ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

31/08/2011 - 23:39

ΤΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ

ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ ΜΟΥ . Το νέο σύστημα βασίζεται πρωτίστως στην τιμή ζώνης και φέρει εκπτώσεις στα πρόστιμα βάσει συγκεκριμένων συντελεστών, ενώ ευνοούνται τα ακίνητα μεγαλύτερης παλαιότητας και οι πρώτες κατοικίες. Τα αυθαίρετα που χτίστηκαν πριν από το 1983 θα πληρώνουν σημαντικά χαμηλότερα πρόστιμα, ενώ ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, όταν το αυθαίρετο αποτελεί την κύρια και μόνη κατοικία του ατόμου και όταν τα εισοδήματά του είναι ιδιαίτερα χαμηλά. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο με το μέγεθος της αυθαιρεσίας και θα αυξάνεται σημαντικά στις μεγάλες παραβάσεις άνω του 100% της επιτρεπόμενης δόμησης. Η παντελής έλλειψη οικοδομικής άδειας, όπως και η θέση του αυθαιρέτου σε εκτός σχεδίου περιοχή επίσης ανεβάζουν το πρόστιμο. Ευνοϊκή πάντως θα είναι η αντιμετώπιση στις περιπτώσεις που το κτίσμα αποτελεί την κύρια και μοναδική κατοικία του ιδιοκτήτη, όπως και για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. Το πρόστιμο διατήρησης των αυθαιρέτων θα προκύπτει από έναν νέο μαθηματικό τύπο που θα βασίζεται πρωτίστως στην τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή, σύμφωνα με το σύστημα των αντικειμενικών αξιών του υπουργείου Οικονομικών ενώ θα εισάγονται διάφοροι συντελεστές, όπως παλαιότητας, κοινωνικοί, είδους υπέρβασης κλπ. Ο τρόπος υπολογισμού αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Πέμπτη. Ένα ακόμα θέμα που θα οριστικοποιηθεί στην Ολομέλεια είναι οι οικονομικές διεκδικήσεις του ΙΚΑ από τα πρόστιμα των αυθαιρέτων. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο για τη διατήρηση μιας αυθαίρετης κατασκευής (ή χρήσης) υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά της επιφάνειας επί την τιμή ζώνης, επί τον συντελεστή 15% και επί τους συντελεστές που ορίζονται στον ανωτέρω πίνακα. Κάθε αυθαίρετη κατασκευή υπολογίζεται ξεχωριστά και το τελικό πρόστιμο είναι το άθροισμα των επιμέρους - ανά ιδιοκτησία. Στην περίπτωση βοηθητικών χώρων (υπογείων, παταριών κ.λπ.), εισάγεται μειωτικός συντελεστής 50% για το πρόστιμο. Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, δεν λαμβάνονται υπόψη τα 5,6,7,8,9. Για αυθαίρετες κατασκευές/χρήσεις κάτω των 20 τετραγωνικών μέτρων προβλέπονται κατ΄ αποκοπή πρόστιμα ως εξής: Για τιμή ζώνης κάτω των 2.500 ευρώ σε εντός σχεδίου περιοχή, το πρόστιμο ορίζεται στα 2.000 ευρώ, ενώ για τιμή ζώνης ίση ή άνω των 2.500 ευρώ το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ. Στις εκτός σχεδίου περιοχές, το πρόστιμο ορίζεται στα 1.500 ευρώ. Τα ανωτέρω πρόστιμα καταβάλλονται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση, μέχρι την 31.12.2011. Προθεσμίες τακτοποίησης Η αίτηση τακτοποίησης του αυθαιρέτου μαζί με τα δικαιολογητικά, υποβάλλονται είτε απευθείας είτε με συστημένη επιστολή στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία ή στο ΚΕΠ του δήμου το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011. Το ΚΕΠ υποχρεούται να διαβιβάσει τον φάκελο στην πολεοδομία εντός 15 ημερών. Η πολεοδομία ελέγχει μόνο την πληρότητα του φακέλου. Σε περίπτωση απευθείας υποβολής των δικαιολογητικών, ο έλεγχος γίνεται επιτόπου και ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αμέσως. Αν γίνει μέσω ΚΕΠ ή με συστημένη επιστολή, ο έλεγχος γίνεται εντός 30 ημερών από την παραλαβή τους. Πώς διαμορφώνονται τα παράβολα Με την υποβολή της αίτησης για την "τακτοποίηση" του αυθαιρέτου, ο ιδιοκτήτης (ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του) καταθέτει παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 500 και 4.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος του κτίσματος. Το παράβολο δεν επιστρέφεται αλλά συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που θα καταβληθεί στη συνέχεια. Η διαδικασία είσπραξης των ποσών θα οριστεί με υπουργική απόφαση και θα προβλέπεται η δυνατότητα κατάθεσής τους σε τράπεζες. Πιο αναλυτικά, το παράβολο διαμορφώνεται: Στα 500 ευρώ για αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετη χρήση μέχρι 75 τετραγωνικά μέτρα ή όταν πρόκειται για κύρια και μοναδική κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα, στα 1.000 ευρώ για κτίριο / χρήση μέχρι 1.000 τετραγωνικά μέτρα και στα 2.000 ευρώ για κτίριο / χρήση μέχρι 2.000 τ. μ. Σε περιπτώσεις κτιρίων άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το παράβολο φθάνει τα 4.000 ευρώ. Ο φάκελος της "τακτοποίησης" περιλαμβάνει την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση με τα ατομικά στοιχεία του δηλούντος, στοιχεία της οικοδομικής άδειας (όπου υπάρχει), καθώς και στοιχεία του ακινήτου (ημερομηνία ανέγερσης, ολοκλήρωσης κλπ.). Επισυνάπτεται υποχρεωτικά η τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9 όπως υποβλήθηκε στην αρμόδια ΔΟΥ. Επίσης τεχνική έκθεση μηχανικού και απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή χάρτη όπου προσδιορίζεται η θέση του ακινήτου. Για τις κατοικίες απαιτείται έλεγχος δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού του κτιρίου από μηχανικό. Σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, συνάθροισης κοινού, εμπορικά, ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, εκκλησίες, τράπεζες, βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας από αρμόδιο μηχανικό. ΠΗΓΗ: ΤΟ ΕΘΝΟΣ
02/08/2011 - 00:39

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ Για τη νομιμοποίηση απαιτούνται: α. Αίτηση,   β. Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ο αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), η δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) φορολογίας του ιδιοκτήτη, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής που εμπίπτει στη ρύθμιση της παραγράφου 1, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας της παραγράφου 1Α, πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης. Η δήλωση συνοδεύεται από τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από αρμόδιο μηχανικό. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται η περιγραφή της κατασκευής ή της αυθαίρετης χρήσης, το εμβαδόν αυτής και η χρήση της καθώς και δήλωση για το αν πρόκειται για κατασκευή πρόχειρα κατασκευασμένη (όπως στεγάσεις και επικαλύψεις από λαμαρίνα, σανίδες) από ευτελή υλικά (πρόχειρη κατασκευή). Στην τεχνική έκθεση επισυνάπτονται φωτογραφίες της κατασκευής από όλες τις απόψεις, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας και της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στις ρυθμίσεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου. Επιπλέον, υποβάλλεται απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, «φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής», σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος και σε κάθε περίπτωση, δήλωση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας, η οποία θα βασίζεται σε ταχύ οπτικό έλεγχο, που στην περίπτωση κτιρίων χωρίς άδεια θα δηλώνει την ύπαρξη ή μη φέροντα οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες του. γ. Παράβολο / αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 500 ευρώ για κατασκευή/χρήση μέχρι 75τ.μ ή για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 120τμ, 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μέχρι 1.000 τ.μ., και 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερη των 1.000 τ.μ., επί ποινή απαραδέκτου, για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται, αλλά συμψηφίζεται με το πρόστιμο που προβλέπεται στο παρόν άρθρο. δ) έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου της δηλούμενης κατασκευής. Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού του, είτε στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία είτε στα ΚΕΠ του Δήμου. Στο αρχείο δικογραφίες Όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, δικογραφίες που αφορούν αδικήματα, με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον επ’ αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμοδίου Οργάνου μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου και βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας ότι, η αυθαίρετη κατασκευή δηλώθηκε και εξοφλήθηκε το ειδικό πρόστιμο κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Επίσης, η εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου για τις κατασκευές ή τις χρήσεις που δηλώνονται, δεν κωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Αν το ακίνητο ενταχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό, το ενιαίο ειδικό πρόστιμο δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται με υποχρεώσεις εισφοράς σε χρήμα που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Πού πάνε τα λεφτά Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που εισπράττεται αποδίδεται υπέρ του Πράσινου Ταμείου, κατατίθεται σε ειδικό κωδικό που ονομάζεται «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και διατίθεται στο πλαίσιο των στόχων και των αρχών του Μεσοπρόθεσμού Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ιδίως για την κατεδάφιση αυθαιρέτων, καθώς και για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης και την αύξηση των κοινόχρηστων και ελεύθερων χώρων στους Ο.Τ.Α.
26/07/2011 - 21:26

Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ , ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ . ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ   ΠΑΣΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ       Το πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα , το οποίο ουδέποτε έχει αντιμετωπιστεί συνολικά σε όλες του τις επιμέρους διαστάσεις. Η αναποφασιστικότητα της πολιτείας να αντιμετωπίσει το σοβαρό πρόβλημα των υπερβάσεων δόμησης και αλλαγών χρήσης και η εξαιρετική δυσκολία που συνεπάγεται το εγχείρημα της τροποποίησης της πολεοδομικής νομοθεσίας, του τρόπου έκδοσης των αδειών και του ελέγχου των οικοδομών, οδήγησαν στη συνενοχή Κράτους -Πολίτη και στην ανοχή της αυθαιρεσίας σε τέτοιο βαθμό, ώστε η αυθαίρετη δόμηση να έχει γίνει εθιμική πρακτική και να τυγχάνει ευρείας αποδοχής. Έτσι, επί μακρόν συντηρήθηκε ένας φαύλος κύκλος διαπλοκής, με έμμεση νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών από διάφορες κρατικές υπηρεσίες, εξυπηρέτηση των αυθαιρέτων οικοδομών και σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Τα όποια βεβαιωμένα πρόστιμα καταλήγουν με αναποτελεσματικά κριτήρια μετά από οριακούς ελέγχους σε μικρό ποσοστό των πραγματικά οφειλόμενων και ουσιαστικά δεν εισπράττονται. Η τελευταία προσπάθεια ρύθμισης θεμάτων εν γένει αυθαίρετων κατασκευών έγινε πριν από 30 χρόνια περίπου. Έκτοτε, υπήρξαν αποσπασματικές ενέργειες, αναποτελεσματικά πρόστιμα και άστοχες επεμβάσεις στην πολεοδομική νομοθεσία, ενώ ποτέ δεν ασκήθηκαν έλεγχοι νομιμότητας για τη διαπίστωση παραβάσεων. Ωστόσο το κράτος έχει υποχρέωση από το Σύνταγμα να προστατεύει το περιβάλλον και συνεπώς να προβαίνει στην πάταξη της αυθαιρεσίας. Η αναποτελεσματική όμως προληπτική δράση του κράτους, διαχρονικά είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός συστήματος παρανομιών, το οποίο κατά παράβαση του άρθρου 24 του Συντάγματος έχει επιδεινώσει τους όρους διαβίωσης των πολιτών. Είναι, λοιπόν, μονόδρομος για ένα κράτος και μια κυβέρνηση που σέβεται τις αρχές της ισότητας, τους κράτους δικαίου, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης και πάνω απ' όλα τους πολίτες αυτής της χώρας να μην αγνοήσει το πρόβλημα, με στόχο την αντιμετώπιση του υπαρκτού προβλήματος, την αποκατάσταση της βλάβης που επήλθε στο περιβάλλον, την αποκατάσταση του διαταραγμένου περιβαλλοντικού ισοζυγίου και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών αλλά και τον έμπρακτο σεβασμό της ισότητας των πολιτών και της αρχής του κράτους δικαίου. Η υποχρέωση της επίτευξης περιβαλλοντικού ισοζυγίου και της αποκατάστασης του περιβάλλοντος είναι αυτονόητη επιλογή και μονοσήμαντη πολιτική χωρίς συμβιβασμούς και δικαιολογίες για μια κυβέρνηση που σέβεται το Σύνταγμα και το περιβάλλον. Η πολιτική αυτή επιλογή είναι αδιαπραγμάτευτη και δεν μπορεί να νοθευτεί σε καμία περίπτωση. Επίσης, η αποκατάσταση των ανισοτήτων που έχουν προκύψει μεταξύ των πολιτών και η εμπέδωση του κράτους δικαίου συνιστούν βασικές κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήματος και τη χάραξη της «κόκκινης γραμμής» για την αυθαίρετη δόμηση στο μέλλον.   Με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πολύπλοκο αυτό πρόβλημα, με τρόπο δίκαιο, ρεαλιστικό και σύμφωνο με τις συνταγματικές επιταγές. Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αντιμετωπίζουν το υπαρκτό πρόβλημα μέσα από την περιβαλλοντική και πολεοδομική του διάσταση στην λογική της πράσινης ανάπτυξης, των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος  και δεν αποτελούν μόνο ρυθμίσεις εισπρακτικού χαρακτήρα χωρίς όμως να παραγνωρίζεται και η δυσμενής δημοσιονομική συγκυρία, στην οποία βρίσκεται η χώρα. Επιπλέον κριτήριο για την επιλογή των ρυθμίσεων αποτελεί η εμπέδωση της ισότητας των πολιτών και του κράτους δικαίου. Η προτεινόμενη ρύθμιση αποτελεί μέρος μιας νέας συνολικής πολιτικής του ΥΠΕΚΑ προωθούμενων μεταρρυθμίσεων με: •    το νέο τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών, •    το νέο ΓΟΚ •    τη θεσμοθέτηση βασικών μορφολογικών αρχιτεκτονικών κανόνων δόμησης σε κάθε καλλικρατικό δήμο της χώρας. Κεντρικός σκοπός και επιμέρους στόχοι Α. Κεντρικός σκοπός : Οριστική διευθέτηση ενός χρόνιου περιβαλλοντικού, οικονομικού και κοινωνικού προβλήματος που δεν επιλύθηκε, επειδή κάθε προσπάθεια ρύθμισης, μετά από το 1983, είχε κυρίως οικονομικό-εισπρακτικό χαρακτήρα και δε δρομολόγησε, ούτε ολοκλήρωσε περιβαλλοντικές και πολεοδομικές αντισταθμιστικές ρυθμίσεις. Β. Επιμέρους στόχοι: •    Επίτευξη Περιβαλλοντικού και Πολεοδομικού Ισοζυγίου. •    Έμπρακτη εφαρμογή της ισότητας των πολιτών και της μη-επιβράβευσης στο εξής της αυθαιρεσίας και της παραβατικότητας. •    Συμβολή στην εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Κόκκινη γραμμή 1. Διαχωρισμός των αυθαιρέτων σε αυτά που βρίσκονται σε ευαίσθητες περιοχές και σε αυτά που μπορούν να ρυθμιστούν –με προϋποθέσεις που τίθενται: εξαιρούνται και είναι άμεσα κατεδαφιστέες οι κατασκευές που προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη (μέσα σε δάση, σε ρέματα, στον αιγιαλό, σε αρχαιολογικούς χώρους κ.λ.π). 2. Από 1/1/2012, όλα τα ακίνητα δεν θα μπορούν να μεταβιβάζονται χωρίς την υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη δήλωση μηχανικού που θα βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή στο ακίνητο και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια. 3. Ψευδείς ή ανακριβείς βεβαιώσεις από όσους εμπλέκονται σε μια δικαιοπραξία (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, μεσίτες, υποθηκοφύλακες κ.λ.π) επισύρουν αυστηρές ποινές. Για τους μηχανικούς προβλέπεται μέχρι και αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος. Διατήρηση αυθαίρετων κατασκευών •    Αφορά σε κατασκευές που έχουν ανεγερθεί έως 28/4/2010 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 3843/2010 για τους ημιυπαίθριους χώρους) •    Αφορά σε επιτρεπόμενες χρήσεις Α. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως ή εντός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για σαράντα (40) χρόνια. Β. Για τα κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών, η ρύθμιση ισχύει για είκοσι (20) χρόνια. Εάν ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός και ο καθορισμός των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής και το διατηρούμενο κτίσμα εντάσσεται σε αυτόν, διατηρείται για επιπλέον είκοσι (20) χρόνια. Επιπλέον, προκείμενου περί αυθαίρετων κατασκευών που έχουν ανεγερθεί σε μη άρτια και συνεπώς μη οικοδομήσιμα οικόπεδα, η διατήρηση επίσης αυξάνεται σε 40 χρόνια υπό την προϋπόθεση: •    χρήσης, όμορου ή τμήματος όμορου ή οικοπέδου που βρίσκεται στο δήμο της αυθαίρετης κατασκευής, άρτιου και οικοδομήσιμου γηπέδου για τη συμπλήρωση της υπολειπόμενης αρτιότητας ή •    ειδικού προστίμου ισοδύναμου εμβαδού γης που υπολείπεται ή •    συνδυασμό των δύο παραπάνω. Υπολογισμός προστίμου διατήρησης Λαμβάνονται υπόψη:  Η ύπαρξη οικοδομικής άδειας,             2.    Η θέση του κτίσματος σε περιοχή εντός ή εκτός σχεδίου,     3.    Το είδος του ακινήτου (κύρια και μοναδική κατοικία, άλλη χρήση κ.λ.π), 4.    Ο τύπος της πολεοδομικής παράβασης (κατ'Αεπέκταση ή/και καθ'Αύψος υπέρβαση δόμησης/κάλυψης, παραβίαση πλάγιων αποστάσεων ή/και οικοδομικής γραμμής), 5.    Η αυθαίρετη αλλαγή ως προς την χρήση της οικοδομικής άδειας, 6.    Η τιμή ζώνης, βάσει του συστήματος αντικειμενικών αξιών 7.    Κάθε άλλο είδος αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πισίνες), 8.    Υπό προϋποθέσεις, κοινωνικά κριτήρια. Διαδικασία διατήρησης Με πλήρη ευθύνη του ιδιοκτήτη και του μηχανικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπό του, στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία ή στο ΚΕΠ μέχρι 31.12.2011, φάκελος με τα εξής δικαιολογητικά:  Αίτηση 2.    Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου (500 ευρώ, 1000 ευρώ ή 2000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος και το είδος της αυθαίρετης κατασκευής) 3.    Έντυπο υπολογισμού του ειδικού προστίμου 4.    Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 με τα στοιχεία της αυθαίρετης κατασκευής. Το έντυπο υπολογισμού θεωρείται από την Πολεοδομική Υπηρεσία προσωρινά (σε περίπτωση εξόφλησης με δόσεις) ή οριστικά (σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης) και με αυτό ο ιδιοκτήτης πληρώνει στις τράπεζες το πρόστιμό του. Διάθεση των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα Το πρόστιμο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Πράσινου Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο» και στο πλαίσιο των στόχων και αρχών του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής αποδίδεται στους Δήμους στη διοικητική περιφέρεια των οποίων βρίσκονται τα μη νόμιμα κτίσματα και διατίθεται αποκλειστικά για την εξισορρόπηση του ελλείμματος γης, την αύξηση των κοινοχρήστων χώρων και την εκτέλεση κατεδαφίσεων. Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενδυνάμωση της δυνατότητας κατεδάφισης αυθαίρετων κτισμάτων, που δεν εντάσσονται στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Η Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων: •    Υπάγεται απευθείας στο Γενικό Επιθεωρητή της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) •    Έχει τις εξής αρμοδιότητες : α) τον εντοπισμό και τον έλεγχο αυθαίρετων επεμβάσεων και κατασκευών β) την έκδοση και την εκτέλεση πράξεων καθαίρεσης και κατεδάφισης γ) τη μέριμνα για την ορθή διάθεση των οικοδομικών αποβλήτων (μπάζων) και την αποκατάσταση •    Εκτελεί τα πρωτόκολλα κατεδάφισης με δικά της μηχανικά μέσα ή με μέσα ιδιωτικών επιχειρήσεων μετά από σύναψη σχετικών συμβάσεων. •    Εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αρνηθούν να συνάψουν συμβάσεις, η ΕΥΕΚΑ ενημερώνει τις οικείες Αστυνομικές Αρχές, οι οποίες και θα αναλαμβάνουν την κίνηση της διαδικασίας μεμονωμένης πολιτικής επιστράτευσης (ν.δ. 17/1974). Ενδεικτικά πρόστιμα: για 30τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις: •    Υπέρβαση δόμησης 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α'Α κατοικία    -> 3.375  ευρώ •     ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση ύψους >20%)        -> 5.062 ευρώ •     ΥΔ 30τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση κάλυψης 4.050 ευρώ •     ΥΔ 30τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α'Α κατοικία)                -> 2.250 ευρώ για 100τμ κατοικίας, σε διάφορες περιπτώσεις: •    Υπέρβαση δόμησης 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α'Α κατοικία    -> 11.250 ευρώ •     ΥΔ 100τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (50τμ κύριοι/50τμ βοηθ.)        -> 8.812 ευρώ •     ΥΔ 100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (β'Α κατοικία)                -> 27.000 ευρώ •    100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, α'Α κατοικία                -> 7.500 ευρώ •    100τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α'Α κατοικία, χωρίς άδεια)        -> 22.500 ευρώ για μεγάλα κτίρια (πλην κατοικίας) σε διάφορες περιπτώσεις: •    Αγροτική μονάδα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ            ->24.000 ευρώ •    Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ        ->48.000 ευρώ •    Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000τμ, εκτός σχεδίου με Τ.Ζ.: 500 ευρώ        ->200.000 ευρώ •    Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 120τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500 ευρώ        ->7.200 ευρώ •    Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200τμ, εντός σχεδίου με Τ.Ζ.: 1.500 ευρώ    ->108.000 ευρώ Σημείωση: κατ' αποκοπή πρόστιμο για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20τμ: •    εντός σχεδίου με ΤΖ2.000 ευρώ •    εντός σχεδίου με ΤΖ≥2.000 ευρώ                            ->3.000 ευρώ •    εκτός σχεδίου                                     ->1.500 ευρώ πηγη www.express.gr
08/06/2011 - 01:00

ΑΚΙΝΗΤΑ ,ΑΓΟΡΕΣ,ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ , ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΑΓOΡΑ ΑΚΙΝΗΤOΥ Τι φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα έχει ο αγοραστής ενός ακινήτου; O αγοραστής ενός ακινήτου είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) και να καταβάλει τον φόρο που ενδεχομένως προκύπτει. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από κοινού με τον πωλητή του ακινήτου και πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τους δύο. O αγοραστής δικαιούται να απαλλαγεί από τον φόρο μεταβίβασης εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο. Επίσης, εάν ο αγοραστής διαφωνεί με το ύψος του Φόρου Μεταβίβασης, έχει δικαίωμα να προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια εντός 20 ημερών από την υποβολή της δήλωσης. Από πού μπορεί να εξυπηρετηθεί; Η δήλωση ΦΜΑ υποβάλλεται από τον αγοραστή ή τον εκπρόσωπό του στο Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας ΔOΥ. Αρμόδια ΔOΥ είναι αυτή στην οποία υπάγεται το ακίνητο. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Χρειάζονται ορισμένα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο και ορισμένα που αφορούν τον ίδιο τον αγοραστή. Τα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία του περιλαμβάνουν: Αδεια οικοδομής. Βεβαιώσεις από Πολεοδομικά Γραφεία, Δήμους ή Κοινότητες, ΔΕΗ, Δασική Υπηρεσία. Συμβολαιογραφικά έγγραφα. Σχεδιαγράμματα και πίνακες από Τεχνικά Γραφεία. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τον αγοραστή όταν ζητά κάποια απαλλαγή περιλαμβάνουν: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Αντίγραφο δήλωσης φόρου εισοδήματος. Έντυπο Ε9. Βεβαιώσεις από Δήμους ή Κοινότητες, Υποθηκοφυλακεία, Προξενικές Αρχές. Συμβόλαια. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου ή για την απαλλαγή από τον Φόρο Μεταβίβασης λόγω πρώτης κατοικίας ή συναλλάγματος, μπορεί να απαιτούνται, κατά περίπτωση, και πρόσθετα δικαιολογητικά. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού διατίθενται; Δηλώσεις ΦΜΑ σε 3 αντίτυπα. Έντυπα ΦΥΑΑ 1-5, Κ1-Κ9 ή Αα-γης σε 2 αντίτυπα, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του ακινήτου. Όλα τα παραπάνω έντυπα διατίθενται από οποιαδήποτε ΔOΥ. Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Φύλλα ελέγχου αξίας ακινήτου. Πιστοποιητικά συναλλάγματος, αξίας ακινήτου κ.ά., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Τόσο ο αγοραστής, όσο και ο πωλητής είναι απαραίτητο να έχουν ΑΦΜ. Η δήλωση ΦΜΑ πρέπει να υποβληθεί πριν από την υπογραφή του συμβολαίου. O Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου καταβάλλεται μαζί με την υποβολή της σχετικής δήλωσης. Αν το ποσό του φόρου είναι μέχρι 300.000 δρχ., ο φόρος πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Εάν το ποσόν είναι μεγαλύτερο, πρέπει να καταβληθεί με τραπεζική επιταγή. ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤOΥ Τι φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα έχει ο πωλητής ενός ακινήτου; O πωλητής ενός ακινήτου πρέπει να συνυπογράψει τη δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου που υποβάλλει ο αγοραστής, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στη ΔOΥ για την υποβολή της δήλωσης. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Πιστοποιητικά συναλλάγματος, βεβαιώσεις άρσης απαλλαγών κ.ά., μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. ΔΩΡΕΕΣ & ΓOΝΙΚΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ Τι φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα έχουν οι αρχικοί και οι τελικοί ιδιοκτήτες του ακινήτου; Πριν από την υπογραφή του δωρητηρίου συμβολαίου οι συμβαλλόμενοι (δηλαδή ο δωρητής ή γονέας και ο δωρεοδόχος ή τέκνο) είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν μαζί τη δήλωση δωρεάς ή παροχής. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες ειδικές περιπτώσεις (π.χ., πρόταση δωρεάς, δωρεά αιτία θανάτου κ.λπ.). Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο δωρεοδόχος, ο οποίος έχει και δικαίωμα απαλλαγής από το φόρο (απαλλαγή πρώτης κατοικίας, απαλλαγή γεωργοκτηνοτρόφων κ.λπ.). Από πού και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Εξυπηρετούνται από το Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας ΔOΥ. Αρμόδια είναι η ΔOΥ στην οποία ανήκει η διεύθυνση κατοικίας του δωρητή. Στην αρμόδια ΔOΥ πρέπει να παρουσιαστούν μαζί ο δωρητής και ο δωρεοδόχος ή άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτούς. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν από την υπογραφή του δωρητηρίου συμβολαίου. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δωρητήριο συμβόλαιο (π.χ., δωρεά αιτία θανάτου), η δήλωση πρέπει να υποβληθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Απαιτούνται ορισμένα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο και ορισμένα δικαιολογητικά που αφορούν τον υπόχρεο σε φόρο (δηλαδή τον δωρεοδόχο). Τα δικαιολογητικά που αφορούν το ακίνητο προκειμένου να προσδιοριστεί η αξία του περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση: Αδεια οικοδομής. Δικαιολογητικά από ΔΕΗ. Δικαιολογητικά από τη Δασική Υπηρεσία. Συμβολαιογραφικά έγγραφα. Τα δικαιολογητικά που αφορούν τον δωρεοδόχο όταν ζητά κάποια απαλλαγή περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο ή την Κοινότητα όπου είναι εγγεγραμμένος. Αντίγραφο φόρου εισοδήματος. Έντυπο Ε9. Βεβαιώσεις από το υπουργείο Γεωργίας. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού διατίθενται; Δήλωση φόρου δωρεών-παροχών σε 3 αντίτυπα. Έντυπα ΦΥΑΑ 1-5, Κ1-Κ9 και ΑΑ-γης σε 2 αντίτυπα, ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του ακινήτου. Όλα τα παραπάνω έντυπα διατίθενται από οποιαδήποτε ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Αντίγραφο της δήλωσης που υποβλήθηκε, θεωρημένο από τον προϊστάμενο της ΔOΥ. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, εκδίδεται πιστοποιητικό σχετικά με οποιοδήποτε ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση που υποβλήθηκε. Σε μερικές περιπτώσεις ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το φόρο εφ' όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Εάν έχει δοθεί απαλλαγή από το φόρο και κάποια προϋπόθεση παύσει να ισχύει, θα πρέπει σε διάστημα ενός μηνός να υποβληθεί δήλωση στη ΔOΥ και να καταβληθεί ο φόρος. O φόρος που προκύπτει μπορεί να καταβάλλεται σε δόσεις, ανάλογα με το ποσό. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου, ο υπόχρεος έχει δικαίωμα έκπτωσης. ΚΛΗΡOΝOΜΙΕΣ Τι φορολογικές υποχρεώσεις και δικαιώματα έχουν οι κληρονόμοι ενός ακινήτου; Oι κληρονόμοι ενός ακινήτου έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση φόρου κληρονομίας. Μετά την αρχική δήλωση φόρου κληρονομίας μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση. Από πού και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Η δήλωση φόρου κληρονομίας πρέπει να υποβληθεί στο Τμήμα Κεφαλαίου της αρμόδιας ΔOΥ. Αρμόδια είναι η ΔOΥ στην οποία υπάγεται η κατοικία του κληρονομούμενου. Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης κυμαίνεται κατά περίπτωση από 6 μήνες έως 1 έτος από τη γένεση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ΔOΥ έχει τη δυνατότητα να χορηγήσει δικαίωμα παράτασης έως 3 μήνες, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Ληξιαρχική πράξη θανάτου από Δημοτική Αρχή. Πιστοποιητικά εγγύτερων συγγενών από Δημοτική Αρχή. Δημοσίευση διαθήκης ή συνοδευτικά πιστοποιητικά από Δικαστήριο ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο περί μη δημοσίευσης διαθήκης. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Πριν από την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομίας είναι αναγκαία η ύπαρξη προσωπικού ΑΦΜ τόσο για τον κληρονομούμενο, όσο και για τον κληρονόμο. Ανάλογα με (α) το είδος του περιουσιακού στοιχείου και (β) το αν ζητείται απαλλαγή από το φόρο κληρονομίας, μπορεί να χρειάζονται και πρόσθετα πιστοποιητικά. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού διατίθενται; Δήλωση φόρου κληρονομίας σε 3 αντίγραφα. Έντυπα υπολογισμού αξίας ακινήτων. Αίτηση παράτασης προθεσμίας υποβολής δήλωσης, κατά περίπτωση. Αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών, κατά περίπτωση. Όλα τα παραπάνω έντυπα διατίθενται από οποιαδήποτε ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Ατομικά φύλλα βεβαίωσης φόρου, ειδοποιητήρια, προσκλήσεις, διπλότυπα καταβολής φόρου. Πιστοποιητικά περί δήλωσης ή μη περιουσιακών στοιχείων για αποδοχή κληρονομιάς, μεταγραφή ακινήτου ή δικαστική χρήση μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Εκθέσεις ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομίας, τότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος. Εφ'όσον οι κληρονόμοι πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις, δικαιούνται να απαλλαγούν από τον φόρο κληρονομίας (απαλλαγές πρώτης κατοικίας, γεωργοκτηνοτρόφων, αναπηρίας, ανήλικων τέκνων). Εάν οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν με το ύψος του φόρου, δικαιούνται να προσφύγουν σε Διοικητικό Δικαστήριο. O φόρος κληρονομίας βεβαιώνεται σε δόσεις. Εάν καταβληθεί εμπρόθεσμα, υπάρχει δικαίωμα έκπτωσης.
29/05/2011 - 20:42

ΓΛΙΤΩΣΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

Γλιτώστε από τα χρέη σας στην Εφορία Πώς θα λειτουργήσει υπέρ σας η…. γραφειοκρατία! Ορθάνοιχτο παράθυρο για σβηστούν οφειλές και πρόστιμα προς το Δημόσιο αφήνουν οι εντολές του υπουργείου οικονομικών προς τις εφορίες για το πώς θα κινήσουν τις διαδικασίες για την αναγκαστική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών Με την εγκύκλιο, Αρ. Πρωτ.: Δ16Α 1074430 ΕΞ 2011 το υπουργείο οικονομικών ζητά από τις εφορίες να έχουν κάνει μέχρι τις 31 Μαΐου 2011τα εξής: 1. Να ελέγξουν εάν υπάρχουν περιθώρια οι οφειλέτες να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών αλλα και ελέγξουν παράλληλα εάν δεν τηρούνται οι όροι τους από τους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί. 2. Να «παγώσουν», επι τις ουσίες τις όφειλες και τα πρόστιμα για τα οποία υπάρχει αναστολή της καταβολής τους, με δικαστικές αποφάσεις. 3. Να διαγράψουν όσες οφειλές χρονίζουν και έχουν παραγραφεί και να ελέγξουν εάν μπορούν να ενταχτούν σε κάποιο καθεστώς που επιτρέπει την διαγραφή τους. 4. Να προχωρήσουν σε αυτεπάγγελτο συμψηφισμό των χρεών με οφειλές του δημοσίου προς τους φορολογούμενους. Με απλά λόγια… Εάν περιμένετε κάποια επιστροφή φόρους από την εφορία αυτόματα η επιστροφή αυτή θα μειώσει ισόποσα το χρέος σας προς το δημόσιο. Εάν το χρέος σας είναι πάνω από 5 χρόνια καλό θα είναι να τσεκάρετε με την εφορία εάν μπορεί να παραγραφεί καθώς έχει περάσει ο χρόνος για την διεκδίκησή του. Και ως τελική λύση οι εφορίες είναι υποχρεωμένες να διευκολύνουν την τμηματική καταβολή της οφειλής σας. Στο «δόκανο» οι μεγαλο-οφειλέτες Με διαπόμπευση απειλούνται όσοι χρωστούν στο δημόσιο πάνω από 150.000 ευρώ. Εφόσον η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και δεν υφίσταται διευκόλυνση - ρύθμιση τμηματικής καταβολής, ή δικαστική αναστολή καταβολής τα ονόματα των οφειλετών θα δημοσιοποιούνται και θα ξεκινούν άμεσα οι διαδικασίες αναγκαστικής εισπράξεις (δεσμεύσεις, κατασχέσεις κλπ). Παράλληλα το υπουργείο προωθεί αυστηρότερα μέτρα όπως το κλείσιμο των επιχειρήσεων μέχρι 1 μήνα για οφειλές πάνω από 30.000 ευρώ ενώ οι φορολογούμενοι που χρωστούν στο Δημόσιο θα χάνουν όλες τις φορολογικές απαλλαγές και ελαφρύνσεις. Στις απαλλαγές που θα χάνουν οι επαγγελματίες θα συμπεριλαμβάνονται τόσο το βασικό αφορολόγητο όριο όσο και τα τυχόν πρόσθετα αφορολόγητα όρια που δικαιούνται λόγω προστατευόμενων τέκνων.  
29/05/2011 - 20:34

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΟΣ

Να νομιμοποιήσει 100.000 αδήλωτες πισίνες σε όλη την Ελλάδα σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών, ενώ ολοκληρώνεται η μελέτη που προβλέπει την επιβολή ετήσιας εισφοράς στους κατόχους μεγάλων σκαφών. Την ίδια στιγμή σχεδιάζεται έκτακτη εισφορά στους ιδιοκτήτες ακριβών ακινήτων ανάλογη με αυτήν που ίσχυσε φέτος. Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει σήμερα η «Καθημερινή», για κάθε τετραγωνικό μέτρο της πισίνας θα καλείται ο ιδιοκτήτης να καταβάλει 100 ευρώ εφόσον πρόκειται για εξωτερική, ενώ εάν είναι εσωτερική το ποσό θα αυξάνεται στα 150 ευρώ το τ.μ. Δεν αποκλείεται στις ακριβές περιοχές της χώρας το τετραγωνικό μέτρο να προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ. Οπως αναφέρουν τα ίδια στελέχη, η νομιμοποίησή τους θα γίνει με αυστηρούς όρους και θα αναλάβουν μηχανικοί να «μετρήσουν» τα τετραγωνικά μέτρα. Οπως προκύπτει από τα παραπάνω: – Ιδιοκτήτης εσωτερικής πισίνας 70 τ.μ. στον Διόνυσο θα πληρώσει στην εφορία το ποσό των 10.500 ευρώ (70x150). – Ιδιοκτήτης εξωτερικής πισίνας 80 τ.μ. στην Εκάλη, εφόσον αποφασίσει να τακτοποιήσει την πισίνα, θα καταβάλει στο Δημόσιο το ποσό των 12.000 ευρώ (80x150). Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είχε καταγράψει 16.974 φορολογούμενους κατοίκους σε Εκάλη, Δροσιά και Διόνυσο που δεν είχαν δηλώσει την πισίνα τους. Στο μεταξύ η ηγεσία του υπουργείου Oικονομικών προσανατολίζεται στην επιβολή ετήσιου ειδικού φόρου στα σκάφη αναψυχής άνω των 25 μέτρων.
29/05/2011 - 19:51

ΙΧ: Τα 3 σενάρια για τα Τέλη Κυκλοφορίας 2012

Ριζικά αναμένεται να αλλάξει για ακόμη μία φορά το τοπίο στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου εξαιτίας των αυξήσεων που έχουν ήδη εξαγγελθεί στα Τέλη Κυκλοφορίας του 2012. Παράλληλα οι κυβερνητικές εξαγγελίες επιβεβαίωσαν πλήρως το δημοσίευμα της “ΗτΣ” για αύξηση των Τελών Κυκλοφορίας του 2012 ώστε να περιοριστεί η “μαύρη τρύπα” στα δημοσιονομικά έσοδα ενισχύοντάς τα με περίπου 350 εκατ. ευρώ... Το θέμα ωστόσο ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί εντελώς καθώς στο τραπέζι των διαβουλεύσεων έχουν πέσει οι εξής προτάσεις, με επικρατέστερη την πρώτη, που αφορούν: Οριζόντια αύξηση των Τελών Κυκλοφορίας σε όλα τα ΙΧ κατά 20% Αύξηση 20% μόνο στα ΙΧ με 1η άδεια Κυκλοφορίας πριν τις 31/12/1998 και αύξηση 10% στα ΙΧ με 1η άδεια Κυκλοφορίας από την 1/1/1999 έως 31/10/2010. Αύξηση 20% στα ΙΧ με 1η άδεια κυκλοφορίας πριν τις 31/10/2010 Οι προτάσεις που αφορούν στα Τέλη Κυκλοφορίας των επαγγελματικών οχημάτων είναι ανάλογες εκείνων των ΙΧ. Η αύξηση των Τελών Κυκλοφορίας αν ισχύσει τελικά σε όλα τα ΙΧ τότε θα επιβαρύνει τους κατόχους τους από 4 έως και 240 ευρώ αν η 1η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος έχει εκδοθεί πριν τις 31/10/2010 ενώ σε όσα η 1η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 τότε η επιβάρυνση κυμαίνεται από τουλάχιστον 15 έως και 240 ευρώ αντίστοιχα. Παράλληλα το θέμα αναμένεται να αποτελέσει ένα κύριο πλήγμα για τις ήδη ταλαιπωρημένες εισαγωγικές εταιρείες αλλά και τις εμπορίες αυτοκινήτων καθώς μέχρι να ανακοινωθούν επίσημα από τα κυβερνητικά στελέχη τα ακριβή ποσά των Τελών κανείς δεν πρόκειται να προβεί σε αγορά καινούριου ή μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Ολα τα παραπάνω να υπενθυμίσουμε πως διαδραματίζονται σε μια περίοδο όπου είναι σε ισχύ το μέτρο της απόσυρσης το οποίο ούτως ή άλλως δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα και σύμφωνα με στελέχη της αγοράς με την εξαγγελία αύξησης των Τελών θα μειωθεί ακόμη περισσότερο η δυναμική του. Αν τώρα συνυπολογίσει κανείς πως οι τράπεζες τον Ιούνιο αναμένονταν να κάνουν το μεγάλο ξεκαθάρισμα στην αγορά αυτοκινήτου τότε σύμφωνα με όσα εκτιμούν αναλυτές του κλάδου έρχεται μεγάλη λαίλαπα! Ωστόσο πέραν όλων των άσχημων συνεπειών για τους εισαγωγείς, εμπόρους αλλά και ιδιοκτήτες ΙΧ στα νέα μέτρα προμηνύεται και κάτι ευχάριστο που αφορά στην άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο μετά την εξίσωση του φόρου μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης “ανοίγει” και ουσιαστικά το δρόμο της άρσης και σίγουρα όσοι αποκτήσουν κάποιο πετρελαιοκίνητο μοντέλο θα μειώσουν κατά πολύ το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου τους... Μάλιστα η άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης αναμένεται να παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ως κοινωνικό μέτρο ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να μειώσουν πάρα πολύ το κόστος χρήσης των ΙΧ τους ενώ από την άλλη μεριά θα τονωθούν και οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων οι οποίες παρά το μέτρο της απόσυρσης κινούνται σε απογοητευτικά επίπεδα. Πάγωσε η αγορά ΙΧ Στο άκουσμα και μόνο της είδησης για αύξηση των Τελών Κυκλοφορίας από τα κυβερνητικά στελέχη ήταν αρκετό για να “παγώσει” κυριολεκτικά η αγορά αυτοκινήτου. Μάλιστα όσο το θέμα παραμένει θολό και δεν ξεκαθαρίζεται από την κυβέρνηση τόσο περισσότερο θα βουλιάζει καθημερινά ένας κλάδος ο οποίος απασχολούσε μέχρι πριν λίγους μήνες περίπου 100.000 ανθρώπους και ο οβολός του στα δημοσιονομικά έσοδα μόνο αμελητέος δεν μπορεί να θεωρηθεί. Μάλιστα όπως εκτιμούν αναλυτές της αγοράς οι πωλήσεις για το 2011 είναι πολύ πιθανό να μην αγγίξουν ούτε τις 90.000 ΙΧ! ΣΕΑΑ: Αποκλείονται από την ιδιωτική μετακίνηση οι πολίτες! O γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) κ. Δημήτρης Πάτσιος ανάφερε στην “ΗτΣ” πως: “Πρέπει καταρχήν να τονιστεί ότι στη χώρα μας η αγορά και χρήση του αυτοκινήτου φορολογείται ήδη βαρύτατα. Πριν την οικονομική κρίση εφαρμοζόταν ήδη υψηλή φορολογία (Τέλος Ταξινόμησης, ειδικός ετήσιος φόρος κα.), ενώ τα μέτρα που λήφθηκαν λόγω της κρίσης διεύρυναν εξαιρετικά τα φορολογικά βάρη, μέσω της επιβολής του φόρου πολυτελείας, των πολλαπλών αυξήσεων στα καύσιμα και στο ΦΠΑ, αλλά και των αυξήσεων στα τέλη κυκλοφορίας. Είναι απόλυτα βέβαιο πλέον ότι έχουν εξαντληθεί οι φοροδοτικές δυνατότητες και εκτός του ότι οδηγούνται σε αδιέξοδο δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις του κλάδου, δημιουργείται σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα, αφού έμμεσα αποκλείονται από την ιδιωτική μετακίνηση πολίτες που χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα τους για εντελώς πραγματικές ανάγκες, όπως για τη μεταφορά της οικογένειας τους, την εργασία σε απόσταση, τις επαγγελματικές δραστηριότητες κα. Είναι γνωστό ότι το αυτοκίνητο εισφέρει σοβαρότατα στους προϋπολογισμούς των περισσότερων κρατών, όμως στη χώρα μας η φορολογία στα καύσιμα και στα τέλη κυκλοφορίας υπερβαίνει πλέον σαφώς τις εισοδηματικές δυνατότητες. Τυχόν νέες αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας, μετά από αυτές που ίσχυσαν το περασμένο φθινόπωρο, παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις, δεν θα επαληθεύσουν τις προσδοκίες για αύξηση των σχετιζόμενων δημοσιονομικών εσόδων. Όπως συνέβη με τις αυξήσεις στα καύσιμα, που οδήγησαν σε πτώση της κατανάλωσης πλέον του 20%, αλλά και ακριβώς όπως συνέβη το φθινόπωρο του 2009, όταν λόγω των τότε αυξήσεων στα τέλη κυκλοφορίας εκατοντάδες χιλιάδες αυτοκινήτων οδηγήθηκαν εκτός κυκλοφορίας, η διαρροή εσόδων θα υπερκαλύψει την αύξηση που θα εφαρμόσει στα υπόλοιπα οχήματα. Σχετικά άλλωστε, έχει τεκμηριώσει και επανειλημμένα επικοινωνήσει ο ΣΕΑΑ στις αρμόδιες αρχές. Ανάλογα θα είναι τα αποτελέσματα και σε τυχόν αύξηση του φόρου πολυτελείας (που επιβάλλεται στην αγορά αυτοκινήτων εργοστασιακής αξίας πλέον των € 20.000), αφού πλέον κυριολεκτικά θα μηδενιστούν τα ελάχιστα έσοδα που προσφέρουν οι περιορισμένες πωλήσεις τέτοιων αυτοκινήτων. Έσοδα που πρέπει να υπενθυμιστεί ότι υπολείπονται κατά πολύ αυτών που εισπράττονταν πριν την επιβολή του φόρου πολυτελείας.”. ΣΕΕΑΕ: Ωρολογιακή βόμβα η απροσδιόριστη αύξηση των Τελών Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος κ. Ευριπίδης Κωνσταντινίδης ανέφερε στην “ΗτΣ”: “Η ανακοίνωση περί αύξησης των Τελών Κυκλοφορίας το 2012 χωρίς να προσδιορίζονται ποσοστιαία αποτελεί μια ωρολογιακή βόμβα για ολόκληρο τον κλάδο. Πλέον οι καταναλωτές πέραν της έλλειψης ρευστότητας και μη γνωρίζοντας τι μέλλει γενέσθαι με τα Τέλη ακυρώνουν ακόμη και κάθε σκέψη που είχαν ώστε να αποκτήσουν κάποιο αυτοκίνητο. Από την άλλη μεριά η απόσυρση ούτως ή άλλως δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, τα συνεργεία φυτοζωούν και η μόνη πηγή εσόδων για τους επαγγελματίες του κλάδου που είχε απομείνει ήταν η αγορά του μεταχειρισμένου ΙΧ. Πλέον ούτε αυτή η πηγή εσόδων υπάρχει και θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε για νέο γύρο λουκέτων στα καταστήματα ενώ χιλιάδες υπάλληλοι θα οδηγηθούν στην ανεργία. Τέλος πιστεύω πως μεγάλη έξαρση θα γνωρίσει η μαύρη εργασία (παράνομα συνεργεία, πωλήσεις ΙΧ μέσω Web) αλλά και η φοροδιαφυγή...”. Πετρελαιοκίνηση Μπορεί τα νέα μέτρα της κυβέρνησης να θίγουν για ακόμη μία φορά του ιδιοκτήτες ΙΧ ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες η εξίσωση του φόρου μεταξύ πετρελαίου Θέρμανσης και Κίνησης αναμένεται να ανάψει το “πράσινο” φως για άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης στα ΙΧ της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο η άρση απαγόρευσης της πετρελαιοκίνησης αναμένεται να παρουσιαστεί από την κυβέρνηση ως κοινωνικό μέτρο ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να μειώσουν πάρα πολύ το κόστος χρήσης των ΙΧ τους ενώ από την άλλη μεριά θα τονωθούν και οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων οι οποίες παρά το μέτρο της απόσυρσης κινούνται σε απογοητευτικά επίπεδα. Από την άλλη μεριά η εξίσωση του φόρου μεταξύ πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης αποτελεί μείζον θέμα για τους αγρότες, κάποιες μεταφορικές εταιρείες αλλά και ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που παρανόμως χρησιμοποιούν εδώ και δεκαετίες φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης στα ρεζερβουάρ τους. Αλλωστε αν κανείς παρατηρήσει την αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης όταν πλησιάζει η λήξη της διάθεσής του νομίζει κανείς πως ζούμε σε μια χώρα όπου και το καλοκαίρι βιώνουμε πολικές θερμοκρασίες... Πάντως το φετινό καλοκαίρι μάλλον θα είναι το τελευταίο που γέμισαν τις δεξαμενές τους με φθηνό πετρέλαιο θέρμανσης οι επιτήδειοι αγρότες και επαγγελματίες αλλά και ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής ώστε να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους γλιτώνοντας χιλιάδες ευρώ ενώ από την άλλη μεριά το κράτος να αναζητά επιπλέον έσοδα από τους απλούς φορολογούμενους πολίτες... Τέλη Κυκλοφορίας 2012 (Με 1η άδεια έως 31/10/2010) * Κυβικά 2011 2012 (+20%) Διαφ. ευρώ Έως 300 κ.εκ. 20 € 24 4 Από 301 έως 785 κ.εκ. 50 60 10 Από 786 έως 1.071 κ.εκ. 110 132 22 Από 1.072 έως 1.357 κ.εκ. 120 144 24 Από 1.358 έως 1.548 κ.εκ. 220 262 42 Από 1.549 έως 1.738 κ.εκ. 240 288 48 Από 1.739 έως 1.928 κ.εκ. 270 324 54 Από 1.929 έως 2.357 κ.εκ. 600 720 120 Από 2.358 έως 3.000 κ.εκ. 800 960 160 Από 3.001 έως 4.000 κ.εκ. 1000 1.200 200 Από 4.001 και άνω 1.200 1.440 240 * Υπολογισμένα με αύξηση 20% σε όλες τις κατηγορίες Οχήματα με ημερομηνία ταξινόμησης από 1/11/2010. Το ποσό των τελών υπολογίζεται ως το γινόμενο των γρ./χλμ. CO2 του οχήματος επί το εκάστοτε ποσό κάθε κλίμακας. Εκπομπές CO2 2011 2012 (20%) Διαφ. Ευρώ Από 0 έως 100 γρ.CO2/χλμ. 0 € 0 0 Από 101 έως 120 γρ.CO2/χλμ. 0,80 € 0,96 0,16 Από 121 έως 140 γρ.CO2/χλμ. 1,00 € 1,20 0,20 Από 141 έως 160 γρ.CO2/χλμ. 1,50 € 1,80 0,30 Από 161 έως 180 γρ.CO2/χλμ. 2,00 € 2,40 0,40 Από 181 έως 200 γρ.CO2/χλμ. 2,25 € 2,70 0,45 Από 201 έως 250 γρ.CO2/χλμ. 2,50 € 3,00 0,50 Από 251 γρ.CO2./χλμ. και άνω 3,00 € 3,60 0,60 Πως διαμορφώθηκαν τα Τέλη Κυκλοφορίας από το 2001 έως και 2010 Κυβισμός 2001 2002-2004 2005-2008 2009 2010 Εως 300 κ.εκ. 4.000 δρχ. 13 ευρώ 15 ευρώ 18 ευρώ 0-168 ευρώ 301-785 10.000 33 38 46 28-196 786-1.357 25.000 81 93 112 94-262 1.358-1.928 45.000 146 168 202 184-352 1.929-2.358 100.000 323 372 446 578-1.030 2.359 και άνω 130.000 420 483 580 712-1.530  
26/05/2011 - 23:15

ΦΟΡΟΣ: ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 1. Υπόχρεος υποβολής (61)Α) Υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς είναι ο κληρονόμος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του. Β) Εάν ο φορολογούμενος κληρονόμος αμφιβάλει αν έχει κατά τον Νόμο υποχρέωση να δηλώσει περιουσιακά στοιχεία μπορεί να περιλάβει αυτά στη δήλωση με επιφύλαξη για να μην υποστεί τα πρόστιμα μη δήλωσης. 2. Προθεσμία υποβολής (62)Η δήλωση φόρου κληρονομιάς υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες, αν ο κληρονομούμενος πέθανε στην Ελλάδα, ή μέσα σε ένα χρόνο, αν ο κληρονομούμενος ή οι κληρονόμοι ή οι κληροδόχοι διέμεναν κατά το χρόνο θανάτου στην αλλοδαπή. Η προθεσμία αρχίζει από:• το θάνατο του κληρονομουμένου• τη δημοσίευση της διαθήκης ή• τη δημοσίευση της τελεσίδικης απόφασης που κηρύσσει την αφάνεια ή • το θάνατο του υπόχρεου σε δήλωση, αν αυτός δεν υπέβαλε δήλωση ή• το διορισμό των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, των εκτελεστών διαθήκης, των συνδίκων πτώχευσης ή• την αναγνώρισή τους, σε περίπτωση κληρονόμων σχολαζουσών κληρονομιών ή• το χρόνο που ορίζεται στα άρθρα 7 και 8 ν.2961/2001(Κ. Φ. Κληρ.). Παράταση προθεσμίαςΗ κατά τα άνω εξάμηνη ή ετήσια προθεσμία μπορεί να παραταθεί για τρεις (3) κατ’ ανώτατο όριο μήνες, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., αν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι (άρθρα 62, 63 και 64 ν.2961/2001).Εκπρόθεσμη δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την επίδοση στον φορολογούμενο των πράξεων του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. (65).Μετάθεση χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης από τον Νόμο. (βλέπε άρθρα 7, 8) 3. Τρόπος υποβολής της δήλωσης (68)Η δήλωση υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και υπογράφεται από τον κληρονόμο ενώπιον του αρμοδίου για την παραλαβή υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ.Αν ο υπόχρεος διαμένει εκτός περιφέρειας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. η δήλωση μπορεί να υποβληθεί στην Δ.Ο.Υ. του τόπου διαμονής του. 4. Δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή της Δήλωσηςα) Ληξιαρχική πράξη θανάτουβ) Αντίγραφο διαθήκης (αν υπάρχει)γ) Κληρονομητήριο ή πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής αρχής περί του είδους και του βαθμού συγγενείας προς τον κληρονομούμενοδ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών περί μη δημοσιεύσεως νεώτερης διαθήκης ή περί μη δημοσιεύσεως στην περίπτωση της εξ αδιαθέτου διαδοχήςε) πιστοποιητικό για την ηλικία του επικαρπωτή, όταν για τον προσδιορισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η ηλικία αυτού εφ’ όσον συντρέχει περίπτωσηστ) έγγραφο νομιμοποιήσεως, σε περίπτωση πληρεξουσίουζ) τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, αν έγινε μετάθεσηη) αποδεικτικά χρεών της κληρονομιάς (άρθρο 67 ν.2961/2001) αν υπάρχουν 5. Αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς (66)Είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. της κατοικίας του κληρονομουμένου ή ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. κατοίκων εξωτερικού, αν ο κληρονομούμενος ήταν κάτοικος αλλοδαπής. Ο κληρονόμος και κληρονομούμενοι κατά τον χρόνο του θανάτου ήταν κάτοικος αλλοδαπής. Αν όμως ο κληρονομούμενος είχε την κατοικία του στην αλλοδαπή, αλλά πέθανε στην Ελλάδα, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. του τόπου θανάτου (άρθρο 66 Ν.2961/2001).6. Περιεχόμενο δήλωσης (67)α) Πλήρη στοιχεία κληρονόμου και κληρονομούντωνβ) Ακίνητα, κινητά, απαιτήσεις, δωρεές εν ζωή και γονικές παροχές προς τον κληρονόμο, χρέη και βάρη της κληρονομικής επικαρπίες που ασκούσε ο κληρονομούμενος, (περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο βλέπε στο άρθρο 3) 7. Διάφορα σχετικά με τις ΔηλώσειςΓια την συμπλήρωση ελλείψεων στη δήλωση και προσκόμιση εγγράφων που πρέπει να επισυνάπτονται τάσσεται εύλογη προθεσμία προσκόμισής τους από την Δ.Ο.Υ.. Αν δεν προσκομισθούν τα στοιχεία η δήλωση θεωρείται ως ανακριβής.(69) 8. Δήλωση για έκπτωση χρεών (71) 9. Ανάκληση δηλώσεων (72)Επιτρέπεται λόγω ουσιώδους πλάνης περί τα πράγματα και αποδεικνύεται από τον φορολογούμενό. Η ανάκληση της δήλωσης δεν μπορεί να αφορά την αξία των αντικειμένων της κληρονομιάς. 10. Ελεγκτική αρμοδιότητα των δηλώσεων (73,74)Β) Πρόσθετοι φόροι (75) Για τους πρόσθετους φόρους ισχύουν οι διατάξεις του Ν.2523/97 Εκπρόθεσμου υποβολής δήλωση Ανακριβούς Δήλωσης Μη Δήλωσης Σχετικές διατάξεις Έλεγχος Συμβιβασμός Έλεγχος Συμβιβασμός Για κάθε μήνα καθυστέρησης 1,% και φτάνει μέχρι 100% 2% μέχρι 200% Η προσαύξηση μειώνεται στα 3/5 της οριστικής 2,5% μέχρι 200% Η προσαύξηση μειώνεται στα 3/5 της οριστικής Άρθρα 1,2 ν.2523/97 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 ν.3296/04 εφαρμόζονται από 1.1.2005 Γ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 1. Αρχικές πράξεις (76)Με βάση την έκθεση ελέγχου ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. εκδίδει τις αρχικές πράξεις καταλογισμού του φόρου και υπολογίζει ως άνω τις προσαυξήσεις. 2. Μερικές και συμπληρωματικές πράξεις (77)Αν είναι δυσχερής ο καταλογισμός του φόρου με μια πράξη η Δ.Ο.Υ. μπορεί να εκδώσει μερικές και συμπληρωματικές πράξεις. 3. Διόρθωση λογιστικών λαθών (78)Μπορεί να γίνει στην πράξη εφ’ όσον δεν έχει οριστικοποιηθείΔ) ΕΞΩΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (80) Μέσα στην προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά της πράξης που κοινοποιήθηκε μπορεί να ζητηθεί εξώδικη λύση της διαφοράς για όλα ή για μερικά στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού της κληρονομιάς. Σε άσκηση προσφυγής βεβαιώνεται το 25% της διαφοράς. Εφαρμόζεται από 23.4.2010 άρθρο 81 παρ. 2 του Ν.3842/2010.E) ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (82) «1 Ο φόρος που βεβαιώνεται μετά από δήλωση του υπόχρεου, μετά από πράξη προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, μετά από διοικητική επίλυση της διαφοράς και την καταβολή του ενός πέμπτου (1/5) και μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου ή δικαστικό συμβιβασμό, καταβάλλεται σε (12) ίσες διμηνιαίες δόσεις». Στις ανωτέρω περιπτώσεις κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πεντακοσίων (500) ευρώ, εκτός της τελευταίας, και η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση ή την υπογραφή του πρακτικού και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.Αν ο υπόχρεος σε φόρο είναι ανήλικος κατά το χρόνο απόκτησης του τίτλου βεβαίωσης του φόρου, ο αριθμός των δόσεων, που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, διπλασιάζεται. 2. Αν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του αναλογούντος κύριου και πρόσθετου φόρου που βεβαιώθηκε μετά από δήλωση ή πράξη προσδιορισμού φόρου, που έγινε οριστική λόγω μη άσκησης ή εκπρόθεσμης άσκησης προσφυγής, μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης διμηνιαίας δόσης, ανεξάρτητα από το ύψος αυτού, παρέχεται έκπτωση κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%). Το ίδιο ποσοστό εκπίπτεται, αν ο υπόχρεος καταβάλει το σύνολο του ποσού που προκύπτει συνεπεία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς μέσα στην προθεσμία πληρωμής του ενός πέμπτου (1/5) αυτού." (Λεπτομέρειες βλέπε στο άρθρο 82) 3. Ευθύνες και δικαιώματα των τελευταίων από σύμβαση κατόχων ακινήτων που αποκτήθηκαν αιτία θανάτου - Ευθύνες αντιπροσώπων των υπόχρεων σε φόρο (83)ΣΤ) ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ α) Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο (3) είναι η κείμενη στην Ελλάδα οποιασδήποτε φύσεως περιουσία η οποία ανήκει σε ημεδαπούς ή αλλοδαπούςβ) Η κείμενη στην αλλοδαπή ενσώματη ή ασώματη κινητή περιουσία Έλληνα υπηκόου, που έχει την κατοικία του οπουδήποτε, καθώς και αλλοδαπού που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα.γ) Συνυπολογίζονται δωρεές, γονικές παροχές και προίκες του κληρονομουμένου προς τον κληρονόμο εφ’ όσον η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα του Δημοσίου δεν είχε παραγραφεί (4)δ) Υποκείμενο σε φόρο είναι ο δικαιούχος της κτήσης περιουσιακών στοιχείων της κληρονομιάς (5)ε) Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης είναι ο χρόνος θανάτου (6) Μετάθεση του χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης από τον Νόμο μπορεί να γίνεια) κατά τον χρόνο πλήρωσης της αίρεσηςβ) λήξη της επιδικίας κ.λπ. (7)Μετάθεση χρόνου γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης μπορεί να γίνει και με απόφαση της Δ.Ο.Υ. σε ορισμένες περιπτώσεις (8)Ζ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ(Άρθρα 11 – 24)1. Αξία απαιτήσεων2. Αξία μετοχών, ομολόγων3. Η αξία επίπλων και λοιπών κινητών4. Αξία παροχών5. Αξία επικαρπίας6. Αξία και τρόπος φορολογία ψιλής κυριότητας7. Αδιαίρετοι ή ενωμένοι λογαριασμοίΗ) ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΩΝ1. Εκπτώσεις χρεών (21, 22, 23, 24) Θ) ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΓΕΝΙΚΑ (25) 1. Απαλλάσσονται από τον φόρο μόνο το Δημόσιο.2. Οι αλλοδαποί με τον όρο της αμοιβαιότητας3. Η κτήση πλοίων ή μετοχών ή μεριδίων πλοίων χωρητικότητας άνω των 1500 κόρων4. Η χρηματική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό όταν έχει τεθεί πρόσθετος όρος ότι με τον θάνατο ενός δικαιούχου του λογαριασμού αυτός περιέρχεται στους λοιπούς επιζώντες.5. Περιουσιακά στοιχεία που είχαν περιέλθει σ’ αυτόν αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής από τους γονείς αυτού και κληρονομούνται από αυτούς 6. Ειδική απαλλαγή σε σύζυγο και ανήλικα τέκνα Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 2 εάν κληρονόμος είναι σύζυγος ή τα ανήλικα τέκνα του κληρονομούμενου ποσό 400.000 ανά δικαιούχο απαλλάσσεται του φόρου. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό του φόρου δεν ισχύει το αφορολόγητο της κλίμακας και περιορίζονται αντίστοιχα τα επόμενα κλιμάκια.Η απαλλαγή για τον επιζώντα σύζυγο παρέχεται εφ’ όσον η έγγαμη συμβίωση έχει διάρκεια τουλάχιστον 5 έτη.7. Υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση «3. Υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29, οι κτήσεις, εφόσον δικαιούχοι είναι:α) τα Ν.Π.Δ.Δ., οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι δήμοι, οι κοινότητες, οι ιεροί ναοί, οι ιερές μονές, το Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, η Ιερά Μονή του Όρους Σινά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, η Εκκλησία της Κύπρου, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας καιβ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα, τα οποία υπάρχουν ή συνιστώνται νόμιμα στην Ελλάδα, καθώς και τα αντίστοιχα αλλοδαπά με τον όρο της αμοιβαιότητας και οι περιουσίες του άρθρου 96 του α.ν. 2039/ 1939 (ΦΕΚ 455 Α), εφόσον επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή καλλιτεχνικούς ή κοινωφελείς κατά την έννοια του άρθρου 1 του α.ν. 2039/1939.»8. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας (26)Όσον αφορά τις κληρονομιές ακινήτων που αποτελούν πρώτη κατοικία, ορίζεται ότι κατοικία ή οικόπεδο, που αποκτάται αιτία θανάτου από σύζυγο ή τέκνο κληρονομουμένου κατά πλήρη κυριότητα, εξ ολοκλήρου ή κατά ποσοστό εξ αδιαιρέτου, απαλλάσσεται από το φόρο, εφόσον ο κληρονόμος ή κληροδόχος ή ο σύζυγος αυτού ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο οικοδομήσιμο ή σε ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, στα οποία αντιστοιχεί εμβαδόν κτίσματος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα με πληθυσμό άνω των 3.000 κατοίκων. Οι στεγαστικές ανάγκες θεωρείται ότι καλύπτονται, αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων και των λοιπών αντίστοιχων κληρονομιαίων ακινήτων είναι 70 τ.μ., προσαυξανόμενα κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος. Η απαλλαγή αυτή, παρέχεται για ποσό αξίας:α) κατοικίας μέχρι 200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και μέχρι 250.000 ευρώ για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται μία μόνο κατοικία εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μιας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.μ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.β) οικοπέδου (οικοδομήσιμου) μέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαμο κληρονόμο ή κληροδόχο και μέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαμο και διαζευγμένο ή χήρο ή άγαμο γονέα, που έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα τους, εφόσον στον δικαιούχο κληρονόμο ή κληροδόχο περιέρχεται ένα μόνο οικόπεδο εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα και όχι ποσοστό εξ αδιαιρέτου.Η απαλλαγή χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στην περίπτωση που ο κληρονόμος είναι κύριος ποσοστού εξ’ αδιαιρέτου κατοικίας ή οικοπέδου και κληρονομεί το υπόλοιπο ποσοστό καθώς και στην περίπτωση συνένωσης ψιλής κυριότητας και επικαρπίας. Προϋπόθεση απαλλαγής από τον φόρο πρώτης κατοικίας είναι ο κληρονόμος σύζυγος ή τέκνο του κληρονομουμένου να μην έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης α) σε άλλλη κατοικία ή ιδανικό μερίδιο που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες (70μ2 +20 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 25 από το τρίτο και μετά, β) ή επί οικοπέδου οικοδομήσιμου επί του οποίου αντιστοιχεί σε κτίσμα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες. Η απαλλαγή χορηγείται και σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και αντιμετωπίζονται ως σύζυγοι, εφ’ όσον το σύμφωνο συμβίωσης έχει καταρτιστεί τουλάχιστον δύο έτη πριν από την αιτία θανάτου του κτήση. Εάν οι κληρονόμοι έχουν τύχει απαλλαγής σε άλλο ακίνητο μπορεί να τύχουν και δεύτερης απαλλαγής αν καταβληθεί ο φόρος της πρώτης. Πρέπει το ακίνητο που έτυχε απαλλαγής να το κατέχει τουλάχιστον 5 έτη για να μπορεί μετά να το μεταβιβάσει (26)Δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση αν μεταβιβασθεί από τον κληρονόμο σε εργολάβο σε εκτέλεση όρων εργολαβικών προσυμφώνου. (26)Οι ενότητες Β, Γ, Δ και Ε καταργούνται (26) ήτοι:Β) Γεωργικές απαλλαγέςΓ) Πρόσθετα αφορολόγητα γεωργώνΔ) Ειδικές απαλλαγές αγροτών Ε) Πρόσθετες υποχρεώσεις νέων αγροτώνΉτοι: καταργούνται όλες οι γεωργικές απαλλαγέςΕιδική μείωση κληρονομιών στρατιωτικού που απεβίωσε κατά τον πόλεμο (άρθρο 27)Το υπόλοιπο της κληρονομικής μερίδας που μένει μετά τις ως άνω εκπτώσεις υποβάλλεται σε φόρο που υπολογίζεται με βάση το άρθρο 29. (άρθρο 28)ΙΑ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ (29)1. Κατάταξη φορολογουμένου σε κατηγορίες και φορολογικές κλίμακες Οι δικαιούχοι της κτήσης ανάλογα με την συγγενική σχέση τους προς τον κληρονομούμενο, κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Στην Α’ Κατηγορία υπάγονταια) Ο σύζυγος του κληρονομουμένουβ) Πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο προ διετίας του θανάτουγ) Κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα)δ) Κατιόντες εξ αίματος δευτέρου βαθμού (εγγόνια)ε) Οι ανιόντες εξ αίματος πρώτου βαθμού (γονείς) Στην Β’ Κατηγορία υπάγονταια) Κατιόντες εξ’ αίματος τρίτου βαθμού και επομένων βαθμών (δισέγγονα)β) Ανιόντες εξ’ αίματος δευτέρου και επόμενων βαθμών (παππούδες, γιαγιάδες)γ) Τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε δ) Οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτούε) Οι αδελφοί αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς στ) Οι συγγενείς εξ αίματος βαθμού εκ πλαγίου (ανίψια)ζ) Οι πατριοί, μητριέςη) Τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγουθ) Τα τέκνα εξ’ αγχιστείας (γαμπροί, νύφες)ι) Οι ανιόντες εξ αγχιστείας (πεθεροί, πεθερές)Στην Γ’ κατηγορία υπάγονται Οι λοιποί συγγενείς και οι εξωτικοί. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να αμφισβητήσει την υιοθεσία αν διαπιστωθεί ότι έγινε με πρόθεση φοροδιαφυγής.Η σχολάζουσα κληρονομιά φορολογείται με την Γ’ κλίμακα2. Η αιτία θανάτου κτήση των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων υπόκειται σε φόρο με τις πιο κάτω κλίμακες (ακίνητα, μετοχές, χρήματα, λοιπά κινητά) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου (%) Φόρος Κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 150.000 --- --- 150.000 --- 150.000 1 1.500 300.000 1.500 300.000 5 15.000 600.00 16.500 Υπερβάλλον 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου (%) Φόρος Κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 30.000 --- --- 30.000 --- 70.000 5 3.500 100.000 3.500 200.000 10 20.000 300.000 23.500 Υπερβάλλον 20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ Κλιμάκια (σε ευρώ) Συντελεστής κλιμακίου (%) Φόρος Κλιμακίου (σε ευρώ) Φορολογητέα περιουσία (σε ευρώ) Φόρος που αναλογεί (σε ευρώ) 6.000 --- --- 6.000 --- 66.000 20 13.200 72.000 13.200 195.000 30 58.500 267.000 71.700 Υπερβάλλον 40 Συνυπολογίζονται δωρεές, γονικές παροχές από τον κληρονομουμένον στον ίδιο κληρονόμο. 3. Μειώσεις1. Ανάπηρος άνω του 67% έχει έκπτωση 10%2. Ανάπηρος που έχει και αφορολόγητο πρώτης κατοικίας πληρώνει τον μικρότερο φόρο που προκύπτει από την έκπτωση της μιας απαλλαγής. 3. Χρηματικά ποσά που κληρονομούν Ν.Π.ΔΔ., Δήμοι – Κοινότητες, Εκκλησίες και τα μη κερδοσκοπικά Ν.Π. φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 0,5%. (βλέπε άρθρο 25 παρ. 3)Η αιτία θανάτου κτήση άλλων περιουσιακών στοιχείων από τα ως άνω πρόσωπα φορολογούνται με 0,5% .Για τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία ο φόρος υπολογίζεται αυτοτελώς δεν συνυπολογίζονται προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές του κληρονομούμενου. 4. Υπολογισμός φόρου σε περίπτωση αποποίησης Σε περίπτωση αποποίησης της κληρονομιάς αυτός που καθίσταται δικαιούχος της κτήσης από την αιτία αυτή οφείλει τον φόρο που θα κατέβαλε ο αποποιηθείς κατά την επαγωγή σε αυτόν, εφ’ όσον αυτός είναι μεγαλύτερος. ΙΒ) ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΣυνυπολογιζόμενων δωρεών, Γονικών παροχών και προικών Φόρου αλλοδαπής Μείωση φόρου διαδοχικών μεταβιβάσεων δεν γίνεται από 13.12.2007. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ – ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝΌπως ισχύει με το Ν.3842/2010 από 23.4.2010Α) ΓΕΝΙΚΑ (34) 1. Θεωρείται δωρεά κάθε παροχή, παραχώρηση ή μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντάλλαγμα έστω και αν δεν καταρτίστηκε έγγραφο.Η δωρεά για αγορά ή ανέγερση οικοδομής για πρώτη κατοικία από 23.4.2010 φορολογείται (καταργήθηκε η απαλλαγή με το άρθρο 25 Ν.3842/2010.Στην παράγραφο 2 του άρθρου 34 αναφέρεται λεπτομερώς τι άλλο θεωρείται δωρεά για την επιβολή φόρου. 2. Άτυπη δωρεά (34 παρ. 3)Παρ. 3 Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να χαρακτηρίσει ως δωρεά ολικά ή μερικά κάθε παραχώρηση περιουσίας που γίνεται εικονικά με τον τύπο σύμβασης αλλά υποκρύπτει δωρεάΠαρ. 4 Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου, ανέγερσης οικοδομής από πρόσωπο που δεν αποδεικνύει την οικονομική του δυνατότητα ως αξία δωρεάς για την επιβολή του φόρου άτυπης δωρεάς λαμβάνεται η μεγαλύτερη μεταξύ αντικειμενικής και τιμήματος για την περίπτωση αγοράς ακινήτου δια ανέγερση οικοδομής ή μεγαλύτερης μεταξύ αντικειμενικής και κόστους κατασκευής.Παρ. 5 Σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής από έγγαμο ή ενήλικο άγαμο ως πρώτης κατοικίας μέχρι του ποσού που αναγνωρίζεται η έκπτωση του φόρου (στεγαστικές ανάγκες) δεν επιβάλλεται φόρος δωρεάς. Η παρ. 5 καταργήθηκε από 23.4.2010 με το άρθρο 25 παρ. 21 του Ν.3842/2010 και επομένως για τις δωρεές και γονικές παροχές που γίνονται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας φορολογούνται αυτοτελώς ως δωρεές. ΠΟΛ.1006/17.1.2011Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3899/2011 απαλλάσσονται από του φόρου δωρεές ή φονικές παροχές, χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας από ενήλικου για τις οποίες η δαπάνη που πραγματοποιείται από 17.12.2010 έως 31.12.2012 και δεν λαμβάνεται ως τεκμήριο. Το μη απαλλασσόμενο ποσό θεωρείται δωρεά και φορολογείται αυτοτελώς. 3. Κτήση αιτία γονικής παροχής (34 Β)Είναι η παροχή περιουσίας στο τέκνο από οποιονδήποτε γονέα του για δημιουργία και διατήρηση της οικονομικής αυτοτέλειας και για την έναρξη ή εξακολούθηση επαγγέλματος μέχρι το ποσό που δεν υπερβαίνει το μέτρο που επιβάλλουν σε περιστάσεις. 4. Περιουσία που υποβάλλεται σε φόρο (35)α) Η κείμενη στην Ελλάδαβ) Η κείμενη στην αλλοδαπή κινητή Έλληνα υπηκόου που δωρίζεταιγ) Η κείμενη στην αλλοδαπή κινητή γενικός περιουσία αλλοδαπού υπηκόου που δωρίζεται σε κάτοικο Ελλάδος.δ) Η κινητή περιουσία που παραδίδεται υπό τους ανιόντες στους κατιόντες πριν τον θάνατό του με βάση σύμβασης Νέμηση.Στην κτήση αιτία δωρεάς συνυπολογίζονται προγενέστερες δωρεές και γονικές παροχές εφ’ όσον η φορολογική υποχρέωση γι’ αυτές γεννήθηκε σε χρόνο που το δικαίωμα του Δημοσίου δεν είχε παραγραφεί. Για τον υπολογισμό των κτήσεων αυτών λαμβάνεται υπ’ όψιν η αξία που είχε υπαχθεί σε φόρο κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης. (36) 5. Υπόχρεοι στον φόρο είναι ο δωρεοδόχος ή το τέκνο (38)Αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή της δήλωσης είναι της κατοικίας του δωρητή (87)Προθεσμία υποβολής της δήλωσης δωρεάς πριν την κατάρτιση του συμβολαίου, και σε άτυπη δωρεά μέσα σε 6 μήνες από την παράδοση του αντικειμένου της δωρεάς στον δωρητή (86) 6. Χρόνος γένεσης φορολογικής υποχρέωσης (39)Η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τον χρόνο της σύνταξης του εγγράφου της δωρεάς ή της γονικής παροχής.Αν δεν συνταχθεί συμβόλαιο η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τον χρόνο της παράδοσης. Το άρθρο 40 αναφέρει περιπτώσεις μετάθεσης της φορολογικής υποχρέωσης ήτοι:α) κατά τον χρόνο πλήρωσης της αίρεσηςβ) λήξης της επιδικίας Το άρθρο 41 αναφέρει πως προσδιορίζεται η αξία των αντικειμένων της φορολογίας. (Εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας κληρονομιών και μεταβίβαση ακινήτων) Περιπτώσεις Ακύρωση και ανάκλησης δωρεών και γονικών παροχών (βλέπε στο άρθρο 42). Β) ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΔΩΡΕΑΣ, ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 1. Απαλλαγή πρώτης κατοικίας σε γονική παροχή (43 Α)(σε δωρεά δεν προβλέπεται)α) κατοικία δεν υπόκεινται σε φόρο ποσό μέχρι 200.000 για κάθε άγαμο ενήλικο δικαιούχοβ) μέχρι 250.000 για έγγαμο δικαιούχο και προσαυξάνεται κατά 25.000 για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και 30.000 για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.Β) Οικόπεδο: Δεν υπόκειται σε φόρο μέχρι 50.000όσο για άγαμο, 100.000 για έγγαμο προσαυξανόμενο κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτών και 15.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα.Στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία στάθμευσης αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για επιφάνεια έκαστον έως 20 μ2, εφ’ όσον βρίσκονται στην ίδια οικοδομή και αποκτώνται ταυτόχρονα. Εάν ο δικαιούχος είναι κύριας κατοικίας ή οικοπέδου και μεταβίβασε με επαχθή ή χαρισματική αιτία την επικαρπία το εμβαδόν της οποίας πληρούσε τις στεγαστικές ανάγκες δεν παρέχεται απαλλαγή πριν την παρέλευση 5 ετών. Προϋπόθεση απαλλαγής βλέπε στην φορολογία κληρονομιών.Καταργήθηκε η απαλλαγή από τα τεκμήρια, γονικής παροχης χρημάτων που γίνονται για αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας. Με τον Ν.3899/10 άρθρο 8 που ψηφίστηκε στην Βουλή την 14.12.2010 ανεστάλη για μια τριετία η εφαρμογή της κατάργησης της απαλλαγής από το πόθεν έσχες χρηματικού ποσού δωρεάς ή γονικής παροχής για αγορά (πρώτης κατοικίας) μέχρι 200.000 ευρώ. Επομένως μέχρι 31.12.2012 σε αγορά πρώτης κατοικίας ή γονικής παροχής με μετρητά του πατέρα προς το μη έχοντα εισόδημα τέκνο δεν πάει στα τεκμήρια. 2. Ειδικές περιπτώσεις δωρεών (43 Β) α) Αυτοτελής φορολογία 0,5% σε δωρεές μετά την αφαίρεση αφορολογήτου 1.000 ευρώ κατ’ έτος εφ’ όσον δικαιούχοι είναι Ν.Π.Δ.Δ. Δήμοι, Ιεροί Ναοί, Μονές, Πανάγιος Τάφος μόνη είναι Πατριαρχείο και ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας.β) Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Ν.Π. που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.Απαλλάσσονται από το φόρο δωρεάς και την υποβολή δήλωσης αα) οι δωρεές από ανώνυμους δωρητές για φιλανθρωπικούς σκοπούς ββ) οι δωρεές των κάθε φύσεως περιουσιακών στοιχείων που καταρτίζονται μεταξύ εκκλησιαστικών προσώπων. γ) Λοιπές απαλλαγές.Απαλλάσσονται από τον φόρο οι δωρεέςα) προς το Δημόσιο και σε αλλοδαπούς με τον όρο αμοιβαιότηταςβ) τα βοηθήματα που καταβάλλονται από ασφαλιστικά ταμεία λόγω θανάτου του ασφαλισμένου Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΔΩΡΕΑΣ (44)1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην των χρηματικών ποσών, που αποκτάται αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται πάνω στις κλίμακες φορολογίας κληρονομιών .Από το φόρο που προκύπτει εκπίπτει: α) ο φόρος που αναλογεί στις προγενέστερες δωρεές, γονικές παροχές ή προίκες, που συνυπολογίζονται σύμφωνα με το άρθρο 36, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις δωρεές και γονικές παροχές κινητών που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32.2. Δωρεές σε συγγενείςΗ αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής κτήση χρηματικών ποσών υπόκειται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στην Α` κατηγορία, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Β` κατηγορία και με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%), προκειμένου για δικαιούχους που υπάγονται στη Γ` κατηγορία.3. Δωρεές σε κατοίκους μικρών νησιώνΟ φόρος που προκύπτει για γονική παροχή ακινήτων που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους, μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), εφόσον το τέκνο είναι μόνιμος κάτοικος των νησιών αυτών. Η φορολογική αυτή μείωση παρέχεται για γονικές παροχές που συνιστώνται μέχρι τις 18.2.2017.4. Σύνταξη ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου σε μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων, κ.λπ. Για την αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής μεταβίβαση εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, ομολογιών, ιδρυτικών και λοιπών γενικά τίτλων των εμπορικών εταιρειών, δημοσίων χρεογράφων ή άλλων τέτοιας φύσης αξιών, καθώς και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών και λοιπών τίτλων κινητών αξιών, εταιρικών μερίδων ή μεριδίων, ποσοστών συμμετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, και συνεταιριστικών μερίδων απαιτείται η σύνταξη ιδιωτικού εγγράφου, το οποίο συνυποβάλλεται με την οικεία δήλωση, ή συμβολαιογραφικού εγγράφου.»
22/05/2011 - 21:27

ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ

Κατ΄ αρχήν, η προμήθεια και η χρήση της επονομαζόμενης και ως “Κάρτα Αποδείξεων” είναι προαιρετική. Δεν χρειάζεται να εφοδιαστούν με αυτή όλοι οι φορολογούμενοι και δεν αποτελεί – σε καμία περίπτωση – πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, έχει όμως το μέγεθος αυτής. Θα διατίθεται δωρεάν από τα υποκαταστήματα των τραπεζών, που θα συνεργαστούν σχετικά με το υπουργείο οικονομικών. Προσοχή ! Όταν επισκεφθείτε μια τράπεζα, δεν υποχρεούστε να δώσετε τον αριθμό φορολογικού μητρώου σας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ταυτοποίησής σας. Επίσης, οι υπάλληλοι των πιστωτικών ιδρυμάτων δεν είναι υποχρεωμένοι να σας δώσουν την οποιαδήποτε οδηγία για τη χρήση της, παρά μόνο προαιρετικά. Η κάρτα θα έχει έναν δεκαψήφιο κωδικό, θα αναγράφει “Κάρτα Αποδείξεων”, το εθνόσημο, “Ελληνική Δημοκρατία”, “Υπουργείο Οικονομικών” και τη φράση “Δίνω την κάρτα, συλλέγω τα έξοδα”. Επειδή το κόστος έκδοσης της κάρτας είναι χορηγία της κάθε τράπεζας, τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώνουν ελεύθερα την οπίσθια όψη της (το υπουργείο, πάντως, μπορεί να αρνηθεί περιεχόμενο, που θεωρεί ότι είναι ενάντια στη φιλοσοφία του έργου). Υποχρεούνται μόνο να αναγράφουν τα εξής: “Για την ενεργοποίηση της κάρτας μπείτε στο http://link.minfin.gr/karta ή στείλτε sms στο 54053 με τον ΑΦΜ σας, κενό και το 10ψήφιο αριθμό της κάρτας” Μόλις ο φορολογούμενος προμηθευθεί την κάρτα, πρέπει να δηλώσει τον αριθμό της στη γενική γραμματεία πληροφοριακών συστημάτων, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω sms. Κάθε χρήστης μπορεί να δηλώσει έως τρεις κάρτες στον ΑΦΜ του μέσα σε ένα μήνα, ώστε να καλυφθούν περιπτώσεις απώλειας ή αντικατάστασης, καθώς και αν έχει προστατευόμενα μέλη. Όταν κάνει κάποια αγορά, θα δώσει στην επιχείρηση την κάρτα, ώστε να περαστεί σε αυτή – μέσω του τερματικού – το ποσό της απόδειξης. Η συναλλαγή αυτή εγγράφεται στο κέντρο επεξεργασίας του φορέα εκκαθάρισης (π.χ. τράπεζα), και στη συνέχεια αποστέλλεται στο ΚΕΠΥΟ. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή του ΑΦΜ της επιχείρησης, της ημερομηνίας και του ποσού στην προσωπική μερίδα αποδείξεων του φορολογουμένου. Κάθε χρήστης θα μπορεί να ελέγχει την προσωπική του μερίδα μέσω διαδικτύου. Τα στοιχεία αυτά θα διαγράφονται από τη μερίδα μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία εκκαθάριση του εκάστοτε οικονομικού έτους. πηγή capital.gr
27/04/2011 - 20:52

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ

Βήμα-βήμα η διαδικασία για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων   Βήμα 1 Αρχικά απαιτείται η υποβολή αίτησης στην πολεοδομική υπηρεσία από τον ιδιοκτήτη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (υπόδειγμα εξουσιοδότησης εδώ). Υπόδειγμα της αίτησης θα βρείτε εδω. Μαζί με την αίτηση θα πρέπει να υποβληθούν: : • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη εις διπλούν (υπόδειγμα εδώ) • Παράβολο 250 € (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) ή 350 € (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) από Δημόσιο Ταμείο • Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του ΤΕΕ (Υπόδειγμα τεχνικής έκθεσης εδώ) με συνημμένα α)Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας, β)Τοπογραφικό, γ)Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση .  Σε περίπτωση που στείλετε ταχυδρομικώς τα δικαιολογητικά,θα πρέπει κάθε αντίγραφο να βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή αστυνομικό τμήμα ή το προξενείο για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό. Βήμα 2 Η υπηρεσία εξετάζει τυχόν ελλείψεις και τις καταγράφει στο πίσω μέρος της αίτησης ή βάζει την σφραγίδα πληρότητας σε περίπτωση που είναι ολοκληρωμένη. Οι δύο σφραγίδες μπορούν να μπουν ταυτόχρονα κατά την υποβολή της αίτησης εάν είναι πλήρης ο φάκελος. Στη συνέχεια η πολεοδομία ενημερώνει τις συναρμόδιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., Ι.Κ.Α., Τμήμα έκδοσης αδειών, Τμήμα ελέγχου κατασκευών κλπ.) να ανασταλούν τυχόν κυρώσεις και πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί. Το πολύ σε διάστημα 60 ημερών, θα σταλεί στον ενδιαφερόμενο το έντυπο υπολογισμού εισφοράς που μπορείτε να δείτε εδώ. Σε αυτό θα αναγράφεται τόσο το ποσό του ειδικού προστίμου που καταβάλλεται εφάπαξ με την έκπτωση του 10%, όσο και το ποσό της πρώτης δόσης.( Υπολογίστε το πρόστιμο εδώ) Βήμα 3 Αφού καταβάλλετε τα οφειλόμενα ποσά, θα πρέπει να προσκομίσετε τα διπλότυπα πληρωμής στην πολεοδομία. Εκεί θα καταγραφούν στο «Ειδικό Βιβλίο Καταχώρισης» (υπόδειγμα εδώ) και στο έντυπο της αίτησης του Ιδιοκτήτη στο οποίο θα μπεί η σφραγίδα ολοκλήρωσης της διαδικασίας.  
09/04/2011 - 15:36

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Σελίδα 52 από 52

Η Επικαιρότητα Τώρα