Μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα

Newsroom
19/04/2013 - 17:54
19/04/2013 - 17:54
19/04/2013 - 17:54
Μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα
Μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και…

Μετεγκατάσταση σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα» με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων Αθ. Σκορδά όπως ανακοίνωσε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους, καθώς και την αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές όπου επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας επιχορήγησης του προγράμματος ανέρχεται σε 10.000.000 ευρώ με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 30.000 ευρώ ως 400.000 ευρώ, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Οδηγού του Προγράμματος.

Επισημαίνεται ότι για επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται σε περιοχές ΟΠΑΑΧ και για συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), τόσο το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου, όσο και ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω των 300.000 ευρώ.

Το ποσοστό Δημόσιας Επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης μπορούν να υποβάλουν από μία πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις με επιλέξιμη/ες δραστηριότητα/ες και ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009.

Ως υφιστάμενες ορίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τρία χρόνια λειτουργίας, διαθέτουν τις επιλέξιμες δραστηριότητες όπως αυτές προσδιορίζονται στους πίνακες των επιλέξιμων για το πρόγραμμα κλάδων δραστηριότητας, διαθέτουν αποδεδειγμένα τρεις ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και δεν είναι προβληματικές κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Επιτροπής για τις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση των προβληματικών επιχειρήσεων 2004/C 244/02.

Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών άνω των 30.000 ευρώ κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 ευρώ αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

Βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση αυτών των επιχειρήσεων είναι η μετεγκατάστασή τους στις περιοχές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V του Οδηγού του Προγράμματος.

Η υλοποίηση των εγκεκριμένων έργων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως προς το Φυσικό και το Οικονομικό Αντικείμενο μέχρι την 31.3.2015.

Ως χρόνος έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία Προδημοσίευσης του Προγράμματος, ήτοι η 14/12/2012.

Για όλα τα έργα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας επιχορήγησης, με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής. Δίνεται η δυνατότητα στη δικαιούχο επιχείρηση, μετά την πραγματοποίηση τουλάχιστον του 25% του έργου, να υποβάλει Αίτημα Ελέγχου- Πιστοποίησης του Οικονομικού Αντικειμένου του έργου.

Οι προτάσεις υποβάλλονται κατ' αρχήν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου (ιστοσελίδα), www.ependyseis.gr/mis. Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 15/4/2013 και η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι η 31/5/2013 και ώρα 24.00. Ο φυσικός φάκελος θα κατατεθεί σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων σε ένα από τα σημεία υποβολής, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα του οδηγού.

Το πλήρες ενημερωτικό υλικό του προγράμματος έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΟΙΑΝ (www.ypoian.gr), της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr), της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 -2013 (www.espa.gr) και (www.ependyseis.gr/mis ), του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr), της ΕΛΑΝΕΤ (www.elanet.gr), καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους των λοιπών εταίρων του ΕΦΕΠΑΕ και των συνεργαζόμενων με τον ΕΦΕΠΑΕ Τραπεζών και Αναπτυξιακών Φορέων, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα του Οδηγού του Προγράμματος.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΕΛΑΝΕΤ, Βαλαωρίτου 10, 2ος ορ., 10671 Αθήνα, τηλ. 210 3620242 εσωτ. 137, στα κατά τόπους Επιμελητήρια και Αναπτυξιακούς Φορείς και στα συνεργαζόμενα καταστήματα των Συνεταιριστικών Τραπεζών.