ΟΑΕΕ

25/06/2013 - 16:25

Κλειδάριθμος OAEE για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Κλειδάριθμος OAEE για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ανακοινώθηκαν απο τον ΟΑΕΕ οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του οργανισμού .Για να γίνει όμως κάποιος χρήστης πρέπει να κάνει αίτηση για κλειδάριθμο ΟΑΕΕ .Για ποιες υπηρεσίες του ΟΑΕΕ χρειάζεται κλειδάριθμος : Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχόμενων από τον ΟΑΕΕ υπηρεσιών στους Ασφαλισμένους και Συνταξιούχους, οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δίνουν την δυνατότητα για :     Εκτύπωση Βεβαίωσης Εισφορών Ασφαλισμένου    Παρακολούθηση της πορείας συνταξιοδοτικού αιτήματος    Εκτύπωση Τρίμηνου Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεων    Εκτύπωση Βεβαίωσης Αποδοχών Συνταξιούχου Πως βγάζουμε κλειδάριθμο για τον ΟΑΕΕ Η διαδικασία εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες αποτελείται από τα παρακάτω βήματα :     Συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης δηλώνοντας τους κωδικούς χρήστη που επιθυμείτε.    Προσέλευση σε οποιοδήποτε Τμήμα του ΟΑΕΕ έχοντας μαζί σας :Ενεργοποίηση χρήστη με εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης που επιλέξατε και του κλειδάριθμου που σας αποδόθηκε από το Τμήμα του ΟΑΕΕ κατά την πρώτη είσοδο στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ.        Αστυνομική Ταυτότητα        Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας        Βεβαίωση ΑΜΚΑ     για να σας αποδοθεί κλειδάριθμος ενεργοποίησης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΟΑΕΕ
25/06/2013 - 16:16

OAEE ρύθμιση εισφορών νέα αρχή

OAEE ρύθμιση εισφορών νέα αρχή δικαιολογητικά Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους ασφαλισμένους του ότι, έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης για υπαγωγή των μέχρι 31/12/2012 ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ρύθμιση ΝΕΑ ΑΡΧΗ του ΟΑΕΕ . Με τη ρύθμιση ΝΕΑ ΑΡΧΗ του ΟΑΕΕ ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2012, με έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης, ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης, ήτοι: έκπτωση 50% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 01/07/2013, έκπτωση 40% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2014, έκπτωση 35% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2015, έκπτωση 30% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2016 και έκπτωση 25% αν εξοφληθεί μέχρι 30/06/2017, εφόσον, α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος ή β) έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές), αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ανελλιπής καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής. Ειδικότερα ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση ΝΕΑ ΑΡΧΗ. Το δικαίωμα υπαγωγής στην ρύθμιση Νέα Αρχή του ΟΑΕΕ ασκείται άπαξ με αίτηση που υποβάλλεται σε οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης (30/6/2017), συνοδευόμενη από τα πιο κάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά: 1. Για κύρια οφειλή έως πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) - Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους - Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9 - Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13 - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνονται: α. Η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης β. Ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή 2. Για κύρια οφειλή από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000) € έως εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 ευρώ) - Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίου οικονομικού έτους - Έντυπα ΕΤΑΚ ή Ε9 - Βεβαίωση αρμόδιας Υπηρεσίας Υπουργείου Οικονομικών (ΔΟΥ) ότι είναι φορολογικά ενήμερος από 1/1/13 - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνονται: α. η αδυναμία εξόφλησης της συνολικής οφειλής και η δυνατότητα του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην τμηματική καταβολή καθ΄ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, β. ότι δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα και δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή, γ. λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το εισόδημά του, τα χρηματικά διαθέσιμά του, την ακίνητη περιουσία του και το σύνολο των οφειλών του. Ειδικότερα : Κινητές αξίες Ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και κύκλο εργασιών Αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (ΙΒΑΝ) και το ύψος αυτών Οχήματα των οποίων έχει την κυριότητα Απαιτήσεις από τρίτους Οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου ή άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται 3. Για κύρια οφειλή από εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (75.000 €) έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (300.000 €). - Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση 2 και επί πλέον: - Βεβαίωση, που υπέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή, περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και των λοιπών δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και τη βιωσιμότητα της ρύθμισης. Η βεβαίωση-μελέτη βιωσιμότητας , πέραν της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων και λοιπών δικαιολογητικών, πιστοποιεί όλες τις υποχρεώσεις του οφειλέτη προς το κράτος και προς τρίτους, την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ως προς την παροχή επαρκών εγγυήσεων για την υπαγωγή και τήρηση της ρύθμισης και την δυνατότητά του να εξυπηρετήσει ενδεχόμενους παράλληλους διακανονισμούς και οφειλές προς το Δημόσιο ή τρίτους φορείς, την ρευστότητά του και τα προσδοκώμενα έσοδα. Ως ανεξάρτητοι εκτιμητές ορίζονται οι ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί και οι κατέχοντες άδεια ασκήσεως δικηγορικού λειτουργήματος. Η δαπάνη για την αμοιβή των εκτιμητών βαρύνει αποκλειστικά τον οφειλέτη. 4. Για κύρια οφειλή άνω των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) - Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις προηγούμενες 2 και 3 περιπτώσεις και - Σύσταση Εγγύησης για την διασφάλιση της οφειλής που μπορεί να είναι: προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων ή Πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελεύθερου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας – αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη - τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή ή Εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου ή Οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις αρμόδιες αρχές των ασφαλιστικών οργανισμών. Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση εκτός της βεβαίωσης του ανεξάρτητου εκτιμητή και της σύστασης εγγύησης, που μπορούν να υποβληθούν ή αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος. Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται. ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΟΑΕΕ
21/06/2013 - 17:46

Πως θα κάνετε ρύθμιση στον ΟΑΕΕ

Πως θα κάνετε ρύθμιση στον ΟΑΕΕ Ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει οτι την επόμενη εβδομάδα οι οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για ρύθμιση . Με τη ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ» ρυθμίζονται οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 31/12/2012 με έκπτωση στα Τέλη Καθυστέρησης ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης, ήτοι: Έκπτωση 50% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 01/07/2013 Έκπτωση 40% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2014 Έκπτωση 35% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2015 Έκπτωση 30% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2016 Έκπτωση 25% αν η οφειλή εξοφληθεί μέχρι 30/06/2017 Εφόσον, α) δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή έχουν εκπέσει του δικαιώματος β) έχουν υπαχθεί σε άλλες ρυθμίσεις (ενεργές) αρκεί ο αριθμός των δόσεων που θα επιλεγεί να είναι μικρότερος ή ίσος των υπολειπόμενων δόσεων της προηγούμενης ρύθμισης . ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ανελλιπής καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2013 και εφεξής. Ειδικότερα ασφαλισμένοι που οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές από 1/1/2013 και μετά θα πρέπει να τις καταβάλλουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής τους στη ρύθμιση. ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ Εφάπαξ εξόφληση Η καταβολή της πρώτης (1) δόσης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης. Καταβολή δόσης με πάγια εντολή στο τέλος κάθε μήνα. Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) δόσης (πλην της πρώτης ) έως την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης και καταβάλλεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ Όλοι οι ασφαλισμένοι πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων. Λεπτομερείς πληροφορίες για την ρύθμιση «Νέα Αρχή» και την πάγια ρύθμιση θα δοθούν με σχετική εγκύκλιο Η ημερομηνία εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα.
21/06/2013 - 14:09

ΟΑΕΕ ρύθμιση οφειλών 2013 στο idika.gr

ΟΑΕΕ ρύθμιση οφειλών 2013 στο idika.gr Ο ΟAEE ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ασφαλισμένους που επιθυμούν να ενταχθούν στην ρύθμιση του ΟΑΕΕ 2013 για τις ασφαλιστικές εισφορές ότι θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις ηλεκτρονικά στο idika.gr Συγκεκριμένα ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει ότι σε η εφαρμογή για την ηλεκτρονική αίτηση για ρύθμιση οφειλών στον ΟΑΕΕ, του idika.gr είναι σε στάδιο ανάπτυξης και την ερχόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η λειτουργία της εφαρμογής . Ως γνωστόν, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην του ΙΚΑ, εξυπηρετούνται αποκλειστικά από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., η οποία και έχει αναλάβει το δύσκολο έργο υλοποίησης της μηχανογραφημένης εφαρμογής των νέων αυτών ρυθμίσεων.
20/06/2013 - 20:04

oaee.gr νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ

oaee.gr νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ Ο OAEE βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Οργανισμού, θα έχουν από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, τη δυνατότητα χρήσης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον ιστότοπο oaee.gr , σε ένα ασφαλές και πιστοποιημένο περιβάλλον, με σκοπό τη λήψη πληροφοριών για θέματα ασφάλισης και συνταξιοδότησης. Με τον τρόπο αυτό ο OAEE ανταποκρίνεται στην ανάγκη βελτίωσης της ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του με σύγχρονα μέσα. Έτσι: περιορίζεται η γραφειοκρατία, επιτυγχάνεται ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, μειώνεται η ανάγκη προσέλευσης των συναλλασσόμενων στα γραφεία του Οργανισμού, εξοικονομούνται ώρες εργασίας, για διεκπεραίωση των λοιπών αιτημάτων των ασφαλισμένων, σε συντομότερο χρόνο. Σε πρώτη φάση, οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ, θα μπορούν, μέσα από τον ιστότοπο του oaee.gr να: εκτυπώνουν βεβαιώσεις εισφορών εκτυπώνουν τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων εκτυπώνουν βεβαιώσεις αποδοχών συνταξιούχων για φορολογική χρήση παρακολουθούν και να ενημερώνονται για την πορεία εξέλιξης του συνταξιοδοτικού αιτήματός τους, που έχουν υποβάλλει στον ΟΑΕΕ Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΕ στο oaee.gr προς τους ασφαλισμένους του, θα εμπλουτίζονται συνεχώς, στην κατεύθυνση υλοποίησης του κεντρικού στόχου του Οργανισμού, που αποτελεί η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
20/06/2013 - 16:53

Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ ηλεκτρονικά στο oaee.gr

Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ ηλεκτρονικά στο oaee.gr Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους συνταξιούχους του, ότι από σήμερα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν τη βεβαιώση αποδοχών συντάξεων ΟΑΕΕ του έτους 2012 μέσα από τον ιστότοπο του Οργανισμού στο oaee.gr πληκτρολογώντας το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ τους. για να μπείτε στο oaee.gr και να εκτυπώσετε την βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ πατήστε εδώ Η υπηρεσία του oaee.gr για την βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ αφορά τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ καθώς και τους συνταξιούχους των Τομέων (ΤΑΝΤΠ, ΤΕΑΑ & ΤΕΑΠΥΚ).
19/06/2013 - 10:14

Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ τι κάνω εαν δεν έχει έρθει

Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ τι κάνω εαν δεν έχει έρθει Ο ΟΑΕΕ υπενθυμίζει στους συνταξιούχους του, ότι η βεβαίωση αποδοχών συντάξεων για το έτος 2012 έχουν ήδη αποσταλεί ταχυδρομικώς. Σε περίπτωση μη παραλαβής της βεβαίωσης αποδοχών ΟΑΕΕ , σας ενημερώνει, ότι μπορείτε να παραλαμβάνετε τη βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ από οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ.
17/06/2013 - 13:52

ΟΑΕΕ μεταφέρεται το τμήμα Ηλιούπολης

ΟΑΕΕ μεταφέρεται το τμήμα Ηλιούπολης Ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει ότι το Περιφερειακό Τμήμα Ηλιούπολης θα παραμείνει κλειστό από 26/06/2013 έως και 28/06/2013 λόγω μεταφοράς του στην οδό Ελ. Βενιζέλου 288 & Ευριπίδου 75, Καλλιθέα στον 3οόροφο. Οι ασφαλισμένοι του τμήματος του ΟΑΕΕ , για το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εξυπηρετούνται για επείγουσες περιπτώσεις από τα Περιφερειακά Τμήματα α) Γλυφάδας, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 34, Γλυφάδα και β) Καλλιθέας, το οποίο στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Αριστείδου 153, Καλλιθέα.
17/06/2013 - 08:40

Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ 2013

Βεβαίωση αποδοχών ΟΑΕΕ 2013 Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους συνταξιούχους του σχετικά με τη βεβαιώση αποδοχών έτους 2013, τα εξής:
14/06/2013 - 19:24

ΟΑΕΕ τα κριτήρια για το ΕΚΑΣ 2013

ΟΑΕΕ τα κριτήρια για το ΕΚΑΣ 2013 Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει ότι τον Ιούλιο 2013 θα χορηγηθεί το ΕΚΑΣ έτους 2013, στους συνταξιούχους του Οργανισμού που το δικαιούνται, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από τη συσχέτιση των εισοδηματικών τους στοιχείων. Τα κριτήρια χορήγησης του ΕΚΑΣ απο τον ΟΑΕΕ είναι: Ποσό από συντάξεις: Μέχρι 8.472,89 € Ατομικό φορολογητέο: Μέχρι 9.884,11 € Οικογενειακό φορολογητέο: Μέχρι 15.380,90 € Ποσό σύνταξης: Μέχρι 850,00 € Για τους συνταξιούχους Γήρατος Θανάτου προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωθεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας. Εξαίρεση από τη συμπλήρωση συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου για την καταβολή του εν λόγω επιδόματος , προβλέπεται μόνο για τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι απαραίτητο να πληρούνται και τα 5 κριτήρια. Το ποσό του ΕΚΑΣ που θα χορηγηθεί ανάλογα με το εισόδημα από συντάξεις είναι: Εισόδημα από 0 – 7.715,65 € ΕΚΑΣ 230,00 € Εισόδημα από 7.715,66 € - 8.018,26 € ΕΚΑΣ 172,50 € Εισόδημα από 8.018,27 € - 8.219,93 € ΕΚΑΣ 115,00 € Εισόδημα από 8.219,94 € - 8.472,09 € ΕΚΑΣ 57,50 € Ειδικά, το ποσό των 30,00 € μηνιαίως δικαιούνται, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, όσοι: Ποσό από συντάξεις, μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα από 8.472,10 € - 9.200,00 € Ατομικό φορολογητέο και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο έως 9.884,11 € Οικογενειακό φορολογητέο και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο έως 13.500,00 € Σημείωση: Στα παραπάνω κριτήρια δεν συνυπολογίζονται τα ποσά: πολεμικής σύνταξης (στρατιωτική σύνταξη πολεμικής περιόδου), σύνταξης πολύτεκνης μητέρας καθώς και των βοηθημάτων που χορηγεί το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Να σημειωθεί ότι αποδεικτικό στοιχείο των εισοδηματικών κριτηρίων αποτελεί το εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2012 (εισόδημα χρήσης 01/01/2011 έως 31/12/2011). Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/12981/912/29.5.2013 έγγραφο Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ που ενδεχομένως έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί από 1η Ιανουαρίου 2013 σε συνταξιούχους που δεν το δικαιούνται και εφεξής, θα αναζητούνται σύμφωνα με τη ρητή σχετική αναφορά της διάταξης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις που μετά από τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων έτους 2013 προκύψουν διαφορές ποσών ΕΚΑΣ ( π.χ, έχουν καταβληθεί υψηλότερα ποσά ΕΚΑΣ από αυτά που ο συνταξιούχος δικαιούται), οι διαφορές αυτές αναζητούνται και θα παρακρατηθούν από 1-7-2013 στο ¼ του ποσού τις σύνταξης και μέχρι εξοφλήσεως της οφειλής . Σε όσους γίνει διακοπή του ΕΚΑΣ 1/7/2013 λόγω ασαφών εισοδηματικών κριτηρίων θα αποσταλεί ειδικό ενημερωτικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν, τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον ΟΑΕΕ της περιοχής τους.
11/06/2013 - 11:22

Βεβαίωση ΟΑΕΕ για την εφορία

Βεβαίωση ΟΑΕΕ για την εφορία ταχυδρομικά η αποστολή Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ενημερώνει τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, ότι η βεβαίωση αποδοχών συντάξεων του έτους 2012 για φορολογική χρήση θα αποσταλούν εντός της εβδομάδος ταχυδρομικώς .
10/06/2013 - 11:20

Ασφάλιση ΟΑΕΕ για μέλη ΔΣ ΑΕ εταιριών

Ασφάλιση ΟΑΕΕ για μέλη ΔΣ ΑΕ εταιριών Ασφάλιση απο τον ΟΑΕΕ θα έχουν τα μέλη των ΔΣ εταιριών ΑΕ με ποσοστό 3% εως και 5% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας. Συγκεκριμένα με εγκύκλιο του ο ΟΑΕΕ καθορίζει την ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ εταιριών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013. Με την 20/2013 εγκύκλιο κοινοποιηθήκαν οι διατάξεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013, σύμφωνα με τις οποίες από 18-4-2013 και εφεξής στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται τα μέλη του ΔΣ των Α.Ε με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον. Με τη ρύθμιση αυτή έπαυσε η διαφοροποίηση των προϋποθέσεων υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των μελών του ΔΣ των ΑΕ ανάλογα με το αντικείμενο της επιχείρησης (επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα – ποσοστό 5%, εμπορία ποσοστό 3%), η οποία ίσχυσε από 11-4-2012 με τις διατάξεις του άρθρου 116 του ν.4072/2012. (Σχ. Εγκύκλιος 54/2012). Οι ρυθμίσεις του άρθρου 49 του ν.4144/2013 καταλαμβάνουν και τα μέλη ΔΣ Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και υπό την ισχύ των διατάξεων του άρθρου 116 του ν.4072/2012 δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013. Οι περιπτώσεις αυτές επανεξετάζονται από 18-4-2013 (ημερομηνία ισχύος άρθρου 49 του ν.4144/2013). Κατόπιν τούτων τα περιφερειακά τμήματα ΟΑΕΕ θα πρέπει να εντοπίσουν τις περιπτώσεις των μελών ΔΣ ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% , που στο χρονικό διάστημα 11-4-2012 /17-4-2013 δεν υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ ή διαγράφησαν από την ασφάλισή του και να προβούν στην εγγραφή τους ή την επανεγγραφή τους αναλόγως από 18-4-2013.
07/06/2013 - 18:52

Μεταφέρεται ο ΟΑΕΕ Δάφνης

Μεταφέρεται ο ΟΑΕΕ Δάφνης Το Περιφερειακό Τμήμα OAEE Δάφνης θα παραμείνει κλειστό από 12/06/2013 έως και 14/06/2013 λόγω μεταφοράς του στην οδό Ελ. Βενιζέλου 288 & Ευριπίδου 75 Καλλιθέα στον 3ο όροφο. Οι ασφαλισμένοι του τμήματος για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα εξυπηρετούνται για επείγουσες περιπτώσεις από το Περιφερειακό Τμήμα Καλλιθέας το οποίο στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Αριστείδου 153 Καλλιθέα.
07/06/2013 - 16:28

Στο ΝΣΚ η εγκύκλιο του ΟΑΕΕ για την διαδοχική ασφάλιση

Στο ΝΣΚ η εγκύκλιο του ΟΑΕΕ για την διαδοχική ασφάλιση Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους παραπέμπει την εγκύκλιο του ο ΟΑΕΕ που προέβλεπε ότι οι ασφαλισμένοι που αιτούνταν συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση θα είχαν δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να τους πιάνουν τα νέα όρια ηλικίας που ισχυουν απο την 1/1/2013. Ο ΟΑΕΕ υποστηρίζει ότι η εγκύκλιος είναι απολύτως ορθή και στηρίζεται στις διατάξεις που ισχύουν για τη διαδοχική ασφάλιση όπου δίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης όχι από το τελευταίο Ταμείο (εν προκειμένω από τον ΟΑΕΕ), αλλά, από το προηγούμενο αν δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις. Η απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ για την εγκύκλιο αναφέρει: Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΕ το περιεχόμενο της με αρ.28/2013 εκδοθείσας εγκυκλίου του Οργανισμού, κατ' εφαρμογήν του πρώτου άρθρου υποπαρ. ΙΑ4 παρ.1-5 του Ν. 4093/2012, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3863/2010, παρακολουθεί επί πλέον την πάγια νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων και του ΣτΕ, κατά την οποίαν οι συνταξιοδοτικές υποθέσεις αξιολογούνται και κρίνονται κατά τον χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Προκειμένου συνεπώς, να αποφευχθούν ανεπιθύμητοι μελλοντικοί δικαστικοί αγώνες μεταξύ των ενδιαφερομένων και του Οργανισμού, εξαιτίας πιθανών διαφορετικών νομικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων, παρακαλείται ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την υποβολή σχετικού ερωτήματος προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Εν τω μεταξύ, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα συνεχίζουν να απέχουν από την εξέταση τυχόν υποβληθεισών αιτήσεων, όπως και ως τώρα έπρατταν, μέχρι την έκδοση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και την αποδοχή της από τον Υπουργό. 2. Εκφράζει την οδυνηρή έκπληξή του για την ευκολία μετατροπής, μιας νομικού χαρακτήρα διαφορετικής ερμηνευτικής προσέγγισης, σε “Φάμπρικα με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις” με “την συνεργασία υψηλά αμειβομένων δικηγορικών γραφείων” , καθώς και για την φιλοξενία αυτής της κατασκευασμένης στρέβλωσης, στο φύλλο της Κυριακής 02/06/2013 της έγκριτης εφημερίδας “ΤΟ ΒΗΜΑ”.
05/06/2013 - 11:22

ΟΑΕΕ :Αλλαγές στα δικαιολογητικά περί παράτασης σύνταξης αναπηρίας

ΟΑΕΕ :Αλλαγές στα δικαιολογητικά περί παράτασης σύνταξης αναπηρίας Τροποποίηση της αρ. 24/ 15-05-2013 εγκυκλίου περί παράτασης της σύνταξης λόγω αναπηρίας, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Με την αρ. 24/2013 Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών γνωστοποιούνται οι διατάξεις αρθρ. 66 ν. 4144/2013 περί παράτασης της συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και των παροχών ασθενείας για ένα εξάμηνο και καθορίζονται οι όροι εφαρμογής τους. Ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ορίζεται ότι εφόσον από την χρονική στιγμή της κατάθεσης του αιτήματος εξέτασης στα ΚΕ.Π.Α. έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών, θα πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση από τα ΚΕ.Π.Α. στην οποία να αναφέρεται ότι το αίτημα εκκρεμεί προς κρίση χωρίς υπαιτιότητα του συνταξιούχου. Επειδή στην πράξη διαπιστώνεται ότι δεν είναι δυνατός ο αντικειμενικός καθορισμός της υπαιτιότητας του συνταξιούχου, και επειδή ο συνταξιούχος κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης καλείται να δηλώσει, με γνώση των συνεπειών του Νόμου, αν η κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. εκκρεμεί χωρίς υπαιτιότητά του, τροποποιούμε την προαναφερόμενη εγκύκλιο ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καταργώντας την αναζήτηση της Βεβαίωσης ΚΕ.Π.Α.
04/06/2013 - 14:06

ΟΑΕΕ τον Ιούλιο το ΕΚΑΣ 2013

ΟΑΕΕ τον Ιούλιο το ΕΚΑΣ 2013 Ο ΟAEE ανακοινώνει ότι, η χορήγηση του ΕΚΑΣ έτους 2013 θα καταβληθεί με την σύνταξη του Ιουλίου, όπως είχε εξάλλου πληροφορήσει όλους όσους είχαν ενδιαφερθεί. Για τον έλεγχο των δικαιούχων του ΕΚΑΣ , απαιτείται η διασταύρωση των εισοδημάτων έτους 2011 (οικ.έτος 2012) ώστε να χορηγηθεί σε όσους το δικαιούνται βάσει των κριτηρίων αυτών και να διακοπεί στους λοιπούς. Το σχετικό αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων παρέλαβε η ΗΔΙΚΑ στις 15 Μαΐου 2013, οπότε και άρχισε από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ ο εισοδηματικός έλεγχος. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτείται η εκ νέου αποστολή στο Κέντρο Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων, για τον τελικό έλεγχο, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή του ΕΚΑΣ και ο προσδιορισμός των αντιστοιχουσών κρατήσεων και μειώσεων. Επειδή η αποστολή στο Κέντρο Ελέγχου Πληρωμών Συντάξεων του αρχείου καταβολών συντάξεων οφείλει να γίνει το αργότερο έως στις 10 κάθε μήνα, επομένως και έως 10 Μαΐου για τις συντάξεις του Ιουνίου ήταν αδύνατο να γίνει η χορήγηση του ΕΚΑΣ με τη σύνταξη μηνός Ιουνίου.
04/06/2013 - 10:59

ΟΕΣΠ Αντίθετη στο κλείσιμο της διεύθυνσης ΟΑΕΕ Πελοποννήσου

ΟΕΣΠ Αντίθετη στο κλείσιμο της διεύθυνσης ΟΑΕΕ Πελοποννήσου Την αντίθεσή της στο κλείσιμο της περιφερειακής διεύθυνσης του ΟΑΕΕ Πελοποννήσου, εκφράζει με επιστολή της στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ιωάννη Βρούτση, η Ο.Ε.Σ.Π Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων, η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων σημειώνει ότι χρειάζεται νοικοκύρεμα του κράτος, η κατεύθυνση όμως που επιδιώκεται μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα, «ότι επιδιώκεται οργανωμένα η πλήρης ερήμωση, των μικρότερων περιφερειών ή έστω υπάρχει παντελής αδιαφορία για το μέλλον τους». Προσθέτει πως, «η μεταφορά της Διεύθυνσης Πελοποννήσου έχει να προσδώσει οικονομική και ψυχική ταλαιπωρία σε χιλιάδες συνταξιούχους και ασφαλισμένους, που για οποιαδήποτε αίτημά τους θα πρέπει να απευθύνονται στην Διεύθυνση Πατρών» και ζητάει την παραμονή της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Η Ομοσπονδία των εμπόρων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδας υπογραμμίζει πως, «η Διεύθυνση Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη, εξυπηρετεί 5 νομούς (Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας) σε θέματα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά και κατά περίπτωση θέματα που άπτονται της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής. Η περιοχή της Τρίπολης, δεδομένης της τοποθέτησής της στο κέντρο της Πελοποννήσου αποτελεί εύκολη πρόσβαση για τους κατοίκους της Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου. Αντίθετα, η μεταγωγή στην Διεύθυνση Πατρών, είναι χρονοβόρα και έχει πολλαπλάσιο κόστος μετακίνησης», ενώ σημειώνει και το άθλιο οδικό δίκτυο της Κορίνθου-Πατρών. Επίσης, επισημαίνει πως με την ενοποίηση των ταμείων ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ η Διεύθυνση Πελοποννήσου παρά την ελλιπή στελέχωσή της και την έλλειψη ηλεκτρονικής υποδομής κατάφερε να υλοποιήσει του στόχους της, όπου το Τμήμα Ασφάλισης δεν έχει εκκρεμότητες και το Τμήμα Συντάξεων επεξεργάζεται αιτήματα του τρέχοντος μηνός, ενώ παράλληλα, καθημερινά εξυπηρετούνται εκατοντάδες ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι. Και η επιστολή καταλήγει: «όποιες αποφάσεις παίρνονται για την αναδιοργάνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΟΑΕΕ Πελοποννήσου, δεν δύνανται να αγνοούν τη βασική εξυπηρέτηση και ευθύνη απέναντι στους ασφαλισμένους αλλά και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, αποτρέποντας τον περαιτέρω κοινωνικό και οικονομικό μαρασμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
03/06/2013 - 20:19

ΕΚΑΣ 2013 απο τον ΟΑΕΕ στην σύνταξη του Ιουλίου

ΕΚΑΣ 2013 απο τον ΟΑΕΕ στην σύνταξη του Ιουλίου Δεν έλαβαν το βοήθημα του ΕΚΑΣ σήμερα οι δικαιούχοι του ΟΑΕΕ στους οποίους κατεβλήθη σήμερα η σύνταξη του Ιουνίου. Το ΕΚΑΣ, όπως διευκρινίστηκε από τη διοίκηση του ΟΑΕΕ, θα πιστωθεί στους λογαριασμούς τους μαζί με τη σύνταξη του Ιουλίου τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2013. Το ΕΚΑΣ δεν δόθηκε στους δικαιούχους απο τον ΟΑΕΕ, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος των εισοδημάτων τους.
03/06/2013 - 15:45

Συντάξεις ΟΑΕΕ ΤΕΑΑ πληρωμή μέσω τράπεζας

Συντάξεις ΟΑΕΕ ΤΕΑΑ πληρωμή μέσω τράπεζας απο τον Ιούνιο 2013 Ο ΟΑΕΕ ενημερώνει τους συνταξιούχους του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών ΟΑΕΕ – ΤΕΑΑ ότι από το μήνα Ιούνιο 2013 αλλάζει ο τρόπος πληρωμής των συντάξεων τους. Οι συντάξεις θα πιστώνονται - μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ- στην τράπεζα επιλογής των συνταξιούχων και συγκεκριμένα στο λογαριασμό IBAN που είχαν δηλώσει κατά την απογραφή τους.
03/06/2013 - 08:46

Ανακαλείται η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ για την συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση

Ανακαλείται η εγκύκλιος του ΟΑΕΕ για την συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση Ανακαλείται εγκύκλιος του ΟΑΕΕ μέχρι να υπάρξει γνωμοδότηση απο την Γενική Διεύθυνση της Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η εγκύκλιος προέβλεπε για τους ασφαλισμένους που αιτούνταν συνταξιοδότηση με διαδοχική ασφάλιση την δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να τους πιάνουν τα νέα όρια ηλικίας που ισχυουν απο την 1/1/2013. Ο υπουργός Εργασίας, για το θέμα δήλωσε χθες ότι για την ορθότητα ή μη της εγκυκλίου θα αποφανθεί η Γενική Διεύθυνση η οποία θα έχει, στο εξής, την αρμοδιότητα του ελέγχου των εγκυκλίων όλων των Ταμείων. Ο υπουργός Εργασίας διευκρίνισε, όπως αναφέρει η Ημερησία ότι δεν θα υπάρξει αλλαγή του νόμου για την διαδοχική ασφάλιση. Για το θέμα που ανέκυψε θα ενημερωθεί ο υπουργός σήμερα και από τη διοίκηση του ΟΑΕΕ η οποία υποστηρίζει ότι η εγκύκλιος είναι απολύτως ορθή και στηρίζεται στις διατάξεις που ισχύουν για τη διαδοχική ασφάλιση που δίνουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησης όχι από το τελευταίο Ταμείο (εν προκειμένω από τον ΟΑΕΕ), αλλά, από το προηγούμενο αν δεν συμπληρώνονται οι προϋποθέσεις.
Σελίδα 1 από 10

Η Επικαιρότητα Τώρα