Επιδότηση πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2013

13/04 / 2013 14:11
Επιδότηση πρακτικής άσκησης ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2013 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2013 1. Η πράξη Πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ το 2013, έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» στους Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6. 2. Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της πράξης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013», του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2013 2014 ειδικότητες εγγραφές 3. Δικαιούχος της πράξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007 (267/Α), ορίζεται ο ΟΑΕΔ. 4. Ως διάρκεια υλοποίησης της πράξης ορίζεται το διάστημα από 01.01.2013 έως 31.12.2013. 5. Η επιδότηση της πρακτικής άσκησης μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν.3475/06, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. το έτος 2013 ανέρχεται στο ποσό των 12€ ανά ημέρα για το 1ο τρίμηνο του 2013 και στο ποσό των 11€ ανά ημέρα για το 2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο του 2013. Το ποσό της επιδότησης των 12€ ή 11€ από 01.04.2013, θα καταβάλλεται στους εργοδότες, που απασχολούν μαθητές, ή στους μαθητές για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης. Η επιδότηση δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων διότι η αυτή καταβάλλετε μόνο για τις ημέρες πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης, βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις ως άνω περιπτώσεις, οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν εξολοκλήρου το προβλεπόμενο ημερομίσθιο στους μαθητές. Ο προβλεπόμενος για επιδότηση αριθμός μαθητών ανέρχεται σε 12.000 για το χρονικό διάστημα από 01.01.2013 μέχρι 31.12.2013. Η δαπάνη που θα προκληθεί αναλύεται ενδεικτικά ως εξής: Α΄ και Β΄ ΤΑΞΗ (1ο τρίμηνο 2013) 12.000 μαθητές Χ 12€/ημέρα = 144.000,00€/ημέρα Χ 4 ημέρες/εβδομάδα=576.000,00€/εβδομάδα Χ 4 εβδομάδες /μήνα=2.304.000,00€/μήνα Χ 3 μήνες =6.912.000,00€/ τρίμηνο (Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος 2013) Α΄ ΤΑΞΗ (2ο - 3ο - 4ο τρίμηνο 2013) 6.000 μαθητές Χ 11€/ημέρα = 66.000,00€/ημέρα Χ 4 ημέρες/εβδομάδα=264.000,00€/εβδομάδα Χ 4 εβδομάδες /μήνα=1.056.000,00€/μήνα Χ 9 μήνες =9.504.000,00€/9μηνο (Απρίλιος έως Δεκέμβριος 2013) Β΄ ΤΑΞΗ (2ο τρίμηνο 2013) 6.000 μαθητές Χ 11€/ημέρα = 66.000,00€/ημέρα Χ 4 ημέρες/εβδομάδα=264.000,00€/εβδομάδα Χ 4 εβδομάδες /μήνα=1.056.000,00€/μήνα Χ 3 μήνες =3.168.000,00€/3μηνο (Απρίλιος έως Ιούνιος 2013) Α΄ ΤΑΞΗ (νέοι μαθητές 4ο τρίμηνο) 6.000 μαθητές Χ 11€/ημέρα = 66.000,00€/ημέρα Χ 4 ημέρες/εβδομάδα=264.000,00€/εβδομάδα Χ 4 εβδομάδες /μήνα=1.056.000,00€/μήνα Χ 3 μήνες =3.168.000,00€/3μηνο (Οκτώβριος έως Δεκέμβριος 2013) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ: 22.752.000,00€ Το συνολικό ποσό, δηλαδή ποσό 22.752.000€ που θα προκύψει από την επιδότηση της πρακτικής άσκησης συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013». (Προγραμματική περίοδος 2007 – 2013), κατά 99,5% στον άξονα 4, 76,8% στον άξονα 5 και 99,28% στον άξονα 6. Το υπόλοιπο ποσό αφορά σε εθνική συμμετοχή και θα καλυφθεί από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ του έτους 2013 και θα βαρύνει τον Κ.Ο545. Η ανωτέρω συγχρηματοδότηση προκύπτει από τις με αριθμ. 11730/12-8-2010, 11731/12-8-2010 και 11732/ 12-8-2010 αποφάσεις της Ειδικής Γραμματέας ΥΠΔΒΜΘ, σχετικά με ένταξη της πράξης Πρακτική άσκηση των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ – ΑΠ 4, ΑΠ 5 και ΑΠ 6 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013». ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Στόχος της πράξης είναι η εξασφάλιση, μέσω της παράλληλης επαγγελματικής κατάρτισης στο σχολείο και τον πραγματικό χώρο εργασίας, της κατά το μέγιστο δυνατό ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας. Ωφελούμενοι της πράξης είναι το σύνολο των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ που φοιτούν στις εν λόγω Σχολές κατά το χρονικό διάστημα 1.01.2013 έως και 31.12.2013. ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ α) Στις ΕΠΑΣ Μαθητείας τηρείται Μητρώο εργοδοτών Ιδιωτικού Τομέα, το οποίο εμπλουτίζεται και επικαιρο-ποιείται σε συνεχή βάση, με ευθύνη των υπευθύνων εκπαιδευτικών για πρακτική άσκηση και για το οποίο ενημερώνεται η Διεύθυνση Εκπαίδευσης ΟΑΕΔ. β) Όλες οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα συνάδει με τις ειδικότητες και τα προγράμματα σπουδών των ΕΠΑ.Σ. είναι δυνατόν να ενταχθούν στο ως άνω Μητρώο. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 5.1. Η πρακτική άσκηση των μαθητών των ΕΠΑΣ Μαθητείας πραγματοποιείται σε επιχειρήσεις του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, σε αντίστοιχες εργασίες με την ειδικότητά τους, βάσει προγράμματος και είναι 4 ημερολογιακά εξάμηνα. Τα εξάμηνα αυτά καλούνται Εξάμηνα Πρακτικής Άσκησης και διακρίνονται σε 1ο, 2ο 3ο και 4ο. Η ημερομηνία λήξης του τελευταίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης του διδακτικού έτους. Η ημερήσια απασχόληση όλων των πρακτικά ασκούμενων ορίζεται στις έξι (6) ώρες. 5.2. Υποχρεώσεις εργοδοτών Η επιχείρηση που απασχολεί μαθητές υποχρεούται: α) Να υπογράφει το Συμφωνητικό Μαθητείας β) Να εφαρμόζει το ειδικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των μαθητών γ) Να διαθέτει, για την απαιτούμενη από το πρόγραμμα χρονική διάρκεια, το απαραίτητο προσωπικό και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εφαρμογή του προγράμματος άσκησης. δ) Να δέχεται το εποπτικό προσωπικό των ΕΠΑΣ Μαθητείας για τον έλεγχο της εφαρμογής του προγράμματος και να συνεργάζεται με αυτό, για τη βελτίωση της πρακτικής άσκησης, καθώς και για την αξιολόγηση της απόδοσης των πρακτικά ασκουμένων σε αυτή μαθητών. ε) Να τηρεί τους αυστηρότερους όρους ασφάλειας και προστασίας των μαθητών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την ασφάλεια των εργαζομένων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκων του Ν. 1837/89. στ) Να ακυρώσει το Συμφωνητικό Μαθητείας, αν ο μαθητής διακόψει τη φοίτησή του στην ΕΠΑΣ Μαθητείας, ή δεν είναι συνεπής προς τις υποχρεώσεις του. 5.3 Υποχρεώσεις μαθητών Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τα προγράμματα πρακτικής άσκησης, καθόσον μαθητής, που συστηματικά και αδικαιολόγητα απουσιάζει από την πρακτική του άσκηση και εφόσον οι απουσίες του υπερβαίνουν το 1/6 των εργασίμων ημερών του εξαμήνου Μαθητείας, χάνει την ιδιότητα του μαθητή των ΕΠΑΣ Μαθητείας, με απόφαση του Διοικητή και μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων. Μαθητής, ο οποίος έχε τοποθετηθεί σε εργασία από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ή από την ΕΠΑΣ Μαθητείας και στη συνέχεια, με υπαιτιότητά του και χωρίς τη συναίνεση της ΕΠΑΣ Μαθητείας χάσει αυτή τη θέση, δεν έχει δικαίωμα απαίτησης επανατοποθέτησης, αλλά είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει μόνος του εργασία. 5.4 Συμφωνητικό Μαθητείας Ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του, (σε περίπτωση που είναι ανήλικος), υπογράφει με τον εργοδότη ή τον εκ-πρόσωπό του, αμέσως μόλις προσληφθεί, Συμφωνητικό Μαθητείας σε έντυπο, που χορηγείται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και το οποίο επικυρώνεται υπογραφόμενο από το Διευθυντή της ΕΠΑΣ. Ο τύπος και το περιεχόμενο του Συμφωνητικού Μαθητείας καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και σε αυτό αναφέρεται κυρίως ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής εξάσκησης του μαθητή και οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος Μαθητείας. Το συμφωνητικό αυτό συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και λαμβάνουν από ένα οι κατωτέρω: α) ο μαθητής ή ο γονέας ή ο κηδεμόνας β) ο εργοδότης γ) η ΕΠΑ.Σ Μαθητείας 5.5 Παρακολούθηση Εφαρμογής Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Την εποπτεία, για την εφαρμογή του προγράμματος πρακτικής άσκησης στους τόπους εργασίας των μαθητών ασκεί ο ΟΑΕΔ με τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΣ Μαθητείας. Την ευθύνη του συντονισμού, για την εφαρμογή της εποπτείας στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, έχει ο Διευθυντής της ΕΠΑΣ Μαθητείας, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Αποφάσεις της Διοίκησης του ΟΑΕΔ. Έργο των εκπαιδευτικών στην προκείμενη περίπτωση είναι: α) Να παρακολουθούν την ακριβή εφαρμογή των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις, στις οποίες είναι τοποθετημένοι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας και να υποβάλλουν σχετικές εκθέσεις. β) Να επιλαμβάνονται, προκειμένου να επιλυθούν οι τυχόν διαφορές μεταξύ μαθητών και εργοδοτών. γ) Να συνεργάζονται με τους εποπτεύοντες τους μαθητές σε κάθε επιχείρηση, αλλά και με τη Διεύθυνση της ΕΠΑΣ Μαθητείας, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις πρακτικής και θεωρητικής κατάρτισης. Τα συμπεράσματα από τους επιτόπιους ελέγχους στους χώρους εργασίας αποτυπώνονται κάθε μήνα σε επί μέρους εκθέσεις των εκπαιδευτικών και αποστέλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ. Για τη διενέργεια των ως άνω ελέγχων προκαλείται δαπάνη η οποία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εκ των προτέρων, καθόσον εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός πραγματοποιούμενων ελέγχων κλπ), έχουν δε εγγραφεί οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2013, ενώ για τα επόμενα οικονομικά έτη θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον εν λόγω προϋπολογισμό. Η δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. 5.6 Τα ανωτέρω προβλέπονται αναλυτικά στην με αριθμ. 40087/6.12.2007 (ΦΕΚ 2376 Β κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ) του ΟΑΕΔ του ν.3475/2006. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ 2013 6.1 Όταν η επιδότηση καταβάλλεται στους εργοδότες Οι εργοδότες, που δικαιούνται επιδότηση, αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ, όπου φοιτούν οι μαθητές, σχετικό έγγραφο με αναλυτικό μηνιαίο δελτίο παρουσίας, που περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των απασχολούμενων μαθητών, την ειδικότητά τους, τις ημέρες απασχόλησής τους, το ποσό που αντιστοιχεί για την επιδότηση από τον ΟΑΕΔ και στήλη όπου υπογράφουν οι μαθητές, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη όπου αναφέρεται ότι έχουν καταβληθεί, οι ασφαλιστικές εισφορές για τους μαθητές ή οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) του τριμήνου πληρωμής. Η ως άνω κατάσταση πρωτοκολλείται στη Γραμματεία κάθε Σχολής και θεωρείται από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας. Τα σχετικά δικαιολογητικά και οι πρωτότυπες καταστάσεις με το ακριβές ποσό μετά τον έλεγχο των ΑΠΔ-ΙΚΑ για τους μαθητές, υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση με διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο υπάρχει η υπογραφή του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ και η σφραγίδα του Σχολείου, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και να δοθεί η τελική έγκριση. Η καταβολή της επιδότησης στους εργοδότες γίνεται από την ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και υπεύθυνος για την καταβολή είναι ο Διευθυντής του Σχολείου. Προκειμένου ο εργοδότης (Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα), να εισπράξει την επιδότηση, θα πρέπει να εκδώσει αθεώρητο τιμολόγιο επιχορηγήσεων (Άρθρο 12 του Κ.Β.Σ.) Ειδικά στην περίπτωση που ο εργοδότης είναι δημόσιος φορέας (π.χ. ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ) και αδυνατεί να εκδώσει το εν λόγω παραστατικό, προκειμένου να λάβει την επιδότηση, δύναται να προσκομίσει αντίστοιχο παραστατικό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία του φορέα. Ο εργοδότης, ο οποίος έχει συμφωνήσει με το σχολείο ότι θα λαμβάνει αυτός την επιδότηση, οφείλει στο τέλος κάθε μήνα να καταβάλει το σύνολο της αμοιβής στο μαθητή που αντιστοιχεί στα πραγματοποιηθέντα ημερομίσθιά του. Η καταβολή της επιδότησης θα αποδεικνύεται από τον τραπεζικό λογαριασμό του μαθητή. Η επιδότηση καταβάλλεται στους εργοδότες εντός του εξαμήνου σε δύο δόσεις ανά τρίμηνο δεδουλευμένα. Το ποσό της επιδότησης (των 12€ ή 11€ κατά περίπτωση όπως αναφέρεται ανωτέρω) καταβάλλεται εξ’ ολοκλήρου στο μαθητή από τον εργοδότη για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης και αποτελεί μέρος της ημερήσιας αμοιβής, που υποχρεούται να καταβάλλει ο εργοδότης για τον πρακτικά ασκούμενο (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα). Σε περίπτωση, που ο εργοδότης δεν τηρεί μία από τις υποχρεώσεις, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, υποχρεούται να επιστρέψει την επιδότηση, που πήρε μέχρι την ημέρα της εξακρίβωσης της μη τήρησης αυτής, επιφυλασσόμενης κάθε τυχόν άλλης νόμιμης κύρωσης. 6.2 Όταν η επιδότηση καταβάλλεται στο μαθητή Οι φορείς, που απασχολούν για την πρακτική τους άσκηση μαθητές, οι οποίοι δικαιούνται επιδότησης, αποστέλλουν στις αντίστοιχες ΕΠΑ.Σ, όπου φοιτούν οι μαθητές, επικυρωμένο μηνιαίο δελτίο παρουσίας και πλήρους απασχόλησης των μαθητών στην επιχείρηση, που τους προσκομίζουν οι μαθητές, σαν φύλλα εντύπου ή σαν φυλλάδια, το οποίο αποτελεί το ατομικό βιβλίο παρουσίας των μαθητών, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Τα ως άνω φύλλα, τα οποία πρωτοκολλούνται στη Γραμματεία της Σχολής, θα πρέπει να αποστέλλονται στις ΕΠΑ.Σ το αργότερο εντός 10ημέρου από τη λήξη κάθε μήνα. Στη συνέχεια οι ΕΠΑ.Σ με βάση τα δελτία παρουσίας – απασχόλησης, που λαμβάνουν από τους φορείς, συντάσσουν μηνιαίες καταστάσεις ημερών εργασίας των πρακτικά ασκουμένων μαθητών με το ποσό της επιδότησης που δικαιούνται. Οι ως άνω καταστάσεις αποστέλλονται στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ για έγκριση και στη συνέχεια οι διαχειριστές των ΕΠΑ.Σ προβαίνουν στην πίστωση των, κατά περίπτωση, ποσών στους ατομικούς τραπεζικούς λογαριασμούς των μαθητών. Η επιδότηση στους μαθητές καταβάλλεται μετά το πέρας κάθε μήνα και εφόσον έχουν υποβληθεί τα δελτία παρουσίας, και έχει πιστοποιηθεί ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητών. Και στην ως άνω περίπτωση καταβολής της επιδότησης στον μαθητή ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ είναι υπεύθυνος της καταβολής. Ο Διευθυντής της ΕΠΑ.Σ Μαθητείας, προκειμένου να καταβάλει την επιδότηση στους μαθητές, θα πρέπει να ελέγχει με ευθύνη των διαχειριστών, τις ΑΠΔ των επιχειρήσεων που έχουν υποβληθεί στο ΙΚΑ. 6.3 Και στις δύο περιπτώσεις καταβολής της επιδότησης, όταν ο εργοδότης είναι Δημόσιος φορέας και απασχολεί πάνω από 30 μαθητές, προκειμένου να τύχει επιδότησης, υποβάλλει κάθε μήνα μία συγκεντρωτική κατάσταση με το ονοματεπώνυμο των μαθητών, την ειδικότητα, τις ημέρες εργασίας του μήνα, το ημερήσιο επίδομα, το συνολικό ποσό της επιδότησης και στήλη με υπογραφή του μαθητή. 6.4 Όταν γίνει η κατάθεση των χρημάτων στην τράπεζα επ’ ονόματι των δικαιούχων φορέων, το γραμμάτιο είσπραξης, που θα εκδώσει η Τράπεζα διατηρείται στο Σχολείο ως εξοφλητικός τίτλος. 6.5 Ως προθεσμία καταβολής της επιδότησης και στις δύο ως άνω περιπτώσεις ορίζονται οι τρεις (3) μήνες από το τέλος του κάθε τριμήνου, με την προϋπόθεση, ότι ως τρίμηνα νοούνται οι μήνες Ιαν – Φεβρ – Μαρτ (1ο τρίμηνο), Απρ – Μάι – Ιουν (2ο τρίμηνο), Ιουλ – Αυγ – Σεπτ. (3ο τρίμηνο) και Οκτ – Νοεμ – Δεκ (4ο τρίμηνο). 6.6 Διευκρινίζεται, ότι από το ως άνω χρονικό διάστημα (των 3μηνών) οι δύο (2) μήνες θα αφορούν αυστηρά και αποκλειστικά στη συγκέντρωση των δικαιολογητικών από πλευράς των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και ο ένας (1) μήνας θα αφορά στη διαδικασία ελέγχου και τελικής έγκρισης από πλευράς Περιφερειακής Διεύθυνσης. (Σημειώνουμε, ότι ο ένας μήνας θα υπολογίζεται βάσει αριθμού πρωτοκόλλου της Περιφερειακής Διεύθυνσης). Εάν παρέλθει το τρίμηνο και δεν έχει εισπραχθεί από τους ως άνω δικαιούχους, (εργοδότη ή μαθητή), η επιδότηση, οι περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής των ποσών της επιδότησης θα εγκρίνονται κατ’ εξαίρεση με Απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, μετά από αιτιολογημένη πρόταση των Διευθυντών των ΕΠΑ.Σ. 6.7 Στις περιπτώσεις καταβολής της επιδότησης απευθείας στους μαθητές δύναται να λαμβάνεται μέριμνα από το Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ ώστε τα αναλογούντα ποσά να καταβάλλονται στους μαθητές κάθε μήνα και εφόσον έχουν συγκεντρωθεί και ελεγχθεί προαπαιτούμενα τα δικαιολογητικά. Η εν λόγω οδηγία παρέχεται, προκειμένου οι μαθητές να λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. ΕΛΕΓΧΟΣ –ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή της πράξης, τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό: α. Τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πόρων. β. Την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων. γ. Την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης. δ. Την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους. ε. Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων. στ. Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης. ζ. Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Για τα ζητήματα επαληθεύσεων, ελέγχου, δημοσιονομικών διορθώσεων εφαρμόζονται οι διατάξεις της με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/08 (ΦΕΚ 540 Β/27-3-2008) Απόφασης «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως εκάστοτε ισχύει. ΤΗΡΗΣΗ ΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 1. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται μνεία για τη συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2007-2013». 2. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/ στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο. 3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων. Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δημοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση, ο Δικαιούχος σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» επιμελείται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελουμένων, όπου και εάν αυτό απαιτείται, ώστε να τηρείται πάντα η διάταξη περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των ωφελουμένων από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ. Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:48

Η Επικαιρότητα Τώρα