Ποιοι δικαιούνται έκπτωση στα ΚΤΕΟ

Ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις στα ΚΤΕΟ Εκπτώσεις εχουν στο τεχνικό ελεγχο ΚΤΕΟ μερίδα πολιτών και ιδιαίτερα οι άνεργοι . Ακολουθούν οι τιμές των ΚΤΕΟ και οι εκπτώσεις που παρέχονται 1. Τα τέλη διενέργειας στα Δημόσια ΚΤΕΟ του περιοδικού τεχνικού ελέγχου (αρχικού και επανελέγχου) των υπόχρεων κατηγοριών οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθορίζονται ως ακολούθως: 7β. Μονώροφα μήκους άνω των 10 μέτρων 60,98 7,32 7γ. Αρθρωτά - Διώροφα 65,04 8,13 8. Ρυμουλκούμενα - Ημιρυμουλκούμενα (μέρη συρμού με ανεξάρτητο αριθμό κυκλοφορίας) 8α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 10 τόνους 40,65 4,07 8β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 10 τόνους 48,78 4,88 9. Συνδυασμοί οχημάτων (συρμοί) με τον ίδιο αριθμό κυκλοφορίας 69,11 8,13 10. Τουριστικά τρενάκια 60,98 7,32 11. Μοτοποδήλατα 16,26 1,63 12. Μοτοσυκλέτες 20,33 2,44 6. Φορτηγά αυτοκίνητα και ελκυστήρες (αυτοτελή ή μέρη συρμού με ανεξάρτητο αριθμό κυκλοφορίας) 6α. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους αλλά δεν υπερβαίνει τους 12 τόνους 55,28 6,50 6β. Με μικτό βάρος που υπερβαίνει τους 12 τόνους 61,79 7,32 7. Λεωφορεία 7α. Μονώροφα μήκους έως 10 μέτρα 52,85 5,69 Ποιες είναι οι εκπτώσεις για τα ΚΤΕΟ α. Δέκα τοις εκατό (10%) προκειμένου για οχήματα φυσικών η νομικών προσώπων τα οποία είναι κύριοι η κάτοχοι άνω των δέκα (10) και έως πενήντα (50) οχημάτων, ανεξαρτήτως κατηγορίας, και δηλώνουν ότι θα τα ελέγξουν στα Δημόσια ΚΤΕΟ ορισμένης Περιφέρειας της χώρας. Το ανωτέρω ποσό μείωσης διπλασιάζεται όταν ο αριθμός των ελεγχόμενων οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα (50). β. Εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για οχήματα φυσικών προσώπων κατόχων ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). γ. Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για οχήματα του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). 3. Οι τιμές των τελών, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, προσαυξάνονται με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και το τελικά προκύπτον ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση στρογγυλοποίησης, το ποσό του ΦΠΑ και το τέλος υπολογίζονται με εσωτερική υφαίρεση, με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών της ακέραιης μονάδας του Ευρώ. 4. Όποιος προσκομίζει εκπρόθεσμα στα Δημόσια ΚΤΕΟ το όχημα του για αρχικό ή επαναληπτικό έλεγχο, πλέον του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τέλους διενέργειας του ελέγχου, υπόκειται και στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους, το οποίο καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 (Α' 55), όπως κάθε φορά ισχύει. Τα δικαιολογητικά για τις εκπτώσεις στα ΚΤΕΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ 10% ή 20% ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 8913/1089/2013 κ.υ.α αναφέρεται στη μείωση των τελών κατά δέκα τοις εκατό (10%) προκειμένου για οχήματα φυσικών ή νομικών προσώπων τα οποία είναι κύριοι ή κάτοχοι άνω των δέκα (10) και έως πενήντα (50) οχημάτων,ανεξαρτήτως κατηγορίας, και δηλώνουν ότι θα τα ελέγξουν στα Δημόσια ΚΤΕΟ ορισμένης Περιφέρειας της χώρας, και ότι το ανωτέρω ποσό μείωσης διπλασιάζεται (δηλαδή γίνεται 20%) όταν ο αριθμός των ελεγχόμενων οχημάτων υπερβαίνει τα πενήντα (50) .2. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, σας αποστέλλουμε συνημμένα υπόδειγμα της απλής δήλωσης που θα υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους. 3. Η δήλωση θα υποβάλλεται κατά τον τεχνικό έλεγχο του 1ου οχήματος σε ένα εκ των Δημόσιων ΚΤΕΟ της Περιφέρειας στα ΚΤΕΟ της οποίας πρόκειται να ελεγχθούν τα οχήματα.4. Στη δήλωση θα αναφέρονται :α. Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.Για τα φυσικά πρόσωπα : τα ατομικά τους στοιχεία όπως ορίζονται στο υπόδειγμα της δήλωσηςΓια τα νομικά πρόσωπα :(i) Προκειμένου για Ομόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ε.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), η δήλωση υποβάλλεται από το διαχειριστή της εταιρείας και αναφέρονται τα ατομικά του στοιχεία και τα στοιχεία της εταιρείας.(iii) Προκειμένου για Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) η δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας και αναφέρονται τα ατομικά του στοιχεία και τα στοιχεία της εταιρείας.β. Τα στοιχεία των οχημάτων που πρόκειται να ελεγχθούν στα ΚΤΕΟ της Περιφέρειας και συγκεκριμένα : ο αριθμός κυκλοφορίας τους ή ο αριθμός πλαισίου προκειμένου για μεταχειρισμένα εισαγωγής (ανάριθμα). η κατηγορία τους (ΕΙΧ, ΕΔΧ, ΛΙΧ, ΛΔΧ, ΦΙΧ, ΦΔΧ, Ρυμ/να και Ημιρυμ/να με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας, συρμοί με ενιαία άδεια κυκλοφορίας, ασθενοφόρα, νεκροφόρες, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα). Προκειμένου για φορτηγά (συμπεριλαμβανομένων των ελκυστήρων) και των Ρυμ/νων και Ημιρυμ/νων, πλέον της κατηγορίας θα αναφέρεται και το μικτό βάρος τους. η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους. η ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ εφόσον υπάρχει Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του υποβάλλοντος τη δήλωση επί του οχήματος, δηλαδή αν είναι κύριος ή κάτοχος του οχήματος, το οποίο πρέπει να επαληθεύεται από το ΚΤΕΟ. Επισημαίνεται η περίπτωση ανάριθμων οχημάτων όπου ο υποβάλλων τη δήλωση (π.χ η εταιρεία εμπορίας μετ/νων οχημάτων) θα πρέπει να αναφέρεται σε όλα τα Πιστοποιητικά Ταξινόμησης του Τελωνείου και να μην έχει γίνει πράξη μεταβίβασης επί του πιστοποιητικού.Τα πλήθος των οχημάτων που πρέπει να δηλωθούν είναι τουλάχιστον έντεκα (11) για μείωση τέλους κατά 10% και τουλάχιστον πενήντα (51) για μείωση τέλους κατά 20%.5. Το Δημόσιο ΚΤΕΟ στο οποίο υποβλήθηκε η δήλωση ενημερώνει άμεσα τα υπόλοιπα Δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας.6. Ο Γενικός Δ/ντης Μεταφορών (ή ο Δ/ντης ΚΤΕΟ για την Περιφέρεια Αττικής) ορίζει ένα εκ των ΚΤΕΟ της Περιφερείας του ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση της υλοποίησης των ελέγχων των δηλωθέντων οχημάτων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας.7. Στην περίπτωση που παρέλθουν τα οριζόμενα χρονικά διαστήματα, χωρίς να έχει ελεγχθεί ο ελάχιστος αριθμός των 11 και 51 οχημάτων, τότε με έγγραφο υπογραφόμενο από τον Γενικό Δ/ντη της Περιφέρειας (ή το Δ/ντη ΚΤΕΟ για την Περιφέρεια Αττικής), κατόπινεισηγήσεως του Δημόσιου ΚΤΕΟ που ορίστηκε ως υπεύθυνο, ενημερώνει το πρόσωπο που υπέβαλε τη δήλωση ότι απώλεσε το δικαίωμα καταβολής μειωμένου τέλους και ότι οφείλει να προσέλθει άμεσα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) προκειμένου νααποδώσει στους σχετικούς Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων (ΚΑΕ) τις προκύπτουσες διαφορές του τέλους και του ΦΠΑ για το σύνολο των οχημάτων που ελέγχθηκαν από τα Δημόσια ΚΤΕΟ της Περιφέρειας μέχρι την λήξη της ταχθείσης χρονικής προθεσμίας. Ο υπολογισμόςτων οφειλομένων ποσών γίνεται από το ΚΤΕΟ που ορίστηκε ως υπεύθυνο. Το έγγραφο ειδοποίησης κοινοποιείται απαραιτήτως και στην αρμόδια ΔΟΥ.Β. ΜΕΙΩΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΤΑ 25% ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ.Για την εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 περί παροχής μειωμένων κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των τελών για οχήματα ανήκοντα σε φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι ισχύοντος Δελτίου Ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης ΕργατικούΔυναμικού (ΟΑΕΔ) σας ενημερώνουμε ότι το ισχύον Δελτίο Ανεργίας του ΟΑΕΔ πρέπει να επιδεικνύεται από τον κάτοχο του οχήματος σε κάθε έλεγχο του οχήματος, φωτοαντίγραφο του οποίου πρέπει να τηρείται στο ΚΤΕΟ.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:43

Η Επικαιρότητα Τώρα