ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ

20/02/2013 - 13:57

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων το ΦΕΚ

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων το ΦΕΚ του νόμου Με τις διατάξεις του νόμου για την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων , εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 Για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Ο νόμος για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων σε ορισμένες διατάξεις του προβλέπει οτι τα νέα κτίρια που θα κατασκευάζονται από το 2021 και μετά πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) επεκτείνονται από 1.1.2016 και στα μικρά διαμερίσματα (κάτω των 50τ.μ.) που ως τώρα εξαιρούνται ενώ από 1.1.2014 για την έκδοση ΠΕΑ θα πρέπει να προηγηθεί επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού, εφόσον αυτά ξεπερνούν σε ισχύ τα 20 και 12 κιλοβάτ αντίστοιχα. κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ για την ενεργειακή απόδοση Κτιρίων
12/02/2013 - 09:27

Ποιες επισκευές δεν χρειάζονται αδεια δόμησης

Ποιες επισκευές δεν χρειάζονται αδεια δόμησης Χωρίς άδεια δόμησης και χωρις ελέγχους θα μπορούν να γίνονται στο μέλλον επισκευές εντός και εκτός κτιρίου που δεν μεταβάλουν την φέρουσα κατασκευή του, μεταξύ των οποίων πέργκολες, πέτρινες κατασκευές ως 50 μέτρα από το φυσικό έδαφος, δεξαμένες ή πισίνα έως 50 τ.μ. αλλαγή ή επισκευή δαπέδων, φυτεμένα δώματα, σύμφωνα με το νέο οικοδομικό κανονισμό. Η μόνη διαδικασία που θα χρειάζεται για τις επισκευες είναι ειδικό εντυπο που σχεδίασε το υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο θα υποβαλεται 48 ώρες πριν στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης και θα κοινοποιείται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με το νέο οικοδομικό κανονισμό, ορίζεται ένα πλήθος εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Το υπουργείο Περιβάλλοντος διευκρινίζει ότι δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος από την αρμόδια «Υπηρεσία Δόμησης» και ότι με ευθύνη του ιδιοκτήτη συμπληρώνεται το έντυπο και συνυποβάλλονται οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εφόσον βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό ή για την περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, Αρχαιολογική υπηρεσία εφόσον το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο ή ελέγχεται για οποιοδήποτε λόγο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού), καθώς και η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφ’ όσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρον οργανισμός, κλπ). Ποιες επισκευές δεν χρειάζονται αδεια δόμησης α. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευών που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 27. β. Εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων. γ. Αλλαγή ή επισκευή δαπέδων. δ. Συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων. ε. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα. στ. Συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων. ζ. Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή μέχρι ύψους ενός μέτρου (1,00 μ.) ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό χωρίς χρήση σενάζ, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές. (Προσοχή: Δεν επιτρέπεται στη ζώνη 500μ. από τη θάλασσα). Επίσης, επιτρέπεται οριοθέτηση με πασσάλους των κορυφών οικοπέδου ή γηπέδου. η. Κατασκευή πέργκολας σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών ή στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών σε εσωτερικούς χώρους. θ. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού η πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 μ. για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. ι. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους με πέτρα μέχρι συν/πλην 0,50 μ. από το φυσικό έδαφος. ια. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, σε υφιστάμενα κτίρια σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 16, εγκατάσταση συστοιχίας επίτοιχων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου (ρυθμιστές, μετρητές, παροχετευτικοί αγωγοί), εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), υπέργειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου σύμφωνα με το άρθρο 17. ιβ. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων ιγ. Η κατασκευή φυτεμένων δωμάτων και φυτεμένων επιφανειών. ιδ. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης ή παθητικών ηλιακών συστημάτων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, εφόσον δεν αλλοιώνονται οι όψεις. (Προσοχή: Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης).
11/02/2013 - 18:43

Αδεια για εργασίες μικρής κλίμακας νεα διαδικασία

Αδεια για εργασίες μικρής κλίμακας νεα διαδικασία Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε απόφαση για το έντυπο το οποίο υποβάλλουν οι πολίτες στις Υπηρεσίες Δόμησης, προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην υπηρεσία τις εργασίες μικρης κλίμακας που θα εκτελέσουν, για τις οποίες δεν απαιτείται σχετική έγκριση.Η απόφαση είναι άμεσης εφαρμογής και ενημερώνονται ήδη όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ έχει αναρτηθεί ήδη στην ιστοσελίδα της αρμόδιας διεύθυνσης (ΔΟΚΚ) του ΥΠΕΚΑ. Σύμφωνα με το ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός», άρθρο 4 «Άδειες Δόμησης», παράγραφο 3 ορίζεται ένα πλήθος εργασιών για τις οποίες δεν απαιτείται Άδεια δόμησης και Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας. Για τις εργασίες αυτές όπως περιγράφονται στη παραπάνω παράγραφο, απαιτείται απλά μια έγγραφη ενημέρωση για την εκτέλεσή τους, προ 48 ωρών, της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα. Καθίσταται σαφές ότι δεν πραγματοποιείται κανένας έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, και ότι με ευθύνη του ιδιοκτήτη συμπληρώνεται το έντυπο και συνυποβάλλονται οι τυχόν κατά περίπτωση απαιτούμενες εγκρίσεις άλλων φορέων (π.χ. Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής εφόσον βρίσκεται σε παραδοσιακό οικισμό ή για την περιοχή ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης, Αρχαιολογική υπηρεσία εφόσον το κτίριο είναι χαρακτηρισμένο ως μνημείο ή βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο αρχαιολογικό χώρο ή ελέγχεται για οποιοδήποτε λόγο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτισμού), καθώς και η συναίνεση των συνιδιοκτητών της οικοδομής εφ’ όσον οι κατασκευές βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους (ακάλυπτοι χώροι του οικοπέδου) ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου (όψεις, φέρον οργανισμός, κλπ).Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (Ν.4067/2012), δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, για εργασίες όπως: μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου ή τις όψεις του, κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων (χωρίς χρήση ικριωμάτων), αλλαγή ή επισκευή δαπέδων, συντήρηση, επισκευή ή διασκευή εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων, αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο ίδιο άνοιγμα, συντήρηση, επισκευή στεγών χωρίς χρήση ικριωμάτων, κ.ά.
11/02/2013 - 13:03

Ποια αυθαιρετα νομιμοποιουνται

Ποια αυθαιρετα νομιμοποιουνται τι προβλεπει το νεο Νομοσχεδιο Την νομιμοποίηση σε Αυθαιρετα δυο κατηγοριων προωθεί με νομοσχέδιο το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συμφωνα με δημοσιευμα της εφημεριδας Ελευθεροτυπια. Τα αυθαιρετα που νομιμοποιουνται θα ειναι δυο κατηγορίες ακινητων .Η πρωτη κατηγορία αυθαιρετων που νομιμοποιουνται αφορα ακίνητα σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια και έχουν πολεοδομικές υπερβάσεις. Σε αυτα τα ακινητα θα εφαρμοστει ο νεος οικοδομικός Κανονισμός,οπου ηδη εχει μπει σε εφαρμογη και προβλέπει ότι εσωτερικοί χώροι πλέον δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης, ενώ δίνει το δικαίωμα για αλλαγή χρήσεων στο 50% των βοηθητικών χώρων αλλά και την επέκταση των υπόγειων χώρων στάθμευσης, υπό προϋποθέσεις αύξησης ύψους. Η δευτερη κατηγορία αυθαιρετων αφορα τα ακίνητα εκτός σχεδιου οι οποίες όμως μπορούν να αποκτήσουν οικιστική καταλληλότητα και να κινηθούν διαδικασίες ένταξής τους σε πολεοδομικό σχέδιο., το ΥΠΕΚΑ θα εξετάσει δυνατότητες επίσπευσης του πολεοδομικού σχεδιασμού. Εχθες παρουσιαστηκαν στην βουλη οι βασικές αρχές και οι στόχοι του νομοσχεδιου για τα αυθαίρετα και την αντιμετώπιση του ζητήματος. Οι βασικές κατευθύνσεις του πλαισίου του σχεδίου νόμου για τα αυθαιρετα είναι: Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα αυθαιρετα σε ένα ενιαίο κείμενο, η κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών και η ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε παράβασης, ώστε να αποκατασταθούν οι ανισότητες και να εμπεδωθεί το κράτος δικαίου, η θεσμική θωράκιση και ενίσχυση της νομικής «κόκκινης γραμμής» για την ύπαρξη αυθαιρέτων, με στόχο την κατοχύρωση του χρονικού σημείου ύστερα από το οποίο δεν θα γίνει, επ' ουδενί, δεκτή οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Στις βασικές κατευθύνσεις εντάσσεται επίσης και η καταγραφή των αυθαιρέτων, με παροχή διευκολύνσεων στους πολίτες, ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί και να υπολογιστεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, με τρόπο ανταποδοτικό και όχι εισπρακτικό, καθώς επίσης και η όσο το δυνατόν καλύτερη νομική θωράκιση των διαμορφούμενων διατάξεων. Ποια αυθαιρετα νομιμοποιούνται 2013 Ετοιμο θα είναι τις επόμενες μέρες το νομοσχέδιο που καθορίζει τα αυθαίρετα που νομιμοποιούνται πλήρως ακόμα και αν δεν έχουν οικοδομική άδεια, ενώ παράλληλα θα προβλέπειι η δυνατότητα να τακτοποιηθούν για 30 χρόνια οι παρανομίες σε άλλα ακίνητα.Συγκεκριμένα, νόμιμοποιούνται ολα τα αυθαίρετα κτίσματα που ανεγέρθηκαν προ του 1975 και δε διαθέτουν οικοδομική άδεια, σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου.Με το ίδιο νομοθέτημα, νομιμοποιούνται όλες οι μικροαυθαιρεσίες ενός ακινήτου που διαθέτει οικοδομική άδεια. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Έθνους», η δυνατότητα νομιμοποίησης των μικρών αυτών πολεοδομικών παραβάσεων θα ισχύει εσαεί. Προβλέπεται ακόμα να νομιμοποιηθούν ορισμένες μεσαίου εύρους αυθαιρεσίες, όπως παραδείγματος χάριν κλεισμένος ημιυπαίθριος χώρος περιορισμένης επιφάνειας, πάλι εντός οικοδομικής άδειας. Οι μεγάλες παραβάσεις θα καλύπτονται από την ισχύουσα ρύθμιση της τακτοποίησης για 30 χρόνια. Παράλληλα με τη θεσμοθέτηση του νέου νόμου για τα αυθαίρετα, προχωράει και η εφαρμογή του μέτρου της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, η οποία θα περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή όλα τα στοιχεία ενός κτιρίου - σχέδια, οικοδομική άδεια, ενεργειακό πιστοποιητικό, βεβαιώσεις μηχανικών. Πάντως, βάση του νομοσχεδίου δεν νομιμοποιούνται τα αυθαίρετα μέσα σε δασική περιοχή που κηρύχθηκε αναδασωτέα ή σε αυτά που έχουν αναγερθεί στον αιγιαλό.
11/02/2013 - 11:35

Άδεια και για απλή ανακαίνιση σπιτιού

Άδεια και για απλή ανακαίνιση σπιτιού Άδεια από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και από σειρά άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου χρειάζεται κάποιος που θέλει να κανει ανακαίνιση στο σπίτι του, Σημερα με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ο ιδιοκτητης που θελει να κάνει μια μικρη ανακαινιση στο σπίτι του για να είναι απολύτως νόμιμος για τις λεεγόμενες επεμβάσεις μικρης κλίμακας πρέπει προηγουμένως να ενημερώσουν και να πάρουν αδεια απο το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους . Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ), στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης εσωτερικού διαμερίσματος θέλει να προχωρήσει σε σχετικές εργασίες, συνολικού κόστους 800 ευρώ, που απαιτούν τέσσερις ημέρες, οφείλει με τον ισχύοντα νόμο 4067/12 να προχωρήσει «σε απλή γνωστοποίηση, των ανωτέρω εργασιών 48 ώρες προς της ενάρξεώς των στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) της περιφέρειας με κοινοποίηση στο Αστυνομικό Τμήμα». Ομως, όπως υποστηρίζει η διοίκηση του ΣΑΔΑΣ, στα μέσα Ιανουαρίου υπήρξε μια οδηγία επεξηγήσεων του συγκεκριμένου νόμου, στην οποία περιλαμβάνεται και υπόδειγμα εντύπων. Στη συγκεκριμένη οδηγία η απλή «γνωστοποίηση» στην ΥΔΟΜ μετατρέπεται σε «έγκριση»! Οι αρχιτέκτονες υποστηρίζουν πως η οδηγία μπορεί να έχει ως συνέπεια απίστευτη ταλαιπωρία για κάποιον που προχωρά σε απλές εργασίες στο διαμέρισμά του. Στην περίπτωση που η Υπηρεσία Δόμησης τηρήσει το γράμμα της οδηγίας του ΥΠΕΚΑ, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος πρέπει να βρει ιδιώτη μηχανικό, να προχωρήσει σε έλεγχο νομιμότητας ολόκληρης της πολυκατοικίας (!), να ζητήσει έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες), να ζητήσει έγκριση της Αρχαιολογίας και να υποβάλλει αίτηση στην ΥΔΟΜ. Η αίτησή του θα χρεωθεί σε έναν υπάλληλο ώστε να εγκριθεί. Ετσι, για να αλλάξει κάποιος τα πλακάκια στο μπάνιο θα χρειαστεί διαδικασία αδειοδότησης 20 ημερών έως τριών μηνών! Οσο για το κόστος της αδειοδότησης (π.χ. αμοιβή μηχανικού, κ.λπ.) όπως είναι φυσικό θα προστεθεί στο κόστος των πραγματικών εργασιών. Οι αρχιτέκτονες υποστηρίζουν πως η πολιτεία αυξάνει τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών, την ίδια περίοδο που εξαγγέλλει τον περιορισμό της. πηγη:Euro2day.gr
09/02/2013 - 17:07

Ένταξη στο Σχέδιο Πόλης 400000 στρεμματων το 2013

Ένταξη στο Σχέδιο Πόλης 400000 στρεμμάτων με το νεο Πολεοδομικό 2013 Την ένταξη 400.000 στρεμμάτων στο σχέδιο πόλης σε περιοχές όλης της χώρας το 2013 ,σχεδιάζει το ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει η Ημερησία . Συγκεκριμένα μέσα στον Φεβρουάριο θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το νεο Πολεοδομικο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για την νομιμοποίηση των αυθαίρετων .Στο Πολεοδομικο νομοσχέδιο σύμφωνα με το δημοσίευμα περιέχονται και διατάξεις όπου θα επιταχύνεται η ένταξη περίπου 400000 στρεμμάτων στο σχέδιο πόλης σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι εντάξεις θα αφορούν γη όπου εκκρεμούσε εδώ και δεκαετίες η ένταξη τους ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο στρεμμάτων που θα ενταχτεί στο σχέδιο πόλης είναι στην Αττική. Πρόκειται για εντάξεις των αυθαιρέτων που βρίσκονται όμορες των υφιστάμενων οικισμών. Επίσης στο πολεοδομικο νομοσχέδιο εξετάζεται να συμπεριληφθούν και διατάξεις για περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης. Οι περιορισμοί στην εκτός σχεδίου δόμηση θα γίνουν είτε με την αύξηση των ορίων αρτιότητας η με με την κατάργηση της δόμησης σταδιακά. Ο περιορισμός της δόμησης στα εκτός σχεδίου θα γίνει παράλληλα με την έναρξη της τράπεζας γης όπου εξετάζεται, οι ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου νόμιμων ακινήτων να έχουν την δυνατότητα πώλησης του συντελεστή δόμησης και των τετραγωνικών που θα μπορούσαν να οικοδομήσουν ή της μεταφοράς τους σε εντός σχεδίου ακίνητα.
08/02/2013 - 13:03

Αποζημιωσεις ιδιοκτητων ακινητων για αρχαιολογικους λογους

Αποζημιωσεις ιδιοκτητων ακινητων για αρχαιολογικους λογους Μετα απο αποφασεις της Δικαιοσύνης ανοιγει ο δρομος για να διεκδικουν αποζημιωσεις από το δημοσιο ιδιοκτήτες εκτός σχεδίου ακινητων που εχει απογορευτει η δομηση για αρχαιολογικους λογους . Συγκεκριμενα το Α΄ τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με αποφαση του εκρινε ότι η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που είχε δεχθεί ότι το Δημόσιο δεν υποχρεώνεται να αποζημιώσει την ιδιοκτήτρια ακινήτου σε νησί μολονότι το κράτος απαγόρευσε τη δόμηση στη συγκεκριμένη εκτός σχεδίου περιοχή 40 χρόνια μετά την αγορά του οικοπέδου, για αρχαιολογικούς λόγους πρέπει να ανατραπει. Για το Διοικητικό Εφετείο αρκούσε το γεγονός ότι το επίμαχο ακίνητο βρισκόταν εκτός οικιστικής περιοχής και συνεπώς η απαγόρευση δόμησης δεν συνιστούσε ουσιώδη περιορισμό της χρήσης του, αφού τα εκτός σχεδίου ακίνητα προορίζονται κυρίως για γεωργική, κτηνοτροφική, δασοπονική εκμετάλλευση. Αντίθετα το ΣτΕ, ακολουθώντας αποφεσεις του Ευρωπαϊκου Δικαστήριου, δέχθηκε ότι το Δ. Εφετείο έσφαλε και το Δημόσιο έπρεπε να καταβάλει αποζημίωση για την απαγόρευση δόμησης. Κι αυτό γιατί όταν αγοράστηκε το οικόπεδο ήταν οικιστικά αξιοποιήσιμο και μπορούσε να κτιστεί, αφού είχε έκταση μεγαλύτερη των 4 στρεμμάτων (είναι 8 στρέμματα) που είχε τεθεί ως όριο νόμιμης οικοδομικής εκμετάλλευσης από το 1923 και επαναλήφθηκε με νεότερη νομοθετική ρύθμιση προ 10ετίας για τα εκτός σχεδίου, ενώ δεν είχε προκύψει ζήτημα αρχαιολογικής ζώνης και προστασίας επί δεκαετίας. πηγη:Ημερησια
05/02/2013 - 11:39

Νέος νόμος για τα αυθαίρετα ποτε αναμενεται

Νέος νόμος για τα αυθαίρετα αναμενεται την ανοιξη Ο νεος νομος για τα αυθαιρετα και την οριστικη τους νομιμοποιηση και οχι τακτοποιηση θα ψηφιστει απο την βουλη μεσα στην ανοιξη.Ο αναπληρωτής υπουργός Σταύρος Καλαφάτης σε εκδήλωση του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, , ανέφερε οτι καταβάλλεται καθε προσπάθεια για την οριστικη λυση του ζητήματος. Ο αναπληρωτης υπουργος αναφερθηκε και στα εμποδια που αντιμετωπιζει η νομοθετηση του ζητηματος αφου δεν εχει γινει καμια καταγραφη των αυθαιρετων οπως χαρακτηριστικα είπε«Δεν γνωρίζουμε ούτε ακριβώς τον αριθμό τους ούτε τι είδους αυθαιρεσίες αφορούν. Η προσπάθειά μας, λοιπόν, αφορά πρώτον να κάνουμε μια ταξινόμηση και να κατηγοριοποιήσουμε τα αυθαίρετα, ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε κατηγορία με διαφορετικό τρόπο. Μεχρι στιγμης εχει γινει γνωστο το γενικο πλαισιο του νεου νομου για τα αυθαιρετα το οποιο ειναι: Τα αυθαιρετα που νομιμοποιουνται με τον νεο νομο θα ειναι δυο κατηγορίες ακινητων .Η πρωτη κατηγορία αυθαιρετων που νομιμοποιουνται αφορα ακίνητα σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές που έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια και έχουν πολεοδομικές υπερβάσεις. Σε αυτα τα ακινητα θα εφαρμοστει ο νεος οικοδομικός Κανονισμός,οπου ηδη εχει μπει σε εφαρμογη και προβλέπει ότι εσωτερικοί χώροι πλέον δεν προσμετρώνται στο συντελεστή δόμησης, ενώ δίνει το δικαίωμα για αλλαγή χρήσεων στο 50% των βοηθητικών χώρων αλλά και την επέκταση των υπόγειων χώρων στάθμευσης, υπό προϋποθέσεις αύξησης ύψους. Η δευτερη κατηγορία αυθαιρετων αφορα τα ακίνητα εκτός σχεδιου οι οποίες όμως μπορούν να αποκτήσουν οικιστική καταλληλότητα και να κινηθούν διαδικασίες ένταξής τους σε πολεοδομικό σχέδιο.
31/01/2013 - 21:10

Ενεργειακη Αποδοση Κτιριων τι προβλεπει ο νεος νομος

Ενεργειακη Αποδοση Κτιριων τι προβλεπει ο νεος νομος Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο εναρμονίζεται στην εθνική νομοθεσία η ευρωπαϊκή οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων . Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης τόνισε ότι το νομοσχέδιο αυτό αποτελεί το απαραίτητο βήμα προς την κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας, την καλύτερη αξιοποίησή της, το μετριασμό της σπατάλης και της κακής χρήσης, καθώς και την προώθηση νέων τεχνολογιών, με απώτερο στόχο να φτάσουμε σε κτίρια με μηδενική, σχεδόν, κατανάλωση. Όπως μάλιστα ανέφερε «είναι αδιανόητο ένα κτίριο στην Ελλάδα, με τόσο ήλιο, να απαιτεί τρεις φορές περισσότερη ενέργεια για θέρμανση από ένα κτίριο σε βόρειες και ψυχρές χώρες» Ειδικότερα με το νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων : • Επανακαθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιριων που υπάρχουν στον ισχύοντα ΚΕΝΑΚ, αλλά και για τα νέα κτίρια και για όσα υπάρχουν και ανακαινίζονται ριζικά. • Ορίζεται ότι ειδικά από το 2021 και μετά, όλα τα νέα κτίρια θα πρέπει να είναι κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση. • Βελτιώνεται το σύστημα ελέγχου, δηλαδή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), που στελεχώθηκε πρόσφατα. • Δίνονται όλες οι απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για τη λήψη οικονομικών και λοιπών κινήτρων που μπορούν να υιοθετηθούν για να έχουμε άμεσα οφέλη. Και αυτό σημαίνει κίνητρα εφαρμογής, ειδικά στα υφιστάμενα κτίρια. πηγη:ΑΠΕ
31/01/2013 - 13:27

Νομοσχεδιο για τους Ελεγχους περιβαλλοντικων Παραβασεων

Νομοσχεδιο για τους Ελεγχους περιβαλλοντικων Παραβασεων ετοιμαζει το ΥΠΕΚΑ Την επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 711.900 ευρώ σε εννέα επιχειρηματικές μονάδες υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μωυσής Κουρουζίδης, ύστερα από εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα πρόστιμα αναφέρονται σε περιβαλλοντικές παραβάσεις που διαπιστώθηκαν στη διάρκεια ελέγχων από επιθεωρητές περιβάλλοντος, με κυριότερες τις παραβάσεις σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων βιομηχανικών, ιατρικών, αστικών και άλλων αποβλήτων και στη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων σε κάθε μία από αυτές. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, το υπουργείο προετοιμάζει νομοσχεδιο για τους ελεγχους περιβαλλοντικων παραβασεων και την λειτουργία τους συνολικά, υπό τον συντονισμό του Μωυσή Κουρουζίδη. Το νομοσχέδιο στοχεύει να οδηγήσει σε περαιτέρω αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου και απεμπλοκής τους από υποκειμενισμούς οποιουδήποτε είδους, καθώς οι διαδικασίες αυτές οφείλουν να είναι σαφείς, επιστημονικά και νομικά αξιόπιστες, διαφανείς και ενιαίες για όλους τους ελεγχόμενους και όλες τις υπηρεσίες ελέγχου. πηγη:ΑΠΕ
30/01/2013 - 22:01

Τακτοποίηση ημιυπαιθρίων προθεσμια

Στις 31 Μαΐου η λήξη της προθεσμίας για την τακτοποίηση των ημιυπαιθρίων Κατόπιν μεγάλου αριθμού ερωτήσεων πολιτών σχετικά με την προθεσμια για την τακτοποιηση των ημιυπαίθριων, το ΥΠΕΚΑ εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία διευκρινίζεται ότι οι ημερομηνίες που αφορούν τον Ν.3843/2010 έχουν μετατεθεί με νομοθετική ρύθμιση για τις 31 Μαϊου του 2013. Σημειώνεται, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την τακτοποίηση ήταν η 31η Ιανουαρίου 2013, ωστόσο η τετράμηνη παράταση ισχύει ήδη από την περασμένη εβδομάδα, ύστερα από την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία και αναμένεται να εκδοθεί σε ΦΕΚ στο άμεσα προσεχές διάστημα.
30/01/2013 - 13:00

Αυθαίρετα ετοιμο το νομοσχεδιο

Αυθαίρετα ετοιμο το νομοσχεδιο Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του νομοσχεδιου για τα αυθαίρετα και την αντιμετώπιση του ζητήματος παρουσιάζονται, σήμερα, στη Βουλή από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στην αρμόδια επιτροπή παραγωγής και εμπορίου σε ειδική ανοιχτή συνεδρίαση. Πρόθεση του υπουργείου είναι να καταγράψει, εκ των προτέρων, όλες τις απόψεις και προτάσεις των βουλευτών για το νομοσχεδιο που αφορα τα αυθαιρετα, στην κατεύθυνση μίας ολιστικής αντιμετώπισης του ζητήματος αυτου. Όπως υπογραμμίζεται σε σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου, βασικές κατευθύνσεις του πλαισίου του σχεδίου νόμου που παρουσιάζεται είναι: Η κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τα αυθαιρετα σε ένα ενιαίο κείμενο, η κατηγοριοποίηση των αυθαιρεσιών και η ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε παράβασης, ώστε να αποκατασταθούν οι ανισότητες και να εμπεδωθεί το κράτος δικαίου, η θεσμική θωράκιση και ενίσχυση της νομικής «κόκκινης γραμμής» για την ύπαρξη αυθαιρέτων, με στόχο την κατοχύρωση του χρονικού σημείου ύστερα από το οποίο δεν θα γίνει, επ' ουδενί, δεκτή οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Στις βασικές κατευθύνσεις εντάσσεται επίσης και η καταγραφή των αυθαιρέτων, με παροχή διευκολύνσεων στους πολίτες, ώστε να μπορεί να αποτυπωθεί και να υπολογιστεί το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, με τρόπο ανταποδοτικό και όχι εισπρακτικό, καθώς επίσης και η όσο το δυνατόν καλύτερη νομική θωράκιση των διαμορφούμενων διατάξεων. Στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι, σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετά την ακρόαση των βουλευτών και την καταγραφή των απόψεών τους, να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του νομοσχεδιου για τα αυθαιρετα , το οποίο θα θέσει σε δημόσια διαβούλευση και κατόπιν θα φέρει προς ψήφιση στη Βουλή. Σημειώνεται, τέλος, ότι η εν λόγω διαδικασία ακολουθείται για πρώτη φορά στο ζήτημα των αυθαιρέτων και προέρχεται από μια πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού ΠΕΚΑ, Σταύρου Καλαφάτη, προκειμένου να γίνει μία ανοιχτή κοινοβουλευτική διαδικασία, ώστε να συγκεντρωθούν οι απόψεις των εκπροσώπων των πολιτών, πριν η κυβέρνηση αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία. πηγη:ΑΠΕ
25/01/2013 - 09:54

Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013

Πρόγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013 Υπεγράφη σήμερα από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρο Καλαφάτη, απόφαση για το ειδικο προγραμμα Πρόληψης Λαθροϋλοτομιών έτους 2013, σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των δασαρχείων, των διευθύνσεων δασών, των διευθύνσεων συντονισμού και επιθεώρησης δασών, αλλά και του συντονιστικού κέντρου δασοπροστασίας, με στόχο την αντιμετώπιση των φαινομένων παράνομων υλοτομιών και παράνομης διακίνησης ξυλείας. Το πρόγραμμα προληψης, που υλοποιείται από την Ειδική Γραμματεία Δασών, έχει προϋπολογισμό 1,5 εκατ. ευρώ και βαρύνει τις πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου. Όπως τονίζει το ΥΠΕΚΑ, το κόστος υλοποίησης των μέτρων αυτών είναι πολλάκις μικρότερο της βλάβης που προκαλείται από το έγκλημα της λαθροϋλοτομίας στα δασικά οικοσυστήματα της χώρας και στην εθνική οικονομία. Το ΥΠΕΚΑ υπενθυμίζει στους πολίτες ότι έχουν τη δυνατότητα να καταγγέλλουν, άμεσα, περιστατικά λαθροϋλοτομίας στο Συντονιστικό Κέντρο Δασοπροστασίας (τηλεφωνικός αριθμός 1591), επισημαίνοντας ότι η Πολιτεία παραμένει σε εγρήγορση προκειμένου να διαφυλάξει τον φυσικό πλούτο της χώρας και καλώντας τους πολίτες σε συνεργασία ενάντια σε καταστροφικές παραβατικές συμπεριφορές. πηγη:ΑΠΕ
24/01/2013 - 16:31

Ο Συνηγορος του πολιτη για την απαγορευση δομησης λογω ανασκαφων

Ο Συνηγορος του πολιτη για την απαγορευση δομησης λογω ανασκαφων Η πολυετής καθυστέρηση στην έναρξη και ολοκλήρωση ανασκαφων από το υπουργείο Πολιτισμού για ακίνητο στη Χίο προκάλεσε την αντίδραση του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος με πόρισμά του ζητά την έγκαιρη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του προβλήματος, μετά από καταγγελίες πολιτών. Ως προς τη συγκεκριμένη περίπτωση της Χίου, μετά την παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής, το υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων την ένταξη, κατ' απόλυτη προτεραιότητα, της δαπάνης στο Πρόγραμμα Δράσης της Εφορείας για το 2013, με σκοπό τη συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση της σωστικής ανασκαφικής έρευνας στο δεσμευμένο ακίνητο. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή πολλές παρόμοιες περιπτώσεις, οι οποίες αφορούν ανασκαφική έρευνα για τη διάσωση μνημείου κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου. Ειδικότερα, για την περίπτωση της Χίου, το υπουργείο Πολιτισμού δικαιολόγησε την κατάσταση που επικρατεί, λόγω μη χορήγησης των αιτούμενων πιστώσεων από το υπουργείο Οικονομικών. Στο πόρισμα επισημαίνεται, ότι συνέπεια των υπέρμετρων καθυστερήσεων είναι η αδυναμία αξιοποίησης της ιδιοκτησίας των πολιτών για αβέβαιο χρονικό διάστημα και η προσβολή του συνταγματικώς προστατευόμενου δικαιώματος της ιδιοκτησίας. «Όταν δηλαδή η απαγόρευση δόμησης εκτείνεται πέραν του εύλογου χρόνου -ο οποίος στη δυσμενέστερη περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερνά τα πέντε έτη- δεν συνιστά πλέον έκτακτο μέτρο ενόψει εκτελέσεως έργου αλλά μια μόνιμη κατάσταση δέσμευσης», σημειώνει η αρχή. Γενικότερα, από τη διεξοδική μελέτη τέτοιων περιπτώσεων δεσμευμένων ακινήτων, διαπιστώθηκε ότι: 1. Η χρονίζουσα σωστική ανασκαφή υπερβαίνει το στόχο της άμεσης διάσωσης και μετατρέπεται σε ανασκαφή με συστηματικό χαρακτήρα που απαιτεί απαλλοτρίωση, χωρίς, ωστόσο, αυτή να συντελείται. 2. Η αδυναμία αντιμετώπισης των σωστικών ανασκαφών οφείλεται κυρίως στην ανεπάρκεια πιστώσεων και αποτελεί συχνά το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Εφορείες Αρχαιοτήτων. Παρά την εκπεφρασμένη, ήδη, από το 2000 πρόθεση συνεργασίας, τόσο των υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού όσο και της πολιτικής ηγεσίας, με την εφαρμογή «αυστηρής πολιτικής ανασκαφών», με παραχώρηση προτεραιότητας στις σωστικές ανασκαφές έναντι αυτών με καθαρά επιστημονικό ενδιαφέρον, οι σχετικές προσπάθειες έχουν αποβεί ατελέσφορες και το πρόβλημα εξακολουθεί να απασχολεί πολλούς ιδιοκτήτες ακινήτων. Η πολύχρονη αυτή αναμονή, μάλιστα, υποχρεώνει συχνά τους πολίτες να αναλάβουν οι ίδιοι τη χρηματοδότηση της ανασκαφικής έρευνας. 3. Οι καθυστερήσεις στις σωστικές ανασκαφές αποβαίνουν, όμως, επιζήμιες και με δημοσιονομικούς όρους, καθώς το υπουργείο Πολιτισμού καλείται να καταβάλει, για την πολυετή στέρηση χρήσης ακινήτου, ποσά αποζημίωσης που αθροιστικά προσεγγίζουν ή ακόμη υπερβαίνουν την αξία του απαλλοτριούμενου ακινήτου. Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πόρισμα που απηύθυνε προς τα υπουργεία Πολιτισμού και Οικονομικών, πρότεινε συνδυασμό μέτρων διοικητικής φύσεως με τη χορήγηση οικονομικών αντισταθμισμάτων. Συγκεκριμένα, εισηγήθηκε τα εξής: - Έγκαιρη ενημέρωση των θιγομένων για την τήρηση του καταλόγου των εκκρεμοτήτων στις Εφορείες Αρχαιοτήτων, για τη θέση κατάταξης της ιδιοκτησίας σε αυτόν, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του έργου και την πρόσθετη δυνατότητα κατάθεσης εκ μέρους τους αιτήματος περί αποζημίωσης κατ' έτος, λόγω στέρησης χρήσης της ιδιοκτησίας. - Επίσπευση έκδοσης της κανονιστικής πράξης που προβλέπει η αρχαιολογική νομοθεσία, σχετικά με τις υποχρεώσεις των φορέων που διενεργούν σωστικές ανασκαφές και τη χρηματοδότηση των ερευνών αυτών. - Θέσπιση περιοχών αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, οι οποίες θα περιλαμβάνουν εξετάσεις όπου ασκείται υποχρεωτικά έλεγχος θεμελίων σε περίπτωση κατάθεσης αιτήματος οικοδόμησης. - Χορήγηση πρόσθετων οικονομικών αντισταθμισμάτων στους ιδιοκτήτες, όπως φορολογικές ελαφρύνσεις, παραχώρηση ή εκμετάλλευση κατά χρήση δημοσίων εκτάσεων σε παραπλήσιες περιοχές για ανάλογη χρήση. - Ταχεία ένταξη δημοσίων έργων, όπως εξωραϊσμός αρχαιολογικών χώρων, αναστηλωτικά έργα, συντήρηση ή ανάδειξη μνημείων, σε χρηματοδότηση από τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης, για την αποτελεσματικότερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων. - Αναδιάταξη και ορθολογική κατανομή του προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού στις υπηρεσίες του, ενόψει της αδυναμίας νέων προσλήψεων. πηγη:ΑΠΕ
23/01/2013 - 08:48

Νομιμοποιηση Αυθαιρέτων Νεος Νομος

Νομιμοποιηση Αυθαιρέτων νεος νομος τον Φεβρουαριο Λύση για την οριστικη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων και των ημιυπαίθριων χώρων επιχειρεί η κυβέρνηση με νεα νομοθετικη ρυθμιση . Η νομιμοποιηση αυθαιρέτων θα αφορα οπως εχει κανει γνωστο η κυβερνηση μονο αυθαιρετες κατασκευες που εχουν οικοδομική άδεια και η δομηση τους ειναι εναρμόνισμενη με τους όρους δόμησης της περιοχής. Συγκεκριμενα η νομιμοποιηση αυθαιρετων αναμενεται να ξεκινησει από τους ημιυπαίθριους που έκλεισαν παράνομα και από πολεοδομικές παρανομίες μικρής κλίμακας.Η νέα νομοθετική ρύθμιση για την νομιμοποιηση των αυθαιρέτων αναμενεται να δοθεί στη δημοσιότητα τον επόμενο μήνα. Οι προυποθέσεις για την νομιμοποιηση των αυθαιρέτων θα είναι : Η εκδοση οικοδομικης αδειας για την κτισμα ,τα κτίσματα να μην υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα τετραγωνικά ,ημιυπαίθριους χώρους, πυλωτές, υπόγεια και αποθήκες που βρίσκονται εντός διαγράμματος κτιρίου και τέλος η νομιμοποιηση δεν θα αφορα αυθαιρετα που βρίσκονται σε δάση και αιγιαλο. Χθες με αφορμη της ψηφισης της τροπολογίας για την παράταση της τακτοποιησης των αυθαιρετων ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, αφού τόνισε ότι δεν λύνεται με τις ρυθμίσεις αυτού το νομοσχεδίου ένα θέμα που χρονίζει για δεκαετίες κάλεσε τα κόμματα να συμμετάσχουν σε Ειδική ανοιχτή κοινοβουλευτική διαδικασία με προτάσεις και απόψεις για την οριστική λύση του θέματος των αυθαιρέτων. Μετά από την διαδικασία αυτή, η κυβέρνηση θα καταθέσει το σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα που προανήγγειλε
23/01/2013 - 08:26

Νεος τροπος εκδοσης αδειας δομησης και ρυθμισεις για τα αυθαιρετα

Ψηφίστηκε ο νεος τροπο εκδοσης αδειας δομησης και ρυθμισεις για τα αυθαιρετα Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος με το οποίο κυρώνεται η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τον νέο τρόπο έκδοσης αδειας δόμησης και ελέγχου των κατασκευών. Αυθαίρετα Ακόμη ψηφίστηκε η τροπολογία - η οποία ενσωματώθηκε ως άρθρο στο νομοθέτημα - η οποία εισάγει ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων. Σύμφωνα με την ρύθμιση παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού προστίμου υπό την προϋπόθεση ότι μέχρι τις 31 Μαΐου του 2013 θα έχει καταβληθεί ποσοστό τουλάχιστον 30% του προστίμου. Επίσης παρατείνεται μέχρι 31 Μαΐου 2013 (από 31 Ιανουαρίου 2013) η προθεσμία μέσα στην οποία οι ιδιοκτήτες αυθαίρετων ακινήτων και ημιϋπαίθριων μπορούν να τα μεταβιβάσουν εφόσον έχουν καταβάλλει το 30% του συνολικού προστίμου. Ακόμη δίνεται η δυνατότητα σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες να αδειοδοτηθούν με την καταβολή του 30% του προστίμου επίσης μέχρι τις 31 Μαίου του 2013. Ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, αφού τόνισε ότι δεν λύνεται με τις ρυθμίσεις αυτού το νομοσχεδίου ένα θέμα που χρονίζει για δεκαετίες κάλεσε τα κόμματα να συμμετάσχουν σε Ειδική ανοιχτή κοινοβουλευτική διαδικασία με προτάσεις και απόψεις για την οριστική λύση του θέματος των αυθαιρέτων. Μετά από την διαδικασία αυτή, η κυβέρνηση θα καταθέσει το σχέδιο νόμου για τα αυθαίρετα που προανήγγειλε. Τέλος αναφορικά με την τροπολογία για την πολιτική υδάτων ο κ. Καλαφάτης ξεκαθάρισε πως δεν δημιουργείται Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων, αλλά ενσωματώνονται οι αρμοδιότητες θέσεων, κανόνων στην τιμολόγηση και ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων στην καθ' ύλιν εκ του νόμου Ειδική Γραμματεία Υδάτων με συνέπεια την αποτελεσματικότερη εποπτεία στον κρίσιμο αυτό τομέα. «Είναι αναγκαιότητα η ύπαρξη ενός φορέα με αρμοδιότητα στα θέματα τιμολόγησης και κοστολόγησης των υδάτων αφού αυτή αποτελεί υποχρέωσή μας στα πλαίσια ολοκλήρωσης διαχείρισης που επιτάσσει η κοινοτική νομοθεσία και η οδηγία για τα ύδατα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλαφάτης. πηγη:ΑΠΕ
15/01/2013 - 21:10

Καλυτεροι οροι με την παράταση για τα αυθαιρετα συμφωνα με το ΥΠΕΚΑ

Καλυτεροι οροι με την παράταση για τα αυθαιρετα συμφωνα με το ΥΠΕΚΑ «Θέλουμε αυτό να είναι και το τελευταίο βήμα πριν τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο που ετοιμάζει το υπουργείο, για να ελεγχθεί οριστικά η κατάσταση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και δημοσίου συμφέροντος», δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Σταύρος Καλαφάτης, σχετικά με τη νέα παράταση που δόθηκε ως τις 31 Μαΐου 2013 για την υποβολή δηλώσεων για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων με την υπαγωγή τους στο νόμο 4014. «Δίνουμε περισσότερο χρόνο και καλύτερους οικονομικούς όρους τακτοποίησης για τα αυθαιρετα για να διευκολύνουμε τη μετάβαση προς την οριστική λύση» ανέφερε ο υπουργός. Σημειώνεται ότι υπό επεξεργασία βρίσκεται το σχέδιο νόμου, το οποίο αναμένεται στις αρχές Φεβρουαρίου, το οποίο ως στόχο έχει μια, όσο το δυνατόν, πιο ολιστική και οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αυθαιρέτων, ενισχύοντας και θωρακίζοντας θεσμικά μία οριστική «κόκκινη γραμμή» στις πολεοδομικές και οικοδομικές αυθαιρεσίες, με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, την ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε αυθαιρεσίας, και εν τέλει τη δικαιότερη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης, όπως επισημαίνεται από το ΥΠΕΚΑ. πηγη:ΑΠΕ
15/01/2013 - 08:22

Αυθαιρετα ανακοινωθηκε παραταση και νομοσχεδιο με νεες ρυθμισεις

Αυθαιρετα ανακοινωθηκε παραταση και νομοσχεδιο με νεες ρυθμισεις Έως τις 31 Μαΐου 2013 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των νέων δηλώσεων για την υπαγωγή στο νόμο 4014 για τα αυθαίρετα ύστερα από την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη. Επιπροσθέτως, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής για τη δεύτερη φάση που αφορά τόσο τις παλαιές όσο και τις νέες δηλώσεις. Η υπογραφή της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης συμπίπτει με τη σημερινή υπερψήφιση από τη Βουλή του άρθρου 34 «ρύθμιση θεμάτων αυθαιρέτων», που προώθησε το ΥΠΕΚΑ, του σχεδίου νόμου για την κύρωση πράξης νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία παρέχει τόσο τη δυνατότητα διενέργειας δικαιοπραξιών και της έκδοσης διοικητικών αποφάσεων με την καταβολή του 30% του προστίμου, όσο και εκπτώσεις, που είχε καταληκτική ημερομηνία 30/1/2013 και η οποία επίσης μετατέθηκε για τις 31/5/2012. Τέλος, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΚΑ, υπό επεξεργασία βρίσκεται ήδη νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα με στόχο μια, όσο το δυνατόν, πιο ολιστική και οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος , ενισχύοντας και θωρακίζοντας θεσμικά μία οριστική «κόκκινη γραμμή» στις πολεοδομικές και οικοδομικές αυθαιρεσίες, με την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, την ταξινόμηση της βαρύτητας κάθε αυθαιρεσίας, και εν τέλει τη δικαιότερη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης. πηγη:ΑΠΕ
14/01/2013 - 19:34

Παραταση για τα Αυθαιρετα απο το ΥΠΕΚΑ 2013

Παραταση για τα Αυθαιρετα απο το ΥΠΕΚΑ εως 31 Μαιου 2013 Έως τις 31 Μαΐου 2013 δινεται παράταση για την προθεσμία της ρύθμισης αυθαιρέτων το ΥΠΕΚΑ, από τις 31 Ιανουαρίου που είχε καθοριστεί, σύμφωνα με την αλλαγή που προκλήθηκε στο νομοσχέδιο που ψηφίζεται απόψε ως προαπαιτούμενο για την λήψη της δόσης του Ιανουαρίου. Την ανακοίνωση έκανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρας στο πλαίσιο και άλλων νομοτεχνικών αλλαγών, αλλά και αποσύρσεων διατάξεων του νομοθετήματος. Η αλλαγή αφορά την παρ. 1 του άρθρου 34. πηγη:ΑΠΕ
14/01/2013 - 16:58

Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης κατά το Ν. 4030/2011

Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης κατά το Ν. 4030/2011 διευκρινίσεις Μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4030/2011 και κατά την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων περί ελέγχου κατασκευών, έχουν περιέλθει στην υπηρεσία του υπουργείου περιβάλλοντος πολλά ερωτήματα, που τίθενται κυρίως από Υπηρεσίες Δόμησης και αφορούν στη νόμιμη διαδικασία αντιμετώπισης των περιπτώσεων δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων, που οι οικοδομικές εργασίες έχουν συνεχισθεί πέραν του σταδίου του προβλεπόμενου αρχικού ελέγχου κατά τις διατάξεις του Ν.4030/2011,καθώς ο επιβλέπων Μηχανικός δεν αιτήθηκε εγκαίρως τον ορισμό ελεγκτή δόμησης.Επί των σχετικών ερωτημάτων σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:Α. Δημόσια ΈργαΕπειδή για τα δημόσια κτίρια εφαρμόζονται παραλλήλως οι σχετικές διατάξεις περί αναθέσεων και κατασκευής δημοσίων έργων, σε περιπτώσεις όπου δεν πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος κατά τα αναφερόμενα στο Ν.4030/2011 και στην υπ΄ αριθμ. 9875/2012 ΚΥΑ, οι εργασίες δόμησης δεν θεωρούνται αυθαίρετες και δεν διακόπτονται, εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης δήλωση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) στην οποία διατυπώνεται ότι η κατασκευή έχει εκτελεστεί νομίμως, σύμφωνα με την άδεια δόμησης.Περαιτέρω, επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί ο αμέσως επόμενος έλεγχος από ελεγκτή δόμησης, αναλόγως του σταδίου των εργασιών για την ορθή ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.Στο σχετικό πόρισμα σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ο προηγούμενος έλεγχος, αλλά έχει υποβληθεί δήλωση για το σύννομο των εργασιών από την αρμόδια ΤεχνικήΥπηρεσία.Για όλες τις εκτελούμενες εργασίες μετά την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου θα πρέπει τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του Ν.4030/2011.Β. Ιδιωτικά έργαΕπειδή η αρμόδια Υπηρεσία (Ε.Υ.Ε.Δ) για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης συγκροτήθηκε στις 31.03.2012 και η διαδικασία ορισμού ελεγκτών δόμησης εκκίνησε εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, άδειες δόμησης που εκδόθηκαν σε διάστημα δύο (2) μηνών από τη συγκρότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (δηλαδή μέχρι την 31.05.2012) και για τις οποίες δεν ορίστηκε ελεγκτής δόμησης στο πρώτο στάδιο κατά τις διατάξεις του Ν.4030/2011 και της υπ΄ αριθμ. 9875/2012 ΚΥΑ οι εργασίες δόμησης δεν θεωρούνται αυθαίρετες και δεν διακόπτονται, εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης υπεύθυνη δήλωση από τον αρμόδιο Επιβλέποντα Μηχανικόστην οποία διατυπώνεται ότι η κατασκευή έχει εκτελεστεί νομίμως σύμφωνα με την άδεια δόμησης, η οποία εκδόθηκε πριν τις 31.05.2012.Περαιτέρω, επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί ο αμέσως επόμενος έλεγχος από ελεγκτή δόμησης, αναλόγως του σταδίου των εργασιών για την ορθή ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.Στο σχετικό πόρισμα σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ο προηγούμενος έλεγχος, αλλά έχει υποβληθεί δήλωση για το σύννομο των εργασιών από τον αρμόδιοΕπιβλέποντα σύμφωνα με άδεια δόμησης που εκδόθηκε προ της 31.05.2012.Για όλες τις εκτελούμενες εργασίες μετά την 31.05.2012 θα πρέπει τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του Ν.4030/2011.

Η Επικαιρότητα Τώρα