Νεες διαδικασίες για μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές

Νεες διαδικασίες για μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές Νέες διαδικασίες θέσπισε με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών στις μεταβιβάσεις και τις γονικές παροχές για τους ιδιοκτήτες που είχαν στην κατοχή τους ακίνητα την 1η-1-2009 . Όπως είχε αποκαλυψει το dikaiologitika.gr στις 18 Φεβρουαρίου (δείτε εδώ) οι ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να συνάψουν συμβόλαια για μεταβίβασεις ή γονικές παροχές υποχρεώνονται πλέον, πριν από την κατάρτιση και την υπογραφή των μεταβιβαστικών συμβολαίων, να υποβάλουν στις αρμόδιες ΔΟΥ αιτήσεις για τη χορήγηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΕΤΑΚ 2009, από τις οποίες πρέπει να προκύπτει ότι κατέβαλαν το ΕΤΑΚ του έτους 2009 που αναλογεί στα μεταβιβαζόμενα ακίνητα. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου τύπου σε περίπτωση κατά την οποία η επιφάνεια ή η αξία του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, όπως αυτή αναγράφεται στο εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ, είναι μικρότερη από την επιφάνεια ή την αξία που αναγράφεται στο συμβόλαιο, η μεταβίβαση θα σταματά μέχρι ο φορολογούμενος να εξοφλήσει το επιπλέον ΕΤΑΚ 2009 που προκυπτει και το οποίο αναλογεί στην επιπλέον επιφάνεια ή αξία, καθώς και τους προβλεπόμενους πρόσθετους φόρους. Τότε μόνο θα χορηγείται στο φορολογούμενο νέο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009, επικυρωμένο, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία της μεταβίβασης. Σε περιπτώση που η μεταβίβαση αφορά ακίνητο που είναι αυθαίρετο και εχει τακτοποιηθεί , θα πρέπει να υποβάλονται υπεύθυνες δηλώσεις συνοδευόμενες από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι οι αποκλίσεις στα τετραγωνικά μέτρα και στην αξία οφείλονται στην εκ των υστέρων νομιμοποίηση των κτισμάτων αυτών, ώστε να μην πληρώσουν ΕΤΑΚ αναδρομικά για το έτος 2009. Οι νέες αυτές διαδικασίες προβλέπονται από μια νέα διάταξη, η οποία συμπεριελήφθη στον πρόσφατα ψηφισθέντα από τη Βουλή νόμο 4141/2013 και τέθηκε σε ισχύ από τις 5 Απριλίου 2013. Με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Οικονομικών, πριν από λίγες μέρες, σε όλες τις ΔΟΥ της χώρας διευκρινίζονται τα ακόλουθα για την εφαρμογή της νέας αυτής διάταξης: 1 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία φυσικό πρόσωπο μεταβιβάζει -με αντάλλαγμα ή με χαριστική αιτία- την κυριότητα ή την επικαρπία ακινήτου το οποίο κατείχε την 1η-1-2009, πρέπει να επισυνάπτει στο σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο επικυρωμένο από την αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος του ΕΤΑΚ του έτους 2009, επί του οποίου πρέπει να βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το ΕΤΑΚ που αναλογεί επιμεριστικά στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα. Για τη χορήγηση του εκκαθαριστικού του ΕΤΑΚ του έτους 2009, ο μεταβιβάζων το ακίνητο οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ αίτηση στην οποία πρέπει να αναγράφονται ο Aριθμός Tαυτότητας του ακινήτου (ο ΑΤΑΚ) και ο λόγος για τον οποίο ζητείται το συγκεκριμένο εκκαθαριστικό. 2 Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία στο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 παρουσιάζεται απόκλιση ως προς την επιφάνεια του περιγραφόμενου ακινήτου ή και ως προς τα λοιπά περιγραφικά στοιχεία αυτού και, για το λόγο αυτό, είτε η προκύπτουσα από το εκκαθαριστικό αξία είναι μικρότερη είτε δεν έχει δηλωθεί μέρος του ακινήτου, τότε ο μεταβιβάζων το συγκεκριμένο ακίνητο θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ τροποποιητική δήλωση έτους 2009, με την ορθή απεικόνιση του ακινήτου. Η δήλωση θα εκκαθαρίζεται άμεσα από τη ΔΟΥ και, αφού καταβληθεί ο αναλογών κύριος και πρόσθετος φόρος από τον υπόχρεο, θα χορηγείται σε αυτόν νέο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 επικυρωμένο, επί του οποίου θα βεβαιώνεται η καταβολή του επιμεριστικά αναλογούντος τέλους! 3 Αν η σε βάρος του Δημοσίου απόκλιση δικαιολογείται από ρητή και σαφή οδηγία του υπουργείου Οικονομικών, ο φορολογούμενος θα πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα εξηγεί τους λόγους απόκλισης. Η υπεύθυνη αυτή δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα παραστατικά και να υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται θεωρημένο από τη ΔΟΥ στο φορολογούμενο, προκειμένου να επισυναφθεί στο οικείο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και για αυθαίρετα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν με τους νόμους 3843/2010 και 4014/2011 (εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ 2009 ή/και υπεύθυνη δήλωση για το αυθαίρετο τακτοποιούμενο κτίσμα), καθώς και στην περίπτωση μεταβίβασης κτίσματος που ανηγέρθη μετά την 1η-1-2009 (εκκαθαριστικό για το οικόπεδο, υπεύθυνη δήλωση για το κτίσμα). 4 Αν στο εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 παρουσιάζεται απόκλιση ως προς την επιφάνεια του περιγραφόμενου ακινήτου ή και τα λοιπά περιγραφικά στοιχεία αυτού και, για το λόγο αυτό, η προκύπτουσα από το εκκαθαριστικό αξία είναι μεγαλύτερη από την αναγραφόμενη στο συμβόλαιο, τότε το εκκαθαριστικό ΕΤΑΚ έτους 2009 θα επισυνάπτεται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ως έχει!
Τελευταία τροποποίηση στις 28/06/2013 - 10:51

Η Επικαιρότητα Τώρα