ΔΗΜΟΣΙΟ

23/02/2016 - 15:42

«Μνημόνιο συνεργασίας» με τη Βαλένθια για μεταφορά 1.000 προσφύγων

Τη μεταφορά τουλάχιστον 1.000 προσφύγων από τα νησιά του Αιγαίου στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη πόλη της Βαλένθια, περιλαμβάνει η συμφωνία που υπεγράφη στη Λέρο μεταξύ του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, και αντιπροσωπείας της περιφερειακής κυβέρνησης της Βαλένθια.
22/02/2016 - 16:39

Απροσπέλαστοι οι δημόσιοι χώροι στις πόλεις

Τις προτάσεις τους για να βελτιώσουν την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους και κτίρια διαμορφώνουν αυτό το χρονικό διάστημα μαθητές γυμνασίων και ειδικών σχολείων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ecomobility για την οικολογική μετακίνηση στις πόλεις.  
25/06/2013 - 15:54

www.idika.gr Βεβαίωση συντάξεων 2013 οδηγίες

www.idika.gr Βεβαίωση συντάξεων 2013 οδηγίες Στην ιστοσελίδα www.idika.gr μπορούν οι συνταξιούχοι των ταμείων ΕΤΕΑ ΤΕΑΔΥ ΤΕΑΠΟΚΑ ΤΕΑΥΕΚ να κάνουν την εκτύπωση της βεβαίωσης συντάξεων για την φορολογική δήλωση 2013 . Από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης – ΕΤΕΑ ανακοινώνεται ότι οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΑΔΥ θα μπορούν απο τις 10 Ιουνίου 2013 να εκτυπώνουν την βεβαίωση συντάξεων του ΤΕΑΔΥ για φορολογική χρήση στο www.idika.gr Δείτε τις οδηγίες για την εκτύπωση της Βεβαιώσης συντάξεων 2013 των πρώην Ταμείων ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ στο www.idika.gr .
19/06/2013 - 15:04

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν προκαταβολή σύνταξης

Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν προκαταβολή σύνταξης Προκαταβολή σύνταξης ίση με 50% του βασικού τους μισθού προσαυξημένου με το 50% τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας θα λάβουν την επόμενη Παρασκευή 28 Ιουνίου περίπου 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι που αποχώρησαν από τις υπηρεσίες τους λόγω συνταξιοδότησης. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ξεκινά να καταβάλει την επόμενη εβδομάδα τη προκαταβολή σύνταξης στους υπαλλήλους του Δημοσίου οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτησης συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα οι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης θα λαμβάνουν ως προκαταβολή σύνταξης το 50% του βασικού τους μισθού προσαυξημένου με το 50% τυχόν επιδόματος χρόνου υπηρεσίας. Για υπαλλήλους με αναπηρία άνω του 67% ή για όσους είναι γονείς τέκνων με αναπηρία ή έχουν τρία και άνω τέκνα το ποσοστό της προκαταβολής φθάνει το 60% του βασικού μισθού. Το ποσό της προκαταβολής υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του μισθολογικού κλιμακίου της 31ης Οκτωβρίου 2011 και συμψηφίζεται με τα αναδρομικά ποσά της καταβαλλόμενης σύνταξης. Η προκαταβολή υπόκειται μόνο σε κρατήσεις φόρου εισοδήματος και υγειονομικής περίθαλψης. Η καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους - λειτουργούς του Δημοσίου θα γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ). Για τους μήνες μετά τον Ιούνιο η προκαταβολή σύνταξης θα καταβάλλεται στις 10 κάθε μήνα . Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία, η καταβολή θα γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Η προκαταβολή σύνταξης θα χορηγείται έως και 8 μήνες.
18/06/2013 - 16:06

ΟΠΑΔ αρμοδιότητες οργανικών μονάδων

ΟΠΑΔ αρμοδιότητες οργανικών μονάδων Με κοινή υπουργική απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και του υπουργού Εργασίας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του ΟΠΑΔ . Ακολουθούν οι αρμοδιότητες των Οργανικών μονάδων του ΟΠΑΔ Αρμοδιότητες του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του ΟΠΑΔ Ο Γενικός Διευθυντής προΐσταται των υπηρεσιών του Οργανισμού και οι αρμοδιότητές του είναι οι εξής: α) Η παράσταση στο ΔΣ του ΟΠΑΔ , χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εισηγητής με τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος. β) Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και της δράσης του Οργανισμού, καθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας του, όπως επίσης η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων των οργανικών μονάδων τοΑ;υ. γ) Η εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς τα υπερκείμενα όργανα. δ) Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς στο χώρο της ευθύνης του. ε) Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 318/1992, όπως ισχύει, καθώς και η αξιοποίηση και ανάπτυξη του υπηρετούντος προσωπικού. στ) Η προσυπογραφή των εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα αυτού όργανα. ζ) Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων, τα οποία του ανατίθενται από τα υπερκείμενα όργανα. η) Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών με προτάσεις και οδηγίες, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νομότυπη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κειμένων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών. Διάρθρωση και αρμοδιότητες των Διευθύνσεων 1. Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του Οργανισμού και της στελέχωσής του, καταρτίζει τα σχέδια του προϋπολογισμού, απολογισμού καθώς και ισολογισμού, μεριμνά για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, προγραμματίζει, παρακολουθεί και υλοποιεί τις προμήθειες, εποπτεύει την εκτέλεση των έργων και των μελετών, αναλαμβάνει τις δαπάνες του φορέα, καταρτίζει τις καταστάσεις αποδοχών του προσωπικού. Η Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Λογιστηρίου γ) Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης Περιουσίας Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αα) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών του προσωπικού του Οργανισμού καθώς και η μέριμνα για τη χορήγηση σε αυτό πάσης φύσεως αδειών. αβ) Η τήρηση και η ενημέρωση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων του Οργανισμού, καθώς και η παροχή στοιχείων στα αρμόδια Υπουργεία. αγ) Η μέριμνα για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων του Οργανισμού, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. αδ) Η χορήγηση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών στους υπαλλήλους του Ταμείου. αε) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση του προσωπικού του Οργανισμού, κατά το υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού καθώς και στις αποδοχές, στις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης. αστ) Ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου και η κίνηση της σχετικής διαδικασίας, για την επιβολή των προβλεπομένων ποινών. αζ) Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν το ωράριο εργασίας του προσωπικού όλων των υπηρεσιών του Οργανισμού, καθώς και η επιμέλεια για την καθημερινή τήρησή του. αη) Η μέριμνα για τη συγκρότηση των συμβουλίων (διοικητικού, υπηρεσιακού και πειθαρχικού). αθ) Η συγκρότηση και η γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του ΟΠΑΔ. αι) Η τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. και η ανακοίνωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού για την εκτέλεση των αποφάσεων αυτού. αια) Εισηγήσεις στο Δ.Σ. και στο Υ.Σ. αιβ) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. σε άλλα όργανα και για την παροχή εξουσιοδοτήσεων σε υπηρεσιακά όργανα υπογραφής εντολών, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και διαφόρων εγγράφων και πράξεων. αιγ) Η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Οργανισμού σε θέσεις προσωπικού, ενέργειες για την κάλυψη αυτών των αναγκών και κατανομή του προσωπικού ανάλογα με τις κατηγορίες, τους κλάδους και τους βαθμούς των υπαλλήλων. αιδ) Η κατάρτιση και επεξεργασία σχεδίων κανονιστικών διοικητικών πράξεων που αφορούν τον Οργανισμό και μέριμνα για την προώθησή τους. αιε) Η μέριμνα για κάθε εργασία σχετική με την πολιτική σχεδίαση έκτακτης ανάγκης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας. αιστ) Η μέριμνα για τη διαδικασία συνταξιοδότησης των υπαλλήλων. αιζ) Ο υπολογισμός και η έκδοση μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων πάσης φύσεως αποδοχών του μόνιμου προσωπικού του ΟΠΑΔ, των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και των με οιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας απασχολούμενων στον Οργανισμό. αιη) Ο υπολογισμός και η έκδοση μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων αποζημιώσεων Προέδρου, Συμβούλων του Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. αιθ) Ο υπολογισμός και η έκδοση μηνιαίων καταστάσεων συντάξεων των συνταξιούχων- πρώην υπαλλήλων του ΟΠΑΔ και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. ακ) Ο υπολογισμός και η έκδοση καταστάσεων τρίμηνων αποδοχών των υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται. ακα) H υποβολή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης και οριστικής δήλωσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών. ακβ) Η έκδοση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών για την εφορία. ακγ) Η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η διαβίβαση στο Ελεγκτικό Συνέδριο των υποβαλλόμενων ανά εξάμηνο δηλώσεων του άρθρου 2 του ν. 1256/1982 (Α΄65) από υπαλλήλους του Οργανισμού. ακδ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων. β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης – Λογιστηρίου βα) Η οικονομική οργάνωση και λογιστική λειτουργία του Οργανισμού. ββ) Η κατάρτιση ετήσιων προϋπολογισμών εσόδων και εξόδων του Οργανισμού (Τομέα Υγείας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και των λειτουργικών δαπανών αυτών), των τροποποιήσεων αυτών, καθώς και η εκτέλεσή τους. βγ) Η τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων και παροχή στοιχείων στα πλαίσια του Μηχανισμού Στήριξης της Ευρωζώνης και του Δ.Ν.Τ. βδ) Η κατάρτιση των ετήσιων απολογισμών και ισολογισμών του Οργανισμού. βε) Η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών τους. βστ) Εισηγήσεις στο Δ.Σ. για θέματα της αρμοδιότητας του Τμήματος. βζ) Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φόρου εισοδήματος. βη) Η λογιστική παρακολούθηση της έκδοσης και εξόφλησης των πάσης φύσεως δαπανών του Οργανισμού από την τράπεζα που ασκεί την ταμειακή διαχείριση. βθ) Η φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και η τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης. βι) Η αποστολή οικονομικών στοιχείων που ζητούνται από διάφορες υπηρεσίες και φορείς. βια) Η βεβαίωση και η είσπραξη των εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Ν. Αττικής του Τομέα Υγείας Δημοσίων Υπαλλήλων και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. βιβ) Η βεβαίωση και είσπραξη των εσόδων του ΟΠΑΔ από εισφορές δημοσίων υπαλλήλων, ο επιμερισμός των εισφορών και η απόδοση των προβλεπόμενων ποσοστών προς τον ΕΟΠΥΥ. βιγ) Οι ρυθμίσεις οφειλών και η έκδοση βεβαιώσεων οφειλών για την Κεντρική Υπηρεσία του ΟΠΑΔ. βιδ) Η ανάλυση extrait της Κεντρικής Υπηρεσίας ΟΠΑΔ, η παρακολούθηση τραπεζικών λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. βιε) Η ενσωμάτωση των οικονομικών στοιχείων των Περιφερειακών Υπηρεσιών στα οικονομικά στοιχεία της Κεντρικής Υπηρεσίας. βιστ) Η νομιμοποίηση κληρονόμων, οι εκχωρήσεις σε τρίτους καθώς και η αυτεπάγγελτη αναζήτηση ασφαλιστικών και φορολογικών ενημεροτήτων. βιζ) Η εκκαθάριση όλων των λειτουργικών δαπανών (π.χ ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, εξόδων κίνησης, διαμονής-δια-τροφής υπαλλήλων του ΟΠΑΔ , καθώς και όλων των λοιπών λειτουργικών δαπανών του Οργανισμού). βιη) Η χορήγηση δανείων στους υπαλλήλους του Οργανισμού καθώς και στους συνταξιούχους πρώην υπαλλήλους του ΤΥΔΚΥ. βιθ) Η επιστροφή κρατήσεων συμπληρωματικού εφάπαξ στους υπαλλήλους του Οργανισμού. βιι) Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την εξόφληση των ενταλμάτων των δικαιούχων. βικ) Η έκδοση βεβαιώσεων για τις ασφαλιστικές εταιρείες καθώς και η έκδοση βεβαιώσεων για φορολογική και για κάθε άλλη νόμιμη χρήση μετά την εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής. βιλ) Η μέριμνα για την επιστροφή προς τους ασφαλισμένους των αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. βιμ) Αποδόσεις κρατήσεων μισθοδοσίας και αποδόσεις προς τρίτους. βιν) Η έκδοση εντολών και ενταλμάτων πληρωμής μισθοδοσίας, συντάξεων και δαπανών. γ) Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης Περιουσίας γα) Η κατάρτιση ετήσιων προγραμμάτων προμηθειών για τον εφοδιασμό όλων των μονάδων του Οργανισμού σε εξοπλισμό, έντυπα, υλικά και υπηρεσίες. γβ) Η διενέργεια της διαδικασίας των διαγωνισμών για την προμήθεια των παραπάνω και η μέριμνα για την κατάρτιση και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. γγ) Η παρακολούθηση των κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών των προμηθευτών, η φύλαξη και η καταχώρηση αυτών. γδ) Η μέριμνα για την εκμίσθωση ή μίσθωση των αναγκαίων κτιρίων για την εκμετάλλευση ή τη στέγαση των υπηρεσιών, η διαδικασία εκμίσθωσης ή μίσθωσης και η λήψη μέτρων για την ασφάλισή τους. γε) Η μέριμνα για την είσπραξη των μισθωμάτων της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. γστ) Η εισήγηση για την ανάγκη αγοράς και πώλησης, ανταλλαγής και αντιπαροχής ακινήτων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. γζ) Η τήρηση μητρώου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού. γη) Η εισήγηση για τη διενέργεια επενδύσεων σε κινητές αξίες, μετά από εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη οικονομική έκθεση, στην οποία θα αναφέρονται τα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής των κινητών αξιών. γθ) Η εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. για κάθε επένδυση ή ρευστοποίηση κινητών αξιών και η παρακολούθηση των χρηματικών διαθεσίμων στις τράπεζες. γι) Η ευθύνη της παρακολούθησης και της αποτίμησης του χαρτοφυλακίου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Τομέων του Οργανισμού. για) Η φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων του Τομέα ΥΔΚΥ του Οργανισμού καθώς και η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης ακίνητης περιουσίας. γιβ) Η ευθύνη της παρακολούθησης των καταβολών προμηθειών, αμοιβών ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως αντιπαροχής προς τους συμβούλους επενδύσεων, διαχειριστές κινητής και ακίνητης περιουσίας, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, χρηματιστηριακές εταιρείες και θεματοφύλακες, καθώς και της τήρησης των συμβάσεων που διέπουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών. γιγ) Η μέριμνα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και την παροχή στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζονται αποτελεσματικά οι πάσης φύσεως μηχανισμοί ελέγχου. 2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης είναι αρμόδια για τη χορήγηση του ασφαλιστικού δικαιώματος, τη χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης, την εκκαθάριση δαπανών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του Δημοσίου, και του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, την επικοινωνία και τον συντονισμό των περιφερειακών μονάδων και την τήρηση πρωτοκόλλου. Η Διεύθυνση Ασφάλισης διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα: α) Τμήμα Περίθαλψης β) Τμήμα Περιφερειακών Υπηρεσιών γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας ως εξής: α) Τμήμα Περίθαλψης αα) Η μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού των προσώπων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας. αβ) Η έκδοση, θεώρηση και ανανέωση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα του Οργανισμού στο νομό Αττικής. αγ) Η τήρηση ηλεκτρονικού αναλυτικού μητρώου ασφαλισμένων και συγκεντρωτικού μητρώου όλων των ασφαλισμένων των περιφερειακών των δικαιολογητικών που αφορούν τη χορήγηση παροχών σε χρήμα. αδ) Η χορήγηση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης. αε) Η χορήγηση κοινοτικών εντύπως σχετικών με την περίθαλψη. αστ) Εισηγήσεις στο Δ.Σ. για θέματα αρμοδιότητες του Τμήματος. αζ) Η χορήγηση βεβαιώσεων. αη) Η επιμέλεια για την παραλαβή και έλεγχο των δικαιολογητικών που αφορούν τη χορήγηση παροχών σε χρήμα. αθ) Η παροχή οδηγιών προς τους ασφαλισμένους. αι) Η εκκαθάριση δαπανών παροχών σε χρήμα (έξοδα κηδείας κλπ) σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του Οργανισμού στους ασφαλισμένους του. αια) Η εκκαθάριση των δαπανών των κατασκηνώσεων για τα παιδιά των ασφαλισμένων του Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων καθώς και για τα παιδιά των υπαλλήλων του Οργανισμού που είναι ασφαλισμένα σε έναν από τους δύο Τομείς του. αιβ) Η κατάρτιση καταστάσεων εκκαθάρισης διαφόρων δαπανών. β) Τμήμα Περιφερειακών Υπηρεσιών βα) Η παρακολούθηση και παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες σε θέματα ασφάλισης. ββ) Η παροχή οδηγιών στις περιφερειακές υπηρεσίες σε θέματα βεβαίωσης ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων του νομού τους. βγ) Η συγκέντρωση στοιχείων και η προεργασία των επιτροπικών ενταλμάτων προς τις Περιφερειακές Υπηρεσίες για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. βδ) Η μέριμνα για την αποστολή πιστώσεων χορήγησης παροχών (επιτροπικά εντάλματα). βε) Η μέριμνα για τη χορήγηση ασφαλιστικών βιβλιαρίων στους ασφαλισμένους του νομού τους. βστ) Η συγκέντρωση στοιχείων και η προεργασία σχετικά με προμήθειες, λειτουργικά έξοδα και μισθώσεις ακινήτων των περιφερειακών υπηρεσιών. βζ) Η μέριμνα για τη συλλογή μηνιαίων οικονομικών στοιχείων (έσοδα – έξοδα κ.λ.π.) και αποστολή τους στο εποπτεύον Υπουργείο. βη) Η μέριμνα και υποβολή προτάσεων στο Δ.Σ του Οργανισμού, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την εύρυθμη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών. βθ) Η κοινοποίηση αποφάσεων του Δ.Σ., υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων κ.λ.π. στις Περιφερειακές Υπηρεσίες. βι) Εισηγήσεις στο Δ.Σ. για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος. γ) Αυτοτελές Γραφείο Γραμματείας γα) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας. γβ) Η τήρηση του γενικού αρχείου της Κεντρικής Υπηρεσίας. γγ) Η τήρηση του κοινού και εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Κεντρικής Υπηρεσίας. γδ) Η αναπαραγωγή εγγράφων και λοιπών κειμένων και η βεβαίωση της ακρίβειας αυτών. γε) Η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του προσωπικού και των πολιτών και επικύρωση αντιγράφων. γστ) Η παραλαβή και πρωτοκόλληση πάσης φύσεως εγγράφων και αιτημάτων. 3. Περιφερειακές Υπηρεσίες Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών είναι οι εξής: α) H μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση του Οργανισμού προσώπων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. β) Η μέριμνα για την έκδοση, θεώρηση και ανανέωση των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του νομού τους. γ) Η τήρηση αναλυτικού μητρώου ασφαλισμένων του νομού τους. δ) Η παρακολούθηση της είσπραξης των εσόδων σε συνεργασία με την κεντρική υπηρεσία. ε) Η χορήγηση στους ασφαλισμένους παροχών σε χρήμα σύμφωνα με τον κανονισμό παροχών του Οργανισμού. στ) Οι ρυθμίσεις οφειλών και η έκδοση βεβαιώσεων οφειλών για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ. ζ) Η μέριμνα και η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για την αποστολή επιτροπικών ενταλμάτων ή συμπληρωματικών αυτών. η) Η μέριμνα και η ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας για τη λήξη των μισθώσεων των ακινήτων που στεγάζονται, καθώς και για τη λήξη κάθε άλλης σύμβασης, π.χ. συνεργείων καθαρισμού. θ) Η αποστολή μηνιαίων λογιστικών στοιχείων στην Κεντρική Υπηρεσία. ι) Η ενημέρωση των ασφαλισμένων του νομού τους για θέματα που τους αφορούν. Άρθρο 3 Κλάδοι προέλευσης προϊσταμένων των οργανικών μονάδων Των Διευθύνσεων Διοικητικού-Οικονομικού και Ασφάλισης προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Των Τμημάτων και του Αυτοτελούς Γραφείου Γραμματείας προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού. Των Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΟΠΑΔ προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ελλείψει αυτών υπάλληλοι του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Χειριστών Η/Υ.
18/06/2013 - 11:25

Οδηγίες απο την ΑΔΕΔΥ για περικοπή του εφάπαξ

Οδηγίες απο την ΑΔΕΔΥ για περικοπή του εφάπαξ Σε συνέχεια σειράς ερωτημάτων, που έχει δεχτεί η ΑΔΕΔΥ σχετικά με το θέμα της περικοπής του εφάπαξ και των ενεργειών, στις οποίες δικαιούται να προβεί ο κάθε υπάλληλος, ενημερώνει για τα κάτωθι: 1) Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, υπόδειγμα προσφυγής σχετικά με τις περικοπές του εφάπαξ, το οποίο μπορεί ο κάθε δικαιούχος να υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου συμπληρώνοντας απλά τα στοιχεία του. Η εν λόγω προσφυγή -ένσταση κατατίθεται εντός τριών μηνών από τη λήψη της απόφασης χορήγησης του εφάπαξ και όπως γνωρίζουμε μέχρι σήμερα θα λάβει αρνητική απάντηση από το Ταμείο, πράγμα απολύτως αναμενόμενο. 2) Μετά την παραλαβή της αρνητικής απόφασης, ο κάθε δικαιούχος μπορεί εντός δύο μηνών να προβεί στην υποβολή προσφυγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, ζητώντας την ακύρωση της απάντησης του ταμείου και την καταβολή του πλήρους ποσού του εφάπαξ. Τα βασικά επιχειρήματα της εν λόγω προσφυγής έχουν ήδη παρουσιαστεί στο κείμενο της ενστάσεως, που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας. Τονίζεται, ότι για το διάστημα από 1/7/2013 μέχρι και 15/9/2013 αναστέλλονται οι δικαστικές προθεσμίες. 3) Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και για εκείνους, που είτε έχασαν την τρίμηνη προθεσμία για υποβολή της ενστάσεως είτε έχασαν την προθεσμία των δύο μηνών από την παραλαβή της απάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου είτε δεν επιθυμούν να κινηθούν, λόγω κόστους, σε επίπεδο προσφυγής, δικαιούνται να προσφύγουν εντός 2 ετών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, υποβάλλοντας ομαδικά δικόγραφο αγωγής, που επιφέρει τα ίδια έννομα αποτελέσματα, διεκδικείται δηλαδή το υπόλοιπο του ποσού του εφάπαξ που περικόπηκε εξαιτίας των μνημονιακών νόμων.
18/06/2013 - 11:09

Προσωρινή σύνταξη δημοσίου

Προσωρινή σύνταξη δημοσίου Προσωρινή σύνταξη ίση με το 50% ή το 60% (αν πρόκειται για αναπηρία) των βασικών αποδοχών των υπαλλήλων που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή συνταξιοδοτούνται από την 1η Ιουνίου και εφεξής θα χορηγεί το Δημόσιο, με τις πρώτες πληρωμές να έρχονται στο τέλος Ιουνίου για περισσότερους από 20.000 δικαιούχους. Το μέτρο για την προσωρινή σύνταξη που προβλέπεται στο νόμο 4151/13 και τίθεται σε ισχύ με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, που δημοσιεύσαμε στις 14 Ιουνίου 2013 , αφορά όλους όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για σύνταξη αλλά περιμένουν ώστε να βγει η σύνταξή τους, καθώς και όσους έχουν πάρει τρίμηνες αποδοχές ή αναλογία τους από την 1η Μαρτίου μέχρι τις 30 Μαΐου. Εντός έξι μηνών από τη χορήγηση της προσωρινής σύνταξης , θα πρέπει να έχει βγει η κανονική σύνταξη. Προσωρινή σύνταξη δημοσίου δείτε την διαδικασία
17/06/2013 - 12:09

Συντάξεις δημοσίου Ιουλίου 2013

Συντάξεις δημοσίου Ιουλίου 2013 Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανακοινώνει ότι με τις Συντάξεις δημοσίου μηνός Ιουλίου 2013 (κατάθεση προτελευταία εργάσιμη ημέρα μηνός Ιουνίου 2013) θα πληρωθούν: Πολιτικοί συνταξιούχοι: 1) Υπουργεία Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Ανάπτυξης, πρώην ΥΕΝ Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Πολιτισμού υπάλληλοι Βουλής, ΕΥΠ, κύριο προσωπικό ΝΣΚ, ΓΓΤΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΕΘΙΑΓΕ, ΑΠΠΔ, ΕΡΤ (οι συνταξιοδοτούμενοι από το Δημόσιο)πρωτόκολλα μέχρι 31/12/2012 2) Υπουργείο Παιδείαςπρωτόκολλα μέχρι 30/9/2012 3) Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης, Εθνικής Άμυνας, υπάλληλοι ΕΛ ΣΤΑΤ, ΜΤΠΥ, ΡΑΕ, πολιτικό και εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΣΕΙπρωτόκολλα μέχρι 19/12/2012 4) Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ΥΠΕΚΑ, Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, υπάλληλοι Εθνικού Τυπογραφείου, Ταχ. Ταμιευτηρίου, ΥΠΑ,ΟΚΧΕ, Α.Α Συν. του Πολίτη ΑΣΕΠ, ΕΣΔΥ, ΟΠΑΔ (που υπάγονται στο Δημόσιο)πρωτόκολλα μέχρι 26/12/2012 Υπάλληλοι των Ν.Π.Δ.Δ. και Ειδικών Κατηγοριών 1) Υπάλληλοι νοσοκομείων, πρωτόκολλα μέχρι 18-10-2012 2) Υπάλληλοι ΟΤΑ, πρωτόκολλα μέχρι 30-11-2012 3) Υπάλληλοι παιδικών σταθμών μέχρι 31-12-2012 *** ΣημείωσηΕπισημαίνεται ότι ορισμένες υποθέσεις που φέρουν πρωτόκολλα των παραπάνω ημερομηνιών και “χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης” είναι προς επεξεργασία και οι συντάξεις που σχετίζονται με αυτές δεν θα πληρωθούν με τις συντάξεις Ιουλίου 2013.
17/06/2013 - 12:05

Προκαταβολή σύνταξης στο δημόσιο διαδικασία

Προκαταβολή σύνταξης στο δημόσιο διαδικασία 1. Η καταβολή της προκαταβολής της σύνταξης στους συνταξιούχους - λειτουργούς του Δημοσίου, που προ­βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4151/2013 (Α΄ 103), γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής (ΕΑΠ) και εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 10 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει. 2. Η προκαταβολή σύνταξης στο δημόσιο καταβάλλεται την 10η εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που η ημερομηνία αυτή συμπίπτει με αργία, η καταβολή γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. 3. Οι αποδόσεις κρατήσεων υπέρ τρίτων γίνονται, μέσω της ΕΑΠ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός στον οποίο η προκαταβολή αναφέρεται και εφαρμόζο­νται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 15 της αριθμ. 2/37345/0004/4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ­βέρνησης και Οικονομικών. 4. Οι απορριφθείσες προκαταβολές συντάξεων, κα­ταβάλλονται, μέσω της ΕΑΠ με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14, της αρ. 2/37345/0004/ 4-6-2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, όπως ισχύει. 5. Το συνολικό μηνιαίο ποσό της προκαταβολής σύ­νταξης, κατά κατηγορία συνταξιούχων, βαρύνει τους οικείους ΚΑΕ του Κρατικού Προϋπολογισμού. Μεταβατικές διατάξεις 1. Για το μήνα Ιούνιο 2013 (πρώτος μήνας της εφαρ­μογής της προκαταβολής σύνταξης) η προκαταβολή της σύνταξης θα καταβληθεί την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα αυτού (Ιούνιος 2013). 2. Επίσης για την καταβολή της προκαταβολής σύντα­ξης κατά τον ανωτέρω μήνα (Ιούνιος 2013) δεν λαμβά­νονται υπόψη οι προθεσμίες των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007. 3. Για την καταβολή της προκαταβολής σύνταξης για τους μήνες από Ιούνιο 2013 μέχρι και Δεκέμβριο 2013, δεν λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. ε΄ του άρθρου 57 Α του π.δ. 169/2007 (Α 210). Έλεγχος καταβολής της προκαταβολής σύνταξης στο δημόσιο Μετά την παρέλευση δύο μηνών από την προκαταβο­λή της σύνταξης, διενεργείται έλεγχος για το εάν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία Συντάξεων ο υπηρεσιακός φάκελος που αφορά την κάθε προκαταβολή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη έλευση του φακέλου, ενημερώνεται η αρμόδια Δ/νση Διοικητικού - Προσωπικού της οικείας Υπηρεσίας για το γεγονός αυτό και ο έλεγχος για την έλευση του φακέλου διενεργείται εφεξής ανά μήνα. Σε περίπτωση που δεν περιέλθει ο σχετικός φάκελος εντός δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωση της αρμόδιας Δ/νσης Διοικητικού - Προσωπικού, παύει η διενέργεια της προκαταβολής σύνταξης, ενημερώνεται η κατά περίπτωση αρμόδια Δ/νση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων και τα ποσά που έχουν κα­ταβληθεί ως προκαταβολή σύνταξης, αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα. Ταυτόχρονα επιβάλλονται σε κάθε εμπλεκόμενο οι ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4151/2013.
17/06/2013 - 11:52

Εισφορά Αλληλεγγύης συνταξιούχων δημοσίου 2013

Εισφορά Αλληλεγγύης συνταξιούχων δημοσίου 2013 Σχετικά με τη μη παρακράτηση από τους συνταξιούχους του Δημοσίου της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2012 μέχρι 31-3-2013, διευκρινίζονται απο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα εξής: Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στα εισοδήματα γενικά, με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, δεν παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των συντάξεων του Δημοσίου για τους μήνες Ιανουάριος 2012 μέχρι και Μάρτιος 2013. Για το λόγο αυτό στις βεβαιώσεις φόρου εισοδήματος που στάλθηκαν στους συνταξιούχους του Δημοσίου για την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης, οικονομικού έτους 2013, δεν αναφέρεται παρακράτηση ποσού της ανωτέρω εισφοράς για το ημερολογιακό έτος 2012 (οικονομικό έτος 2013). Ο υπολογισμός του ανωτέρω ποσού θα γίνει κατά την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος. Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, που παρακρατείται από τους συνταξιούχους του Δημοσίου και αναγράφεται στη στήλη των κρατήσεων στα τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα που αποστέλλονται στους συνταξιούχους, δεν έχει καμία σχέση με την προαναφερόμενη ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Το ποσό που έχει παρακρατηθεί υπέρ της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων από τις συντάξεις του Δημοσίου, έχει αφαιρεθεί από το φορολογητέο ποσό που εμφανίζεται στις βεβαιώσεις φόρου εισοδήματος ημερολογιακού έτους 2012. Η παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τις συντάξεις του Δημοσίου διενεργείται ήδη κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το μήνα Απρίλιο 2013. Σε παρακράτηση, από τη μηνιαία σύνταξη, της ανωτέρω ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.3986/2011, δεν υπόκεινται 210.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου. Υπενθυμίζεται ότι ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000,00 ευρώ απαλλάσσονται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ από 12.000,01 ευρώ και άνω το ποσοστό παρακράτησης διαμορφώνεται ως εξής:12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ ποσοστό 1% 20.001 ευρώ έως 50.000 ευρώ ποσοστό 2% 50.001 ευρώ έως 100.000 ευρώ ποσοστό 3% 100.001 ευρώ και άνω ποσοστό 4%
17/06/2013 - 10:40

Συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών 2013

Συνταξιοδότηση εκπαιδευτικών 2013 . Ημερομηνίες αίτηση Το απώτερο όριο υποβολής δεύτερης παραίτησης είναι η 8η Αυγούστου, ενώ εάν δεν υποβληθεί, η υπαλληλική σχέση θεωρείται λυθείσα την 9η Αυγούστου Από την 1η έως τις 10 Ιουλίου πρέπει να υποβληθεί δήλωση αποχώρησης από την υπηρεσία (παραίτηση) από τους εκπαιδευτικούς που θέλουν να βγουν στη σύνταξη. Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τη δεύτερη παραίτηση σε χρονικό διάστημα από τη 16η μέχρι την 30ή ημέρα μετά την υποβολή της πρώτης παραίτησης. Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως, σε περίπτωση που δεν υποβληθεί δεύτερη παραίτηση, η υπαλληλική σχέση θεωρείται ότι λύεται με την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας ενός μηνός από την υποβολή της πρώτης παραίτησης, εφόσον ενδιαμέσως δεν ανακληθεί. Ετσι φέτος το απώτερο όριο υποβολής δεύτερης παραίτησης είναι η 8η Αυγούστου, ενώ εάν δεν υποβληθεί δεύτερη παραίτηση η υπαλληλική σχέση θεωρείται λυθείσα την 9η Αυγούστου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός επιθυμεί να αποχωρήσει σε χρονικό διάστημα εντός της σχολικής χρονιάς, δεν έχει το σχετικό δικαίωμα, εκτός εάν υποβάλει αίτηση παραίτησης για εξαιρετικούς λόγους, που θα γίνει αποδεκτή με υπουργική απόφαση ύστερα από σύμφωνη γνώμη του ΚΥΣΔΕ ώστε τότε να δοθεί η δυνατότητα παραίτησης εντός της χρονιάς και εκτός του συγκεκριμένου «παραθύρου» που αναφέρθηκε. Αξίζει να σημειωθεί πως φέτος καταργήθηκε η χορήγηση των τρίμηνων αποδοχών και αντικαταστάθηκαν από την προσωρινή σύνταξη του ν. 4151/2013. Ετσι όσοι εκπαιδευτικοί ανοίξουν φέτος την πόρτα εξόδου, μπορούν να λαμβάνουν μέχρι την έκδοση της συνταξιοδοτικής τους απόφασης το 50% των συντάξιμων αποδοχών τους του Οκτωβρίου του 2011. Ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, τους γονείς τουλάχιστον τριών τέκνων αλλά και τους γονείς παιδιών με αναπηρία (ή προστάτες μέλους της οικογένειας με αναπηρία). Σε αυτές τις περιπτώσεις το ποσοστό της προκαταβολής σύνταξης ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των αποδοχών του Οκτωβρίου του 2011. Η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται μετά τη δεύτερη παραίτηση ή μετά την άπρακτη πάροδο μηνός από την πρώτη. Η συνταξιοδοτική απόφαση από το Γενικό Λογιστήριο εκδίδεται σε περίπου 7 μήνες. Σε περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης η σχετική απόφαση εκδίδεται πρώτα για το Δημόσιο και μετά τροποιείται. Θα πρέπει να διευκρινισθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Αυτό διότι και η περίοδος ως αναπληρωτής συνταξιοδοτικά είναι περίοδος χρόνου ΙΚΑ και επομένως θα απαιτηθούν διαδικασίες διαδοχικής ασφάλισης. πηγη :ΕΘΝΟΣ
17/06/2013 - 10:12

Σύνταξη στα 50 με αναγνώριση πλασματικών

Σύνταξη στα 50 με αναγνώριση πλασματικών Τελευταία ευκαιρία για να θεμελιώσουν σύνταξη με παλαιά όρια ηλικίας που ίσχυαν το 2010 θα έχουν το 2013 περίπου 500.00 ασφαλισμένοι σε Ταμεία του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, των τραπεζών και του ΙΚΑ. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο οι παραπάνω ασφαλισμένοι, και περισσότερο οι γυναίκες που είναι πάνω από 45 ετών, μπορούν να κατοχυρώσουν σύνταξη στα 50 ή το 55 έτος της ηλικίας τους χωρίς να τους πιάνει η αυξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατα δύο χρόνια. Η θεμελιώση σύνταξης αφορά σχεδόν την πλειονότητα των παραπάνω ασφαλισμένων και έχει να κάνει με το γεγονός ότι όσοι έχουν την απαιτούμενη ηλικία για σύνταξη αλλά τους υπολείπεται χρόνος ασφάλισης μπορούν να τον συμπληρώσουν και να τις προϋποθέσεις του 2010, υποβάλλοντας αίτηση για αναγνώριση των πλασματικών ετών που προβλέπει ο ν. 2084/92. Η δυνατότητα αναγνώριση των πλασματικών ετών που οδηγούν τους ασφαλισμένους στη σύνταξη με τις προϋποθέσεις του 2010 θα πρέπει να υποβληθεί μέχρι τις 31/12/2013 στο ταμείο του ασφαλισμένου.
15/06/2013 - 12:09

Μειώσεις στο Εφάπαξ και στις συντάξεις απο το 2014

Μειώσεις στο Εφάπαξ και στις συντάξεις απο το 2014 Νέες μειώσεις στο εφάπαξ και στις συντάξεις έως 25% θα επιφέρει ο νέος τρόπος υπολογισμού τους, μέσω ενός καινούργιου μαθηματικού τύπου, που ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, κατ' εντολή της τρόικας για το 2014 . Τους δύο προηγούμενους μαθηματικούς τύπους η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας τους πήρε πίσω, καθώς είχαν ετοιμαστεί κυριολεκτικά στο ''πόδι'' και δεν έβγαζαν αποτέλεσμα. Η μνημονιακή δέσμευση, για καθορισμό των επικουρικών από το 2014 και των εφάπαξ από το 2015, χωρίς να παράγουν ελλείμματα τα Ταμεία, σημαίνει νέες οριζόντιες μειώσεις. Το μεγάλο ''αγκάθι" βρίσκεται στη δημιουργία και των ανάλογων ατομικών μεριδίων που θα ισχύσουν στο εξής για κάθε ασφαλισμένο χωριστά, καθώς τα περισσότερα Επικουρικά Ταμεία, αλλά και οι Τομείς Πρόνοιας να μηδενίσουν τα ελλείμματά τους από το 2014 και μετά.
15/06/2013 - 11:59

Κατασκηνώσεις ασφαλιστικών ταμείων 2013

Κατασκηνώσεις ασφαλιστικών ταμείων 2013 Φιλοξενία παιδιών ασφαλιστικών ταμείων σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις κατά τη θερινή περίοδο 2013. Το υπουργείο Εργασίας γνωρίζει με εγκύκλιο του προς τα ασφαλιστικά ταμεία ότι με την αριθμ. Φ 43000/16198/659/11.06.2013 Κ.Υ.Α., η δημοσίευση της οποίας εκκρεμεί στο Εθνικό Τυπογραφείο, καθορίστηκε το ύψος του ημερησίου τροφείου που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αρμοδιότητας Γ.Γ.Κ.Α., για τη φιλοξενία παιδιών, ασφαλισμένων, συνταξιούχων ή υπαλλήλων τους σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις για την θερινή περίοδο 2013, στο ποσό των 30, 00 € κατ’άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και στο ποσό των 55, 23 € για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας και της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών τωνασφαλιστικών οργανισμών, παρακαλούμε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ορθή λειτουργία του θεσμού , για τη διασφάλιση των συμφερόντων των Φορέων σας, γιατην τήρηση των υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα και για τη εφαρμογή των οδηγιών αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων με τις ιδιωτικέςκατασκηνώσεις (σχετικά τα αριθμ. πρωτ. Φ.8/542/18-4-2002 και Φ.43000/οικ.10419/725/5-5-2003 έγγραφά μας). Ιδιαίτερα θα πρέπει να δοθούν σαφείς οδηγίες, αναφορικά με τα θέματα της εισόδου, της αυστηρής τήρησης στη χορήγηση των αδειών εξόδου, της παραμονής και των όρωνδιαβίωσης των παιδιών και της αποχώρησης τους από την κατασκήνωση. Επισημαίνεται επίσης, ότι είναι υποχρεωτική η παρουσία ιατρού και νοσηλευτικού προσωπικού καθ’όλο το εικοσιτετράωρο στις παιδικές κατασκηνώσεις.Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, δε θα συνάπτουν συμβάσεις με κατασκηνώσεις, που δεν έχουν εξασφαλίσει την άδεια λειτουργίας πριν την έναρξη των εργασιών τους (σχετικότο αρ. Φ.43000/οικ.31684/1871/7-12-2004 έγγραφό μας). Επίσης μέχρι 10.07.2013, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί οφείλουν να αποστείλουν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης της Γ.Γ.Κ.Α., αντίγραφα των συναφθέντων συμβάσεων με τιςκατασκηνώσεις και των αδειών λειτουργίας των κατασκηνώσεων, καθώς και τις καταστάσεις των συμμετεχόντων παιδιών ανά κατασκήνωση και ανά κατασκηνωτικήπερίοδο. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση της θερινής κατασκηνωτικής περιόδου 2013 και μέχρι 30.11.2013, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε με ακριβή στοιχεία, τον αριθμό τωνπαιδιών που φιλοξενήθηκαν σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις, καθώς και τη συνολική δαπάνη που καταβλήθηκε για το σκοπό αυτό.
14/06/2013 - 08:23

Ρύθμιση οφειλών αιτήσεις ηλεκτρονικά στο idika.gr

Ρύθμιση οφειλών αιτήσεις ηλεκτρονικά στο idika.gr Στο τέλος Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η εφαρμογή στην ΗΔΙΚΑ και συγκεκριμένα στον ιστότοπο της idika.gr ώστε να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για την υπαγωγή στην ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Βάσει των στοιχείων που παρουσιάστηκαν στην αρμόδια ομάδα δράσης της Τρόικας από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτη Κοκκόρη, στα τρία μεγάλα ταμεία, ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, έως 5.000 ευρώ χρωστούν 760.729 οφειλέτες. Το συνολικό αρχικό χρέος των συγκεκριμένων, είναι 1,128 δισ. ευρώ. Από αυτά, σε διακοπή είναι 64.603 οφειλέτες, ποσών ύψους 73,422 εκατ. ευρώ. Αυτά τα ποσά, μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων, αφού μετά τη διακοπή, αντιμετωπίζονται ως φυσικά πρόσωπα και όχι ως εταιρείας. Βέβαια, στα ποσά πρέπει να προστεθούν οι προσαυξήσεις. Αντίστοιχα, σε ρύθμιση οφειλών βρίσκονται 97.891 οφειλέτες, συνολικού ποσού 222,634 εκατ. ευρώ. Οι ασφαλισμένοι που οφείλουν από 5.001 έως 75.000 ευρώ βάσει των στοιχείων της ΗΔΙΚΑ, είναι 519.081 άτομα ή νομικά πρόσωπα. Ολη η εγκύκλιος για την πάγια ρύθμιση οφειλών στα ταμεία Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α2 : «Διατάξεις για την πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο/Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες κλπ), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. Ειδικά για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία, η είσπραξη μέσω πάγιας εντολής θα πραγματοποιείται μετά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISNET) και την εντολή ανάθεσης στους φορείς είσπραξης. 2. Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχων λογαριασμών πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων – ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία δύναται να προσδιορίζει τον λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης. Η πάγια εντολή πιστοποιείται από το φορέα είσπραξης.3.Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση : Α) Υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως την ημερομηνία της αίτησης οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών. Β) Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη:α) οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,β) μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών, των οποίων τουλάχιστον μία δόση έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ρύθμισης. Γ) Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνααπό τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. /Τελωνείο / Υπηρεσία, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της.4. Οι υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές οι οποίες προέρχονται από έκτακτη αιτία και δεν προέρχονται από δηλώσεις που υποβάλλονται περιοδικά, από τέλη κυκλοφορίας, δάνεια και συμβάσεις μπορούν να ρυθμίζονται και σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις άνω των δώδεκα (12) και μέχρι τις εικοσιτέσσερις (24). Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες έως δώδεκα (12) και άλλες έως εικοσιτέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις αυτές ρυθμίζονται ταυτόχρονα.Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής και μέχρι τον έλεγχο των δηλουμένων ή και προσκομιζόμενων στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία. Εάν, εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης δεν προκύψειαπώλεια αυτής, η χορηγηθείσα ρύθμιση θεωρείται οριστική με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 της παρούσας.Προϋποθέσεις υπαγωγής – Προσκομιζόμενα στοιχεία-πληροφορίες. α) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού. β) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής. Οφειλές βεβαιωμένες έως και τις 31.12.2012 δύναται να ρυθμιστούν, παράλληλα, και με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.γ) Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986: ι) να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το ετήσιο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του. ιι) Επιπλέον για ποσό βασικής οφειλής άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€), να προσκομίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκόμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. iii) για ποσό βασικής οφειλής άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), πέραν των ανωτέρω υπό (i) και (ii) στοιχείων, απαιτείται διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται (διαζευτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας,αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές . δ) Η αρμόδια Δ.Ο.Υ / Τελωνείο / Υπηρεσία μπορεί να ζητεί διασφάλιση της οφειλής σύμφωνα με το ανωτέρω υπό (iii) στοιχείο και σε περιπτώσεις συνολικής βασικής οφειλής κάτω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Η μη προσκόμισή της αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθμισης. 7.Απώλεια της ρύθμισης:Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, τηρουμένων και των διατάξεων περί δημοσιοποίησης ληξιπροθέσμων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66), εάν ο οφειλέτης:α) δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,β) δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους, δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,ε) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση,στ) δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία - πληροφορίες.Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 και της παρούσας απόφασης, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις. 8. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης.α) Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία για την χορήγηση της ρύθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 της παρούσας, την εξέταση τωνδικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται η Δ.Ο.Υ / Τελωνείο / Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Στην περίπτωση συναρμοδιότητας της επιχειρησιακής μονάδας είσπραξης, αρμόδια ορίζεται η επιχειρησιακή μονάδα είσπραξης. β) Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α) και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/24.11.99 ΠΟΛ. 1223/99 (ΦΕΚ 2134 Β), όπως ισχύουν. Σε έκτακτες περιπτώσεις που για την οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ. οι σχετικές πληρωμές ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος. γ) Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, οι λογιστές φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Η βεβαίωση της παραγράφου 6 (ii) από τους ως άνω εκτιμητές επαληθεύει την βιωσιμότητα του διακανονισμού, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη για την χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής, καθώς και τα αποτελέσματα επί της αναμενόμενης ρευστότητας από την ενδεχόμενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισμούς με το δημόσιο ή με τρίτους φορείς. Η ίδια βεβαίωση πιστοποιεί την παροχή επαρκών εγγυήσεων και το είδος αυτών για τη διασφάλιση της οφειλής. Σε περίπτωση προσφερόμενου για υποθήκη ακινήτου δύναται να υπάρχει εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του από κατέχοντα άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανικού.Σε περίπτωση προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης-μελέτης βιωσιμότητας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων εκτός εάν κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά αξιολογούνται ελευθέρως τα προσκομισθέντα στοιχεία. Η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. δ) Το ισχύον επιτόκιο με το οποίο υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες επιβαρύνεται η βασική υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή από 01.01.2013, προσδιορίζεται στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Α2, παρ. Α πρώτου άρθρου του ν.4152/2013. Το ανωτέρω επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να συμπεριλάβει μη ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας αυτές επιβαρύνονται με το ανωτέρω επιτόκιο υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της αίτησης και μετά. ε) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) ευρώ. 9. Τα προβλεπόμενα στις παραπάνω παραγράφους στοιχεία, για βασική οφειλή συνολικού ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ώστε να ελεγχθούν. Για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ η αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία οφείλει να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία. 10. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.11. Η παρούσα απόφαση ισχύει από 01.07.2013. Έως την 25.07.2013 η αίτηση υποβάλλεται και οι καταβολές διενεργούνται στην αρμόδια υπηρεσία. Ολη η εγκύκλιος για την ρύθμιση οφειλών της τελευταίας ευκαιρίας στα ταμεία Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση της υποπαραγράφου Α1 : «Διατάξεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών» της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο / Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες κλπ), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. Ειδικά για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία, η είσπραξη μέσω πάγιας εντολής θα πραγματοποιείται μετά τη θέση σε παραγωγική λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISNET) και την εντολή ανάθεσης στους φορείς είσπραξης. 2.Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχων λογαριασμών πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων – ΕΛΤΑ Α.Ε.. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία δύναται να προσδιορίζει τον λογαριασμό με τον οποίο θα συνδέεται η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης. Η πάγια εντολή πιστοποιείται από το φορέα είσπραξης. 3.Χρέη που υπάγονται στη ρύθμιση:Α) Υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών.Β) Δύνανται να υπαχθούν μετά από επιλογή του οφειλέτη :α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή,β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013,γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά. Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών,δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενων ρυθμίσεων και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών. Γ) Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη ρύθμιση: α) οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013. β) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη και θα ελέγχεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της. 4.Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οπότε ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων αυτής και μέχρι τον έλεγχο των δηλουμένων ή και προσκομιζόμενων στοιχείων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία. Εάν, εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης δεν προκύψει απώλεια αυτής, η χορηγηθείσα ρύθμιση θεωρείται οριστική με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 6 της παρούσας. Για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης έως 48 δόσεις, η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31.07.2013. 5.Προϋποθέσεις υπαγωγής – Προσκομιζόμενα στοιχεία -πληροφορίες.α) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού. β) Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013. γ) Ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 :ι) να δηλώνει το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το ετήσιο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά του.ιι) Για ποσό βασικής οφειλής άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000€), να προσκομίζει και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τηναδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκόμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα.iii) για ποσό βασικής οφειλής άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€), πέραν των ανωτέρω υπό (i) και (ii) στοιχείων, απαιτείται διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται (διαζευτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές . δ) Η αρμόδια Δ.Ο.Υ / Τελωνείο / Υπηρεσία μπορεί να ζητεί διασφάλιση της οφειλής σύμφωνα με το ανωτέρω υπό (iii) στοιχείο και σε περιπτώσεις συνολικής βασικής οφειλής κάτω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000€), μετά την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων σε περίπτωση που το κρίνει απαραίτητο. Η μη προσκόμισή της αποτελεί λόγο απώλειας της ρύθμισης. 6.Απώλεια της ρύθμισης: Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, τηρουμένων και των διατάξεων περί δημοσιοποίησης ληξιπροθέσμων οφειλών του άρθρου 9 του ν. 3943/2011 (Α’ 66) εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,β) δεν καταβάλει τυχόν εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, του φόρου προστιθέμενης αξίας και του παρακρατούμενου φόρου μισθωτών υπηρεσιών, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,δ) δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά,ε) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση,στ) δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία - πληροφορίες. Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 και της παρούσας απόφασης, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης και καταπίπτουν οι προσφερθείσες εγγυήσεις. 7. Λοιπά στοιχεία της ρύθμισης. α) Ως αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία για τη χορήγηση της ρύθμισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 της παρούσας, την εξέταση των δικαιολογητικών, την παρακολούθηση, την τήρηση των όρων της, την απώλεια αυτής και κάθε άλλη αναγκαία διαδικασία, ορίζεται η Δ.Ο.Υ / Τελωνείο / Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής. Στην περίπτωση συναρμοδιότητας της επιχειρησιακής μονάδας είσπραξης, αρμόδια ορίζεται η επιχειρησιακή μονάδα είσπραξης. β) Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/90 (ΦΕΚ 43 Α) και της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/24.11.99 ΠΟΛ. 1223/99 (ΦΕΚ 2134 Β), όπως ισχύουν. Σε έκτακτες περιπτώσεις που για την οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ. οι σχετικές πληρωμές ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος. γ) Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, οι λογιστές φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Η βεβαίωση της παραγράφου 5 (ii) από τους ως άνω εκτιμητές επαληθεύει την βιωσιμότητα του διακανονισμού, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη για την χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής, καθώς και τα αποτελέσματα επί της αναμενόμενης ρευστότητας από την ενδεχόμενη υπαγωγή του οφειλέτη σε άλλους διακανονισμούς με το δημόσιο ή με τρίτους φορείς.Η ίδια βεβαίωση πιστοποιεί την παροχή επαρκών εγγυήσεων και το είδος αυτών για τη διασφάλιση της οφειλής. Σε περίπτωση προσφερόμενου για υποθήκη ακινήτου δύναται να υπάρχει εκτίμηση της τρέχουσας αξίας του από κατέχοντα άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανικού.Σε περίπτωση προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης-μελέτης βιωσιμότητας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων εκτός εάν κριθεί απαραίτητο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία. Κατά τα λοιπά αξιολογούνται ελευθέρως τα προσκομισθέντα στοιχεία. Η δαπάνη για την αμοιβή των ανωτέρω εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. δ) Το ισχύον επιτόκιο με το οποίο υπολογίζονται οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες επιβαρύνεται η βασική ληξιπρόθεσμη υπαχθείσα στη ρύθμιση οφειλή από 01.01.2013, προσδιορίζεται στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Α1, παρ. Α πρώτου άρθρου του ν.4152/2013. Το ανωτέρω επιτόκιο παραμένει σταθερό καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Ειδικότερα στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να συμπεριλάβει μη ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα με την παράγραφο 3 της παρούσας αυτές επιβαρύνονται με το ανωτέρω επιτόκιο υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της αίτησης και μετά. ε) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δεκαπέντε (15) ευρώ. 8. Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης. α) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής κατόπιν χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας με παρακράτηση ή μέσω συμψηφισμού (ΚΕΔΕ), ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. β) Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας περίπτωσης με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. 9. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω των σαράντα οκτώ (48).α) Κατ΄εξαίρεση, οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πέρα από τα οριζόμενα σε πρόγραμμα ρύθμισης της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Α1 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/13, χωρίς απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, όταν αποδεικνύουν αδυναμία συμμόρφωσης στα ανωτέρω προγράμματα, αλλά δυνατότητα τήρησης ρύθμισης σε παραπάνω δόσεις και βιωσιμότητας αυτής. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί. β) Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για την ανωτέρω περίπτωση (α) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατό (100), με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31.12.2013.γ) το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως :5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και πάντως όχι κάτω των δέκα πέντε (15) ευρώ,6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ και μέχρι χίλια (1.000) ευρώ,7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ,10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και μέχρι τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώκαι 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. δ) για ποσά βασικής οφειλής της ανωτέρω περίπτωσης (α) άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ./Τελωνείου/Υπηρεσίας όπου προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οφειλέτες δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων έως σαράντα οκτώ (48) αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων. 10. Τα προβλεπόμενα στις παραπάνω παραγράφους στοιχεία, για βασική οφειλή συνολικού ύψους άνω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην αρμόδια για την επιδίωξη τηςείσπραξης της οφειλής Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/Υπηρεσία, εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ώστε να ελεγχθούν, με την εξαίρεση της παραγράφου 9δ). Για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω των εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000) ευρώ η αρμόδια Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο / Υπηρεσία οφείλει να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία. 11. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013.12. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης από 14.06.2013 και για τις λοιπές περιπτώσεις από 20.06.2013. Έως την 18.07.2013 ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ IDIKA.GR
10/06/2013 - 14:51

Οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα θα αναγνωρίζουν 3 πλασματικά χρόνια

Οι υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα θα αναγνωρίζουν 3 πλασματικά χρόνια Έως 3 χρόνια μπορούν να αναγνωρίσουν ως πλασματικό χρόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το σχετικό άρθρο που περιλήφθηκε στις συμπληρωματικές διατάξεις για το σχέδιο νόμου «Οργάνωση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα και έθεσε σε διαβούλευση το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, η διάταξη, που αφορά την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, αναφέρει: 1. Οι υπάλληλοι της υποπαραγράφου Ζ.2.1 του ν. 4093/2012, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα, μπορούν είτε να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τα τρία έτη και έως τη συμπλήρωση των κατά περίπτωση απαιτούμενων προϋποθέσεων για την άμεση καταβολή κύριας και επικουρικής σύνταξης, μερίσματος και εφάπαξ βοηθήματος από το Δημόσιο και τους αντίστοιχους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, είτε να εισπράξουν τις αποδοχές διαθεσιμότητας έως τη λήξη αυτής και να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, εφόσον υποβάλουν αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία που τίθενται σε διαθεσιμότητα. 2. Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου δεν λαμβάνονται υπόψη, όσον αφορά την κύρια σύνταξη, οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α 120) και όσον αφορά την επικουρική σύνταξη, οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν. 3. Ο ανωτέρω πλασματικός χρόνος λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κύρια και επικουρική σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ βοήθημα. 4. Για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου, κατά το μέρος που αφορά την κύρια σύνταξη του Δημοσίου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 2084/1992 (Α 165), και κατά το μέρος που αφορά την επικουρική σύνταξη, το μέρισμα και το εφάπαξ βοήθημα των αντιστοίχων φορέων, καταβάλλονται εκ μέρους του ασφαλισμένου υπαλλήλου οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011.
10/06/2013 - 14:04

Αναγνώριση 3 πλασματικών χρόνων για τους δημοσίους υπαλλήλους

Αναγνώριση 3 πλασματικών χρόνων για τους δημοσίους υπαλλήλους Τη δυνατότητα αναγνώρισης 3 πλασματικών χρόνων ασφάλισης για τους δημοσίους υπαλλήλους προβλέπει συμπληρωματική διάταξη του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα κατατέθηκαν σήμερα από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε δημόσια διαβούλευση συμπληρωματικές διατάξεις για το σχέδιο νόμου «Οργάνωσης Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις». Όπως αναφέρεται σε σχετική διάταξη, ρυθμίζεται το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στους δημόσιους υπαλλήλους της υποπαραγράφου Ζ.2.1 του ν. 4093/2012, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου και τίθενται σε διαθεσιμότητα. Επίσης, με τις παρούσες διατάξεις συστήνεται ανεξάρτητη αρχή με την επωνυμία «Αρχή Επιθεώρησης- Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης (Α.Ε.Ε.Δ.Δ.)», η οποία προκύπτει από τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Ε.Δ.Δ.) και του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Όπως επισημαίνεται, η σύσταση της αρχής αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα μέσα από τον έλεγχο και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς, μη τήρησης της νομιμότητας, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών. Στο πλαίσιο αυτό, το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, που δημιουργήθηκαν με πρωτοβουλία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, δηλαδή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και του Σώματος Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, στοχεύει αφενός μεν να διατηρήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα θετικά χαρακτηριστικά των δυο θεσμών, όπως αυτά αναδείχθηκαν από τη μέχρι σήμερα λειτουργία τους, αφετέρου δε να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες αδυναμίες τους, ώστε να τους καταστήσει πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς. Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις επιφέρονται τροποποιήσεις στις ρυθμίσεις του πειθαρχικού δικαίου για την αυτοδίκαιη αργία, οι οποίες λειτουργούν προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της προστασίας του υπαλλήλου. Παράλληλα, καταργείται η διάταξη του άρθρου 148 παρ.2 του ν. 3528/2007 και αναγνωρίζεται στον υπάλληλο το δικαίωμα παραίτησης από τον δημόσιο τομέα. Τέλος, ρυθμίζεται το θέμα των διορισμών και της πλήρωσης θέσεων των φορέων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθέντων από το Α.Σ.Ε.Π. διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008. Συνάντηση με τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνη Μανιτάκη θα έχουν, σήμερα στις 4 το απόγευμα, οι επικεφαλείς της τρόικας για όλα τα θέματα της μεταρρύθμισης στο δημόσιο, την αναδιάρθρωση των υπουργείων και των φορέων, την πορεία της διαθεσιμότητας και κινητικότητας των υπαλλήλων, αλλά και την επιτάχυνση των πειθαρχικών διαδικασιών για τους επίορκους. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και η διάταξη που ρυθμίζει το ζήτημα της αναγνώρισης πλασματικού χρόνου στους υπαλλήλους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται και τίθενται σε διαθεσιμότητα.
10/06/2013 - 12:04

Βεβαίωση σύνταξης για το ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr

Βεβαίωση σύνταξης για το ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr Μέσω διαδικτύου θα μπορούν να εκτυπώνουν από Δευτέρα 10 Ιουνίου οι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ, των πρώην Ταμείων ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ από τις ιστοσελίδες etea.gov.gr, teady.gr και teait.gr τις βεβαιώσεις των συντάξεών τους για το 2012. Για να εκτυπώσετε την βεβαίωση σύνταξης κάντε κλικ εδώ Από το teady.gr βεβαίωση σύνταξης για το ΤΕΑΔΥ Αντιθέτως, για τους συνταξιούχους των άλλων επικουρικών του ΕΤΕΑ (ΤΕΑΠ - ΕΥΔΑΠ, ΤΕΑΠΕΤΕ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΧ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ, ΚΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΔΚΥ) οι βεβαιώσεις θα αποσταλούν ταχυδρομικά έως τα μέσα Ιουνίου.
10/06/2013 - 11:58

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΑΔΥ ΤΕΑΠΟΚΑ ΤΕΑΥΕΚ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΑΔΥ ΤΕΑΠΟΚΑ ΤΕΑΥΕΚ Οι συνταξιούχοι των πρώην Ταμείων ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΕΑΥΕΚ μπορούν να εκτυπώσουν την βεβαίωση αποδοχών για φορολογική χρήση .
07/06/2013 - 17:47

Προκαταβολή σύνταξης δημοσίου

Προκαταβολή σύνταξης δημοσίου με το νομοσχέδιο του υπουργείου οικονομικών Τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για την προκαταβολή σύνταξης του δημοσίου στο ύψος του 50% του βασικού μισθού των υπαλλήλων κατά τον χρόνο της αποχώρησης από την υπηρεσία, παρουσίασε σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Το νομοσχέδιο "Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του υπουργείου Οικονομικών" το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης προβλέπει ακόμη τη θέσπιση χρονοδιαγράμματος για την κατανομή των συντάξεων και καθιερώνει την απογραφή ανά πενταετία των συνταξιούχων του δημοσίου. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αξιοποίησης από το δημόσιο των αδρανών καταθετικών λογαριασμών μετά την παρέλευση 20ετίας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα: - Καθιερώνεται, για πρώτη φορά, ο θεσμός της προκαταβολής σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά το χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Το ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά τον χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογενείας με αναπηρία. Προκαταβολή σύνταξης στο δημόσιο διαδικασία Σχετική Υπουργική Απόφαση θα προβλέπει την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής για όσους έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία μέχρι την 28η Φεβρουαρίου. - Καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου. Ειδικότερα, ορίζεται αποκλειστική προθεσμία μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από την Υπηρεσία του συνταξιούχου, και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Παράλληλα, θεσπίζονται κυρώσεις για τους υπαλλήλους που θα παραβιάσουν τις προθεσμίες αυτές, ενώ συνεχίζονται οι διαρθρωτικές πρωτοβουλίες για τη σύντμηση του χρόνου απονομής της σύνταξης, ο οποίος από περίπου 11 μήνες τον Ιούλιο του 2012 ανέρχεται πλέον στους 7 μήνες. - Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης, μέσω της κατάργησης των μόνιμων συλλογικών οργάνων, τα οποία μεσολαβούν μέχρι την οριστική λύση των συνταξιοδοτικών διαφορών από το Ελεγκτικό Συνέδριο, και μέσω της συγχώνευσης Διευθύνσεων και αναβάθμισης σχετιζόμενων υπηρεσιών. - Θεσμοθετείται η ολική απογραφή, κάθε 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου. Εκτιμάται ότι η ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα, από τρίτους, ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της μη γνωστοποίησης του θανάτου αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες. - Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του αυτοαπασχολούνται. Έτσι, σ' αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσό της σύνταξης του Δημοσίου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. - Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης των αυτοαπασχολούμενων στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου, ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη. Επίσης, εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους. - Τέλος, εξαιρούνται των πρόσφατων μειώσεων οι ανάπηροι πολέμου αξιωματικοί πολεμικής διαθεσιμότητας. Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου εκσυγχρονίζεται το νομοθετικό πλαίσιο για τους αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας τη χρήση των κεφαλαίων από αδρανείς καταθέσεις για την κάλυψη αναγκών του Δημοσίου, με σκοπό την στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ως αδρανής καταθετικός λογαριασμός σε πιστωτικό ίδρυμα χαρακτηρίζεται σύμφωνα με το νομοσχέδιο εκείνος στον οποίο δεν έχει πραγματοποιηθεί, αποδεδειγμένα, καμία πραγματική συναλλαγή από τους δικαιούχους καταθέτες για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να στέλνει στο δικαιούχο της αδρανούς κατάθεσης ειδοποίηση πριν τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής, ενημερώνοντάς τον σχετικώς. Συγκεκριμένα, με τη συμπλήρωση 5 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής, πρέπει να γίνεται η πρώτη ειδοποίηση του δικαιούχου και των τυχόν συνδικαιούχων του, όπως αυτοί εμφανίζονται στον τραπεζικό λογαριασμό, με συστημένη επιστολή. Η δεύτερη ειδοποίηση γίνεται με τη συμπλήρωση 10 ετών και η τελευταία με τη συμπλήρωση 15 ετών από την πραγματοποίηση της τελευταίας πραγματικής συναλλαγής. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης την ενίσχυση των υπηρεσιών δημοσιονομικού ελέγχου. Συγκεκριμένα δημιουργούνται το Μητρώο Ελεγκτών για τους Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ, το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων για Δημοσιονομικούς Ελέγχους και Ελέγχους ΕΔΕΛ και η Διεύθυνση Έκτακτων Δημοσιονομικών Ελέγχων. Στο νομοσχέδιο επισημαίνεται ότι παράλληλα με τους προγραμματισμένους ελέγχους που διενεργούνται με βάση ετήσιο προγραμματισμό, μεγάλο μέρος της ελεγκτικής δραστηριότητας αποτελούν οι έκτακτοι έλεγχοι που ασκούνται σε περιπτώσεις καταγγελιών, δημοσιευμάτων, πληροφοριών, βάσιμων υπονοιών για δωροδοκίες, απάτες, διαχειριστικές ανωμαλίες κλπ, καθώς και μετά από εντολές του υπουργού Οικονομικών, εισαγγελικές παραγγελίες ή αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Σελίδα 1 από 15

Η Επικαιρότητα Τώρα