από την υποβολή της αίτησης. γ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, νόμιμα επικυρωμένη. δ) Φωτοτυπία Ατομικής Επαγγελματικής Άδειας Αλιείας, νόμιμα επικυρωμένη. ε) Φωτοτυπία των εκκαθαριστικών της εφορίας για τα τρία προηγούμενα έτη (οικονομικό έτος: 2012, 2011 και 2010). Για το οικονομικό έτος 2013 κατατίθενται φωτοτυπία του εντύπου Ε1. 7. Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβληθούν μέσω των οικείων Περιφερειακών Υπηρεσιών Αλιείας στη Διεύθυνση Θαλάσσιας Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι δυο μήνες από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ημερομηνία πρωτοκόλλησης στην ανωτέρω Διεύθυνση) και θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας. 8. Τα σκάφη των οποίων οι άδειες θα χορηγηθούν στο πλαίσιο της παρούσας, δεν θα μπορούν να ενταχθούν για την επόμενη δεκαετία σε προγράμματα χρηματοδότησης για μόνιμη παύση αλιευτικής δραστηριότητας. 9. Η μεταβίβαση των σκαφών, στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια αλιείας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, επιτρέπεται να γίνεται μετά παρέλευση 5ετίας από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας και μόνο σε επαγγελματίες αλιείς που πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 261/1991. Από τον περιορισμό των 5 ετών εξαιρούνται οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λόγω πραγματικής αδυναμίας − ανικανότητας του πλοιοκτήτη για λόγους υγείας, να εργασθεί επί του σκάφους. 10. Σε περίπτωση θανάτου του πλοιοκτήτη, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 του Π.Δ. 261/1991. ΑΔΕΙΑ ΑΛΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:32

Η Επικαιρότητα Τώρα