ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)

25/06/2013 - 08:42

Βεβαίωση συντάξεων ΙΚΑ απο τα ΚΕΠ

Βεβαίωση συντάξεων ΙΚΑ απο τα ΚΕΠ δικαιολογητικά Η εκτύπωση βεβαίωσης συντάξεων ΙΚΑ – ETAM και πρώην ΤΑΠΟΤΕ έτους 2012 μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ, παράλληλα με τη διεκπεραίωσή της από τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής, κατόπιν διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «ΕKEP – ΕΡΜΗΣ». Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το ΙΚΑ λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενημέρωση των πολιτών και τη διασφάλιση της ομαλής προσέλευσης των πολιτών στα ΚΕΠ (ενδεικτικά ομαδοποίηση προσέλευσης, αύξηση των υπηρεσιών υποδοχής στα οικεία καταστήματα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κ.λπ.), με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των ΚΕΠ στην εξυπηρέτηση των προσερχόμενων πολιτών και τη διασφάλιση εξυπηρέτησης των πολιτών που προσέρχονται για τις λοιπές διαδικασίες οι οποίες διεκπεραιώνονται μέσω αυτών. Η διεκπεραίωση της διαδικασίας στα ΚΕΠ γίνεται με την αυτοπρόσωπη παρουσία των συνταξιούχων ή μέσω εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε κάθε περίπτωση είναι τα ακόλουθα: - αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) - πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα - ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων οποιουδήποτε τριμήνου στο οποίο να αναφέρεται και ο ΑΜΚΑ - ΑΦΜ που μπορεί να προκύπτει από εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή να δηλώνεται προφορικά. Στις περιπτώσεις των ανήλικων τέκνων, η διαδικασία θα γίνεται από γονέα ή το πρόσωπο που έχει την επιμέλεια του τέκνου με δικαστική απόφαση. Στις περιπτώσεις συνταξιούχων που είναι ανίκανοι για δικαιοπραξία λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής, η διαδικασία θα γίνεται μέσω του νόμιμου εκπροσώπου τους (προσωρινού διαχειριστή, με Απόφαση της Επιτροπής Καθορισμού Ηλικίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή δικαστικού συμπαραστάτη/επιτρόπου, με Απόφαση δικαστηρίου). Με ευθύνη του ΙΚΑ για την περίοδο εκτύπωσης των βεβαιώσεων παρέχονται υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου για την παροχή βοήθειας στα ΚΕΠ καθ’ όλο το ωράριο λειτουργίας τους (καθημερινά 8.00 έως 20.00 και Σάββατο 8.00 – 14.00) μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 210. 38.91.280. Εφόσον παραστεί ανάγκη το ΙΚΑ μεριμνά για την απόδοση προς χρήση περισσότερων τηλεφωνικών αριθμών κλήσης. Η εκτυπωμένη βεβαίωση συντάξεων ΙΚΑ παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.
21/06/2013 - 11:49

Ρύθμιση ΙΚΑ 2013 ηλεκτρονικά οι αιτήσεις

Ρύθμιση ΙΚΑ 2013 ηλεκτρονικά οι αιτήσεις προϋποθέσεις δικαιολογητικά Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος που καθορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση του ΙΚΑ για το 2013 . Η αίτηση για την ρύθμιση του IKA θα γίνεται και ηλεκτρονικά στο ika.gr .Στις παρακάτω παραγράφους θα βρείτε τα δικαιολογητικά και τις προυποθέσεις για την ρύθμιση του IKA. Ηλεκτρονικες αιτήσεις για την ρύθμιση στο ΙΚΑ για το 2013 Το ΙΚΑ ανακοινώνει ότι από σήμερα Πέμπτη 20 Ιουνίου, εργοδότες που έχουν πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ , για υποβολή μέσω διαδικτύου Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στο IKA. Η αίτηση με την καταχώρησή της λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς που υπέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου. Την επόμενη ημέρα γίνεται ηλεκτρονική μεταφορά της αίτησης στο ΟΠΣ-ΙΚΑ και στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του εργοδότη (ΑΜΕ/ΑΜΟΕ) η οποία λαμβάνει αυτόματα αριθμό συστήματος. Η αίτηση για την ρύθμιση στο ΙΚΑ θα διεκπεραιώνεται στη συνέχεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταχώρηση στην οθόνη "Διαχείριση Εισερχομένων" και στο πεδίο "κατάσταση εισερχομένου" της τιμής "Ελέγχθηκε", θα ενημερώνεται άμεσα ο εργοδότης, μέσω του διαδικτυακού τόπου ika.gr για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και θα καλείται να προσέλθει στο υποκατάστημα για την παραλαβή του αποτελέσματος του ελέγχου και τη συνέχιση της διαδικασίας κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο. Το ΙΚΑ καλεί το σύνολο των οφειλετών να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έως τις 30/06/2013, προκειμένου να κατοχυρωθεί ο μέγιστος αριθμός των 48 μηνιαίων δόσεων για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στο ΙΚΑ . Ρυθμιση ΙΚΑ 2013 προϋποθέσεις δικαιολογητικά ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις είναι η υποβολή πλήρως συμπληρωμένης σχετικής αίτησης . Οι κοινοποιούμενες διατάξεις της "Πάγιας Ρύθμισης" των καθυστερούμενων εισφορών της Υποπαραγράφου ΙΑ. 1 τυγχάνουν εφαρμογής : α) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων και είναι υπόχρεοι καταβολής καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, β) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή και γ) σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας. Οι κοινοποιούμενες διατάξεις της Ρύθμισης "Νέας Αρχής" των καθυστερούμενων εισφορών της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 τυγχάνουν εφαρμογής : α) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων και είναι υπόχρεοι καταβολής καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης έως την 31.12.2012, εφόσον έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής ή καταβληθούν στο σύνολο τους πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση. β) σε όσους εργοδότες με οφειλές, αναγόμενες σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης έως την 31.12.2012, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων σε σχέση με τον αριθμό των εναπομενουσών δόσεων της ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση υπαγωγής - μετάπτωσης στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια τυχόν ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης, καθώς σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, δεν μεταφέρεται το όφελος της έκπτωσης επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων από ισχύουσες ρυθμίσεις. γ) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή και δ) σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας. Στα αναφερόμενα στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από προαιρετική ασφάλιση. 2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Αρμόδιο διοικητικό όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στο καθεστώς της "Πάγιας Ρύθμισης" ή στη ρύθμιση "Νέας Αρχής", των καθυστερούμενων εισφορών προς το IKA . - Ε.Τ.Α.Μ., είναι ο διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος IKA .-Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων IKA - Ε.ΤΑ.Μ. ή οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του IKA .-Ε.Τ.Α.Μ. καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ IKA - Ε.Τ.Α.Μ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα ΙΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγμα), η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό. Πέραν της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ανάλογα με το ύψος της οφειλής : α. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €), στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα του διακανονισμού καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. β. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) και έως πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την "Πάγια Ρύθμιση" ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €) για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής", στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBΑΝ), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο (www.ika.gr/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες), από τους εργοδότες που έχουν πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Η αίτηση με την καταχώρησή της λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς που υπέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου. Την επόμενη ημέρα γίνεται ηλεκτρονική μεταφορά της αίτησης στο ΟΠΣ-ΙΚΑ και στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του εργοδότη (ΑΜΕ / ΑΜΟΕ), όπου και λαμβάνει αυτόματα αριθμό συστήματος. Η αίτηση θα διεκπεραιώνεται στη συνέχεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3.2 της παρούσας. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταχώρηση στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» και στο πεδίο «Κατάσταση Εισερχομένου» της τιμής «Ελέγχθηκε», θα ενημερώνεται άμεσα ο εργοδότης, μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.ika.gr) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και θα καλείται να προσέλθει στο Υποκ/μα για την παραλαβή του αποτελέσματος του ελέγχου και τη συνέχιση της διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 της παρούσας. Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εργοδότης δεν έχει υποβάλλει χειρόγραφη αίτηση, είναι η δυνατή η εκτύπωση (σε Laser εκτυπωτή) της αίτησης μέσω της οθόνης «Διαχείριση Εισερχομένων» με εκτυπωμένα τα στοιχεία όπως έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά. Η αίτηση θα εκτυπώνεται εις διπλούν και θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3.2 της παρούσας. Τονίζεται ότι, για τις ως άνω περιπτώσεις α και β, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της αίτησης, η απόφαση ρύθμισης εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3.2 της παρούσας και τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η δήλωση ανακριβών στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και επιφέρει την άμεση απώλεια της ρύθμισης. γ. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την "Πάγια Ρύθμιση" ή των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €) για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής", προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω περίπτωσης β. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. δ. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) για την "Πάγια Ρύθμιση" ή των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής", προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω περίπτωσης γ. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε: • Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων.• Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή.• Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και• Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών. Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση του τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή θα πρέπει να εξετάζει πέραν των υπολοίπων στοιχείων, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της ρύθμισης "Νέας Αρχής" δύναται να υποβληθεί άπαξ στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την 30.06.2017, η διάρκεια δε του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής. Η υποβολή των αιτήσεων στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα γίνεται: α) Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς και για οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης. β) Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελούνται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα ασκεί επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί προσωπικό τη δεδομένη στιγμή και δεν οφείλει εισφορές ως κοινή επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά. γ) Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το έργο. δ) Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομικοτεχνικά έργα, που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά φυσικά πρόσωπα (από ίδιους συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά. ε) Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το κάθε έργο. στ) Για οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας. 3.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ Η αίτηση καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.ΚΑ. - Ε.Τ A.M., με κωδικό 005 - Αίτηση Υποπαραγράφου ΙΑ.1, Ν. 4152/2013 - "Πάγια Ρύθμιση" ή 006 - Αίτηση Υποπαραγράφου ΙΑ.2, Ν. 4152/2013 - "Νέας Αρχής"), χρεώνεται από τον Προϊστάμενο Εσόδων στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος και να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προερχόμενες, αποκλειστικά σε πρώτη φάση, από τον έλεγχο Δηλωθέντων - Καταβληθέντων καθώς και τυχόν άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λ.π.). Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων - Καταβληθέντων) από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, θα ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού ασφάλισης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του, προκειμένου να το καταθέσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο. Η αυτή διαδικασία ισχύει και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, με μόνη εξαίρεση ότι ο εργοδότης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταχώρηση στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» και στο πεδίο «Κατάσταση Εισερχομένου» της τιμής «Ελέγχθηκε», ενημερώνεται άμεσα, μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.ika.gr) για την ολοκλήρωση του ελέγχου, προκειμένου να προσέλθει στο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, για να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού ασφάλισης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του και να τα καταθέσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο. Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα παραμείνει στο φάκελο του εργοδότη) καταχωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου Εσόδων, τα παρακάτω στοιχεία : Ρύθμιση οφειλών μέχρι ./..../201Συνημμένα ................(.................) Υπηρ. Σημείωμα/ταΗμερομηνία .................../........201.....Ο Προϊστάμενος Εσόδων ( υπογραφή - σφραγίδα Υποκ/τος) Στις ενδείξεις: Ρύθμιση οφειλών μέχρι: • Αναγράφεται η έβδομη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα από την ημέρα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου (επίδοση στον εργοδότη των καταλογιστικών πράξεων και του αντίγραφου της αίτησης).• Σε περίπτωση που από την διενέργεια του ελέγχου δεν προκύψουν οφειλές, αναγράφεται η έβδομη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα από την ημέρα παραλαβής από τον εργοδότη του αντίγραφου της αίτησης. Συνημμένα: Αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων Υπηρεσιακών Σημειωμάτων με τις οφειλές της έδρας του εργοδότη και τυχόν οικοδομικοτεχνικών έργων του ιδίου. ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αιτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε και γωρίς καθυστέρηση να «απογρεώνονται», μετά την διεκπεραίωση τους (δηλ, την ημερομηνία επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων και του αντίγραφου της αίτησης σύμφωνα με τα ανωτέρω η την ημερομηνία Διενέργειας Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν οφειλές από τον έλεγχο αυτό και της παραλαβής της αίτησης από τον εργοδότη) μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση. Εξυπακούεται ότι, μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων των εργοδοτών για ρύθμιση των οφειλών τους, θα ακολουθήσει άμεσα η διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου σ' αυτούς. Παρατηρήσεις: α) Από τον έλεγχο των δεδομένων του Μητρώου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων εντοπίζεται μεγάλος αριθμός εργοδοτών με ελλιπή, λανθασμένα ή μη υπαρκτά στοιχεία, που αφορούν κωδικούς νομικής μορφής, Α.Φ.Μ., ελάχιστος αριθμός υπευθύνων, διεύθυνση κατοικίας υπευθύνων, ιδιότητες των υπευθύνων, δραστηριότητα εργοδότη, κατάσταση (status) εργοδότη κ.λ.π.Δεδομένου ότι, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος για την διενέργεια ελέγχου, την έκδοση πράξεων, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. θα πρέπει, κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, σε κάθε περίπτωση, μέσω της οθόνης «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. να επικαιροποιούνται τα στοιχεία του εργοδότη δηλ. να διορθώνονται ή να συμπληρώνονται τα τυχόν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. β) Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, προκύψει οφειλή, από οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - δόσης. Αντίθετα, εάν προκύψει οφειλή αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μετά την ρύθμιση, θα πρέπει προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η ρύθμιση, να εξοφληθεί εφάπαξ. γ) Εφόσον ο οφειλέτης δεν προσέλθει εντός της οριζόμενης στην αίτηση προθεσμίας στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, η ρύθμιση θεωρείται απωλεσθείσα και δεν δύναται να επανέλθει εκ νέου με την υποβολή νέας αίτησης για τη ρύθμιση της "Νέας Αρχής". 4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Στους εργοδότες που τηρούν τους όρους τόσο της Πάγιας Ρύθμισης όσο και της ρύθμισης της "Νέας Αρχής", χορηγείται για κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., δανειοδότηση από Τράπεζες & Πιστωτικά Ιδρύματα) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, μηνιαίας διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό). Οι διευκολύνσεις της παρούσας ρύθμισης ισχύουν και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προμηθευτών ή συμβεβλημένων με το Ίδρυμα επιχειρήσεων (φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, τεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λ.π.). Συνεπώς, προκειμένου οι ανωτέρω να εισπράξουν την εκκαθαρισμένη απαίτησή τους από το Ίδρυμα θα χορηγείται Υπηρεσιακό Σημείωμα χωρίς παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμού Δημοσίου Έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου. Αναλυτικότερες οδηγίες δίνονται με το με αριθμ. πρωτ. Ε41/210/20.6.2013 Γεν. Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης Εσόδων. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η τακτοποίηση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.A.M., ως εξής: "ΠΑΓΙΑ" ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Α) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, σε καθεστώς ρύθμισης δώδεκα (12) ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα. Β) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη. ΡΥΘΜΙΣΗ "ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ" Α) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, εφόσον έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής ή καταβληθούν στο σύνολο τους πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση με : 1. έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2017,2. έκπτωση 30% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2016,3. έκπτωση 35% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2015,4. έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2014,5. έκπτωση 50% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31.7.2013. Β) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη. Γ) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων σε σχέση με τον αριθμό των εναπομενουσών δόσεων της ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Στη περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια τυχόν ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης καθώς σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, δεν μεταφέρεται το όφελος της έκπτωσης επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων από ισχύουσες ρυθμίσεις. Δ) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος (αχρεώστητες παροχές, ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα) για φυσικά πρόσωπα με αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις και για συνολικό ύψος κύριας οφειλής έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στη περίπτωση αυτή ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε εκατό (100) με ελάχιστο ποσό δόσης τα πενήντα (50,00) ευρώ, δεν παρέχεται καμία έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, ενώ η διάρκεια του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31.10.2021, Ε) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης "Νέας Αρχής" να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του, θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση. Επίσης, το ποσό της κύριας οφειλής που θα καταβληθεί για την εξόφληση της ρύθμισης θα επιβαρυνθεί με το αντίστοιχο επιτόκιο (παρατήρηση 5) κατά την ημερομηνία της εξόφλησης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1) Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται σε πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η καταβολή των επόμενων δόσεων γίνεται υποχρεωτικά με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, των οποίων η συνολική κύρια οφειλή δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) και β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό.Για την καταβολή των επομένων της πρώτης δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την δημιουργία του κατάλληλου λογισμικού καταβολής των δόσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, η καταβολή της πρώτης δόσης θα πραγματοποιείται στα αρμόδια για την απόφαση ρύθμισης διοικητικά όργανα, ενώ οι επόμενες δόσεις σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, 2) Εφόσον μετά την καταβολή της πρώτης δόσης και την υποβολή των ως άνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ο οφειλέτης δεν ενημερωθεί διαφορετικά και δεν προκύψει απώλεια της ρύθμισης σε διάστημα έξι (6) μηνών, η ρύθμιση θεωρείται οριστικά χορηγηθείσα. 3) Η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, για ποσά οφειλών έως πενήντα χιλιάδες (50.000 €) ευρώ για τη "Πάγια" Ρύθμιση ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000 €) ευρώ για τη Ρύθμιση "Νέας Αρχής", αξιολογούνται από τα αρμόδια για την έκδοση της απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, βάσει της υποβληθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης του οφειλέτη. 4) Η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης, η πιστοποίηση των δηλούμενων από τον οφειλέτη περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεών του προς το κράτος και προς τρίτους, των παρεχόμενων εγγυήσεων για τη χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, μέσω της υποβολή σχετικής βεβαίωσης - μελέτης βιωσιμότητας από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, η οποία περιλαμβάνει την καθαρή θέση, την ανάλυση ρευστότητας, τα προσδοκώμενα έσοδα και τις αναμενόμενες δαπάνες του οφειλέτη, για ποσά οφειλών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ευρώ για τη "Πάγια" Ρύθμιση ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000 €) ευρώ για τη Ρύθμιση "Νέας Αρχής", αξιολογούνται από τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, οι λογιστές - φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Σε περίπτωση προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης - μελέτης βιωσιμότητας από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από λογιστή ή δικηγόρο, η αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, αξιολογεί τα προσκομισθέντα στοιχεία, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις ή εγγυήσεις για την οριστική χορήγηση της ρύθμισης. Υπενθυμίζεται ότι, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αρμόδια για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να αποφανθεί οριστικά περί της αποδοχής ή μη αυτών και να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και εγγυήσεις ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την καταβολή της πρώτης δόσης. Εφόσον, κατά την παροχή εγγυήσεων για την χορήγηση της ρύθμισης προσφέρεται ακίνητο για την εγγραφή υποθήκης χωρίς να συνοδεύεται από βεβαίωση εκτίμησης της αξίας του από κατέχοντα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει την βεβαίωση αυτή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. 5) Το ποσό της κύριας οφειλής, επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη "Πάγια" Ρύθμιση ή από την 01.01.2013 για την Ρύθμιση "Νέας Αρχής", με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το ισχύον επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης (0,50% από 8.5.2013), προσαυξημένο κατά 800 μονάδες βάσης (δηλαδή 8,50 %). 6) Υποβληθείσες, μέχρι την 14.6.2013, αιτήσεις προηγούμενων ρυθμίσεων στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., διεκπεραιώνονται εντός μηνός από την λήψη της παρούσας. 7) Υποβληθείσες, μετά την 14.6.2013, αιτήσεις προηγούμενων ρυθμίσεων στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τίθενται αυτοδίκαια στο αρχείο, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης των εν λόγω οφειλετών, προκειμένου να προσέλθουν και να υποβάλλουν νέα αίτηση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις. 6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Απώλεια της παρεχόμενης ρύθμισης επέρχεται: 1. Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - δόσης της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς. Τονίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά σε Υποκατάστημα του Ιδρύματος, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 3. Εφόσον σε διάστημα έξι (6) μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, η υποβολή ανακριβών ή ανεπαρκών στοιχείων εκ μέρους του οφειλέτη προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Εφόσον ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης δύναται να επανέλθει εκ νέου μόνο στις διατάζεις της "Πάγιας " Ρύθμισης, με την υποβολή νέας αίτησης, καθώς η αίτηση υπαγωγής στις διατάζεις της ρύθμισης "Νέας Αρχής" υποβάλλεται άπαξ. Επισημαίνουμε ότι, για τους οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή εκπέσουν των δικαιωμάτων αυτών επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες : 1. το σύνολο της οφειλής τους καθίσταται άμεσα απαιτητό και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, θα προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κατά το νόμο υπευθύνων τους, καθώς και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους,2. παύουν άμεσα όλα τα ευεργετήματα της ρύθμισης,3. καταπίπτουν οι χορηγηθείσες εγγυήσεις για τους οφειλέτες με κύρια οφειλή άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ για τη "Πάγια" Ρύθμιση και των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής". 7. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Επειδή στις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά την διάρκεια της ρύθμισης, για τους εργοδότες που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε οποιαδήποτε από τις ως άνω ρυθμίσεις οφειλών και θα υπαχθούν σε αυτή καταβάλλοντας το ποσό της πρώτης δόσης : α) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του ν. 2362/1995, οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του ν. 2556/1997. β) Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών τόσο στους όρους της "Πάγιας" Ρύθμισης ή της ρύθμισης "Νέας Αρχής" και της σωστής τήρησης των όρων αυτών, προκειμένου να προσκομίζονται από τους τελευταίους στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων. δ) Δεν ανακαλούνται οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης. ε) Δεν ανακαλούνται, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του οφειλέτη, οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης. στ) Με την παρ. 11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Συνεπώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει για όσους οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, με οποιαδήποτε διάταξη, ή θα υπαχθούν στις κοινοποιούμενες διατάξεις με την καταβολή της πρώτης δόσης, να προβαίνουν στην άρση των επιβληθεισών κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Επίσης, σύμφωνα με την περ. 9 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν.4152/2013, για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" αναστέλλεται, για χρονικό διάστημα δέκα εργάσιμων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ημερών, η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 36), όπως ισχύει, ενώ αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. Στις περιπτώσεις αυτές, θα χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως, στους υπεύθυνους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότες, βεβαιώσεις για δικαστική χρήση (χειρόγραφη διαδικασία) στις οποίες θα αναφέρονται οι ανωτέρω διατάξεις καθώς και το χρονικό διάστημα της αναστολής. Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο κ.λ.π. της περιοχής σας, όπως επίσης και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις Εργοδοτικές Ενώσεις κ.λ.π. 8. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία καταβολής της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - α' δόσης της ρύθμισης και πρόκειται να εισπράξει, εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ή τίτλους πληρωμής από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, θα του χορηγείται από τις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., Ταμειακή Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος της οριζόμενης στην αίτηση επταήμερης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, με παρακράτηση και απόδοση των ανωτέρω ποσών, όπως ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης του αρμόδιου οργάνου. Εφόσον, δεν εισπραχθούν τα ποσά αυτά από τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι το τέλος της οριζόμενης για την υπαγωγή στη ρύθμιση προθεσμίας, ο εργοδότης δεν θα θεωρείται ενήμερος και θα επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 1.δ του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'), παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισής τους (αφορά υπαγωγή σε οποιαδήποτε διάταξη ρύθμισης) και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, να επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α') παρέχεται η δυνατότητα στους ηθικούς αυτουργούς των αδικημάτων, της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης των εργατικών εισφορών, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ως άνω νόμου, να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, που ανέλαβαν ή δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά τις εκάστοτε κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση. 9. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Σας ενημερώνουμε ότι, με τη παρ. 11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.4158/2013 (ΦΕΚ Α' 126), τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α' 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,50% από 8.5.2013), συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8,50%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ 2013 IKA.GR
21/06/2013 - 11:11

ΕΚΑΣ 2013 πως θα γίνει η παρακράτηση σε συνταξιούχους που δεν το δικαιούνται

ΕΚΑΣ 2013 πως θα γίνει η παρακράτηση σε συνταξιούχους που δεν το δικαιούνται Το ΙΚΑ δίνει διευκρινίσεις με εσωτερικό έγγραφο που παρουσίαζει το dikaiologitika.gr πως θα γίνει η παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ του 2013 που δεν δικαιούνται το βοήθημα λόγω της αλλαγής υπολογισμού των εισοδηματικών κριτηρίων και το έχουν εισπράξει . Σε συνέχεια των οδηγιών σχετικής εγκυκλίου σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ κατά το έτος 2013 , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το ΙΚΑ ενημερώνει ότι σχετικά με τα αποτελέσματα του μηχανογραφικού ελέγχου της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και τις επακόλουθες μεταβολές στο αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ του έτους 2012, καθώς και για τις σχετικές υπηρεσιακές ενέργειες των Τμημάτων Πληρωμής Συντάξεων. Συγκεκριμένα με τη χορήγηση της σύνταξης μηνός Ιουνίου 2013 επήλθαν οι ακόλουθες μεταβολές στο αρχείο δικαιούχων του ΕΚΑΣ του έτους 2012: α) η χορήγηση του επιδόματος συνεχίστηκε κατά το τρέχον έτος σε 180.022 δικαιούχους (με τα ποσά που προβλέπονται στις κλίμακες καθώς και με το ποσό των 30 €),β) επαναχορηγήθηκε σε 12.005 περιπτώσεις,γ) χορηγήθηκε για πρώτη φορά σε 12.021 συνταξιούχους,δ) διακόπηκε σε 13.549 συνταξιούχους λόγω υπέρβασης των οικονομικών κριτηρίων και σε 23.011συνταξιούχους λόγω ελλιπών μηχανογραφικών στοιχείων.2. Με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου 2013 καταβλήθηκαν στους δικαιούχους και τα αναδρομικά ποσά ΕΚΑΣ από 1.1.2013 ή οι διαφορές του επιδόματος έτους 2013. Παράλληλα, ξεκίνησε η τμηματική παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ μηνός Μαϊου 2013 που είχαν χορηγηθεί στις 29 Απριλίου σε μη δικαιούχους του ΕΚΑΣ κατά το τρέχον έτος ή σε δικαιούχους μικρότερου ποσού, ως εξής:α) ποσό ΕΚΑΣ μέχρι 80,00 €, σε μία δόση,β) ποσό ΕΚΑΣ από 80,01€ έως 160,00 € σε δύο δόσεις,γ) ποσό ΕΚΑΣ από 160,01€ και άνω, σε τρεις δόσεις. Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι, παρ’ όλο που οι κατηγορίες συνταξιούχων με κωδικούς λήξης 01-19 δεν έχουν ακόμα ελεγχθεί ως προς το δικαίωμα χορήγησης του ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. άρχισε να παρακρατεί το ποσό του επιδόματος Μαϊου 2013 και στις κατηγορίες αυτές. 3. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 20 του Ν. 2434/1996, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 3996/2011, προβλέπεται ότι ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του ΕΚΑΣ για κάθε έτος διενεργείται το αργότερο μέχρι και την 30ή Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμιά περίπτωση δεν είναι επιτρεπτό να χορηγηθούν ποσά ΕΚΑΣ σε μη δικαιούχους από την 1η Μαϊου του ίδιουέτους. Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με το με αρ. πρωτ. Φ80000/12981/912/29.5.2013 έγγραφό του προς όλους τους ασφαλιστικούς οργανισμούς έδωσε εντολή για την αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών ΕΚΑΣ διαστήματος 1.1.2013-30.4.2013, τόσο στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται πλέον δικαίωμα είσπραξης του επιδόματος κατά το τρέχονέτος όσο και στις περιπτώσεις που μετά τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι στο διάστημα αυτό είχαν καταβληθεί μεγαλύτερα ποσά ΕΚΑΣ από αυτά που δικαιούται ο συνταξιούχος. Η παρακράτηση των ποσών αυτών θα γίνει από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. σε μηνιαίες δόσεις των 80,00 €, αρχής γενομένης από την πληρωμή της σύνταξης μηνός Ιουλίου και θα αφορά τους 13.549 συνταξιούχους στους οποίους διακόπηκε η χορήγηση του επιδόματος λόγω υπέρβασης των εισοδηματικών κριτηρίων. Στις περιπτώσεις των 23.011 συνταξιούχων στους οποίους έχει διακοπεί το ΕΚΑΣ με κωδικούς διακοπής 01-19, η παρακράτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούν τους μήνες Ιανουάριο έως και Απρίλιο 2013 θα γίνει μετά τον ατομικό έλεγχο των προϋποθέσεων χορήγησης του ΕΚΑΣ στις κατηγορίες αυτές, που θα διενεργηθεί από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσειςχορήγησής του, οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να μεριμνήσουν και για τη χορήγηση του ΕΚΑΣ μηνός Μαϊου που είχε παρακρατηθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασιών των υπηρεσιών πληρωμής συντάξεων, έχει ζητηθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. να προβεί σε έλεγχο της κατηγορίας των συνταξιούχων που λαμβάνουν δύο συντάξεις από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίοι εντάσσονται στη γενική κατηγορία διπλοσυνταξιούχων με κωδικό λήξης 07. Με μεταγενέστερο έγγραφο θα ενημερωθείτε σχετικά με το χρόνο εκτέλεσης του έργου αυτού από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Ο ατομικός έλεγχος των συνταξιούχων που ανήκουν στις περιπτώσεις διακοπής με κωδικούς 01-19, θα πρέπει να γίνει από τις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων κατά προτεραιότητα και ανεξάρτητα από την ύπαρξη εκκρεμών αιτήσεων για τη χορήγηση τουΕΚΑΣ παλαιότερων ετών (λόγω της αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών για πρώτη φορά χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου-Απριλίου 2013), λαμβάνοντας υπ’ όψη τα προσκομιζόμενα στοιχεία των ενδιαφερομένων, ιδίως δε το εκκαθαριστικόσημείωμα της εφορίας οικονομικού έτους 2012, το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ. Σας ενημερώνουμε ότι δεν έχει αποσταλεί στους συνταξιούχους ατομική ειδοποίηση σχετικά με τη διακοπή της χορήγησης του επιδόματος. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχει αποστείλει στις υπηρεσίες πληρωμής συντάξεων ονομαστικές καταστάσεις των συνταξιούχων
20/06/2013 - 18:54

ΙΚΑ δράσεις για τα προβλήματα των ΚΕΠΑ

ΙΚΑ δράσεις για τα προβλήματα των ΚΕΠΑ Η Διοίκηση του ΙΚΑ , λόγω ευρύτερου ενδιαφέροντος,παραθέτει απάντηση του Υποδιοικητή Διονύση Πατσούρη σχετικά με την διαχείριση, από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ , την εξέλιξη και βελτίωση της λειτουργίας τους, καθώς επίσης και τις δράσεις που έχουν δρομολογηθεί προκειμένου να εξομαλυνθούν τα υφιστάμενα προβλήματα. Ακολουθέι η απάντηση του ΙΚΑ : Από την έναρξη λειτουργίας του θεσμού του ΚΕΠΑ (01 Σεπτεμβρίου 2011), το IKA-ETAM κλήθηκε να διαχειριστεί ένα πολύπλοκο και πολυσύνθετο έργο με πλήθος δυσκολιών, κυρίως εξαιτίας του μεγέθους του εγχειρήματος και του πλήθους των παραγόντων που συνεργούν και επηρεάζουν το τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα. Χωρίς να έχει προβλεφθεί μεταβατικό στάδιο για την υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου, το ΙΚΑ παρέλαβε τις εκκρεμότητες όλων των Φ.Κ.Α. που μέχρι τότε πιστοποιούσαν την αναπηρία χωρίς αντίστοιχη συμβολή και ενίσχυσή του από άλλους Φορείς και με σωρεία ζητημάτων που απαιτούν νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπισή τους. Πολλά από τα ζητήματα τα οποία θίγετε στην επιστολή σας εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του ΙΚΑ το οποίο κλήθηκε απλώς να διαχειριστεί την πιστοποίηση της αναπηρίας, έργο καθαρά επιχειρησιακό. Παρόλα αυτά, βάσει της αποκτηθείσας εμπειρίας και των προβλημάτων που διαπιστώνουμε κατά τη λειτουργία του θεσμού των ΚΕΠΑ , με σειρά εγγράφων μας, σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επισημάνθηκαν όλες οι δυσλειτουργίες, αποτυπώθηκε επανειλημμένως η υφιστάμενη κατάσταση και προτάθηκαν μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, προτείναμε και υλοποιούνται: Η διεύρυνση των παθήσεων που θεωρούνται μη αναστρέψιμες για τις οποίες θα πρέπει να χορηγείται επ΄ αόριστον αναπηρία, από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 (Α`115) προκειμένου να περιοριστεί ο αριθμός των εισερχομένων αιτημάτων και η επανάκρισή τους. Η λειτουργία Επιτροπής Ειδικού Σκοπού, η οποία άρχισε να λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για την εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και των υπηρεσιών του δημοσίου στα νέα επιστημονικά δεδομένα του Ε.Π.Π.Π.Α. Το έγγραφό μας (Γ23/77/26-03-2013) είχε κοινοποιηθεί στην Ε.Σ.Α.με.Α. και έτυχε της επιδοκιμασίας της κατά την ημερίδα που διοργανώθηκε στις 11/04/2013 σχετικά με την αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας στην Ελλάδα. Συναντήσεις με Γ.Γ. Πρόνοιας, για τον εξορθολογισμό ζητημάτων που αφορούν τις υποθέσεις που εξετάζονται για λογαριασμό της (μετά το υπ΄ αρ. πρωτ. Γ23/115/26-04-2013 έγγραφό μας στο Υπουργείο Εργασίας). Η κατάργηση του προελέγχου (η οποία ψηφίστηκε με το ν.4144/2013 άρθρο 76 παρ.3) και κατάθεση ενιαίου εντύπου Ιατρικής Έκθεσης/Βεβαίωσης θεράποντος ιατρού που καθορίζει την κύρια πάθηση. Το έντυπο της ιατρικής έκθεσης σχεδιάστηκε από έμπειρους σε Υγειονομικές Επιτροπές ιατρούς, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τις Η.Π.Α. και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, με το υπ. αρ. πρωτ. 275/11-07-2012 έγγραφό μας, στους εμπλεκόμενους φορείς και συγκεκριμένα στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, στην ΠΟ-ΣΕΥΠΙΚΑ, στο Σύλλογο Συμβασιούχων Ιατρών ΙΚΑ Αττικής, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με σκοπό να εξασφαλίζει: τον προσδιορισμό της κύριας ειδικότητας από την οποία θα πρέπει να εξεταστεί ο αιτών από τον παραπέμποντα/θεράποντα ιατρό, που γνωρίζει και την κλινική εικόνα του ασθενούς, ώστε να καταχωρείται το αίτημα από διοικητικό υπάλληλο και να καθίσταται άμεσα προγραμματιστέο, με άμεση συνέπεια τη μείωση του χρόνου αναμονής. τον προσδιορισμό των δευτερευουσών παθήσεων ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για αποτροπή αναπομπής του αιτήματος σε επόμενες Υγειονομικές Επιτροπές. την ορθή συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων (ιατρικό ιστορικό, παρακλινικές και λοιπές ιατρικές εξετάσεις, νοσηλείες, προσδιορισμός της προέχουσας πάθησης, λοιπές παθήσεις κ.λπ.) που βοηθούν το έργο των ιατρών που συμμετέχουν στις Υγειονομικές Επιτροπές ώστε να αποδίδεται το σωστό ποσοστό αναπηρίας. την εξάλειψη του φαινομένου προσκόμισης παραποιημένων ιατρικών δικαιολογητικών και παραπεμπτικών σημειωμάτων. Επιπρόσθετα, προτάθηκαν από τη Δ/νση Αναπηρίας & Ιατρικής της Εργασίας σημαντικές νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες ψηφίστηκαν με το ν.4144/2013, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του θεσμού των ΚΕ.Π.Α. (παράταση αναπηρικών συντάξεων, αύξηση της αποζημίωσης των ιατρών του Ειδικού Σώματος, άσκηση προσφυγής σε Β΄ Υγειονομική Επιτροπή και για άλλους φορείς που δε διαθέτουν νομοθετική πρόβλεψη, αποκατάσταση θεμάτων αποζημιώσεων ιατρών προελέγχου και γραμματέων υγειονομικών επιτροπών, απόσπαση υπαλλήλων από άλλους Φ.Κ.Α και Ν.Π.Δ.Δ., συμμετοχή ιατρών των λοιπών ΦΚΑ και του ΕΣΥ που υπηρετούν ή θα προσληφθούν στο μέλλον με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας στο Ειδικό Σώμα). Μέρος της συνολικής προσπάθειάς μας κατευθύνεται και σε υλοποίηση ενεργειών που μπορούν άμεσα να εξομαλύνουν την υφιστάμενη κατάσταση όπως η πραγματοποίηση Υγειονομικών Επιτροπών και σε σημεία που δε λειτουργούν ΚΕ.Π.Α. (π.χ. Νάξος, Ναύπλιο, ’μφισσα, Καρπενήσι, Αργοστόλι, Κάλυμνος) για την αποφυγή της ταλαιπωρίας και της οικονομικής επιβάρυνσης των ατόμων με αναπηρία. Όσον αφορά στα θέματα διαχείρισης της λειτουργίας των ΚΕ.Π.Α., πρώτη προτεραιότητα, από ενάρξεως του θεσμού, υπήρξε η διεύρυνση του Ειδικού Σώματος, το οποίο αριθμούσε αρχικά τους 479 ιατρούς οι οποίοι έπρεπε να ανταποκριθούν σε 15.000 εισερχόμενα αιτήματα μηνιαίως. Προγραμματίστηκαν πλήθος εκπαιδεύσεων πανελλαδικά, κυρίως ιατρών των ειδικοτήτων που απαιτούνται στο μεγαλύτερο ποσοστό εισερχομένων αιτημάτων (νευρολόγων, ψυχιάτρων, καρδιολόγων) και παρά τις δυσκολίες (απροθυμία των ιατρών για συμμετοχή στο Ειδικό Σώμα, μη ανταπόκρισή τους στις προσκλήσεις μας για εκπαίδευση, παρεμπόδιση εκπαιδευτικών διαδικασιών, μη ανταπόκριση των ιατρών του ΕΣΥ για ένταξη στο Ειδικό Σώμα) έφθασε σήμερα να αριθμεί τους 1649 ιατρούς χωρίς ωστόσο να επαρκούν οι ιατροί των επίμαχων ειδικοτήτων (83 ψυχίατροι, 102 νευρολόγοι, 240 καρδιολόγοι). Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εξέταση των αιτημάτων δεν οφείλονται σε διοικητικές δυσλειτουργίες των ΚΕ.Π.Α., παρά μόνο στην έλλειψη ιατρών νευρολόγων, ψυχιάτρων και καρδιολόγων, δεδομένου ότι τα αιτήματα αυτά αντιστοιχούν στο 79% επί του συνόλου των εκκρεμοτήτων (42.751 έναντι 53.902 εκκρεμών αιτημάτων με στατιστικά στοιχεία έως 31/05/2013). Ειδικότερα, οι εκκρεμότητες αναφέρονται σε περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, αφού ο χρόνος αναμονής για εξέταση από Υγειονομική επιτροπή σε αυτές δεν ξεπερνά τους 2-5 μήνες. Η συσσώρευση των εκκρεμοτήτων στην επαρχία οφείλεται στη μετακίνηση των ιατρών του Ειδικού Σώματος εκτός έδρας μόνο μία φορά το μήνα καθώς και στη έλλειψη ιατρών αυτών των ειδικοτήτων σε πολλές Τ.Μ.Υ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επαρχίας. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος: Προτείναμε και ψηφίστηκε με το άρθρο 63 του ν.4144/2013 η ένταξη και συμβασιούχων ιατρών στο Ειδικό Σώμα Υγειονομικών Επιτροπών. Προχωρήσαμε σε πρόσκληση ιδιωτών ιατρών νευρολόγων, ψυχιάτρων και καρδιολόγων για σύμβαση έργου δωδεκάμηνης διάρκειας, οι οποίοι εντός Ιουνίου θα εκπαιδευτούν προκειμένου να αξιολογηθούν και να ενταχθούν στο Ειδικό Σώμα ως μέλη των Υγειονομικών Επιτροπών (υπό ένταξη 73 καρδιολόγοι, 60 νευρολόγοι και 72 ψυχίατροι). Προγραμματίζουμε συνεχώς εκπαιδεύσεις κυρίως στην Επαρχία για την ένταξη και των υπολοίπων ιατρών αορίστου χρόνου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εκτιμάται ότι η υφιστάμενη χρονική καθυστέρηση στην εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων, στις περιοχές εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορεί να αντιμετωπιστεί δραστικά, με την υπάρχουσα δυναμικότητα του Ειδικού Σώματος Ιατρών Υγειονομικών Επιτροπών, εφόσον οι ιατροί του Ειδικού Σώματος συμφωνήσουν σε μετακίνησή τους εκτός έδρας τρεις φορές το μήνα έναντι της μίας που ισχύει σήμερα. Το μέτρο αυτό απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη των ιατρών για την αποφυγή ακυρώσεων προγραμματισμένων επιτροπών λόγω μη προσέλευσής τους. Ευνόητο είναι ότι η ανάγκη αυτή θα μειωθεί σταδιακά όταν αντιμετωπιστεί το σύνολο των συσσωρευμένων εκκρεμών αιτημάτων και όταν διευρυνθεί το Ειδικό Σώμα με τους ιδιώτες ιατρούς και τους συμβασιούχους ιατρούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι από το σύνολο των εκκρεμών αιτημάτων μόλις τα 6.385 αφορούν σε απονομή και παράταση σύνταξης ενώ τα αιτήματα που αφορούν εφορία ανέρχονται σε 6.764, σε χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 3.658 και σε παράταση οικονομικής ενίσχυσης 8.237 αιτήματα (τα αιτήματα αυτά θα μπορούσε να μην παραπέμπονται στα ΚΕ.Π.Α. Έχει γίνει ανάλογη πρότασή μας στην Επιτροπή Ειδικού Σκοπού) Δεν πρέπει να παραβλεφθεί ότι παρά τις ανωτέρω αναφερθείσες δυσκολίες, μέχρι και τον Μάιο του 2013 έχουν πραγματοποιηθεί 14.814 Υγειονομικές Επιτροπές, έχουν ακυρωθεί 1.105, λόγω μη προσέλευσης ιατρών, και έχουν εξεταστεί πάνω από 264.000 αιτήματα. Τέλος, επισημαίνουμε ότι για την ομαλή λειτουργία των ΚΕ.Π.Α και την εξυπηρέτηση της ευαίσθητης αυτής ομάδας ατόμων με αναπηρία, απαιτείται η συμβολή όλων των εμπλεκομένων παραγόντων, με άμεση ανταπόκριση στα θέματα που αναλογούν στον καθένα, με καθοριστικότερη τη συμβολή των ιατρών του Ειδικού Σώματος στην επιτυχία του θεσμού των ΚΕ.Π.Α. αφού η πιστοποίηση αναπηρίας γίνεται αποκλειστικά από αυτούς.
20/06/2013 - 16:33

Ρύθμιση ΙΚΑ 2013 στο ika.gr

Ρύθμιση ΙΚΑ 2013 αιτήσεις στο ika.gr προϋποθέσεις δικαιολογητικά Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος που καθορίζει τις προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθμιση του ΙΚΑ για το 2013 . Η αίτηση για την ρύθμιση του IKA θα γίνεται και ηλεκτρονικά στο ika.gr .Στις παρακάτω παραγράφους θα βρείτε τα δικαιολογητικά και τις προυποθέσεις για την ρύθμιση του IKA. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης για την ρύθμιση στο ika.gr Το ΙΚΑ ανακοινώνει ότι από σήμερα Πέμπτη 20 Ιουνίου, εργοδότες που έχουν πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ , για υποβολή μέσω διαδικτύου Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.), δύνανται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στο IKA. Η αίτηση με την καταχώρησή της λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς που υπέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου. Την επόμενη ημέρα γίνεται ηλεκτρονική μεταφορά της αίτησης στο ΟΠΣ-ΙΚΑ και στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του εργοδότη (ΑΜΕ/ΑΜΟΕ) η οποία λαμβάνει αυτόματα αριθμό συστήματος. Η αίτηση για την ρύθμιση στο ΙΚΑ θα διεκπεραιώνεται στη συνέχεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική εγκύκλιο. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταχώρηση στην οθόνη "Διαχείριση Εισερχομένων" και στο πεδίο "κατάσταση εισερχομένου" της τιμής "Ελέγχθηκε", θα ενημερώνεται άμεσα ο εργοδότης, μέσω του διαδικτυακού τόπου ika.gr για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και θα καλείται να προσέλθει στο υποκατάστημα για την παραλαβή του αποτελέσματος του ελέγχου και τη συνέχιση της διαδικασίας κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο. Το ΙΚΑ καλεί το σύνολο των οφειλετών να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης έως τις 30/06/2013, προκειμένου να κατοχυρωθεί ο μέγιστος αριθμός των 48 μηνιαίων δόσεων για την ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους στο ΙΚΑ . Ρυθμιση ΙΚΑ 2013 προϋποθέσεις δικαιολογητικά ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις είναι η υποβολή πλήρως συμπληρωμένης σχετικής αίτησης . Οι κοινοποιούμενες διατάξεις της "Πάγιας Ρύθμισης" των καθυστερούμενων εισφορών της Υποπαραγράφου ΙΑ. 1 τυγχάνουν εφαρμογής : α) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων και είναι υπόχρεοι καταβολής καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, β) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή και γ) σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας. Οι κοινοποιούμενες διατάξεις της Ρύθμισης "Νέας Αρχής" των καθυστερούμενων εισφορών της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 τυγχάνουν εφαρμογής : α) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος συνέχισης προηγούμενων ρυθμίσεων και είναι υπόχρεοι καταβολής καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης έως την 31.12.2012, εφόσον έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής ή καταβληθούν στο σύνολο τους πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση. β) σε όσους εργοδότες με οφειλές, αναγόμενες σε μισθολογικές περιόδους απασχόλησης έως την 31.12.2012, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων σε σχέση με τον αριθμό των εναπομενουσών δόσεων της ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Τονίζεται ότι, σε περίπτωση υπαγωγής - μετάπτωσης στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια τυχόν ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης, καθώς σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, δεν μεταφέρεται το όφελος της έκπτωσης επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων από ισχύουσες ρυθμίσεις. γ) σε όσους οφειλέτες δεν έχουν καταδικαστεί ή δεν έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη, για φοροδιαφυγή και δ) σε όσους οφειλέτες έχουν υποβάλλει τις εκ του νόμου αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας. Στα αναφερόμενα στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από προαιρετική ασφάλιση. 2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Αρμόδιο διοικητικό όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής στο καθεστώς της "Πάγιας Ρύθμισης" ή στη ρύθμιση "Νέας Αρχής", των καθυστερούμενων εισφορών προς το IKA . - Ε.Τ.Α.Μ., είναι ο διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος IKA .-Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων IKA - Ε.ΤΑ.Μ. ή οποιαδήποτε άλλη οργανική μονάδα του IKA .-Ε.Τ.Α.Μ. καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ IKA - Ε.Τ.Α.Μ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 3.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγμα), η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό. Πέραν της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, ανάλογα με το ύψος της οφειλής : α. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €), στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, η βιωσιμότητα του διακανονισμού καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. β. Υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €) και έως πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την "Πάγια Ρύθμιση" ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €) για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής", στην οποία δηλώνεται λεπτομερώς η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή και πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη (κινητές αξίες και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής με προσκόμιση Ε9 ή ΕΤΑΚ), τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBΑΝ), οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα, απαιτήσεις από τρίτους καθώς και πληροφορίες που περιλαμβάνουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημα/κύκλος εργασιών καθώς και το αν ο οφειλέτης έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα ή έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή. Η αίτηση δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που παρέχεται στον διαδικτυακό τόπο (www.ika.gr/ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Εργοδότες), από τους εργοδότες που έχουν πιστοποιηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την υποβολή Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Η αίτηση με την καταχώρησή της λαμβάνει μοναδικό αριθμό αναφοράς που υπέχει θέση αριθμού πρωτοκόλλου. Την επόμενη ημέρα γίνεται ηλεκτρονική μεταφορά της αίτησης στο ΟΠΣ-ΙΚΑ και στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του εργοδότη (ΑΜΕ / ΑΜΟΕ), όπου και λαμβάνει αυτόματα αριθμό συστήματος. Η αίτηση θα διεκπεραιώνεται στη συνέχεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3.2 της παρούσας. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταχώρηση στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» και στο πεδίο «Κατάσταση Εισερχομένου» της τιμής «Ελέγχθηκε», θα ενημερώνεται άμεσα ο εργοδότης, μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.ika.gr) για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και θα καλείται να προσέλθει στο Υποκ/μα για την παραλαβή του αποτελέσματος του ελέγχου και τη συνέχιση της διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 της παρούσας. Επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ο εργοδότης δεν έχει υποβάλλει χειρόγραφη αίτηση, είναι η δυνατή η εκτύπωση (σε Laser εκτυπωτή) της αίτησης μέσω της οθόνης «Διαχείριση Εισερχομένων» με εκτυπωμένα τα στοιχεία όπως έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά. Η αίτηση θα εκτυπώνεται εις διπλούν και θα ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 3.2 της παρούσας. Τονίζεται ότι, για τις ως άνω περιπτώσεις α και β, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της αίτησης, η απόφαση ρύθμισης εκδίδεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. 3.2 της παρούσας και τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 η δήλωση ανακριβών στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις και επιφέρει την άμεση απώλεια της ρύθμισης. γ. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) για την "Πάγια Ρύθμιση" ή των εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (75.000 €) για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής", προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω περίπτωσης β. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από βεβαίωση που υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των δηλούμενων οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η δαπάνη για την αμοιβή του εκτιμητή βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. δ. Για οφειλέτες φυσικά ή νομικά πρόσωπα με κύρια οφειλή άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000 €) για την "Πάγια Ρύθμιση" ή των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής", προσκομίζεται ή αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα αρμόδια για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, εντός τριάντα εργάσιμων για τις δημόσιες υπηρεσίες ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (συν/νο υπόδειγμα), με συμπληρωμένα τα στοιχεία της ως άνω περίπτωσης γ. Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από σύσταση εγγύησης για τη διασφάλιση της οφειλής, η οποία μπορεί να συνίσταται σε: • Προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης και για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων.• Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή.• Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και• Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών. Στη περίπτωση αυτή η βεβαίωση του τρίτου ανεξάρτητου εκτιμητή θα πρέπει να εξετάζει πέραν των υπολοίπων στοιχείων, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης ή αποστολής των ανωτέρω δικαιολογητικών εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την επιδίωξη της είσπραξής της με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα. Η αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις της ρύθμισης "Νέας Αρχής" δύναται να υποβληθεί άπαξ στις αρμόδιες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέχρι την 30.06.2017, η διάρκεια δε του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής. Η υποβολή των αιτήσεων στα Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα γίνεται: α) Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς και για οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης. β) Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελούνται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα ασκεί επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί προσωπικό τη δεδομένη στιγμή και δεν οφείλει εισφορές ως κοινή επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά. γ) Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το έργο. δ) Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομικοτεχνικά έργα, που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά φυσικά πρόσωπα (από ίδιους συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά. ε) Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το κάθε έργο. στ) Για οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας. 3.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ Η αίτηση καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.ΚΑ. - Ε.Τ A.M., με κωδικό 005 - Αίτηση Υποπαραγράφου ΙΑ.1, Ν. 4152/2013 - "Πάγια Ρύθμιση" ή 006 - Αίτηση Υποπαραγράφου ΙΑ.2, Ν. 4152/2013 - "Νέας Αρχής"), χρεώνεται από τον Προϊστάμενο Εσόδων στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος και να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προερχόμενες, αποκλειστικά σε πρώτη φάση, από τον έλεγχο Δηλωθέντων - Καταβληθέντων καθώς και τυχόν άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ε.Π.Α.Ε., Π.Ε.Π.Ε.Ε. κ.λ.π.). Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων - Καταβληθέντων) από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, θα ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού ασφάλισης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του, προκειμένου να το καταθέσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο. Η αυτή διαδικασία ισχύει και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, με μόνη εξαίρεση ότι ο εργοδότης, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και την καταχώρηση στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» και στο πεδίο «Κατάσταση Εισερχομένου» της τιμής «Ελέγχθηκε», ενημερώνεται άμεσα, μέσω του διαδικτυακού τόπου (www.ika.gr) για την ολοκλήρωση του ελέγχου, προκειμένου να προσέλθει στο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του, για να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού ασφάλισης Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του και να τα καταθέσει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο. Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα παραμείνει στο φάκελο του εργοδότη) καταχωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου Εσόδων, τα παρακάτω στοιχεία : Ρύθμιση οφειλών μέχρι ./..../201Συνημμένα ................(.................) Υπηρ. Σημείωμα/ταΗμερομηνία .................../........201.....Ο Προϊστάμενος Εσόδων ( υπογραφή - σφραγίδα Υποκ/τος) Στις ενδείξεις: Ρύθμιση οφειλών μέχρι: • Αναγράφεται η έβδομη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα από την ημέρα διεκπεραίωσης των διαδικασιών ελέγχου (επίδοση στον εργοδότη των καταλογιστικών πράξεων και του αντίγραφου της αίτησης).• Σε περίπτωση που από την διενέργεια του ελέγχου δεν προκύψουν οφειλές, αναγράφεται η έβδομη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα από την ημέρα παραλαβής από τον εργοδότη του αντίγραφου της αίτησης. Συνημμένα: Αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων Υπηρεσιακών Σημειωμάτων με τις οφειλές της έδρας του εργοδότη και τυχόν οικοδομικοτεχνικών έργων του ιδίου. ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αιτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε και γωρίς καθυστέρηση να «απογρεώνονται», μετά την διεκπεραίωση τους (δηλ, την ημερομηνία επίδοσης των καταλογιστικών πράξεων και του αντίγραφου της αίτησης σύμφωνα με τα ανωτέρω η την ημερομηνία Διενέργειας Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν οφειλές από τον έλεγχο αυτό και της παραλαβής της αίτησης από τον εργοδότη) μέσω του μηχανογραφικού συστήματος, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση. Εξυπακούεται ότι, μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων των εργοδοτών για ρύθμιση των οφειλών τους, θα ακολουθήσει άμεσα η διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου σ' αυτούς. Παρατηρήσεις: α) Από τον έλεγχο των δεδομένων του Μητρώου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων εντοπίζεται μεγάλος αριθμός εργοδοτών με ελλιπή, λανθασμένα ή μη υπαρκτά στοιχεία, που αφορούν κωδικούς νομικής μορφής, Α.Φ.Μ., ελάχιστος αριθμός υπευθύνων, διεύθυνση κατοικίας υπευθύνων, ιδιότητες των υπευθύνων, δραστηριότητα εργοδότη, κατάσταση (status) εργοδότη κ.λ.π.Δεδομένου ότι, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος για την διενέργεια ελέγχου, την έκδοση πράξεων, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. θα πρέπει, κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, σε κάθε περίπτωση, μέσω της οθόνης «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. να επικαιροποιούνται τα στοιχεία του εργοδότη δηλ. να διορθώνονται ή να συμπληρώνονται τα τυχόν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία. β) Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, προκύψει οφειλή, από οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - δόσης. Αντίθετα, εάν προκύψει οφειλή αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μετά την ρύθμιση, θα πρέπει προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η ρύθμιση, να εξοφληθεί εφάπαξ. γ) Εφόσον ο οφειλέτης δεν προσέλθει εντός της οριζόμενης στην αίτηση προθεσμίας στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης ρύθμισης διοικητικό όργανο, η ρύθμιση θεωρείται απωλεσθείσα και δεν δύναται να επανέλθει εκ νέου με την υποβολή νέας αίτησης για τη ρύθμιση της "Νέας Αρχής". 4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Στους εργοδότες που τηρούν τους όρους τόσο της Πάγιας Ρύθμισης όσο και της ρύθμισης της "Νέας Αρχής", χορηγείται για κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., δανειοδότηση από Τράπεζες & Πιστωτικά Ιδρύματα) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, μηνιαίας διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό). Οι διευκολύνσεις της παρούσας ρύθμισης ισχύουν και για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προμηθευτών ή συμβεβλημένων με το Ίδρυμα επιχειρήσεων (φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, τεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λ.π.). Συνεπώς, προκειμένου οι ανωτέρω να εισπράξουν την εκκαθαρισμένη απαίτησή τους από το Ίδρυμα θα χορηγείται Υπηρεσιακό Σημείωμα χωρίς παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους της ρύθμισης. Για τις επιχειρήσεις της παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης προηγούμενων διατάξεων και είναι συνεπείς με τους όρους αυτών, θα χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμού Δημοσίου Έργου, χωρίς παρακράτηση, εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν οφείλει τρέχουσες ή καθυστερούμενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται πιστοποιητικό οφειλής με παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου. Αναλυτικότερες οδηγίες δίνονται με το με αριθμ. πρωτ. Ε41/210/20.6.2013 Γεν. Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης Εσόδων. 5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η τακτοποίηση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.A.M., ως εξής: "ΠΑΓΙΑ" ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Α) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, σε καθεστώς ρύθμισης δώδεκα (12) ισόποσων μηνιαίων δόσεων, με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα. Β) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη. ΡΥΘΜΙΣΗ "ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ" Α) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων, εφόσον έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από 1.1.2013 και εφεξής ή καταβληθούν στο σύνολο τους πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση με : 1. έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2017,2. έκπτωση 30% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2016,3. έκπτωση 35% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2015,4. έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2014,5. έκπτωση 50% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης την 31.12.2012 οφειλής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31.7.2013. Β) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες τελούν σε αναστολή είσπραξης, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη. Γ) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης της οποίας οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με μικρότερο ή ίσο αριθμό δόσεων σε σχέση με τον αριθμό των εναπομενουσών δόσεων της ρύθμισης και με την προϋπόθεση ότι ο ανώτερος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Στη περίπτωση αυτή, επέρχεται απώλεια τυχόν ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης καθώς σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, δεν μεταφέρεται το όφελος της έκπτωσης επί των πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων από ισχύουσες ρυθμίσεις. Δ) Ένταξη των καθυστερούμενων έως την 31.12.2012 οφειλών, οι οποίες δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος (αχρεώστητες παροχές, ιδιωτικά οικοδομικοτεχνικά έργα) για φυσικά πρόσωπα με αδυναμία εξόφλησης της οφειλής εφάπαξ ή έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις και για συνολικό ύψος κύριας οφειλής έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Στη περίπτωση αυτή ο αριθμός των δόσεων καθορίζεται σε εκατό (100) με ελάχιστο ποσό δόσης τα πενήντα (50,00) ευρώ, δεν παρέχεται καμία έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, ενώ η διάρκεια του διακανονισμού δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 31.10.2021, Ε) Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης "Νέας Αρχής" να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών του, θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται με την εξόφληση. Επίσης, το ποσό της κύριας οφειλής που θα καταβληθεί για την εξόφληση της ρύθμισης θα επιβαρυνθεί με το αντίστοιχο επιτόκιο (παρατήρηση 5) κατά την ημερομηνία της εξόφλησης. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ : 1) Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται σε πιστωτικά ιδρύματα, ενώ η καταβολή των επόμενων δόσεων γίνεται υποχρεωτικά με πάγια εντολή χρέωσης λογαριασμού επίσης σε πιστωτικά ιδρύματα. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: α) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες άνω των εξήντα πέντε (65) ετών, των οποίων η συνολική κύρια οφειλή δεν ξεπερνά τα πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) και β) οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό.Για την καταβολή των επομένων της πρώτης δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την δημιουργία του κατάλληλου λογισμικού καταβολής των δόσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, η καταβολή της πρώτης δόσης θα πραγματοποιείται στα αρμόδια για την απόφαση ρύθμισης διοικητικά όργανα, ενώ οι επόμενες δόσεις σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ, 2) Εφόσον μετά την καταβολή της πρώτης δόσης και την υποβολή των ως άνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών ο οφειλέτης δεν ενημερωθεί διαφορετικά και δεν προκύψει απώλεια της ρύθμισης σε διάστημα έξι (6) μηνών, η ρύθμιση θεωρείται οριστικά χορηγηθείσα. 3) Η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, για ποσά οφειλών έως πενήντα χιλιάδες (50.000 €) ευρώ για τη "Πάγια" Ρύθμιση ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000 €) ευρώ για τη Ρύθμιση "Νέας Αρχής", αξιολογούνται από τα αρμόδια για την έκδοση της απόφασης ρύθμισης διοικητικά όργανα, βάσει της υποβληθείσας Υπεύθυνης Δήλωσης του οφειλέτη. 4) Η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης, η πιστοποίηση των δηλούμενων από τον οφειλέτη περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεών του προς το κράτος και προς τρίτους, των παρεχόμενων εγγυήσεων για τη χορήγηση ρύθμισης τμηματικής καταβολής, καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού, μέσω της υποβολή σχετικής βεβαίωσης - μελέτης βιωσιμότητας από τρίτο ανεξάρτητο φορέα, η οποία περιλαμβάνει την καθαρή θέση, την ανάλυση ρευστότητας, τα προσδοκώμενα έσοδα και τις αναμενόμενες δαπάνες του οφειλέτη, για ποσά οφειλών άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000 €) ευρώ για τη "Πάγια" Ρύθμιση ή εβδομήντα πέντε χιλιάδων (75.000 €) ευρώ για τη Ρύθμιση "Νέας Αρχής", αξιολογούνται από τον ανεξάρτητο τρίτο φορέα. Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, οι λογιστές - φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Σε περίπτωση προσκόμισης της ανωτέρω βεβαίωσης - μελέτης βιωσιμότητας από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές δεν απαιτείται περαιτέρω αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Σε περίπτωση προσκόμισης βεβαίωσης από λογιστή ή δικηγόρο, η αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος, αξιολογεί τα προσκομισθέντα στοιχεία, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις ή εγγυήσεις για την οριστική χορήγηση της ρύθμισης. Υπενθυμίζεται ότι, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αρμόδια για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να αποφανθεί οριστικά περί της αποδοχής ή μη αυτών και να ζητήσει περαιτέρω διευκρινίσεις και εγγυήσεις ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την καταβολή της πρώτης δόσης. Εφόσον, κατά την παροχή εγγυήσεων για την χορήγηση της ρύθμισης προσφέρεται ακίνητο για την εγγραφή υποθήκης χωρίς να συνοδεύεται από βεβαίωση εκτίμησης της αξίας του από κατέχοντα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού, η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει την βεβαίωση αυτή, η δαπάνη της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. 5) Το ποσό της κύριας οφειλής, επιβαρύνεται από τον μήνα υπαγωγής στη "Πάγια" Ρύθμιση ή από την 01.01.2013 για την Ρύθμιση "Νέας Αρχής", με ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το ισχύον επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης (0,50% από 8.5.2013), προσαυξημένο κατά 800 μονάδες βάσης (δηλαδή 8,50 %). 6) Υποβληθείσες, μέχρι την 14.6.2013, αιτήσεις προηγούμενων ρυθμίσεων στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., διεκπεραιώνονται εντός μηνός από την λήψη της παρούσας. 7) Υποβληθείσες, μετά την 14.6.2013, αιτήσεις προηγούμενων ρυθμίσεων στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., τίθενται αυτοδίκαια στο αρχείο, κατόπιν τηλεφωνικής ενημέρωσης των εν λόγω οφειλετών, προκειμένου να προσέλθουν και να υποβάλλουν νέα αίτηση με τις κοινοποιούμενες διατάξεις. 6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ Απώλεια της παρεχόμενης ρύθμισης επέρχεται: 1. Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση.2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - δόσης της ρύθμισης, πέραν της μίας φοράς. Τονίζεται ότι, κατά τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μίας (1) δόσης και η καταβολή αυτής γίνεται υποχρεωτικά σε Υποκατάστημα του Ιδρύματος, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). 3. Εφόσον σε διάστημα έξι (6) μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, η υποβολή ανακριβών ή ανεπαρκών στοιχείων εκ μέρους του οφειλέτη προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση. Εφόσον ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισης δύναται να επανέλθει εκ νέου μόνο στις διατάζεις της "Πάγιας " Ρύθμισης, με την υποβολή νέας αίτησης, καθώς η αίτηση υπαγωγής στις διατάζεις της ρύθμισης "Νέας Αρχής" υποβάλλεται άπαξ. Επισημαίνουμε ότι, για τους οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή εκπέσουν των δικαιωμάτων αυτών επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες : 1. το σύνολο της οφειλής τους καθίσταται άμεσα απαιτητό και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, θα προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κατά το νόμο υπευθύνων τους, καθώς και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους,2. παύουν άμεσα όλα τα ευεργετήματα της ρύθμισης,3. καταπίπτουν οι χορηγηθείσες εγγυήσεις για τους οφειλέτες με κύρια οφειλή άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ για τη "Πάγια" Ρύθμιση και των τριακοσίων χιλιάδων (300.000,00) ευρώ για τη ρύθμιση "Νέας Αρχής". 7. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Επειδή στις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων κατά την διάρκεια της ρύθμισης, για τους εργοδότες που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής σε οποιαδήποτε από τις ως άνω ρυθμίσεις οφειλών και θα υπαχθούν σε αυτή καταβάλλοντας το ποσό της πρώτης δόσης : α) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του ν. 2362/1995, οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ.8 του άρθ. 2 του ν. 2556/1997. β) Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών τόσο στους όρους της "Πάγιας" Ρύθμισης ή της ρύθμισης "Νέας Αρχής" και της σωστής τήρησης των όρων αυτών, προκειμένου να προσκομίζονται από τους τελευταίους στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. γ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων. δ) Δεν ανακαλούνται οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης. ε) Δεν ανακαλούνται, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος εκ μέρους του οφειλέτη, οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα καλύπτουν τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης. στ) Με την παρ. 11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013, το μέτρο της κατάσχεσης εις χείρας τρίτων που έχει επιβληθεί στους οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τη διασφάλιση των απαιτήσεων του Ιδρύματος αίρεται με την υπαγωγή του οφειλέτη σε καθεστώς ρύθμισης, κατόπιν σχετικού αιτήματος. Συνεπώς, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει για όσους οφειλέτες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, με οποιαδήποτε διάταξη, ή θα υπαχθούν στις κοινοποιούμενες διατάξεις με την καταβολή της πρώτης δόσης, να προβαίνουν στην άρση των επιβληθεισών κατασχέσεων εις χείρας τρίτων, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Επίσης, σύμφωνα με την περ. 9 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 του ν.4152/2013, για τους οφειλέτες που υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" αναστέλλεται, για χρονικό διάστημα δέκα εργάσιμων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ημερών, η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 36), όπως ισχύει, ενώ αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της διακόπτεται. Στις περιπτώσεις αυτές, θα χορηγούνται κατόπιν αιτήσεως, στους υπεύθυνους για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότες, βεβαιώσεις για δικαστική χρήση (χειρόγραφη διαδικασία) στις οποίες θα αναφέρονται οι ανωτέρω διατάξεις καθώς και το χρονικό διάστημα της αναστολής. Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Υποκ/τος ή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο κ.λ.π. της περιοχής σας, όπως επίσης και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις Εργοδοτικές Ενώσεις κ.λ.π. 8. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία καταβολής της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - α' δόσης της ρύθμισης και πρόκειται να εισπράξει, εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ή τίτλους πληρωμής από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, θα του χορηγείται από τις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., Ταμειακή Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος της οριζόμενης στην αίτηση επταήμερης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, με παρακράτηση και απόδοση των ανωτέρω ποσών, όπως ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης του αρμόδιου οργάνου. Εφόσον, δεν εισπραχθούν τα ποσά αυτά από τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι το τέλος της οριζόμενης για την υπαγωγή στη ρύθμιση προθεσμίας, ο εργοδότης δεν θα θεωρείται ενήμερος και θα επέρχεται απώλεια του δικαιώματος συνέχισης της ρύθμισης. 2. Με τις διατάξεις της παρ. 1.δ του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α'), παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαίωμα συνέχισης της ρύθμισής τους (αφορά υπαγωγή σε οποιαδήποτε διάταξη ρύθμισης) και εφόσον δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης με νεότερες διατάξεις ρυθμίσεων, να επανενταχθούν σε αυτή, με την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των απαιτητών δόσεων και των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά των αναλογούντων πρόσθετων τελών, κατά την ημερομηνία καταβολής αυτών. 3. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 25 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α') παρέχεται η δυνατότητα στους ηθικούς αυτουργούς των αδικημάτων, της παρακράτησης των εργοδοτικών εισφορών και της υπεξαίρεσης των εργατικών εισφορών, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 25 παρ. 1 του ως άνω νόμου, να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, που ανέλαβαν ή δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά τις εκάστοτε κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση. 9. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΕΛΗ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Σας ενημερώνουμε ότι, με τη παρ. 11 της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του Ν.4158/2013 (ΦΕΚ Α' 126), τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη του εδαφίου δ' της παρ. 1 του άρθρου 27 του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ Α' 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 21 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ Α' 89), παύουν να ισχύουν για ασφαλιστικές υπέρ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από 1.1.2013 και εφεξής, οι οποίες δεν καταβάλλονται εμπροθέσμως και αντικαθίστανται από ένα ετήσιο επιτόκιο που ισούται με το επιτόκιο αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (0,50% από 8.5.2013), συν ένα περιθώριο 800 μονάδων βάσης (δηλαδή 8,50%), υπολογισμένο σε ετήσια βάση και με αναδρομική εφαρμογή από 1.1.2013. ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ 2013 IKA.GR
20/06/2013 - 09:03

Ρύθμιση ΙΚΑ για τις ανεξόφλητες εισφορές

Ρύθμιση ΙΚΑ για τις ανεξόφλητες εισφορές Τις δυνατότητες που έχουν οι εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ να κάνουν ρύθμιση στις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές με τις ρυθμίσεις της «Νέας Αρχής» του νόμου 4152/2013, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του ΙΚΑ . Στη νέα ρύθμιση, μπορούν να ενταχθούν οι εργοδότες που δεν έχουν υπαχθεί έως τώρα σε καθεστώς ρύθμισης. Όσοι δεν είναι συνεπείς ως προς την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, εξαιρούνται και δεν δύναται να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις. Όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθμιση έχουν τις παρακάτω επιλογές: - Έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2017. - Έκπτωση 30% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2016. - Έκπτωση 35% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2015. - Έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2014. - Έκπτωση 50% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31.7.2013. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30.6.2017, με εξαίρεση την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέχρι την 31.7.2013. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 30.6.2013 θα επωφεληθούν με τον μέγιστο αριθμό των 48 μηνιαίων δόσεων. Αντίθετα, για κάθε μήνα καθυστέρησης μετά την 30.6.2013 οι δόσεις θα μειώνονται σε 47, 46, 45 κ.ο.κ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» είναι η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής. Οι εργοδότες που οφείλουν εισφορές από 1.1.2013 θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση.Επίσης, μετά την υπαγωγή σε μία εκ των ανωτέρω δυνατοτήτων ρύθμισης δεν επιτρέπεται η μετάβαση σε άλλη δυνατότητα. Εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί σε μία εκ των ανωτέρω δυνατοτήτων ρύθμισης και επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισής του, θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Οι εργοδότες, μπορούν ακόμη να επιλέξουν την ένταξη του συνόλου των καθυστερούμενων οφειλών, μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις, τα τέλη καθυστέρησης και τις λοιπές επιβαρύνσεις στη «Πάγια» ρύθμιση που προβλέπεται από τον νόμο, με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα και καταβολή αυτών σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Μετάβαση από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» στην «Πάγια» ρύθμιση δεν επιτρέπεται. Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» ο οφειλέτης επιθυμεί να μεταβεί στη «Πάγια» ρύθμιση, δύναται να υπαχθεί με απώλεια όμως των ευεργετημάτων της ρύθμισης και κατάπτωση τυχόν προσφερθεισών εγγυήσεων.Επίσης, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, αναστέλλεται μέχρι την εξόφληση της οφειλής, η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μηνιαίας (1 μηνός) διάρκειας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό)
20/06/2013 - 08:16

Σύνταξη για μητέρες ανηλίκων με 5500 ένσημα

Σύνταξη για μητέρες ανηλίκων με 5500 ένσημα Σύνταξη με λιγότερα από 20 έτη ασφάλισης μπορούν να κατοχυρώσουν μητέρες ανήλικων , που πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 . Συγκεκριμένα πρόκειται κατά κύριο λόγο για ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων στο ΙΚΑ, αλλά και ασφαλισμένες μητέρες ανηλίκων στα λεγόμενα ειδικά ταμεία (ΔΕΚΟ , τράπεζες κτλ.) Σύμφωνα με δημοσιευμα της εφημερίδας Εθνος, με βάση τις διατάξεις του ΙΚΑ, η σύνταξη για τις μητέρες ανηλίκων θεμελιώνεται με 18 έτη και 4 μήνες ασφάλισης (δηλαδή με 5.500 ημέρες εργασίας), ενώ το όριο ηλικίας είναι σε άμεση συνάρτηση με το έτος θεμελίωσης δικαιώματος. Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν όσες μητέρες ασφαλίστηκαν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, καθώς από 1η Ιανουαρίου 1993 απαιτούνται 6.000 ημέρες ασφάλισης (δηλαδή 20 ακριβώς χρόνια). Σημαντικό είναι πως για τις μητέρες η θεμελίωση σύνταξης γίνεται με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ετών ασφάλισης και την ανηλικότητα του τέκνου. Στη συνέχεια οι ασφαλισμένες μπορούν να παραμείνουν στην αγορά εργασίας και να αποχωρήσουν όποτε πιάσουν το όριο ηλικίας, χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα. Για τις μητέρες ανηλίκων που πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2010, με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ παίρνουν μειωμένη σύνταξη στα 50 και πλήρη στα 55. Τη διετία 2011-2012 ισχύουν μεταβατικές ρυθμίσεις με σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας τόσο για την πλήρη όσο και για τη μειωμένη σύνταξη. Τις μητέρες που θεμελιώνουν σύνταξη μετά την 1η Ιανουαρίου 2013,της πιάνουν τα νέα όρια ηλικίας. Στην περίπτωση αυτή πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 και μειωμένη στα 62.
19/06/2013 - 19:11

ΙΚΑ ρύθμιση οφειλών 2013

ΙΚΑ ρύθμιση οφειλών 2013 Τις δυνατότητες που έχουν οι εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ να κάνουν ρύθμιση οφειλών και να ρυθμίσουν τις καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές με τις ρυθμίσεις της «Νέας Αρχής» του νόμου 4152/2013, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διοίκηση του Ιδρύματος. Στη νέα ρύθμιση οφειλών του ΙΚΑ , μπορούν να ενταχθούν οι εργοδότες που δεν έχουν υπαχθεί έως τώρα σε καθεστώς ρύθμισης. Όσοι δεν είναι συνεπείς ως προς την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, εξαιρούνται και δεν δύναται να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις. Όσοι ενταχθούν στη νέα ρύθμιση οφειλών έχουν τις παρακάτω επιλογές: - Έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2017. - Έκπτωση 30% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2016. - Έκπτωση 35% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2015. - Έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2014. - Έκπτωση 50% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31.7.2013. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30.6.2017, με εξαίρεση την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέχρι την 31.7.2013. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 30.6.2013 θα επωφεληθούν με τον μέγιστο αριθμό των 48 μηνιαίων δόσεων. Αντίθετα, για κάθε μήνα καθυστέρησης μετά την 30.6.2013 οι δόσεις θα μειώνονται σε 47, 46, 45 κ.ο.κ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» είναι η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής. Οι εργοδότες που οφείλουν εισφορές από 1.1.2013 θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση οφειλών . Επίσης, μετά την υπαγωγή σε μία εκ των ανωτέρω δυνατοτήτων ρύθμισης δεν επιτρέπεται η μετάβαση σε άλλη δυνατότητα. Εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί σε μία εκ των ανωτέρω δυνατοτήτων ρύθμισης και επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισής του, θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Οι εργοδότες, μπορούν ακόμη να επιλέξουν την ένταξη του συνόλου των καθυστερούμενων οφειλών, μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις, τα τέλη καθυστέρησης και τις λοιπές επιβαρύνσεις στη «Πάγια» ρύθμιση που προβλέπεται από τον νόμο, με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα και καταβολή αυτών σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Μετάβαση από τη ρύθμιση της «Νέας Αρχής» στην «Πάγια» ρύθμιση δεν επιτρέπεται. Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της «Νέας Αρχής» ο οφειλέτης επιθυμεί να μεταβεί στη «Πάγια» ρύθμιση, δύναται να υπαχθεί με απώλεια όμως των ευεργετημάτων της ρύθμισης και κατάπτωση τυχόν προσφερθεισών εγγυήσεων. Επίσης, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, αναστέλλεται μέχρι την εξόφληση της οφειλής, η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μηνιαίας (1 μηνός) διάρκειας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό). ΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 2013
19/06/2013 - 14:15

IKA ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών

IKA ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών Η Διοίκηση του ΙΚΑ-Ε.Τ.Α.Μ. ανακοινώνει ότι παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που οφείλουν στο ΙΚΑ - Ε.Τ.Α.Μ. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές και δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, να προχωρήσουν στην εξόφληση αυτών, με την επιλογή μίας εκ των παρακάτω δυνατοτήτων: Α) Ένταξη των οφειλών στη ρύθμιση "Νέας Αρχής" της Υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, με αντίστοιχη: 1. έκπτωση 25% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2017 2. έκπτωση 30% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2016 3. έκπτωση 35% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2015 4. έκπτωση 40% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί μέχρι την 30.6.2014 5. έκπτωση 50% επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2012, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής, εφόσον το χρέος εξοφληθεί εφάπαξ μέχρι την 31.7.2013. Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" υποβάλλεται άπαξ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα έως την 30.6.2017, με εξαίρεση την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέχρι την 31.7.2013. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι την 30.6.2013 θα επωφεληθούν με τον μέγιστο αριθμό των 48 μηνιαίων δόσεων. Αντίθετα, για κάθε μήνα καθυστέρησης μετά την 30.6.2013 οι δόσεις θα μειώνονται σε 47, 46, 45 κ.ο.κ. Τονίζεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση υπαγωγής στη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" ασφαλιστικών εισφορών είναι η ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2013 και εφεξής. Οι εργοδότες που οφείλουν εισφορές από 1.1.2013 θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση. Επίσης, μετά την υπαγωγή σε μία εκ των ανωτέρω δυνατοτήτων ρύθμισης δεν επιτρέπεται η μετάβαση σε άλλη δυνατότητα. Εφόσον ο οφειλέτης υπαχθεί σε μία εκ των ανωτέρω δυνατοτήτων ρύθμισης και επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις της ρύθμισής του, θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται. Β) Ένταξη του συνόλου των καθυστερούμενων οφειλών, μετά των νομίμων προσαυξήσεων, τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων στη "Πάγια" ρύθμιση της Υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ' του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013, με κεφαλαιοποίηση τον προηγούμενο της ρύθμισης μήνα και καταβολή αυτών σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Μετάβαση από τη ρύθμιση της "Νέας Αρχής" στην "Πάγια" ρύθμιση δεν επιτρέπεται. Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της "Νέας Αρχής" ο οφειλέτης επιθυμεί να μεταβεί στη "Πάγια" ρύθμιση, δύναται να υπαχθεί με απώλεια όμως των ευεργετημάτων της ρύθμισης και κατάπτωση τυχόν προσφερθεισών εγγυήσεων. Επίσης, για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους αυτών, αναστέλλεται μέχρι την εξόφληση της οφειλής, η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας μηνιαίας (1 μηνός) διάρκειας χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό). Όσοι εργοδότες δεν είναι συνεπείς ως προς την υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ασφάλισης μισθωτών της τελευταίας πενταετίας καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί ή έχει ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, εξαιρούνται και δεν δύναται να υπαχθούν στις ανωτέρω ρυθμίσεις. Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων, θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.ika.gr την Πέμπτη 20.6.2013.
19/06/2013 - 11:01

IKA στοιχεία για την ταμειακή ρευστότητα

IKA στοιχεία για την ταμειακή ρευστότητα Στο ποσό των 225.260.326,91 ευρώ ανέρχονταν τα ταμειακά διαθέσιμα του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ στο τέλος του Απριλίου, ενώ «το συνολικό καθυστέρημα» του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχεται στο ύψος των 7.905.641.357,74 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν έως την 29.3.2013. Έγγραφο του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Κώστα Μαρκόπουλου για το ταμειακό πρόβλημα του ΙΚΑ παραθέτει στοιχεία για τα ταμειακά διαθέσιμα και τις ταμειακές διευκολύνσεις από άλλα ταμεία. Όπως, ειδικότερα, γίνεται γνωστό από τον υπουργό Εργασίας, τα ταμειακά διαθέσιμα του ΙΚΑ με ημερομηνία 31.3.2013 ανέρχονται στα 225.260.326,91 ευρώ. Οι πραγματοποιήσεις των στόχων επί του προϋπολογισμού του Ιδρύματος για το α΄ τρίμηνο 2013 δείχνουν αύξηση στα έσοδα κατά 8,23%, αύξηση όμως και για τις δαπάνες κατά 8,25%. Οι ταμειακές διευκολύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το ΤΑΠ-ΔΕΗ ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2011 και από το ΕΤΕΑ τον Αύγουστο του 2011. Πρόκειται για δανεισμούς μικρής διάρκειας (δύο εβδομάδες κατά μέσο όρο). Όπως διευκρινίζει ο κ. Βρούτσης, το Σεπτέμβριο του 2012 τα δάνεια από το ΤΑΠ-ΔΕΗ και το ΕΤΕΑ ανέρχονταν σε 220 εκατομμύρια ευρώ και τον Απρίλιο του 2013 σε 390 εκατομμύρια ευρώ. Περαιτέρω, ο τρέχων δανεισμός από τα Ταμεία λήγει την 8.5.2013 και είναι διάρκειας 13 ημερών. Από τα στοιχεία που τηρούνται στο Ίδρυμα, τα οποία μεταβάλλονται διαρκώς λόγω καταβολών αλλά και της βεβαίωσης νέων καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, το συνολικό καθυστέρημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανέρχεται στο ύψος των 7.905.641.357,74 ευρώ (αντληθέν στοιχείο έως 29.3.2013). Ο εισπρακτικός μηχανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διάγει θετική εισπρακτική πορεία, συγκρίνοντας τα στοιχεία κατά μήνα αλλά και σε ετήσια βάση με τα προηγούμενα οικονομικά έτη, αναφέρει στο έγγραφο ο υπουργός Εργασίας και προσθέτει ότι «παρά τις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις, με αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό της χώρας μας, στους εργοδότες αλλά και στην συντριπτική πλειοψηφία των φυσικών και νομικών προσώπων, οι οφειλέτες ανταποκρίνονται στην καταβολή των εισφορών τους, αλλά και στην τακτοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών μέσω των πάγιων αλλά και των ευνοϊκών ρυθμίσεων που κατά καιρό έχουν ψηφιστεί από το υπουργείο. Ο βουλευτής Κ. Μαρκόπουλος στην ερώτησή του εξέφραζε την ανησυχία του για το έντονο πρόβλημα ταμειακής ρευστότητας του ΙΚΑ επικαλούμενος δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία απαιτήθηκε δάνειο 390 εκατομμυρίων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού της ΔΕΗ για να πληρωθούν οι συντάξεις του Απριλίου.
18/06/2013 - 12:02

Απασχόληση συνταξιούχων ΙΚΑ τι ισχύει

Απασχόληση συνταξιούχων ΙΚΑ τι ισχύει Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) με ειδική έκδοση ενημερώνει τους ασφαλισμένους για τις αλλαγές στο θέμα της απασχόλησης συνταξιούχων ΙΚΑ ξεκαθαρίζει ότι η εργασία κατά τη διάρκεια συνταξιοδότησης οδηγεί σε περιορισμούς ή ακόμη και διακοπή της σύνταξης. Αναλυτικά, το άρθρο 42 του Ν 3996/2011 διευκρινίζει διατάξεις του Ν. 3863/2010 που αφορά ζητήματα για την απασχόληση των συνταξιούχων ΙΚΑ . Ειδικότερα οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που αναλαμβάνουν μισθωτή εργασία υπόκεινται στους εξής περιορισμούς: α) Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης ή των συντάξεων, κύριων και επικουρικών. β) Μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους, το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των ακαθάριστων κύριων συντάξεων, που υπερβαίνει τα τριάντα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, καταβάλλεται μειωμένο κατά (70%). Για κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του 24ου έτους ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία, ο αριθμός των ανωτέρω ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά έξι ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη. Σε περίπτωση συρροής συντάξεων, η μείωση γίνεται στο ποσό της μεγαλύτερης κύριας σύνταξης και εφόσον αυτό δεν επαρκεί, το υπόλοιπο ποσό περικόπτεται από την αμέσως επόμενη ή επόμενες σε ύψος κύριες συντάξεις. Για τον απασχολούμενο συνταξιούχο καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις οικείες διατάξεις για τους λοιπούς ασφαλισμένους εισφορές και ασφαλισμένου, οι οποίες βαρύνουν τον εργοδότη και τον ασφαλισμένο αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι όσον αφορά στην επικουρική σύνταξη, δε λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό του ανωτέρω ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή. Ειδικότερες ρυθμίσεις ισχύουν για συνταξιούχους λόγω γήρατος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης που αυτοαπασχολούνται και συνταξιούχους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων κύριας ασφάλισης λόγω αναπηρίας που αυτοαπασχολούνται και τους συνταξιούχους ΟΑΕΕ. Σύμφωνα με την περ.3 της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3863/2010 ο χρόνος ασφάλισης του απασχολούμενου συνταξιούχου αξιοποιείται είτε για την προσαύξηση της σύνταξής του είτε για θεμελίωση νέου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. Επισημαίνεται ότι η αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης γίνεται πλέον σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο στην περίπτωση αναστολής της σύνταξης. Στην περίπτωση αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης στο φορέα από τον οποίο ο συνταξιούχος λαμβάνει σύνταξη ο υπολογισμός για την προσαύξηση της ήδη κατα-βαλλόμενης σύνταξης γίνεται με ποσοστό 1,714% επί των συντάξιμων αποδοχών οι οποίες δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη για κάθε έτος συντάξιμης υπηρεσίας ή 300 ημέρες εργασίας.
18/06/2013 - 10:49

ΙΚΑ Συνταξιοδότηση τυφλών χωρις όριο ηλικίας με 4050 ένσημα

ΙΚΑ Συνταξιοδότηση τυφλών χωρις όριο ηλικίας με 4050 ένσημα Με εγκύκλιο του ΙΚΑ καθορίζονται οι προυποθέσεις για την συνταξιοδότηση των τυφλών ασφαλισμένων του Ιδρύματος όπως καθορίζονται μετά απο αποφάσεις του ΣτΕ .Συγκεκριμένα η εγκύκλιος του ΙΚΑ αναφέρει ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης θα πρέπει να ελέγχεται η συνδρομή της πάθησης (τυφλότητα) και ο συνολικός χρόνος ασφάλισης (4050 ημέρες), ο οποίος όμως δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης αναπηρίας . Ακολουθεί η εγκύκλιο του ΙΚΑ για την συνταξιοδότηση των τυφλών ασφαλισμένων του; Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ.28 παρ. 1 του α.ν. 1846/51, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 25 παρ. 1 του ν. 4476/63, είχε προβλεφθεί η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, των εξ αμφοτέρων των οφθαλμών τυφλών ασφαλισμένων του Ιδρύματος.Η ρύθμιση αυτή γενικεύτηκε στη συνέχεια με το άρθρο 1 του ν. 612/1977, το οποίο κατήργησε την προγενέστερη διάταξη του α.ν. 1846/51 ορίζοντας τα εξής: «Τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών, ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικούς οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, δικαιούνται σύνταξης λόγω γήρατος ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας εφόσον συνεπλήρωσαν χρόνον ασφαλίσεως 15 ετών ή, προκειμένης ασφαλίσεως υπολογιζόμενης κατά την νομοθεσίαν του οικείου φορέως εις ημέρας, 4050 ημέρας ασφαλίσεως.» Η παραπάνω διάταξη κοινοποιήθηκε με τη με αριθ.98/1977 Εγκύκλιο του Ιδρύματος, με τη διευκρίνιση ότι τη συγκεκριμένη παροχή δικαιούνται όσοι εισήλθαν στην ασφάλιση ως τυφλοί εξ αμφοτέρων των οφθαλμών και με την πάθηση αυτή πραγματοποίησαν τον απαιτούμενο αριθμό ημερών ασφάλισης.2. Με σειρά Αποφάσεών του το Συμβούλιο της Επικρατείας, (4117/87, 4224/87, 2177/97, 3710/2001, 821/2007) έκρινε ότι την προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις σύνταξη λόγω γήρατος δικαιούνται οι εξ αμφοτέρων των οφθαλμών τυφλοί είτε είχαν την πάθηση πριν από την υπαγωγή τους στην ασφάλιση είτε υπέστησαν απώλεια της οράσεως επιγενομένως, χωρίς στην περίπτωση αυτή να απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τον κατά τη διάταξη αυτή χρόνο ασφαλίσεως - δηλαδή τις 4050 ημέρες - μετά την επέλευση της τυφλότητας. Στο σκεπτικό δε των αποφάσεων αναφέρεται και μέρος της εισηγητικής έκθεσης του νόμου, σύμφωνα με την οποία αυτά τα άτομα, μολονότι στερούνται του πολυτιμότερου αγαθού της οράσεως, κατόρθωσαν, υπερνικώντας πλείστα όσα εμπόδια, να αποβούν χρήσιμα μέλη της κοινωνίας ως εργαζόμενοι με αυτή την πάθηση, χωρίς να γίνεται διάκριση ως προς το χρόνο κατά τον οποίο οι ασφαλισμένοι στερήθηκαν την όρασή τους και, επομένως, τη σύνταξη αυτή δικαιούνται πάντες οι εξ αμφοτέρων των οφθαλμών τυφλοί, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης της τυφλότητας και της συμπλήρωσης του κατά τη διάταξη αυτή χρόνου ασφάλισης. 3. Η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς την οποία υποβάλαμε σχετικό ερώτημα, με το με αρ. πρωτ. Φ.80000/4948/294/28.3.2013 έγγραφο διευκρίνισε ότι από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 612/77 δεν προκύπτει ότι αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή τους η εν λόγω αναπηρία των ασφαλισμένων (τυφλότητα) να προϋπήρχε της υπαγωγής τους στην ασφάλιση και, επομένως, δεναποτελεί προϋπόθεση ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης των 4.050 ημερών να έχει πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης αναπηρίας. Εξάλλου, με σειρά μεταγενέστερων νομοθετημάτων το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του άρθ. 1 του ν. 612/77 επεκτάθηκε, καλύπτοντας και άλλες κατηγορίες ατόμων με συγκεκριμένες αναπηρίες (παραπληγικοί – τετραπληγικοί, μεταμοσχευμένοι σε συμπαγή όργανα, αιμορροφιλικοί, πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία κ.λ.π.), χωρίς, ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές να απαιτείται ο χρόνος ασφάλισης των 4.050 ημερών να έχειπραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης για κάθε περίπτωση αναπηρίας. 4. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, που συνάδουν με το σκεπτικό των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, τροποποιούμε τις οδηγίες που είχαν δοθεί με την εγκύκλιο 98/1977 και σας επισημαίνουμε ότι κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις του άρθ. 1 του ν. 612/77 θα πρέπει να ελέγχεται η συνδρομή της πάθησης (τυφλότητα) και ο συνολικός χρόνος ασφάλισης(4.050 ημέρες), ο οποίος όμως δεν είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί υπό το καθεστώς της συγκεκριμένης αναπηρίας. Τα ανωτέρω ασφαλώς ισχύουν και για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τις διατάξεις με τις οποίες επεκτάθηκε το καθεστώς συνταξιοδότησης του άρθρου 1 του ν. 612/77 και αφορούν ασφαλισμένους με άλλες αναπηρίες (π.χ. παραπληγικοί,αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι κ.ά.). 5. Αιτήσεις συνταξιοδότησης με τις εν λόγω διατάξεις οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα, θα κριθούν σύμφωνα με τις τροποποιηθείσες οδηγίες του παρόντος εγγράφου.Αιτήσεις που τυχόν έχουν απορριφθεί, σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται, θα επανεξεταστούν μετά από αίτηση – όχληση των ενδιαφερομένων, ενώ όσον αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα, ισχύουν οι οδηγίες του Γενικού Εγγράφου Σ84/6/3.4.2008.
18/06/2013 - 10:04

Καθυστέρηση στην ίδρυση Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης απο το ΙΚΑ

Καθυστέρηση στην ίδρυση Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης απο το ΙΚΑ Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ με επιστολή που απέστειλαν στην διοίκηση του ΙΚΑ επισυμαίνουν την μεγάλη καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην ίδρυση των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης στις περιοχές όπου ανεστάλη η λειτουργία Υποκαταστημάτων -Παραρτημάτων. Οι εργαζόμενοι του ΙΚΑ υπενθυμίζουν ότι αποτελούσε δέσμευσή της διοίκησης η ίδρυση γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης, με αρμοδιότητες τις οποίες οριζόντουσαν κατά περίπτωση, με σκοπό την ομαλή λειτουργία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε απομακρυσμένες και δύσβατες ορεινές ή νησιωτικές περιοχές ή σε περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλα ασφαλιστικά μεγέθη και την εξυπηρέτηση των πολιτών στις περιοχές αυτές. Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ διαπιστώνει ότι ενώ ανεστάλη η λειτουργία Υποκαταστημάτων - Παραρτημάτων του ΙΚΑ, σε τέτοιες περιοχές, η ίδρυση των Γραφείων Κοινωνικής Ασφάλισης κωλυσιεργεί αδικαιολόγητα, με αποτέλεσμα οι πολίτες των περιοχών αυτών να ταλαιπωρούνται, οι εργαζόμενοι να αναγκάζονται να μεταφέρονται καθημερινά σε ιδιαίτερα μακρινές αποστάσεις και οι τοπικοί φορείς, Δήμαρχοι, Βουλευτές, εργατικά κέντρα, σύλλογοι, να εκφράζουν τη διαμαρτυρία τους για τη σημερινή κατάσταση.
17/06/2013 - 13:40

Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας διευκρινίσεις απο το ΙΚΑ

Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας διευκρινίσεις απο το ΙΚΑ Το ΙΚΑ δίνει διευκρινίσεις σχετικά με τον εισηγητικό φάκελο παροχών αναπηρίας που ήταν υποχρεωτικός απο τις 15/06/2013 και αντικαθιστούσε τον ιατρικό προέλεγχο . Συγκεκριμένα με εγκύκλιο του το ΙΚΑ δίνει διευκρινίσεις , περί κατάργησης της υφιστάμενης διαδικασίας ιατρικού προελέγχου από 15/6/2013, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 76 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄) , και ενημερώνει ότι, για την ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση από την υφιστάμενη διαδικασία στη νέα που σκοπό έχει τόσο την εξυπηρέτηση του πολίτη όσο και την εύρυθμη λειτουργία των γραμματειών ΚΕ.Π.Α., δεν καθίσταται προσωρινά υποχρεωτική η υποβολή του ενιαίου εντύπου «Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας» προκειμένου να υποβληθεί το έντυπο « Αίτηση Αξιολόγησης ΚΕΠΑ» από τον πολίτη. Κατόπιν τούτου και μέχρι να σας δοθούν νεότερες οδηγίες, είναι δυνατή η εφαρμογή της παράλληλης διαδικασίας ήτοι : α) ιατρικός προέλεγχος όπου δεν υπάρχει ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας, και β) εφαρμογή των συνημμένων οδηγιών σε περίπτωση υποβολής Εισηγητικού Φακέλου Παροχών Αναπηρίας.
17/06/2013 - 08:21

Πότε θα δοθεί το ΕΚΑΣ

Πότε θα δοθεί το ΕΚΑΣ 2013 Το ΕΚΑΣ του 2013 και τα αναδρομικά ή τις διαφορές ΕΚΑΣ θα λάβουν οι δικαιούχοι στις 30 Ιουνίου με την πληρωμή της σύνταξης του Ιουλίου , σύμφωνα με εγκύκλιο του ΙΚΑ. Με την ίδια πληρωμή θα χορηγηθούν και τα αναδρομικά ποσά ή οι διαφορές ΕΚΑΣ 2013 που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Μαΐου του 2013, ενώ παράλληλα θα παρακρατηθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά ΕΚΑΣ μηνός Μαΐου 2013 που είχαν χορηγηθεί με την πληρωμή του μήνα αυτού στις 29 Απριλίου, τόσο στις περιπτώσεις των συνταξιούχων που δεν δικαιούνται πλέον το ΕΚΑΣ για το τρέχον έτος, όσο και στις περιπτώσεις εκείνων που δικαιούνται μικρότερο ποσό. Για το έτος 2013, τα ποσά του ΕΚΑΣ δεν αναπροσαρμόζονται και παραμένουν όπως ίσχυαν για το έτος 2012, σε κάθε κλίμακα, ανάλογα με το ύψος του συνολικού καθαρού ποσού εισοδήματος από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα. Στις περιπτώσεις που καταβάλλεται μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μόνο λόγω ορίου ηλικίας ή μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας, το ΕΚΑΣ καταβάλλεται μειωμένο κατά το 1/3 του πλήρους ποσού που χορηγείται σε κάθε κλίμακα. Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε μεταβολή (αυξητική ή μειωτική) του ποσοστού αναπηρίας εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους στο οποίο καταβάλλεται το ΕΚΑΣ δεν μεταβάλλει το ποσό του επιδόματος.
12/06/2013 - 15:03

Βεβαίωση ΙΚΑ για την απόδειξη εμπειρίας αποκλειστικών νοσοκόμων

Βεβαίωση ΙΚΑ για την απόδειξη εμπειρίας αποκλειστικών νοσοκόμων Το ΙΚΑ με εγκύκλιο του καθορίζει τα κριτήρια επιλογής, οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές της χώρας αλλά και για την έκδοση της βεβαίωσης χρόνου ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την απόδειξη της εμπειρίας τους 1. ΓΕΝΙΚΑ – ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Όπως είναι γνωστό, η νοσηλευτική φροντίδα στους ασθενείς εντός των δημοσίων νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών παρέχεται αποκλειστικά από το οικείο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ασθενών που λόγω της κατάστασής τους αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν είναι δυνατό να παρέχεται επιπλέον φροντίδα από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους, οι οποίοι φέρουν εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά την ευθύνη για τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς του νοσοκομείου ή της ιδιωτικής κλινικής , δε συνδέονται με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με τα νοσοκομεία η δε δαπάνη για την απασχόλησή τους βαρύνει τον ασθενή ή τον ασφαλιστικό οργανισμό του ασθενή, στις περιπτώσεις στις οποίες αυτό προβλέπεται. Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (σχετ. Ν. 1976/91 και η υπ’ αριθμ.Φ9/οικ.1012/14-6-93 ΚΥΑ ) απαραίτητη προϋπόθεση για την απασχόλησή τους αυτή είναι να είναι εφοδιασμένοι με την άδεια εργασίας –υγείας εκδοθείσα από το Υποκ/μα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους. 2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. Υ4α / οικ. 37804/25-4-2013 (ΦΕΚ 1023/25-2013 τ.Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο συμπληρώνεται και διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο κριτηρίων επιλογής, οργάνωσης και εργασίας των αποκλειστικών αδελφών νοσοκόμων που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικές κλινικές της χώρας. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι : • Δημιουργείται Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Πε), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι αποκλειστικές νοσοκόμες/οι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα. Για την εγγραφή τους σε αυτό απαιτείται να προσκομίσουν εκτός από την άδεια εργασίας-υγείας του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας, πτυχίο-τίτλο σπουδών ή ισότιμο τίτλο Σχολών της αλλοδαπής, ΑΜΚΑ, αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και πιστοποιητικό ελληνομάθειας για τους αλλοδαπούς. • Οι άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί πριν την 1/10/2000 και κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’αριθμ. Φ9 / οικ.1012 /14-6-93 ΚΥΑ, διευκρινίζεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή /τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας. • Με την εγγραφή στο Μητρώο η αποκλειστική νοσοκόμα ή ο αποκλειστικός νοσοκόμος λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής (αριθμό μητρώου αποκλειστικής/ού νοσοκόμας/μου) και κάρτα ταυτοποίησης (ταυτότητα).Η εν λόγω κάρτα θα φέρει τη φωτογραφία της αναφερόμενης και θα αναγράφει το όνομα , το επώνυμο, την ιδιότητα της αποκλειστικής νοσοκόμας , τον αριθμό μητρώου , το νοσοκομείο ή την ιδιωτική κλινική και το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών της. • Καταρτίζεται ονομαστικός κατάλογος αποκλειστικών νοσοκόμων ανά νοσοκομείο σε ετήσια βάση και με απολύτως αντικειμενικά, βαθμολογούμενα κριτήρια από την Υ.Πε. (και όχι από την Προϊσταμένη κάθε νοσοκομείου). Κάθε αποκλειστική μπορεί να εγγραφεί μόνο σε ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική (μεταξύ τριών επιλογών που θα δηλώσει αρχικά), προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητά τους προς εξυπηρέτηση των ασθενών. Τα προσμετρώμενα κριτήρια αφορούν την εμπειρία, την οικογενειακή /κοινωνική κατάσταση (πολυτεκνία, ανήλικα τέκνα, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών) και την οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων. • Με την οριστικοποίηση του ονομαστικού πίνακα από την οικεία Υ.Πε εκδίδονται οι κάρτες ταυτοποίησης για το προσεχές έτος από την Υ.Πε και ο πίνακας αποστέλλεται σε κάθε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική , όπου αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο της Προϊσταμένης της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. • Η διάθεση των αποκλειστικών γίνεται μόνο από τον κατάλογο του νοσοκομείου και με την σειρά αναγραφής σε αυτόν (κυκλική διάθεση - rotation), ώστε να εξασφαλίζεται ίση πρόσβαση στην εργασία για όλες/ους τους συμμετέχοντες. Την ευθύνη για τη σωστή διάθεση των αποκλειστικών από τη λίστα έχει τριμελής Επιτροπή που ορίζεται σε κάθε νοσοκομείο και απαρτίζεται από την Προϊσταμένη Νοσηλεύτρια, τον Διευθυντή Διοικητικής Υπηρεσίας και νοσηλευτή εργαζόμενο, ενώ υποχρεούται να καταθέτει ανά τρίμηνο απολογιστικά στοιχεία στο Δ.Σ. του νοσοκομείου για τη διάθεση των αποκλειστικών. Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την/τον αποκλειστική/ό νοσοκόμα/ο από τον σχετικό κατάλογο του νοσοκομείου, στο οποίο νοσηλεύονται, κατόπιν υπεύθυνης δήλωσής τους. • Η Προϊσταμένη της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ή ο Προϊστάμενος του Νοσηλευτικού Προσωπικού της ιδιωτικής κλινικής, οφείλει να βεβαιώνει την εκτέλεση της υπηρεσίας από την /τον αποκλειστική /ό νοσοκόμα/ο προς τον ασθενή πάνω στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών βάζοντας ειδική σφραγίδα καθώς και να παραλαμβάνει και να τηρεί σε ειδικό αρχείο φωτοαντίγραφο από την τριπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών που εκδίδουν μετά την εκτέλεση των καθηκόντων τους προς τον ασθενή οι αποκλειστικές νοσοκόμες. • Η παραμονή στο χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος προσώπων ως συνοδών επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγκρισης του θεράποντα ιατρού και μόνο σε συγγενικά πρόσωπα. Σε περίπτωση παραμονής συνοδού που απασχολείται κατ’ οίκον με τη φροντίδα του ασθενούς, θα πρέπει να αποδεικνύεται η σχέση απασχόλησης και να προσκομίζεται αντίγραφο του εργοσήμου για τον τελευταίο πλήρη μήνα απασχόλησής του. 3. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ Όπως ανεφέρθη ανωτέρω , για την κατάταξη των ενδιαφερομένων αποκλειστικών νοσοκόμων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων που καταρτίζονται από την οικεία Υγειονομική Περιφέρεια ,λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια καθώς επίσης και η εμπειρία που έχουν αποκτήσει λόγω της απασχόλησής τους ως αποκλειστικές νοσοκόμες. Για την απόδειξη της εμπειρίας τους προβλέπεται ότι θα πρέπει να συνυποβάλλουν με την σχετική αίτηση και βεβαίωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την οποία να προκύπτει ο χρόνος ασφάλισής τους ως αποκλειστικές νοσοκόμες. Η βεβαίωση αυτή θα εκδίδεται από το Τμήμα Εσόδων του Υποκ/τος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο οποίο υπάγεται η ενδιαφερόμενη , κατόπιν αιτήσεώς της , περιλαμβάνοντας μόνο χρόνο ασφάλισής της στο Ιδρυμα με ειδικότητα αποκλειστικής νοσοκόμας, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές ή σε περίπτωση μη καταβολής τους και σύνταξης ΠΕΕ, κατόπιν ολοσχερούς εξόφλησης ( είτε εφάπαξ είτε μέσω ρύθμισης ) των συγκεκριμένων ΠΕΕ. Οι ενδιαφερόμενες μαζί με την αίτηση θα πρέπει να προσκομίζουν, εάν υφίστανται, τα ασφαλιστικά τους στοιχεία (ΔΑΤΕ κλπ.) για περιόδους απασχόλησής τους ως αποκλειστικές νοσοκόμες μέχρι 31/12/2001, προκειμένου, εφόσον συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις ( δηλ. καταβολή των εισφορών) να συμπεριληφθεί στη βεβαίωση και ο χρόνος αυτός. Για περιόδους απασχόλησης από 1/1/2002 και μετά οι απαιτούμενες πληροφορίες θα λαμβάνονται οίκοθεν μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
10/06/2013 - 09:21

Σύνταξη απο τα 50 εως τα 58 έτη απο το ΙΚΑ

Σύνταξη απο τα 50 εως τα 58 έτη απο το ΙΚΑ Στη σύνταξη από τα 50 έως τα 58 έτη μπορούν να βγούν περίπου 400000 ασφαλισμένοι του ΙΚΑ. Σύμφωνα με δημοσιέυμα του Ελεύθερου Τύπου η θεμελίωση σύνταξης με τις προϋποθέσεις του 2010, 2011 και 2012 μπορούν να διευκολύνουν τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ να κατοχυρώσουν σύνταξη. Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων κατοχυρώνουν σύνταξη απο τα 50 έτη εως και τα 58 έτη . Η πρώτη κατηγορία είναι γυναίκες που το 2010 είχαν κλείσει τα 55 έτη και είχαν 4.500 ένσημα. Μπορούν να φύγουν με μειωμένη σύνταξη στα 55 ή με πλήρη στα 60. Για παράδειγμα ιδιωτική υπάλληλος ηλικίας 58 ετών το 2012 με 6.000 μέρες ασφάλισης μπορεί να συνταξιοδοτηθεί άμεσα με μειωμένη σύνταξη, αρκεί να έχει 100 ένσημα κατ έτος την 5ετία που προηγείται του έτους που υποβάλλει την αίτηση. Μητέρες που είχαν ανήλικο παιδί και συμπλήρωσαν 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το 2012. Οι γυναίκες αυτές κατοχυρώνουν σύνταξη από τα 50 έτη. Άντρες και γυναίκες με 10.500 ένσημα και 7.500 βαρέα. Αφορά όσους δεν έχασαν καμία μέρα ασφάλισης από τότε που άρχισαν να εργάζονται. Μπορούν να πάρουν στα 53 έτη μειωμένη σύνταξη και στα 55 πλήρης. Μάλιστα αν έχουν τα 7.500 βαρέα μπορούν να εξαγοράσουν τα υπόλοιπα. Άντρες και γυναίκες με κοινή ασφάλιση που κατοχυρώνουν 10.500 ένσημα έως το 2012. Μπορούν να πάρουν σύνταξη από το ΙΚΑ στα 58-59 έτη με αναγνώριση πλασματικού χρόνου. Γυναίκες που συμπληρώνουν 33,3 έτη ασφάλισης. Κατοχυρώνουν τις προϋποθέσεις για σύνταξη στα 55 έτη ή στα 56 και πλήρη σύνταξη στα 57.
10/06/2013 - 08:56

Κέντρο Είσπραξης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές

Κέντρο Είσπραξης Οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές Κέντρο Είσπραξης Οφειλών θα συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία και άλλους εξωτερικούς συνεργάτες , από την 1η Ιουλίου θα αναλάβει το έργο του ελέγχου και της είσπραξης των οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές στα Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ). Συμφωνα με την Ημερησία η δημιουργία και η λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών υπό το ΙΚΑ, ως του ενιαίου φορέα είσπραξης των οφειλών των 14 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπει νομοθετική ρύθμιση η οποία προωθείται προς άμεση ψήφιση, σε εφαρμογή του τελευταίου νόμου για τα ληξιπρόθεσμα. Το έργο του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών θα είναι να αξιολογεί, ως προς τη δυνατότητα είσπραξης και με βάση τα πειρουσιακά στοιχεία, όλες τις αιτήσεις των οφειλετών που είτε είναι σε ρύθμιση είτε θα μπουν, από την 1η Ιουλίου, σε νέα ρύθμιση (σε 12 δόσεις για την πάγια, έως 100 για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ και έως 48 δόσεις, με τη «νέα αρχή», αν δεν επιμηκυνθεί η περίοδος αποπληρωμής με τραπεζικά δάνεια, όπως έχει ζητήσει η διοίκηση του ΙΚΑ από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών). Επίσης το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών θα παρακολουθεί την πορεία καταβολής των δόσεων, «ειδοποιώντας» τους οφειλέτες, μέσω call center, αν καθυστερήσουν την πληρωμή έστω και για 1 ημέρα (αφορά, κυρίως, μικροοφειλέτες αφού οι πληρωμές των δόσεων προβλέπεται να γίνονται «αυτόματα» μέσω του τραπεζικού λογαριασμού για όσους χρωστούν ποσά άνω των 5.000 ευρώ). Τέλος θα προχωρεί, σε συνεργασία με δικηγορικά γραφεία, στην αναγκαστική είσπραξη των οφειλών. πηγη:Ημερησία
10/06/2013 - 08:47

Αντιδράσεις για τη μεταφορά του ΙΚΑ Αμφιάλης

Αντιδράσεις για τη μεταφορά του ΙΚΑ Αμφιάλης Σε παράσταση διαμαρτυρίας και συμβολική κατάληψη, έξω από το ΙΚΑ Αμφιάλης, έχουν προχωρήσει από το πρωί κάτοικοι του δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, αντιδρώντας στην απόφαση της διοίκησης του ιδρύματος, να μεταφέρει τις διοικητικές υπηρεσίες του σε άλλη περιοχή, αψηφώντας, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του δήμου, τις παρενέργειες στη ζωή των πολιτών. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Νίκο Οικονομάκη, απο το ΙΚΑ Αμφιάλης εξυπηρετούνται 200.000 πολίτες του δήμου, ωστόσο με τη συγκεκριμένη απόφαση οι δημότες του Κερατσινίου και της Δραπετσώνας, ηλικιωμένοι στην πλειοψηφία τους, χρειάζονται δύο συγκοινωνίες για να εξυπηρετηθούν και θα είναι αναγκασμένοι να περάσουν πρώτα από άλλο δήμο. «Ξεκινάμε μια σειρά κινητοποιήσεων για να ανατρέψουμε την απαράδεκτη απόφαση, η οποία κλείνει το ΙΚΑ Αμφιάλης. Μια απόφαση η οποία πρόκειται να δημιουργήσει οξύ κοινωνικό πρόβλημα στην περιοχή μας", τόνισε ο δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας Λουκάς Τζανής.
07/06/2013 - 15:11

ΙΚΑ ανακοίνωση σχετικά με την πληρωμή οφειλών

ΙΚΑ ανακοίνωση σχετικά με την πληρωμή οφειλών Με το δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στο site του ΣΦΕΕ (www.sfee.gr, 5/6/2013) και αναδημοσιεύθηκε στον ημερήσιο τύπο, σχετικά με την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών (31/12/2011) προς τους προμηθευτές και τους παρόχους υγείας κλπ. από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επιχειρείται η αναπαραγωγή ανυπόστατων, συκοφαντικών και παραπλανητικών ισχυρισμών, δεδομένου ότι η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου των δαπανών δεν ανήκει στις υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναφέρει η Διοίκηση του ΙΚΑ . Πιο συγκεκριμένα: Ως γνωστόν, με την ίδρυση του ΕΟΠΥΥ, ο κλάδος υγείας έχει αποσχιστεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατά συνέπεια, και για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, οι υπηρεσίες του Ιδρύματος έχουν αναλάβει την εκτέλεση της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/2011, προς τους προμηθευτές και τους παρόχους υγείας, διαδικασία που υλοποιείται σε ημερήσια βάση, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Σημειώνεται ότι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει αυστηρά εκτελεστικό ρόλο και όχι νομοθετικό, στο έργο που του έχει ανατεθεί. Σε κάθε περίπτωση κινείται αυστηρά εντός της κείμενης νομοθεσίας και θα συνεχίσει απαρέγκλιτα, έως ότου να αποπληρωθούν οι δικαιούχοι.
Σελίδα 1 από 22

Η Επικαιρότητα Τώρα