ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

19/09/2012 - 01:00

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αλλάγές στους φορολογικούς συντελεστές για τις επιχειρήσεις με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο μελετά η κυβερνηση. Οι αλλαγές που θα έρθουν για τις επιχειρήσεις είναι οι κάτωθι: Θα καθιερωθεί ενιαίος φορολογικός συντελεστής για όλες τις επιχειρήσεις και τις μορφές εταιρειών. Δηλαδή θα υπάρχει ένας φορολογικός συντελεστής για όλες τις μορφές εταιρειών ΑΕ ,ΕΠΕ ,ΟΕ ,ΙΚΕ .Ο φορολογικός συντελεστής αναμένεται στα επίπεδα του 20% και αργότερα υπάρχει στόχος να μειωθεί στο 15%. Υπάρχει και η σκέψη να ενταχθούν στο ενιαίο φορολογικό συντελεστή και οι ατομικές επιχειρήσεις Επίσης θα μειωθεί ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων των ανωνύμων εταιρειών, ο οποίος κρίνεται υψηλός, από 25% που είναι σήμερα περίπου στο 20% Και τέλος μελετάτε η κατάργηση του καθεστώτος φορολόγησης του 50% των καθαρών κερδών των ΟΕ και ΕΕ με τη μορφή επιχειρηματικής αμοιβής.
18/09/2012 - 01:00

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών με αφορμή ερώτηματα που υποβλήθησαν σχετικά με την διακοπή εργασίων επιχείρησης με ληξιπρόθεσμες οφειλές ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος του Υπουργείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ κ' ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ 1181 ΘΕΜΑ: Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας, σχετικά με την πραγματοποίηση της διακοπής εργασιών στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών, σας γνωρίζουμε τα εξής: 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ248/Α),όπως ισχύει, ορίζεται ότι, η δήλωση οριστικής παύσης εργασιών για μεν τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική παύση των εργασιών τους, για δε τα νομικά πρόσωπα και τις ενώσεις προσώπων εντός τριάντα (30) ημερών από τη λύση τους. 2. Επίσης με τις διατάξεις της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο., (ΦΕΚ1062/Β), όπως ισχύει, ανακαθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών. 3. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο, όπως έχουν αντικατασταθεί με την ΠΟΛ.1269/28.12.2011 Α.Υ.Ο., ορίζεται ότι, πριν από τη σχετική καταχώρηση της δήλωσης διακοπής στο υποσύστημα Μητρώου, ακυρώνονται υποχρεωτικά τα αχρησιμοποίητα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ., η θεώρηση των οποίων διενεργήθηκε από το χρόνο έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του υποσυστήματος Κ.Β.Σ-TAXIS, σε κάθε δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). 4. Παράλληλα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ίδιας ως άνω Α.Υ.Ο.Ο., ορίζεται ότι, οι δηλώσεις έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, συμπληρώνονται και υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, από τον υπόχρεο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του και επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86. Σε περίπτωση που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 5. Για την διακοπή εργασιών των επιτηδευματιών, δεν προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α') και τα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β78.12.1999) όπως ισχύουν. Επίσης, κατά τις ισχύουσες διατάξεις περί Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων δεν υφίσταται κώλυμα διακοπής εργασιών των επιτηδευματιών λόγω της ύπαρξης βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών τους.
17/09/2012 - 15:34

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για όλους τους φορολογουμένους σε συνδυασμό με την καθιέρωση μίας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος αποκλειστικά και μόνο για μισθωτούς και συνταξιούχους με αφορολόγητο όριο στα 5.000 ευρώ ,αυτό αναφέρε με δημοσιευμα της η εφημερίδα Τα ΝΕΑ Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τα εξής σενάρια για το αφορολόγητο στους μισθωτούς και επαγγελματίες Κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η κατά κεφαλήν επιβάρυνση για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα είναι 500 ευρώ, αν παραμείνει ο συντελεστής 10% που ισχύει σήμερα για το πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος πάνω από τα 5.000 ευρώ. Αν ο συντελεστής διαμορφωθεί στο 18%, όπως προτείνει η Τρόικα, τότε η πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση από την κατάργηση του αφορολόγητου θα αυξηθεί στα 900 ευρώ για κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Παραμένει το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους. Στο τραπέζι των συζητήσεων παραμένει το ενδεχόμενο σταδιακής αύξησης από τα 5.000 ευρώ στα 8.000 ευρώ. Μελετάτε η κάταργηση του αφορολόγητου για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους φορολογουμένους από το 2014 αφού θεσμοθετηθεί το νέο σύστημα φορολόγησης που θα προσδιορίζει τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, από τα συνολικά εισοδήματα που αποκτά σε ετήσια βάση κάθε φορολογούμενος θα εκπιπτουν όλες οι δαπάνες του, ακόμη και οι δαπάνες για την πληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ, τηλεφωνίας, ύδρευσης, εισιτήρια κ.λπ.. Δεν θα εκπίπτουν από το εισόδημα οι δαπάνες που αφορούν στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων. Το καθαρό ποσό που θα απομένει μετά την έκπτωση των δαπανών από τα συνολικά εισοδήματα του φορολογουμένου θα φορολογείται κλιμακωτά, με συντελεστές που θα ξεκινούν από τα επίπεδα του 25%. Ουσιαστικά, με το σύστημα αυτό, το αφορολόγητο όριο θα κτίζεται με βάση όλες τις δαπάνες του φορολογουμένου με εξαίρεση τις δαπάνες για αγορές περιουσιακών στοιχείων, οι οποίες και θα εκπίπτουν κατά 100% από τα συνολικά εισοδήματα.
16/09/2012 - 01:00

ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΦΟΡΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΑΠ Το οικονομικό επιτελείο σχεδιάζει την επιβολή ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας σε 5,6 εκατομμύρια φυσικά και 1 εκατομμύριο νομικά πρόσωπα. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο ο ενιαίος φόρος ακινήτων θα αντικαταστήσει το χαράτσι της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας. Ο ενιαίος φόρος ακινήτης περιουσίας, θα επιβάλλεται και σε ακίνητα που σήμερα απαλλάσσονται από τους φόρους, όπως οι αγροί και οι λοιπές εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών εκτάσεις γης ή εκτάσεις στις οποίες έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά. Τα μόνα ακίνητα που δεν θα φορολογηθούν από το ενιαίο τέλος θα είναι οι αγροτικές εκτάσεις, που ανήκουν σε αγρότες και καλλιεργούνται. Το σχέδιο για το ενιαίο τέλος ακινήτων του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει: Επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σε όλες τις περιοχές που είναι ενταγμένες σε σχέδια πόλεων ή οικισμών. Σε όσες περιοχές εντός σχεδίων πόλεων οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων προσδιορίζονται για τα μεν κτίσματα με βάση τις τιμές εκκίνησης ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομής ανά τ.μ. για τα δε οικόπεδα με βάση τις εκτιμήσεις των κατά τόπους ΔΟΥ, θα καθοριστούν αντικειμενικές αξίες. Κατάργηση για το χαράτσι και του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Οι παραπάνω φόροι, αντικαθίστανται από έναν ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας. Έτσι, θα καθιερωθεί ο Ενιαίος Φόρος Ακινήτων, το οποίο θα επιβάλλεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας Τα έσοδα που θα εξασφαλίζει το Δημόσιο κάθε χρόνο από την επιβολή του νέου αυτού φόρου θα πρέπει να είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή όσο αποδίδουν κάθε χρόνο το χαράτσι της ΔΕΗ και ο ΦΑΠ, που καταργούνται.
15/09/2012 - 01:00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 1500€ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ 1500€ ΚΑΙ ΑΝΩ Η εφορία θα προχωρά σε συμψηφισμό της επιστροφής φόρου και των ληξιπρόθεσμων οφειλών που τυχόν έχουν οι φορολογούμενοι προς το δημόσιο. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη, σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου προς τους φορολογούμενους από την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου πάνω από 1.500 ευρώ, θα καλούνται με το εκκαθαριστικό τους για έλεγχο στην εφορία .Αυτό γινόταν και πριν την απόφαση αλλά το Υπουργείο προχωρούσε σε δειγματοληπτικούς ελέγχους ,και όχι στο σύνολο των φορολογουμένων, των δικαιολογητικών που είχαν κάνει ηλεκτρονικά τις φορολογικές τους δηλώσεις και είχαν επιστροφή πάνω από 1000€. Ο έλεγχος θα γίνετε ώστε μα προχωρά σε συμψηφισμό τυχόν οφειλών αλλά και για εντοπισμό παρατυπιών στις δηλώσεις των φορολογουμένων που δικαιούνται επιστροφή φόρου. Για τους φορολογούμενους χωρίς ληξιπρόθεσμα χρέη και με επιστροφή φόρου μικρότερη των 1.500 ευρώ, στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα παραλάβουν θα υπάρχει ενσωματωμένη ειδοποίηση για την είσπραξη του φόρου εισοδήματος.
15/09/2012 - 01:00

ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ

ΑΠΛΗΡΩΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Περισσότεροι από 80.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων έχουν εντοπιστεί μέσω του taxisnet, να έχουν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2012. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΓΓΠΣ, ο αριθμός των οχημάτων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας το 2012 θα ξεπεράσει τα 100.000, καθώς η διαδικασία για τον εντοπισμό τους συνεχίζεται και δεν έχει ολοκληρωθεί για το λόγω ότι δεν έχουν τελείωσει οι εκκαθαρίσεις όλων των φορολογικών δηλώσεων. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σχετικά με αυτούς που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας μετά από τις διασταυρώσεις ως όφειλαν για όσους διαπιστωθεί ότι τα οχήματα δεν έχουν μεταβιβαστεί και έπρεπε να πληρωθούν, το Υπουργείο Οικονομικών θα τους αποσταλεί ειδοποιητήριο με το πρόστιμο που θα ανέρχεται στο διπλάσιο του αρχικού ποσού. Επίσης η εφορία έχει το δικαίωμα να δεσμεύσει το ΙΧ και να καλέσει το φορολογούμενο να παραδώσει τις πινακίδες κυκλοφορίας. Επίσης, αν το όχημα εντοπισθεί από αστυνομικό να μην έχει καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας τότε προβλέπεται η επιτόπια αφαίρεση της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας.
11/09/2012 - 11:49

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΦΥΓΑΔΕΣ Ρύθμιση φορολογικής αμνηστίας, με την οποία θα απαλλάσσονται από τις ποινές όσοι αποκαλύψουν οικειοθελώς στην Εφορία κρυφά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία με μόνη υποχρέωσή την καταβολή φόρου 5-10% επί της αξίας των δηλωθέντων σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Η ρύθμιση θα ισχύει για καταθέσεις στο εξωτερικό, για χρυσό και κοσμήματα, ακίνητη και κινητή περιουσία, ομόλογα καθώς και έργα τέχνης μεγάλης αξίας. Θα εξαιρούνται από την ρύθμιση περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Οι φορολογούμενοι που δεν θα υπαχθούν στην ρύθμιση της φορολογικής αμνηστίας θα βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρές ποινές. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα προχωρήσει σε εκτεταμένες διασταυρώσεις φορολογικών στοιχειών σε όλους τους φορολογούμενους.
09/09/2012 - 01:00

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΡΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Τροπολογία η οποία προβλέπει ότι η εφορία δεν θα προσδιορίζει το εισόδημα μόνο με βάση των εισοδημάτων που δηλώνει ο φορολογούμενος αλλά ελέγχοντας τραπεζικές καταθέσεις, καταγράφοντας αναλυτικά καταναλωτικές δαπάνες σε μετρητά ή σε πιστωτικές κάρτες, δάνεια και διασταυρώνοντας άλλες πηγές εισοδημάτων και αποταμιεύσεων. Με την τροπολογία ορίζεται ότι οι έλεγχος δεν θα αφορά μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όλους τους φορολογούμενους Μισθωτούς, εισοδηματίες , αγρότες και συνταξιούχους κ.α. Πως θα φορολογούνται μισθωτοί, εισοδηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία , η εφορία μέσω προγραμμάτων του συστήματος TAXISNET θα αναλύει το βιοτικό επίπεδο του φορολογουμένου , αγορές που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα έτος, τις δαπάνες για κτλ. Θα ελέγχονται όλες οι καταθέσεις των πολιτών και θα συγκρίνονται με τα εισοδήματα που έχουν δηλώσει διαχρονικά, αλλά και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει κυρίως με μετρητά. Στη σχετική διάταξη ορίζεται ότι το εισόδημα μπορεί να προσδιοριστεί με βάση τη ρευστότητα του φορολογούμενου, την καθαρή θέση του συνολική αξία περιουσίας και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπανών του σε μετρητά. Αξίζει, ωστόσο, να τονιστεί ότι η τροπολογία προβλέπει ακόμη ότι πριν την έκδοση φύλλων ή πράξεων καταλογισμού πρόσθετου φόρου, ο προϊστάμενος της ελεγκτικής υπηρεσίας θα καλεί τον υπόχρεο σε ακρόαση και ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδειξη. Με βάση τους παραπάνω ελέγχους δεν θα προσδιορίζεται μόνο το ύψος του επιπλέον φόρου που αναλογεί στα εισοδήματα που προσδιορίζονται με τον έλεγχο αλλά και τυχόν άλλες φορολογίες (πχ έκτακτη εισφορά κλπ). Σε ό,τι αφορά στις τραπεζικές καταθέσεις και τις δαπάνες που έχουν πραγματοποιήσει οι φορολογούμενοι σε μετρητά, οι φοροελεγκτικές αρχές θα μπορούν να προχωρούν αυτόματα και χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες σε άρση του τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και να εξετάζουν με αυτοματοποιημένη διαδικασία τις αναλήψεις και τις καταθέσεις συσχετίζοντας τα ποσά με τη φορολογική και καταναλωτική συμπεριφορά του πολίτη.
07/09/2012 - 12:57

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ Ο φορολογικός Νόμος δίνει το δικαίωμα στον φορολογούμενο να επικαλείται εισοδήματα παλαιότερων ετών προκειμένου να καλύψει τα τεκμήρια της προηγούμενης χρονιάς. Όπως διευκρινίζεται μάλιστα σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών ο χρόνος απόκτησης παλιών κεφαλαίων εισοδήματα από πωλήσεις ακινήτων, μισθοί, αποταμιεύσεις δεν παίζει κανένα ρόλο. Ο φορολογούμενος μπορεί να ανατρέξει σε όποια παλιά χρήση επιθυμεί να επικαλεστεί, τα τότε εισοδήματα που είχε να αφαιρέσει τις τεκμαρτές δαπάνες που δήλωσε και με το υπόλοιπο ποσό να δικαιολογήσει το πού βρήκε τα χρήματα για να αγοράσει το σπίτι ή το αυτοκίνητο, το οποίο αποτελεί τεκμήριο για την εφορία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου αναφέρονται τα κάτωθι -Για εισοδήματα που αποκτώνται ή δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται από την 1-1-2010 και μετά, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων καλύπτεται ή περιορίζεται μεταξύ άλλων, με «ανάλωση κεφαλαίου» προηγούμενων ετών, το οποίο αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από τον φόρο. -Για τον προσδιορισμό του «κεφαλαίου» κάθε έτους, αθροίζονται τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από τον φόρο, τα χρηματικά ποσά που έχουν αποκτηθεί αλλά δεν θεωρούνται εισόδημα, τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από την πώληση περιουσιακών στοιχείων, από την εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό, από δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές κ.λπ., καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό, το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί. Από το άθροισμα όλων αυτών των ποσών εισοδημάτων και εσόδων, αφαιρούνται οι αντικειμενικές δαπάνες ή τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, ΙΧ, σκάφη, πισίνες, υπηρετικό προσωπικό και δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, καθώς, επίσης, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, για δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών και για την αποπληρωμή δανείων. Το ποσό που απομένει μετά την αφαίρεση των παραπάνω δαπανών, είναι το «μη αναλωθέν κεφάλαιο» που μπορεί να επικαλεστεί ο φορολογούμενος. Με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την κάλυψη των τεκμηρίων με «ανάλωση κεφαλαίου». Συνεπώς, για την κάλυψη τεκμηρίων μπορεί να γίνει επίκληση «ανάλωσης κεφαλαίου» οσονδήποτε προηγούμενων ετών (δηλαδή 5, 10, 20, 25 ή ακόμη και 30 ετών), εφόσον βέβαια είναι δυνατό να διασταυρωθούν οι σχετικοί ισχυρισμοί του φορολογουμένου με τα στοιχεία που τηρούνται στις εφορίες.
05/09/2012 - 11:57

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΥΤΟΠΕΡΑΙΩΣΗ Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έκαναν χρήση της ρύθμισης της αυτοπεραίωσης, θα ελεγχθούν από τα ελεγκτικά κέντρα και τις ΔΟΥ, στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου του υπουργείου Οικονομικών. Αυτό ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου οικονομικών, η οποία στάλθηκε στις ελεγκτικές υπηρεσίες και στις ΔΟΥ Διαβάστε την εγκύκλιο: 1.Από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13−17 του Ν.3296/2004 ελέγχονται ως προς τα εισοδήματα που έχουν δηλωθεί κατά τις διατάξεις αυτές οι δηλώσεις επιτηδευματιών σε ποσοστό 2% με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση ανάλυσης κινδύνου, κριτήρια της οποίας αποτελούν τα ακόλουθα: 1. Το ύψος Κόστους Πωληθέντων – Δαπανών 2. Το ύψος απόκλισης των ακαθαρίστων εσόδων βιβλίων από το ανώτατο όριο υπαγωγής 3. Το ύψος απαλλασσόμενων εκροών 4. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. χρήσης 2009 5. Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. χρήσης 2010 Οι λεπτομέρειες − κανόνες του τρόπου μοριοδότησης των ανωτέρω κριτηρίων περιγράφονται στο Παράρτημα της παρούσης απόφασης. 2. Εκτός από τις δηλώσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ελέγχονται επίσης για τους ίδιους επιτηδευματίες και οι οικείες δηλώσεις Φ.Π.Α., καθώς και οι δηλώσεις λοιπών φορολογιών που τυχόν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις του Ν.3296/2004 και αφορούν τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους. Για τους ίδιους επιτηδευματίες και τις ίδιες διαχειριστικές περιόδους ελέγχεται επίσης και η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) και του Ν.1809/1988. 3. Για τη διενέργεια των ελέγχων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους εφαρμόζονται οι κείμενες κατά περίπτωση διατάξεις. Επί διενέργειας τακτικού ελέγχου εφαρμόζονται και εν προκειμένω οι διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1037/1.3.2005, όπως αυτή ισχύει καθώς και τα οριζόμενα στις διατάξεις της απόφασης ΠΟΛ.1038/3.2.2012 όπου συντρέχει περίπτωση. 4. Ποσά φόρου εισοδήματος ή Φ.Π.Α. ή λοιπών φορολογιών που προκύπτουν από τις παραπάνω δηλώσεις και έχουν ήδη βεβαιωθεί ή βεβαιώνονται λόγω της υποβολής τους σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν.3296/2004, συμψηφίζονται με τα αποτελέσματα βάσει των διενεργούμενων ελέγχων, επιστρεφόμενης της τυχόν αρνητικής διαφοράς, εφόσον αυτή προκύπτει από τακτικό έλεγχο. 5. Οι κείμενες διατάξεις περί αρμοδιοτήτων των ελεγκτικών φορολογικών υπηρεσιών ισχύουν και ως προς την αρμοδιότητα διενέργειας των ελέγχων που ορίζονται με την παρούσα απόφαση. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ − ΔΑΠΑΝΩΝ Κωδικοί εντύπου Ε3: Οι κωδικοί εφαρμόζονται ανάλογα με το αντικείμενο της δραστηριότητας του επιτηδευματία, i) Εμπορία –Παραγωγή ii) Παροχή Υπηρεσιών iii) Ελευθέριο Επάγγελμα. Με βάση αυτή τη διάκριση θα δημιουργηθούν τρεις διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες όμως θα λειτουργούν είτε χωριστά είτε σε συνδυασμό. Σε όλες τις περιπτώσεις η κλίμακα μοριοδότησης είναι η ίδια. 1) Περίπτωση επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων (Όταν κωδικός εντύπου Ε3 126>0) Βάσει δήλωσης: Κ = (κόστος πωληθέντων + δαπάνες, έξοδα κ.λπ.) Κ = Ε3 κωδ. 121 + Ε3 κωδ.122 Ποσό αναφοράς = Δ (Το άθροισμα των ποσών των κωδικών 121 και 122 σύμφωνα με το οποίο τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη βάσει αυτοελέγχου συμπίπτουν με αυτά των βιβλίων) Δ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ * (100−ΜΣΚΚ) % Δ = κωδ.126 * (100−κωδ.Ε3 128) % 2) Περίπτωση επιχειρήσεων αμιγώς παροχής υπηρεσιών (Όταν κωδικός εντύπου Ε3 106>0) Βάσει δήλωσης: Κ = (δαπάνες, έξοδα κ.λπ.) Κ = Ε3 κωδ. 102 Ποσό αναφοράς = Δ (Το ποσό του κωδικού 102 σύμφωνα με το οποίο τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη βάσει αυτοελέγχου συμπίπτουν με αυτά των βιβλίων) Δ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ * (100−ΜΣΚΚ) % Δ = κωδ.106 * (100−κωδ. Ε3 133) % 3) Περίπτωση αμιγώς ελευθέρων επαγγελματιών (Όταν κωδικός εντύπου Ε3 116>0) Βάσει δήλωσης: Κ = (δαπάνες, έξοδα κ.λπ.) Κ = Ε3 κωδ. 112 Ποσό αναφοράς = Δ (Το ποσό του κωδικού 112 σύμφωνα με το οποίο τα ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη βάσει αυτοελέγχου συμπίπτουν με αυτά των βιβλίων) Δ = ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ * (100−ΜΣΚΚ) % Δ = κωδ.116 * (100−κωδ.Ε3 138) % ΑΠΟΚΛΙΣΗ = (Δ−Κ)/Δ % ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: i) Ισχύει κωδ.Ε3 126>0 και ταυτόχρονα κωδ.Ε3 116>0 ή ii) Ισχύει κωδ.Ε3 126>0 και ταυτόχρονα κωδ.Ε3 106>0 ή iii) Ισχύει ταυτόχρονα κωδ.Ε3 126>0, κωδ.Ε3 116>0, κωδ. Ε3 106>0 Όταν ισχύει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε θα το ποσοστό απόκλισης θα προσδιοριστεί χωριστά ανά περίπτωση σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο Ι1, Ι2 και Ι3, αλλά θα γίνει μία μοριοδότηση, σύμφωνα με το μικρότερο ποσοστό απόκλισης που θα προκύψει (από τους τρεις υπολογισμούς), το οποίο και τελικά θα εφαρμοστεί στην κλίμακα μοριοδότησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και όταν ισχύει: κωδ.Ε3 116>0 και ταυτόχρονα κωδ.Ε3 106>0 και 126=0, ή κενό − Κλίμακα μοριοδότησης για θετική απόκλιση i) Όταν 0 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 2,99 % μόρια =1000 ii) Όταν 3 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 9,99 % μόρια = 800 iii) Όταν 10 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 19,99 % μόρια = 600 iv) Όταν 20 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 29,99 % μόρια = 400 v) Όταν 30 % < (Δ−Κ)/Δ % < ή = 40,99 % μόρια = 200 − Κλίμακα μοριοδότησης για αρνητική απόκλιση vi) Όταν 0 % = (Δ−Κ)/Δ % > ή = − 2,99 % μόρια = 1000 vii) Όταν − 3 % > (Δ−Κ)/Δ % > ή = − 9,99 % μόρια = 800 (IΙ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1) ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων & στοιχείων Α = Κωδ. Εντύπου Ε3 126 (για εμπορία−παραγωγή) Β = Όριο υπαγωγής εμπορικών επιχειρήσεων = 300.000 € ΑΠΟΚΛΙΣΗ = (Β−Α)/Β % Όταν (Β−Α)/Β % < ή = 1,99% μόρια = 1000 Όταν 2% < (Β−Α)/Β % < ή = 4,99% μόρια = 800 Όταν 5% < (Β−Α)/Β % < ή = 9,99% μόρια = 600 2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ακαθάριστα έσοδα βιβλίων & στοιχείων Ε = 106+116 (υπηρεσία ή ελευθέριο) Γ= Όριο υπαγωγής υπηρεσιών & ελεύθερων επαγγ. = 150.000 € ΑΠΟΚΛΙΣΗ = (Γ−Ε)/Γ % Όταν (Γ−Ε)/Γ % < ή = 1,99% μόρια = 1000 Όταν 2% < (Γ−Ε)/Γ % < ή = 4,99% μόρια = 800 Όταν 5% < (Γ−Ε)/Γ % < ή = 9,99 % μόρια = 600 ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Διακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: Ισχύει κωδ.Ε3 126>0 και ταυτόχρονα ένα από τα παρακάτω: − κωδ.Ε3 116>0 και κωδ.Ε3 106=0 ή κενό Ή − κωδ.Ε3 106>0 και κωδ.Ε3 116=0 ή κενό Ή − κωδ.Ε3 106>0 και κωδ.Ε3 116>0 Όταν ισχύει μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, η απόκλιση από το ανώτατο όριο θα προσδιοριστεί χωριστά ανά περίπτωση σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο (ΙΙ1) και (ΙΙ2), αλλά θα γίνει μία μοριοδότηση, σύμφωνα με το μικρότερο ποσοστό απόκλισης που θα προκύψει (από τους δύο υπολογισμούς), το οποίο και τελικά θα εφαρμοστεί στην κλίμακα μοριοδότησης. (ΙΙΙ) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΥΨΟΥΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ Έντυπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Φ1) χρήσης 2010 Φ1 κωδ.615*58% <Φ1 κωδ.610 < ή = Φ1 κωδ.615*59,99 μόρια = 1000 Φ1 κωδ.615*55% <Φ1 κωδ.610 < ή =Φ1 κωδ.615*58% μόρια = 800 Φ1 κωδ.615*49% <Φ1 κωδ.610 < ή = Φ1 κωδ.615*55% μόρια = 600 (ΙV) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2009 Έντυπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Φ1) χρήσης 2009 Όταν Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) > ή = 5000 μόρια = 600 Όταν 3000 < ή = Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) < 5000 μόρια = 500 Όταν 1000 < ή = Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) < 3000 μόρια = 400 Όταν 0 < ή = Φ1 χρήσης 2009 κωδ. (801−803) < 1000 μόρια = 300 (V) ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 2010 Έντυπο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (Φ1) χρήσης 2010 Όταν Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) > ή = 5000 μόρια = 600 Όταν 3000 < ή = Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) < 5000 μόρια = 500 Όταν 1000 < ή = Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) < 3000 μόρια = 400 Όταν 0 < ή = Φ1 χρήσης 2010 κωδ. (801−803) < 1000 μόρια = 300
31/08/2012 - 01:00

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 200 είναι οι εφορίες οι οποίες συγχωνευθούν ή θα κλείσουν το επόμενο διάστημα, με τις πρώτες καταργήσεις να αναμένονται να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο και να περιλαμβάνουν το κλείσιμο 14 εφοριών. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΗΝ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Άλλες Εφορίες θα κλείσουν τον Οκτώβρη, ενώ η μεγαλύτερη αλλαγή στη φορολογική διοίκηση θα επέλθει τον Νοέμβριο, καθώς το υπουργείο προγραμματίζει το κλείσιμο τουλάχιστον 80 Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΟΥ. Συνολικά, στο σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται η διατήρηση μόνο 88 Εφοριών Από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 πρόκειται να ανασταλεί η λειτουργία των εξής Εφοριών: * Ι' Αθηνών * ΙΑ' Αθηνών * Αργυρούπολης * Β' Καλλιθέας * Μοσχάτου * Πετρούπολης * ΚΑ' Αθηνών * Κορυδαλλού (Νομός Αττικής) * Μεγαλόπολης (Αρκαδία) * Β' Πατρών (Αχαΐα) * Τούμπας (Θεσσαλονίκη) * Γ'Λάρισας (Λάρισα) * Νέας Ζίχνης * Νιγρίτας (Σερρών)
31/08/2012 - 01:00

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2013 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2013 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Νέο σύστημα για τις Αποδείξεις ετοιμάζει το Υπουργείο οικονομικών για το 2013 το οποίο παροτρύνει τους φορολογούμενους να συλλέγουν όσες περισσότερες αποδείξεις μπορούν . Οι φορολογούμενοι θα συλλέγουν τις αποδείξεις ακόμη και από μικροποσά διότι το νέο φορολογικό που σχεδιάζει το Υπουργείου Οικονομικών θα βασίζετε στον κανόνα έσοδα μείον έξοδα. Με το νέο φορολογικό σχέδιο οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα δηλώνουν πλέον κατά πολύ υψηλότερα εισοδήματα, καθώς οι φορολογούμενοι θα μαζεύουν όσες αποδείξεις μπορούν Το καθαρό ποσό που θα προκύπτει από την αφαίρεση των δαπανών, προβλέπεται ότι θα φορολογείται με συντελεστές που θα κυμαίνονται από 25% ο κατώτατος έως 45% ο ανώτατος. Αφορολόγητο όριο εισοδήματος θα αναγνωρίζεται το συνολικό ύψος των δαπανών του κάθε φορολογούμενου, εκτός όσων αφορούν σε αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. Η εφαρμογή του νέου συστήματος των αποδείξεων θα συνδυαστεί με την ηλεκτρονική σύνδεση όλων των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 2013 , APODEIJEIS
31/08/2012 - 01:00

ΧΑΡΑΤΣΙ 2012 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΕΗ Διαχωρισμός από τον λογαριασμό της ΔΕΗ από το Χαράτσι του 2012, με τη μεταφορά της υποχρέωσης από τη ΔΕΗ στην Εφορία, μπορεί να γίνει από τους φορολογούμενους σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στον διαχωρισμό για το χαράτσι από το λογαριασμό της ΔΕΗ πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στην αρμόδια Εφορία. Εάν ο φορολογούμενος δηλώσει ότι αδυνατεί να πληρώσει το ειδικό τέλος , ώστε να γίνει διαχωρισμός του ειδικού τέλους ακινήτων από τον λογαριασμό της ΔΕΗ, μπορεί να καταβάλει 50 ευρώ και να γίνει η βεβαίωση του υπολοίπου ποσού από την Εφορία. Συγκεκριμένα η εγκύκλιος του υπουργειου Οικονομικών για το χαράτσι 2012 αναφέρει τα κάτωθι: Εάν ο υπόχρεος του ακινήτου δικαιούται πλήρη απαλλαγή, υποβάλει αίτηση διαγραφής του τέλους στην αρμόδια ΔΟΥ, προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα σε αυτή δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που η αίτηση γίνει δεκτή, συντάσσεται απόφαση απαλλαγής, η οποία καταχωρείται αμέσως στο πρόγραμμα του ΕΕΤΗΔΕ. έτους 2012 και δεν απαιτείται η καταβολή κάποιου ποσού ΕΕΤΗΔΕ. από τον υπόχρεο. Εάν ο υπόχρεος δικαιούται την καταβολή ΕΕΤΗΔΕ. µε μειωμένο συντελεστή, υποβάλει αίτηση επανακκαθάρισης του τέλους µε μειωμένο συντελεστή, προσκομίζοντας και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Η ΔΟΥ, εφόσον κάνει δεκτή την αίτηση, προβαίνει σε νέα εκκαθάριση. Στη συνέχεια, ο υπόχρεος καταβάλει την τρέχουσα δόση και τις τυχόν ληξιπρόθεσμες, όπως έχουν προκύψει μετά τη νέα εκκαθάριση, καταχωρείται ο αριθμός διπλοτύπου στην εφαρμογή ΕΕΤΗΔΕ. έτους 2012 και το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται στις δόσεις που υπολείπονται στη ΔΟΥ. ΧΑΡΑΤΣΙ ,2012 , ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ,ΔΕΗ . ΕΕΤΗΔΕ
24/08/2012 - 09:59

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονομικών, Γ. Μαυραγάνη, προβλέπετε ότι, για να εκτελεστεί δικαστική απόφαση από την οποία απορρέει χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου, στην περίπτωση που αυτή δεν έχει καταστεί αμετάκλητη, απαιτείται η προσκόμιση από τον δικαιούχο εγγυητικής επιστολής τράπεζας ισόποσης με την απαίτησή του κατά του Δημοσίου. Το ίδιο ισχύει και όταν η χρηματική υποχρέωση του Δημοσίου απορρέει από διαταγές πληρωμής. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής μπορεί κατόπιν αίτησης του δικαιούχου να μειώνεται έως και 50%, έπειτα από σχετική απόφαση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή του δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί η εκδίκαση του ένδικου βοηθήματος. Στην εγκύκλιο εφιστάτε η προσοχή των προϊσταμένων όλων των ΔΟΥ, ώστε, όταν πρόκειται να εξοφλήσουν χρηματική απαίτηση σε βάρος του Δημοσίου, που απορρέει από δικαστική απόφαση ή διαταγή πληρωμής, να ελέγχουν τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων και σε αρνητική περίπτωση να μην προχωρούν στην εξόφληση, ενημερώνοντας ταυτόχρονα εγγράφως την οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.
24/08/2012 - 01:00

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ε9 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΦΑΠ 2010 2011

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ε9 ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΚΑΙ ΦΑΠ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΖΗΓΟΥΣ Από τον Οκτώβριο και έως το τέλος Δεκεμβρίου, τουλάχιστον οι φορολογούμενοι θα πάρουν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας ΦΑΠ για το 2010 και το 2011, τα οποία ειδοποιητήρια θα είναι ξεχωριστά ανά σύζυγο. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων εντός του Σεπτεμβρίου θα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή του εντύπου Ε9, ώστε οι φορολογούμενοι να δηλώσουν τις μεταβολές για το 2012 στην ακίνητη περιουσία τους , εάν υπάρχουν. Επίσης, θα καθορίσει και νέες ενδεικτικές τιμές αφετηρίας ανά τ.μ. για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των ακινήτων και των εκτός σχεδίων πόλεων οικοπέδων, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου την 1-1-2010 και την 1-1-2011 δεν ίσχυε το σύστημα των αντικειμενικών αξιών. Με βάση τον συγκεκριμένο διαχωρισμό, τις δηλώσεις μεταβολών στο Ε9 και το περιουσιολόγιο που θα δημιουργηθεί, θα αποσταλούν έως το τέλος του έτους, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο, τα ξεχωριστά ανά σύζυγο εκκαθαριστικά για τον ΦΑΠ των ετών 2010 και 2011. Περίπου 400.000 άτομα που κατείχαν την 1-1-2010 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής φορολογητέας αξίας άνω των 400.000 ευρώ, θα παραλάβουν τον Οκτώβριο ισάριθμα εκκαθαριστικά σημειώματα, με τα οποία θα κληθούν να καταβάλουν τον ΦΑΠ του έτους 2010. Περισσότερα από 600.000 άτομα που κατείχαν την 1-1-2011 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ, θα παραλάβουν, περί τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου, εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΦΑΠ του έτους 2011.
23/08/2012 - 01:00

ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2012

  ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕΣΩ TAXISNET Από σήμερα το πρωί θα μπορούν οι φορολογούμενοι να μαθαίνουν τις δόσεις που μπορούν να πληρώσουν τον φόρο που έχει έρθει στο εκκαθαριστικό τους του 2012.
23/08/2012 - 01:00

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΦΟΝ ΚΑΙ ΔΟΣΗ ΑΠΟ 100€

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΦΟΝ ΚΑΙ ΔΟΣΗ ΑΠΟ 100€ Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών με εγκύκλιο του , η οποία δεν προβλέπει πλαφόν των οφειλών, ενώ οι δόσεις μπορούν να ξεκινούν από τα 100 ευρώ Ειδικότερα, με την εγκύκλιο αυτή αλλάζουν διατάξεις παλιών νόμων ώστε να δοθούν νέες δυνατότητες για το διακανονισμό οφειλών προς το Δημόσιο. Σύμφωνα με την εγκύκλιο οι φορολογούμενοι που επιθυμούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους έχουν τις παρακάτω επιλογές Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 45 δόσεις και με αντίστοιχη μείωση των προσαυξήσεων (100% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής ή 50% στην περίπτωση των 45 δόσεων). Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι μπορούν να ζητήσουν από την εφορία να ενταχθούν στις διατάξεις του ν. 3888/2010, που προβλέπει ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών με δόσεις που μπορούν να φτάσουν τις 45. Η δυνατότητα επέκτασης των δόσεων στις 60 για τους οικονομικά αδύναμους δεν ισχύει πια. Σύμφωνα με την εγκύκλιο μπορούν όμως να ρυθμιστούν όλες οι οφειλές παρελθόντων ετών. Το μόνο που απαιτείται είναι να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, δηλαδή να έχουν περάσει 3 μήνες από τότε που δημιουργήθηκαν. Διακανονισμό οφειλών με 48 δόσεις αλλά χωρίς μείωση των προσαυξήσεων. Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ζητήσουν να ενταχτούν στις διατάξεις του ν. 2648/1998, όπου γίνεται διακανονισμός με περισσότερες δόσεις, που μπορούν να φτάσουν έως και τις 48 (ανάλογα με την κρίση του εφόρου), άλλα δεν προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων. Πιθανότατα στο μέλλον να τροποποιηθεί και ο νόμος αυτός ώστε να μειώνονται και οι προσαυξήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις δεν ισχύουν τα παλαιά πλαφόν για τα ποσά που μπορούν να ρυθμιστούν ,10.000 ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και 75.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα. Η ένταξη στη ρύθμιση θα σταματά τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης εάν έχουν αποφασιστεί, ενώ θα αναστέλλεται και η ποινική δίωξη του φορολογούμενου. Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων της θα επέρχεται όταν ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα τρεις συνεχείς μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.
20/08/2012 - 01:00

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΟ 2013

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2013 ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ναυτεμπορική ο Υφυπουργός Οικονομικών ερωτηθείς για το αν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο νέων μέτρων το 2013, είπε ότι δεν μπορούν να υπάρξουν νέα φορολογικά μέτρα, με εξαίρεση ίσως τη φορολογία πετρελαίου που έχει εξαγγελθεί και τον εξορθολογισμό της φορολογίας προϊόντων καπνού . Πρέπει να κινηθούμε στη λογική της φορολόγησης όσων δεν δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα και όχι της αύξησης της φορολόγησης όσων συμμορφώνονται , ανέφερε ο Υφυπουργός. Σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια των φοροαπαλλαγών και ποιο είναι εκείνο το όριο πάνω από το οποίο θα μπορούσαν να καταργηθούν, αναφέρει ότι δεν έχουν καταλήξει σε κάποια πρόταση Για το σύστημα των αποδείξεων, επισημαίνει ότι δεν θα καταργηθεί, αλλά θα ενισχυθεί στοχευμένα. Για το 2013 λέει ότι δεν θα γίνουν αλλαγές στο σύστημα, αλλά για το νέο πλαίσιο που θα ισχύσει για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν το 2013 σημειώνει ότι πρέπει να επανεξεταστεί η λειτουργικότητα του συστήματος των αποδείξεων. Για τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, λέει ότι «στη χρονική περίοδο που διανύουμε» η αύξηση των τιμών «δεν είναι ρεαλιστική», ενώ προαναγγέλει αλλαγές στη φορολογία κεφαλαίου με κατεύθυνση «την εύκολη μεταβίβαση σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού», ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο προσαρμογής των συντελεστών φόρου μεταβίβασης σε εκείνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο κ. Μαυραγάνης αναφέρεται ακόμα στο περιουσιολόγιο, λέγοντας ότι «σκοπεύουμε να το εφαρμόσουμε μέσα στο 2013, ώστε από το 2014 να έχουμε μία σαφή εικόνα της περιουσίας τωγν φορολογουμένων» και προσθέτει ότι «εφόσον εφαρμοσθεί πλήρως, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την κατάργηση των τεκμηρίων». Τέλος, για την εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με το κίνησης από τον Οκτώβριο, σημειώνει «ότι προκειμένου να ενισχύσουμε τους οικονομικά ασθενέστερους, θα προωθήσουμε τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε κοινωνικές ομάδες με βάση εισοδηματικά, οικογενειακά και γεωγραφικά κριτήρια».
17/08/2012 - 01:00

ΧΑΡΑΤΣΙ 2012

ΧΑΡΑΤΣΙ 2012 ΠΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΦΕΤΟΣ Μέσω των διμηνιαίων λογαριασμών της ΔΕΗ, σε πέντε δόσεις, θα πληρωθεί και φέτος το , ΧΑΡΑΤΣΙ 2012 , Ειδικό Τέλος Ακίνητων, ώστε το ποσό που θα εισπραχθεί να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2012. Με ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών για το Χαράτσι του 2012 δήλωσε τα κάτωθι Σύμφωνα με όσα προβλέπει η υφιστάμενη Νομοθεσία και λόγω τεχνικών δυσχερειών και χρονικών περιορισμών ο τρόπος είσπραξης του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών ΕΕΤΗΔΕ δεν είναι εφικτό να τροποποιηθεί. Κατά συνέπεια το τέλος ακίνητων θα εξακολουθήσει να εισπράττεται από την ΔΕΗ και άλλους παρόχους αλλά σε πέντε διμηνιαίες δόσεις αντί των δυο που ίσχυσαν για το τέλος του 2011 αρχής γενομένης από τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν εφεξής. Υπενθυμίζεται ότι η επιβολή του τέλους για το 2012 ήταν μια υποχρέωση που είχε ήδη προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2012 ενώ από το 2013 θα αντικατασταθεί από ένα Ενιαίο Τέλος Ακινήτων. ΧΑΡΑΤΣΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΔΩ χαρατσι , xaratsi , deh , dei , eidiko telos
17/08/2012 - 01:00

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΗ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ Ο Υφυπουργός οικονομικών σε συνέντευξη του στην Ναυτεμπορική δήλωσε ριζικές αλλαγές στο φόρο μεταβίβασης , με κατεύθυνση την εύκολη μεταβίβαση σε συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού και μείωση του φόρου μεταβίβασης, και επίσης ανέφερε ότι δεν θα αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες το 2013. Ο υφυπουργός οικονομικών υποστηρίζει ότι θα γίνει διαβούλευση πριν κατατεθεί το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο χαρακτηρίζει «τελευταία ευκαιρία για φορολογική μεταρρύθμιση». Στόχος να πάει το νομοσχέδιο στη Βουλή στα τέλη του 2012 ή τις αρχές του 2013. Σημειώνει ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την αναδιοργάνωση και τον συντονισμό του ελεγκτικού μηχανισμού και με τη βοήθεια των διασταυρώσεων να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Δεν βλέπει νέους φόρους καθώς σημειώνει ότι με τα σημερινά δεδομένα και τον προγραμματισμό που ήδη έχουμε κάνει ως υπουργείο Οικονομικών δεν μπορούν να υπάρξουν φορολογικά μέτρα με εξαίρεση ίσως τη φορολογία πετρελαίου που έχει εξαγγελθεί και τον εξορθολογισμό της φορολογίας προϊόντων καπνού. Πρέπει πλέον να κινηθούμε στη λογική της φορολόγησης όσων δεν δηλώνουν τα πραγματικά τους εισοδήματα και όχι της αύξησης της φορολόγησης όσων συμμορφώνονται». Αναφορικά με τις ποινές για τις φορολογικές παραβάσεις δηλώνει: «Με τη μεταρρύθμιση θα εισαγάγουμε μία νέα φιλοσοφία ποινών στη βάση ότι η μη δήλωση και πληρωμή του ανάλογου φόρου συνεπάγεται τη μεταγενέστερη πληρωμή του με επιβάρυνση λογικού προστίμου και τόκου. Αν βέβαια η μη δήλωση και πληρωμή του φόρου είναι απόρροια συνειδητής πράξης, φοροδιαφυγής μεγάλης έκτασης, τότε η ποινικοποίηση της πράξης δεν θα επηρεάζεται από τυχόν συμβιβασμό. Όσον αφορά τα ληξιπρόθεσμα εξετάζουμε βελτίωση του σημερινού συστήματος με εξάλειψη γραφειοκρατικών διαδικασιών και αρρυθμιών που έχουν επίπτωση στον αριθμό των δόσεων, καθώς και στη μελλοντική θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος με βάση συγκεκριμένα κριτήρια στο πρότυπο της καλύτερης πρακτικής που ισχύει σε προηγμένες φορολογικά χώρες».

Η Επικαιρότητα Τώρα