ΔΗΜΟΣΙΟ

12/04/2013 - 17:21

Στην ΕΣΤΙΑ ολη η ακίνητη περιουσία των ταμείων

Στην ΕΣΤΙΑ ολη η ακίνητη περιουσία των ταμείων Σε μια ενιαία ηλεκτρονική πλατφόρμα με την επωνυμία ΕΣΤΙΑ , συγκεντρώνει το σύνολο της ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και εποπτευόμενων φορέων του, το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με επείγουσα εγκύκλιο, που απέστειλε σήμερα στους διοικητές όλων των ταμείων και των φορέων ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης τους καλεί να εντείνουν τις προσπάθειες τους, ώστε να καλυφθούν οι τελευταίες εκκρεμότητες καθώς το νέο σύστημα θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες. Στην Ενιαία Ηλεκτρονική Βάση Ακίνητης Περιουσίας θα αποτυπώνεται το σύνολο της ιδιόκτητης και μισθωμένης ακίνητης περιουσίας των φορέων εποπτείας του Υπουργείου Εργασίας, (ιδιόκτητα ακίνητα, εκμισθωμένα, ενοικιαζόμενα, κενά), ενώ οι φορείς του υπουργείου θα είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν μέσα σε ένα μήνα για κάθε μεταβολή που αφορά στην ακίνητη περιουσία τους, αναρτώντας και τα σχετικά έγγραφα (διακηρύξεις μίσθωσης, ανάθεσης εργολαβιών, κ.λπ.). Μεταξύ των στοιχείων που θα εμφανίζονται, περιλαμβάνεται η θέση του ακινήτου με εντοπισμό στο χάρτη και φωτογραφίες, η έκταση του ακινήτου και του οικοπέδου, ο φορέας ιδιοκτησίας και η υπηρεσία που το χρησιμοποιεί, η κατάσταση των ακινήτων (ιδιόκτητα, ιδιοχρησιμοποιούμενα, ενοικιαζόμενα από ή σε τρίτους, κενά), η αντικειμενική αξία, ο τυχόν χαρακτηρισμός (π.χ. διατηρητέο), η χρονολογία κατασκευής κ.λπ.
12/04/2013 - 06:10

ΕΚΑΣ 2013

ΕΚΑΣ 2013 ποιοι το δικαιούνται πόσο θα είναι Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για το ΕΚΑΣ 2013 Σύμφωνα με τη απόφαση του υπουργού Οικονομικών, τα ποσά και οι δικαιούχοι για το ΕΚΑΣ 2013 διαμορφώνονται ανάλογα με τα εισοδήματα που δηλώθηκαν το 2012 ως εξής: -Για συνολικά ποσά εισοδήματος από συντάξεις (κύριες και επικουρικές), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα και μέχρι επτά χιλιάδες επτακόσια δεκαπέντε ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (7.715,65 ευρώ) καταβάλλεται ΕΚΑΣ 230 ευρώ το μήνα. -Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι 8.472,09 ευρώ, καταβάλλεται ΕΚΑΣ 172,50 ευρώ. -Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ 115,00 ευρώ. -Για συνολικά ποσά εισοδήματος από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ καταβάλλεται ΕΚΑΣ 57,50 ευρώ.Επίσης, χορηγείται ποσό ΕΚΑΣ 30 ευρώ εφόσον πληρούνται αθροιστικά τα εξής κριτήρια: -Ποσό εισοδήματος από 8.472,10 μέχρι 9.200 ευρώ ΔΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΚΑΣ 2013 ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ-Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.884,11 ευρώ -Συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 13.500 ευρώ. Το 2013 είναι και η τελευταία χρονιά που θα πάρουν το ΕΚΑΣ όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε να μείνουν αμετάβλητα τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα ένας σημαντικός αριθμός από νέους συνταξιούχους που αποχωρούν με χαμηλές συντάξεις, να λάβουν ως μερική αντιστάθμιση των μισθολογικών τους απωλειών το μηνιαίο βοήθημα και κυρίως τα 230 ευρώ. Η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για το ΕΚΑΣ 2013 Καταβολή Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΕΚΑΣ για το έτος 2013. 1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 188), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 170) και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου, του ν. 3996/2011, προβλέπεται ότι τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1, του άρθρου 24, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β', της παραγράφου 1, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 και αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., χωρίς προσαυξήσεις. Με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του ΕΚΑΣ , τόσο του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, όσο και της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, με βάση την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής. Με τις διατάξεις, δε, της παραγράφου 7, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, προβλέπεται ότι ο έλεγχος περί της πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ, για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι και την 30η Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χορηγηθούν ποσά ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους από την 1n Μαΐου του ιδίου έτους και εφεξής. 2. Με το με αριθμ. πρωτ. 3225/14/07.02.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μας γνωστοποιήθηκε ότι τα μηνιαία κατώτατα όρια χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., παρέμειναν αμετάβλητα κατά τα έτη 2010 - 2011. 3. Κατόπιν, λοιπόν, των παραπάνω, σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2013, τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του ν. 3996/2011, όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 δεν αναπροσαρμόζονται. Επομένως, για την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων για το έτος 2013, εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το έτος 2012. Ειδικά για το εισοδηματικό κριτήριο υπό στοιχείο ε), της παραγράφου 2, του άρθρου 24, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 (το ύψος της καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 850, 00 ευρώ), διευκρινίζουμε ότι για τους ήδη συνταξιούχους κατά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα ανάρτησης του παρόντος στη Διαύγεια. Ενώ για όσους καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανάρτηση του παρόντος εγγράφου στη Διαύγεια, η συνδρομή ή μη του εν λόγω εισοδηματικού κριτηρίου, θα εξετάζεται κατά τον πρώτο πλήρη μήνα συνταξιοδότησής τους. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε πως για το τρέχον έτος 2013, τόσο τα ποσά του ΕΚΑΣ του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, όσο και τα ποσά του ΕΚΑΣ . της παραγράφου 2, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα ποσά που ίσχυαν για το έτος 2012. 4. Τέλος, παρακαλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος (έλεγχος περί της πλήρωσης ή μη των εισοδηματικών κριτηρίων, μέχρι την 30η Απριλίου του τρέχοντος έτους), που προβλέπεται από την παράγραφο 7, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011.
09/04/2013 - 20:20

Δήλωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ στα ταμεία

Δήλωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ στα ταμεία Οι συνταξιούχοι που έχουν πρόβλημα με ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ θα μπορούν από αύριο να απευθύνονται στα ασφαλιστικά Ταμεία τους για να κάνουν δήλωση διορθώσουν ενδεχόμενα λάθη και να μην διακοπεί η σύνταξή τους. «Η προσπάθεια θα συνεχιστεί μέχρι να γινει δηλωση και του τελευταίου ΑΜΚΑ και του τελευταίου ΑΦΜ» σημείωσε με έμφαση απόψε ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση μετά το τέλος της προγραμματισμένης συνάντησης με τον επικεφαλής της Ομάδας Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, Χορστ Ράιχενμπαχ. Ο κ. Βρούτσης πρόσθεσε ότι η όποια διαδικασία θα επιλεγεί σε συνεργασία με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης και τόνισε ότι το πολύ έως το τέλος του μήνα η Ελλάδα θα έχει ένα από τα πιο σύγχρονα και αποτελεσματικά συστήματα στην Ευρώπη για την καταγραφή και τον έλεγχο των παροχών κοινωνικής ασφάλισης. Από το απόγευμα έχουν κλείσει οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες για τη δήλωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ από τους συνταξιούχους στις ιστοσελίδες του ΙΚΑ (www.ika.gr), του ΑΜΚΑ (www.amka.gr) και της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε (www.idika.gr). Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εργασίας, από το σύνολο των συνταξιούχων 16 χιλιάδες δεν διαθέτουν είτε ΑΜΚΑ είτε ΑΦΜ και περί τους 350 χιλιάδες έχουν κάποιο πρόβλημα σε έναν από τους 2 αριθμούς. δείτε τα δικαιολογητικά για την δήλωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ εδώ
09/04/2013 - 14:02

Πρώτα τα ασφαλιστικά ταμεία στις αναφορές πολιτών

Πρώτα τα ασφαλιστικά ταμεία στις αναφορές πολιτών Για τα προβλήματα στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και ιδιαίτερα την απονομή σύνταξης, καταφεύγουν, κυρίως, πολίτες στον Συνήγορο του Πολίτη ζητώντας λύση. Ενημερώνοντας την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την Ετήσια Έκθεση του 2012, η Συνήγορος του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, τόνισε στους βουλευτές ότι οι επιπτώσεις της κρίσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στις αναφορές των πολιτών, αφορούν κυρίως: -Θέματα κοινωνικής ασφάλισης (προβλήματα κακοδιοίκησης των ασφαλιστικών ταμείων και απονομής σύνταξης). -Θέματα φορολογίας και γενικά οι οικονομικές σχέσεις του πολίτη με το κράτος. -Προβλήματα που σχετίζονται με το οικιστικό περιβάλλον. -Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. -Θέματα εισόδου και παραμονής μεταναστών. Οι παραπάνω πέντε κατηγορίες αναφορών αντιστοιχούν στο 65% του συνόλου των αναφορών πολιτών προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ενώ, ειδικά τα προβλήματα στα ασφαλιστικά ταμεία αποτελούν το 27% των αναφορών. Το 15% των αναφορών είναι για θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Οικονομικών και ως προς τους ανεξάρτητους φορείς, το 5,7% των αναφορών είναι για τη ΔΕΗ. Επίσης, σύμφωνα με τις αναφορές που υποβάλλονται στην Ανεξάρτητη Αρχή, οι επιπτώσεις της κρίσης αφορούν θέματα προστασίας ατομικών δικαιωμάτων αλλά και θέματα μισαλλοδοξίας και κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ, αυξημένος είναι και ο κίνδυνος απολύσεων, ιδίως γυναικών, και μάλιστα σε ευαίσθητες περιόδους, όπως είναι η επιστροφή στην εργασία μετά από εγκυμοσύνη, και καταχρηστικών πρακτικών ή διακρίσεων στον χώρο εργασίας. Όμως, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει κινηθεί σε αρκετές περιπτώσεις και αυτεπάγγελτα, κυρίως για προβλήματα στα καταστήματα κράτησης τα οποία το τελευταίο διάστημα παρουσιάζουν υποτροπή αλλά και για θέματα μισαλλοδοξίας, σχολικής βίας και ισότητας. Ειδικά για τη βία στα σχολεία, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στην Επιτροπή, «τα σχολεία, όπως άλλωστε και η κοινωνία, είναι ανάστατα. Η βία στις μεγαλύτερες ηλικίες προέρχεται από παιδιά αδύναμων οικογενειών που δεν μπορούν να σταθούν στα πόδια τους». Το 2012 η Ανεξάρτητη Αρχή εξυπηρέτησε 9.000 πολίτες που είχαν αυτοπρόσωπη παρουσία και άλλους 35.000 πολίτες οι οποίοι απευθύνθηκαν σε αυτήν τηλεφωνικά. Από τον Δεκέμβριο του 2012 δόθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικών αναφορών, με αποτέλεσμα σήμερα η ηλεκτρονική υποβολή να είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο πολίτες απευθύνονται στον Συνήγορο του Πολίτη. Για το λόγο αυτό, ήδη, μέσα στο πρώτο δίμηνο υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά 670 αναφορές.
09/04/2013 - 10:35

95000 συντάξεις κόβονται στο τέλος Απριλίου

95000 συντάξεις κόβονται στο τέλος Απριλίου 95000 συντάξεις κόβονται στις 29 Απριλίου .Οι συντάξεις αυτες αφορούν συνταξιούχους που δεν εχουν συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και πλέον για να πάρουν τη σύνταξη τους μετά τις 29 του Απριλίου θα πρέπει να απευθυνθούν στα καταστηματα του ΙΚΑ και στο Γενικό Λογιστηριο του κράτους . Η προθεσμία που εχουν στη διάθεση τους για να συμπληρώσουν μέσω διαδικτύου τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ληγει σήμερα για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Ο Ελεύθερος Τύπος παρουσιάζει τα στοιχεία της απογραφής του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ . Στο δημόσιο 44000 συνταξιούχοι δεν εχουν δηλώσει τα κενά ή λάθος ΑΜΚΑ ενώ άλλοι 1700 διαπιστώθηκε να μην έχουν συμπληρώσει - διόρθωσαν τα κενά ή λάθος ΑΦΜ. Στο ΙΚΑ είχαν ανταποκριθεί και ταυτοποιηθεί μέχρι χθες περίπου 25.000 από τους 80.000 συνταξιούχους του Ιδρύματος οι οποίοι είχαν λάθη στον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους! Στον ΟΓΑ το πρόβλημα πληρωμής περιορίζεται σε 2.400 συνταξιούχους, καθώς από τους 8.400 που δεν είχαν σωστούς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ οι περισσότεροι έσπευσαν και τους διόρθωσαν. Από τους 95000 συνταξιούχους, οι οποίοι δεν θα πληρωθούν στις 29 του μήνα, όσοι προέρχονται από το ΙΚΑ θα πρέπει να πάνε οι ίδιοι στα υποκαταστήματα του και αφού διορθώσουν τα λάθος στοιχεία θα πληρωθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Το ίδιο ωστόσο δεν μπορεί να γίνει με τους συνταξιούχους του Δημοσίου 44000, όπου θα πρέπει να σπεύσουν στο Γενικό Λογιστήριο
09/04/2013 - 09:02

Τελευταία μέρα για την απογραφή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ δεν θα υπάρξει παράταση

Τελευταία μέρα για την απογραφή ΑΜΚΑ και ΑΦΜ δεν θα υπάρξει παράταση Τελειώνει η προθεσμία σήμερα για την συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ των συνταξιούχων του ΙΚΑ του δημοσίου και του ΟΓΑ . Το σύστημα στην ιστοσελίδα του ΗΔΙΚΑ που μπορούν οι συνταξιούχοι του δημοσίου και του ΟΓΑ να συμπληρώνουν εφόσον κάποιο από τα δυο στοιχεία ΑΜΚΑ ΑΦΜ λείπουν η είναι λάθος θα μείνει ανοικτό μέχρι σήμερα το απόγευμα ενώ το σύστημα του ΙΚΑ σύμφωνα με τον οργανισμό θα κλείσει στη 1 το μεσημέρι . Οσο αφορά την πιθανότητα να δοθεί παράταση για την διαδικασία ταυτοποίησης και συμπλήρωσης του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ, ο διοικητής του ΙΚΑ ανακοίνωσε οτι δεν θα δοθεί παράταση ενώ από το Γενικό Λογιστήριο και τον ΟΓΑ δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για παράταση . Όσοι συνταξιούχοι δεν συμπλήρωσαν το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ τους δεν θα πάρουν την συνταξη του μήνα Μαίου που θα δοθεί στο τέλος Απριλίου . Σε όσους συνταξιούχους κοπεί η σύνταξη θα πρέπει να απευθυνθεί στο τοπικό κατάστημα του ΙΚΑ η του ΟΓΑ η στο Γενικό Λογιστήριο του Κρατους ωστε να λάβουν την σύνταξη τους .
08/04/2013 - 11:22

ΑΜΚΑ ΑΦΜ συνταξιούχων μέχρι αύριο η απογραφή

ΑΜΚΑ ΑΦΜ συνταξιούχων μέχρι αύριο η απογραφή Μέχρι αύριο θα λειτουργεί η υπηρεσία για την απογραφή και την συμπλήρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ για τους συνταξιούχους και δικαιούχους μερισμάτων.Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε θέτει σε εφαρμογή από σήμερα το απόγευμα στο idika.gr τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία «Απογραφή και Συμπλήρωση κενών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ », με σκοπό την διευκόλυνση των συνταξιούχων και δικαιούχων μερισμάτων. Ο δικαιούχος σύνταξης/μερίσματος θα έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα κάθε σύνταξης που λαμβάνει ή άλλο έγγραφο του Ταμείου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του, να ελέγχει εάν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και σε περίπτωση έλλειψης ενός από τα δύο, να τα συμπληρώνει. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία δεν αφορά τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.Η νέα υπηρεσία για το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α (www.idika.gr) και στην ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ (www.amka.gr) από το απόγευμα της Δευτέρας 1/4/2013 έως το βράδυ της Δευτέρας 8/4/2013. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της νέας υπηρεσίας οι συνταξιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε (www.idika.gr). πατήστε εδω AMKA και ΑΦΜ συνταξιούχων ΙΚΑ Μεχρι αυριο θα είναι σε λειτουργία στο www.ika.gr , η υπηρεσία για να κάνουν απογραφή του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ τους και να δουν εάν είναι καταχωρημένοι σωστά οι αριθμοί . Σκοπός είναι η διευκόλυνση των συνταξιούχων και η αποφυγή της ταλαιπωρίας με την προσέλευσή τους στα υποκαταστήματα. Οι υπηρεσίες αυτές είναι η «Πληροφόρηση Συνταξιούχων για AMKA και ΑΦΜ» και η «Ενημέρωση στοιχείων Συνταξιούχων». Μέσω της πρώτης ηλεκτρονικής υπηρεσίας του www.ika.gr , ο συνταξιούχος εισάγοντας τον ΑΜ-ΔΙΑΣ (που εμφανίζεται στα τρίμηνα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων) μπορεί να κάνει ευρεση του AMKA και του ΑΦΜ και να πληροφορείται εάν υπάρχει καταγεγραμμένοι στα αρχεία του ΙΚΑ. Μέσω της δεύτερης παρέχεται η δυνατότητα στον συνταξιούχο να ενημερώσει την Υπηρεσία Συντάξεων του ΙΚΑ με τα σωστά στοιχεία του. Για να μπείτε στις υπηρεσίες του www.ika.gr για την ευρεση AMKA και ΑΦΜ και την ενημέρωση τους πατήστε εδώ
05/04/2013 - 15:57

Συμπλήρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συνταξιούχων προθεσμία

Συμπλήρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συνταξιούχων προθεσμία Έως και το απόγευμα της Τρίτης, 9 Απριλίου, θα παραμείνουν διαθέσιμες, για συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ από τους συνταξιούχους, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις ιστοσελίδες του ΙΚΑ του ΑΜΚΑ και της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες απευθύνονται στους συνταξιούχους και δικαιούχους μερισμάτων του Δημοσίου και των ταμείων, οι οποίοι μπορούν με τον τρόπο αυτό να συμπληρώσουν τα κενά ή να διορθώσουν λάθη σε ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, χωρίς να απαιτείται η επίσκεψή τους σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Η συμπλήρωση των κενών ή η διόρθωση των σφαλμάτων, όπου υπάρχουν, είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφευχθεί η αναστολή συντάξεων και μερισμάτων στο τέλος Απριλίου, λόγω έλλειψης έγκυρων στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Ειδικότερα: - Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΙΛΤ και τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ μπορούν να χρησιμοποιούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ ( www.ika.gr) στα παρακάτω πεδία: Στο πεδίο «Πληροφόρηση Συμπλήρωση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ και ΑΦΜ» μπορούν να πληροφορούνται εάν υπάρχει κατεγεγραμμένος ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ στα αρχεία του ΙΚΑ. Στο πεδίο «Ενημέρωση Στοιχείων Συνταξιούχων» μπορούν να συμπληρώσουν τα σωστά στοιχεία σε περίπτωση έλλειψης. - Οι συνταξιούχοι όλων των υπόλοιπων ταμείων κύριας και επικουρικής σύνταξης, μπορούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΗΔΙΚΑ στην ιστοσελίδα της (www.idika.gr) και στο πεδίο «Συμπλήρωση στοιχείων ΑΜΚΑ και ΑΦΜ» καθώς και στην ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ (www.amka.gr). Οι υπηρεσίες αυτές δεν απευθύνονται στους συνταξιούχους ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ καθώς στα σχετικά αρχεία δεν υπάρχει έλλειψη σε ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
05/04/2013 - 13:27

Μετοχικό ταμείο στρατού ταυτοποίηση ΑΜΚΑ ΑΦΜ

Μετοχικό ταμείο στρατού ταυτοποίηση ΑΜΚΑ ΑΦΜ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Μετοχικό ταμείο στρατού καλεί τους συνταξιούχους Πολιτικούς Υπαλλήλους του όπως ελέγξουν, μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr ) η οποία ενεργοποιήθηκε από 1 Απριλίου 2013 ή της ιστοσελίδας του ΑΜΚΑ (www.amka.gr) έως το βράδυ της Δευτέρας 08-04-2013, εάν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και ΑΦΜ τους και εάν υπάρχει έλλειψη σε ένα από τα δύο να τα συμπληρώσουν. Οδηγίες για τον τρόπο χρήσης θα παρέχονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ με τίτλο ‘Συμπλήρωση κενών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ συνταξιούχων.Η ανωτέρω διαδικασία είναι απαραίτητη προκειμένου να συνεχιστεί κανονικά η καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους, δεδομένης της πίεσης της τρόικα για αναστολή των συντάξεων που δεν έχουν ΑΜΚΑ και ΑΦΜ από την πληρωμή στο τέλος Απριλίου.Από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού
05/04/2013 - 12:44

Πως να κάνετε την ταυτοποίηση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ

Πως να κάνετε την ταυτοποίηση ΑΦΜ και ΑΜΚΑ Ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας για την απογραφή και την συμπλήρωση ΑΜΚΑ και ΑΦΜ για τους συνταξιούχους και δικαιούχους μερισμάτων.Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε θέτει σε εφαρμογή από σήμερα το απόγευμα στο idika.gr τη νέα διαδικτυακή υπηρεσία «Απογραφή και Συμπλήρωση κενών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ», με σκοπό την διευκόλυνση των συνταξιούχων και δικαιούχων μερισμάτων. Ο δικαιούχος σύνταξης/μερίσματος θα έχει τη δυνατότητα χρησιμοποιώντας το τελευταίο ενημερωτικό σημείωμα κάθε σύνταξης που λαμβάνει ή άλλο έγγραφο του Ταμείου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία του, να ελέγχει εάν είναι συμπληρωμένα τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ και σε περίπτωση έλλειψης ενός από τα δύο, να τα συμπληρώνει. Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία δεν αφορά τους συνταξιούχους ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.Η νέα υπηρεσία για το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Η.ΔΙ.Κ.Α (www.idika.gr) και στην ιστοσελίδα του ΑΜΚΑ (www.amka.gr) από το απόγευμα της Δευτέρας 1/4/2013 έως το βράδυ της Δευτέρας 8/4/2013.Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες χρήσης της νέας υπηρεσίας οι συνταξιούχοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε (www.idika.gr). πατήστε εδω
03/04/2013 - 18:27

Διακοπή συντάξεων δημοσίου λόγω μη απογραφής

Διακοπή συντάξεων δημοσίου λόγω μη απογραφής Στην διακοπή των συντάξων δημοσίου σε 2.277 περιπτώσεις που δεν απογράφησαν από το σύνολο των 447.162 συνταξιούχων του δημοσίου που συμμετείχαν στη διαδικασία προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης κατά τη διαδικασία της απογραφής προέκυψε ότι σε 2.304 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις στις περιπτώσεις αυτές ανέρχονται σε 26,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών βρέθηκαν τα 14,9 εκατ. ευρώ ενώ το υπόλοιπων ποσό των 11,9 εκατ. ευρώ αναζητείται. Μάλιστα από αυτές τις 2.304 συντάξεις , έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 92 περιπτώσεις άνω των 30.000 ευρώ η κάθε μία, για τις οποίες δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, ενώ δεν βρέθηκε και το ποσό των 6.2 εκατ. ευρώ που είχε κατατεθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς Αυτό προκύπτει από την ενημέρωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα, στο πλαίσιο και της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών». Ο αναπληρωτής υπουργός γνωστοποίησε ακόμη ότι: - Δημιουργήθηκε Διαδικτυακή Πύλη του ΓΛΚ (www.glk.gr ή www.minfin.gr) με στόχο να παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες: - Υπηρεσίες ενημέρωσης για διαδικασίες που αφορούν τη συνταξιοδότησή τους. - Τη δυνατότητα υπολογισμού του ύψους της σύνταξης. - Γενική πληροφόρηση για τις ημερομηνίες των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα καταβληθούν με την επόμενη πληρωμή (στο τέλος κάθε μηνός). - Εξατομικευμένη και αναλυτικά ενημέρωση για την πορεία της αίτησής τους. - Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά στο χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. - Το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία. - Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία. - Η προκαταβολή της σύνταξης ισχύει μέχρι την χορήγηση της σύνταξης στον δικαιούχο.
03/04/2013 - 17:01

Χρόνος έκδοσης σύνταξης δημοσίου

Χρόνος έκδοσης σύνταξης δημοσίου Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο πλαίσιο και της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών», γίνεται η κάτωθι ενημέρωση για τις εξελίξεις στον χρόνο εκδοσης συνταξης δημοσίου αλλα και άλλα θέματα των συντάξεων του Δημοσίου: Διαδικασία και χρόνος έκδοσης σύνταξης δημοσίου – Αναδιάρθρωση Υπηρεσίας Συντάξεων Α. Τηρείται, χωρίς καμία εξαίρεση, η σειρά προτεραιότητας στην απονομή των συντάξεων. Για το ζήτημα αυτό υπήρξε και σχετική έγγραφη οδηγία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στις 12.10.2012. Συνεπώς, «ξεριζώθηκε» μία μακροχρόνια παθογένεια στις σχέσεις κράτους–πολίτη. Επιπρόσθετα, με διατάξεις του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου: Καθορίζεται, σε αυστηρό πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση της σύνταξης του Δημοσίου με τον ορισμό αποκλειστικής προθεσμίας μέχρι δύο μήνες για την αποστολή της αίτησης συνταξιοδότησης και των υπηρεσιακών στοιχείων του υπαλλήλου στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, και μέχρι έξι μήνες για την έκδοση της πράξης κανονισμού της σύνταξης από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Περιορίζονται γραφειοκρατικά θέματα της Υπηρεσίας Συντάξεων, με στόχο τη σύντμηση του χρόνου που απαιτείται για την καταβολή της κανονιζόμενης σύνταξης. Β. Ολοκληρώθηκε, τον Ιανουάριο του 2013, η αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Συντάξεων. Είχε προηγηθεί η αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Στρατιωτικών Συντάξεων το Φεβρουάριο του 2012 και των Διευθύνσεων Πολιτικών Συντάξεων το Δεκέμβριο του 2012. Γ. Απλοποιήθηκαν οι διαδικασίες και βελτιώθηκε η απόδοση του έργου της απονομής των συντάξεων, ήδη 3 μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της νέας δομής της Υπηρεσίας. Από τις 1.800 κατά μέσο όρο συνταξιοδοτικές πράξεις ανά μήνα πριν την αναδιάρθρωση, εκδίδονται πλέον 3.500 συνταξιοδοτικές πράξεις. Σημειώνεται ότι η εν λόγω ουσιαστική βελτίωση της απόδοσης του έργου της απονομής συντάξεων επετεύχθη με σημαντικά μειωμένο αριθμό υπαλλήλων. Δ. Επετεύχθη σύντμηση του χρόνου αναμονής για την έκδοση σύνταξης δημοσίου στο ΓΛΚ από 11-12 μήνες κατά μέσο όρο που ήταν τον Ιούλιο του 2012, στους 7 μήνες στο τέλος Μαρτίου του 2013, με τάση περαιτέρω μείωσης. Ειδικότερα, ο χρόνος αναμονής για την έκδοση σύνταξης δημοσίου σήμερα ανέρχεται: Στους στρατιωτικούς στους 2 με 3 μήνες. Στους υπαλλήλους του στενού δημόσιου τομέα στους 5 με 6 μήνες. Στους υπαλλήλους νοσοκομείων και ιατρικό προσωπικό περίπου στους 7 μήνες. Στους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους περίπου στους 8 μήνες. 4. Προκαταβολή Σύνταξης Με το Σχέδιο Νόμου και σε συνέχεια των ανωτέρω πρωτοβουλιών για τον εξορθολογισμό και τη βελτίωση του συνταξιοδοτικού πλαισίου του Δημοσίου: Καθιερώνεται για πρώτη φορά ο θεσμός της προκαταβολής της σύνταξης από το Δημόσιο, ώστε να απαλειφθεί το μισθοδοτικό κενό που παρατηρείται σήμερα, και το οποίο αφορά στο χρονικό διάστημα από τη λύση της υπαλληλικής σχέσης μέχρι την έναρξη καταβολής της κανονιζόμενης σύνταξης. Το εν λόγω ποσοστό προκαταβολής ανέρχεται στο 50% του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου ή του βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της αποχώρησής του από την Υπηρεσία. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 60% σε περιπτώσεις υπαλλήλου που είναι ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή είναι γονέας τριών τέκνων και άνω ή γονέας τέκνου με αναπηρία ή προστάτης μέλους της οικογένειας με αναπηρία. Η προκαταβολή της σύνταξης ισχύει μέχρι την χορήγηση της σύνταξης στον δικαιούχο. Έτσι, αφενός θα περιοριστούν σημαντικά οι εύλογες διαμαρτυρίες των ενδιαφερόμενων και οι διαγκωνισμοί για προώθηση των υποθέσεών τους και αφετέρου θα δοθεί το χρονικό περιθώριο στην Υπηρεσία Συντάξεων να εξορθολογίσει τον προγραμματισμό των συχνά σύνθετων συνταξιοδοτικών θεμάτων. Επιλύεται, συνεπώς, ένα υπαρκτό πρόβλημα για τους συνταξιούχους, βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους και διασφαλίζοντας την αξιοπρέπειά τους.
03/04/2013 - 16:51

Επιστράφηκαν 15 εκατ.ευρω απο παρανομες συντάξεις δημοσίου

Επιστράφηκαν 15 εκατ.ευρω απο παρανομες συντάξεις δημοσίου Από το Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, στο πλαίσιο και της συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών», γίνεται η κάτωθι ενημέρωση για τις εξελίξεις στα θέματα των συντάξεων του Δημοσίου: 1. Απογραφή Α. Η διαδικασία της απογραφής των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012. Από τα απογραφικά στοιχεία του ΓΛΚ μέχρι την 31.03.2013, εκ των 447.162 (συνεχώς μεταβαλλόμενος αριθμός) που ελάμβαναν σύνταξη, τελικώς οι μη απογραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου ανέρχονταν σε 2.277. Σε αυτές τις περιπτώσεις διεκόπη η καταβολή των συντάξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α’ 210, 31.08.2007). Β. Κατά τη διαδικασία της απογραφής προέκυψε ότι σε 2.304 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά το θάνατό τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις στις περιπτώσεις αυτές ανέρχονται σε 26,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών βρέθηκαν τα 14,9 εκατ. ευρώ. Για το υπόλοιπο ποσό των 11,9 εκατ. ευρώ η αναζήτηση συνεχίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Από τις 2.304 περιπτώσεις, έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής 92 περιπτώσεις άνω των 30.000 ευρώ έκαστη, για τις οποίες δεν είχε γίνει η επιβεβλημένη ενημέρωση των υπηρεσιών για να προβούν στη διακοπή καταβολής της σύνταξης, ενώ δεν βρέθηκε και το ποσό των 6.208.124 ευρώ που είχε κατατεθεί στους δηλωθέντες τραπεζικούς λογαριασμούς. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Γ. Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από την διαδικασία διαγραφής των θανόντων συνταξιούχων ανέρχεται, μηνιαία, στα 705.855 ευρώ. Δ. Σημειώνεται ότι η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό (περίπτωση προς περίπτωση) των 2.277 μη απογραφέντων συνταξιούχων. Ε. Επιπρόσθετα, με σχετική διάταξη του υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου, θεσμοθετείται η ολική απογραφή, κάθε 5 χρόνια, των συνταξιούχων του Δημοσίου, η οποία, σε συνδυασμό με τη θέσπιση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης των μεταβολών της προσωπικής κατάστασης του συνταξιούχου, θα εκμηδενίσει τη δυνατότητα είσπραξης για μακρό χρονικό διάστημα από τρίτους ποσών που πιστώθηκαν στον τραπεζικό λογαριασμό θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, λόγω της δόλιας μη γνωστοποίησης του θανάτου του στις αρμόδιες υπηρεσίες. 2. Διαδικτυακή Πύλη (Portal) Α. Δημιουργήθηκε Διαδικτυακή Πύλη του ΓΛΚ (www.glk.gr ή www.minfin.gr) με στόχο να παρέχει στους ενδιαφερόμενους πολίτες: Υπηρεσίες ενημέρωσης για διαδικασίες που αφορούν τη συνταξιοδότησή τους. Τη δυνατότητα υπολογισμού του ύψους της σύνταξης. Γενική πληροφόρηση για τις ημερομηνίες των αιτήσεων συνταξιοδότησης που θα καταβληθούν με την επόμενη πληρωμή (στο τέλος κάθε μηνός). Εξατομικευμένη και αναλυτικά ενημέρωση για την πορεία της αίτησής τους. Β. Από 06.02.2013 η Διαδικτυακή Πύλη έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και καταβάλλεται προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν αλλά και εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ήδη: Επικαιροποιήθηκαν τα στοιχεία υπολογισμού του ύψους της σύνταξης και η εφαρμογή είναι ξανά διαθέσιμη μαζί με δύο πληροφοριακά αρχεία για τους ενδιαφερόμενους. Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας που επεξεργάζεται τη δυνατότητα χορήγησης ορισμένων πιστοποιητικών-βεβαιώσεων των ΚΕΠ και θεώρησης βιβλιαρίων υγείας του ΟΠΑΔ/ΕΟΠΥΥ χωρίς την αναγκαιότητα προσέλευσης στην Υπηρεσία Συντάξεων. 3. Διαδικασία Απονομής Σύνταξης – Αναδιάρθρωση Υπηρεσίας Συντάξεων Α. Τηρείται, χωρίς καμία εξαίρεση, η σειρά προτεραιότητας στην απονομή των συντάξεων. Για το ζήτημα αυτό υπήρξε και σχετική έγγραφη οδηγία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών στις 12.10.2012. Συνεπώς, «ξεριζώθηκε» μία μακροχρόνια παθογένεια στις σχέσεις κράτους–πολίτη.
01/04/2013 - 10:17

Αυξάνεται η παρακράτηση για αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις

Αυξάνεται η παρακράτηση για αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κυρ. Χρ. Σταικούρα αυξάνεται το ύψος του ποσού που δύναται να παρακρατηθεί από τις συντάξεις των επομένων μηνών, μετά από απόφαση του Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήματα, καθώς και επιδόματα που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη, σε έξι χιλιάδες (6.000) Ευρώ.
31/03/2013 - 12:41

Δεν υπάρχει θέμα αναστολής συντάξεων κάτω των 60 ετών

Δεν υπάρχει θέμα αναστολής συντάξεων κάτω των 60 ετών Διαψεύδει κατηγορηματικά, με δήλωσή του, ο υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης, δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία, η τρόικα έθεσε θέμα αναστολής συντάξεων σε άτομα κάτω των 60 ετών. Ταυτόχρονα ο κ. Βρούτσης επισημαίνει, πως η κυβέρνηση ουδέποτε θα έκανε αποδεκτό ένα τέτοιο αίτημα. «Ουδέποτε μου ετέθη από την τρόικα και πολύ περισσότερο δεν απασχόλησε την κυβέρνηση, θέμα αναστολής της καταβολής συντάξεων ή αντικατάστασής τους σε δικαιούχους κάτω των 60 ετών» δήλωσε ο υπουργός Εργασίας και τόνισε ότι «σε κάθε περίπτωση τέτοιο αίτημα δεν θα γινόταν αποδεκτό».
29/03/2013 - 16:30

Αγγελιόσημο και ΕΤΑΠ ΜΜΕ στην επιτροπή ΔΕΚΟ

Αγγελιόσημο και ΕΤΑΠ ΜΜΕ στην επιτροπή ΔΕΚΟ «Η λέξη αγγελιόσημο δεν έχει μπει στο τραπέζι με την τρόικα», ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ, η οποία επικύρωσε την τοποθέτηση της Γιώτας Αντωνοπούλου στην προεδρία του Ενιαίου Ταμείου Προσωπικού των Μέσων Ενημέρωσης ΕΤΑΠ- ΜΜΕ . Ο κ. Βρούτσης σημείωσε, επίσης, πως μετά την αντιμετώπιση του φαινομένου των καταχρηστικών συντάξεων, το υπουργείο προσανατολίζεται πλέον στην καθιέρωση ενιαίων κανόνων στο ασφαλιστικό σύστημα- και ανέφερε πως την επόμενη εβδομάδα, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο υπουργείο Εργασίας με τη συμμετοχή του καθηγητή Απ. Ρεφενέ, ειδικού σε ζητήματα λογιστικής αποτύπωσης. «Το Ασφαλιστικό είναι ένα σύστημα εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων, με 90 κλαδιά από κάτω. Και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ είναι ένα συνονθύλευμα πολλών ταμείων. Πρέπει να δαμάσουμε τους εαυτούς μας και, αν υπάρχει τίποτα να κάνουμε, να το κάνουμε τώρα», ανέφερε ο κ. Βρούτσης. Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας επιτέθηκε κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τον πως αντιδρά στη διαδικασία της ομογενοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος, ενώ στην παρατήρηση της Νάντιας Βαλαβάνη (ΣΥΡΙΖΑ) πως το κόμμα της «υποστηρίζει την εξίσωση προς τα άνω και όχι προς τα κάτω», ο κ. Βρούτσης αντείπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά αυξήσεις στις συντάξεις, χωρίς να διευκρινίζει πού θα βρει τα λεφτά, ενώ αντιδρά ακόμα και στο έλασσον, την καθιέρωση ενιαίων κανόνων σε όλα τα ταμεία. Προηγουμένως, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή Απόστολος Κακλαμάνης, είχε παρατηρήσει πως «η βόμβα για το ταμείο των ΜΜΕ είναι απασφαλισμένη» και πως «σύντομα πρόκειται να τεθεί ζήτημα αγγελιοσήμου», ως αποτέλεσμα μιας χρόνιας προσπάθειας του επιχειρηματικού κόσμου να μειώσει το διαφημιστικό κόστος (σ.σ. το αγγελιόσημο αποτελεί ποσοστό επί της δαπάνης ιδιωτικών καταχωρήσεων και διαφημίσεων, που καταβάλλεται από τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ στα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων και του προσωπικού). Η Νάντια Βαλαβάνη ζήτησε από τον υπουργό να διευκρινίσει τι πρόκειται να πράξει για τις διαδικτυακές εφημερίδες που δεν καταβάλουν αγγελιόσημο για τις διαφημίσεις τους, την ώρα που οι δημοσιογράφοι τους αμείβονται με πενιχρούς μισθούς ή με δελτίο παροχής υπηρεσιών, υποχρεούμενοι να πληρώνουν ετήσια εισφορά στο ΤΕΒΕ, ως αυταπασχολούμενοι και να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές από τον μισθό τους, χωρίς, όμως, να εισπράξει απάντηση.
29/03/2013 - 09:36

Ποιοι μπαίνουν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

Ποιοι μπαίνουν στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Με έγγραφο του υπουργού Εργασίας ανακοινωνεται οτι ολοκλήρωθηκε η διαδικασία ένταξης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ και μετατροπής των εξαιρούμενων Τομέων σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ΝΠΙΔ. Το έγγραφο αναφέρει ποιοι εντάσσονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ και ποιοι εξαιρούνται -μετά από αίτημα τους-.Τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, Εμπορίου Τροφίμων, Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών καθώς και Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων εξαιρούνται απο την ένταξη στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ . Τα ταμεία αυτά θα λειτουργούν ως επαγγελματικά, χωρίς καμία οικονομική στήριξη εκ μέρους του κράτους. Γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει, επίσης, στην μείωση συντάξεων. Το έγγραφο του υπουργού Εργασίας για την ένταξη των ταμείων επικουρική ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ : Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας, σας γνωρίζουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ένταξης φορέων επικουρικής ασφάλισης στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και μετατροπής των μη εντασσόμενων σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ν.π.ι.δ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α΄41) και του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου της 31.12.20121 (Α΄ 256). Ι. ΕΝΤΑΞΗ ΦΟΡΕΩΝ – ΤΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑ Αναλυτικά, στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης ΕΤΕΑ έχουν ενταχθεί: A. Aπό 1.7.2012: 1) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), 2) από το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ): α) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανωνύμων Εταιρειών Οινοποιίας, Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ) και β) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), 3) οι Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΕΑΠ–ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ και ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ) και 4) ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του. Β. Από 1.1.2013: 1) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ» και 2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ) του ΤΕΑΙΤ, Γ. Από 1.2.2013: 1) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ) του ΤΕΑΙΤ και 2) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) του ΤΕΑΙΤ, καθώς με τα Φ51020/2634/52/31.1.2013 και Φ51020/3073/70/1.2.2013 αντιστοίχως έγγραφα της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας απορρίφθηκαν οι αιτήσεις των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των ασφαλισμένων τους για μετατροπή των ανωτέρων δύο Τομέων του ΤΕΑΙΤ σε ν.π.ι.δ. – επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης. Από 1.3.2013 εντάσσονται Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, καθώς με το Φ51020/οικ.5473/129/25.2.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου μας απορρίφθηκε η αίτηση της ΟΤΟΕ για μετατροπή του ΕΤΑΤ σε ν.π.ι.δ. – επαγγελματικό ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης. Επισημαίνεται ότι, το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση. Με την παρ. 7 του άρθρου 45 του ν. 4052/2012 προβλέπεται ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΕΤΑΤ, που είναι ενιαία, κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από οικονομική μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ. Επίσης, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 47 του ανωτέρω νόμου, μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων, η γενικότερη νομοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ισχύουν. ΙΙ. ΈΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΑΤ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΣΤΟ ΕΤΕΑ. Α. Ισχύον καθεστώς στο ΕΤΑΤ πριν τον ν. 4052/2012 & την ΠΝΠ της 31.12.2012 (Α΄256) Στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 60 του ν. 3371/2005 (Α΄178), είχαν υπαχθεί μέχρι 28.2.2013, με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι των εξής επικουρικών ταμείων – ν.π.ι.δ., χωρίς να θιγεί η νομική υπόσταση ή η περιουσία τους: α) Του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ), από 18.4.2006, με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3455/2006 (Α΄ 84), οι οποίοι υπήχθησαν παράλληλα και στο τέως ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ). Αφορά το προσωπικό της Εμπορικής Τράπεζας και μέρος του προσωπικού της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συντάξεις των μέχρι 18.4.2006 συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). Για όσους καθίστανται συνταξιούχοι, μετά την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΑΠΕΤΕ, το ΕΤΑΤ καταβάλλει τις προσυνταξιοδοτικές παροχές (κύρια και επικουρική σύνταξη) που προέβλεπε η νομοθεσία του φορέα αυτού μέχρι τη συνταξιοδότησή τους με κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και με επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑ (τέως ΕΤΕΑΜ). Στη συνέχεια, μετά τη συνταξιοδότησή τους με κύρια και επικουρική σύνταξη, το ΕΤΑΤ καταβάλλει επιπλέον ποσό σύνταξης που συμπληρώνει αυτή του τέως ΕΤΕΑΜ, προκειμένου να λαμβάνουν το ίδιο ποσό σύνταξης με αυτό που προκύπτει από το προϊσχύον ασφαλιστικό καθεστώς (άρθρο 61 περ. α΄ του ν.3371/2005). β) Του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) από 1.1.2007, με την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3522/2006 (Α΄2 76). γ) Του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων της Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ) από 1.1.2007, με το άρθρο 9 του ν. 3554/2007 (Α΄80), ως δευτερεύοντος επικουρικού ταμείου – λογαριασμού2. 2 Κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 61 του ν. 3371/2005, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 26του ν. 3455/2006. δ) Του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ) της Alpha Bank ΑΕ από 1.1.2008, με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3620/2007 (Α΄ 276). Σημειώνεται ότι οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ, του ΛΑΚ και του ΤΑΠΤΠ εντάχθηκαν αποκλειστικά στο ΕΤΑΤ, εφαρμοζόμενων στην περίπτωσή τους των διατάξεων του π.δ/τος 209/2006 (Α΄209), σε αντίθεση με τους προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι υπήχθησαν παράλληλα και στο τέως ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ). Σύμφωνα με το άρθρο 61 περ. β΄ του ν. 3371/2005, οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των οικείων επικουρικών ταμείων για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 δεν θίγονται. Για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 2084/1992 και η γενικότερη ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του ενιαίου θεσμικού πλαισίου για όλους τους ασφαλισμένους της κατηγορίας αυτής. Διατάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος (χορήγηση δηλαδή μιας συνολικής κύριας και επικουρικής σύνταξης πριν τη συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης) έχουν το ΤΕΑΠΕΤΕ, το ΤΑΠΤΠ και ο ΛΑΚ. Β. Ισχύον καθεστώς στο ΕΤΑΤ μετά την ένταξη της επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4052/2012, του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 31.12.2012 (Α΄256) και του άρθρου 61 του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, μετά την ένταξη της επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, το ΕΤΑΤ εξακολουθεί να λειτουργεί ως αυτοτελές ν.π.δ.δ, προκειμένου να χορηγεί τις επιπλέον παροχές που προβλέπονται στο άρθρο 61 του ν. 3371/2005 και το π.δ. 209/2006, ως σκοπός του ΕΤΑΤ. Συγκεκριμένα, το ΕΤΑΤ από 1.3.2013 συνεχίζει να καταβάλλει: α) Τη διαφορά των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και των καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ3, β) Τις προσυνταξιοδοτικές παροχές (δηλαδή κύρια και επικουρική σύνταξη μέχρι τη συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης και το ΕΤΕΑ) στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ) και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ)4 και γ) τις συνταξιοδοτικές παροχές του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων (ΛΑΚ)5. 3 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 3455/2006 και του άρθρου 61 περ. α΄ του ν. 3371/20054 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 3455/2006 και του άρθρου 61 περ. β΄του ν. 3371/2005 (για τοΤΕΑΠΕΤΕ) και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3620/2007 και του π.δ/τος 209/2006 (για το ΤΑΠΤΠ)5 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3554/2007, της περ. ζ΄ του άρθρου 61 του ν. 3371/2005 και της παρ. 3 του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 31.12.2012 (Α΄256) Όπως σημειώνεται και στο προηγούμενο Φ80020/οικ.26446/976/2.1.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΦΦΛ-ΘΥΤ) έγγραφό μας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 31.12.2012, οι παροχές που χορηγούνται στους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους, καθώς και στους συνταξιούχους του Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίων Πρόσθετης Ασφάλισης Συμπληρωματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Λογαριασμού Ασφαλιστικών Καλύψεων Προσωπικού Τράπεζας Αττικής (ΛΑΚ), σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 3554/2007 (Α΄ 80), εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΕΤΑΤ από ειδικό λογαριασμό που τηρείται από τα ποσά που καταβάλλει η εργοδότρια Τράπεζα. Είναι αυτονόητο, τέλος, ότι κατά την εκπόνηση της προβλεπόμενης από την παρ. 4 του άρθρου 12 της ΠΝΠ της 31.12.2012 αναλογιστικής μελέτης για το ΕΤΑΤ, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όλες οι επιπλέον παροχές που αυτό συνεχίζει να καταβάλλει ως αυτοτελές ν.π.δ.δ., συμπεριλαμβανομένης και της διαφοράς των ποσών συντάξεων της περ. α΄ του άρθρου 61 του ν. 3371/2005 για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ, μετά τη χορήγηση κύριας σύνταξης από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). Γ. Ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ Από 1.3.2013 εντάσσονται στο ΕΤΕΑ: α) όλοι οι ασφαλισμένοι των ταμείων που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΑΤ, με εξαίρεση τον ΛΑΚ της Τράπεζας Αττικής, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, δηλαδή: -Όλοι οι προερχόμενοι από το ΤΑΠΤΠ εργαζόμενοι της Alpha Bank, για τους οποίους οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται πλέον στο ΕΤΕΑ. Οι προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς ασφαλίζονται ήδη για επικουρική σύνταξη στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 3455/2006, όπως και οι εργαζόμενοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας μετά την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς και την επαναπρόσληψή τους από τον νέο εργοδότη. β) οι συνταξιούχοι επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑΤ, δηλαδή: -οι συνταξιούχοι της πρώην Αγροτικής Τράπεζας (ΕΛΕΜ) και -οι συνταξιούχοι της Alpha Bank (ΤΑΠΤΠ) μετά τη συνταξιοδότησή τους από το φορέα κύριας ασφάλισης. Οι προερχόμενοι από το ΤΕΑΠΕΤΕ εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς, μετά τη συνταξιοδότησή τους από τον φορέα κύριας ασφάλισης, λαμβάνουν ήδη επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ). Η διαφορά των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης, βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) και του ΤΕΑΠΕΤΕ για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΕΤΕ που συνταξιοδοτούνται από 18.4.2006 και μετά (ημερομηνία υπαγωγής τους στο τ. ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ), χορηγείται από το ΕΤΑΤ, κατ’ εφαρμογή της ειδικής διάταξης της περ. α΄ του άρθρου 61 του ν. 3371/2005, όπως ήδη αναφέρθηκε. ΙΙΙ. ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΑΠΟ 1.3.2013 ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΝΠΙΔ Οι πρώην Τομείς ΤΕΑΥΦΕ, ΤΕΑΥΕΤ, ΤΕΑΠΕΠ και ΤΕΑΑΠΑΕ του ΤΕΑΙΤ μετατράπηκαν από 1.3.2013 σε επαγγελματικά ταμεία υποχρεωτικής ασφάλισης – ν.π.ι.δ., με τις εξής ονομασίες: α) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΕΑΥΦΕ – ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 412/Β΄/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ - ΣΦΞ), β) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων Ν.Π.Ι.Δ. (ΤΕΑΥΕΤ – ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 410/Β΄/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ - Χ9Π), γ) Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΕΤΕΑΠΕΠ - ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 409/Β΄/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ – ΠΒΥ) και δ) Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ – ΝΠΙΔ) (ΦΕΚ 411/Β΄/22.2.2013, με ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ - ΙΟΚ). Τα ως άνω επαγγελματικά ταμεία διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160) και τα υπαγόμενα σ’ αυτά πρόσωπα εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑ.
28/03/2013 - 17:45

Πόσοι συνταξιούχοι δεν απογράφηκαν

Πόσοι συνταξιούχοι δεν απογράφηκαν όλα τα στοιχεία Ο υπουργός, στην επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην εργασία στην Ολομέλεια, κατέθεσε για πρώτη φορά στην Ολομέλεια τα ολοκληρωμένα στοιχεία για τους συνταξιούχους που δεν απογράφηκαν και για τις 51.551 καταχρηστικές συντάξεις ανά κλάδο του ασφαλιστικού συστήματος. Οι συνταξιούχοι που δεν απογράφηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ανέρχονται σε 6.251 το 2012 και σε 6.168 το 2011, στον ΟΓΑ το 2012 οι αναπόγραφοι ανήλθαν σε 4.624 και το 2011 σε 502. Στον ΟΑΕΕ οι συνταξιούχοι που δεν απογράφηκαν ανήλθαν συνολικά σε 1.151, στο ΕΤΑΠ- ΜΜΕ σε 21, στο ΤΕΑΙΤ (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα) 86, στο ΤΕΑΔΥ οι συνταξιούχοι που δεν απογράφηκαν ανέρχονται σε 5.518, στο ΤΕΑΠΑΣΑ σε 830, στο ΕΤΑΤ σε 794, στο ΕΤΕΑ σε 1,253, στο ΜΤΠΥ σε 2.484, στο ΝΑΤ σε 4.780 στο ΓΛΚ (συντάξεις δημοσίου) σε 2.277 αναπόγραφους. Κατά την ειδική απογραφή των συνταξιούχων λόγω θανάτου το 2013, οι αναπόγραφοι του ΟΓΑ ανέρχονται σε 995, του ΕΤΑΑ σε 5.205, του ΤΕΑΠΑΣΑ σε 2.204, του ΝΑΤ σε 1.167, του ΕΤΑΤ σε 294 και του ΕΤΑΠ - ΜΜΕ σε 110 αναπόγραφους. Συντάξεις αιτία θανάτου Όπως ενημέρωσε επίσης ο υπουργός, σε εκκρεμότητα βρίσκεται ακόμα η απογραφή των συντάξεων αιτία θανάτου. Η απογραφή αυτή που αφορά 521.000 συντάξεις γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο ώστε να μην ταλαιπωρηθεί το σώμα των συνταξιούχων και το χρονοδιάγραμμα είναι και αυτή να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μήνες. Ειδικά για τις περιπτώσεις καταχρηστικών συντάξεων, ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε ότι όλα τα στοιχεία θα σταλούν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Προσωρινή διακοπή Για τις «αταυτοποίητες» συντάξεις, δηλαδή, τις συντάξεις που δεν είναι μεν καταχρηστικές, αλλά υπάρχουν αποκλίσεις σε σχέση με τα ΑΦΜ ή τον ΑΜΚΑ, ο υπουργός εξήγησε ότι σήμερα μόλις 350.000 είναι αυτές οι συντάξεις, για τις οποίες υπάρχουν ελλιπή στοιχεία σε ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ. Στόχος είναι να μηδενιστούν οι αποκλίσεις μέχρι το τέλος Απριλίου. Για τις λίγες περιπτώσεις "αταυτοποίητων" που θα παραμείνουν, ο κ. Βρούτσης εξήγησε ότι θα υπάρξει μια διακοπή προσωρινή στο τέλος Απριλίου, δυσάρεστη μεν αλλά προσωρινή, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, μέχρι οι συνταξιούχοι να δώσουν τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ.
28/03/2013 - 14:11

Διακοπή συντάξεων απο σήμερα

Διακοπή συντάξεων χωρις ΑΜΚΑ και ΑΦΜ απο σήμερα Ξεκίνησε από σήμερα η διακοπή των συντάξεων, όσων συνταξιούχων δεν διέθεταν ταυτόχρονα ΑΦΜ και ΑΜΚΑ με την καταβολή των συντάξεων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, στους περίπου 1.200.000 συνταξιούχους τους ΙΚΑ, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί για αύριο 29 Μαρτίου. Η διακοπή συντάξεων για τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ θα γίνει ταυτόχρονα με την πληρωμή των συντάξεων την ερχόμενη Τετάρτη 3 Απριλίου. Συνολικά αναμένεται να γινει διακοπή 15.882 συντάξεων, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε), είχαν εντοπισθεί να μη διαθέτουν ταυτόχρονα ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Η σχετική υπουργική απόφαση προέβλεπε την αναστολή των συντάξεων αυτών από τις 29/3/2013, όμως υπήρξαν τροποποιήσεις στον προγραμματισμό πληρωμών των Ταμείων που οφείλονται στον εορτασμό του Πάσχα των χριστιανών καθολικών και την υπολειτουργία του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, αύριο Παρασκευή και την ερχόμενη Δευτέρα. Με την καταβολή των συντάξεων Μαΐου, από τις 29 Απριλίου, αναμένεται να γίνει διακοπή συντάξεων σε 328.675 συνταξιούχους, που σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία δεν διαθέτουν έναν από τους δυο αριθμούς. Οι 176.364 συνταξιούχοι δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ και οι 152.311 ΑΦΜ. Όσοι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, δεν εισπράξουν σήμερα τη σύνταξή τους, μπορούν από την Παρασκευή 29/3/2013 και μετά, να εισπράξουν αυθημερόν προκαταβολή της σύνταξης από το Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους, εφ' όσον προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία είναι: 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ. 2. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ (από τα γραφεία ΑΜΚΑ των αρμοδίων υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή ΚΕΠ) ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που αναφέρει τον ΑΜΚΑ (π.χ. βιβλιάριο υγείας) Η αυτοπρόσωπη παρουσία θα πιστοποιείται με ταυτότητα ή διαβατήριο και σε αντίθετη περίπτωση με εξουσιοδότηση. Από την ερχόμενη Δευτέρα, θα τεθεί σε λειτουργία στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ (www.ika.gr) ειδική εφαρμογή, στην οποία με την καταχώρηση του Αριθμού Μητρώου (ΑΜΑ), θα γνωστοποιείται στον συνταξιούχο ποιο στοιχείο πρέπει να πιστοποιηθεί. Οι συνταξιούχοι που θα διαπιστώσουν πρόβλημα, μπορούν έως την Παρασκευή 5 Απριλίου να έχουν καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά και να αποφύγουν την αναστολή της σύνταξης του Μαΐου. Αντίστοιχα οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ θα πρέπει να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία και τους ανταποκριτές των οργανισμών. Σε σύσκεψη που έγινε την προηγούμενη Τρίτη υπό τον υπουργό Εργασίας για το θέμα, αποφασίστηκε, ώστε το κάθε Ταμείο ξεχωριστά να ειδοποιήσει εγκαίρως τους ασφαλισμένους του που παρουσιάζουν τέτοια προβλήματα, ώστε να αποφευχθεί η προσωρινή αναστολή των συντάξεων. Σε ότι αφορά τους συνταξιούχους του Δημοσίου, όσοι έχουν πρόβλημα θα πρέπει να αναμένουν σχετική επιστολή από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έως τα μέσα Απριλίου οπότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης. Στην επιστολή, θα αναφέρονται τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώσουν οι συνταξιούχοι και η υπηρεσία στην οποία θα πρέπει να κατατεθούν.
28/03/2013 - 10:56

Αυτοαπασχόληση συνταξιούχων δημοσίου αλλαγές

Αυτοαπασχόληση συνταξιούχων δημοσίου αλλαγές στα όρια ηλικίας Εναρμονίζεται το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για την αυτοαπασχόληση συνταξιούχων του δημοσίου . Έτσι, σ' αυτές τις περιπτώσεις αναστέλλεται το ποσό της σύνταξης του Δημοσίου που υπερβαίνει τα 60 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη. - Μειώνεται το όριο ηλικίας που αφορά την αναστολή καταβολής της σύνταξης σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης στρατιωτικών συνταξιούχων κατά 6 έτη και ανέρχεται στο 47ο έτος της ηλικίας τους αντί του ισχύοντος 53ου, ενώ για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη. Επίσης, εξαιρούνται τόσο οι μισθωτοί όσο και οι αυτοαπασχολούμενοι από την αναστολή της σύνταξής τους, οι οποίοι απολύθηκαν ή αποστρατεύτηκαν αυτεπάγγελτα χωρίς υπαιτιότητά τους. Συγκεκριμένα, μειώνεται κατά 6 έτη το όριο ηλικίας κάτω από το οποίο αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους του δημοσίου αυταπασχολούνται. Με τα νέα δεδομένα, η σύνταξη αναστέλλεται μόνο για τους στρατιωτικούς συνταξιούχους κάτω των 47 ετών, ενώ μέχρι σήμερα κοβόταν έως τα 53. Για τους πολιτικούς συνταξιούχους το αντίστοιχο όριο είναι τα 55 έτη, αλλά οι στρατιωτικοί είναι έβγαιναν πάντα πολύ νωρίτερα σε σύνταξη και ειδικά οι πιλότοι της πολεμικής αεροπορίας έπαιρναν σύνταξη ακόμα πριν τα 40. Πέραν τούτου, το ίδιο νομοσχέδιο αίρει και μεγάλα αντικίνητρα που είχαν οι συνταξιούχοι για να αυταπασχοληθούν. Με άλλη ρύθμιση, για όσους συνταξιούχους του δημοσίου κάνουν έναρξη επιχείρησης, η σύνταξη θα κόβεται κατά 70% αλλά μόνο για το ποσό που ξεπερνά τα 1980 ευρώ μικτά, αντί από τα 990 ευρώ και άνω που ισχύει σήμερα. Εναρμονίζεται δηλαδή έτσι το Δημόσιο με τους άλλους ασφαλιστικούς φορείς ως προς την περικοπή της σύνταξης για όσους συνταξιούχους αυτοαπασχολούνται. Μέχρι τώρα αναστελλόταν το ποσό της σύνταξης του Δημοσίου που υπερβαίνει τα 30 ημερομίσθια του ανειδίκευτου εργάτη, ενώ για τους υπόλοιπους συνταξιούχους το όριο είναι το διπλάσιο (60 ημερομίσθια).

Η Επικαιρότητα Τώρα