Η Αγορανομική διάταξη για τους διαχειριστές πολυκατοικιών

Newsroom
16/04/2013 - 16:25
16/04/2013 - 16:25
16/04/2013 - 16:25
Η Αγορανομική διάταξη για τους διαχειριστές πολυκατοικιών
Η Αγορανομική διάταξη για τους διαχειριστές πολυκατοικιών Εκδόθηκε σε ΦΕΚ με αριθμό Φ.Ε.Κ Β΄ 2094/2012 η αγορανομική διάταξη που προβλέπει πρόστιμο στους διαχειριστές πολυκατοικιών που…
Η Αγορανομική διάταξη για τους διαχειριστές πολυκατοικιών

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ με αριθμό Φ.Ε.Κ Β΄ 2094/2012 η αγορανομική διάταξη που προβλέπει πρόστιμο στους διαχειριστές πολυκατοικιών που δεν αναρτούν πλέον τις αποδείξεις απο τις δαπάνες που έχουν κάνει και χρεώνονται στα κοινόχρηστα των ιδιοκτητών και ενοίκων .

Ακολουθεί η αγορανομική διάταξη για τους διαχειριστές πολυκατοικιών

Ανάρτηση παραστατικών που αναφέρονται στα κοινόχρηστα πολυκατοικιών.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης κοινοχρήστων, οφείλουν να αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων της πολυκατοικίας, μαζί με τον μηνιαίο κατάλογο κοινοχρήστων, και αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών εγγράφων, από τα οποία αποδεικνύονται οι δαπάνες που αναφέρονται σε αυτά. Στην περίπτωση έλλειψης πίνακα ανακοινώσεων, οφείλουν, μαζί με το ειδοποιητήριο πληρωμής των κοινοχρήστων να επισυνάπτουν σε αυτό και απλές φωτοτυπίες των παραστατικών των ανωτέρω δαπανών.

Για τους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 1 της παρούσας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ