ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ ΤΕΙ

28/02/2018 - 11:44

Τι θα γίνει με τις μεταγραφές των φοιτητών

Διευκρινήσεις για τις μετεγγραφές που αφορούν αδέλφια δίνει η τροπολογία του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το οποίο πέρασε από τη Βουλή το βράδυ της Δευτέρας.
25/06/2013 - 11:43

Erasmus 2013-14

Erasmus 2013-14 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποβολή Αιτήσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus 2013-14 Σε συνέχεια της Αριθ. 42 Σύμβασης Erasmus ΑΣΠΑΙΤΕ/ΙΚΥ 2013/14 η οποία διαβιβάσθηκε στην ΑΣΠΑΙΤΕ με το αριθ. πρωτ. ΕΡ/1610/17.06.13 διαβιβαστικό, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι Φοιτητές και Μέλη του Διδακτικού και Διοικητικού Προσωπικού της Σχολής να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου ως εξής: 1. Κινητικότητα Φοιτητών για Σπουδές (SMS)Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για περίοδο Σπουδών Erasmus κατά το ακαδ. έτος 2013-14 καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος σε συνεργασία με τον Ακαδ. Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα της Σχολής (www.aspete.gr – Erasmus – Κινητικότητα Φοιτητών -Σπουδές). Επισημαίνεται ότι οι ημερομηνίες υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, κλπ, προς τα Ιδρύματα Υποδοχής καθορίζονται από τα ίδια τα Ιδρύματα (βλ. Ιστοσελίδες συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων και σχετ. έγγραφο ΕΡ/1234/25.04.13 του Γραφείου Erasmus της Σχολής, ανηρτημένο στις Ανακοινώσεις Erasmus). Επισημαίνεται, επίσης, ότι βασικό κριτήριο για την τελική έγκριση/επιλογή φοιτητή είναι η Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα Υποδοχής, καθώς και η σχετική έγκριση από το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ.Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013.Έντυπο Αίτησης: www.aspete.gr – Erasmus – Κινητικότητα Φοιτητών –Συνοδευτικά Έγγραφα. 2. Κινητικότητα Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση (SMP)Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές για Πρακτική Άσκηση Erasmus κατά το ακαδ. έτος 2013/14 καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος σε συνεργασία με τον Ακαδ. Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος και σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα της Σχολής (www.aspete.gr – Erasmus – Κινητικότητα Φοιτητών - Πρακτική Άσκηση). Επισημαίνεται ότι βασικό κριτήριο για την τελική έγκριση/επιλογή φοιτητή είναι η Βεβαίωση Αποδοχής από το Ίδρυμα/Οργανισμό/Επιχείρηση Υποδοχής, καθώς και η σχετική έγκριση από το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ.Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013.Έντυπο Αίτησης: www.aspete.gr – Erasmus – Κινητικότητα Φοιτητών –Συνοδευτικά Έγγραφα3. Κινητικότητα Προσωπικού με Σκοπό τη Διδασκαλία (STA)Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση κατά το ακαδ. έτος 2013/14 με σκοπό τη Διδασκαλία καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου στο Τμήμα τους με κοινοποίηση στο Γραφείο Erasmus της Σχολής και σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα της Σχολής (www.aspete.gr – Erasmus – Κινητικότητα Προσωπικού - Διδασκαλία). Επισημαίνεται ότι για την αξιολόγηση και διεκπεραίωση της αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής Πρόσκλησης από το Ίδρυμα Υποδοχής, αλλά και η έγκριση μετακίνησης/απουσίας για τις αναφερόμενες ημερομηνίες από το Συμβούλιο του οικείου Τμήματος. Επισημαίνεται, επίσης, ότι βασικό κριτήριο για την τελική έγκριση/επιλογή δικαιούχου είναι το αρμοδίως εγκεκριμένο και υπογεγραμμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας το οποίο υποβάλλει ο υποψήφιος και το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του Παραρτήματος Α της προς υπογραφή Σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ΑΣΠΑΙΤΕ (βλ. Ιστοσελίδα Σχολής ως ανωτέρω - υποενότητα «Συνοδευτικά Έγγραφα»).Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013.Έντυπο Αίτησης: www.aspete.gr – Erasmus – Κινητικότητα Προσωπικού – Συνοδευτικά Έγγραφα. 4. Κινητικότητα Προσωπικού με Σκοπό την Επιμόρφωση (STT)Οι ενδιαφερόμενοι για μετακίνηση κατά το ακαδ. έτος 2013/14 με σκοπό την Επιμόρφωση καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέσω πρωτοκόλλου στο Γραφείο Erasmus της Σχολής και σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι ανηρτημένες στην Ιστοσελίδα της Σχολής (www.aspete.gr – Erasmus – Κινητικότητα Προσωπικού-Επιμόρφωση). Επισημαίνεται ότι για την αξιολόγηση και διεκπεραίωση της αίτησης είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχετικής Πρόσκλησης ή Αποδοχής από το Ίδρυμα/Οργανισμό Υποδοχής, αλλά και η έγκριση μετακίνησης/απουσίας για τις αναφερόμενες ημερομηνίες από το οικείο Τμήμα. Επισημαίνεται επίσης ότι βασικό κριτήριο για την τελική έγκριση/επιλογή δικαιούχου είναι το αρμοδίως εγκεκριμένο και υπογεγραμμένο Πρόγραμμα Εργασίας το οποίο υποβάλλει ο υποψήφιος και το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία του Παραρτήματος Α της προς υπογραφή Σύμβασης μεταξύ δικαιούχου και ΑΣΠΑΙΤΕ (βλ. Ιστοσελίδα Σχολής ως ανωτέρω - υποενότητα «Συνοδευτικά Έγγραφα»). Για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2013.Έντυπο Αίτησης: www.aspete.gr – Erasmus – Κινητικότητα Προσωπικού – Συνοδευτικά Έγγραφα. Για λόγους διαφάνειας, αλλά και για την καλύτερη διαχείριση του Προγράμματος, επισημαίνονται, επίσης, τα εξής:Α) Με στόχο την προώθηση κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού γνωστικών αντικειμένων με μειωμένη μέχρις στιγμής κινητικότητα στην ΑΣΠΑΙΤΕ (παραγρ. IV Τελικής Αφηγηματικής Έκθεσης για τη Διαχείριση των Κοινοτικών Κονδυλίων Erasmus 2012/13 και 2013/14), προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν μετακινηθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο του Προγράμματος ή από Τμήματα με μειωμένη ή/και μηδενική κινητικότητα.Β) Ειδικά για την κινητικότητα διοικητικού προσωπικού με σκοπό την επιμόρφωση, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές προς τους αιτούντες (Εθνική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 2013) προτεραιότητα θα δοθεί στη μετακίνηση υποψηφίων που σχετίζονται με Ευρωπαϊκά και Διεθνή Προγράμματα, εφόσον μετακινούνται για πρώτη φορά, άλλως προτεραιότητα έχουν οι μετακινούμενοι για πρώτη φορά. erasmus 2013-14
21/06/2013 - 17:27

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του σχεδίου "Αθηνά" από φοιτητές ΤΕΙ

Προσφυγή στο ΣτΕ κατά του σχεδίου "Αθηνά" από φοιτητές ΤΕΙ Η πρώτη προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά του σχεδίου «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των ΑΕΙ της χώρας, κατατέθηκε από 74 Σερραίους φοιτητές. Ειδικότερα, στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο προσέφυγαν 74 σπουδαστές του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων του ΤΕΙ Σερρών, οι οποίοι παράλληλα είναι και κάτοικοι των Σερρών. Σύμφωνα με το σχέδιο «Αθηνά» και το Προεδρικό Διάταγμα 102/2013, το ΤΕΙ Σερρών μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης μαζί με άλλα Τμήματα συγχωνεύθηκαν σε ένα Τμήμα (Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων) της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, με έδρα την πρωτεύουσα. Οι σπουδαστές υπογραμμίζουν ότι το Τμήμα που σπούδαζαν «μετακόμισε» 600 χιλιόμετρα μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους, χωρίς μάλιστα να υπάρχει στο ΠΔ 102/2013 καμία μεταβατική πρόβλεψη για τη συγκεκριμένη συγχώνευση και την «τύχη» των φοιτητών, σε αντίθεση με άλλες συγχωνεύσεις ή μεταφορά έδρας που έγιναν με το σχέδιο «Αθηνά», για τις οποίες δόθηκε μεταβατικό χρονικό περιθώριο, έτσι ώστε οι υπάρχοντες φοιτητές να αποφοιτήσουν και στη συνέχεια να μεταφερθεί ή να συγχωνευθεί το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Παράλληλα, οι φοιτητές τονίζουν ότι η συγχώνευση αυτή είναι αντίθετη με τις συνταγματικές αρχές της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της πλήρους αυτοδιοίκησης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (άρθρο 16 Συντάγματος), όπως επίσης είναι σε αντίθεση με τη συνταγματική αρχή της αυτοτέλειας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Ακόμη, τονίζουν ότι παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, σε συνδυασμό με την επίσης συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, ενώ ταυτόχρονα παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της ασφάλειας δικαίου. Οι συνταγματικές αυτές αρχές, υπογραμμίζουν οι Σερραίοι σπουδαστές, δεν επιτρέπουν την αιφνιδιαστική μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, όπως ακριβώς έγινε με το ΤΕΙ Σερρών. Επίσης, σύμφωνα με τους ίδιους, παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της ισότητας (άρθρο 4 Συντάγματος).
21/06/2013 - 11:40

VOUCHER IEK υποβολή βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης

VOUCHER IEK υποβολή βεβαιώσεων επιτυχούς παρακολούθησης Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δια Βίου Μάθησης,και σε σχέση με τους οριστικούς Πίνακες Ωφελουμένων της Πράξης «Επιταγή (Voucher) Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» της περιόδου 2012 - 2013 ανακοινώνεται ότι : Προκειμένου να καταβληθεί η α’ δόση της «επιταγής», οι ωφελούμενοι καλούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του φθινοπωρινού εξαμήνου κατάρτισης του 2012 στο Δημόσιο ΙΕΚ στο οποίο κατέθεσαν και τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων με προθεσμία προσκόμισης των παραπάνω την Παρασκευή 28/06/2013 . ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΔΒΜ)Οι ωφελούμενοι των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ., οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στο Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους, δεν απαιτείται να προσέλθουν στα Δ.Ι.Ε.Κ. για την υποβολή των βεβαιώσεων παρακολούθησης, τα οποία θα αναλάβουν για λογαριασμό τους την έκδοση και πιστοποίηση των βεβαιώσεων μέσω του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση θα πρέπει να εκδοθεί από το αρμόδιο Δ.Ι.Ε.Κ. και να προστεθεί στο φυσικό αρχείο (φάκελο) των δικαιολογητικών που τηρείται από το κάθε Δ.Ι.Ε.Κ.Σε περίπτωση που, για κάποιο λόγο, ωφελούμενοι των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ. είχαν καταθέσει το φάκελο των δικαιολογητικών τους σε Δ.Ι.Ε.Κ. διαφορετικό του Δ.Ι.Ε.Κ. φοίτησής τους, οφείλουν να υποβάλουν και αυτοί τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2012 στο Δ.Ι.Ε.Κ. που έλεγξε και τηρεί το φάκελο των δικαιολογητικών τους. Β. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΔΒΜ ΙΕΚΟι ωφελούμενοι των Ιδιωτικών & των μη εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (ΙΕΚ ΕΚΑΒ, ΟΤΕΚ, ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ) οφείλουν να υποβάλουν στο Δ.Ι.Ε.Κ. στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων τις εξής βεβαιώσεις:α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2012, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Για τους ωφελούμενους των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. που δεν εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (π.χ. ΙΕΚ ΟΤΕΚ, ΕΚΑΒ, Σιβιτανιδείου) δεν ισχύει η ανωτέρω υποχρέωση θεώρησης, παρά μόνον τα όσα ορίζονται από τους σχετικούς Κανονισμούς Σπουδών / Λειτουργίας αναφορικά με την έκδοση και πιστοποίηση των σχετικών βεβαιώσεων. και β) βεβαίωση αναφορικά με το ύψος του ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων για το Φθινοπωρινό εξάμηνο του 2012 σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Πράξης (http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/) μαζί με το παρόν Δελτίο Τύπου. Στο ποσό των διδάκτρων δε συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα έξοδα (π.χ. παράβολα).Σημειώνεται ότι, η βεβαίωση που αφορά στο ύψος των καταβληθέντων διδάκτρων δεν απαιτείται να θεωρηθεί από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., αλλά θα πρέπει να εκδοθεί από τα Ιδιωτικά και τα μη εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημόσια Ι.Ε.Κ. για κάθε έναν ωφελούμενο ξεχωριστά, φέροντας τη σφραγίδα και υπογραφή από το Διευθυντή του ΙΕΚ ή το Διευθυντή Σπουδών, και εν συνεχεία να κατατεθεί από τον ωφελούμενο στο αρμόδιο Δ.Ι.Ε.Κ.Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ποσό κάθε δόσης της επιταγής ισούται με τα δίδακτρα, τα οποία καταβάλλουν οι Έλληνες και οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., που καταρτίζονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ήτοι κατά μέγιστο 367 Ευρώ ανά εξάμηνο). Στην περίπτωση των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. που δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλουν δίδακτρα μειωμένα, το ποσό της επιταγής ισούται με το ύψος των μειωμένων διδάκτρων.
20/06/2013 - 16:17

Τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ ζητά ο ΣτΠ

Τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων ΤΕΙ ζητά ο ΣτΠ Ένα θέμα, που ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αναδείξει στις ετήσιες εκθέσεις του από το 1999 μέχρι σήμερα, απασχόλησε την Ανεξάρτητη Αρχή και πάλι, με αφορμή καταγγελία που δέχθηκε από διαμαρτυρόμενο πολίτη, καθώς η θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΔΕΔΔΗΕ) δεν έκανε δεκτό φάκελο που υπέβαλε, με την αιτιολογία ότι τα περιλαμβανόμενα σε αυτόν τοπογραφικά διαγράμματα φέρουν υπογραφή από τοπογράφο μηχανικό της τεχνολογικής εκπαίδευσης και όχι από διπλωματούχο τοπογράφο μηχανικό των ημεδαπών πολυτεχνικών σχολών. Όπως σημειώνει η Αρχή, ο νόμος 4663/1930 προβλέπει ότι δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαταγμάτων έχουν οι αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί και οι πολιτικοί μηχανικοί των πολυτεχνικών σχολών της χώρας που δραστηριοποιούνται κατ' αρχήν σε όλο το εύρος του αντίστοιχου επαγγέλματος διεξάγοντας όλες τις δυνατές επαγγελματικές πράξεις. Επίσης, δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι πολιτικοί υπομηχανικοί υπό τους περιορισμούς που θέτει το ΒΔ 769/1972. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων τοπογραφίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) είχαν αρχικά ρυθμιστεί με το ΠΔ 318/1994. Στη συνέχεια αυτά ακυρώθηκαν με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (678/2005), με αποτέλεσμα έκτοτε το ζήτημα να παραμένει σε εκκρεμότητα. Ο Συνήγορος με έγγραφό του προς το υπουργείο Παιδείας ζήτησε να ληφθεί μέριμνα, ώστε να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της χορήγησης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους πτυχιούχους ΤΕΙ, το συντομότερο δυνατό. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας απάντησε ότι το έτος 2009 είχαν συνταχθεί και προωθηθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχέδια ΠΔ για τον καθορισμό επαγγελματικών δικαιωμάτων σε 23 ειδικότητες ΤΕΙ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονταν και οι ειδικότητες του ΠΔ 318/1994. Το ΣτΕ ωστόσο αποφάνθηκε ότι ορισμένα από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στα σχέδια ΠΔ δεν βρίσκουν έρεισμα στην ισχύουσα νομοθεσία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η απαιτούμενη διαδικασία. Επιπλέον, ενημέρωσε την Αρχή ότι το ζήτημα μελετάται προς το παρόν από το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και από το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, προκειμένου να διατυπώσουν γνώμη. Εν όψει της χρονοβόρας αυτής διαδικασίας, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει και πάλι την αναγκαιότητα επίσπευσης των απαιτούμενων διαδικασιών, καθώς, εν μέσω οικονομικής κρίσης, στερούνται του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος στην εργασία κάτοχοι πτυχίων ιδρυμάτων που έχουν ενταχθεί στην ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα.
19/06/2013 - 12:55

Θερινά σχολεία ΤΕΙ Ιονίων νήσων 2013

Θερινά σχολεία ΤΕΙ Ιονίων νήσων 2013 Tα θερινά σχολεία ΤΕΙ Ιονίων νήσων λειτουργούν για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τη Λευκάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για σεμινάρια που απευθύνονται σε επαγγελματίες αλλά και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται και πληροί τις προδιαγραφές, με πολλαπλά αντικείμενα. Ιδιαίτερα δημοφιλές είναι το θερινό μάθημα για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική αμπελουργία και οινοποίηση, ενώ υπάρχουν ακόμα μαθήματα για την κοινωνική οικονομία, τον βιώσιμο τουρισμό και το περιβάλλον. Θερινά Σχολεία 2013 Στην Κεφαλονιά: 22 Ιουνίου - 4 Ιουλίου και 26 Αυγούστου - 6 ΣεπτεμβρίουΘερινό Σχολείο στη Βιολογική Γεωργία (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητής Εφαρμογών Χ. Γιώτης, Καθηγήτρια Εφαρμογών Ε. Κατσαλήρου) 3 - 13 ΙουλίουΘερινό Σχολείο για την Κοινωνική Οικονομία (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθηγητής Γ. Πιερράκος) 8 - 19 Ιουλίου Θερινό Σχολείο στη Βιολογική Αμπελουργία & Οινολογία (Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Eπ. Καθηγήτρια Ε. Ηρειώτου, Καθηγήτρια Εφαρμογών Ε. Κατσαλήρου) Στη Ζάκυνθο: 8 - 19 ΙουλίουΘερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ανάδειξη, Προβολή και Διαχείριση Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων για την Τουριστική Ανάπτυξη (Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Εφαρμογών Κ. Καμπάση) 15 - 24 ΙουλίουΘερινό Σχολείο Ολοκληρωμένου Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού σε Νησιωτικό Περιβάλλον (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Εφαρμογών Κ. Ποϊραζίδης) 19 - 28 ΑυγούστουΘερινό Σχολείο στον Βιώσιμο Τουρισμό σε Νησιωτικές Προστατευόμενες Περιοχές (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Εφαρμογών Α. Μαρτίνης) 1 - 11 ΣεπτεμβρίουΘερινό Σχολείο για τη Δυναμική και τη Διαχείριση του Μεσογειακού Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Επ. Καθηγητής Α. Καλημέρης Στη Λευκάδα: 8 - 18 Ιουλίου Θερινό Σχολείο στη Διοίκηση των Μέσων Ενημέρωσης (Επιστημονική Υπεύθυνη: Επ. Καθηγήτρια Χ. Μπενέκη) Για λεπτομέρειες δείτε εδώ
18/06/2013 - 14:48

Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης

Αναβάθμιση της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης Θέματα που σχετίζονται με την εκκλησιαστική εκπαίδευση, ήταν στο επίκεντρο της συζήτησης που είχαν σήμερα ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον αρχιεπίσκοπο συνόδευαν -και συμμετείχαν στη συζήτηση- οι μητροπολίτες Κορίνθου Διονύσιος, Μεσσηνίας Χρυσόστομος και ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου, επίσκοπος Διαυλείας Γαβριήλ. Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου για να αναβαθμισθεί η εκκλησιαστική εκπαίδευση και στα προγράμματα επιμόρφωσης του εφημεριακού κλήρου. Επίσης συμφωνήθηκε να ακολουθήσει και δεύτερη συνάντηση κατά την οποία θα συζητήσουν και ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματα. Πριν τη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Παιδείας Κωνταντίνος Αρβανιτόπουλος είχε μεταβεί στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο, όπου συνεργάσθηκε με τους μητροπολίτες Κορίνθου και Μεσσηνίας, προκειμένου να προετοιμάσουν τα θέματα της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, που συζητήθηκαν αργότερα με τον πρωθυπουργό.
13/06/2013 - 11:19

MeetGreeceV.2 - SKG 13 & 14 Ιουνίου 2013

MeetGreeceV.2 - SKG 13 & 14 Ιουνίου 2013 Το πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση" του "Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης" και της "Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς" στηρίζει την καινοτομία, τις φρέσκιες ιδέες και την πράξη και μας προσκαλεί στο "έξυπνο" συνέδριο MeetGreeceV.2 - SKG με ελεύθερη είσοδο στις 13 & 14 Ιουνίου 2013, στο Θέατρο Ολύμπιον, στη πλατεία Αριστοτέλους. Σκοπός του " MeetGreeceV.2 - SKG " είναι η χαρτογράφηση των τάσεων, ιδεών και ρευμάτων που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα στους χώρους της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, των κοινωνικών πρωτοβουλιών, του διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα ανταλλαχθούν πληροφορίες, γνώσεις και καλές πρακτικές, μεταξύ νέων ενδιαφερομένων και νέων επαγγελματιών που έχουν καταξιωθεί στο χώρο τους, σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θα παρουσιαστούν ζωντανά παραδείγματα νέων ανθρώπων που κατάφεραν να πρωτοπορήσουν να αναδειχθούν και να ανάγουν τις συνθήκες της κρίσης σε επιτυχείς πρακτικές.Η διοργάνωση θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα, που θα δώσει στους νέους τόσο τη δυνατότητα να αποκομίσουν γνώσεις και εμπειρίες μέσω ποικίλων τρόπων και παραδειγμάτων που θα τους οδηγήσουν να συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα της ελληνικής κοινωνίας, σε μια προσπάθεια αντιστροφής των δεδομένων της αρνητικής επικρατούσας κατάστασης.Κατά τη διάρκεια του διήμερου συνεδρίου θ' αναπτυχθούν θεματικές όπως: Τεχνολογικές Startup Επιχειρήσεις ΕπιχειρηματικότηταΑγροτική Ανάπτυξη & ΤρόφιμαCollaborative EnvironmentsΔημιουργία και διάχυση ιδεώνΠρωτοβουλίες Πολιτών (ΜΚΟ)Τέχνες και Πολιτισμός μέσα στην κρίση Το "MeetGreeceV.2 - SKG" θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο "Ολύμπιον", στις 13 & 14 Ιουνίου 2013 και θα προβληθεί ζωντανά στο διαδίκτυο με live streaming www.meetgreecev2.gr
10/06/2013 - 18:08

VOUCHER IEK 2012 2013 αποτελέσματα

VOUCHER IEK 2012 2013 αποτελέσματα δικαιολογητικά Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα και οι πίνακες ωφελουμένων voucher IEK για την εκπ. περίοδο 2012 - 2013 .Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ καλεί του ωφελούμενους να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για τα voucher IEK και η προθεσμία υποβολής τους είναι εννέα (9) εργάσιμες ημέρες, από 11/06/2013 έως και 21/06/2013 Για να δείτε τα οριστικά αποτελέσματα για τo voucher IEK πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους Α.Π.4 ΙΕΚ Περιφερειών Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Β. Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου Ωφελούμενοι Α.Π.5 ΙΕΚ Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας Ωφελούμενοι Α.Π.6 ΙΕΚ Περιφερειών Ν. Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδας Ωφελούμενοι Προκειμένου να καταβληθεί η α’ δόση της «επιταγής», οι ωφελούμενοι καλούνται να καταθέσουν τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του φθινοπωρινού εξαμήνου κατάρτισης του 2012 στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. στο οποίο κατέθεσαν και τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων εντός αποκλειστικής προθεσμίας εννέα (9) εργάσιμων ημερών, αρχής γενομένης από την Τρίτη 11/06/2013 έως και την Παρασκευή 21/06/2013, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: Α. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ (ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΔΒΜ)Οι ωφελούμενοι των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων ΙΕΚ ., οι οποίοι κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους στο Δ ΙΕΚ φοίτησής τους, δεν απαιτείται να προσέλθουν στα Δ.ΙΕΚ για την υποβολή των βεβαιώσεων παρακολούθησης, τα οποία θα αναλάβουν για λογαριασμό τους την έκδοση και πιστοποίηση των βεβαιώσεων μέσω του αντίστοιχου πληροφοριακού συστήματος. Σε κάθε περίπτωση, η βεβαίωση θα πρέπει να εκδοθεί από το αρμόδιο Δ ΙΕΚ και να προστεθεί στο φυσικό αρχείο (φάκελο) των δικαιολογητικών που τηρείται από το κάθε Δ ΙΕΚ Σε περίπτωση που, για κάποιο λόγο, ωφελούμενοι των εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων Ι.Ε.Κ. είχαν καταθέσει το φάκελο των δικαιολογητικών τους σε Δ. ΙΕΚ διαφορετικό του Δ.ΙΕΚ φοίτησής τους, οφείλουν να υποβάλουν και αυτοί τη βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2012 στο Δ. ΙΕΚ που έλεγξε και τηρεί το φάκελο των δικαιολογητικών τους. Β. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ & ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΓΔΒΜ ΙΕΚ Οι ωφελούμενοι των Ιδιωτικών & των μη εποπτευόμενων από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημοσίων ΙΕΚ (ΙΕΚ ΕΚΑΒ, ΟΤΕΚ, ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ) οφείλουν να υποβάλουν στο Δ. ΙΕΚ στο οποίο κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για την ανάδειξή τους ως ωφελουμένων τις εξής βεβαιώσεις:α) βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης του φθινοπωρινού εξαμήνου του 2012, η οποία θα πρέπει να είναι θεωρημένη από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Για τους ωφελούμενους των Δημοσίων ΙΕΚ που δεν εποπτεύονται από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (π.χ. ΙΕΚ ΟΤΕΚ, ΕΚΑΒ, Σιβιτανιδείου) δεν ισχύει η ανωτέρω υποχρέωση θεώρησης, παρά μόνον τα όσα ορίζονται από τους σχετικούς Κανονισμούς Σπουδών / Λειτουργίας αναφορικά με την έκδοση και πιστοποίηση των σχετικών βεβαιώσεων. και β) βεβαίωση αναφορικά με το ύψος του ποσού των καταβληθέντων διδάκτρων για το Φθινοπωρινό εξάμηνο του 2012 σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της Πράξης (http://www.voucher-iek-ggdvm.gr/) μαζί με το παρόν Δελτίο Τύπου. Στο ποσό των διδάκτρων δε συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα έξοδα (π.χ. παράβολα).Σημειώνεται ότι, η βεβαίωση που αφορά στο ύψος των καταβληθέντων διδάκτρων δεν απαιτείται να θεωρηθεί από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., αλλά θα πρέπει να εκδοθεί από τα Ιδιωτικά και τα μη εποπτευόμενα από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Δημόσια Ι.Ε.Κ. για κάθε έναν ωφελούμενο ξεχωριστά, φέροντας τη σφραγίδα και υπογραφή από το Διευθυντή του ΙΕΚ ή το Διευθυντή Σπουδών, και εν συνεχεία να κατατεθεί από τον ωφελούμενο στο αρμόδιο Δ. ΙΕΚ Τέλος, υπενθυμίζεται ότι το ποσό κάθε δόσης της επιταγής ισούται με τα δίδακτρα, τα οποία καταβάλλουν οι Έλληνες και οι αλλοδαποί υπήκοοι χωρών μελών της Ε.Ε., που καταρτίζονται στα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης (ήτοι κατά μέγιστο 367 Ευρώ ανά εξάμηνο). Στην περίπτωση των καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ. που δικαιούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, να καταβάλουν δίδακτρα μειωμένα, το ποσό της επιταγής ισούται με το ύψος των μειωμένων διδάκτρων. VOUCHER IEK ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
10/06/2013 - 12:50

Μετεγγραφές φοιτητών εισακτέων 2011 το 2013

Μετεγγραφές φοιτητών εισακτέων 2011 το 2013 Επεκτείνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών και στους φετινούς δευτεροετής (εισακτέοι 2011) σύμφωνα με δηλώσεις του υπ.Παιδείας. Συγκεκριμένα οι φετινοί δευτεροετής φοιτητές μέσα στο καλοκαίρι θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών (εισακτέοι 2011), μέτρο που αφορούσε μόνο τους πρωτοετής φοιτητές. Μόνο 4000 αιτήσεις έγιναν για τις μετεγγραφές φοιτητών ανέφερε ο υπουργός Παιδείας και προανήγγειλε την επέκταση του μέτρου στους δευτεροετής φοιτητές αφού δεν καλύφθηκε το 10% που είχε ορίσει το υπουργείο σαν όριο . Επίσης τον Σεπτέμβριο θα γίνουν οι μετεγγραφές των φοιτητών που αιτήθηκαν την μεταφορά τους σε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αρεσκείας τους αλλά και για τους δευτεροετής που θα κάνουν τις αιτήσεις εντός του καλοκαιριού .
10/06/2013 - 09:45

Μετεγγραφές και δευτεροετών φοιτητών το 2013

  Μετεγγραφές και δευτεροετών φοιτητών το 2013 Επεκτείνονται οι μετεγγραφές των φοιτητών και στους φετινούς δευτεροετής (εισακτέους 2011) σύμφωνα με δηλώσεις του υπ.Παιδείας.
07/06/2013 - 19:09

ΙΚΥ 50 υποτροφίες για σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας

ΙΚΥ 50 υποτροφίες για σεμινάρια Ελληνικής Γλώσσας Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών IKY προκηρύσσει πενήντα (50) υποτροφίες για ξένους υπηκόους (αλλογενείς ή ομογενείς) προς παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 1. Να είναι ξένοι υπήκοοι.2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών ή Πολιτικών Επιστημών -Ανωτάτης Εκπαίδευσης ξένου Πανεπιστημίου. Επιλέξιμοι επίσης είναι οι κάτοχοι πτυχίου άλλων ειδικοτήτων, εφόσον διδάσκουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα.3. Ηλικία έως 40 ετών (έτος γέννησης μετά το 1973).4. Να έχουν στοιχειώδη, τουλάχιστον, γνώση της ελληνικής γλώσσας.5. Να μην είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καλύπτουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεωνΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ1. Αίτηση με μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.2. Πρόσφατο βιογραφικό σημείωμα.3. Πανεπιστημιακούς τίτλους σπουδών.4. Πιστοποιητικό ελληνικής και αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας.5. Δύο (2) συστατικές επιστολές.6. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, εφόσον υπάρχει.7. Πρόσφατο (που θα έχει εκδοθεί έναν (1) μήνα πριν την υποβολή της αίτησης) πιστοποιητικό υγείας από κρατικό Νοσοκομείο, ή αντίστοιχο φορέα υγείας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν πάσχει από μολυσματική νόσο.8. Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου / αστυνομικής ταυτότητας.H αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσω των Ελληνικών Διπλωματικών Αρχών ή η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του Ι.Κ.Υ (στο www.iky.gr), και τα υπόλοιπα παραστατικά ταχυδρομικώς.Τα σχετικά έντυπα διατίθενται από τις Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, από τα γραφεία του Ι.Κ.Υ. ή από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.iky.grΌλα τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να είναι συνταγμένα ή μεταφρασμένα στην ελληνική ή στην αγγλική ή στη γαλλική γλώσσα.Επιπλέον, τα αριθμ. 3, 4, 7, και 8 έγγραφα θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την αρμόδια Ελληνική Διπλωματική Αρχή (Ελληνική Πρεσβεία ή Προξενείο) μόνο στη περίπτωση που η χώρα προέλευσης του υποψηφίου δεν ανήκει σε εκείνες όπου έχει καταργηθεί η υποχρέωση επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων (Σύμβαση Χάγης 5-10-1961).Ελλιπείς, ανακριβείς ή δυσανάγνωστες αιτήσεις αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής.Επισημαίνεται ότι κανένα από τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν επιστρέφεται, γι’ αυτό και οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (και όχι τα πρωτότυπα έγγραφα).Υποψήφιοι, οι οποίοι υπήρξαν ή είναι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. αποκλείονται της επιλογής.Αιτήσεις υποψηφίων που φοιτούν στο τελικό έτος σπουδών πριν από τη λήψη του πτυχίου τους δεν θα εξετάζονται.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣΗ προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικής υποψηφιότητας λήγει στις 10 Ιουλίου 2013. Τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικώς έως τις 19 Ιουλίου 2013. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Σεπτέμβριο 2013.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣΗ υποτροφία διαρκεί υποχρεωτικά οκτώ (8) μήνες και χορηγείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση ειδικού κύκλου μαθημάτων και σεμιναρίων ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού σε ένα ή δύο από τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας το οποίο ορίζεται από το Ι.Κ.Υ.μετά από τη διαδικασία επιλογής (κατά κύριο λόγο στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας και Κρήτης).Τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο 2013 και τελειώνουν τον Μάιο 2014.Με την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών το Ελληνικό Πανεπιστήμιο χορηγεί σχετικό πιστοποιητικό.Συνοπτική περιγραφή του Προγράμματοςα) Ελληνική γλώσσαΤο Πρόγραμμα διαμορφώνεται σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας και τον αριθμό των συμμετεχόντων. Προς τούτο, δημιουργούνται συνήθως τμήματα για αρχαρίους, μεσαίους και προχωρημένους.Οι συμμετέχοντες θα ενταχθούν στα τμήματα μετά από γραπτή δοκιμασία.β) Ιστορία και ΠολιτισμόςΟι υπότροφοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα που αφορούν την ελληνική ιστορία, πολιτισμό και τέχνη και θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε αξιοθέατα στην πόλη υλοποίησης του προγράμματος καθώς και σεάλλες περιοχές της Ελλάδας ιστορικού ενδιαφέροντος.γ) Πολιτιστικό πρόγραμμαΤο πρόγραμμα περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και ενεργή συμμετοχή.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣΗ υποτροφία περιλαμβάνει:1. Δωρεάν σίτιση και στέγαση (σε εστίες ή χώρους που καθορίζονται από τοΠανεπιστήμιο που αναλαμβάνει το πρόγραμμα).2. Κάλυψη διδάκτρων και λοιπών λειτουργικών δαπανών.3. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.4. Μηνιαίο χορήγημα εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ - καθαρό ποσό για τα προσωπικά έξοδα κάθε υποτρόφου.5. Εφάπαξ ποσό διακοσίων (200,00) ευρώ ως έξοδα πρώτης εγκατάστασης.ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣΟι υπότροφοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα και να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του κύκλου του προγράμματος.
07/06/2013 - 17:45

Ευρωπαϊκές υποτροφίες Marie Curie για ερευνητές

Ευρωπαϊκές υποτροφίες Marie Curie για ερευνητές Οι Έλληνες ερευνητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν την επιστημονική τους σταδιοδρομία, είτε εντός είτε εκτός Ευρώπης, ή να επιστρέψουν στην Ευρώπη μετά από παραμονή σε τρίτες χώρες, καλούνται να υποβάλουν, έως τις 14 Αυγούστου 2013, τις προτάσεις τους για τις μεμονωμένες υποτροφίες του προγράμματος Άνθρωποι-Δράσεις Marie Curie (7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της ΕΕ). Το ιδιαίτερα δημοφιλές ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την επιστημονική σταδιοδρομία στην έρευνα προωθεί την κινητικότητα των ερευνητών εντός της Ευρώπης, τη μεταφορά τεχνογνωσίας από τρίτες χώρες και την προσέλκυση ή τον επαναπατρισμό των καλύτερων ερευνητών από άλλες χώρες στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι ανοικτές προκηρύξεις αφορούν: - Intra-European Fellowships (ευρωπαϊκές υποτροφίες για επαγγελματική εξέλιξη/IEF): Απευθύνονται σε έμπειρους ερευνητές, εγκατεστημένους σε κράτη μέλη-συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε άλλο κράτος μέλος-συνδεδεμένη χώρα. Οι ερευνητές διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ή τουλάχιστον τετραετή ισοδύναμη ερευνητική εμπειρία, μετά τη λήψη πτυχίου που επιτρέπει την έναρξη διδακτορικού. Στόχος είναι να εξελιχθεί η επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να αποκτήσουν νέες ερευνητικές δεξιότητες ή να εργαστούν σε άλλους τομείς. - International Outgoing Fellowships (διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού για επαγγελματική εξέλιξη/IOF): Απευθύνονται σε έμπειρους ερευνητές από κράτη μέλη-συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ που υποβάλλουν προτάσεις, προκειμένου να εργαστούν για το πρόγραμμα σε τρίτες χώρες. Στόχος είναι να αποκτήσουν γνώσεις και, στη συνέχεια, να τις μεταφέρουν στην Ευρώπη. - International Incoming Fellowships (διεθνείς υποτροφίες εσωτερικού): Αφορά έμπειρους ερευνητές που μετακινούνται από τρίτες χώρες σε κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες της ΕΕ. Στόχος είναι να καταστεί η Ευρώπη ελκυστικός χώρος για την επιστημονική σταδιοδρομία των καλύτερων ερευνητών του κόσμου, καθώς και να ενισχυθεί η συνεργασία ΕΕ και τρίτων χωρών προς όφελος όλων. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα επιστημονικά πεδία. Οι προτάσεις υποβάλλονται από τον ερευνητή, σε συνεργασία με τον ευρωπαϊκό οργανισμό στον οποίο θα εργαστεί κατά τη διάρκεια του έργου. Χρηματοδοτούνται εξ' ολοκλήρου η αμοιβή του ερευνητή, καθώς και δαπάνες μετακίνησης, εκπαίδευσης, κατάρτισης, κ.λπ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΕ: http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-mca/actions/index_el.htm. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει το πρόγραμμα ως Εθνικό Σημείο Επαφής στην Αττική (υπεύθυνη η κ. Γεωργία Τζένου, τηλ.: 210 7273965). Τα αιτήματα πρέπει να υποβάλονται ηλεκτρονικά στο ΕΚΤ, στη διεύθυνση: http://helpdesk.ekt.gr (επιλογή: 7ο ΠΠ, πρόγραμμα Άνθρωποι).
07/06/2013 - 10:47

Αριθμός εισακτέων την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση

Αριθμός εισακτέων την επόμενη εβδομάδα η ανακοίνωση Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας ο αριθμός των φετινών εισακτέων στα πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης με συγχωνεύσεις και καταργήσεις κυρίως τμημάτων ΤΕΙ, θα διατεθούν συνολικά περί τις 77.500 θέσεις. Χθες, εξάλλου, ανακοινώθηκε ότι στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα εισαχθούν φέτος 1.050 υποψήφιοι, εκ των οποίων οι 620 θα απορροφηθούν στις σχολές Πλοιάρχων και οι 430 στις σχολές Μηχανικών. Προκήρυξη ΑΕΝ 2013 αριθμός εισακτέων αιτήσεις Ο αριθμός των εισακτέων στα ΑΕΙ σε συνδυασμό με τις χαμηλότερες, σε σύγκριση με πέρυσι, επιδόσεις των υποψηφίων αναμένεται να οδηγήσουν σε πτώση τις βάσεις εισαγωγής στα τμήματα του 2ου και του 4ου επιστημονικού πεδίου -ακόμη και στα πολυτεχνικά- καθώς και στα οικονομικά τμήματα του 5ου πεδίου. Άνοδος των βάσεων αναμένεται στις νομικές σχολές του 1ου πεδίου και στις ιατρικές του 3ου πεδίου. Στο μεταξύ, «θέση μάχης» λαμβάνουν οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των καθηγητών για τις μετακινήσεις των εκπαιδευτικών που θα προέλθουν από τις υποχρεωτικές μεταθέσεις και την αύξηση του διδακτικού ωραρίου από την επόμενη σχολική χρονιά. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, Ν. Παπαχρήστου, σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, κατήγγειλε το υπουργείο Παιδείας για απουσία διαλόγου, λέγοντας ότι δεν υπάρχει ενημέρωση προς τους καθηγητές για το περιεχόμενο του τελικού Προεδρικού Διατάγματος για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Σήμερα, εξάλλου, εκδικάζεται στο ΣτΕ η προσφυγή της ΟΛΜΕ κατά της απόφασης της κυβέρνησης για την επιστράτευση των καθηγητών.
04/06/2013 - 20:36

Αιτήσεις για τις φετινές επιστημονικές Διαλέξεις Ωνάση 2013

Αιτήσεις για τις φετινές επιστημονικές Διαλέξεις Ωνάση 2013 Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει και φέτος το καλοκαίρι στο Ηράκλειο της Κρήτης, για δέκατο τρίτο συνεχές έτος, τις καθιερωμένες σεμιναριακές διαλέξεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου "The Onassis Foundation Science Lecture Series". Οι «Διαλέξεις Ωνάση 2013» είναι αφιερωμένες στη Φυσική και Χημεία και ειδικότερα στις Νανοεπιστήμες και τη Νανοτεχνολογία. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο καθηγητής Κονσταντίν Νοβοσέλοφ του πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, που τιμήθηκε το 2010 με το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την ανακάλυψη του γραφενίου, ενός υλικού με μοναδικές ιδιότητες. Σε ηλικία μόλις 36 ετών, υπήρξε ο νεότερος νομπελίστας Φυσικής των τελευταίων 40 χρόνων. 'Αλλοι διακεκριμένοι ομιλητές θα είναι οι: Φαίδων Αβούρης (Ερευνητικό Κέντρο ΙΒΜ στη Νέα Υόρκη), Αντρέα Φεράρι (πανεπιστήμιο Κέμπριτζ), Πολ Γουάις (διευθυντής του Ινστιτούτου Νανοσυστημάτων του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Λος 'Αντζελες), Κρίστιαν Τόμσεν (πανεπιστήμιο Βερολίνου) κ.α. Στις διαλέξεις θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο γραφένιο και τις ποικίλες εφαρμογές του. Το γραφένιο θεωρείται το υλικό του μέλλοντος, καθώς διαθέτει απαράμιλλες ηλεκτρονικές, μηχανικές, και οπτικές ιδιότητες. Ήδη έχουν κατατεθεί περισσότερες από 6.500 πατέντες για αναμενόμενες εφαρμογές του. Μάλιστα πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας τη σημασία του, ανακήρυξε το γραφένιο τεχνολογία του μέλλοντος και ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει για τις περαιτέρω έρευνες σε αυτό ένα δισεκατομμύριο ευρώ στην επόμενη δεκαετία. Οι Σεμιναριακές Διαλέξεις Ωνάση (με πρόεδρο της οργανωτικής επιτροπής τον ομότιμο καθηγητή Γιάννη Παπαμαστοράκη), που διεξάγονται από το έτος 2001 στο Ηράκλειο, αναφέρονται πάντοτε σε θέματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διεθνούς έρευνας. Κάθε κύκλος διαλέξεων διαρκεί μια εβδομάδα και απευθύνεται σε φοιτητές - υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς και τελειόφοιτους υψηλών ακαδημαϊκών επιδόσεων από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Γίνονται δεκτοί να συμμετάσχουν έως 35 Έλληνες και 15 φοιτητές από άλλες χώρες, στους οποίους παρέχονται μεγάλες δυνατότητες επικοινωνίας, γνωριμίας και πληροφόρησης από τους πλέον εξέχοντες επιστήμονες στον κόσμο. Το ακριβές πρόγραμμα των διαλέξεων δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Τo Ίδρυμα Ωνάση θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής στο Ηράκλειο της Κρήτης όλων των φοιτητών που γίνονται δεκτοί. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 15 Ιουνίου μέσω της ιστοσελίδας: http://www.forth.gr/onassis/index.php?show=2013-07-15.
03/06/2013 - 19:53

Υποτροφίες ΙΚΥ για σπουδές στην Ελλαδα 2013 2014

Υποτροφίες ΙΚΥ για σπουδές στην Ελλαδα 2013 2014 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών IKY προκηρύσσει 30 υποτροφίες για σπουδές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, ως ακολούθως: 15 υποτροφίες για υπηκόους (αλλογενείς και ομογενείς) κρατών της Βαλκανικής και της Ανατολικής Ευρώπης (μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης) καθώς και κρατών της Ασίας, της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής 15 υποτροφίες για υπηκόους (αλλογενείς και ομογενείς) κρατών-μελών τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης, Ελβετίας, Ισλανδίας, Νορβηγίας, Η.Π.Α., Καναδά, Ιαπωνίας και Ωκεανίας. Το πρόγραμμα καλύπτει μεταπτυχιακές σπουδές (Α' και Β' κύκλου), μεταδιδακτορική έρευνα, συλλογή ερευνητικόυ υλικού, εξιδίκευση στις Καλές Τέχνες και μετεκπαίδευση διδασκόντων σε τμήματα ελληνικών σπουδών ξένων πανεπιστημίων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται στην οικεία προκήρυξη για τις υποτροφίες απο το ΙΚΥ Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 26 Ιουλίου 2013. Η προθεσμία αυτή ισχύει για την κατάθεση των αιτήσεων στις κατά τόπους Ελληνικές Διπλωματικές Αρχές, οι οποίες θα πρέπει να έχουν αποστείλει στο ΙΚΥ το σύνολο των υποψηφιοτήτων έως την 1 Αυγούστου 2013 προκήρυξη για τις υποτροφίες ΙΚΥ 2013 2014
03/06/2013 - 17:41

Σχέδιο Αθηνά νόμιμα όλα τα Προεδρικά διατάγματα

Σχέδιο Αθηνά νόμιμα όλα τα Προεδρικά διατάγματα Νόμιμα κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα 36 σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων του υπουργείου Παιδείας, τα οποία αφορούν το σχέδιο Αθηνά για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Υπενθυμίζεται, ότι από τα συνολικά 36 διατάγματα τα 23 αφορούν ΑΕΙ και 13 ΤΕΙ. Ειδικότερα, το Ε' Τμήμα του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητές ο πάρεδρος Χ. Ντουχάνης και η πάρεδρος Όλγα Παπαδοπούλου) έκρινε νόμιμα και τα επτά εναπομείναντα από τα 36 σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που είχαν παραμείνει στο ΣτΕ για επεξεργασία. Αναλυτικότερα, τα επτά διατάγματα που κρίθηκαν νόμιμα αφορούν: 1) Την κατάργηση του γενικού τμήματος, συγχώνευση τμημάτων, μεταφορά έδρας τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση σχολών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 2) Την κατάργηση τμήματος, ένταξη τμήματος σε σχολή, συγκρότηση και ανασυγκρότηση σχολών στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 3) Τη μετονομασία τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 4) Την κατάργηση-συγχώνευση τμημάτων, μετονομασία σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. 5) Τη συγχώνευση ΤΕΙ Πάτρας και ΤΕΙ Μεσολογγίου, μετονομασία σχολής και τμημάτων, συγχώνευση τμημάτων, κατάργηση παραρτημάτων και τμημάτων, συγκρότηση σχολών στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. 6) Τη μετονομασία του ΤΕΙ Σερρών σε ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, συγχώνευση-κατάργηση τμημάτων, συγκρότηση σχολών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 7) Τη μετονομασία σχολής, μετονομασία τμημάτων, συγχώνευση τμημάτων, κατάργηση παραρτημάτων και τμημάτων, ίδρυση τμήματος, συγκρότηση σχολών του ΤΕΙ Κρήτης. Οι σύμβουλοι Επικρατείας, μετά τη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία των επτά επίμαχων διαταγμάτων, εξέδωσαν αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις με τις οποίες αποφάνθηκαν ότι είναι νόμιμα, ενώ παράλληλα έκαναν ορισμένες παρατηρήσεις νομοτεχνικού περιεχομένου.
31/05/2013 - 09:04

ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών -τριών στο ΓΝ Σύρου

ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών -τριών στο ΓΝ Σύρου Η Επαγγελματική Σχολή ΕΠΑΣ Βοηθών Νοσηλευτών –τριών του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου (Βαρδάκειο και Πρώϊο) προκειμένου να προβεί στην δωρεάν και χωρίς εξετάσεις εγγραφή μαθητών για το σχολικό έτος 2013-2014 συμφωνά με τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 14 του Ν.3475 / 06 (ΦΕΚ 146 / Α / 06 ) καθώς και των παραγράφων, 3 και 5, της Υπουργικής Απόφασης με αριθ Γ2/82029/19 -7- 2011 του Υπουργείου παιδείας.ΚΑΛΕΙ Τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά από την 1- 6-2013 έως 30-6-2013 και από 1 Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2013 στο γραφείο της Σχολής. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 1.Αίτηση εγγραφής 2. επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Α Τάξης Λυκείου.3.Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του μαθητή εφόσον είναι ανήλικος ΠΔ 952/80.4.Πιστοποιητικό γεννήσεως του Δήμου στα μητρώα του οποίου είναι γραμμένος ο μαθητής ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας .5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 89 ότι δεν φοιτά σε άλλη Σχολή.6. Τρείς φωτογραφίες Για το διάστημα των θερινών διακοπών για οποιουδήποτε πληροφορία η Σχολή θα είναι ανοιχτή κάθε Πέμπτη 8:15 -12:35 Για επιπλέον πληροφορίες στα τηλέφωνα 22810 81557 - 43854 κα Αβρανά 87849 κα Νίκου
30/05/2013 - 18:44

Νόμιμα 8 Προεδρικά διατάγματα για το σχέδιο Αθηνά

Νόμιμα 8 Προεδρικά διατάγματα για το σχέδιο Αθηνά Οκτώ ακόμη σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, από τα συνολικά 36 του υπουργείου Παιδείας που αφορούν το σχέδιο «Αθηνά» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κρίθηκαν νόμιμα από το Συμβούλιο της Επικρατείας ανεβάζοντας τον μέχρι τώρα αριθμό των νόμιμων διαταγμάτων στα 29. Υπενθυμίζεται ότι από τα 36 συνολικά Προεδρικά διατάγματα τα 23 αφορούν ΑΕΙ και 13 ΤΕΙ, ενώ νόμιμα κρίθηκαν και τα δυο σχέδια διαταγμάτων που, σύμφωνα με την αναδιάταξη του νέου ακαδημαϊκού χάρτη, καταργούν τα Πανεπιστήμια Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα, τα οκτώ αυτά νέα διατάγματα τα οποία επεξεργάστηκε το Ε΄ Τμήμα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγητές ο πάρεδρος Χ. Ντουχάνης και η πάρεδρος Όλγα Παπαδοπούλου) και τα οποία κρίθηκαν νόμιμα, αφορούν την: 1) κατάργηση του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδος, 2) κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδος, 3) μετονομασία, κατάργηση και ένταξη Τμημάτων ή Σχολών και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4) κατάργηση-συγχώνευση Τμημάτων και συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 5) μετονομασία Σχολών και Τμημάτων -συγχώνευση Τμημάτων - κατάργηση Τμημάτων-συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Αθήνας, 6) συγχώνευση ΤΕΙ Λαμίας και ΤΕΙ Χαλκίδας σε ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος-ίδρυση Σχολής-ίδρυση Τμήματος-συγχώνευση Σχολών-μετονομασία και συγχώνευση Τμημάτων-κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων -συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδος, 7) μετονομασία του ΤΕΙ Καλαμάτας σε ΤΕΙ Πελοποννήσου-συγχώνευση-κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων-ίδρυση Σχολής-συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Πελοποννήσου και 8) μετονομασία Τμήματος-συγχώνευση Τμημάτων-κατάργηση Παραρτημάτων-ίδρυση Σχολών-συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Οι σύμβουλοι Επικρατείας, μετά τη νομοπαρασκευαστική επεξεργασία των οκτώ διαταγμάτων εξέδωσαν αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις με τις οποίες αποφάνθηκαν ότι τα διατάγματα είναι νόμιμα, ενώ έκαναν ορισμένες νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις. Να σημειωθεί ότι πλέον των επίμαχών οκτώ σχεδίων διαταγμάτων έως σήμερα έχουν κριθεί νόμιμα και τα εξής 29 διατάγματα που αφορούν την: 1) ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2) ίδρυση-συγκρότηση Σχολών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 3) ίδρυση-συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και 4) ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 5) ίδρυση Σχολών, την κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, 6) ίδρυση Σχολών, την κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 7) κατάργηση Τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, 8) ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος και συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 9) ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος και μετονομασία Τμήματος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 10) Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΕΣΠΑΤΕ), 11) μετονομασία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών σε Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τη συγχώνευση Τμημάτων και ίδρυση - συγκρότηση Σχολών, 12) μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 13) μετονομασία του ΤΕΙ Καβάλας σε ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - συγχώνευση Τμημάτων, κατάργηση παραρτημάτων και Τμημάτων, καθώς και ίδρυση Σχολής - συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 14) ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (υπενθυμίζεται ότι το αρχικό κείμενο του επίμαχου σχεδίου διατάγματος είχε ανακληθεί και επανακατατέθηκε εκ νέου με ελάχιστες αλλαγές), 15) κατάργηση, συγχώνευση Τμημάτων, μετονομασία και συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, 16) Μετονομασία Τμημάτων, συγχώνευση Τμημάτων, κατάργηση παραρτήματος, κατάργηση Τμημάτων και συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Πειραιά, 17) συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 18) συγχώνευση Σχολών, μετονομασία Τμημάτων, συγχώνευση και κατάργηση Τμημάτων και συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 19) μετονομασία Σχολής και Τμημάτων, τη συγχώνευση Τμημάτων, την κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων, την ίδρυση Σχολής και συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Μακεδονίας, 20) μετονομασία του ΤΕΙ Λάρισας σε ΤΕΙ Θεσσαλίας, τη μετονομασία Σχολής και Τμημάτων, συγχώνευση Τμημάτων, κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων και συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Θεσσαλίας και 21) μετονομασία Σχολής, συγχώνευση Τμημάτων, κατάργηση Παραρτημάτων, την ίδρυση Σχολής και συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ Ηπείρου.
29/05/2013 - 15:22

Απαντήσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΕΦΕ 2013

Απαντήσεις ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΕΦΕ 2013 O ΟΕΦΕ Ανακοίνωσε τις απαντήσεις στα θέματα για την ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ 2013 . Όπως εξηγούν οι φροντιστές σε όλα τα προς εξέταση μαθήματα, τηρήθηκε εφέτος ο κλιμακούμενος βαθμός δυσκολίας, προκειμένου μέσα από τη διαβάθμιση να φανεί ποιος έχει μελετήσει καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς. Πάντως αν και δύσκολα, τα θέματα κρίθηκαν ως κατανοητά. Για να δείτε τις απαντήσειςστα θέματα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ κατευθυνσης 2013 πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2013
Σελίδα 1 από 25

Η Επικαιρότητα Τώρα