ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

26/04/2013 - 15:04

Ποια χρέη διαγράφονται και με ποιο τρόπο

Ποια χρέη διαγράφονται και με ποιο τρόπο Διατάξεις οι οποίες καθορίζουν τις προϋποθέσεις για το ποια χρεή είναι ανεπίδεκτα είσπραξης και υπό ποιους όρους θα διαγράφονται περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης, θα χαρακτηρίζονται εφόσον ισχύουν σωρευτικά τα παρακάτω: 1. Εχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυποχρέων ή απαιτήσεων αυτών έναντι τρίτων ή διαπιστώθηκε εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκειται σε ακύρωση και ειδικότερα διαπιστώθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη. 2. Εχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των 10.000 ευρώ ή δεν είναι δυνατή η υποβολή της. 3. Εχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας φορολογικής ή τελωνειακής αρχής, ο οποίος πιστοποιεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών. Την απόφαση για το εάν μία οφειλή είναι επιδεκτική ή ανεπίδεκτη είσπραξης την λαμβάνει ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων με τη σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης πολιτικής εισπράξεων ή της διεύθυνσης τελωνειακών διαδικασιών κατά περίπτωση, εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή μέχρι 1,5 εκατ. ευρώ. Για τις άνω του 1,5 εκατ. ευρώ πάλι θα είναι υπεύθυνος ο γενικός γραμματέας, αλλά θα απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης, το Δημόσιο θα διατηρεί ακέραιο το δικαίωμά του για την είσπραξη της οφειλής ή συμψηφισμού και μετά την καταχώρισή της στα ειδικά βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης. Πέραν αυτών με άλλη διάταξη, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο που έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης, μπορεί να διαγραφούν από τη στιγμή που συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: - Εχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες στις παραπάνω περιπτώσεις 1 και 3. - Εχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές ενέργειες για την ανταλλαγή των πληροφοριών και των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης για τα κράτη με τα οποία υφίστανται αντίστοιχες συμφωνίες και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. - Εχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες στην αλλοδαπή κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή απαιτήσεων αυτού έναντι τρίτων, - Εχει ολοκληρωθεί η ποινική διαδικασία σε βάρος των οφειλετών. πηγη:Καθημερινή
26/04/2013 - 10:55

Τόκος υπερημερίας στις καθυστερήσεις πληρωμών

Τόκος υπερημερίας στις καθυστερήσεις πληρωμών Με τόκο υπερημερίας θα επιβαρύνεται το ελληνικό Δημόσιο αλλά και επιχειρήσεις που καθυστερούν τις πληρωμές τους σε προμηθευτές τους άνω των 30 ημερών. Η ρύθμιση αυτή που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο ενσωματώνει κοινοτική οδηγία στην ελληνική νομοθεσία. Σύμφωνα με την ρύθμιση μετά την παρέλευση των 30 ημερών θα επιβάλλονται αυτομάτως τόκοι υπερημερίας και πρόστιμα στο Δημόσιο ή στις ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν εξοφλούν τις οφειλές τους προς άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, σύμφωνα με την κοινοτική Οδηγία η ρύθμιση προβλέπεται να εφαρμοστεί για τις νέες οφειλές που θα δημιουργηθούν, αφού σε άρθρο της προβλέπεται η δυνατότητα σε κράτη-μέλη να εξαιρούν συμβάσεις που έχουν υπογραφεί πριν αυτή να τεθεί σε ισχύ. Σύμφωνα με την ρύθμιση, οι δημόσιες Αρχές πρέπει να πληρώνουν για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται από τις επιχειρήσεις εντός 30 ημερολογιακών ημερών ή, σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, εντός 60 ημερολογιακών ημερών. Προβλέπεται επίσης συμβατική ελευθερία σε επιχειρηματικές εμπορικές συναλλαγές: οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 60 ημερολογιακών ημερών, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή συμφωνία και εφόσον η εν λόγω συμφωνία δεν είναι κατάφωρα καταχρηστική για τον πιστωτή. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις θα δικαιούνται αυτομάτως να ζητούν τόκους υπερημερίας για καθυστερημένες πληρωμές και μπορούν, επίσης, να λαμβάνουν αυτομάτως ένα ελάχιστο καθορισμένο ποσό ως αποζημίωση για τις δαπάνες είσπραξης. Μπορούν επίσης να ζητούν αποζημίωση για όλες τις υπόλοιπες εύλογες δαπάνες είσπραξης.
26/04/2013 - 10:50

Τι περιλαμβάνει το Πολυνομοσχέδιο όλα τα νέα μέτρα

Τι περιλαμβάνει το Πολυνομοσχέδιο όλα τα νέα μέτρα Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων έως 31.12.2012 οφειλών των φορολογούμενων ακόμη και σε περισσότερες από 48 μηνιαίες δόσεις, νέο τρόπο τμηματικής καταβολής ακόμη και έως 24 δόσεις για τις νέες οφειλές που δημιουργούνται από 1.1.2013, καθώς και μείωση κατά 15% του Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (θα καταβληθεί σε 5 δόσεις από τον Ιούνιο), το οποίο όμως θα επιβάλλεται και στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα που δεν έχουν περατωθεί, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής» που αποτελεί προαπαιτούμενο για την επόμενη δόση του δανείου. Παράλληλα προβλέπεται η καταβολή του ΦΠΑ σε δύο δόσεις και η αποσύνδεση της υποβολής της δήλωσης από την πληρωμή της πρώτης δόσης. Επίσης ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 2011, 2012, 2013 θα αποσταλεί με ένα εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε επτά δόσεις. Ειδικότερα η ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο προβλέπει: - Οι ληξιπρόθεσμες ως 31/12/2012 οφειλές, θα εξοφλούνται σε 48 δόσεις υπό την προϋπόθεση να βρίσκεται ο φορολογούμενος σε οικονομική αδυναμία, αλλά να μπορεί να εξυπηρετεί τις δόσεις του. Για εφάπαξ καταβολή, ως 30/6/2013, οι οφειλέτες απαλλάσσονται από το 50% των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ αν πληρωθούν σε 12 δόσεις ως τις 30/6/2014 απαλλάσσονται από το 40% των προσαυξήσεων, σε 24 δόσεις από το 35% των προσαυξήσεων, σε 36 δόσεις από το 30% των προσαυξήσεων και σε 48 δόσεις από το 25% των προσαυξήσεων. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι οι οφειλέτες να είναι ενήμεροι για οφειλές μετά την 1/1/2013. - Προβλέπονται ακόμη και περισσότερες δόσεις από τις 48 σε όσους αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους σε 48 δόσεις. Αυτό ισχύει μόνο για φυσικά πρόσωπα και όχι για επιτηδευματίες. Για οφειλές μεγαλύτερες από 5.000 ευρώ προϋπόθεση είναι η προσκόμιση στοιχείων που να αποδεικνύουν ότι οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δεν μπορούν να αποπληρώσουν την οφειλή τους, αλλά μπορούν να ανταποκριθούν στη ρύθμιση. - Το επιτόκιο με το οποίο θα επιβαρύνονται οι οφειλές που θα ρυθμισθούν θα είναι 8,75%. - Μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που είχαν μπει σε παλιότερη ρύθμιση και εξυπηρετούνται κανονικά, εάν ο οφειλέτης έχει και άλλες ληξιπρόθεσμες ως την 31/12/2012 μη ρυθμισμένες οφειλές -Μπορούν να υπαχθούν και βεβαιωμένες και μη ληξιπρόθεσμες ως την 31/12/2012 οφειλές, ή βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες που τελούν σε διοικητική η δικαστική αναστολή, με επιλογή του οφειλέτη. - Αποκλείονται από τη ρύθμιση αυτοί που έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή - Για οφειλές πάνω από 75.000 ευρώ απαιτείται, προκειμένου να υπαχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση, υπογραφή ανεξάρτητου εκτιμητή που να βεβαιώνει την οικονομική αδυναμία του. Για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ απαιτείται επιπλέον παροχή εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας. Για τις οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 1/1/2013, θεσπίζεται πάγια ρύθμιση σε έως 12 δόσεις που μπορεί όμως να και φτάσουν τις 24 εφόσον οφείλονται σε έκτακτη αιτία και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει οικονομική αδυναμία του οφειλέτη. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη: - Την διάκριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης. Στις δεύτερες θα περιλαμβάνονται όσες έχουν γίνει όλες οι έρευνες και δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων και έχουν κριθεί από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξής τους. Οι οφειλές αυτές μπορούν να παραγραφούν μετά την παρέλευση δεκαετίας από την καταχώρησή τους στο αρχείο των ανεπίδεκτων είσπραξης και εφόσον δεν έχει αλλάξει η κατηγοριοποίησή τους στο διάστημα αυτό. - Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής βασικών οφειλών που έχουν δημιουργηθεί ως το 1993 και είναι μικρότερες των 200 ευρώ ανά φορολογούμενο υπό τον όρο ότι δεν υπάρχουν άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου. - Προβλέπεται Ειδική Διοικητική Διαδικασία στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την επίλυση των διαφορών δημοσίου και φορολογούμενων. Προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής είναι η καταβολή του 50% του αμφισβητούμενου ποσού. - Ο ΦΑΠ για τα έτη 2011,2012 και 2013 θα αποσταλεί με ένα εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε 7 ίσες μηνιαίες δόσεις, η κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 ευρώ. - Ενισχύονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην οποία ανατίθεται μεταξύ άλλων οι τομείς της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών που αφορούν στην φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Επίσης οι αρμοδιότητες προληπτικού ελέγχου εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας και προσωρινού φορολογικού ελέγχου με έμφαση το ΦΠΑ καθώς και ο έλεγχος εφαρμογής της τελωνειακής νομοθεσίας Στο Γενικό Γραμματέα Εσόδων ανατίθεται επίσης η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών (από 1 Ιουλίου 2013). - Προβλέπεται η δυνατότητα να καθορίζεται ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης στο υπουργείο Οικονομικών με απόφαση του υπουργού Οικονομικών και εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εσόδων κατά παρέκκλιση του Υπαλληλικού Κώδικα Για το νέο τρόπο υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ προβλέπεται: - Η υποβολή της δήλωσης με την καταβολή τουλάχιστον 10 ευρώ. - Το υπόλοιπο ποσό του φόρου καταβάλλεται σε δύο δόσεις η πρώτη έως το τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση και η δεύτερη που ισοδυναμεί με το 50% του φόρου έως το τέλος του επόμενου μήνα. Αν το ποσό του φόρου είναι κάτω των 100 ευρώ καταβάλλεται ολόκληρο έως το τέλος του μήνα από την υποβολή της δήλωσης.
26/04/2013 - 10:34

ΕΕΤΑ μέχρι 15 Μαίου η προθεσμία για τις διορθώσεις

ΕΕΤΑ μέχρι 15 Μαίου η προθεσμία για τις διορθώσεις Προθεσμία έως τις 15 Μάιου 2013 θα έχουν όσοι θέλουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις στοιχείων ακινήτων στους οικείους δήμους, ώστε να αποφύγουν να επιβαρυνθούν με το ΕΕΤΑ οπως πλέον ονομάζεται το χαράτσι . Σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στην Βουλή, το ΕΕΤΑ θα βαρύνει τις ηλεκτροδοτούμενες κατά την 1η Μαΐου 2013 δομημένες επιφάνειες ακινήτων. Για να μην προκύψουν επιβαρύνσεις από λάθος υπολογισμούς του ΕΕΤΑ, οι φορολογούμενοι θα έχουν προθεσμία έως και τις 15 Μαΐου για τη διόρθωση τυχόν λαθών στα στοιχεία της επιφάνειας, της τιμής ζώνης και της παλαιότητας του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου. Οι διορθώσεις στοιχείων θα γίνονται στον αρμόδιο δήμο υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, αλλιώς θα θεωρείται ότι αποδέχονται τα στοιχεία ως ακριβή. Οι δήμοι όλης της χώρας θα ελέγχουν αν στις καταστάσεις που αποστέλλονται στο Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) περιλαμβάνονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και αν αποτυπώνονται οι ορθές τιμές ζώνης, όπως ισχύουν για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας ακινήτων και, σε περίπτωση λάθους, θα προβαίνουν σε διόρθωσή τους, με την αποστολή των νέων στοιχείων μέχρι την 31η Μαΐου 2013. Το ΕΕΤΑ θα εισπραχθεί από τον Ιούλιο του 2013 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2014 σε 5 δόσεις.
26/04/2013 - 10:18

Μέτρα για την απόδοση ΦΠΑ

Μέτρα για την απόδοση ΦΠΑ «Φρένο» στη μη απόδοση του ΦΠΑ από τις επιχειρήσεις, επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών, διευκολύνοντας τους υπόχρεους στην υποβολή της δήλωσης και εν συνεχεία στην καταβολή του φόρου. Με διάταξη που περιλήφθηκε στο πολυνομοσχέδιο, δίδεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να υποβάλλουν τη σχετική δήλωση πληρώνοντας μόνο 10 ευρώ και το υπόλοιπο σε δύο δόσεις. Το υπουργείο κάνει ηπιότερο το καθεστώς απόδοσης Φ.Π.Α., καθώς στο εξής οι οφειλές Φ.Π.Α. επιχειρήσεων και επαγγελματιών, δεν θα μπαίνουν σε καμία ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με βάση τη νέα διάταξη, η περιοδική δήλωση ΦΠΑ από τους υπόχρεους και η εξόφληση του θα γίνεται σε δύο δόσεις, εφόσον έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η δήλωση. Δηλαδή με την υποβολή της δήλωσης θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο ποσό ύψους 10 ευρώ και στο τέλος του ίδιου μήνα θα πρέπει να καταβάλλεται η πρώτη δόση. Η δεύτερη δόση και επί της ουσίας η εξόφληση θα γίνεται στο τέλος του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση καταβολής του 50% του οφειλόμενου φόρου η εξόφληση θα γίνεται στο τέλος του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «η περιοδική δήλωση είναι αποδεκτή εφόσον με την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστο 10 ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται ως εξής: -Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του 50% του οφειλόμενου φόρου , και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα. -Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των 100 ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο στο σύνολο του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο καταβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά 2% και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. -Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον 50% του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση». πηγη:euro2day.gr
26/04/2013 - 08:49

Διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ

Διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών για το ΕΕΤΗΔΕ Το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών ΕΕΤΗΔΕ, επιβάλλονταν και με το ισχύον καθεστώς στις υπό ανέγερση οικοδομές που ηλεκτροδοτούταν και εφαρμόζονταν από τη ΔΕΗ με διοικητικές λύσεις αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας ότι ουδείς νέος φόρος επιβάλλεται. Το υπουργείο διευκρινίζει ότι αυτό που αλλάζει σήμερα στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι μόνον η ρητή αποτύπωση στο νόμο και καμιά αλλαγή δεν επέρχεται με την επιβολή του νέου τέλους, επισυνάπτοντας μάλιστα τις διευκρινιστικές εγκυκλίους της σχετικής ρύθμισης. Παράλληλα, στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου προβλέπεται ότι ο ΦΑΠ του 2011 και του 2012 θα περιλαμβάνεται σε ένα εκκαθαριστικό που θα αποσταλεί στους φορολογούμενους ιδιοκτήτες και θα καταβληθεί σε 7 δόσεις. Ο ΦΑΠ του 2013 θα αποσταλεί σε ξεχωριστό εκκαθαριστικό και θα καταβληθεί σε 4 δόσεις.
25/04/2013 - 20:30

Φόρος ακίνητης περιουσίας 2013

Φόρος ακίνητης περιουσίας 2013 Στο πολυνομοσχέδιο που θα τεθεί προς ψήφιση την Κυριακή στην βουλή προβλέπεται η συνέχιση του ΦΑΠ φόρου ακίνητης περιουσίας και για το 2013 οπου υπόχρεοι προς πληρωμή είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων με αντικειμένικη αξία απο 200000 ευρω και άνω .Τι προβλέπει η διάταξη για τον φόρο ακίνητης περιουσίας του 2013 . Ο φόρος ακίνητης περιουσίας καταβάλλεται σε επτά (7) ίσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πενήντα (50) ευρώ, με εξαίρεση την τελευταία . Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Ως συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (ΣΑΟ), για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται ο ΣΑΟ που περιλαμβάνεται στις αποφάσεις προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας ακινήτων (μικρότερος ή μεγαλύτερος), ανεξάρτητα αν ο συντελεστής δόμησης που ισχύει στην περιοχή είναι διαφορετικός.»
25/04/2013 - 20:18

Ο νέος τρόπος απόδοσης φπα

Ο νέος τρόπος απόδοσης φπα ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.Οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000, Α' 248) τροποποιούνται ως εξής:1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:«2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει με τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριών (3) ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54, αν είναι θετική μέχρι τρία (3) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34.Με την υποβολή περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης καταβάλλεται το συνολικά οφειλόμενο ποσό.Η περιοδική δήλωση, είναι αποδεκτή, και εφόσον με την υποβολή της καταβάλλεται ποσό τουλάχιστον δέκα (10) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται ως εξής:α) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης δήλωσης σε δύο (2) δόσεις, η πρώτη των οποίων καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση και η οποία ισούται με το ποσό που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, και η δεύτερη δόση καθίσταται ληξιπρόθεσμη την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση που το σύνολο του οφειλόμενου φόρου δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) ευρώ, το υπόλοιπο του μη καταβληθέντος με τη δήλωση φόρου καθίσταται ληξιπρόθεσμο, στο σύνολό του, την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η δήλωση. Το ποσό που βεβαιώνεται για καταβολή στον επόμενο μήνα προσαυξάνεται κατά δύο τοις εκατό (2%) και η προσαύξηση αυτή βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης. Στην περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης καταβάλλεται τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του οφειλόμενου φόρου, δεν βεβαιώνεται προς καταβολή ποσό στο τέλος του μήνα που υποβάλλεται η δήλωση. β) Στην περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης, καταβάλλεται εφάπαξ και καθίσταται ληξιπρόθεσμο την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα για τον οποίο ισχύει ο πρόσθετος φόρος που υπολογίσθηκε. Ως καταβολή λογίζεται και η απόσβεση της οφειλής δια συμψηφισμού, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., Α' 90).Εκκαθαριστική δήλωση χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού δεν επάγει έννομα αποτελέσματα.Εκπρόθεσμη δήλωση είναι αποδεκτή μέχρι την ημερομηνία καταχώρισης στο οικείο βιβλίο της πράξης προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 παρ. 1, ή μέχρι την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης προσδιορισμού του φόρου που εκδίδεται κατόπιν ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48Α και 50 παρ. 2, για μη καταλογισθέντα με τις εν λόγω πράξεις επιβολής φόρου ποσά. Μετά τις ανωτέρω ημερομηνίες η υποβολή δήλωσης για καταλογισθέντα ποσά δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.» 2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 38 αντικαθίσταται, ως εξής:«6. Ο υποκείμενος στο φόρο, ο οποίος ενεργεί αποκλειστικά πράξεις για τις οποίες δεν του παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, τα νομικά πρόσωπα που δεν υπάγονται στο φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 3, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41, που πραγματοποιούν φορολογητέες ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών ή λαμβάνουν υπηρεσίες για τις οποίες είναι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση και για χρήσεις που δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία από τις ανωτέρω πράξεις καθώς και περιοδική δήλωση μόνο για τις φορολογικές περιόδους κατά τις οποίες πραγματοποιούν τις ως άνω φορολογητέες πράξεις. Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει την αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και κάθε άλλης πράξης, για τις οποίες ο φόρος κατέστη απαιτητός κατά την ίδια φορολογική περίοδο καθώς και το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές.» 3. Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 αντικαθίσταται ως εξής:«11. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών:α) ορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων, τα στοιχεία που υποβάλλονται με αυτές, ο τρόπος υποβολής των δηλώσεων,β) μπορεί να ορίζεται μεγαλύτερη ή μικρότερη φορολογική περίοδος η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός μηνός, για την υποβολή της περιοδικής δήλωσης,γ) μπορεί να χορηγείται διαφορετική προθεσμία για την υποβολή της περιοδικής ή εκκαθαριστικής δήλωσης, ή παράταση της προθεσμίας για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων καθώς και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων των περιπτώσεων α και δ της παραγράφου 5 και των παραγράφων 5α και 5β του άρθρου 36 λόγω ειδικών συνθηκών. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας και ισχύει από το χρόνο έκδοσής της, δ) καθορίζεται ο τρόπος άσκησης της επιλογής που αναφέρεται στην παράγραφο 1α.» 4. Στο άρθρο 49 προστίθεται νέα παράγραφος 4α ως εξής:«4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών: α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος, β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο φορολογικός έλεγχος έχει πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 48 ή του άρθρου 48 Α.» 5. Στο άρθρο 50 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξεων του ν.2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών: α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβασμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μειώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος. β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του παρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκόλυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.» 6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 53 καταργείται. 7. Οι περιπτώσεις α', β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 53 αντικαθίστανται ως εξής:«α) Βάσει των δηλώσεων που υποβάλλονται.β) Βάσει των πράξεων προσδιορισμού του φόρου που αναφέρονται στα άρθρα 49 και 50. Στην περίπτωση πράξεων του άρθρου 49, για τις οποίες έχει ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή, η είσπραξη του 50% του ποσού που βεβαιώθηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, αναστέλλεται έως την κοινοποίηση στην αρμόδια φορολογική αρχή της οριστικής πρωτόδικης απόφασης.γ) Βάσει οριστικών αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού συμβιβασμού.» 8. Η παράγραφος 3 του άρθρου 53 αντικαθίσταται ως εξής:«3. Η αναστολή που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205 του ν.2717/1999 και της περίπτωσης β) της παραγράφου 1 δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βεβαίωσης και ταμειακώς του αμφισβητούμενου κύριου φόρου και του πρόσθετου φόρου που βεβαιώνεται σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 1.» 9. Η παράγραφος 4 του άρθρου 53 , αντικαθίσταται ως εξής:«4. Φόρος που έχει ήδη βεβαιωθεί, κατά το ποσό που δεν οφείλεται με βάση οριστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, εκπίπτεται ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση.».10. Το άρθρο 54 αντικαθίσταται ως εξής:«1. Ο φόρος που οφείλεται βάσει περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων, καταβάλλεται εφάπαξ, με την υποβολή των δηλώσεων που προβλέπουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 38.2. Ο φόρος που οφείλεται καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων β) και γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 μετά την αφαίρεση των ενδιάμεσων καταβολών.3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζονται ο τρόπος καταβολής του φόρου, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την απόδοση του οφειλόμενου φόρου.» 11. α) Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 38 με εξαίρεση τα δύο τελευταία εδάφια του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιούνται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και η παράγραφος 1 του άρθρου 54 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται με την παράγραφο 10 του παρόντος άρθρου, ισχύουν για τις εμπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.6.2013 και τις εκπρόθεσμες περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.7.2013 και εφεξής.β) Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιούνται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, η περίπτωση β) της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του Κώδικα Φ.Π.Α., όπως τροποποιείται με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 54 του Κώδικα ΦΠΑ, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου και οι παράγραφοι 4, 5, 6 και 8 του παρόντος άρθρου ισχύουν για πράξεις προσδιορισμού ή δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από 1.7.2013 και εφεξής.
25/04/2013 - 20:13

Απαλλαγή για τους άνεργους απο χαράτσι 2013

Απαλλαγή για τους άνεργους απο χαράτσι 2013 Το Πολυνομοσχέδιο προβλέπει την θέσπιση του ΕΕΤΑ όπως μετανομάζεται το χαράτσι για το 2013 .Στην διάταξη του Πολυνομοσχεδίου προβλέπεται απαλλαγή από το χαράτσι του 2013 για ανέργους με συγκεκριμένα κριτήρια .Ποια είναι όμως τα κριτήρια για την απαλλαγή απο το χαράτσι το 2013  για τους άνεργους .
25/04/2013 - 19:48

ΕΕΤΑ συντελεστές για το χαράτσι 2013

 ΕΕΤΑ συντελεστές για το χαράτσι 2013   ΄Όλη η διάταξη για το χαράτσι 2013 με ονομασία ΕΕΤΑ ποιοι απαλλάσονται πόσο θα πληρώσουμε τι προβλέπεται για φέτος .Όλα τα ερωτήματα για το ΕΕΤΑ που θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων το 2013 λύνονται στην διάταξη του πολυνομοσχεδίου που θα ψηφιστεί την Κυριακή .
25/04/2013 - 15:33

ΕΕΤΑ ονομάζεται το χαράτσι το 2013

ΕΕΤΑ ονομάζεται το χαράτσι το 2013 Έκτακτο και Ειδικό Τέλος Ακινήτων ΕΕΤΑ βαφτίζεται το χαράτσι για το 2013 .
25/04/2013 - 09:11

Πολυνομοσχέδιο τι προβλέπει ποια είναι τα νέα μέτρα

Πολυνομοσχέδιο τι προβλέπει ποια είναι τα νέα μέτρα Το Πολυνομοσχέδιο που σήμερα θα κατατεθεί στη Βουλή περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα μέτρα για την εκταμιευση της δόσης . Στο Πολυνομοσχέδιο δεν θα περιλαμβάνεται η ρύθμιση των δανείων αφού ακόμη βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την Τροικα. Η ρύθμιση των δανείων θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μετά τις γιορτές του Πάσχα. Τι προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο ; Ρύθμισεις οφειλών σε εφορία και ταμεία Απεριόριστες δόσεις για φυσικά πρόσωπα με χρέη έως 5.000 € Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: Από 10 € ανάλογα τα πραγματικά εισοδήματα του οφειλέτη Πρόβλεψη για ευνοϊκή μεταχείριση με πολλές και χαμηλές δόσεις και για εισοδήματα άνω των 5.000 € που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία Επαγγελματίες και επιχειρήσεις: Εξόφληση έως 48 δόσεις Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 8,75% Φόροι ακινήτων «Χαράτσι» ακινήτων και το 2013 μειωμένο οριζόντια 15% Το 2013 το «χαράτσι» θα εισπραχθεί μέσω ΔΕΗ Πρόβλεψη για Ενιαίο Φόρο Ακινήτων το 2014 χωρίς την τελική ρύθμιση Φορολογία 18άρηδων Δεν θα είναι υπόχρεοι ποβολής φορολογικής δήλωσης οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν εισοδήματα Δεν θα υποβάλλουν φορολογική δήλωση όσοι νέοι έχουν περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητο, ακίνητο) και είναι προστατευόμενα τέκνα Ειδική πρόβλεψη για εξαίρεση από τα τεκμήρια συνδικαιούχων σε τραπεζικούς λογαριασμούς Υποχρεωτικά θα πρέπει να λάβουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Νέο σύστημα πληρωμής ΦΠΑ ΗΥποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με καταβολή ελάχιστου ποσού 10 € και το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε δυο δόσεις Στο τέλος του ίδιου μήνα θα καταβάλλεται η πρώτη δόση στο τέλος του επόμενου μήνα θα εξοφλείται η δεύτερη δόση προσαυξημένη κατά 2% Καταβολή του 50% του ΦΠΑ με την υποβολή της δήλωσης και το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται στο τέλος του επόμενου μήνα 15.000 υποχρεωτικές αποχωρήσεις έως τα τέλη του 2014, εκ των οποίων 4.000 φέτος Θα ισχύσει ο κανόνας για κάθε μία αποχώρηση θα γίνεται μία πρόσληψη με αυστηρά και αξιοκρατικά κριτήρια πηγη:ΤΟΒΗΜΑ
24/04/2013 - 21:13

Φόρος μεταβίβασης σε τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας

Φόρος μεταβίβασης σε τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δίνει διευκρινίσεις στο εάν επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης σε τροποποίηση σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικοδομή που βρίσκεται στο στάδιο του σκελετού και ανεγείρεται από εργολάβο με το σύστημα της αντιπαροχής και, σε καταφατική περίπτωση, ποια είναι η φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του φόρου. Τι ισχύει στην παραπάνω περίπτωση : Σύμφωνα με τη με αριθ. 1023290/68/Β0013/ΠΟΛ.1050/21.2.1996 εγκύκλιο ΥπΟικ, σε περίπτωση σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας επί οικοπέδου, στο οποίο υπάρχουν κτίσματα, επέρχεται έμμεσα διανομή των υπαρχόντων κτισμάτων μεταξύ των κατ’ ιδανικά μερίδια συγκυρίων και, συνεπώς, οφείλεται φόρος μεταβίβασης (διανομής) που υπολογίζεται στην αξία των υφιστάμενων κτισμάτων και του οικοπέδου. Αντίθετα, αν δεν υπάρχουν κτίσματα επί του οικοπέδου, δεν οφείλεται φόρος μεταβίβασης για τη σύσταση, διότι δεν επέρχεται διανομή μεταξύ των συγκυρίων. Για τον ίδιο λόγο, εάν με τη σύσταση διανέμονται τόσο τα υφιστάμενα κτίσματα όσο και οι μελλοντικές οριζόντιες ιδιοκτησίες, ο φόρος επιβάλλεται μόνο για την αξία των υφιστάμενων ιδιοκτησιών. Επίσης, με την ανωτέρω εγκύκλιο ορίζεται ότι, κατά την κατάρτιση πράξης σύστασης και διανομής οριζόντιων ιδιοκτησιών ή τροποποίησης αυτής σε οικόπεδο με κτίσματα, τα οποία βρίσκονται στο στάδιο του εκ μπετόν αρμέ σκελετού, οφείλεται φόρος μεταβίβασης (διανομής), διότι, αν και τα κτίσματα βρίσκονται στο στάδιο του σκελετού, δημιουργούν, ωστόσο, τη βάση για την αυθυπαρξία των οριζόντιων ιδιοκτησιών. Σε κάθε δε περίπτωση σύστασης ή τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας, λαμβάνεται υπόψη το στάδιο στο οποίο βρίσκονται τα κτίσματα κατά το χρόνο σύνταξης του συμβολαίου (ΣΧΕΤ. και η με αριθ. Κ. 4252/58/ΠΟΛ.199/1988, με την οποία κοινοποιήθηκε η με αριθ. 282/1986 Γνωμ. ΝΣΚ) και, ως εκ τούτου, εξ ορισμού δεν έχει εφαρμογή το τεκμήριο αποπερατωμένου κτίσματος της παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν. 1521/1950. Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω εγκύκλιο προβλέπεται ότι, σε περίπτωση τροποποίησης ή κατάργησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας σε οικοδομή που ανεγείρεται από εργολάβο με το σύστημα της αντιπαροχής, η οποία καταρτίζεται πριν από τη μεταβίβαση των ποσοστών του εργολαβικού ανταλλάγματος στον εργολάβο ή σε τρίτους καθ’ υπόδειξή του, για την επιβολή ή μη φ.μ.α. θα πρέπει να ερευνάται εάν με την πράξη αυτή συντελείται μεταβίβαση μεταξύ των οικοπεδούχων και μόνο (με τη μορφή της διανομής, ανταλλαγής, πώλησης, δωρεάς), δεδομένου ότι ο εργολάβος, πριν από τη μεταβίβαση των υποσχεθέντων ποσοστών, δεν έχει κανένα εμπράγματο δικαίωμα επί του ακινήτου και για το λόγο αυτό μόνο ως εκ τρίτου συμβαλλόμενος συμπράττει στην κατάρτιση της εν λόγω τροποποιητικής πράξης.
24/04/2013 - 15:45

Δεν μπορεί να μειωθεί τώρα ο ΦΠΑ στην εστίαση λεει ο Υπ.Οικονομικών

Δεν μπορεί να μειωθεί τώρα ο ΦΠΑ στην εστίαση λεει ο Υπ.Οικονομικών Δεν υπάρχει δυνατότητα να μπει στο πολυνομοσχέδιο διάταξη που να προβλέπει τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση καθώς κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν αποδεκτό από τους εκπροσώπους της τρόικας. Ο Γιάννης Στουρνάρας, σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου τόνισε πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια έτσι ώστε τον Ιούνιο να επέλθει συμφωνία για να αποφασιστεί μείωση. Σύμφωνα με τον κ. Στουρνάρα, το πολυνομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο Σαββατοκύριακο.
24/04/2013 - 10:24

Διχασμός στην Κυβέρνηση για την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση

Διχασμός στην Κυβέρνηση για την μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, του ΕΦΚ στα καύσιμα και διατάξεις για ανάσχεση της ανεργίας, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ανασφάλιστων και τα ληξιπρόθεσμα χρέη ζήτησε το ΠΑΣΟΚ να συμπεριληφθούν στο νέο νομοσχέδιο Μία ημέρα πριν κατατεθεί στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο για την ψήφιση προαπαιτούμενων ενεργειών για την εκταμίευση των επόμενων δόσεων της δανειακής σύμβασης, η συζήτηση επικεντρώνεται ακόμη στη χθεσινή «επεισοδιακή» σύσκεψη με τον υπουργό Οικονομικών κ. Ι. Σουρνάρα, εκεί όπου διατυπώθηκαν ενστάσεις αλλά και αντιπροτάσεις από την πλευρά των εκπροσώπων των κομμάτων που μετέχουν στην κυβέρνηση. Σήμερα αναμένεται να καταθέσει το ΠΑΣΟΚ τη συγκεκριμενοποιημένη πρότασή του για να συμπεριληφθεί το πολυνομοσχέδιο η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%. Οπως έγινε ήδη γνωστό το ΠΑΣΟΚ πρότεινε (σύμφωνα με τα στελέχη του, η πρόταση υποβλήθηκε μετά από τηλεφώνημα του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά τη διάρκεια της σύσκεψης) να περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο διάταξη για άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση (από το 23% στο 13%) και να μη συζητηθεί στην επόμενη επίσκεψη της τρόικας τον Ιούνιο και αφού βρεθούν ισοδύναμα μέτρα (όπως είναι η συμφωνία με την τρόικα). Το υπουργείο Οικονομικών απέκρουσε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για άμεση μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση, με τα στελέχη του υπουργείου να αναφέρουν χαρακτηριστικά «ας μην δημιουργούμε θέμα εκεί που δεν υπάρχει», ενώ υψηλόβαθμοι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, καταλογίζουν, εμμέσως πλην σαφώς, ευθύνες στις προηγούμενες κυβερνήσεις για τα σημερινά επίπεδα του ΦΠΑ, επισημαίνοντας ότι «τον ΦΠΑ στην εστίαση τον βρήκαμε στο 23%, και για πρώτη φορά και έπειτα από σκληρή διαπραγμάτευση ελπίζουμε να καταφέρουμε να τον μειώσουμε τον Ιούνιο». Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ ζητά να αρχίσει να συζητείται από τώρα η μείωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να έχουν καταλήξει έως τον Ιούνιο, πριν επανέλθει η τρόικα. Οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ επιθυμούν, επίσης, να ενταχθούν στη ρύθμιση των 48 δόσεων και όλοι όσοι δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2013, αλλά και εκείνοι που έχουν ήδη υπαχθεί σε δυσμενέστερη ρύθμιση και είναι συνεπείς. Τέλος, ζητούν να υπάρξει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους ανασφάλιστους πολίτες. Σύμφωνα με τα στελέχη του ΠαΣΟΚ, σήμερα θα επιδώσουν στο υπουργείο Οικονομικών, διατυπωμένες διατάξεις με τις προτάσεις τους, ενώ η στάση τους κατά την ψηφοφορία στη Βουλή θα αποφασιστεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, χωρίς, πάντως, να διαφαίνεται επί του παρόντος τάση καταψήφισης του πολυνομοσχεδίου. Από την πλευρά τους, τα στελέχη της Ν.Δ. ζητούν να υπάρχει βελτίωση στον φόρο στα ακίνητα εφέτος (που θα αντικαταστήσει το ΕΕΤΗΔΕ) και ειδικότερα, να γίνει μεγαλύτερη μείωση για τις περιοχές με χαμηλότερες τιμές ζώνης. Για το ίδιο θέμα, τα στελέχη της ΔΗΜΑΡ ζητούν να μην πληρώσουν το λεγόμενο «χαράτσι» οι μακροχρόνια άνεργοι και οι οικογένειες χωρίς έστω έναν εργαζόμενο. Παράλληλα, προτείνουν να ενταχθούν στη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ιδιωτών προς τις εφορίες και τα ταμεία, και οι οφειλές προς τους δήμους, αν και το χαρακτηρίζουν δύσκολο νομοτεχνικά ως προς την υλοποίησή του. Ενώ, για την απελευθέρωση των «κλειστών επαγγελμάτων» (που, επίσης, αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση), οι εκπρόσωποι της ΔΗΜΑΡ δηλώνουν ότι «ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες». Πάντως, όπως επισήμαναν, δεν τίθεται θέμα από τη ΔΗΜΑΡ για ριζική άρνηση επί του πολυνομοσχεδίου, όπως έγινε με τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς. Στη χθεσινή σύσκεψη μετείχαν, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, ο υπουργός αναπληρωτής, Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός, Γιώργος Μαυραγάνης, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης, και οι, Αντώνης Μπέζας (ΝΔ), Φίλιππος Σαχινίδης, Γιώργος Κουτρουμάνης, Πάρις Κουκουλόπουλος και Χρήστος Πρωτόπαππας (ΠΑΣΟΚ) και Δημήτρης Χατζησωκράτης (ΔΗΜΑΡ). πηγη:ΑΠΕ
24/04/2013 - 09:43

Ρύθμιση οφειλών με 10 ευρώ δόση

Ρύθμιση οφειλών με 10 ευρώ δόση για χρέη έως 5000 ευρώ Ευνοική ρύθμιση για τους οφειλέτες του Δημοσίου με δόση 10 ευρω το μήνα , παρουσίασε ο Υπουργός Οικονομικών στους εκπροσώπους των τριών κομμάτων, η οποία όμως ισχύει, μόνο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012. Η ρυθμιση αυτή αποτελεί αλλαγή της τελευταίας στιγμής και θα ενταχθεί στο πολυνομοσχέδιο αφού πληρώνοντας δόση 10 ευρώ το μήνα, οι οφειλέτες θα εξοφλούν τις οφειλές τους (εφόσον αυτές δεν υπερβαίνουν τις 5000 ευρώ) προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία . Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο η ρυθμιση αφορά όσους έχουν οφειλές κάτω από 5000 ευρώ αλλά θα πρέπει να αποδείξουν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν μεγαλύτερη μηνιαία δόση.Για οφειλές άνω των 5000 ευρώ θα προβλέπονται ευκολίες πληρωμής έως και σε 48 δόσεις. Για να μπεί κάποιος στη ρύθμιση θα πρέπει να εξοφλήσει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Για χρέη φυσικών προσώπων έως 5000 ευρώ δεν θα υπάρχει ανώτατο όριο στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων. Επίσης θα υπάρχει και η πάγια ρύθμιση που αφορά στα νέα χρέη που γίνονται ληξιπρόθεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. Οι μηνιαίες δόσεις δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν τις 12. Θα πρέπει να τονιστεί πως αν ένας φορολογούμενος έχει νέα χρέη μέσα στο 2013 μπορεί να τα εξοφλήσει είτε εφάπαξ είτε με διακανονισμό με βάση την πάγια ρύθμιση και στη συνέχεια θα έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί στην τμηματική εξόφληση των οφειλών του που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τις 31/12/2012 μέχρι και σε 48 δόσεις.
23/04/2013 - 17:01

Πρωτογενές πλεόνασμα το Α τρίμηνο 2013

Πρωτογενές πλεόνασμα το Α τρίμηνο 2013 Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 520 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι ελλείμματος 334 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 2,338 δισ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 1,354 δισ. ευρώ σημειώνοντας σημαντική βελτίωση έναντι του ελλείμματος 7,279 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και του στόχου του πρώτου τριμήνου φέτος για έλλειμμα 4,185 δισ. ευρώ. Τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού το τρίμηνο Ιανουάριος- Μάρτιος 2013 δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα και καταγράφουν αύξηση σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί τόσο στο ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού όσο και του τακτικού προϋπολογισμού αν και κατηγορίες εσόδων όπως ο ΦΠΑ και οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης απέδωσαν λιγότερα από τους στόχους, λόγω της ύφεσης στην οικονομία και της πτώσης της κατανάλωσης. Τα στοιχεία αυτά ενδυναμώνουν τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης στη διαπραγμάτευση με την τρόικα για μείωση του ΦΠΑ στη εστίαση σε πρώτη φάση καθώς και άλλων φόρων στη συνέχεια προκειμένου να ανακάμψει η ζήτηση του στους συγκεκριμένους τομείς κατανάλωσης και να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Σημειώνεται ότι στο νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο θα προβλέπεται για πρώτη φορά η δυνατότητα μείωσης των φόρων εφόσον ο προϋπολογισμός εκτελείται χωρίς αποκλίσεις από τους στόχους που έχουν τεθεί.
23/04/2013 - 14:42

Νομοθετική ρύθμιση για τις offshore

Νομοθετική ρύθμιση για τις offshore στην φορολογική μεταρρύθμιση Το υπουργείο Οικονομικών μελετά την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τις εξωχώριες offshore εταιρείες. Στόχος της διάταξης, που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για τη φορολογική μεταρρύθμιση, θα είναι οι offshore για τις οποίες διαπιστώνεται ότι στην πραγματικότητα "διοικούνται" από τον τόπο κατοικίας αντί για τη χώρα διοίκησης που δηλώνουν. Στο μικροσκόπιο του υπουργείου Οικονομικών έχουν τεθεί οι offshore για τις οποίες "ανιχνεύθηκε" ότι τα έσοδα από τη δραστηριότητά τους κατευθύνονται στο τόπο κατοικίας και όχι στον χώρο που έχουν δηλώσει ως τόπο διοίκησης, χωρίς αυτά τα έσοδα να είναι δυνατό σήμερα να φορολογηθούν. Τα παραπάνω προκύπτουν από όσα ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, με αφορμή τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή του σχεδίου νόμου για την κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΟΣΑ αναφορικά με την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα. Ειδικά για τις offshore εταιρείες ο κ. Μαυραγάνης αναφέρθηκε και στους ελέγχους για τις offshore με έδρα τις βρετανικές Παρθένες Νήσους, για τις οποίες είπε ότι δόθηκε από τον ίδιο εντολή στο ΣΔΟΕ για ελέγχους σε συγκεκριμένες διευθύνσεις, προκειμένου να συγκεντρωθούν στοιχεία και να προχωρήσει η επεξεργασία τους με τρόπο που θα οδηγεί σε συμπεράσματα. Ο υφυπουργός Οικονομικών, σχολιάζοντας αναφορές βουλευτών για την αδυναμία πάταξης της φοροδιαφυγής από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, είπε ότι η θεσμοθέτηση του ανεξάρτητου Γραμματέα Εσόδων και η παραχώρηση αρμοδιοτήτων στο πρόσωπό του, ως προς τη διαχείριση των ελέγχων, θα βοηθήσει σημαντικά στην πάταξη της φοροδιαφυγής και μάλιστα με τρόπο που δεν θα δημιουργεί αμφιβολίες για το ενδεχόμενο πολιτικών παρεμβάσεων από την πλευρά της κυβέρνησης. «Όλο το ελεγκτικό σύστημα έχει μπει σε τροχιά αναδιάρθρωσης, ώστε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα», είπε ο κ. Μαυραγάνης, σημειώνοντας ότι θα προσληφθούν άμεσα 200 ελεγκτές μέσω ΑΣΕΠ, ενώ ολοκληρώθηκε και ο εσωτερικός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων των ελεγκτών. «Τα αποτελέσματα των αλλαγών θα φέρουν στην κατάσταση που πρέπει τον ελεγκτικό μηχανισμό για την πάταξη της φοροδιαφυγής», τόνισε ο υφυπουργός Οικονομικών. Στη συζήτηση που προηγήθηκε στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο εισηγητής της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος υπογράμμισε ότι τα κόμματα πρέπει να βρούνε κοινό τόπο απέναντι στο πρόβλημα της φοροδιαφυγής, η οποία συνιστά έγκλημα για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ανέφερε, επίσης, ότι η Σύμβαση θα καταστήσει περισσότερο αποτελεσματική τη διοικητική συνεργασία για την πάταξη της φοροαποφυγής. ΠΗΓΗ:ΑΠΕ
23/04/2013 - 10:44

Πως θα γίνεται η απόδοση ΦΠΑ

Πως θα γίνεται η απόδοση ΦΠΑ Οι ρυθμίσεις για το νέο τρόπο απόδοσης του ΦΠΑ θα περιλαμβάνονται στο νέο πολυνομοσχέδιο, το οποίο και θα πρέπει να ψηφιστεί πριν το Πάσχα, προκειμένου να εκταμιευτεί η επόμενη δόση στη χώρα μας.Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, η απόδοση του ΦΠΑ θα γίνεται σε δύο δόσεις, έτσι ώστε να πληρώνουν σχετικά μικρά ποσά οι φορολογούμενοι και να μην τρέχουν εκ των υστέρων οι υπηρεσίες να αναζητούν ποιος και τι οφείλει . Πως θα γινεται η απόδοση του ΦΠΑ Ο φορολογούμενος θα υποβάλλει δήλωση ανά τρίμηνο στις 20 του μηνός, χωρίς την υποχρέωση προκαταβολής του 40% του φόρου που υπάρχει σήμερα, καταβάλλοντας μόνο 10 ευρώ. Από εκεί και πέρα, όμως αντί να πληρώνει ο φορολογούμενος το υπόλοιπο σε τρεις δόσεις, θα πληρώνει σε δύο ισόποσες δόσεις. Δηλαδή με την υποβολή της δήλωσης θα καταβάλλεται από τον υπόχρεο ποσό ύψους 10 ευρώ και στο τέλος του ίδιου μήνα θα πρέπει να καταβάλλεται η πρώτη δόση. Στην περίπτωση καταβολής του 50% του οφειλόμενου φόρου η εξόφληση θα γίνεται στο τέλος του επόμενου μήνα από την υποβολή της δήλωσης. Το δυσμενές της νέας ρύθμισης είναι ότι όσοι δεν θα αποδίδουν ΦΠΑ , δεν θα μπορούν να μπαίνουν σε διαδικασία ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Και αν λάβουμε υπόψη τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΠΥΟ, βάσει των οποίων το 25% των υπόχρεων δεν υποβάλει δήλωση ΦΠΑ και δεν αποδίδει τον αναλογούντα φόρο, τότε μάλλον θα τα βρει σκούρα μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας
23/04/2013 - 10:17

Ενιαίος φόρος ακινητης περιουσίας 2014

Ενιαίος φόρος ακινητης περιουσίας 2014 φόρος για περισσότερους Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης για τον νέο ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας το 2014 θα επιβαρύνει περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, είτε εφαρμοστεί χωρίς αφορολόγητο όριο είτε με πάρα πολύ χαμηλό αφορολόγητο όριο. Ο νέος Ενιαίος Φόρος Ακίνητης Περιουσίας το 2014 θα αντικαταστήσει το χαράτσι της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας που τελικά θα εφαρμοστούν και φέτος . Ο ενιαίος φόρος ακίνητης περιουσίας θα επιβληθεί όπως όλα δείχνουν απο το 2014 σε όλα τα ακίνητα που κατέχει κάθε φορολογούμενος, δηλαδή ακόμη και στα εκτός σχεδίου πόλεως αγροτεμάχια, βοσκότοπους κτλ και θα έχει ως συνέπεια οι φορολογικές επιβαρύνσεις στην περιουσία των Ελλήνων πολιτών να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και το επόμενο έτος. Η διεύρυνση αυτή με τον νέο ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας θα επιβαρύνει περισσότερο αυτούς που είχαν ξενοίκιαστα ακίνητα αγροτεμάχια που δεν φορολογούνται μέχρι και σήμερα αλλά και τα εκτός σχεδίου ακίνητα που φορολογούνται με μικρή τιμή ζώνης .Τα μεν πρώτα απαλλάσσονται σήμερα από τη φορολογία μέσω της ΔΕΗ, ενώ τα δεύτερα απαλλάσσονται από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Όσο περισσότερα αγροτεμάχια ενταχθούν στο καθεστώς του νέου ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας το 2014 τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το αφορολόγητο όριο για τις κατοικίες και τα διαμερίσματα. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να δημιουργηθεί μία ειδική εφαρμογή στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) που θα δηλώνονται λεπτομερώς όλα τα αγροτεμάχια μέσω της δήλωσης Ε9 που οπως αποφασίστηκε πρέπει να γίνει μέχρι τον Ιούνιο εκτός εαν δοθεί παράταση απο το υπουργείο Οικονομικών . Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η ένταξη στο νέο ενιαίο φόρο ακινητης περιουσίας και των αγροτεμαχίων εκείνων που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι το αφορολόγητο όριο για κατοικίες και διαμερίσματα μπορεί να ανέλθει στα 100.000 ευρώ. Εάν, όμως, εξαιρεθούν οι περίπου 300.000 κατ’ επάγγελμα αγρότες, τότε τα προσδοκώμενα έσοδα από το νέο φόρο θα είναι μικρότερα και κατ’ επέκταση θα μειωθεί το αφορολόγητο όριο σε διαμερίσματα στα επίπεδα των 50.000 ευρώ. ΔΕΙΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η Επικαιρότητα Τώρα