Μειώνονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δημόσιου έργου

Newsroom
23/04/2013 - 19:34
23/04/2013 - 19:34
23/04/2013 - 19:34
Μειώνονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δημόσιου έργου
Μειώνονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δημόσιου έργου Σε ισχύ τίθενται ρυθμίσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οπου μείωνονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης…
Μειώνονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δημόσιου έργου

Σε ισχύ τίθενται ρυθμίσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οπου μείωνονται οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης δημόσιου έργου αλλά και το σύστημα μελέτη–κατασκευή. Οι νέες ρυθμίσεις έχουν ως σκοπό την ενίσχυση του κατασκευαστικού κλάδου, την περαιτέρω διασφάλιση της διαφάνειας με την αυστηροποίηση του συστήματος «μελέτη-κατασκευή», την ελάφρυνση των εργοληπτών από τις πρόσθετες εγγυήσεις, την επιτάχυνση των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων και την απορρόφηση του ΕΣΠΑ.

Με τις νέες ρυθμίσεις:

- Μειώνονται, για έργα των οποίων η διακήρυξη θα δημοσιευθεί εφεξής, κατά το ήμισυ τα ποσοστά της εκατοστιαίας μονάδας πρόσθετης εγγύησης που προβλέπονται σήμερα. Δεδομένου ότι την τελευταία τριετία έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλες δυσκολίες για την προσκόμιση εκ μέρους των αναδόχων των απαιτούμενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, με την προτεινόμενη ρύθμιση, σύμφωνα με το υπουργείο, ενισχύεται η ρευστότητα της αγοράς, ενώ παράλληλα παραμένουν τα αντικίνητρα για υποβολή προσφορών με υψηλές εκπτώσεις.

- Μειώνεται σε ποσοστό 20% της αρχικής έναντι ποσοστού 40% που ισχύει σήμερα, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μετά την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

- Περιορίζονται σημαντικά οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εφαρμοστεί το σύστημα «μελέτη–κατασκευή» και καταργείται η δυνατότητα συνδυασμού του με άλλα συστήματα υποβολής προσφορών στη δημοπράτηση ενός έργου. Περιορίζεται έτσι, σύμφωνα με το υπουργείο, η χρήση του συγκεκριμένου συστήματος δημοπράτησης μόνο στις αναγκαίες περιπτώσεις, που θα καθορίζονται αυστηρά από τη νομοθεσία, για λόγους διαφάνειας. Επιπλέον, αυστηροποιείται το σύστημα «μελέτη-κατασκευή», με την προσθήκη έκδοσης απόφασης του υπουργού με την οποία καθορίζονται τα είδη των έργων, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας «μελέτη και κατασκευή».

- Καθιερώνεται παράβολο, σε ποσοστό 0,05 επί τοις χιλίοις (0,05‰) επί της προϋπολογισμένης αξίας του έργου για την υποβολή ενστάσεων κατά του κύρους των δημοπρασιών προκειμένου να περιορισθεί η άνευ αποχρώντος λόγου υποβολή τους, που καθυστερεί τις διαδικασίες ανάθεσης των συμβάσεων. Εφόσον η ένσταση γίνει αποδεκτή, το ποσό του παραβόλου επιστρέφεται.

πηγη:ΑΠΕ