ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

25/06/2013 - 13:04

Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών με νέα πρόστιμα

Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών νέα πρόστιμα και αλλαγές στις διαδικασίες Το προσχέδιο του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών δημοσιεύει το capital.gr. Πρόκειται για ένα μακροσκελές σχέδιο νομοθετήματος η ψήφιση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της χώρας στο πλαίσιο των προσπαθειών για απλοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας και βελτίωσης της διαφάνειάς της. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορολογούμενων και των φορολογικών αρχών περιγράφονται με λεπτομέρεια ενώ ξεχωρίζουν και σημεία που αφορούν στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στις διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης και στα πρόστιμα για φορολογικές παραβάσεις. Το σύνολο του προσχεδίου του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών το οποίο, σύμφωνα με όσα προβλέπει το μνημόνιο, θα πρέπει μαζί με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος να κατατεθεί στη Βουλή το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου και να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014 περιλαμβάνει 67 άρθρα. Σε αυτά τα άρθρα ξεχωρίζει: -η δυνατότητα της εφορίας να προσδιορίζει τέσσερα διαφορετικά είδη φόρου. Τον κανονικό προσδιορισμό φόρου, τον κατ’εκτίμηση προσδιορισμό φόρου, τον διορθωτικό προσδιορισμό φόρου, και τον προληπτικό προσδιορισμό φόρου. Στην τελευταία περίπτωση ο φόρος προσδιορίζεται προληπτικά αν υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος πρόκειται να εγκαταλείψει τη χώρα ή να μεταβιβάσει περιουσιακά του στοιχεία προκειμένου να αποφύγει την πληρωμή φόρου. -η οριζόντια διάταξη για την καταπολέμηση της νομότυπης φοροδιαφυγής. Με άλλα λόγια της χρήσης των παραθύρων της φορολογικής νομοθεσίας για την πραγματοποίηση εικονικών ή πραγματικών συναλλαγών μεταξύ φορολογούμενων με αποκλειστικό στόχο την απόκρυψη εισοδήματος και την αποφυγή πληρωμής φόρου. Πρόκειται για το άρθρο 37 του προσχεδίου του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών. -η καθιέρωση πενταετούς ορίου για την παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου να επιβάλλει φόρους για μια φορολογική υπόθεση. Η προθεσμία αυτή μπορεί υπό όρους να παραταθεί. Μάλιστα στην περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει διαπράξει φοροδιαφυγή η σχετική προθεσμία παρατείνεται στα 20 έτη. - η εφορία υποχρεώνεται εντός 90 ημερών να επιστρέφει φόρους στους φορολογούμενους. Αν καθυστερήσει περισσότερο τότε θα πρέπει να καταβάλει εντόκως το επιστρεφόμενο ποσό. -τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης για ανεξόφλητες οφειλές προς το δημόσιο θα ενεργοποιούνται μετά την πάροδο 30 ημερών από την προθεσμία πληρωμής του φόρου. ΠρόστιμαΟ φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπόκειται σε πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:α) εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα,β) εάν δεν υποβάλλει δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα,γ) εάν δεν παρακρατήσει φόρο,δ) εάν δεν ανταποκριθεί σε αίτημα πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης,ε) εάν δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,στ) εάν δεν γνωστοποιήσει την ιδιότητά του ή το διορισμό του ως φορολογικού αντιπροσώπου,ζ) εάν δεν εγγραφεί ως φορολογούμενος, ήη) εάν δεν συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων Τα πρόστιμα για τις παραπάνω παραβάσεις καθορίζονται ως εξής:α) 300 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίωνβ) 1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα καιγ) 2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Σε περίπτωση υποτροπής του φορολογούμενου στην ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στη διπλάσια αξία του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης διάπραξης παράβασης ιδίου τύπου εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στην τετραπλάσια αξία του αρχικού προστίμου.
25/06/2013 - 11:28

Οι τιμές που θα υπολογίζεται ο ΦΑΠ 2011 2012 2013

Οι τιμές που θα υπολογίζεται ο ΦΑΠ 2011 2012 2013 Τις τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζονται οι αντικειμενικές αξίες αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ΦΑΠ για τα έτη 2011, 2012 και 2013, φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών . Συγκεκριμένα το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του ΦΑΠ 2011, 2012 και 2013 στον καθορισμό της αξία των οικοπέδων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, λαμβάνοντας ως βάση υπολογισμού την κατώτερη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου του δήμου ή της κοινότητας. Οι τιμές που προσδιόρισε για 457 περιοχές με απόφασή του ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης κυμαίνονται από 3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε περιοχές του Έβρου έως και 3.040 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε περιοχές των Αθηνών και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βούλας. Ακόμη, με άλλη απόφαση του κ. Μαυραγάνη και αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του ΦΑΠ φυσικών προσώπων για τα έτη 2011, 2012 και 2013 ορίσθηκε η τιμή συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ) σε συγκεκριμένες περιοχές. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη απόφαση, εφόσον το οικόπεδο βρίσκεται σε οικοδομικό τετράγωνο επί του οποίου δεν έχει καθοριστεί τιμή συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου, ως τιμή συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου λαμβάνεται η κατώτερη τιμή του καποδιστριακού δήμου και σε περίπτωση που δεν έχει καθοριστεί τιμή συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου για το δήμο αυτό, η κατώτερη τιμή συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου του νομού. Εφόσον το ακίνητο εντοπίζεται σε περισσότερα του ενός οικοδομικά τετράγωνα του ιδίου δημοτικού διαμερίσματος, για το οποίο υπάρχουν περισσότερες της μιας τιμής συντελεστή αξιοποίησης οικοπέδου λαμβάνεται υπόψη εκείνος ο συνδυασμός συντελεστών που προσδιορίζει την ευνοϊκότερη για τον φορολογούμενο αξία ακινήτου. Τιμές ανα τετραγωνικό για τον ΦΑΠ 2011 2012 2013
25/06/2013 - 09:54

Τρεις φόροι ακινήτων μέσα σε δύο μήνες

Τρεις φόροι ακινήτων μέσα σε δύο μήνες Η εφορία το επόμενο δίμηνο στέλνει στους υπόχρεους τρείς φόρους ακινήτων αφού ξεκινά η αποστολή λογαριασμών με το χαράτσι της ΔΕΗ για το 2013 αλλά και τα ειδοποιητήρια για την καταβολή διπλού ΦΑΠ 2011 2012. Ειδικότερα, η αποστολή των ειδοποιητηρίων για τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2011 και του 2012 αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του μήνα και μέσα στον Ιούλιο. Παράλληλα, με τους επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα αρχίσει να χρεώνεται και το φετινό μειωμένο χαράτσι, με την τρόικα να ζητεί να εισπραχθεί όχι σε 5 αλλά σε 4 δόσεις. Οι δύο δόσεις θα εισπράττονταν στο 2014, με τη μεν δόση του Φεβρουαρίου να υπολογίζεται στα φετινά έσοδα, όμως η δόση του Απριλίου θα εγγραφόταν στα έσοδα του 2014, δημιουργώντας μία τρύπα 400 εκατ. ευρώ. Η τρόικα πιέζει ακόμη για την είσπραξη του νέου ενιαίου φόρου ακινήτων μέσω ΔΕΗ, ενώ θα απαντήσει με έκθεση για το εάν δέχεται τους 33 συντελεστές που προτείνονται. Όσοι δεν έχουν πληρώσει τον φόρο ακινήτων δεν θα λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα, ενώ οι φορολογούμενοι καλούνται να επικαιροποιήσουν όλα τα στοιχεία για τα ακίνητά τους -και τα αγροτεμάχια- στο Ε9 μέχρι τέλος Αυγούστου.
25/06/2013 - 09:33

Ελάχιστες οι επιστροφές ΦΠΑ στις επιχειρήσεις

Ελάχιστες οι επιστροφές ΦΠΑ στις επιχειρήσεις Ελάχιστες είναι οι επιστροφές του ΦΠΑ από το Δημόσιο προς τις επιχειρήσεις. Αν και από τον Μάρτιο το νομοθετικό πλαίσιο έχει αλλάξει και πλέον προβλέπονται διαδικασίες-εξπρές για την καταβολή του ΦΠΑ, ωστόσο μέχρι τα μέσα Ιουνίου επιστροφές ΦΠΑ είχε λάβει μόλις 1 στους 10 δικαιούχους. Συμφωνα με τα ΝΕΑ συνολικά οι εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ στις 120 Δημοσιές Οικονομικές Υπηρεσίες της χώρας ανέρχονται σε 10.533. Από αυτές οι 7.671 αιτήσεις παραμένουν απλήρωτες, ενώ ο ΦΠΑ έχει επιστραφεί σε 1.562 υποθέσεις, δηλαδή μόλις σε 1 στις 10 αιτήσεις. Σε 2.713 υποθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκαθάριση του οφειλόμενου ΦΠΑ. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών οι 7.671 απλήρωτες αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ αντιστοιχούν σε φόρο 1,23 δισ. ευρώ. Πρέπει να τονισθεί ότι ο ΦΠΑ που χρωστούσε το Δημόσιο στα τέλη Μαρτίου ήταν 1,7 δισ. ευρώ, ήτοι μέσα σε τρεις μήνες έχουν επιστραφεί περίπου 500 εκατ. ευρώ. Πολλές είναι οι αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ με αναμονή μεγαλύτερη των 120 ημερών. Οι περισσότερες από αυτές και συγκεκριμένα οι 1.101 από σύνολο 5.301 υποθέσεων αφορούν υποθέσεις που χειρίζεται η ΔΟΥ Πλοίων. Οι καθυστερήσεις στην καταβολή του ΦΠΑ δείχνουν πως δεν εφαρμόζεται στην πράξη η νέα διαδικασία επιστροφής φόρων που έχει ενεργοποιήσει από τον Μάρτιο 2013 το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία σε πρώτη φάση γίνεται αυτεπάγγελτα συμψηφισμός χρεών και οφειλών από την Εφορία. Εν συνεχεία και σε διάστημα 10 ημερών εκδίδεται επιταγή στο όνομα του δικαιούχου για ποσά που δεν ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ. Για μεγαλύτερα ποσά οι επιστροφές γίνονται σε διάστημα δύο μηνών ή το αργότερο τριών μηνών. Η εξόφληση των εκκρεμών επιστροφών γίνεται με σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία εκκαθάρισης του Ατομικού Φύλλου Εκπτωσης.
25/06/2013 - 08:20

Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Εφορίες

Πιστοποιητικά και οι Βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Εφορίες Απο 5 Ιουνίου 2013 οι Εφορίες εκδίδουν τα κατωτέρω πιστοποιητικά και βεβαιώσεις ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΕΦΟΡΙΕΣ 1 Πιστοποιητικό για τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και εργάζονται σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. (1077836/670/0006Β/ΠΟΛ 1206/21-7-1997) 2. Βεβαίωση ηλεκτροδότησης ακινήτων. (παρ. 2δ του άρθρου 35 του Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ Α 151 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» 1090764/1805/Α0012/ΠΟΛ 1230/8-8-1996) 3. Πιστοποιητικό δήλωσης μισθωμάτων. (παρ. 1, 2, 3, 4 του άρθρου 81 του Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ Α 151 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» αριθ. 1009662/168/Α0012/3-2-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΦΕΚ Β 250) 4. Βεβαίωση στοιχείων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους φορολογουμένων και χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων παρ. 4, 5α, δ, ε, στ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιε του άρθρου 85 του Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ Α 151 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» 5. Πιστοποιητικό στο οποίο αναφέρεται ότι οι αλλοδαπές ναυτιλιακές ή αεροπορικές επιχειρήσεις ή οργανισμοί απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, για τα κέρδη που πραγματοποιούν στην Ελλάδα από την εκμετάλλευση πλοίων ή αεροσκαφών τους με βάση το εθνικό φορολογικό Δίκαιο. (άρθρο 103 του Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ Α 151 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» Ε 12586/328/ΠΟΛ 294/25-9-1986) 6. Βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται το ποσόν του εισοδήματος και το μέρος του φόρου που καταβλήθηκε επ' ονόματι του νομικού προσώπου και αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό. (παρ. 6 του άρθρου 41 του Ν. 2065/1992 - ΦΕΚ Α 113 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις») 7. Βεβαίωση του αρμόδιου Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για την μεταβίβαση ή υποθήκευση του πλοίου. (άρθρο 19 του Ν. 27/1975 - ΦΕΚ Α 77 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων») 8. Βεβαίωση βάσει της 13ης Οδηγίας Ε.Ε. (επιστροφή ΦΠΑ που κατεβλήθη σε τρίτες χώρες) (άρθρα 34 του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και 5 της υπ’ αριθ. 1390/31-12-2001 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 21, όπως ισχύουν) 9. Βεβαίωση απαλλαγής από ΦΠΑ (εκδίδεται για αγορά σκαφών) (άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και άρθρο 6 της υπ’ αριθ. Π.8271/4879/ΠΟΛ366/18-12-1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 3/1998, όπως ισχύει) 10. Βεβαίωση απαλλαγής από ΦΠΑ (εκδίδεται για αγορά αεροσκαφών και υλικών και αντικειμένων χωρίς ΦΠΑ) (άρθρο 27 του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και ΠΟΛ 1225/1990 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 724) 11. Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων για αγορά επενδυτικών αγαθών με καταβολή του ΦΠΑ από τον ίδιο τον αγοραστή ορισμένων βιομηχανικών, μεταλλευτικών κλπ επιχειρήσεων. (άρθρα 34 του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» και 3 της υπ’ αριθ. Π.2869/2389/ΠΟΛ 137/4-5-1987 κοινής υπουργικής απόφασης- ΦΕΚ Β 236, όπως ισχύουν) 12. Βεβαίωση συνδρομής προϋποθέσεων αγοράς ή εισαγωγής καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και λήψης υπηρεσιών χωρίς καταβολή ΦΠΑ, από Α.Ε.Ι., Ι.Τ.Ε., κλπ, που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που τους έχουν ανατεθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. (άρθρο 34 του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», αριθ. 1040588/1700/528/0014/ ΠΟΛ 1128/8-4-1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αριθ. 1004368/5270/0014 Α/ ΠΟΛ 1015/14-1-2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών) 13. Βεβαίωση ότι γίνεται δεκτή η αίτηση επιλογής της φορολόγησης της μίσθωσης χώρων εμπορικού κέντρου. (άρθρο 8 του Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ Α 248 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», αριθ. 1053013/3042/444/Β0014/ΠΟΛ 1081/9-5-2008, άρθρο 17 του Ν. 4110/2013 - ΦΕΚ Α 17 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις») 14. Πιστοποιητικό φόρου ακίνητης περιουσίας (Φ.Α.Π.) νομικών προσώπων, με το οποίο πιστοποιείται ότι το ακίνητο έχει δηλωθεί στη δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ότι έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στην αξία του για τα δύο προηγούμενα της μεταβίβασης έτη. (άρθρο 48 του Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ Α 58 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», ΠΟΛ 1265/30-12-2011 - ΦΕΚ Β 39/2012 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών) 15. Βεβαίωση επί του επικυρωμένου αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) έτους 2009, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχει καταβληθεί το τέλος που αναλογεί στο ακίνητο που μεταβιβάζεται. (άρθρο 48 του Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ Α 58, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4141/2013 - ΦΕΚ Α 81 «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», ΠΟΛ 1072/2013) 16. Βεβαίωση για άρση απαλλαγής α΄ κατοικίας (λόγω μεταβίβασης εντός πενταετίας) (παρ. 7 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 - ΦΕΚ Α 238 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων») 17. Πιστοποιητικό καταβολής φόρου άρσης απαλλαγής α΄ κατοικίας (λόγω χορήγησης νέας απαλλαγής) (παρ. 5 και 11 του άρθρου 1 του Ν. 1078/1980 - ΦΕΚ Α 238 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας, καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισμού εισοδήματος βάσει τεκμηρίων, καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων», ΠΟΛ 1101/24-6-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1021) 18. Βεβαίωση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για προσδιορισμό αξίας ακινήτου για μεταγραφή συμβολαίου μετά από την παρέλευση έτους από τη σύνταξη του (Ν. 325/1976 - ΦΕΚ Α 125 «Περί καθορισμού των εισπραττομένων εν τοις αμίσθοις και εμμίσθοις Υποθηκοφυλακείοις δικαιωμάτων υπέρ του Δημοσίου και των Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων, τροποποιήσεως του Ν. Δ. 811/1971 και του Ν. 294/1976 και άλλων τινών διατάξεων») 19. Πιστοποιητικό φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών (άρθρο 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε με το Ν. 2961/2001 - ΦΕΚ Α 266, αριθ. 1011294/70/Α0013/ΠΟΛ 1015/6-2-2004 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών -ΦΕΚ Β 263) 20. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή μεταβολής ατομικών στοιχείων. (αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 193, άρθρο 144γ του ΠΔ 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και του ΠΔ 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.») 21. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου. (αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 193, αριθ.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005 - απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1062, εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ.883/530/16-9-1999 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1872,άρθρο 144γ του ΠΔ 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και του ΠΔ 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.») 22. Βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου. (αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ΦΕΚ 193 Β, αριθ. 070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1062, Άρθρο 144γ του ΠΔ 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και του ΠΔ 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.») Σημειώνεται ότι για τις Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., και Α.Ε. οι οποίες συστήνονται και ολοκληρώνουν την έναρξη τους στις Υ.Μ.Σ., δεν χορηγείται βεβαίωση έναρξης εργασιών από τη Δ.Ο.Υ. Αριθ. Κ1-802/23-3-2011 κοινή υπουργική απόφαση - ΦΕΚ Β 470 23.Βεβαίωση διακοπής εργασιών. (αριθ.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ 1102/14-7-2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών - ΦΕΚ Β 1062, Άρθρο 144γ του ΠΔ 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και του ΠΔ 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της Δ.Ο.Υ.») 24. Πιστοποιητικό οικονομικής δραστηριότητας φορολογουμένου για το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. (άρθρο 144γ του ΠΔ 218/2001 - ΦΕΚ Α 168 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ΠΔ 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» και του ΠΔ 119/1999 «Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέσεις εργασίας της 25. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο. (παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 - ΦΕΚ Α 212 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», άρθρο 4 της υπ’ αριθ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11-2-2011 κοινής υπουργικής απόφασης ΦΕΚ Β 246, περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4110/2013 - ΦΕΚ Α 17 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις», 26. Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας για αποσυρόμενο φορτηγό ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο. (παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3899/2010 - ΦΕΚ Α 212 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας», παρ. 5 του άρθρου 30 του Ν. 3943/2011 - ΦΕΚ Α 66 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής , στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», ΠΟΛ 1074/8-4-2011,περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4110/2013 - ΦΕΚ Α 17 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις») 27. Βεβαίωση καταστροφής πινακίδων. (έγγραφο υπ’ αριθ. 1021752/182/Τ.&Ε.Φ./4-3-2003) 28. Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο (ΑΦΕ) (άρθρο 26 του Ν. 1882/1990 - ΦΕΚ Α 43 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής, διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, αριθ. 1109793/6134-11/0016/24-11-1999 ΠΟΛ1223 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΦΕΚ Β 2134, όπως ισχύει, αριθ. 1012015/685-11/0016/ΠΟΛ 1036/3-2-2000) 29. Βεβαίωση οφειλής προς το Δημόσιο. (παρ. 8 του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 - ΦΕΚ Α 43 «Μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής διαρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει, ΠΟΛ 1084/2013-ΦΕΚ Β 1087 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και παρ. 2 του άρθρου 100 του Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ Α 204) 30. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της ύπαρξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για εμποροβιομηχανικές εταιρείες του A.N. 89/67-ΦΕΚ Α 132, που λειτούργησαν στην Ελλάδα. Αριθ. ΙΕ/10493/2083/22-3-2006 - ΦΕΚ Β 379 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 31. Πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης φορολογικών εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένης και της είσπραξης ληξιπρόθεσμων χρεών, για τις ναυτιλιακές εταιρείες του Ν. 27/75 - ΦΕΚ Α 77, μετά την ανάκληση της άδειας εγκατάστασης, (άρθρο 23 του Ν. 1360/1983 - ΦΕΚ Α 65) 1. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, που αποστέλλεται από την Γ.Γ.Π.Σ., ταχυδρομικώς, στους φορολογουμένους είναι διοικητικό έγγραφο. Συνεπώς, στις περιπτώσεις που απαιτείται η υποβολή του από τους ενδιαφερομένους ως δικαιολογητικό για την διεκπεραίωση υποθέσεων τους, γίνεται αποδεκτό: α) είτε αντίγραφο του, που έχει επικυρωθεί από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης παραγράφου του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 - ΦΕΚ Α' 45, όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 - ΦΕΚ Α' 138, β) είτε απλή φωτοτυπία αυτού συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005. 2. Το ηλεκτρονικά χορηγούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα, μέσω του συστήματος TAXISNET, έχει ισχύ ακριβούς αντιγράφου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 2837/0030/11.11.2003 - ΦΕΚ Β' 1685 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και γίνεται αποδεκτό, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης του. 3. Το εκκαθαριστικό σημείωμα Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) είναι διοικητικό έγγραφο και για την προσκόμιση του στις αρμόδιες Υπηρεσίες εφαρμόζονται ανάλογα τα αναφερόμενα στις ως άνω 1 και 2 περιπτώσεις, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 15 της παραγράφου Α της παρούσας. 4. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος (έντυπα Ε1, Ε5) και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έντυπα (Ε2, Ε3), καθώς και η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, γίνονται αποδεκτές, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) και συνυποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005. Όταν τα παραπάνω έντυπα έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ., αντίγραφα αυτών γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 1 και 2 του Πίνακα της υπ' αριθ. 1008564/ 110/ 0006Δ/ 25.1.2006 - ΦΕΚ Β' 163 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1100135/1219/0006Δ/13.11.2006 - ΦΕΚ Β' 1718 ομοία. 5. Για την απόδειξη του ύψους των ακαθάριστων εσόδων επιχείρησης, υποβάλλονται τα έντυπα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. ή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., συνοδευόμενα από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Επίσης, για την απόδειξη της ύπαρξης εισοδημάτων από γεωργικό επάγγελμα ή για τον προσδιορισμό αυτών σε ποσοστό άνω του 50% των συνολικών εισοδημάτων, υποβάλλεται το έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, συνοδευόμενο από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, κατά τα ανωτέρω. 6. Οι Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. (Έντυπο Φ2 TAXIS και Έντυπο Φ3 TAXIS) και η Εκκαθαριστική Δήλωση (Εντυπο Φ1 TAXIS), που αποστέλλονται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, γίνονται αποδεκτά, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. και συνυποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005. Στις περιπτώσεις που τα παραπάνω έντυπα έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ., αντίγραφα αυτών γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση 5 του Πίνακα της υπ' αριθ. 1008564/ 110/0006Δ/25.1.2006 - ΦΕΚ Β' 163 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομίας & Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1100135/1219/ 0006Δ/13.11.2006 - ΦΕΚ Β' 1718 ομοία. 7. Κάθε άλλο έντυπο που αποστέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET και δεν περιλαμβάνεται στις προαναφερθείσες περιπτώσεις της παρούσας γίνεται αποδεκτό, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. και συνυποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005. 8. Τα μισθωτήρια συμβόλαια, εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή, η οποία και τα έχει εκδώσει, είναι διοικητικά έγγραφα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δεν υπόκεινται στην διαδικασία θεώρησης του άρθρου 77 του Ν. 2238/1994 ΦΕΚ Α' 151, όπως ισχύει, αλλά παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. κατά τα οριζόμενα στο υπ’ αριθ. Δ6Δ 1172750 ΕΞ 2012/14.12.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. 9. Η θεώρηση ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης (μισθωτηρίων συμβολαίων) αστικών ή γεωργικών ακινήτων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 77 του Ν. 2238/1994 -ΦΕΚ Α΄ 151, όπως ισχύουν, μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Στην περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας ζητά αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων, πρέπει να τα κάνει αποδεκτά με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005. 10. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δεν θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ., αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 - ΦΕΚ Α΄ 75 και παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 - ΦΕΚ Α΄ 44, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών φορολογικών διατάξεων, όπως ενδεικτικά η περίπτωση της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης από τον υπόχρεο, με την οποία δηλώνει ότι έχει συμπεριλάβει στις περιοδικές δηλώσεις Φ.ΠΑ. τιμολόγια για προηγούμενες πιστοποιήσεις προσωρινών λογαριασμών του ιδίου έργου. Η υπεύθυνη δήλωση, είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση λήψης διοικητικών ή ποινικών μέτρων εναντίον του υπεύθυνα δηλούντος. 11. Οι Υπηρεσίες: i) Κάνουν αποδεκτές και απλές φωτοτυπίες των βεβαιώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ. ή μεταβολής ατομικών στοιχείων, έναρξης ή μεταβολής εργασιών και διακοπής εργασιών, οι οποίες θα συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει την ακρίβεια των στοιχείων τους. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που κατατίθεται: α) φωτοτυπία βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, επιπλέον θα δηλώνεται στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση συνεχίζει την λειτουργία της και β) φωτοτυπία βεβαίωσης διακοπής εργασιών, επιπλέον θα δηλώνεται ότι η επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει νέα δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. ii) Για την απόδειξη του ΑΦΜ μπορεί να κάνουν αποδεκτό, εκτός από την βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ και οποιοδήποτε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο εμφανίζεται προεκτυπωμένος, όπως, ενδεικτικά, το εκκαθαριστικό σημείωμα, το αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η φορολογική ενημερότητα. iii) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να εκτυπωθούν βεβαιώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, γιατί έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων και κυρίως αν έχουν υποβληθεί πριν από την εφαρμογή του TAXIS στις Δ.Ο.Υ., κάνουν αποδεκτές υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν τα απαιτούμενα στοιχεία και την ακρίβεια αυτών, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005. 12. Οι Δ.Ο.Υ. δεν εκδίδουν βεβαιώσεις για τις τιμές ζώνης (Τ.Ζ.) και τους συντελεστές που αναγράφονται στους πίνακες τιμών των Αντικειμενικών Αξιών του Υπουργείου Οικονομικών, δεδομένου ότι οι τιμές για τον προσδιορισμό των Αντικειμενικών Αξιών καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 ΦΕΚ Α΄ 43 και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.gsis.gr) του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης, τα βιβλία τιμών των Αντικειμενικών Αξιών, με τα απαραίτητα πολεοδομικά και εμπορικά στοιχεία και οι οικείοι χάρτες δημοσιεύονται σε Φ.Ε.Κ., τα οποία μπορεί να αναζητήσει κάθε ενδιαφερόμενος στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.et.gr). 13. Τα στοιχεία που τηρούνται στα αρχεία των Δ.Ο.Υ., ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και προβλέπεται η χορήγηση τους από ειδικές φορολογικές διατάξεις, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις των άρθρων 85 του Ν. 2238/1994 και 46 και 51 του Ν. 3842/2010 - ΦΕΚ Α΄ 58, ισχύουν και δεν επαναλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση. 14. Δεν απαιτείται περαιτέρω χορήγηση βεβαίωσης ή πιστοποιητικού για την απόδειξη είσπραξης, όταν έχουν εκδοθεί αποδεικτικά είσπραξης τύπου Α΄ και Β΄ από τις Δ.Ο.Υ ή αντίστοιχα παραστατικά από Τραπεζικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 - ΦΕΚ Α΄ 247 και του Π.Δ. 16/1989 - ΦΕΚ Α΄ 6, όπως ισχύουν. 15. Οι αρμόδιες διοικητικές αρχές υποχρεούνται να προβούν σε δειγματοληπτικό έλεγχο των εγγράφων, διοικητικών ή ιδιωτικών, που υποβάλλουν σε φωτοτυπία οι ενδιαφερόμενοι, τα οποία συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 - ΦΕΚ Α΄ 44.
25/06/2013 - 08:12

Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί μεγαλοοφειλετών

Ξεκινούν οι πλειστηριασμοί μεγαλοοφειλετών Σε 50 περίπου πλειστηριασμούς ακινήτων μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου θα προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών μέσα στις επόμενες 120 ημέρες με στόχο την είσπραξη περίπου 80 εκατ. ευρώ. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρης φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει αμέσως η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο και προς τον σκοπό αυτόν δίνει βάρος στις κατασχέσεις και στους πλειστηριασμούς ακινήτων φορολογούμενων φυσικών προσώπων με μεγάλες οφειλές στην Εφορία.
21/06/2013 - 15:40

Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ΔΟΥ στις αποδείξεις

Δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ΔΟΥ στις αποδείξεις Με εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων δεν είναι υποχρεωτική πλέον η αναγραφή της ΔΟΥ στις αποδείξεις και σε οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο . Συγκεκριμένα από τις διατάξεις του ΚΦΑΣ Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών προκύπτει ότι, δεν είναι υποχρεωτική η αναγραφή της αρμόδιας ΔΟΥ στα φορολογικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και των αποδείξεων που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή. Ακόμη, σημειώνεται ότι, δεν απαιτείται η διόρθωση σε τυχόν αποθέματα φορολογικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και των αποδείξεων που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή, της ΔΟΥ που προκύπτει από συνένωση ή συγχώνευση άλλων ΔΟΥ ή άλλη αιτία (μεταφορά έδρας κ.λπ.).
20/06/2013 - 19:04

Ξεκίνησε η ρύθμιση στην εφορία για τις 100 δόσεις

Ξεκίνησε η ρύθμιση στην εφορία για τις 100 δόσεις Από σήμερα οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση στις Αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ, Τελωνεία κλπ) και να υπαχθούν στη ρύθμιση "τελευταία ευκαιρία" ώστε να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους σε έως 100 δόσεις (πρόγραμμα ρύθμισης «Τελευταία Ευκαιρία»). Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών που υπενθυμίζει ότι από 18/07/2013 (ημερομηνία κατά την οποία η σχετική μηχανογραφική εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη) η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Μεταβατικά, και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/ Υπηρεσία, που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Για ποσά βασικής οφειλής 5.000 ευρώ και άνω, και για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων άνω των 48 (έως 100) οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται προς αξιολόγηση στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Επιπροσθέτως, όπως διευκρινίζεται θα παρασχεθεί στους φορολογουμένους η δυνατότητα να ανακτούν ηλεκτρονικά α (στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ), το σύνολο των οφειλών που δύναται να ρυθμιστούν και να πληροφορούνται πιθανές εναλλακτικές τους επιλογές αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της ρύθμισης (αριθμός και ποσό δόσεων).
19/06/2013 - 17:59

Αλλαγές στο πλαίσιο για τις ποινές οφειλετών του Δημοσίου

Αλλαγές στο πλαίσιο για τις ποινές οφειλετών του Δημοσίου Δύο νομοθετικές ρυθμίσεις για τις ποινές των οφειλετών του Δημοσίου προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης, σε επόμενο νομοσχέδιο αρμοδιότητάς του, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Για την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία ο υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης, ενημερώνει με έγγραφό του, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από διακομματική ερώτηση των βουλευτών, Λεωνίδα Γρηγοράκου (ΠΑΣΟΚ), Βασίλη Οικονόμου (ΔΗΜΑΡ), Ανδρέα Λοβέρδου (ανεξάρτητος), Άδωνι Γεωργιάδη, Νικήτα Κακλαμάνη, Γεράσιμου Γιακουμάτου και Προκόπη Παυλόπουλου (ΝΔ). Οι βουλευτές είχαν επισημάνει ότι πρέπει να υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για την αλλαγή ειδικών ποινικών νόμων, με στόχο να εισπράττονται οφειλές προς το Δημόσιο δίχως να γίνεται προσφυγή στην επιβολή μέτρων στερητικών της ελευθερίας. Ταυτόχρονα, προειδοποιούσαν ότι η άκριτη και γενικευμένη επιβολή μέτρων στερητικών της ελευθερίας σε οφειλέτες δίνει το τελικό χτύπημα στις ήδη παραπαίουσες επιχειρήσεις. Οι βουλευτές έχουν τονίσει ότι μέσα στο ζοφερό οικονομικό τοπίο που υπάρχει, δημιουργούν οξύτατο πρόβλημα ευκαιριακές ρυθμίσεις και μεμονωμένες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες οδηγούν στον ποινικό κολασμό των οφειλετών, σχεδόν άνευ όρων, ήτοι, χωρίς να λαμβάνεται καθόλου υπόψη η προσωπικότητά τους και οι ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί η οικονομία. Στην απάντησή του προς τους βουλευτές, ο κ. Ρουπακιώτης αναφέρει ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται, σε επόμενο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή, να συμπεριλάβει τις εξής ρυθμίσεις: - Σε σχέση με το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 ν.1882/1990), υπάρχει ρύθμιση για τον προσδιορισμό της έννοιας των βεβαιωμένων χρεών. Συγκεκριμένα, ως τέτοια θεωρούνται εκείνα που προκύπτουν μετά την αφαίρεση βεβαίων και εκκαθαρισμένων απαιτήσεων του οφειλέτη, αποδεικνυομένων με τελεσίδικη απόφαση ή δημόσιο έγγραφο. Με τον τρόπο αυτό, τυχόν ποινική ή άλλη ευθύνη περιορίζεται στο πραγματικά οφειλόμενο ποσό. - Ανάλογη γενική ρύθμιση θα εισαχθεί και σε περιπτώσεις, στις οποίες το Δημόσιο ασκεί τις αξιώσεις του (αστικές και ποινικές) κατά των οφειλετών για οποιαδήποτε αιτία, προσδιορίζοντας ως απαίτηση, ζημία ή αξίωση του Δημοσίου, το ποσό που προκύπτει μετά την αφαίρεση τυχόν βέβαιης και εκκαθαρισμένης χρηματικής απαίτησης του δικαιούχου του λογαριασμού κατά του Δημοσίου, η οποία αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο.
19/06/2013 - 13:57

Η ρύθμιση οφειλών δεν αναστέλλει τις κατασχέσεις

Η ρύθμιση οφειλών δεν αναστέλλει τις κατασχέσεις Η ρύθμιση οφειλών δεν αναστέλλει τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων αφού με την εγκύκλιο για την ρύθμιση που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι η υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στις νέες ρυθμίσεις δεν αναστέλλει το μέτρο της κατάσχεσης απαιτήσεων του οφειλέτη εις χείρας τρίτων. Η εφορία με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να προβαίνει σε κατασχέσεις μισθών ή συντάξεων, ακινήτων, αυτοκινήτων. Θα μπορεί επίσης να υποθηκεύει και τα περιουσιακά στοιχεία των συνυπόχρεων αλλά και όσων εμφανίζονται στην εφορία ως εγγυητές του φορολογουμένου.
19/06/2013 - 11:03

Δήλωση όλης της περιουσίας για ενταχθεί κάποιος στην ρύθμιση

Δήλωση όλης της περιουσίας για ενταχθεί κάποιος στην ρύθμιση Εφόσον δηλώσουν το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων, ακόμα και κοσμήματα και έργα τέχνης καθώς τα μελλοντικά έσοδα που πιθανόν να έχουν, μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας οι οφειλέτες του Δημοσίου. Επί της ουσίας πρέπει μαζί με την αίτηση υπαγωγής να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής). Οσοι δηλώσουν ανακριβή στοιχεία αυτομάτως θα βρεθούν εκτός ρύθμισης και αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 3 μηνών. Σύμφωνα με την Καθημερινή οι οφειλέτες του Δημοσίου για να μπορέσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να δηλώσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία όπως το μηνιαίο εισόδημά τους, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών τους λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο εισόδημά τους (π.χ. εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κ.λπ.). Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύει την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οι οφειλέτες του Δημοσίου αφού θα δηλώνουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδικήματα φοροδιαφυγής υποχρεούνται να εμφανίσουν: 1. Στοιχεία δηλούμενου μηνιαίου εισοδήματος: • Μηνιαίο καθαρό εισόδημα (ποσό). • Πάγιες μηνιαίες υποχρεώσεις (από δάνεια κ.λπ.). • Αναμενόμενο (επιπλέον) μηνιαίο εισόδημα (περιγραφή, ποσό) όπως εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κ.λπ. Περιουσιακά στοιχεία 2. Ακίνητη περιουσία. Εφόσον τα εμπράγματα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, επικαρπία, ψιλή κυριότητα) επί ακινήτων έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε9, οι οφειλέτες δεν θα χρειαστεί να τα δηλώσουν εκ νέου. Για μη δηλωθέντα εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων όπως εμπράγματα δικαιώματα που αποκτήθηκαν πρόσφατα ή εμπράγματα δικαιώματα στο εξωτερικό για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση δήλωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν τα στοιχεία των ακινήτων (διεύθυνση, περιγραφή, εμπράγματο δικαίωμα, ποσοστό κυριότητας). 3. Μεταφορικά μέσα: • Αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα κ.λπ. εφόσον έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 δεν δηλώνονται ξανά. • Για μη δηλωθέντα μεταφορικά μέσα που αποκτήθηκαν πρόσφατα θα δηλωθούν τα στοιχεία όπως είδος, αριθμός κυκλοφορίας ή νηολογίου, ποσοστό κυριότητας κ.λπ. 4. Λοιπά περιουσιακά στοιχεία. Ομόλογα, μετοχές, ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κ.λπ. Θα περιγράφονται το είδος, ο τίτλος, ο αριθμός χαρτοφυλακίου, η τρέχουσα αξία. 5. Συμμετοχή σε κάθε είδους επιχειρήσεις. Θα πρέπει να δηλωθούν το είδος συμμετοχής, το είδος της επιχείρησης κ.λπ. 6. Κινητά περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας όπως έργα τέχνης, συλλογές. Θα δηλωθούν το είδος, το πλήθος και η αξία. 7. Απαιτήσεις. Θα δηλωθούν απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά Tαμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους. 8. Λογαριασμοί σε τράπεζες, ταμιευτήρια, ΕΛΤΑ και άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά πιστωτικά ιδρύματα. Θα δηλωθούν αριθμοί λογαριασμών (ΙΒΑΝ). Με την υπεύθυνη δήλωση ο οφειλέτης υποχρεούται να δηλώσει τον IBAN με το οποίο θα συνδέσει την πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης. Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (συνεργαζόμενες τράπεζες, Τ.Τ., ΕΛΤΑ), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. Η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχους λογαριασμών πληρωμών των ΕΛΤΑ Α.Ε.
19/06/2013 - 10:22

Επιφυλάξεις για τον ενιαίο φόρο ακινήτων 2014

Επιφυλάξεις για τον ενιαίο φόρο ακινήτων 2014 Προβληματισμό και επιφυλάξεις εκφράζει η τρόικα για τον Ενιαίο Φόρο ακινήτων ΕΦΑ το 2014 και αμφισβητεί τις προβλέψεις του υπυργείου Οικονομικών για τα προσδοκώμενα έσοδα που υπολογίζονται στα 3,17 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα για τον Ενιαίο Φόρο ακινήτων 2014 σύμφωνα με την Καθημερινή , οι εκπρόσωποι της Τροικας, ζητούν ένα απλούστερο σύστημα για την φορολογία των ακινήτων και μία εύκολη διαδικασία προσδιορισμού των φόρων. Επίσης, θεωρούν ότι η πολυπλοκότητα του σχεδίου που τους παρουσιάστηκε θέτει εν αμφιβόλω τόσο τη βεβαίωση, όσο και την είσπραξη των αναλογούντων φόρων. Εάν η κυβέρνηση δεν καταφέρει να βεβαιώσει φόρους ύψους 3,17 δισ. ευρώ, τότε το κενό που θα προκύψει θα πρέπει να καλυφθεί από άλλες πηγές εσόδων. Κάτι που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να είναι εφικτό. Αντίθετα, υπάρχουν εισηγήσεις να μην εγκαταλειφθεί η σημερινή διαδικασία είσπραξης του τέλους επί των ακινήτων. Δηλαδή, τόσο ο τρόπος υπολογισμού του φόρου, όσο και η καταβολή του μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Το θέμα αυτό συζητήθηκε χθες στη σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου με τους επικεφαλής της τρόικας. Επίσης, η τρόικα ζητεί από την ελληνική πλευρά να εντοπίσει τρόπους για να καλύψει δημοσιονομικό κενό ύψους 2,1 δισ. ευρώ για το διάστημα 20132104, που προέρχεται κυρίως από τη μη εφαρμογή ήδη συμφωνημένων μέτρων. Στο πλαίσιο αυτό, τα προβλήματα αφορούν: 1. ΕΟΠΥΥ. Συνολικά εντοπίζεται «τρύπα» άνω του 1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2013-2014. Για φέτος το κενό υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ. 2. ΟΑΕΕ. Πρόκειται για την εισφορά επί του τζίρου των επιχειρήσεων υπέρ του ΟΑΕΕ που θα εξασφάλιζε 600 εκατ. ευρώ στη διετία 2013 – 2014. Η κυβέρνηση επιμένει να μην εφαρμόσει το μέτρο και η τρόικα επιμένει στην εξεύρεση ισοδύναμων παρεμβάσεων για να μην προχωρήσει το μέτρο. 3. Συντάξεις απόστρατων. Υπάρχει ένα κενό της τάξης των 200 εκατ. ευρώ για το 2014 καθώς οι συγκεκριμένες συντάξεις συνεχίζουν να μην υπολογίζονται βάσει του νέου μισθολογίου. 4. ΦΠΑ στην εστίαση. Εφόσον προχωρήσει η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να προσδιορίσει μέτρα ύψους 300 εκατ. ευρώ για να καλύψει τις υπολογιζόμενες απώλειες. 5. Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ). Είναι το τέλος που αντικατέστησε για φέτος το Εκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ). Μία δόση του ΕΕΤΑ ύψους 400 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί το 2014. Αυτό δημιουργεί «τρύπα» στα έσοδα του 2013, αλλά και αντίστοιχα πρόσθετα έσοδα το 2014. Από το οικονομικό επιτελείο αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να ληφθούν νέα μέτρα. Στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να καλυφθούν οι «τρύπες» αυτές περιλαμβάνονται: 1. Οι μεγαλύτερες επιστροφές (claw back και rebate) στον χώρο των φαρμάκων. Με τον τρόπο αυτό εξετάζεται να κλείσει μέρος του κενού στον ΕΟΠΥΥ. Επίσης, με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προωθείται η άμεση επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ με 1,5 δισ. ευρώ για την εξόφληση οφειλών του έως το τέλος του 2011, ενώ προβλέπεται και η υποχρεωτική έκπτωση από τους παρόχους. 2. Η χρήση του αποθεματικού. Στον προϋπολογισμό έχει προβλεφθεί αποθεματικό της τάξης του 1,1 δισ. ευρώ και στο υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν σε αυτό, δεδομένου ότι μέχρι τώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διατεθεί περίπου 250 εκατ. ευρώ. 3. Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) 2011 και 2012. Στο οικονομικό επιτελείο εκτιμούν ότι τα έσοδα από τους ΦΑΠ της διετίας θα είναι αυξημένα σε σχέση με το τι έχει προβλεφθεί. Μάλιστα, κατά κάποιες εκτιμήσεις μπορεί τα έσοδα αυτά να ξεπεράσουν κατά 200 εκατ. ευρώ τους στόχους.
19/06/2013 - 09:03

Τα δικαιολογητικά για ρύθμιση χρεών στην εφορία

Τα δικαιολογητικά για ρύθμιση χρεών στην εφορία Αναλυτικές οδηγίες στις εφορίες για τους όρους τα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισης στην εφορία «τελευταίας ευκαιρίας» των ληξιπρόθεσμων χρεών που είχαν οι φορολογούμενοι έως 31.12. 2012 δίνει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του που δόθηκε στη δημοσιότητα. Από την περασμένη εβδομάδα έχει ξεκινήσει προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των χρεών στην εφορία που επιθυμούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τα χρέη τους επωφελούμενοι την μείωση κατά 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ενώ από αύριο 20/05/2013 ξεκινούν οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση θα μπορούν να υποβάλλουν όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε πολλές δόσεις. Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, η ρύθμιση χρεών στην εφορία κρίθηκε απαραίτητη λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πολλών οφειλετών (φυσικών και μη φυσικών προσώπων) να ανταποκριθούν άμεσα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο δίνοντας μία «τελευταία ευκαιρία» εξόφλησης των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων έως την 31.12.2012 οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις. Το σύνολο των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 48, ενώ υπό προϋποθέσεις ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων με ανώτατο όριο τις 100 δόσεις και με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31.12.2013. Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση στην εφορία - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης και: α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013, γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά. Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με αριθμό δόσεων μικρότερο ή ίσο με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενων ρυθμίσεων (π.χ. εάν τηρούνται δύο ρυθμίσεις και στην πρώτη υπολείπονται 10 δόσεις και στην δεύτερη 15 δόσεις η υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση θα γίνει για 15 δόσεις ή λιγότερες κατ΄ επιλογή του οφειλέτη), με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και η αποπληρωμή δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση επέρχεται, με την καταβολή της πρώτης δόσης, απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών. ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές πτωχών οφειλετών. 2. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση της εφορίας Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους: α) ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νομικού προσώπου). β) τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους. γ) οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας. δ) οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. 3. Ποιοι εξαιρούνται απο την ρύθμιση στην εφορία α) οφειλέτες με οφειλές που έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013. β) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 2523/1997 ή έχει ασκηθεί κατ΄ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή για τα ως άνω αδικήματα. - Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία ρυθμίζονται: α. οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών. β. οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολ/λα τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας γ. το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Τελωνειακού Κώδικα. Δεν ρυθμίζονται: α.. οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος. β. το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα. 4. Η αίτηση και η καταβολή των δόσεων: Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Μεταβατικά και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/ Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Κατ' εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία. Ειδικότερα: - η υποβολή της αίτησης για την εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 50% των έως και τις 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) και η καταβολή πραγματοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία από την 14η Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου 2013. - η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων και η καταβολή αυτών πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία από 20.06.2013 έως και την 18.07.2013. Μετά την ημερομηνία αυτή η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης. - Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή η εφάπαξ εξόφληση λαμβάνει χώρα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης. - Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (συνεργαζόμενες Τράπεζες, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΕΛ.ΤΑ.), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. - Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχους λογαριασμών πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων - ΕΛΤΑ Α.Ε. 5. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση της εφορίας - Σε κάθε περίπτωση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού. - Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής. - Οι αιτούντες πρέπει να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013 και μετά, ήτοι να έχουν καταβάλει ή τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής, ενήμεροι σε ρύθμιση/διευκόλυνση τμηματικής καταβολής) τις οφειλές αυτές. Τα δικαιολογητικά για την ρύθμιση στην εφορία α) να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο (επιπλέον) εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ). β) για ποσό βασικής οφειλής άνω των 75.000 Euro, να προσκομίσει υποχρεωτικά και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η προαναφερθείσα βεβαίωση - μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα - αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. Από το αποτέλεσμα της ανωτέρω μελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιμότητα του αιτούμενου προγράμματος ρύθμισης όσο και η οικονομική αδυναμία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγραμμα ρύθμισης με λιγότερες δόσεις. γ) για ποσό βασικής οφειλής άνω 300.000 Euro, πέραν των παραπάνω στοιχείων απαιτείται να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής οι οποίες μπορούν να συνίστανται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές. Διευκρινίζεται ότι για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω των 75.000 ευρώ, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά, εντός μηνός από την έγγραφη ειδοποίησή τους. 6. Ο αριθμός των δόσεων και τα κίνητρα υπαγωγής στη ρύθμιση: - Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, έως σαράντα οκτώ με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30.06.2017, αλλά και πέραν των 48 και έως 100 δόσεις υπό προϋποθέσεις. - Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται: α. εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 1η Ιουλίου 2013, β. με απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2014, γ. με απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2015, δ. με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2016, ε. με απαλλαγή ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2017. στ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα πέντε (15) ευρώ. ζ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με ανάλογη ως ανωτέρω απαλλαγή των προσαυξήσεων και καταληκτική ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30.06.2017. Σημειώνεται ότι το δημόσιο μπορεί να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, Επίσης δύναται να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντά του, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου ποσού. 7. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω των σαράντα οκτώ. - οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πέρα των 48 όταν αποδεικνύουν αδυναμία συμμόρφωσης στα ανωτέρω προγράμματα, αλλά δυνατότητα τήρησης ρύθμισης σε παραπάνω δόσεις και βιωσιμότητας αυτής. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί. Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση της παρούσας ενότητας είναι η 31.12.2013. Ειδικότερα: α). Ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 100, β) το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως: 5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι πεντακόσια ευρώ και πάντως όχι κάτω των 15 ευρώ 6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πεντακοσίων ευρώ και μέχρι χίλια ευρώ, 7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ, 10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ, 20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων ευρώ και μέχρι τις πέντε χιλιάδες ευρώ 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πέντε χιλιάδων (5 ευρώ. γ) Στην περίπτωση ρύθμισης χρέους σε περισσότερες από 48 δόσεις ο οφειλέτης δεν έχει καμία έκπτωση στις προσαυξήσεις.
18/06/2013 - 17:35

Ρύθμιση στην εφορία 2013 οδηγίες

Ρύθμιση στην εφορία 2013 οδηγίες προυποθέσεις Αναλυτικές οδηγίες στις εφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισης στην εφορία «τελευταίας ευκαιρίας» των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν οι φορολογούμενοι έως 31.12. 2012 δίνει το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιό του που δόθηκε στη δημοσιότητα. Από την περασμένη εβδομάδα έχει ξεκινήσει προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση των οφειλετών στην εφορία που επιθυμούν να εξοφλήσουν εφάπαξ τα χρέη τους επωφελούμενοι την μείωση κατά 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ενώ από την ερχόμενη Πέμπτη αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση θα μπορούν να υποβάλλουν όσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε πολλές δόσεις. Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, η ρύθμιση στην εφορία κρίθηκε απαραίτητη λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πολλών οφειλετών (φυσικών και μη φυσικών προσώπων) να ανταποκριθούν άμεσα στην εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο δίνοντας μία «τελευταία ευκαιρία» εξόφλησης των βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων έως την 31.12.2012 οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις. Το σύνολο των δόσεων μπορεί να φθάσει έως τις 48, ενώ υπό προϋποθέσεις ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων με ανώτατο όριο τις 100 δόσεις και με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31.12.2013. Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: 1.Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση στην εφορία - Στη ρύθμιση, υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων έως και την 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στη ρύθμιση, με τους ίδιους όρους δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο οφειλέτης και: α) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική αναστολή, β) βεβαιωμένες έως και την 31.12.2012 οφειλές με ημερομηνία καταβολής από 01.01.2013, γ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες έως και την ανωτέρω ημερομηνία μη ρυθμισμένες οφειλές οι οποίες υπάγονται υποχρεωτικά. Στην περίπτωση υπαγωγής στην νέα ρύθμιση επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, δ) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον επιλεγεί πρόγραμμα ρύθμισης με αριθμό δόσεων μικρότερο ή ίσο με το μεγαλύτερο αριθμό των εναπομενουσών δόσεων των υπαγόμενων ρυθμίσεων (π.χ. εάν τηρούνται δύο ρυθμίσεις και στην πρώτη υπολείπονται 10 δόσεις και στην δεύτερη 15 δόσεις η υπαγωγή τους στη νέα ρύθμιση θα γίνει για 15 δόσεις ή λιγότερες κατ΄ επιλογή του οφειλέτη), με την προϋπόθεση ότι ο ανώτατος αριθμός δόσεων δεν υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) και η αποπληρωμή δεν εκτείνεται πέραν της 30ης Ιουνίου 2017. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση επέρχεται, με την καταβολή της πρώτης δόσης, απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων χρεών. ε) βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 31.12.2012 οφειλές πτωχών οφειλετών. 2. Δικαιούχοι υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση της εφορίας Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Στη ρύθμιση δύνανται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής με τους ίδιους όρους: α) ο πρωτοφειλέτης (φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση του νομικού προσώπου). β) τα πρόσωπα που ευθύνονται μαζί με τον πρωτοφειλέτη κατά το μέρος ευθύνης τους. γ) οι κληρονόμοι αποβιωσάντων οφειλετών, δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί συνυπευθυνότητας με τον οφειλέτη αλλά επιμεριστικής ευθύνης καταβολής σύμφωνα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας. δ) οι οφειλέτες σύζυγοι για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων που προέκυψε από την κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεδομένου ότι η ευθύνη καταβολής ανήκει στον κάθε σύζυγο χωριστά για το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματά του. 3. Ποιοι εξαιρούνται απο την ρύθμιση στην εφορία α) οφειλέτες με οφειλές που έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογούμενου μετά την 26η Απριλίου 2013. β) οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα των άρθρων 17, 18 και 19 του ν. 2523/1997 ή έχει ασκηθεί κατ΄ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή για τα ως άνω αδικήματα. - Στην περίπτωση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί στα Τελωνεία ρυθμίζονται: α. οφειλές που αφορούν συμπληρωματικές χρεώσεις εκ των υστέρων επί τελωνειακών παραστατικών. β. οφειλές που αφορούν πρόστιμα, πολ/λα τέλη και ποινές για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας γ. το 30% του ποσού της καταλογιστικής πράξης, το οποίο είναι απαιτητό με την κατάθεση προσφυγής κατά αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 150 του Τελωνειακού Κώδικα. Δεν ρυθμίζονται: α.. οφειλές, η προηγούμενη καταβολή των οποίων είναι προϋπόθεση για την έκδοση άδειας παράδοσης του εμπορεύματος. β. το 50% οφειλής, το οποίο είναι απαιτητό κατά την άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Τελωνειακού Κώδικα. 4. Η αίτηση και η καταβολή των δόσεων: Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Μεταβατικά και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο/ Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Κατ' εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία. Ειδικότερα: - η υποβολή της αίτησης για την εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 50% των έως και τις 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) και η καταβολή πραγματοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία από την 14η Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου 2013. - η υποβολή των αιτήσεων για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων και η καταβολή αυτών πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία από 20.06.2013 έως και την 18.07.2013. Μετά την ημερομηνία αυτή η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά και η καταβολή των δόσεων πραγματοποιείται υποχρεωτικά στους φορείς είσπραξης. - Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή η εφάπαξ εξόφληση λαμβάνει χώρα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης. - Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (συνεργαζόμενες Τράπεζες, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΕΛ.ΤΑ.), με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. - Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχους λογαριασμών πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων - ΕΛΤΑ Α.Ε. 5. Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση της εφορίας - Σε κάθε περίπτωση για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού. - Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής. - Οι αιτούντες πρέπει να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013 και μετά, ήτοι να έχουν καταβάλει ή τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής, ενήμεροι σε ρύθμιση/διευκόλυνση τμηματικής καταβολής) τις οφειλές αυτές. - Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει: α) να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο (επιπλέον) εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ). β) για ποσό βασικής οφειλής άνω των 75.000 Euro, να προσκομίσει υποχρεωτικά και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. Η προαναφερθείσα βεβαίωση - μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα - αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. Από το αποτέλεσμα της ανωτέρω μελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιμότητα του αιτούμενου προγράμματος ρύθμισης όσο και η οικονομική αδυναμία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγραμμα ρύθμισης με λιγότερες δόσεις. γ) για ποσό βασικής οφειλής άνω 300.000 Euro, πέραν των παραπάνω στοιχείων απαιτείται να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής οι οποίες μπορούν να συνίστανται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων, πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή, εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές. Διευκρινίζεται ότι για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω των 75.000 ευρώ, η αρμόδια υπηρεσία οφείλει να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά, εντός μηνός από την έγγραφη ειδοποίησή τους. 6. Ο αριθμός των δόσεων και τα κίνητρα υπαγωγής στη ρύθμιση: - Δυνατότητα καταβολής των οφειλών που ρυθμίζονται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις, έως σαράντα οκτώ με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 30.06.2017, αλλά και πέραν των 48 και έως 100 δόσεις υπό προϋποθέσεις. - Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης. Συγκεκριμένα, οι ρυθμιζόμενες οφειλές καταβάλλονται: α. εφάπαξ, με απαλλαγή ποσοστού 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την 1η Ιουλίου 2013, β. με απαλλαγή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2014, γ. με απαλλαγή ποσοστού τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2015, δ. με απαλλαγή ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2016, ε. με απαλλαγή ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30ή Ιουνίου 2017. στ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δέκα πέντε (15) ευρώ. ζ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με ανάλογη ως ανωτέρω απαλλαγή των προσαυξήσεων και καταληκτική ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης την 30.06.2017. Σημειώνεται ότι το δημόσιο μπορεί να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη, Επίσης δύναται να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντά του, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέρους ή του συνόλου του εισπραττόμενου ποσού. 7. Προϋποθέσεις υπαγωγής σε πρόγραμμα αριθμού δόσεων άνω των σαράντα οκτώ. - οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και πέρα των 48 όταν αποδεικνύουν αδυναμία συμμόρφωσης στα ανωτέρω προγράμματα, αλλά δυνατότητα τήρησης ρύθμισης σε παραπάνω δόσεις και βιωσιμότητας αυτής. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί. Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση της παρούσας ενότητας είναι η 31.12.2013. Ειδικότερα: α). Ο μέγιστος αριθμός δόσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των 100, β) το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως: 5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι πεντακόσια ευρώ και πάντως όχι κάτω των 15 ευρώ 6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πεντακοσίων ευρώ και μέχρι χίλια ευρώ, 7%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ, 10%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων πεντακοσίων ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ, 20%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων ευρώ και μέχρι τις πέντε χιλιάδες ευρώ 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πέντε χιλιάδων (5 ευρώ. γ) Στην περίπτωση ρύθμισης χρέους σε περισσότερες από 48 δόσεις ο οφειλέτης δεν έχει καμία έκπτωση στις προσαυξήσεις.
18/06/2013 - 14:40

Το δημοσιονομικό κενό για τo 2013-2014 "αγκάθι" με την τρόικα

Το δημοσιονομικό κενό για τo 2013-2014 "αγκάθι" με την τρόικα Ανοικτό είναι το ενδεχόμενο να παραταθεί η παρουσία των επικεφαλής της τρόικας στην Αθήνα, με το ακριβές χρονοδιάγραμμα της αποστολής των εκπροσώπων των δανειστών να αναμένεται να καθοριστεί μετά την απογευματινή συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, ενδέχεται, οι επικεφαλής της τρόικας να επιστρέψουν στην Αθήνα αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, την προσεχή Πέμπτη, στην οποία θα παραβρεθούν μαζί με τον υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα. Ένα από τα βασικά «αγκάθια» των συζητήσεων, το οποίο τέθηκε και στη σημερινή συνάντηση του οικονομικού επιτελείου με την τρόικα, είναι το δημοσιονομικό κενό για την περίοδο 2013- 2014, που ενδέχεται να προκύψει λόγω του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων. Όπως ανέφερε δε υψηλόβαθμος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή της τρόικας στο υπουργείο Υγείας, όπου εξετάζονται τα προτεινόμενα ισοδύναμα μέτρα για το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ, αλλά και στο υπουργείο Εργασίας, για τις ανάγκες χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων. Παράλληλα, υπάρχουν και τεχνικής φύσεως ζητήματα που ενδέχεται να παρατείνουν την παρουσία της τρόικας, όπως, για παράδειγμα, η προγραμματισμένη απουσία στο εξωτερικό του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση. Σύμφωνα με τον παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, στη σημερινή συνάντηση, η ελληνική πλευρά έθεσε όλα τα θέματα, με τον ίδιο να δηλώνει ότι «όλα είναι ανοικτά». Ειδικότερα, συζητήθηκαν, η εκτέλεση του προϋπολογισμού, η υλοποίηση των μέτρων της περιόδου 2013- 2014, καθώς και το θέμα των καθυστερήσεων στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, μετά την αποτυχία του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ. Το οικονομικό επιτελείο έθεσε και το ζήτημα της μείωσης για ένα εξάμηνο του ΦΠΑ στην εστίαση, από το 23% στο 13%, για το οποίο η τρόικα δεν έχει απαντήσει ακόμη, καθώς εξετάζει τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Τέλος, υπήρξε και ενημέρωση των εκπροσώπων των δανειστών για τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις σχετικά με την ΕΡΤ, μετά την απόφαση του ΣτΕ και τη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών, με τον παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών να αναφέρει ότι δεν υπήρξε αντίδραση από την πλευρά της τρόικας για το συγκεκριμένο θέμα.
18/06/2013 - 12:36

ΦΠΑ και ΕΡΤ τα θέματα της συνάντησης Ιω. Στουρνάρα με την τρόικα

ΦΠΑ και ΕΡΤ τα θέματα της συνάντησης Ιω. Στουρνάρα με την τρόικα Για τις χθεσινοβραδινές εξελίξεις σχετικά με την ΕΡΤ, μετά την απόφαση του ΣτΕ και τη συνάντηση των τριών πολιτικών αρχηγών, ενημέρωσε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης την τρόικα, κατά τη συνάντηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο υπουργείο Οικονομικών. Όπως ανέφερε υψηλόβαθμος παράγοντας του υπουργείου, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των δανειστών θα τεθεί και το θέμα των καθυστερήσεων στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, μετά την αποτυχία του διαγωνισμού για την πώληση της ΔΕΠΑ. Παράλληλα, συζητείται και το αίτημα της κυβέρνησης για τη μείωση για ένα εξάμηνο του ΦΠΑ στην εστίαση, από το 23% στο 13%, για το οποίο αναμένεται ακόμη η απάντηση των επικεφαλής της τρόικας, που μελετούν τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Σύμφωνα, επίσης, με τον ίδιο παράγοντα, έχει συσταθεί ειδική επιτροπή της τρόικας στο υπουργείο Υγείας, όπου εξετάζει το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ και τις ανάγκες χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων. Οι δύο πλευρές επιχειρούν να καταλήξουν σε μια συμφωνία, πριν από το Eurogroup την προσεχή Πέμπτη, αλλά άγνωστο είναι ακόμη εάν οι επικεφαλής της τρόικας επιστρέψουν εκ νέου στην Αθήνα στο τέλος του Ιουνίου, εάν παραμείνουν ανοικτά αρκετά πεδία.
17/06/2013 - 12:42

Χωρίς αποφάσεις για μείωση ΦΠΑ και φόρο ακινήτων 2014

Χωρίς αποφάσεις για μείωση ΦΠΑ και φόρο ακινήτων 2014 Χωρις τελικές αποφάσεις ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, με την τρόικα για το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ και τον φόρο ακινήτων για το 2014. Σε ό,τι αφορά την πρόταση της Κυβέρνησης για πιλοτική μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13% για έξι μήνες, η Τρόικα φέρεται να εκφράζει ανησυχίες αλλα και αντιρρήσεις. Στην ατζέντα της συνάντησης ήταν και ο φόρος των ακινήτων για το 2014 .Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο θέμα του φόρου των ακινήτων και των αλλαγών, που έχουν προγραμματιστεί να επέλθουν το 2014 . Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι των δανειστών αμφισβήτησαν το γεγονός ότι ο μηχανισμός για την εφαρμογή του νέου φόρου ακινήτων. Το ζήτημα της αναμόρφωσης του Δημοσίου είναι ένα από τα σταθερά «μέτωπα» διαβουλεύσεων με την τρόικα, και επανέρχεται την στιγμή που, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής της Κυριακής, ανακύπτουν «τεχνικές δυσκολίες» στην εκταμίευση της δόσης των 3,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα. Όπως αναφέρουν μάλιστα πηγές της εφημερίδας, το ζήτημα του Δημοσίου συνδέεται σταθερά με το ελληνικό πρόγραμμα. Η αποδέσμευση της εν λόγω δόσης είχε αρχικά εγκριθεί από το Euro Working Group. Σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουργείου Οικονομικών που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, η απόφαση για τερματισμό λειτουργίας της ΕΡΤ «σίγουρα βοήθησε» στο να δοθεί «πράσινο φως» από το Euro Working Group.
15/06/2013 - 17:58

Έλεγχος απο την εφορία για εμβάσματα από 50000 ευρώ και άνω

Έλεγχος απο την εφορία για εμβάσματα από 50000 ευρώ και άνω Με εγκύκλιο του Γενικού γραμματέα εσόδων Χ.Θεοχάρη καθορίζεται ότι στην αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) υπάγονται και οι υποθέσεις φορολογουμένων οι οποίοι τα ημερολογιακά έτη 2009, 2010 και 2011 απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα ποσού πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και άνω σε οποιαδήποτε από τα παραπάνω έτη. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) καθίσταται αρμόδιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2343/1995, όπως ισχύει, για την έκδοση των φύλλων ελέγχου, των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων καθώς και των τυχόν συμπληρωματικών φύλλων ή πράξεων, εφόσον συντρέχει περίπτωση, που αφορούν στις υποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των σχετικών φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων με τη σύνταξη και αποστολή στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. των οικείων χρηματικών καταλόγων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
14/06/2013 - 20:44

Ρύθμιση στην εφορία αιτήσεις

Ρύθμιση στην εφορία αιτήσεις δικαιολογητικά προϋποθέσεις Ξεκινούν οι αιτήσεις των οφειλετών για ρύθμιση στη εφορία για την διευκόλυνση εξόφλησης των οφειλών απο 48 δόσεις έως 100 δόσεις Συγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ανακοινώνεται ότι για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση στην εφορία με όνομα Ρυθμιση τελευταίας ευκαιρίας , έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Δ.Ε όσο και σε αυτόν της Γ.Γ.Π.Σ. (http://www.gsis.gr) οι σχετικές αποφάσεις αλλά και κατατοπιστικοί πίνακες που αναφέρονται τόσο στις προϋποθέσεις υπαγωγής των οφειλών στα νέα προγράμματα ρύθμισης στην εφορία, όσο και στα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται κατά περίπτωση. Πιο συγκεκριμένα: α) Η απόφαση ΠΟΛ 1111/2013 του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013» για χρέη βεβαιωμένα έως και 31.12.2012 με απαλλαγή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής ανάλογα με το πρόγραμμα δόσεων που επιλέγεται, β) αναλυτική εγκύκλιος με αρ. ΠΟΛ 1140/2013 ( θα αναρτηθεί Δευτέρα 17 Ιουνίου) για την ανωτέρω ρύθμιση, γ) υποβοηθητικοί πίνακες υπαγομένων στη ρύθμιση οφειλών, προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων, ανάλογα με το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο αιτών. Σημειώνεται ότι : - η υποβολή της αίτησης για την εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 50% των έως και τις 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) και η καταβολή του σχετικού ποσού πραγματοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία από την 14η Ιουνίου έως και την 1η Ιουλίου 2013. - η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία (ΔΟΥ για οφειλές έως 1.500.000 € και στην Επιχειρηματική Μονάδα Είσπραξης άνω του ποσού αυτού) από τις 20.06.2013. - Επισημαίνεται ότι από 18.07.2013 η σχετική αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα δόσεων οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων (φυσικών και νομικών προσώπων), χωρίς την υποχρεωτική παρουσία αυτών στις Δ.Ο.Υ. Επιπροσθέτως και για την επίτευξη του ίδιου σκοπού, θα παρασχεθεί στους φορολογουμένους η δυνατότητα να ανακτούν ηλεκτρονικά αρκετές ημέρες πριν την ως άνω ημερομηνία (στη διαδικτυακή πύλη της ΓΓΠΣ) , το σύνολο των οφειλών που δύναται να ρυθμιστούν και να πληροφορούνται πιθανές εναλλακτικές τους επιλογές αναφορικά στα χαρακτηριστικά της ρύθμισης (αριθμός και ποσό δόσεων). Ολη η απόφαση για την ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας Υπαγόμενες οφειλές σε πρόγραμμα ρύθμισης "Τελευταίας Ευκαιρίας" Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά "Τελευταίας Ευκαιρίας" (έως 48 δόσεις) Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά "Τελευταίας Ευκαιρίας" (έως 100 δόσεις) ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ
14/06/2013 - 17:52

Ποιες εφορίες κλείνουν την Δευτέρα 17/06/2013

Ποιες εφορίες κλείνουν την Δευτέρα 17/06/2013 Κλείνουν άλλες 6 εφορίες και ειδικότερα, από 17/6/2013 κλείνουν εφορίες σε νησιωτικές περιοχές της χώρας, ενώ οι υπόλοιπες 14 εφορίες θα ενοποιηθούν στις 1/9/2013. Με τον τρόπο αυτό θα εκπληρωθεί η μνημονιακή υποχρέωση για λειτουργία 120 εφοριών σε επίπεδο χώρας εντός του 2013, έναντι των 290 εφορίων που λειτουργούσαν το 2011, αφού ήδη: • κατά την Α' φάση του σχεδίου ενοποίησης (Οκτώβριος 2012) είχε ανασταλεί η λειτουργία 47 εφορίων• και κατά τη Β' φάση του σχεδίου ενοποίησης (Ιανουάριος 2013) είχε ανασταλεί η λειτουργία 51 εφορίων . 6 εφορίες κλείνουν στις 17/6/2013 και η αντίστοιχη εφορία στην οποία αυτές εντάσσονται είναι: 1. ΔΟΥ Σαλαμίνας –> ΔΟΥ Ε' Πειραιά2. ΔΟΥ Κυθήρων –> ΔΟΥ Α' Πειραιά3. ΔΟΥ Θάσου –> ΔΟΥ Καβάλας4. ΔΟΥ Παξών –> ΔΟΥ Κέρκυρας5. ΔΟΥ Ιθάκης –> ΔΟΥ Αργοστολίου6. ΔΟΥ Λέρου –> ΔΟΥ Κώ Η επιλογή των ΔΟΥ έγινε με κριτήριο τη μικρή απόσταση από τη στεριά (Σαλαμίνα και Θάσος) ή το μικρό αριθμό συναλλαγών που διενεργούν με πολίτες. Σε κάθε μια από αυτές τις ΔΟΥ που αναστέλλεται η λειτουργία τους, ιδρύεται ένα Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΓΕΦ), το οποίο λειτουργεί ως ένα Φορολογικό ΚΕΠ. Τα ΓΕΦ στεγάζονται σε κτήρια των ΟΤΑ, ώστε να επιτευχθούν συνέργειες και να ελαχιστοποιηθεί το κόστος λειτουργίας τους. Στα ΓΕΦ οι πολίτες μπορούν να διεκπεραιώνουν κάθε εργασία, για την οποία προσέρχονταν μέχρι σήμερα στις ΔΟΥ. Παράλληλα ολοκληρώνονται οι διοικητικές ρυθμίσεις έτσι ώστε οι πολίτες να μην υποχρεώνονται πλέον να προσέρχονται στις Εφορίες. Ήδη το Υπουργείο Οικονομικών έχει προβεί σε ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών στο πλαίσιο του TAXISnet, παρέχοντας ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες στους πολίτες μέσω διαδικτύου (www.taxisnet.gr). Επιπρόσθετα συνεχίζονται οι εργασίες με στόχο εντός των επόμενων μηνών να είναι εφικτή η διεκπεραίωση των πληρωμών που διενεργούνταν στις ΔΟΥ αποκλειστικά στις Τράπεζες, έτσι ώστε να καταργηθούν τα ταμεία από τις ΔΟΥ. Η επιλογή των ΔΟΥ που παραμένουν εν λειτουργία έγινε αυστηρά βασιζόμενη σε κριτήρια, όπως αποτυπώθηκαν στο Δελτίο Τύπου της 14/1/2013 του ΥΠΟΙΚ και αναλύθηκαν στο σχετικό Πόρισμα της Επιτροπής Ενοποιήσεων ΔΟΥ (Οκτώβριος 2012), τα οποία εν συντομία ήταν οικονομικά (ήτοι τα έσοδα που συνέλεξαν οι Εφορίες κατά το 2011) και διοικητικά (έτσι ώστε κάθε Νομός να έχει τουλάχιστον 1 ΔΟΥ εν λειτουργία). Ταυτόχρονα στο αμέσως προσεχές διάστημα το ΥΠΟΙΚ προχωρά στην ενοποίηση των σημείων ελέγχου των ΔΟΥ ολόκληρης της χώρας. Έτσι στις 1/6/2013 υπήρχαν 103 σημεία ελέγχου, ενώ από 1/7/2013 θα προκύψουν 65 σημεία ελέγχου σε επίπεδο χώρας. Η ενοποίηση αυτή υλοποιείται ως συνένωση των Γραφείων – Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού των ΔΟΥ σε μεγαλύτερες και πιο παραγωγικές μονάδες. Διευκρινίζεται ότι η συνένωση των σημείων ελέγχου δεν σημαίνει ότι αναστέλλεται και η λειτουργία της εκάστοτε ΔΟΥ, η οποία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της με τα υπόλοιπα Τμήματα. Οι ενοποιημένες ΔΟΥ με τη συγκέντρωση του κατακερματισμένου προσωπικού μπορούν πλέον να εστιάσουν στο ουσιαστικό τους έργο, που είναι η διενέργεια φορολογικών ελέγχων, με σκοπό την πάταξη της φοροδιαφυγής και τη συλλογή εσόδων για το Κράτος. Η επιλογή των σημείων ελέγχου που ενοποιούνται έγινε βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων: • Παραμένουν σημεία ελέγχου στις πόλεις όπου λειτουργούν διοικητικά δικαστήρια (π.χ. πρωτοδικεία), έτσι ώστε να εκδικάζονται εκεί οι σχετικές υποθέσεις από το Τμήμα Δικαστικού των ΔΟΥ .• Μεταξύ 2 υποψήφιων σημείων ελέγχου επιλέγεται αυτό που έχει το μεγαλύτερο αριθμό βιβλίων Β' κατηγορίας, που αποτελεί και το βασικό αντικείμενο ελέγχου των Τμημάτων Ελέγχου και Δικαστικού των ΔΟΥ . Οι ΔΟΥ που ενοποιούνται Αναλυτικότερα η διαδικασία επιλογής των σημείων ελέγχου που θα παραμείνουν εν λειτουργία υλοποιήθηκε ως εξής: Α. Στην επαρχία: Τα κριτήρια είναι:1. Επιλέχθηκε να παραμείνει ένα σημείο ελέγχου ανά Νομό, για τους Νομούς που διατηρούσαν εν λειτουργία άνω της 1 ΔΟΥ. Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται η πόλη που έχει πρωτοδικείο. Αν 2 υποψήφιες πόλεις έχουν και οι 2 πρωτοδικείο ή καμιά τους δεν έχει πρωτοδικείο, τότε επιλέγεται η πόλη που έχει τα περισσότερα βιβλία Β' κατηγορίας. Με το κριτήριο αυτό αναστέλλεται η λειτουργία των ακόλουθων σημείων ελέγχου, τα οποία εντάσσονται στην αντίστοιχη ΔΟΥ: a. ΔΟΥ Κω -> ΔΟΥ Ρόδουb. ΔΟΥ Θήβας -> ΔΟΥ Λειβαδιάςc. ΔΟΥ Γιαννιτσών -> ΔΟΥ Έδεσσαςd. ΔΟΥ Μεσολογγίου -> ΔΟΥ Αγρινίουe. ΔΟΥ Άργους -> ΔΟΥ Ναυπλίουf. ΔΟΥ Β' Λάρισας -> ΔΟΥ Α' Λάρισαςg. ΔΟΥ Α' Ηρακλείου -> ΔΟΥ Β' Ηρακλείου 2. Επιλέχθηκαν προς αναστολή λειτουργίας τα σημεία ελέγχου σε μικρές ΔΟΥ σε νησιά τα οποία δεν έχουν πρωτοδικείο. Με το κριτήριο αυτό αναστέλλεται η λειτουργία των ακόλουθων σημείων ελέγχου, τα οποία εντάσσονται στην αντίστοιχη ΔΟΥ: a. ΔΟΥ Σάμου -> ΔΟΥ Α' Πειραιάb. ΔΟΥ Λευκάδας -> ΔΟΥ Πρέβεζαςc. ΔΟΥ Αργοστολίου -> ΔΟΥ Α' Πατρώνd. ΔΟΥ Ζακύνθου -> ΔΟΥ Πύργουe. ΔΟΥ Χίου -> ΔΟΥ Μυτιλήνης 3. Επιλέχθηκαν προς αναστολή λειτουργίας τα σημεία ελέγχου στις 7 ΔΟΥ της χώρας που έχουν το μικρότερο αριθμό βιβλίων Β' κατηγορίας και δεν έχουν ήδη ενοποιηθεί από τα παραπάνω κριτήρια. Με το κριτήριο αυτό αναστέλλεται η λειτουργία των ακόλουθων σημείων ελέγχου, τα οποία εντάσσονται στην αντίστοιχη ΔΟΥ: a. ΔΟΥ Καρπενησίου -> ΔΟΥ Λαμίαςb. ΔΟΥ Άμφισας -> ΔΟΥ Λειβαδιάςc. ΔΟΥ Γρεβενών-> ΔΟΥ Κοζάνηςd. ΔΟΥ Φλώρινας -> ΔΟΥ Καστοριάςe. ΔΟΥ Ηγουμενίτσας -> ΔΟΥ Ιωαννίνωνf. ΔΟΥ Άρτας -> ΔΟΥ Πρέβεζαςg. ΔΟΥ Κιλκίς -> ΔΟΥ Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης Β. Στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη: Τα κριτήρια είναι: 4. Παραμένουν σημεία ελέγχου στις ΔΟΥ οι οποίες στεγάζονται σε κτίριο του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου. 5. Γίνεται κατανομή των σημείων ελέγχου σε περιοχές (κέντρο, βόρεια, νότια, δυτικά, ανατολικά). 6. Επιλέγεται να παραμείνει το σημείο ελέγχου, που εντός της παραπάνω περιοχής, έχει τα περισσότερα βιβλία Β' κατηγορίας. Εφόσον σε μια περιοχή θα δημιουργούταν ένα Τμήμα Ελέγχου που θα ξεπερνούσε σημαντικά το μέσο όρο του αριθμού των βιβλίων Β' κατηγορίας ανά σημείο ελέγχου (ήτοι ~30.000), τότε εξετάζεται η παραμονή και 2ου σημείου ελέγχου εντός της ίδιας περιοχής. Με τα ανωτέρω κριτήρια αναστέλλεται η λειτουργία των ακόλουθων σημείων ελέγχου, τα οποία εντάσσονται στην αντίστοιχη ΔΟΥ: i. Αττική:a. ΔΟΥ ΣΤ Αθηνών -> ΔΟΥ Α Αθηνώνb. ΔΟΥ IB Αθηνών -> ΔΟΥ ΙΖ Αθηνώνc. ΔΟΥ ΙΔ Αθηνών -> ΔΟΥ ΙΓ Αθηνώνd. ΔΟΥ Αγίου Δημητρίου -> ΔΟΥ Ηλιούποληςe. ΔΟΥ Νέα Σμύρνη -> ΔΟΥ Α Καλλιθέαςf. ΔΟΥ Αιγάλεω -> ΔΟΥ Ελευσίναςg. ΔΟΥ Μαρούσι -> ΔΟΥ Νέα Ιωνίαςh. ΔΟΥ A και Β Περιστερίου -> ΔΟΥ Αγίων Αναργύρωνi. ΔΟΥ Χαλανδρίου και Ψυχικού -> ΔΟΥ Χολαργού - Αγίας Παρασκευήςj. ΔΟΥ Άνδρου και Κεας -> ΔΟΥ Παλλήνηςk. ΔΟΥ Αχαρνών -> ΔΟΥ Κηφισιάςl. ΔΟΥ Παλαιού Φαλήρου -> ΔΟΥ Γλυφάδαςm. ΔΟΥ Νίκαιας και Δ Πειραιά -> ΔΟΥ Ε Πειραιάn. ΔΟΥ Γ Πειραιά και Μήλου και Σάμου -> ΔΟΥ Α Πειραιά j. Θεσσαλονίκη:a. ΔΟΥ Ιωνίας και Κιλκίς -> ΔΟΥ Αμπελοκήπωνb. ΔΟΥ ΣΤ Θεσσαλονίκης -> ΔΟΥ Δθεσσαλονίκηςc. ΔΟΥ Καλαμαριάς -> ΔΟΥ Ζ Θεσσαλονίκηςd. ΔΟΥ Α Θεσσαλονίκης -> ΔΟΥ Ε Θεσσαλονίκης
Σελίδα 1 από 52

Η Επικαιρότητα Τώρα