ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

22/06/2012 - 12:17

ΦΑΠ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΩΝ Το φθινόπωρο θα αποσταλούν τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας για το 2010 και για το 2011. Τα σημειώματα για την καταβολή του ΦΑΠ αναμένονταν να ταχυδρομηθούν μέσα στο καλοκαίρι αλλά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επέλεξε να δώσει επαρκή χρόνο στους φορολογούμενους για να μπουν στην ηλεκτρονική πύλη του TAXISnet και να κάνουν τις απαραίτητες καταχωρήσεις ή διορθώσεις στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε9 στο οποίο καταχωρείται η ακίνητη περιουσία. Έτσι θα αποφευχθούν και πιθανά λάθη στην εκκαθάριση του ΦΑΠ. Η ΓΓΠΣ προχωρά και σε διαχωρισμό των στοιχείων των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που έχουν δηλωθεί από τους έγγαμους φορολογούμενους, ώστε η εκκαθάριση του ΦΑΠ να γίνει ξεχωριστά για κάθε σύζυγο και να αποσταλούν δύο εκκαθαριστικά σημειώματα. Υπολογίζεται ότι εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ έτους 2010 θα σταλούν σε περίπου 170.000 άτομα, ενώ εκκαθαριστικά σημειώματα ΦΑΠ έτους 2011 θα σταλούν σε τουλάχιστον 500.000 άτομα Τον ΦΑΠ του 2010 θα πληρώσουν όσοι έχουν ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ ενώ ΦΑΠ του 2011 θα επιβληθεί σε ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Έως το τέλος του Ιουνίου η ΓΓΠΣ αναμένεται να ολοκληρώσει εντός του Ιουλίου την αποστολή των τελευταίων 475.000 εκκαθαριστικών σημειωμάτων «ενιαίου τέλους ακινήτων» και «έκτακτης εισφοράς στη μεγάλη ακίνητη περιουσία» για το έτος 2009
20/06/2012 - 14:02

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Σε οδηγίες σχετικά με τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών που παραπέμπονται στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο έργο της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών είναι η διοικητική επίλυση των μετά από έλεγχο αμφισβητούμενων φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείμενο. Ειδικότερα, με τις ως άνω διατάξεις καθορίζεται ότι η Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου της, εφόσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου, υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ. Συνεπώς, η Επιτροπή επιλαμβάνεται, ως αρμόδιο όργανο, της διοικητικής επίλυσης των μετά από έλεγχο φορολογικών διαφορών σε κάθε φορολογικό αντικείμενο, κατόπιν αίτησης του υπόχρεου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: -Ο υπόχρεος σε βάρος του οποίου εκδόθηκε καταλογιστική πράξη για παράβαση της φορολογικής εν γένει νομοθεσίας, αμφισβητεί την ορθότητά της ως προς τον κύριο φόρο, τέλος, εισφορά, ή ως προς τον καταλογισμό παράβασης ή προστίμου. -Η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου, υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις δε που η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κύριου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου, υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ, η Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών καθίσταται αποκλειστικά αρμόδια για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς. Όσον αφορά στον ΦΠΑ, στον αμφισβητούμενο κατά τα ως άνω φόρο περιλαμβάνεται και η μείωση πιστωτικού υπολοίπου. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στις περιπτώσεις που δεν αμφισβητείται εκ μέρους του υπόχρεου η ορθότητα της καταλογιστικής πράξης ως προς τον κύριο φόρο, τέλος, εισφορά ή ως προς τον καταλογισμό της παράβασης ή του προστίμου, ή στις περιπτώσεις που αμφισβητείται μεν εκ μέρους του υπόχρεου η ορθότητα της καταλογιστικής πράξης ως προς τον κύριο φόρο, τέλος, εισφορά ή ως προς τον καταλογισμό της παράβασης ή του προστίμου, πλην όμως η κατά τα ως άνω αμφισβητούμενη διαφορά δεν υπερβαίνει το ποσό των 50.000 ευρώ, αρμόδιο για τη διοικητική επίλυση της φορολογικής διαφοράς παραμένει το κατά περίπτωση υφιστάμενο όργανο. Διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι, σε περίπτωση που η κατά τα ως άνω αμφισβητούμενη φορολογική διαφορά υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του φορολογούμενου να ζητήσει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, είτε από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται από τις επιμέρους φορολογίες, είτε από την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ή ακόμη να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, χωρίς να προηγηθεί αίτημα για διοικητική επίλυση της διαφοράς. Επισημαίνεται ότι οι υποβαλλόμενες αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης των αμφισβητούμενων κατά τα ως άνω διαφορών ενώπιον της Επιτροπής, που κατατίθενται στην αρμόδια φορολογική αρχή εντός 60 ημερών από την κοινοποίηση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, έχουν χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, δηλαδή αποτελούν προϋπόθεση παραδεκτού για την άσκηση προσφυγής, κατά της εκδιδόμενης απόφασης της Επιτροπής, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Συνεπώς, για τις περιπτώσεις αυτές, είναι απαράδεκτη η άσκηση προσφυγής κατά των ως άνω καταλογιστικών πράξεων του ελέγχου.
20/06/2012 - 01:00

ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2012

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΑΖΙ ΣΤΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2012 Τον φόρο εισοδήματος και την έκτακτη εισφορά περιλαμβάνει το φετινό εκκαθαριστικό της Εφορίας. Το αποδεικτικό είσπραξης στην περίπτωση που το εκκαθαριστικό είναι χρεωστικό, είναι ενιαίο, δηλαδή ο φορολογούμενος πρέπει να πληρώσει και τους δυο φόρους. Εξόφληση με δόσεις προβλέπεται μόνο όταν η οφειλή ξεπερνά τα 300 ευρώ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, μεταξύ των στοιχείων που αναφέρονται στο νέο εκκαθαριστικών και ο φορολογούμενος μπορείς να ελέγξει ώστε να είναι σίγουρος ότι έχει σωστά η εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης είναι τα εξής: * Στοιχεία Φορολογούμενου ? Στοιχεία Υπόχρεου (Ονοματεπώνυμο, Δ/νση αλληλογραφίας, Αντίκλητος) ? Στοιχεία Συζύγου (Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ., Ονοματεπώνυμο) * Στοιχεία εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος (Υπόχρεου - Συζύγου) ? Συνολικό δηλωθέν εισόδημα ? Προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών ? Εκπτώσεις εισοδήματος - Απαλλασσόμενα ? Φορολογητέο εισόδημα ? Φόρος κλίμακας ? Μειώσεις από το φόρο ? Φόρος που αναλογεί, συμπληρωματικός, κ.τ.λ. ? Φόρος που παρακρατήθηκε, κ.τ.λ. ? Μείωση επιστροφής φόρου ? Κύριος φόρος (+/?) * Εκκαθάριση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (Υπόχρεου - Συζύγου) ? Συνολικό δηλωθέν εισόδημα ? Απαλλασσόμενα Δ΄, Ε΄, Ζ΄ πηγής ? Αυτοτελή φορολογούμενα..., κ.τ.λ. ? Φόρος αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών ? Συνολικό εισόδημα ? Τεκμαρτό εισόδημα ? Εισόδημα επιβολής εισφοράς ? Συντελεστής εισφοράς ? Ποσό εισφοράς * Τέλος επιτηδεύματος (Υπόχρεου - Συζύγου) ? Ποσό έδρας ? Ποσό υποκαταστημάτων * Εκκαθάριση (Υπόχρεου - Συζύγου) Ποσά, διακριτά για υπόχρεο, σύζυγο και στο σύνολο (οριζόντια & κάθετα): ? Κύριου φόρου ? Προκαταβολής φόρου ? Λοιπών συμβεβαιούμενων ποσών ? Σύνολο φόρου εισοδήματος ? Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ? Τέλους επιτηδεύματος ? Συνολικά * Ανάλυσης εισοδημάτων, εκπτώσεων από το εισόδημα, μειώσεων φόρου κτλ. (Υπόχρεου - Συζύγου) 1. Συνολικό εισόδημα 2. Φόρος: Κλίμακας - Συμπληρωματικός - Προκαταβολή 3. Λοιπά Συμβεβαιούμενα Ποσά 4. Εκπτώσεις - Μειώσεις 5. Φόρος που παρακρατήθηκε... κ.τ.λ. Εξάλλου, στο νέο εκκαθαριστικό σημείωμα αναγράφονται όλοι οι κωδικοί και τα ποσά που δηλώθηκαν στη δήλωση φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων, βάσει των οποίων έγινε η εκκαθάριση της δήλωσης, τα διακριτά δηλωθέντα αυτοκίνητα, οι ενδείξεις περαίωσης για υπόχρεο και σύζυγο. Εκτός των πιο πάνω στοιχείων στο εκκαθαριστικό σημείωμα είναι ενσωματωμένα Ενιαία Αποδεικτικά είσπραξης (φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και του τέλους επιτηδεύματος), για όσους φορολογούμενους προκύπτει, μετά την εκκαθάριση, ποσό για καταβολή. Εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 300 ευρώ τότε στο εκκαθαριστικό σημείωμα ενσωματώνονται εκτός του αποδεικτικού είσπραξης ολικής εξόφλησης και αποδεικτικά είσπραξης (φόρου εισοδήματος, ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων και του τέλους επιτηδεύματος) διακριτά για την εξόφληση, Α΄ δόσης, Β΄ δόσης, Γ΄ δόσης. Η έκδοση των αποδεικτικών είσπραξης γίνεται αυτόματα με την κεντρική εκκαθάριση της Δήλωσης με την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων για την είσπραξη στοιχείων ή ενδείξεων.
15/06/2012 - 01:00

ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 2011

ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΠΑΕΙ ΤΑ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 2011 Στο Υπουργείο Οικονομικών και στις εφορίες έχουν μεταβιβασθεί από τη ΔΕΗ τυχόν οφειλές από το τέλος ακινήτων του 2011, αναφέρει η ΔΕΗ σε σημερινή ενημερωτική ανακοίνωση. Για όσους εξακολουθούν να έχουν οφειλές, η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε πίστωση του αντίστοιχου ποσού στους λογαριασμούς τους ώστε να μην εμφανίζεται οφειλή προς την επιχείρηση, ενώ σε όσους πλήρωσαν το τέλος εκπρόθεσμα (μετά τις 30 Απριλίου) το ποσό θα επιστραφεί με τον επόμενο λογαριασμό. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα άμεσης επιστροφής, αλλά θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επισκεφθεί το γραφείο της ΔΕΗ στην περιοχή του. Αναλυτικά, για το τέλος ακινήτων η ΔΕΗ επισημαίνει τα εξής: - Στα τέλη Απριλίου, έληξε η περίοδος εμπρόθεσμης εξόφλησης και των τελευταίων λογαριασμών που εκδόθηκαν από τη ΔΕΗ περιλαμβάνοντας ΕΕΤΗΔΕ έτους 2011. Για τον λόγο αυτόν, στις 30 Απριλίου 2012 η ΔΕΗ, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές κατευθύνσεις του Υπουργείου Οικονομικών, διαβίβασε όλες τις οφειλές πελατών της για καθυστερούμενα ποσά ΕΕΤΗΔΕ που είχαν ενσωματωθεί σε προηγούμενους λογαριασμούς ρεύματος, για είσπραξη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Προς τούτο, δεδομένου ότι τυχόν ανεξόφλητη οφειλή ΕΕΤΗΔΕ πρέπει μετά την 1η Μαΐου να διευθετείται μέσω των ΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών, σε κάθε περίπτωση πελάτη που είχε οφειλή από ΕΕΤΗΔΕ, η ΔΕΗ κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία (30.4.12) πίστωσε το λογαριασμό του με αντίστοιχο ποσό της οφειλής του, προκειμένου να μηδενισθεί η οποιαδήποτε σχετική χρέωση ΕΕΤΗΔΕ μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η ως άνω πίστωση -για όσους πελάτες όφειλαν ΕΕΤΗΔΕ- εμφανίζεται διακριτά στους λογαριασμούς που εκδίδονται μετά την 1η Μαΐου 2012. - Στις περιορισμένες περιπτώσεις πελατών, οι λογαριασμοί των οποίων περιελάμβαναν καθυστερούμενες οφειλές ΕΕΤΗΔΕ και εξοφλήθηκαν εκπρόθεσμα μετά την 30η Απριλίου 2012, σημειώνεται ότι, το ποσό που τυχόν κατεβλήθη και αντιστοιχούσε στην οφειλή του ΕΕΤΗΔΕ θα επιστραφεί (πιστωθεί) στους πελάτες αυτούς με τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος. - Εάν οιοσδήποτε εκ των ως άνω πελατών επιθυμεί να του επιστραφεί το ως άνω ποσό νωρίτερα από την έκδοση του επόμενου λογαριασμού του, μπορεί -εφόσον ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομά του- ο ίδιος ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο να μεταβεί σε οποιοδήποτε κατάστημα της ΔΕΗ και να εισπράξει άμεσα το σχετικό ποσό (με την προσκόμιση ενός πρόσφατου λογαριασμού και την ταυτότητά του). - Για τη διευκόλυνσή τους οι πελάτες αυτοί -πριν από τη μετάβασή τους σε κατάστημα της ΔΕΗ- είναι προτιμότερο να έχουν σχετική ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα, τηλεφωνώντας στον αριθμό που αναγράφεται στον λογαριασμό τους, στη θέση Πληροφορίες. Η ΔΕΗ αναφέρει τέλος ότι ζητά την κατανόηση για τα όποια πρακτικά προβλήματα προέκυψαν, αναπόφευκτα, κατά την εφαρμογή ενός μέτρου έκτακτης ανάγκης που η Πολιτεία υιοθέτησε για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος.
14/06/2012 - 10:52

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΑΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Περίπου 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων είναι αντιμέτωποι με κατασχέσεις εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων , λόγω μη καταβολής του ειδικού τέλους ακινήτων για το έτος 2011, το οποίο έχει επιβληθεί μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Σε σύσκεψη που είχε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών της υπηρεσιακής κυβέρνησης, Γιώργος Ζανιάς, με τους επικεφαλής των μεγαλύτερων Δ.Ο.Υ., δόθηκε η εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τον εντοπισμό των φορολογούμενων που δεν έχουν καταβάλει το ειδικό τέλος ακινήτων και να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
13/06/2012 - 21:22

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Παράταση δίνει με εγκύκλιο το υπουργείου Οικονομικών, ώστε οι φορολογούμενοι που έχουν λάβει ειδοποίηση από τη ΓΓΠΣ για την αναδρομική διακοπή του επαγγέλματος, που φαίνεται ότι ασκούσαν στο παρελθόν, μπορούν να προσέλθουν στις ΔΟΥ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσής τους (16/07/2012) και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για να αποδείξουν τη διακοπή επαγγέλματος, προκειμένου να μη βεβαιωθεί το τέλος επιτηδεύματος. Η διακοπή μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμα και μετά την υποβολή της δήλωσης των φορολογουμένων και εφόσον αποδειχθεί η διακοπή επαγγέλματος σε προγενέστερο χρόνο, θα επιστραφεί το τέλος επιτηδεύματος.
13/06/2012 - 12:05

ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

1000 € ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ Με ποσά που στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνά τα 1.000 ευρώ φεύγουν από την εφορία όσοι διακόπτουν το μπλοκάκι ,κλείνουν τα βιβλία τους , προκειμένου να γλιτώσουν το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ. Μάλιστα, για το κλείσιμο βιβλίων βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλη ταλαιπωρία, καθώς επισκέπτονται τουλάχιστον τρία τμήματα τα εφορίας, και μάλιστα ορισμένα από αυτά δυο φορές. Τις τελευταίες ημέρες έχει αρχίσει να δημιουργείται το αδιαχώρητο στις εφορίες. Οι φορολογούμενοι που διαθέτουν δελτίο παροχής υπηρεσιών και τυπικά εμφανίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά δεν έχουν τα τελευταία χρόνια εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα, έλαβαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων επιστολή με την οποία ενημερώνονται ότι μπορούν ως τις 14 Ιουνίου να υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών και να γλιτώσουν από το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο φέτος ανέρχεται στα 500 ευρώ. Ωστόσο, η διακοπή εργασιών αποδεικνύεται για πολλούς φορολογούμενους πολύ δαπανηρή. Υπάρχουν όμως και ορισμένα τρυκ που μπορούν να τους γλιτώσουν φόρο. Ειδικότερα: - οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν την ημερομηνία διακοπής της δραστηριότητάς τους. Αν επιλέξουν τρέχουσα ημερομηνία, δηλαδή τον Ιούνιο του 2012, τότε είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το τέλος επιτηδεύματος για το 2011 το οποίο ανέρχεται σε 500 ευρώ. Αν επιλέξουν να υποβάλουν δήλωση με διακοπή εργασιών την 1η Ιανουαρίου του 2010 ή του 2011 για να γλιτώσουν το τέλος επιτηδεύματος, τότε τους επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμη διακοπή το οποίο κυμαίνεται από 40 έως 1.200 ευρώ, στην κρίση του εφόρου και ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησής του. - η διακοπή εργασιών είναι παγίδα για όσους έχουν χάσει το δελτίο παροχής υπηρεσιών ή το βιβλίο εσόδων-εξόδων. Για να διακόψουν τη δραστηριότητά τους θα πρέπει να καταβάλουν πρόστιμο ύψους 200 έως 600 ευρώ για κάθε μπλοκ ή βιβλίο. - υπάρχουν φορολογούμενοι που κατά την προσπάθεια διακοπής της δραστηριότητας, διαπιστώνουν ότι με βάση τη φορολογική νομοθεσία έχουν από το 2010 υπαχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ. Αν έχουν «κόψει» στο μεταξύ δελτία βρίσκονται αντιμέτωποι με καταλογισμό ΦΠΑ, πρόστιμα κλπ. - άλλοι φορολογούμενοι εντοπίζονται να μην έχουν υποβάλει τη δήλωση οριστικοποίησης του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητάς τους. Και σε αυτήν την περίπτωση αντιμετωπίζουν πρόστιμο. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι σε πολλές περιπτώσεις η τελική επιβάρυνση από τη διακοπή εργασιών να είναι πολύ μεγαλύτερη από το τέλος επιτηδεύματος που θέλει να γλιτώσει ο φορολογούμενος. Ωστόσο, το κόστος διακοπής εργασιών είναι εφάπαξ, ενώ το τέλος επιτηδεύματος πληρώνεται κάθε χρόνο. πηγη:capιtal.gr
12/06/2012 - 08:39

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΔΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΙ Ο ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Σε εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών (ΠΟΛ. 1142/31.5.2012) και εστάλη στις εφορίες όλης της χώρας, ορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί να μεταφερθεί η έδρα της φορολογικής κατοικίας του φορολογούμενου στο εξωτερικό, η οποία θα έχει ως συνέπεια να φορολογείται εκεί ο φορολογούμενος για το σύνολο του «παγκόσμιου» εισοδήματός του. Ειδικότερα στην εγκύκλιο ορίζεται ότι: – Όσοι υποβάλλουν δήλωση μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στις 47 μη συνεργάσιμες φορολογικά χώρες (π.χ. Νήσοι Κάιμαν, Γιβραλτάρ, Ουρουγουάη κ.λπ.) παραμένουν υποχρεωτικά φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που σημαίνει ότι θα φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους στην Ελλάδα. Εάν ο φορολογούμενος, ο οποίος πληροί τα προαναφερθέντα κριτήρια, προτίθεται να μεταβεί σε κράτος με το οποίο υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και προσκομίσει βεβαίωση από την αλλοδαπή φορολογική αρχή ότι έχει εγγραφεί ως φορολογικός κάτοικος αυτής της άλλης χώρας, τότε τίθεται θέμα διπλής κατοικίας. Σε αυτή την περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία του υπ. Οικονομικών (Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων) θα έρχεται σε επαφή με την αλλοδαπή φορολογική αρχή, προκειμένου να επιλυθεί η εν λόγω διαφορά. – Όσοι υποβάλλουν δήλωση μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας σε χώρες όπου δεν υπάρχει φορολογία για τα εισοδήματα θα πρέπει να πληρούνται μια σειρά από προϋποθέσεις για να γίνει το αίτημα δεκτό από τις φορολογικές ελληνικές αρχές. Για παράδειγμα, θα πρέπει ο φορολογούμενος να αποκτά λιγότερο από το 30% του εισοδήματός του στην Ελλάδα, το σύνολο του εισοδήματός του στην Ελλάδα να είναι κάτω από τις 50.000 ευρώ κ.ά. «Η γνωστοποίηση στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ της πρόθεσης του φορολογούμενου να προβεί σε αλλαγή κατοικίας δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και την αλλαγή της κατοικίας του» αναφέρεται στην εγκύκλιο του υπουργού Οικονομικών Γ. Ζανιά, σύμφωνα με την οποία εκτός από τη διερεύνηση ύπαρξης κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην Ελλάδα θα πρέπει επιπλέον να ελέγχεται εάν ο φορολογούμενος πληροί συγκεκριμένα κριτήρια, γιατί στην περίπτωση που τα πληροί υποχρεούται να δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του στην Ελλάδα ως κάτοικος Ελλάδας.
11/06/2012 - 18:35

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Στο χορό των παρατάσεων μπαίνει και η προθεσμία της 14ης Ιουνίου για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών από επιτηδευματίες με ανενεργά μπλοκάκια προκειμένου να γλιτώσουν το 500αρικο του τέλους επιτηδεύματος. Η τελευταία προθεσμία για τα ληξιπρόθεσμα λήγει κανονικά σήμερα αλλά αναμένεται να δοθεί παράταση τουλάχιστον έως το τέλος του μήνα. Παράλληλα βέβαια, τρέχουν κανονικότατα οι κατασχέσεις κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων για όσους επιμένουν να μην πληρώνουν τα χρέη τους προς το Δημόσιο. Επίσημα, ανακοινώσεις για παρατάσεις προθεσμιών δεν έχουν εκδοθεί. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών όμως αναφέρουν ότι θα υπάρξουν τελικά παρατάσεις και για τα ληξιπρόθεσμα και για τα μπλοκάκια.
11/06/2012 - 18:27

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΔΟΥ ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΕ

ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΑΤΕ Σε αυστηρότερους ελέγχους σε όσους προχωρούν σε αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας στην εφορία, προχωρά το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εντοπίσει όσους αποκτούν εισοδήματα στο εξωτερικό ή το εσωτερικό και αποφεύγουν τη φορολόγηση στη χώρα μας, όπως off shore εταιρείες κα. Όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών «Η γνωστοποίηση, στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ, της πρόθεσης του φορολογούμενου να προβεί σε αλλαγή κατοικίας, δεν θα πρέπει να συνεπάγεται αυτομάτως και την αλλαγή της κατοικίας του». Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει σύμφωνα με την εγκύκλιο να διερευνούν, εκτός από την ύπαρξη κατοικίας ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, και εάν ο φορολογούμενος εκπληρώνει τις προϋποθέσεις που τον υποχρεώνουν να δηλώνει στην Ελλάδα εισοδήματα που αποκτά στο εξωτερικό.
08/06/2012 - 08:33

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ 2011 ΚΑΝΕΙ Η ΔΕΗ Συμψηφισμό με τον επόμενο λογαριασμό του ρεύματος αλλά και σε επιστροφή χρημάτων προχωρεί η ΔΕΗ για τους πελάτες της που πλήρωσαν το τέλος ακινήτων του 2011 εκπρόθεσμα μετά το τέλος Απριλίου, οπότε η επιχείρηση διαβίβασε τις οφειλές στις αρμόδιες ΔΟΥ.
08/06/2012 - 01:00

ΑΝΕΡΓΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σε Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών τονίζεται πως προκειμένου να απαλλαγεί ένας άνεργος από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, για το οικονομικό έτος 2012, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά, είναι οι εξής: α) Να λαμβάνει επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ή να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο των ανέργων του εν λόγω οργανισμού για τουλάχιστον δώδεκα συνεχόμενους μήνες, ούτως ώστε να χαρακτηρίζεται μακροχρόνια άνεργος. β) Να μην έχει κατά τη χρήση 2012 πραγματικά εισοδήματα άλλης πηγής, εκτός από μισθωτές υπηρεσίες Επίσης από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής, μέσω internet, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, ανεξαρτήτως ποσού, εκτός κι αν αποκτούν παράλληλα και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση (εμπορική ή γεωργική), από ελευθέριο επάγγελμα ή μετέχουν σε νομικά πρόσωπα. Στις περιπτώσεις υπόχρεων συζύγων, όταν ένας εκ των δύο είναι συνταξιούχος, είτε ο σύζυγος είτε η σύζυγος, η κοινή φορολογική τους δήλωση μπορεί να υποβληθεί σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔOY. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στο ζευγάρι υπόχρεων ανεξαρτήτως ποσού εισοδήματος, ακόμη και στις περιπτώσεις που ο συνταξιούχος έχει και εισοδήματα από ακίνητα ή από κινητές αξίες ή είναι αγρότης ειδικού καθεστώτος.
07/06/2012 - 12:07

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την επιτάχυνση είσπραξης των δημοσίων εσόδων» Με τα υπ' αριθμ. ΔΠΕΙΣΒ 1061915, 1061914, 1061913, 1061934 ΕΞ 2012/30.4.2012 έγγραφα του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών σάς κοινοποιήθηκε ο ετήσιος στόχος μείωσης των ληξιπροθέσμων, ήτοι το ελάχιστο ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών που η Υπηρεσία σας έχει υποχρέωση να εισπράξει, βάσει και των προβλεπόμενων στον ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28/Α/14.2.2012). Τα αποτελέσματα του πρώτου τετραμήνου μείωσης των ληξιπροθέσμων της Υπηρεσίας σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί, ενώ ανάλογη αναλυτική ενημέρωση λαμβάνετε ανά μήνα, προκειμένου να παρακολουθείτε την πορεία επίτευξης των στόχων αυτών. Λαμβάνοντας υπόψη ότι: α) οι ανωτέρω στόχοι επιμερίζονται σωρευτικά στη μείωση τόσο των ληξιπρόθεσμων οφειλών υπολοίπου 31.12.2011 –το οποίο ανέρχεται συνολικά στα 2 δισ. ευρώ, με καταμερισμό είσπραξης αυτών 1 δισ. ανά εξάμηνο– όσο και των οφειλών που καθίστανται ληξιπρόθεσμες εντός του έτους 2012 με ποσοστό είσπραξης αυτών 20% ανά εξάμηνο και δεδομένου ότι την 30.6.2012 εκπνέει η ανωτέρω πρώτη από τις προμνησθείσες καταληκτικές ημερομηνίες, προκειμένου για τη μέτρηση επίτευξης των στόχων αυτών ανά Δ.Ο.Υ. β) αρμόδιος για την παροχή οδηγιών προς τους υπαλλήλους της Δ.Ο.Υ. αλλά και για τη λήψη μέτρων είσπραξης των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. σας παρέχουμε τις ακόλουθες γενικές οδηγίες, που αναφέρονται τόσο στην πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των οφειλετών όσο και στην κίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης κατά εκείνων που δεν συμμορφώνονται στην άμεση εκπλήρωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, για την αντικειμενική και χωρίς παρεκκλίσεις εφαρμογή αυτών καθώς και την επιτάχυνση διαδικασιών για την άμεση είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Ειδικότερα: 1. Ορθή αναδιανομή του υφιστάμενου προσωπικού στις Δ.Ο.Υ. Ορθή αναδιανομή του υφιστάμενου προσωπικού και ενίσχυση του Γραφείου Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών με πρόσθετο προσωπικό, είτε μόνιμα είτε παροδικά με το σχηματισμό ομάδων εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά προσόντα καθώς και τις ατομικές δεξιότητες των υπαλλήλων. 2. 'Αμεση υλοποίηση διασταυρώσεων 'Αμεση υλοποίηση από τις αρμόδιες για την είσπραξη Δ.Ο.Υ διασταυρώσεων που σας έχουν κοινοποιηθεί και αφορούν: α) στοιχεία οφειλετών με εισοδήματα από ενοίκια, κατόχους πολυτελών αυτοκινήτων, απαιτήσεις από αμοιβές τρίτων, β) στοιχεία οφειλετών με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 3.000 ευρώ με ακίνητη περιουσία και απαιτήσεις πελατών από συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών- προμηθευτών, γ) την άμεση είσπραξη από τους αρμόδιους συμβολαιογράφους πλειστηριασμάτων, για τα οποία έχει καταταγεί το Δημόσιο κατόπιν αναγγελίας αυτού σε διενεργηθέντες πλειστηριασμούς με επίσπευση τρίτων (αναφορικά με την εκτελεστότητα του πίνακα κατάταξης δανειστών στην αναγκαστική και διοικητική εκτέλεση, σχετική η ΠΟΛ.1120/14.5.2012), δ) τη διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών των βεβαίων και εκκαθαρισμένων χρηματικών ανταπαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη. Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω υπενθυμίζεται ότι η λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις. Τα κριτήρια για τη λήψη των μέτρων πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενικά, ήτοι να σχετίζονται με το ύψος της οφειλής ή την παλαιότητα αυτής ή το είδος αυτής και ποτέ επιλεκτικά (να μη σχετίζονται με το πρόσωπο του οφειλέτη). Όσον αφορά την αποδοτικότητα των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης πρέπει τα μέτρα που θα λαμβάνονται να επιφέρουν κατά προτεραιότητα άμεση είσπραξη της οφειλής και όχι απλώς να λαμβάνονται μέτρα μόνο για τη διακοπή ή αναστολή της παραγραφής. Επίσης πρέπει τα μέτρα αυτά να έχουν το μικρότερο δυνατό κόστος για τον οφειλέτη και κατ' επέκταση για το Δημόσιο. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα λήψης μέτρων σύμφωνα με τα παραπάνω: α) Για μικρού ύψους οφειλές επιλέγεται η κατάσχεση στα χέρια τρίτων αντί της κατάσχεσης ακινήτων. β) Επί πολλών ακινήτων, παραγγελία κατάσχεσης εκδίδεται σε βάρος ακινήτου ελεύθερου βαρών, του οποίου η αξία είναι μεν μεγαλύτερη της οφειλής, όχι όμως πολλαπλάσια αυτής, ενέργεια που εδράζεται στην αρχή της αναλογικότητας. γ) Επειδή η κατάσχεση πρέπει να γίνεται με στόχο όχι μόνο τη διακοπή της παραγραφής αλλά κυρίως για να επιφέρει άμεση είσπραξη, το προς κατάσχεση ακίνητο πρέπει να επιλέγεται ώστε, σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται, να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού (εντός των υποχρεωτικών προθεσμιών που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις, βλ. και ΠΟΛ.1050/30.4.2010). δ) Επί κατάσχεσης ακινήτων τα οποία αποφέρουν εισόδημα από μισθώματα γίνεται ταυτόχρονα και κατάσχεση των μισθωμάτων στα χέρια του ενοικιαστή (στο σύνολό τους ή κατά ποσοστό αυτών), ώστε να υπάρχει άμεση είσπραξη της οφειλής. ε) Επί οφειλετών επιτηδευματιών (φυσικών ή νομικών προσώπων) να επιλέγεται η κατάσχεση απαιτήσεών τους στα χέρια τρίτων, όπως κατάσχεση των απαιτήσεων στα χέρια πελατών της επιχείρησης, εφόσον αυτές αποδεικνύονται από τα βιβλία της επιχείρησης ή από άλλη αιτία (συμβάσεις, εκχωρήσεις κ.λπ.). Για τον εντοπισμό των απαιτήσεων αυτών θα πρέπει να διεξάγεται ενδελεχής έρευνα και να παρέχεται, όπου αυτό είναι απαραίτητο, η βοήθεια του φορολογικού ελέγχου για τον εντοπισμό τους. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται η αναγκαιότητα παρακολούθησης και άμεσης υλοποίησης των διασταυρώσεων, που η Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων θα συνεχίσει να κοινοποιεί στις αρμόδιες για την είσπραξη Δ.Ο.Υ. στο πλαίσιο συνδρομής αυτών για την επίτευξη των τεθέντων στόχων μείωσης των ληξιπροθέσμων, ενώ ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους κατά το σχεδιασμό αυτών ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του ληξιπροθέσμου υπολοίπου και τις επιμέρους ανάγκες αυτών. 3. Συνεργασία φορολογικών τμημάτων των Δ.Ο.Υ. με δικαστικό τμήμα Συνεργασία τμημάτων Ελέγχου, Εισοδήματος, Κ.Β.Σ., Μητρώου και Κεφαλαίου για την υλοποίηση των διασταυρώσεων αλλά και τον εντοπισμό πρόσφατων στοιχείων στο πλαίσιο διοικητικής ανταλλαγής πληροφοριών και αξιοποίησης αποτελεσμάτων λοιπών διασταυρώσεων [ενδεικτικά αναφέρονται περιπτώσεις όπως η μεταφορά εμβασμάτων στο εξωτερικό, τόκοι καταθέσεων εξωτερικού, κατάθεση μισθωτηρίων και δηλώσεων εισοδήματος φπ & νπ, εκχωρήσεις, έλεγχος των βιβλίων των επιτηδευματιών, εντοπισμός (στοιχείων) συνυπόχρεων προσώπων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών, δηλώσεις υποβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων και φόρου κληρονομιάς κ.λπ.]. Ειδικά ως προς τη συνδρομή του τομέα του φορολογικού ελέγχου της Υπηρεσίας σας για λόγους βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων της είσπραξης των εσόδων τονίζεται η ενεργοποίηση της προβλεπόμενης, κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 2/1999, ειδικής διαδικασίας ελέγχου στο πλαίσιο διενέργειας προσωρινού ή τακτικού ελέγχου (απόσπασμα της οποίας αναφέρεται και στην ΠΟΛ.1111/2.9.2009) με ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό τυχόν πρόσφατων απαιτήσεων του οφειλέτη ελεγχόμενου προς τρίτα πρόσωπα ή προς το Δημόσιο ή προς επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή πρόσωπα στα οποία έχει χορηγήσει δάνεια. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η αναγκαιότητα εξέτασης περιπτώσεων αποφάσεων δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών κατά το άρθρο 14 του ν. 2523/1997, το άρθρο 30 του ν. 3296/2004 καθώς και της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος προκειμένου να επιβάλλεται άμεσα κατάσχεση στον ίδιο δεσμευθέντα από Δ.Ο.Υ. ή ΣΔΟΕ ή άλλη Αρχή τραπεζικό λογαριασμό, πριν την άρση της δέσμευσης και στη συνέχεια να ζητείται από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο η έγκριση της άρσης της δέσμευσης μέχρι του ύψους του ποσού της κατάσχεσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, προκειμένου να εισπράττεται το εν λόγω ποσό για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 4. Εντοπισμός συνυπόχρεων προσώπων. Ευθύνη αποκτώντος περιουσία ή επιχείρηση. Καταδολιευτική μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων. Ενδελεχής έρευνα (με τη συνδρομή και των αρμόδιων κατά περίπτωση φορολογικών τμημάτων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο) για τον εντοπισμό των συνυπόχρεων προσώπων, τα οποία ευθύνονται με την περιουσία τους (έχουν αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου), μαζί με τον πρωτοφειλέτη, για την πληρωμή της οφειλής. Σημαντική περιπτωσιολογία των συνυπόχρεων κατά φορολογία προσώπων ενδεικτικά παρατίθεται στην ΠΟΛ.1103/12.10.2004. – Στα ανωτέρω προστίθεται και η περίπτωση της ευθύνης του αποκτώντος περιουσία ή επιχείρηση κατά τις διατάξεις του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα, σύμφωνα με την οποία «αν με σύμβαση μεταβιβάστηκε περιουσία ή επιχείρηση, αυτός που αποκτά ευθύνεται απέναντι στον δανειστή έως την αξία των μεταβιβαζόμενων στοιχείων για τα χρέη που ανήκουν στην περιουσία ή στην επιχείρηση. Η ευθύνη αυτού που μεταβιβάζει εξακολουθεί να υπάρχει. Αντίθετη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων που βλάπτει τους δανειστές είναι άκυρη απέναντί τους». Η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού θα διαπιστώνεται με ειδική έκθεση ελέγχου. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν αστική ευθύνη έναντι του Δημοσίου, ως συνυπόχρεα με τον πρωτοφειλέτη, έχουν και την ποινική ευθύνη του άρθρου 25 νόμου 1882/1990, όπως αυτό ισχύει σήμερα, λόγω μη καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Όμως ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, λόγω μη καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να έχουν και άλλα πρόσωπα και μάλιστα για μεγαλύτερο εύρος οφειλών. – Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι όταν διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης έχει μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία (πώληση, δωρεά, γονική παροχή) και ως εκ τούτου έχει περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του απομένει να μην επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, θα πρέπει να εξετάζεται άμεσα η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 939 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, ήτοι η έγερση της αγωγής διάρρηξης των μεταβιβάσεων αυτών μέσω Ν.Σ.Κ., δεδομένου ότι, κατά το άρθρο 946 ΑΚ, το δικαίωμα προς άσκηση αυτής παραγράφεται μετά πέντε έτη από τη μεταβίβαση (για μεταβίβαση ακινήτου το ανωτέρω δικαίωμα παραγράφεται μετά πέντε έτη από τη μεταγραφή του σχετικού συμβολαίου). 5. Αίτηση για ποινική δίωξη λόγω μη καταβολής των ληξιπροθέσμων Υποχρεωτική εκ του νόμου για όλους τους οφειλέτες άνω των 5.000 ευρώ είναι η υποβολή αίτησης στον αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης λόγω μη καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσα στο διάστημα που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.1882/1990, όπως αυτό ισχύει σήμερα (ΠΟΛ.1151/13.7.2011). 6. Χρέη που τελούν σε αναστολή λόγω δικαστικής αμφισβήτησης Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010), όπως αυτές τροποποίησαν το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ, θεσπίστηκε για όλες τις περιπτώσεις που τα βεβαιωμένα χρέη τελούν σε αναστολές (είτε του νόμιμου τίτλου είτε της ταμειακής βεβαίωσης είτε των πράξεων της διοικητικής εκτέλεσης) που χορηγούνται στο πλαίσιο δικαστικής αμφισβήτησης: α) η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ (ήτοι ο συμψηφισμός αυτών με απαιτήσεις κατά του Δημοσίου) β) η δυνατότητα, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αναστολών, εφαρμογής των διατάξεων του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 8 του ΚΕΔΕ, (ήτοι η εγγραφή υποθήκης σε βάρος ακινήτων οφειλετών του Δημοσίου), τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο αυτό (σχετική ΠΟΛ.1055/12.5.2010). 7. Βεβαίωση οφειλής σε τρίτους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 ΚΕΔΕ Ενεργοποίηση της δυνατότητας βεβαίωσης - είσπραξης της οφειλής σε βάρος του τρίτου επί κατασχέσεως στα χέρια αυτού, ως πρόσθετης ενοχής του τρίτου υπέρ του κατασχόντος (ΠΟΛ.1138/7.12.2006) λαμβάνοντας υπόψη και τα οριζόμενα στο άρθρο 30Α του ΚΕΔΕ περί της τήρησης ειδικής διαδικασίας για τις κατασχέσεις στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΠΟΛ.1055/12.5.2010). 8. Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. ή τρίτων κρατών Ενεργοποίηση της αμοιβαίας συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μετά και την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2010/24/ΕΕ στο ελληνικό δίκαιο ως άρθρα 295 και επόμενα του ν. 4072/2012) καθώς και τρίτων κρατών στο πλαίσιο σύναψης διμερών συμβάσεων (π.χ. Ελλάδας - Νορβηγίας). Κατόπιν των ανωτέρω, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις κατά περίπτωση, η Ελλάδα ως αιτούσα αρχή δικαιούται να ζητήσει από άλλο κράτος (μέλος) ενέργειες όπως αίτηση πληροφοριών, αίτηση κοινοποίησης, αίτηση είσπραξης ή λήψης εξασφαλιστικών μέτρων για υπόχρεους που είναι εγκαταστημένοι ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε αυτό, για οφειλές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Σχετικές νεότερες οδηγίες ως προς τα ανωτέρω, πρόκειται να παρασχεθούν από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων (Γραφείο Αμοιβαίας Συνδρομής, Τμήμα Α'). Η αξιοποίηση της ανωτέρω δυνατότητας προκρίνεται στις περιπτώσεις όπου, στο πλαίσιο είτε του ελέγχου είτε της επεξεργασίας δηλωθέντων στοιχείων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, διαπιστώνεται η ύπαρξη εισοδημάτων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου κατά τα ανωτέρω. 9. Νέοι εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας με τους οφειλέτες Αξιοποίηση νέων εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας με τους οφειλέτες και υιοθέτηση προσωποποιημένων πρακτικών (π.χ. αποστολή φιλικών εξατομικευμένων ειδοποιήσεων προς τακτοποίηση της οφειλής, χρήση e-mail, τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ.). 10.Τηλεφωνική ενημέρωση οφειλετών που πρόκειται να χάσουν τη ρύθμιση Παρακολούθηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στο πλαίσιο της παρακολούθησης της συμμόρφωσης των οφειλετών, επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τους οφειλέτες που πρόκειται να χάσουν τη ρύθμιση (αντίστοιχη ενημέρωση οι Δ.Ο.Υ. ήδη λαμβάνουν με αντίστοιχο πληροφοριακό υλικό της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων) 11. 'Αμεση λήψη μέτρων για ειδικές κατηγορίες οφειλετών 'Αμεση λήψη μέτρων ιδιαίτερα σε περιπτώσεις οφειλετών χαρακτηρισθέντων ως ιδιαιτέρου ρίσκου είτε λόγω του ιδιαίτερου ύψους της οφειλής είτε λόγω της αδικαιολογήτως επιδειχθείσας απροθυμίας τους να συμμορφωθούν αντίστοιχα, ως ιδιαίτερου ρίσκου οφειλέτες τόσο γι' αυτούς που εντοπίζονται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων όσο και γι' αυτούς που διαπιστώνονται από την Υπηρεσία σας. Επισημαίνεται η δυνατότητα λήψης μέτρων σε βάρος οφειλετών και πριν το χρέος καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά τη διαδικασία του άρθρου 8 του ΚΕΔΕ. 12. 'Αμεση σύνδεση με όλα τα κεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα 'Αμεση λήψη ηλεκτρονικού κωδικού πρόσβασης στο Κεντρικό ΕΤΑΚ του Προϊσταμένου ή Υποδιευθυντή Φορολογίας της Δ.Ο.Υ. από το Α'Α Τμήμα της ΓΓΠΣ (τηλ. 2104802202), προκειμένου να εξασφαλίζεται η εικόνα στο σύνολο της δηλωθείσας ακίνητης περιουσίας ανά την Ελλάδα. Η υλοποίηση των ανωτέρω θα παρακολουθείται από τους αρμόδιους Οικονομικούς Επιθεωρητές και θα αξιολογείται η επιμέρους λειτουργία και αποδοτικότητα των Γραφείων Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών, κατά την επιθεώρηση της Δ.Ο.Υ. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στην παρακολούθηση των Δ.Ο.Υ. με μεγάλο εισπράξιμο υπόλοιπο ληξιπρόθεσμων οφειλών, για τις οποίες η παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας των Γραφείων Είσπραξης Ληξιπροθέσμων Οφειλών θα γίνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα τόσο από την οικονομική Επιθεώρηση όσο και από την Κ.Υ. και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να καταχωρούνται άμεσα στο σύστημα TAXIS τυχόν υφιστάμενες εκκρεμότητες. 
07/06/2012 - 08:31

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ 3000 ΚΑΙ ΠΑΝΩ Σε ποινικές διώξεις για αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη πάνω από 3.000 ευρώ και σε κατασχέσεις ακόμα και σε περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό καταφεύγει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να εισπράξει όσο το δυνατό περισσότερα ληξιπρόθεσμα χρέη από τη δεξαμενή των 45 δισ. ευρώ. Η εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών που εστάλη σήμερα στις εφορίες, είναι η πιο σκληρή που έχει σταλεί ποτέ. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα μέσα που υπάρχουν προς διάθεση για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς εδώ και χρόνια επιστρατεύονται για πρώτη φορά με τέτοια σαφήνεια και μάλιστα από μία υπηρεσιακή κυβέρνηση. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να εισπράξει ληξιπρόθεσμα χρέη 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος Ιουνίου και άνω των 2 δισ. ευρώ συνολικά έως το τέλος του έτους. Για το λόγο αυτό, το υπουργείο εξέδωσε επείγουσα εγκύκλιο με εντολές προς τους εφόρους να προχωρήσουν άμεσα σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι δεν ρύθμισαν τα χρέη τους. Βάσει των αναλυτικών οδηγιών που δίδονται με την εγκύκλιο, οι Εφορίες θα πρέπει να "κυνηγήσουν" κατά προτεραιότητα όσους οφειλέτες εισπράττουν ενοίκια ή κατέχουν πολυτελή αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαιτήσεων από άλλα πρόσωπα, καθώς και όσους οφείλουν πάνω από 3.000 ευρώ και κατέχουν ακίνητη περιουσία. Με λίγα λόγια, πρώτοι στόχοι στο φοροκυνηγητό για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων θα είναι οφειλέτες με εισοδήματα από ενοίκια, κάτοχοι πολυτελών αυτοκινήτων, και έχοντες απαιτήσεις από αμοιβές τρίτων. Το υπουργείο ζητεί ακόμη και την άμεση κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών του Δημοσίου, τη διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών απαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη τους (έστω και εάν αυτά τελούν υπό αναστολή), καθώς και την άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ. Μαζί με τους οφειλέτες, οι Εφορίες θα πρέπει να ελέγξουν και την περιουσιακή κατάσταση των συνυπόχρεων (συγγενικά πρόσωπα, συνεργάτες κ.α.) Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών δίνει εντολή στις εφορίες να συμψηφίζουν αυτόματα (χωρίς δηλαδή να ειδοποιηθεί ο οφειλέτης) βεβαιωμένους φόρους (ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος κλπ.) με ποσά που δικαιούται να εισπράξει ο φορολογούμενος από το δημόσιο (επιστροφή φόρου, ΦΠΑ κ.α.). Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αρχικά οι εφορίες θα πρέπει να ειδοποιούν τους οφειλέτες (τηλεφωνικά, με email κ.α.) για τα χρέη και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Εάν οι φορολογούμενοι επιλέξουν να μην ρυθμίσουν τα χρέη τους τότε οι εφορίες θα πρέπει να προχωρήσουν στα εξής μέτρα: - Κατασχέσεις ακινήτων και αυτοκινήτων για όσους χρωστούν από 3.000 ευρώ και άνω. Οι κατασχέσεις πρέπει να γίνονται με στόχο την άμεση είσπραξη της οφειλής και όχι απλώς μόνο για διακοπή της παραγραφής της παράβασης. - Πλειστηριασμούς σπιτιών και οικοπέδων που έχουν ήδη κατασχεθεί - Ποινικές διώξεις για όλους όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ - Οι Εφορίες θα πρέπει πρώτα να δεσμεύουν ποσά που τυχόν εισπράττουν οι μικροοφειλέτες και μετά να προχωρούν, εάν χρειάζεται, σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων. Στα ποσά που μπορούν να κατάσχονται περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του Δημοσίου από τρίτους. Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις, ο νόμος προβλέπει την κατάσχεσή τους έως ποσοστού 25% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού και μόνο εφόσον το ύψος του ποσού είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ. - Για μισθωτές ακινήτων, προβλέπονται κατασχέσεις ενοικίων και απόδοσή τους από τον ενοικιαστή απευθείας στο Δημόσιο. - Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που δεν πληρώνουν στο Δημόσιο, δίδονται εντολές για κατασχέσεις αμοιβών από τους πελάτες τους, πριν ακόμα τις πάρει ο οφειλέτης στα χέρια του. - Παρέμβαση του Δημοσίου σε πλειστηριασμούς που πρόλαβαν να διενεργήσουν τρίτοι για να εισπράξει το δικό του μερίδιο. - Μπλοκάρισμα μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε τρίτους (π.χ. γονείς προς παιδιά) εάν υποκρύπτεται δόλος Τέλος οι εφορίες μπορούν να προχωρούν σε συμψηφισμούς ληξιπρόθεσμων οφειλών με τυχόν απαιτήσεις των οφειλετών κατά του Δημοσίου και να κατάσχουν, ως τελική λύση, απ' ευθείας από τραπεζικούς λογαριασμούς ποσά που αντιστοιχούν στα ληξιπρόθεσμα χρέη των οφειλετών του Δημοσίου.
07/06/2012 - 01:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Έναρξης Δραστηριότητας; Κάθε Φυσικό ή Μη Φυσικό Πρόσωπο (Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων) σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 29 Ν. 1642/86, πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής στο πλαίσιο της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ιδιαίτερα για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα, η υποβολή της Δήλωσης Έναρξης πρέπει να γίνεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του καταστατικού ή την ημερομηνία σύστασής τους για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται δημοσίευση. Από πού μπορούν να εξυπηρετηθούν; Αρμόδια ΔOΥ για την υποβολή της Δήλωσης Έναρξης Εργασιών είναι εκείνη στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας θα βρίσκεται η Έδρα (κεντρικό) της Επιχείρησης. Ιδιαίτερα για τις επιχειρήσεις με τη μορφή Α.Ε. της περιοχής της πρωτεύουσας, αρμόδιες είναι οι ΔOΥ ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕΕ και ΦΑΒΕ Αθήνας, και αντίστοιχα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης η ΔOΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από το Τμήμα Μητρώου των ΔOΥ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή συμφωνητικό μίσθωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 αν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση του χώρου) νόμιμα επικυρωμένο. ΚΒεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Βεβαίωση εγγραφής σε Επιμελητήριο, όπου αυτό απαιτείται. Για τα αλλοδαπά Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλονται υποχρεωτικά και: * ’δεια Παραμονής και Εργασίας στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον 1 έτους (για κατοίκους χωρών εκτός Ε.Ε.). * Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (για κατοίκους χωρών μελών της Ε.Ε.). ΚΙδιαίτερα για τα Μη Φυσικά Πρόσωπα, το καταστατικό/συστατικό τους έγγραφο νόμιμα δημοσιευμένο ή επικυρωμένο, ανάλογα με τη μορφή τους (Α.Ε., O.Ε. κ.λπ.). Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Εξουσιοδότηση από το Φ.Π. ή το Μη Φ.Π. νόμιμα επικυρωμένη για εκείνον που διενεργεί για λογαριασμό του τη διαδικασία Έναρξης Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Για τα αλλοδαπά Μη Φυσικά Πρόσωπα υποβάλλονται υποχρεωτικά: * Βεβαίωση ΥΠΕΘO ή πληρεξούσιο ανάλογα με το αλλοδαπό Μη Φ.Π. από το οποίο να προκύπτει ο ορισμός του Νόμιμου Εκπροσώπου τους στην Ελλάδα, νόμιμα επικυρωμένο. * Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας της χώρας έδρας του αλλοδαπού Μη Φ.Π. * Καταβολή τέλους χαρτοσήμου, κατά περίπτωση. Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται; Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει έναρξη: Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Φ.Π.» - Μ2. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΗ Φ.Π.» - Μ3. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» - Μ6. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦOΡOΛOΓOΥΜΕΝOΥ» - Μ7. (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί η σχέση του «Εξουσιοδοτημένου», του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Λογιστή κ.λπ.) Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ Φ.Π.» - Μ8. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ» - Μ10. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ» - Μ11. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠO ΑΠOΣΤΑΣΗ» - Μ12. Τα έντυπα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Μητρώου της ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει έναρξη: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης και εντός 3 ημερών διενεργείται έλεγχος (αυτοψία), προκειμένου να γίνει επαλήθευση των δεδομένων που αναγράφονται στα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμπληρώνεται το Έντυπο «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤOΨΙΑΣ» που επισυνάπτεται στη Δήλωση Έναρξης. Oι δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα των Δηλώσεων Μητρώου. Όλες οι Δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86. ΜΕΤΑΒOΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Μεταβολής Δραστηριότητας; Σε περίπτωση που μεταβληθούν στοιχεία Φ.Π. ή Μη Φ.Π., τα οποία περιλαμβάνονται στις Δηλώσεις και στα συνυποβαλλόμενα κατά την έναρξη δικαιολογητικά, όπως αλλαγής επωνυμίας, αντικειμένου εργασιών, διεύθυνσης, μελών, σχέσεων, ενδοκοινοτικών συναλλαγών κ.λπ., πρέπει να υποβληθούν οι αντίστοιχες κατά περίπτωση Δηλώσεις Μεταβολής Εργασιών. Από πού, πώς και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Αρμόδια ΔOΥ για την υποβολή της Δήλωσης Μεταβολής Εργασιών είναι εκείνη στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η Έδρα (κεντρικό) της Επιχείρησης. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από το Τμήμα Μητρώου των ΔOΥ. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Εξουσιοδότηση από το Φ.Π. ή το Μη Φ.Π. νόμιμα επικυρωμένη για εκείνον που διενεργεί για λογαριασμό του τη διαδικασία Μεταβολής Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Καταβολή τέλους χαρτοσήμου, κατά περίπτωση. Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται; Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει μεταβολή: Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒOΛΗΣ Φ.Π.» - Μ2. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒOΛΗΣ ΜΗ Φ.Π.» - Μ3. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ» - Μ6. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΦOΡOΛOΓOΥΜΕΝOΥ» - Μ7. (Για την περίπτωση που πρέπει να δηλωθεί μεταβολή σχέσης του «Εξουσιοδοτημένου», του Διευθύνοντος Συμβούλου, του Λογιστή κ.λπ.) Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΜΗ Φ.Π.» - Μ8. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚOΥ» - Μ10. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚOΥ» - Μ11. Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΠO ΑΠOΣΤΑΣΗ» - Μ12. Τα έντυπα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Μητρώου της ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; ΚΑνάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει μεταβολή: Κ«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒOΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». Κ«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒOΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Με την υποβολή της Δήλωσης Μεταβολής, για τις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται, και εντός 3 ημερών διενεργείται έλεγχος (αυτοψία), προκειμένου να γίνει επαλήθευση των δεδομένων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και, αφού ολοκληρωθεί, συμπληρώνεται το Έντυπο «ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤOΨΙΑΣ» που επισυνάπτεται στη Δήλωση Μεταβολής. Oι δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα των Δηλώσεων Μητρώου. Όλες οι Δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86. ΔΙΑΚOΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Διακοπής Δραστηριότητας; Τα Φ.Π. και τα Μη Φ.Π. που διακόπτουν οριστικά τις Δραστηριότητές τους πρέπει να υποβάλουν Δήλωση Διακοπής στις καθορισμένες προθεσμίες, όπως αυτές ισχύουν ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης. Φ.Π. εντός 10 ημερών από την οριστική παύση των εργασιών. ΚΜη Φ.Π. εντός ενός μηνός από την οριστική παύση των εργασιών τους (ημερομηνία δημοσίευσης της λύσης τους). Από πού, πώς και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Αρμόδια ΔOΥ για την υποβολή της Δήλωσης Διακοπής Εργασιών είναι εκείνη στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η Έδρα (κεντρικό) της Επιχείρησης. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξυπηρετούνται από το Τμήμα Μητρώου των ΔOΥ. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Εξουσιοδότηση από το Φ.Π. ή το Μη Φ.Π. νόμιμα επικυρωμένη για εκείνον που διενεργεί για λογαριασμό του τη διαδικασία της Διακοπής Επαγγελματικής Δραστηριότητας. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι «δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης». Έγγραφο «Λύσης» νόμιμα επικυρωμένο (για Μη Φ.Π.). Τι έντυπα χρειάζονται και από πού παραλαμβάνονται; Το Έντυπο «ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚOΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ» - Μ4. Τα έντυπα παραλαμβάνονται από το Τμήμα Μητρώου της ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Ανάλογα με το είδος της επιχείρησης που κάνει διακοπή: «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚOΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚOΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΗ ΦΥΣΙΚOΥ ΠΡOΣΩΠOΥ». Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Oι δηλώσεις συμπληρώνονται και υποβάλλονται από τον υπόχρεο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Χρήσιμες πληροφορίες και λεπτομερείς οδηγίες συμπλήρωσης των Εντύπων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα των Δηλώσεων Μητρώου. Όλες οι Δηλώσεις που υποβάλλονται στο Τμήμα Μητρώου έχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης Ν. 1599/86. ΔΗΛΩΣΗ ΦOΡOΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών; Όσοι απασχολούν υπαλλήλους, μόνιμους ή έκτακτους εργάτες, οικιακές βοηθούς, κηπουρούς, κ.λπ. Από πού, πώς και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Η προσωρινή δήλωση ΦΜΥ υποβάλλεται κατά περίπτωση κάθε μήνα ή δίμηνο ή εξάμηνο στην αρμόδια ΔOΥ του εργοδότη. Στο τέλος του έτους, και μέχρι τον μήνα Μάρτιο του επομένου, όσοι υπέβαλαν προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ πρέπει να υποβάλουν και οριστική δήλωση ΦΜΥ. Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Για τη συμπλήρωση της προσωρινής δήλωσης χρειάζονται τα πλήρη στοιχεία και ο ΑΦΜ του υποχρέου. Για τη συμπλήρωση της οριστικής δήλωσης χρειάζονται τα πλήρη στοιχεία των εργαζομένων, τα σύνολα αποδοχών, φόρων, κλπ. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού παραλαμβάνονται; Συμπληρώνονται προσωρινές ή οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ, οι οποίες παραλαμβάνονται από τη ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Με την υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ, ο υπόχρεος παραλαμβάνει από τη ΔOΥ, κατά περίπτωση: α) Διπλότυπο για την καταβολή του φόρου και ένα αντίγραφο της δήλωσης. β) Δύο αντίγραφα της δήλωσης χωρίς διπλότυπο. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Όσοι επιχειρηματίες διατηρούν και υποκαταστήματα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ που αφορούν διαχείριση 2000 υποβάλλονται στη ΔOΥ που είναι αρμόδια για την έδρα της επιχείρησής τους. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤOΙΧΕΙΩΝ Ποιοι υποχρεούνται να θεωρούν Βιβλία ή Στοιχεία; Κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινωνία του αστικού κώδικα, που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική, ή βιομηχανική, ή βιοτεχνία, ή γεωργική επιχείρηση, ή από ελευθέριο επάγγελμα, ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Επίσης, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες θεωρούνται επιτηδευματίες και είναι υπόχρεοι και στη θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων, ανάλογα με το είδος δραστηριότητας που ασκούν, καθώς και τη νομική μορφή που έχουν. Από πού, πώς και πότε μπορούν να εξυπηρετηθούν; Η θεώρηση Βιβλίων και Στοιχείων γίνεται από το Τμήμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Το Τμήμα ΚΒΣ της ΔOΥ χορηγεί Έντυπο Σημειώματος ΚΒΣ (Έντυπο Β1/TAXIS), το οποίο πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που αναγράφονται σ � αυτό. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται και από πού εκδίδονται; Σημείωμα ΚΒΣ (Έντυπο Β1/TAXIS). Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Βεβαίωση μη οφειλής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης επιτηδευματιών (ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑ, OΓΑ, κ.λπ.). Βεβαίωση μη οφειλής του αρμόδιου επιμελητηρίου (όπου απαιτείται). Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ κ.λπ.), είτε απασχολείται από την επιχείρηση προσωπικό είτε όχι. Δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενων και πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών (ΦΜΥ, ΕΛΓΑ), εάν υπάρχει υποχρέωση υποβολής. Εξουσιοδότηση σε περίπτωση προσκόμισης από τρίτο πρόσωπο του σημειώματος θεώρησης (είτε συμπληρώνεται ο πίνακας «n» του Εντύπου Β1 ή προσκομίζεται άλλο πληρεξούσιο έγγραφο). Τι άλλα στοιχεία χρειάζονται; Ειδικά για την πρώτη θεώρηση ισχύουν και τα παρακάτω: Εφ� όσον ο νέος επιτηδευματίας ασκούσε προηγουμένως ατομικό επιτήδευμα, απαιτείται βεβαίωση από την αρμόδια ΔOΥ ότι: Έχει υποβάλει δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους ή εισφοράς. Δεν οφείλει φόρους που προκύπτουν από την επαγγελματική του δραστηριότητα. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα, κατά την πρώτη θεώρηση απαιτείται: Βεβαίωση περί ύπαρξης ή μη χρεών από φόρους, τέλη ή εισφορές για όλα τα μέλη, εφόσον τα χρέη αυτά προέρχονται από την άσκηση ατομικής επιχείρησης του μέλους και όχι από συμμετοχή του σε άλλο νομικό πρόσωπο. Βεβαίωση ότι τα μέλη έχουν υποβάλει τις δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος. Εάν στα νομικά πρόσωπα μέλος είναι άλλο νομικό πρόσωπο, τότε έχει και αυτό τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τι έντυπα πρέπει να συμπληρωθούν και από πού παραλαμβάνονται; Το Έντυπο Σημειώματος ΚΒΣ (Έντυπο Β1/TAXIS) παραλαμβάνεται από το Τμήμα ΚΒΣ της ΔOΥ. Τι έγγραφα και άλλα στοιχεία εκδίδονται και παραδίδονται στους πολίτες από τη ΔOΥ; Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θεώρησης, ο υπόχρεος παραλαμβάνει από το Τμήμα ΚΒΣ αποδεικτικό θεώρησης, το οποίο φυλάσσεται από τον ίδιο. Τι άλλο πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα αυτό; Το Σημείωμα ΚΒΣ (Έντυπο Β1) χρησιμοποιείται για όλες τις περιπτώσεις συναλλαγής των πολιτών απότο Τμήμα ΚΒΣ της ΔOΥ (αιτήσεις, γνωστοποιήσεις, κλπ.), όπως αυτές αναφέρονται στις αναλυτικές οδηγίες του Εντύπου. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠO OΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤOΙΧΕΙΩΝ Από 1/6/1999 απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις θεώρησης οι επόμενοι: Επιτηδευματίες (εφ� όσον έχουν ακαθάριστα έσοδα άνω των 1.000.000.000 δρχ. κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και προσωπικό άνω των 50 ατόμων κατά μέσον όρο). Μεταφορείς (εφόσον τηρούν ημερολόγιο μεταφοράς, απαλλάσσονται από θεώρηση φορτωτικών, αποδείξεων μεταφοράς και διορθωτικών σημειωμάτων). ΚΤΕΛ (απαλλάσσονται από θεώρηση αποδείξεων μεταφοράς). Από 1/4/2000 απαλλάσσονται από ορισμένες υποχρεώσεις και οι επόμενοι: Εκμεταλλευτές πλοίων που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων και διαθέτουν σχετική βεβαίωση του ΥΕΝ. Επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία απαλλάσσονται από θεώρηση φορολογικών στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά μέχρι την επόμενη από την έκδοσή τους ημέρα και αναγράφεται η αξία και ο αύξων αριθμός τους. Επιτηδευματίες που τηρούν βιβλίο αποθήκης για την εισαγωγή και εξαγωγή αγαθών για όλα τα φορολογικά τους στοιχεία, εκτός από αποδείξεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών. Μεταφορικά γραφεία που τηρούν θεωρημένη κατάσταση αποστολής αγαθών για τα φορολογικά στοιχεία που καταχωρούνται σε αυτήν μέχρι την επόμενη από την έκδοσή τους ημέρα και αναγράφεται επιπλέον ο αύξων αριθμός και η αξία τους. ΠΡOΣOΧΗ Εξακολουθούν να εκδίδονται θεωρημένα, ακόμη και αν εντάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες, τα στοιχεία: εισιτήρια θεαμάτων, πλοίων (εφ� όσον δεν χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα κράτησης θέσεων), κέντρων διασκέδασης, δελτία κίνησης λεωφορείων, στοιχεία καζίνο, δελτία παραγγελίας εστιατορίων και λοιπών συναφών επιχειρήσεων ή κλάδων επιχειρήσεων. Πριν από την έκδοση αθεώρητων στοιχείων οι απαλλασσόμενοι πρέπει να υποβάλουν στο Τμήμα ΚΒΣ της ΔOΥ της έδρας τους κατάσταση αθεώρητων στοιχείων. Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται το πρώτο 20ήμερο κάθε διαχειριστικής περιόδου. Συμπληρωματική κατάσταση μπορεί να υποβληθεί όποτε είναι αναγκαίο. Η κατάσταση αθεώρητων στοιχείων περιλαμβάνει, εκτός αυτών που απαιτεί το Έντυπο Β1, όλα τα στοιχεία που εκδίδονται αθεώρητα κατά εγκατάσταση και αναγράφει το κάθε είδος στοιχείου, τη σειρά του και τον αύξοντα αριθμό έναρξης της αρίθμησης. Προϋπόθεση για την παραλαβή της κατάστασης είναι η υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών και εισφορών και η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων χρεών. Περισσότερες πληροφορίες για τη Νομοθεσία και τις εγκυκλίους που περιλαμβάνουν τα παραπάνω υπάρχουν καταχωρημένες στη διεύθυνση Internet www.gsis.gov.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων του Υπουργείου Oικονομικών.
06/06/2012 - 10:35

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΕΣ Δήλωση των εισοδημάτων και στην τράπεζα με την οποία συνεργάζονται είναι πλέον υποχρεωμένοι όλοι ανεξαιρέτως οι πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων. Και θα πρέπει να προσκομίζουν το πρωτότυπο του εκκαθαριστικού της Εφορίας. Ο στόχος είναι ένας, να εντοπίζονται εκείνοι που φοροδιαφεύγουν. Μάλιστα, η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, που δέχεται καθημερινά πλήθος ερωτημάτων από πελάτες των τραπεζών-μελών της, ενημερώνει ότι από τον Μάρτιο 2012, σύμφωνα με ρητή διάταξη της Τράπεζας Ελλάδος (2652/2012 Πράξη Διοικητή) θα πρέπει: Τα εισοδήματα του πελάτη-φυσικού προσώπου να δηλώνονται στην τράπεζα με την επίδειξη του εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογίας εισοδήματος (πρέπει να προσκομιστεί το πρωτότυπο). Τα εισοδήματα του πελάτη-νομικού προσώπου/επιτηδευματία, με την επίδειξη του πρωτοτύπου της υποβληθείσας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με επιβεβαιωμένη την υποβολή της και το σημείωμα πληρωμής φόρου. Οσοι τώρα δεν είναι υπόχρεοι από τον νόμο να υποβάλλουν φορολογική δήλωση, θα πρέπει να συμπληρώνουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια ΔΟΥ και να λαμβάνουν υπογεγραμμένο αντίγραφο προκειμένου να το προσκομίζουν στην τράπεζα. Η δήλωση του εισοδήματος αφορά όλους ανεξαιρέτως τους πελάτες των τραπεζών, είτε δηλαδή έχουν από το παρελθόν σχέση με την τράπεζα είτε είναι νέοι πελάτες, ακόμα και εκείνους που θα χρειασθεί να κάνουν έστω μία και μοναδική συναλλαγή μέσω τράπεζας. Παράλληλα, οι τράπεζες θα πρέπει να επαληθεύουν τα εισοδήματα των φυσικών ή νομικών προσώπων, να τα αντιπαραβάλλουν με τις φορολογικές δηλώσεις και να κρατούν αρχείο. Ας σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την ΤτΕ, στην κατηγορία «υψηλού κινδύνου» για να φοροδιαφύγουν περιλαμβάνονται: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά άνω των 200.000 ευρώ και Τα νομικά πρόσωπα στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος υπερέβησαν τις 300.000 ευρώ. Οπως ρητά αναφέρει η Πράξη Διοικητή, οι τράπεζες θα πρέπει να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές κάθε «ασυνήθη ή ύποπτη συναλλαγή που παρέχει ενδείξεις ή υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους». ΠΗΓΗ:Εthnos.gr
04/06/2012 - 01:00

ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ 2012

ΤΙ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΕΡΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Έκτακτοι φόροι και εισφορές θα πρέπει να πληρωθούν αμέσως μετά την εκλογική αναμέτρηση της 17ης Ιουνίου από τους φορολογούμενους, με στόχο την κάλυψη των εσόδων και τη στήριξη του κρατικού προϋπολογισμού. -Ειδική εισφορά αλληλεγγύης έτους 2012. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν αμέσως μετά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων, με τα εισοδήματα του 2011, που λήγει στις 15 Ιουνίου, να πληρώσουν έως και το Δεκέμβριο την εισφορά αλληλεγγύης, η οποία κυμαίνεται από 1% έως και 4% ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ με συντελεστές: * 1% για εισοδήματα από 12.000 - 20.000 ευρώ. * 2% για εισοδήματα από 20.000 - 50.000 ευρώ * 3% για εισοδήματα από 50.000 - 100.000 ευρώ * 4% για εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ -Τέλος επιτηδεύματος έτους 2012. Στο δεύτερο εξάμηνο του 2012 περίπου 900.000 μικρομεσαίοι επιτηδευματίες θα πληρώσουν ξανά τέλος επιτηδεύματος, το οποίο θα είναι αυξημένο από τα 300 στα 500 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις άνω των 200.000 κατοίκων και στα 400 ευρώ για όσους εδρεύουν σε πόλεις κάτω των 200.000 κατοίκων. Για κάθε υποκατάστημα θα επιβαρυνθούν με επιπλέον ποσό τέλους επιτηδεύματος ύψους 300 ευρώ. -Ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων για το έτος 2012. Το ειδικό τέλος επί των ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερα από 5 εκατ. νοικοκυριά μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Αν φυσικά αυξηθούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, όπως ορίζει άλλωστε το μνημόνιο, τα ποσά του ειδικού τέλους θα είναι αυξημένα σε σύγκριση με τα περυσινά. Το γεγονός φυσικά ότι το εν λόγω τέλος δεν συμπεριελήφθη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ Σχετικά άρθρα του τρέχοντος μηνός, ενδέχεται να οδηγήσει στη μείωση του αριθμού των δόσεων εξόφλησής του από τις πέντε που ήταν σε τέσσερις έως τον Ιανουάριο του 2013. Υπενθυμίζεται ότι φέτος το συγκεκριμένο τέλος προσδιορίζεται με βάση τα στοιχεία ιδιοκτησίας της 31ης Μαρτίου 2012. -Φόρος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2011. Το φετινό ΦΑΠ θα κληθούν να πληρώσουν, περισσότεροι από 2 εκατ. φορολογούμενοι, οι οποίοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2011 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα των οποίων η αντικειμενική αξία ξεπερνά το αφορολόγητο όριο των 400.000 ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει υπολογίσει ότι θα σταλούν εκκαθαριστικά σε περίπου 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι έχουν ατομική ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Το μέσο ποσό πληρωμής θα ανέλθει σε 1.000 ευρώ. -Τέλη κυκλοφορίας έτους 2013. Στο δίμηνο Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2012 θα καταβληθούν απ' όλους τους κατόχους οχημάτων τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2013, τα οποία αναμένεται να είναι και πάλι αυξημένα τουλάχιστον κατά 10%.
02/06/2012 - 19:36

ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΚΑ e-mail ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΚΑ e-mail ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ TAXIS NET ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ .ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ MAIL ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Αποδέκτης: ΧΧΧΧΧΧΧ Username: ΧΧΧΧΧΧΧ. Αγαπητέ χρήστη του TAXISnet, Η Κάρτα Αποδείξεων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του πολίτη για τη συλλογή των αποδείξεων, καθώς μας επιτρέπει κάθε στιγμή να γνωρίζουμε τι έξοδα έχουμε κάνει, αποφεύγοντας τη χρονοβόρο καταγραφή των αποδείξεων στο τέλος του έτους. Η χρήση της είναι προαιρετική και ασφαλής, καταγράφεται μόνο το συνολικό ύψος της κάθε απόδειξης και όχι τα είδη που αγοράστηκαν. Η Κάρτα Αποδείξεων είναι ανώνυμη και συνδέεται με τον Α.Φ.Μ. του καταναλωτή, με μια εύκολη και ασφαλή διαδικασία, μέσω SMS ή διαδικτύου, χωρίς τη διαμεσολάβηση κάποιας τράπεζας ή τρίτου φορέα. Η Κάρτα Αποδείξεων διατίθεται δωρεάν από τις συνεργαζόμενες στο πρόγραμμα Τράπεζες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε συναλλαγή, ανεξάρτητα αν αυτή γίνεται με τη χρήση μετρητών, πιστωτικών καρτών ή άλλου τρόπου πληρωμής. Σήμερα, τα περισσότερα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, έχουν τη δυνατότητα χρήσης της Κάρτας Αποδείξεων, μέσω των ειδικά ενημερωμένων POS και e-POS που ήδη διαθέτουν. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://link.minfin.gr/karta Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
01/06/2012 - 01:00

ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑ ΣΤΑΣΗΣ Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ( ΓΕΜΗ ). Με τις διατάξεις του ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90 Α΄) καθορίζεται η απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών, από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Στο στάδιο της σύστασης εντάσσεται και η απόδοση Α.Φ.Μ. στις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες καθώς και στις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και Ανώνυμες Εταιρείες. Με την καταχώρηση των εταιρειών στο ΓΕΜΗ οι εταιρείες αποκτούν νομική προσωπικότητα και λαμβάνουν αριθμό ΓΕΜΗ , όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 3419/ 2005, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του ν. 3853/2010. Με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση από 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και απόδοσης Α.Φ.Μ. στις προσωπικές και τις κεφαλαιουχικές εταιρείες θα πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για τη σύσταση των εταιρειών αυτών ορίζονται: α) για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) τα επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Π. και β) για τις κεφαλαιουχικές (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και τις προσωπικές εταιρείες που συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι. Οι διατάξεις των άρθρων 4, 8 και 11 της παραπάνω Κ.Υ.Α. ορίζουν, μεταξύ άλλων και τη διαδικασία που ακολουθείται από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.): - για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στις συσταθείσες εταιρείες με τη μορφή Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. - για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στα μέλη που συμμετέχουν σε αυτές, εφόσον δε διαθέτουν. 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ (Ο.Ε., Ε.Ε.) ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ.) Α) Οι ιδρυτές( μέλη/εταίροι ) των υπό σύσταση προσωπικών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και κεφαλαιουχικών ταιρειών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) θα απευθύνονται από 4/4/2011 σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης: - για τη σύσταση των εταιρειών. - για την απόδοση Α.Φ.Μ στα μέλη (ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) των εταιρειών αυτών, εφόσον δε διαθέτουν. - για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών τους. Β) Οι ιδρυτές ( μέλη/εταίροι ) εταιρειών της ίδιας μορφής, που ξεκίνησαν τη διαδικασία σύστασης των εταιρειών αυτών και μέχρι 4/4/2011 δεν έχουν πάρει Αριθμό Μητρώου Α.Ε. ή δεν έχουν αταχωρηθεί στα βιβλία των Πρωτοδικείων , θα μεταβούν σε μία από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης(Υ.Μ.Σ.): - για την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των εταιρειών καθώς και - για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έναρξης εργασιών τους. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πρόσωπα που ορίζονται διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι των υπό σύσταση εταιρειών των περιπτώσεων Α και Β, πρέπει να έχουν Α.Φ.Μ. κατά την υποβολή του αιτήματος σύστασης της εταιρείας στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.). Ειδικότερα: Η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.): -συγκεντρώνει και ελέγχει τα προσκομιζόμενα έντυπα και δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α., -μεριμνά για τη χορήγηση Α.Φ.Μ., μέσω του Υπουργείου Οικονομικών, στα μέλη των εταιρειών αυτών, εφόσον δε διαθέτουν. (για τα ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο εταβατικό στάδιο της παρούσας εγκυκλίου, ενώ για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τη παρ.2β του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α.). -καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του ΓΕΜΗ -διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στη συσταθείσα εταιρεία. Στη συνέχεια χορηγείται Α.Φ.Μ. από το Υπουργείο Οικονομικών ο οποίος και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην Υπηρεσία Μίας Στάσης. Ως ημερομηνία έναρξης των εταιρειών της ενότητας Α και Β θεωρείται η ημερομηνία καταχώρησής τους στο ΓΕΜΗ Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Υπηρεσία Μίας Στάσης χορηγεί τη σχετική βεβαίωση. Επανεκτύπωση της εν λόγω βεβαίωσης χορηγείται αποκλειστικά και μόνο από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ, θα ενημερώνεται άμεσα για την απόδοση Α.Φ.Μ. στη νέα εταιρεία μέσω της Γ.Γ.Π.Σ., και από το σημείο αυτό και μετά, μπορεί το υποσύστημα Μητρώου αλλά και τα λοιπά υποσυστήματα της Δ.Ο.Υ., να διαχειριστούν την εικόνα της. Οι πρωτότυπες δηλώσεις έναρξης εργασιών των νομικών προσώπων και απόδοσης Α.Φ.Μ. στα μέλη αυτών παραμένουν και φυλάσσονται στον φάκελο της εταιρείας, στην αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ ή στο τμήμα ΓΕΜΗ και μπορούν να διαβιβάζονται πρωτότυπες ή αντίγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., κατόπιν αιτήματος. Για την αναζήτηση περαιτέρω στοιχείων των εν λόγω νομικών προσώπων (καταστατικό κ.λ.π.) οι Δ.Ο.Υ. θα έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα ΓΕΜΗ και συγκεκριμένα στο www.businessregistry.gr . Η αναζήτηση των στοιχείων αυτών θα γίνεται με βάση την επωνυμία ή τον αριθμό ΓΕΜΗ του νομικού προσώπου. Στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. στη διεύθυνση www.businessportal.gr δημοσιεύονται πληροφορίες σχετικά με τις Υπηρεσίες μίας Στάσης, όπως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), διεύθυνση κ.α. Χορήγηση ΑΦΜ σε Φυσικά Πρόσωπα - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ Βάσει της αναφερόμενης Κ.Υ.Α. από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης χορηγείται Α.Φ.Μ., εφόσον δε διαθέτουν, και σε φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν ως μέλη ή εταίροι σε εταιρείες, η σύσταση των οποίων πραγματοποιείται στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης. Επειδή η χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο, από τις Υ.Μ.Σ. και τη Γ.Γ.Π.Σ., δε μπορεί μέχρι σήμερα να υποστηριχθεί μηχανογραφικά, θα ακολουθήσει ένα μεταβατικό στάδιο (παρ. 2 α του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α.) ως ακολούθως. Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης : - θα παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. και τα έντυπα Μ1 «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής ατομικών στοιχείων» και Μ7 «Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου», όπου απαιτείται - θα προβαίνουν στον έλεγχο αυτών και - θα αποστέλλουν μόνο τα έντυπα με τηλεομοιοτυπία στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στη συνέχεια, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. : - αποδίδει ΑΦΜ στο φυσικό πρόσωπο το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και - αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία τη βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. στην Υ.Μ.Σ. Επισυνάπτεται στην παρούσα εγκύκλιο υπόδειγμα του φύλλου αποστολής το οποίο θα συνοδεύει τα αποστελλόμενα με τηλεομοιοτυπία έγγραφα (έντυπα και βεβαίωση). 2. ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ: Α. ΕΝΟΤΗΤΑ · Αλλοδαπές εταιρείες ιδιοκτησίας ακινήτου στην Ελλάδα · Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα (1021552/469ΔΜ/ΠΟΛ 1083/6-3-2002 εγκύκλιος) · Αλλοδαπές εταιρείες που έχουν σύμβαση έργου στην Ελλάδα Β. ΕΝΟΤΗΤΑ · Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν.378/68 (ΦΕΚ 82 Α΄) και του ν.27/75 (ΦΕΚ 77 Α΄) . · Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή γραφείου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. ν. 89/67(ΦΕΚ 132 Α΄ ) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄). Οι εταιρείες της Α και Β ενότητας, εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της Κ.Υ.Α., διότι έχουν συσταθεί στην αλλοδαπή ή για την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα απαιτείται εγκριτική απόφαση. Επίσης παραμένει η έναρξη εργασιών και η απόδοση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο στη Δ.Ο.Υ., σε κάθε άλλη περίπτωση ( π.χ. υποβολή δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, συμμετοχή ως μέλος σε Κοινοπραξία κλπ). Γ. ΕΝΟΤΗΤΑ Οι προσωπικές (Ο.Ε., Ε.Ε.) και οι κεφαλαιουχικές (Ε.Π.Ε., Α.Ε.) εταιρείες που έχουν νόμιμα συσταθεί πριν την ημερομηνία ισχύος της παραπάνω Κ.Υ.Α. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η σύστασή τους μέχρι τις 4/4/2011, θα υποβάλλουν δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που σε αυτές τις εταιρείες συμμετέχουν ως μέλη, αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δεν έχουν λάβει Α.Φ.Μ., θα χορηγείται Α.Φ.Μ. στα μέλη από τη Δ.Ο.Υ. ΠΡΟΣΟΧΗ 3. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ Υ.Μ.Σ., ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟ Γ.Ε.ΜΗ. (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3419/2005, όπως ισχύει) ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. · Οι ημεδαπές εταιρείες του α.ν.89/67 (ΦΕΚ 132 Α�) (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α�). · Οι νέες εταιρείες προερχόμενες από μετασχηματισμό (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.). · Οι αλλοδαπές εταιρείες με μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. που ιδρύουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. · Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται με τη μορφή υποκαταστήματος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. ν. 89/67(ΦΕΚ132 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄). · Οι εταιρείες που δηλώνουν δραστηριότητα για την άσκηση της οποίας απαιτείται προέγκριση ίδρυσης (άρθρα 80 και 81 του ν.3463/2006) και άδεια εγκατάστασης ή λειτουργίας ( παρ.8 α του άρθρου 4 του ν.3325/2005). Οι εν λόγω εταιρείες εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της Κ.Υ.Α. (άρθρο 1) και με την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών τους στη Δ.Ο.Υ. θα προσκομίσουν, εκτός των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/ Β΄), όπως ισχύει και αποδεικτικό παραλαβής του αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ Υ.Μ.Σ. Όπως ήδη αναφέραμε, αμέσως μετά την εμφάνιση των στοιχείων της έναρξης της νεοσυσταθείσας εταιρείας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το Τμήμα Μητρώου όπως και όλες οι εφαρμογές του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος TAXIS , μπορούν να τα διαχειρίζονται. Η διαχείριση της εικόνας των εταιρειών αυτών από το τμήμα Μητρώου θα αφορά διαδικασίες μεταβολής και διακοπής εργασιών τους, που ως αρμοδιότητα, παραμένει στη Δ.Ο.Υ. Οι τροποποιήσεις καταστατικών και η λύση των εταιρειών που συστήνονται από 4/4/2011 και μετά στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, θα καταχωρούνται στη Μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. για την ολοκλήρωση της δημοσιότητάς τους. Τυχόν μεταβολές των αρχικά δηλωθέντων στοιχείων των εταιρειών, που οφείλονται σε λανθασμένη καταχώρηση από τις Υπηρεσίες Μίας Στάσης, θα δηλώνονται στην αρμόδια Δ..Ο.Υ. με την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών . Η δήλωση εγκαταστάσεων (υποκαταστήματα, αποθήκες κ.α.) των εταιρειών που έχουν συσταθεί στις Υ.Μ.Σ., θα υποβάλλεται ως μεταβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συνυποβάλλοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 (Φ.Ε.Κ. 1062 Β΄), όπως ισχύει. Στις περιπτώσεις που σε συσταθείσες εταιρείες (προ ή μετά τις 4/4/2011) εισέρχεται ως νέο μέλος αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, επειδή ως διαδικασία, αφορά μεταβολή στη Δ.Ο.Υ. ως προς τα μέλη, θα χορηγείται Α.Φ.Μ. στο αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 5. ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) Οι εν λόγω εταιρείες θα λαμβάνουν Α.Φ.Μ., ως υπό ίδρυση, από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία. Για τη σύστασή τους, οι ιδρυτές θα μεταβούν σε μία από τις Υ.Μ.Σ., συνυποβάλλοντας εκτός των άλλων και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, στην οποία θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ., που έχει λάβει η υπό ίδρυση εταιρεία. Η διακοπή εργασιών των υπό ίδρυση εταιρειών που θα συσταθούν στις Υ.Μ.Σ., θα γίνεται άμεσα από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), με αιτία διακοπής «ολοκλήρωση ίδρυσης» χωρίς την υποβολή δήλωσης διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. Επισημαίνουμε ότι, η υποβολή δήλωσης διακοπής των υπό ίδρυση εταιρειών με αιτία διακοπής «μη ολοκλήρωση ίδρυσης» καθώς και η υποβολή δήλωσης διακοπής των υπό ίδρυση εταιρειών που συστάθηκαν πριν την 4/4/2011 και δεν έχουν προβεί μέχρι σήμερα στη διακοπή τους με οποιαδήποτε αιτία, θα γίνονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με δυνατότητα επανεκτύπωσης των αντίστοιχων βεβαιώσεων. 6. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. πρέπει να ορίσουν με απόφασή τους αρμόδιους υπαλλήλους: α) για την επικοινωνία με τις Υ.Μ.Σ. (παραλαβή εντύπων, διεκπεραίωση του αιτήματος εντός της οριζόμενης προθεσμίας και αποστολή της έντυπης βεβαίωσης απόδοσης Α.Φ.Μ.). β) ως εξουσιοδοτημένους χρήστες, για την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ., για να λάβουν κωδικούς χρήστη και πρόσβασης, σύμφωνα με το άρθρο 17 της Κ.Υ.Α. Οι διατάξεις της αρ.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ1102/14-7-2005 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. 1062 Β΄), όπως ισχύει, και της αρ. 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 193 Β΄), όπως ισχύει, τροποποιούνται ως προς τα σημεία που καθορίζονται διαφορετικές διαδικασίες με την έναρξη ισχύος της παραπάνω Κ.Υ.Α.
31/05/2012 - 23:20

ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΝΕΡΓΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Οι φορολογούμενοι μέχρι τις 14 Ιουνίου θα μπορούν να κλείσουν τα βιβλία τους που έχουν ανενεργά δελτία παροχής υπηρεσιών για να μην επιβαρυνθούν με το τέλος επιτηδεύματος των 500 ευρώ για τα εισοδήματα του 2011, που δηλώνονται φέτος στην εφορία. Σχετικα ειδοποιητήρια απέστειλε η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων σε 240.000 φορολογούμενους σημειώνοντας οτι «σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί εμπρόθεσμη διακοπή, θεωρείται ότι η δραστηριότητα ασκήθηκε κατά τη χρήση 2011 και θα επιβληθεί για το οικονομικό έτος 2012 τέλος επιτηδεύματος ακόμα και αν δεν έχει δηλωθεί εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση».

Η Επικαιρότητα Τώρα