Παιδικοί σταθμοι απο το ΕΣΠΑ στην Αττική

Newsroom
03/04/2013 - 11:09
03/04/2013 - 11:09
03/04/2013 - 11:09
Παιδικοί σταθμοι απο το ΕΣΠΑ στην Αττική
  Παιδικοί σταθμοί απο το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής Η περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2007 2013 ανακοίνωσε προσκληση προς τους…

 

Παιδικοί σταθμοί απο το ΕΣΠΑ στην Περιφέρεια Αττικής

Η περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2007 2013 ανακοίνωσε προσκληση προς τους ΟΤΑ για την υποβολή προτάσεων ωστε να κατασκευαστούν παιδικοι σταθμοί με χρηματοδότηση απο το ΕΣΠΑ .Οι ΟΤΑ δεν πρέπει να έχουν ξανα χρηματοδοτηθεί από το ΠΕΠ Αττικής 2007 2013 .

ακολουθεί η πρόσκληση απο την περιφέρεια προς τους ΟΤΑ :

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους φορείς που εµπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: για  την  κατηγορία  Πράξης:«Κατασκευή  και  ανάπτυξη  υποδοµών  φροντίδας  παιδιών» (02.77.01.01)


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ την προκήρυξη της ΕΕΤΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ 2013

•    Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’  Βαθµού της Περιφέρειας Αττικής

(οι οποίοι δεν έχουν χρηµατοδοτηθεί σε κανέναν κύκλο αξιολόγησης στο πλαίσιο των προσκλήσεων που έχουν εκδοθεί για την κατασκευή υποδοµών φροντίδας παιδιών στο πλαίσιο του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, και δεν κατασκευάζεται κανένας παιδικός σταθµός που χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 στα διοικητικά όρια του Δήµου τους)


για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράµµατος.


1.      ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ,  ΣΤΟΧΟΙ,  ΔΕΙΚΤΕΣ

1.1    Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να εµπίπτουν στην ακόλουθη θεµατική προτε-ραιότητα και κατηγορία πράξεων και οικονοµική δραστηριότητα ανά Άξονα Προτεραιότητας.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΩΔ.

13

 

 

 

 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ:

137

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ

ΚΩΔ.

02

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

ΣΤΟΧΟΣ

ΣΥΚΛΙΣΗ

ΚΩΔ.

1

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ:

1. Υποδοµές Φροντίδας παιδιών

ΚΩΔ.

77

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ :

Κατασκευή και ανάπτυξη υποδοµών φροντίδας

ΚΩΔ.

02.77.01.01

 

παιδιών

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Κοινωνική εργασία, υπηρεσίες προς το κοινωνι-

ΚΩΔ.

20

 

κό σύνολο, κοινωνικές και ατοµικές υπηρεσίες

 

 

 

 

 

 

1.2    Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συµβάλλουν στους ειδικούς στόχους του Άξονα Προτεραιότητας και να συνεισφέρουν στην εκπλήρωση των σχετικών δεικτών παρακολού-θησης, οι οποίοι είναι:

 

(α)  Ειδικοί Στόχοι

 

Ανάπτυξη-αναβάθµιση κοινωνικών υποδοµών µε έµφαση στις υποδοµές φροντίδας παιδιών.

 

(β) Δείκτες Παρακολούθησης

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

1

Νέες Υποδοµές φροντίδας παιδιών

Αριθµός

 

2

Νέες Υποδοµές φροντίδας παιδιών

Δυναµικότητα

 

 

 

 

 

ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

 

1

♠φελούµενες γυναίκες που αποδεσµεύονται από την φροντίδα των

Αριθµός

 

παιδιών.

 

 

 

 

 

Ειδικότερα µε την παρούσα πρόσκληση και για τις παρακάτω κατηγορίες πράξεων δύναται να χρηµα-τοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

 

Στον Κωδικό κατηγορίας πράξης (02.77.01.01) - Κατασκευή και ανάπτυξη υποδοµών φροντίδας παιδιών.

•    Κτιριακές υποδοµές για την ανέγερση νέων βρεφονηπιακών και παιδικών σταθµών.

•    Επέκταση κτιριακών υποδοµών µε στόχο την αύξηση της δυναµικότητας των εξυπηρετούµε-νων παιδιών για τις ως άνω κατηγορίες.


Τονίζεται ότι για περιπτώσεις που αφορούν την ανέγερση νέων κτιριακών υποδοµών φροντίδας παιδιών η επεκτάσεών τους στην συγκεκριµένη κατηγορία πράξης απαιτού-νται υποχρεωτικά :

α) Η ύπαρξη οικοπέδου η οποία πιστοποιείται προσκοµίζοντας τους σχετικούς τίτλους ι-διοκτησίας µε ταυτόχρονη ύπαρξη ΦΕΚ (Έγκρισης τροποποίησης ρυµοτοµικού σχεδίου) για ανέγερση βρεφονηπιακού / παιδικού σταθµού (χρήση γης).

β)  Η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας σε ισχύ από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.

γ) Υποχρεωτική και αυστηρή τήρηση των απαιτούµενων τεχνικών προδιαγραφών οι ο-ποίες ορίζονται από το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο για δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς

(Υ.Α ΔΤΥ /  Β /  οικ.  4234-1616  /  3-12-83).

Συµπερασµατικά είναι σαφές ότι στη κρίσιµη περίοδο που διανύουµε το ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 επιφορτίζεται και µε τον επιπλέον στόχο, αυτόν της συµβολής στην επίτευξη των στόχων του Προγράµµατος Σταθερότητας και Ανάπτυξης και κατά συνέπεια η χρηµατοδότηση απόλυτα ώριµων έργων είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία και επιβεβληµένη. Με βάση τη λογική αυτή οι παραπάνω προϋποθέσεις (πέραν των τεχνικών µελετών που απαιτούνται) είναι απολύ-τως υποχρεωτικές και επισηµαίνεται ότι ειδικότερα α) η ύπαρξη οικοδοµικής άδειας σε ισχύ β)η τήρηση των απαιτούµενων προδιαγραφών που προβλέπονται σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο και γ) ύπαρξη δεσµευτικής απόφασης των συλλογικών οργάνων του φορέα για την ύ-παρξη του εξειδικευµένου προσωπικού που απαιτείται για την λειτουργία του υπό χρηµατοδότη-ση παιδικού σταθµού θα εξετάζεται στο πρώτο στάδιο ελέγχου της αίτησης χρηµατοδότησης (Λ1-Λίστα εξέτασης πληρότητας).

Τονίζεται ότι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης δεν χρηµατοδοτούνται παιδικοί σταθµοί για παιδιά µε αναπηρία όπως και επίσης Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ολοκληρωµέ-νης Φροντίδας (Β.Σ.Ο.Φ) .

2.      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

2.1    Η συνολική δηµόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων µε την παρούσα πρόσκλη-ση κατανέµεται ενδεικτικά κατά κατηγορία πράξης ως ακολούθως:

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ :

ΑΤΤΙΚΗ

 

 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ :

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ

 

 

 

 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

 

 

 

Α / Α

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ / ΚΑΤΗΟΡΙ-

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

 

 

 

 

 

Συνολική Δαπάνη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Κατασκευή και ανάπτυξη υποδοµών φροντί-

Κοινοτική συνδροµή

 

10.200.000

 

 

δας παιδιών.

Εθνική συµµετοχή

 

1.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

12.000.000

 

 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

 

12.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2    Η Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής δύναται να επικαιροποιήσει τη συνο-λική δηµόσια δαπάνη µε ανακατανοµή της ανά θεµατική προτεραιότητα ή / και κατηγορία πρά-ξεων καθώς και να προβεί σε αιτιολογηµένη ανάκληση ισχύος της πρόσκλησης ενηµερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους δικαιούχους µέσω της οικείας ιστοσελίδας.

 

2.3    Η Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής, µετά τη λήξη της αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων, επικαιροποιεί στην οικεία ιστοσελίδα τη διαθέσιµη δηµόσια δαπάνη έως εξαντλήσεώς της.

 


3.      ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

 

3.1    Ως ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας επιλεξιµότητας των δαπανών των προτεινόµενων πρά-ξεων ορίζεται η 31η Δεκεµβρίου 2015. Η ολοκλήρωση των προτεινόµενων πράξεων θα πρέπει να συντελεστεί έως την ως άνω ηµεροµηνία.

 

3.2    Οι κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων προσδιορίζο-νται στο Κεφάλαιο Ε “Κανόνες επιλεξιµότητας δαπανών των πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3614 / 2007” της µε Α.Π. 1053 / ΕΥΣ 1749 / ΦΕΚ 540 / Β / 27-03-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος Διαχείρισης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

4.1    Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 02-04-2013 έως και 30-04-2013 µε υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή από τους δικαιούχους σύµφωνα µε το Α.Π 38590 / ΟΠΣ 1140 / 07-09-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υπο-χρεωτικής υποβολής των εντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από τους Φορείς Διαχείρισης µέσω του ΟΠΣ». Μετά το πέρας της παραπάνω καταληκτικής ηµεροµηνίας δεν γίνε-ται δεκτή καµία αίτηση υποβολής χρηµατοδότησης και µετά το πέρας της αξιολόγησης η εν λογω πρόσκληση αυτοδίκαια παύει να βρίσκεται σε ισχύ.

4.2    Ως ελάχιστος προϋπολογισµός (δηµόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000,00 €, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3614 / 2007 αρ. 7 παρ. 6

4.3    Η υποβολή των αιτήσεων περιλαµβάνει τα ακόλουθα για τις κάτωθι κατηγορίες πράξεων :

Κατηγορία Πράξης (02.77.01.01):  «Κατασκευή και ανάπτυξη υποδοµών φροντίδας παιδιών».

(i)    Αίτηση Χρηµατοδότησης για τη συγκεκριµένη κατηγορία πράξης, υπόδειγµα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, και βρίσκεται δηµοσιευµένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr

(ii)    Τεχνικό Δελτίο Προτεινόµενης Πράξης (ΤΔΠ), σε ηλεκτρονική µορφή µέσω ηλεκτρονικής υποβολής σύµφωνα µε το έγγραφο µε Α.Π 38590 / ΟΠΣ 1140 / 7-09-2011 του Υπουργεί-ου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Υποχρεωτικής υποβολής των ε-ντύπων ΟΠΣ του ΕΣΠΑ από τους δικαιούχους µέσω του συστήµατος Ηλεκτρονικής υποβολής και Υποχρεωτική έκδοση των εντύπων από του Φορείς Διαχείρισης µέσω του ΟΠΣ».

(iii)    Βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχου, (εφόσον έχει χορηγηθεί έως την ηµερο-µηνία έναρξης της αξιολόγησης).

(iv)    Βεβαίωση του δικαιούχου ή του φορέα χρηµατοδότησης περί µη χρηµατοδότησης της προβλεπόµενης δαπάνης της πράξης από άλλο ΕΠ στο πλαίσιο της τρέχουσας ή προη-γούµενης προγραµµατικής περιόδου και η οποία επισυνάπτεται.

(v)    Απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα., για την υποβολή της πρότασης και δεσµευτική απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου για την ύπαρξη του απαραί-τητου εξειδικευµένου προσωπικού που προβλέπεται έτσι ώστε να καταστεί λειτουργικός ο υπό χρηµατοδότηση παιδικός σταθµός.

(vi)    Προσκόµιση οικοδοµικής άδειας σε ισχύ από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία.

(vii)    Χρηµατοοικονοµική ανάλυση προσδιορισµού(1) του προς χρηµατοδότηση ποσού για εκεί-νες τις κατηγορίες των παρεµβάσεων-έργων που παράγονται έσοδα.

(viii)    Ειδική Έκθεση (Έντυπο 3), µε βάση την οποία τεκµηριώνεται η σκοπιµότητα και η αναγκαιότητα του προς χρηµατοδότηση έργου ακολουθώντας υποχρεωτικά την δοµή και διάρθρωση του σχετικού συνηµµένου εντύπου.

(ix)    Κανονιστικό πλαίσιο ορισµού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης και των αντίστοιχων αρµοδιοτήτων του.

(x)    Συµπληρωµένοι υποχρεωτικά οι πίνακες (    1)  (Απαραίτητες Αρχικές Τεχνικές Υποστη-

ρικτικές Μελέτες για το σύνολο της πράξης των κατηγοριών πράξης «Κατασκευή και α-νάπτυξη υποδοµών φροντίδας παιδιών» και ( 2) (Άδειες και εγκρίσεις για το σύνολο της πράξης), των κατηγοριών πράξης «Κατασκευή και ανάπτυξη υποδοµών φροντίδας παι-διών». Τα στοιχεία των πινάκων ( 1) και ( 2) αναµένεται να τεκµηριώσουν την ωριµότη-τα, την πληρότητα και την λειτουργικότητα του φακέλου της πρότασης σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

(xi)    Το σύνολο των εγκεκριµένων µέχρι τη στιγµή της υποβολής της πρότασης τεχνικών µελε-τών όπως αυτές περιγράφονται στον πίνακα ( 1) µε όλα τα συνηµµένα τεύχη και σχέδια, εγκριτικές αποφάσεις µελετών, εγκεκριµένα τεύχη δηµοπράτησης καθώς και τις απαραί-τητες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις όπως αυτές περιγράφονται στον αντίστοιχο πίνακα

4.5    Οι προτάσεις υποβάλλονται στην Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής στη διεύθυνση Λεωφ. Συγγρού 98 -100, ΤΚ 11741, 5ος όροφος, και ώρες 9.00 – 15.30, όλες τις εργάσιµες ηµέρες στο αρµόδιο τµήµα Πρωτοκόλλου. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής.

5.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟ₃ΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π.  ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:

5.1    Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή δύναται να ζητήσει έγκαιρα την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

5.2    Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής µε βάση τα κρι-τήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την:

(i)    Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

(ii)    Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαµβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 127718 / 12-10-2008 «Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013»,

(iii)    Σκοπιµότητα της πράξης και

(iv)    ♠ριµότητα της πράξης.

Τα εξειδικευµένα κριτήρια τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρί-σκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr και www.espa.gr.

Η αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση έργων ακολουθεί την µεθοδολογία της άµεσης αξιολόγησης λόγω της επείγουσας περίπτωσης σύµφωνα και µε τις διατάξεις του αρ. 7
του Ν.3614  /  2007.

Άµεση Αξιολόγηση

Διενεργείται άµεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, σύµφωνα µε την διαδι-κασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθµό 14053 / ΕΥΣ 1749 / 27-03-2008 (ΦΕΚ 540 / Β’ / 27-03-2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα το άρθρο 42 αυτής.

Εφόσον η αξιολόγηση από την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηµατοδότηση της πρότα-σης, ενηµερώνεται ο Τελικός Δικαιούχος µε σχετική αιτιολογηµένη επιστολή. Αν η αξιολό-γηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα.

Η    ειδικότερη µεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων περιγράφεται αναλυτικά στη Μεθοδολογία Άµεσης Αξιολόγησης των πράξεων, η οποία επισυνάπτεται στην πα-ρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα www.pepattikis.gr.

Η    Ενδιάµεση διαχειριστική Αρχή δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοιχείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων.
5.3    ₃νωµοδότηση (διαδικασία συντονισµού) από την Εθνική Αρχή Συντονισµού, στις περιπτώσεις πράξεων µε προϋπολογισµό δηµόσιας δαπάνης άνω των 5.000.000 ευρώ.

5.4    Αποδοχή των όρων και υποχρεώσεων που αναλαµβάνει ο δικαιούχος από την ένταξη της πρότασής του στο Ε.Π. και αναγράφονται στο «Σύµφωνο Αποδοχής των Όρων Απόφασης Έ-νταξης Πράξης και Υποχρεώσεων Δικαιούχου». Το Σύµφωνο Αποδοχής αποτελεί αναπόσπα-στο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης.

5.5    Έκδοση απόφασης ένταξης της πράξης από τον Περιφερειάρχη Αττικής. Υπόδειγµα της α-πόφασης ένταξης και του συµφώνου αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης επισυνάπτο-νται στην παρούσα πρόσκληση και βρίσκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr .

5.6    Δηµοσιοποίηση στην οικεία ιστοσελίδα της Ενδιάµεσης Διαχειριστικής Αρχής του τίτλου των πράξεων που εντάσσονται στο Ε.Π., των δικαιούχων αυτών, καθώς και του ποσού της δη-µόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται.

6.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

6.1    Οι υποχρεώσεις των δικαιούχων των πράξεων που θα ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµ-µα περιγράφονται αναλυτικά στο συνηµµένο «Σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης έ-νταξης και υποχρεώσεων του δικαιούχου» και ιδίως θα πρέπει:

(i)    Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νοµοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δηµόσιες συµβάσεις, τη βιώσιµη ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα και µη διάκριση.

(ii)    Να λαµβάνουν προέγκριση από την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή για κάθε στάδιο / φάση εκτέλεσης κάθε υποέργου, προκειµένου να προχωρήσουν στο επόµενο στάδιο.

(iii)    Να αποστέλλουν στην Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή τα στοιχεία οικονοµικής και φυσικής προόδου της πράξης και των υποέργων τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Συστήµατος Διαχείρι-σης και Ελέγχου.

(iv)    Να αποδέχονται την δηµοσιοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, της πράξης που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, καθώς και του ποσού της δηµόσιας χρη-µατοδότησης που χορηγείται, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 παρ. 2(δ) του Καν. (ΕΚ) 1828 / 2006.

(v)    Να λαµβάνουν όλα τα µέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον Καν. (ΕΚ) 1828 / 2006.

(vi)    Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική µερίδα για την πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούµενες προς την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή στα Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών.

(vii)    Να τηρούν το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης σε φακέλους ανά έργο και υποέργο, τουλάχιστον για τρία χρόνια µετά το κλείσιµο του Ε.Π. δηλαδή κατ’ ελάχιστον µέχρι το τέλος του 2020.

(viii)    Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των πρά-ξεων και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγρα-φα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(ix)    Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρµόδια εθνικά και κοινοτικά ελε-γκτικά όργανα, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκοµίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(x)    Να τηρούν ειδικότερους όρους ή περιορισµούς που τίθενται από το ειδικό θεσµικό πλαίσιο εφαρµογής της πράξης ή που τίθενται από την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή.

7.      ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ –  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1    Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε την υποβολή των προτάσεων, την συµπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις µπορείτε να απευθύνεστε στους:

α)  Καρατζά ₃ρηγόριο,  τηλ.  2131501523,    e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

β)   Κουκούλη Ιωάννη,  τηλ.  2131501535,    e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

γ)  Σιµιτόπουλο Χρήστο,  τηλ.  2131501525, e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.,

δ)  Δρόση Δηµήτριο,  τηλ.  2131501521,    e-mail:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επίσης περαιτέρω πληροφορίες για το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική» 2007-2013, το σύστηµα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσµικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιµότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συµπλήρωση ΤΔΠ / Υ, πίνακας επιλεξιµότητας δαπανών, δεικτών φυσικού αντικειµένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτά-σεων, και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση www.pepattikis.gr

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της Ενδιάµεσης Διαχειριστικής Αρχής µε το σύνολο των ενδιαφεροµένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.      ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕ♠Ν

 

Η διαδικασία για την ένταξη των πράξεων στο Ε.Π.  ακολουθεί τα παρακάτω βήµατα:

 

5.1      Έλεγχος πληρότητας των υποβληθέντων στοιχείων της πρότασης από την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή δύναται να ζητήσει έγκαιρα την υποβολή συµπληρωµατικών στοιχείων από τον δικαιούχο, τα οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί έως την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης.

 

5.2      Αξιολόγηση των προτάσεων από την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή Αττικής µε βάση τα κρι-τήρια που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα πρόσκληση σχετικά µε την:

 

(i)       Πληρότητα και σαφήνεια της πρότασης,

 

(ii)     Τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων, λαµβάνοντας υπόψη και τα προβλεπόµενα στην ΚΥΑ 127718 / 12-10-2008 «Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013»,

 

(iii)    Σκοπιµότητα της πράξης και

 

(iv)    ♠ριµότητα της πράξης.

 

Τα εξειδικευµένα κριτήρια τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση και βρί-σκονται δηµοσιευµένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pepattikis.gr και www.espa.gr.

 

Η αξιολόγηση των προς χρηµατοδότηση έργων ακολουθεί την µεθοδολογία της άµεσης αξιολόγησης λόγω της επείγουσας περίπτωσης σύµφωνα και µε τις διατάξεις του αρ. 7

του Ν.3614  /  2007.

 

 

Άµεση Αξιολόγηση

 

Διενεργείται άµεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων, σύµφωνα µε την διαδι-κασία που προβλέπεται στην υπ’ αριθµό 14053 / ΕΥΣ 1749 / 27-03-2008 (ΦΕΚ 540 / Β’ / 27-03-2008) Υπουργικής Απόφασης Συστήµατος Διαχείρισης και Ελέγχου ,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά και ειδικότερα το άρθρο 42 αυτής.

 

Εφόσον η αξιολόγηση από την Ενδιάµεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής αποβεί αρνητική, ή οι διαθέσιµοι πόροι δεν επαρκούν για την χρηµατοδότηση της πρότα-σης, ενηµερώνεται ο Τελικός Δικαιούχος µε σχετική αιτιολογηµένη επιστολή. Αν η αξιολό-γηση αποβεί θετική η διαδικασία συνεχίζεται στα επόµενα βήµατα.

 

Η  ειδικότερη µεθοδολογία για την αξιολόγηση των προτάσεων περιγράφεται αναλυτικά στη Μεθοδολογία Άµεσης Αξιολόγησης των πράξεων, η οποία επισυνάπτεται στην πα-ρούσα πρόσκληση και βρίσκεται δηµοσιευµένη στην ιστοσελίδα www.pepattikis.gr.

 

Η  Ενδιάµεση διαχειριστική Αρχή δύναται να προβεί σε τροποποιήσεις επί µέρους στοι-χείων των θετικά αξιολογηµένων προτάσεων.