ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

25/06/2013 - 16:03

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Ξάνθης

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Ξάνθης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Τμήματος Καθαριότητας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Δήμου Ξάνθης, που εδρεύει στην Ξάνθη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Ξάνθης Ξάνθη ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 8 μήνες 4 102 Δήμος Ξάνθης Ξάνθη ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου 8 μήνες 1 103 Δήμος Ξάνθης Ξάνθη ΥΕ Εργατών/τριών 8 μήνες 15 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 6 - Τ.Κ. 671 00 Ξάνθη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης, Γραφείο Προσωπικού και Μισθοδοσίας Δήμου Ξάνθης υπόψιν κ. Ράλλη Χριστίνας και κ. Βασιλούδη Δέσποινας (τηλ. επικοινωνίας: 2541028398). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
25/06/2013 - 15:28

6 Θέσεις εργασίας ΔΙΕΚ Βόλου

6 Θέσεις εργασίας ΔΙΕΚ Βόλου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωπκού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), που εδρεύει στο Δήμο Βόλου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 110 Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ Δήμος Βόλου ΠΕ Οικονομολόγος Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν τις 30-6-2014 ημερομηνία λήξης του προγράμματος, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του. 1 111 Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ Δήμος Βόλου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών Από την υπογραφή της σύμβασης και και όχι πέραν τις 30-6-2014 ημερομηνία λήξης του προγράμματος, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του. 2 112 Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ Δήμος Βόλου ΠΕ Ψυχολόγος Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν τις 30-6-2014 ημερομηνία λήξης του προγράμματος, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του. 2 113 Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ Δήμος Βόλου ΠΕ Νομικός Από την υπογραφή της σύμβασης και για τρείς (3) μήνες και όχι πέραν τις 30-6-2014 ημερομηνία λήξης του προγράμματος, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του. 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης-Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), Προύσσης 22-26, Τ.Κ. 38446 Ν.ΙΩΝΙΑ-ΒΟΛΟΣ, απευθύνοντάς την στη γραμματεία, υπ' όψιν κυρίας Λευκαδίτου (τηλ. επικοινωνίας: 2421029908, 2421020337). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
25/06/2013 - 15:20

Εξετάσεις για τους αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2013

Εξετάσεις για τους αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2013 Τον Οκτώβριο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για τους αναλογιστές ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που ήταν προγραμματισμένες για τον Ιούνιο. Αυτό ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, προσθέτοντας ότι εντός του Αυγούστου θα δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων εξετάσεων. Παράλληλα, το υπουργείο ενημερώνει εκ νέου τους ενδιαφερόμενους, ότι από την ημερομηνία ψήφισης του Π.Δ. 53 «Προσόντα και Πιστοποίηση αναλογιστή ασφαλιστικών επιχειρήσεων» (ΦΕΚ 96 Α΄/26-4-2013) έχουν τεθεί σε ισχύ οι εξής διατάξεις: 1. Ο φορέας διεξαγωγής των εξετάσεων ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών (άρθρο 6, παρ. 2). 2. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής διορίζονται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών (άρθρο 5, παρ. 1). 3. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος του αναλογιστή, ο υποψήφιος υπόκειται σε εξετάσεις που διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο, τους μήνες Ιανουάριο και Ιούνιο, ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής του άρθρου 5 του Π.Δ. 53 (άρθρο 4). 4. Το επάγγελμα του αναλογιστή ασκείται ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του στη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 1, παρ. 1). 5. Το Μητρώο Αναλογιστών τηρείται στην αρμόδια διοικητική Αρχή και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών (άρθρο 7).
25/06/2013 - 15:19

4 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Αττικής

4 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Αττικής Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου που εδρεύει στον Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 298 ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Χειριστής Η/Υ 8μήνες 3 294 ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ Οδηγός-Μηχανοδηγός-Χειριστής 8μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΑΥΡΙΟ Τ.Κ 19500 απευθύνοντάς την στη ΔΕΗ Α.Ε ΔΕΘ/ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ υπόψιν κας ΝΙΝΟΥ Μ. (τηλ. επικοινωνίας: 22920-64256). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. .Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Υποβολή αιτήσεων από 26-06-2013 έως 05-07-2013 ολη η προκηρυξη εδω
25/06/2013 - 11:19

61 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης

61 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 20 501 Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 17 502 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας Έδεσσα-Ν. Πέλλας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 503 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών Γιαννιτσά-Ν. Πέλλας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 504 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών Γιαννιτσά-Ν. Πέλλας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 505 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κατερίνης Κατερίνη-Ν. Πιερίας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 506 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κατερίνης Κατερίνη-Ν. Πιερίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 507 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς Κιλκίς ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 508 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Πολυγύρου Πολύγυρος-Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 509 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Πολυγύρου Πολύγυρος-Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 510 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών Ν. Μουδανιά-Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 511 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών Ν. Μουδανιά-Ν. Χαλκιδικής ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 2 512 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης Κοζάνη ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 513 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης Ξάνθη ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 514 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας Καβάλα ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 515 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής Κομοτηνή-Ν. Ροδόπης ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 3 516 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής Κομοτηνή-Ν. Ροδόπης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 517 ΚΠΜΘ/Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης Αλεξανδρούπολη-Ν. Έβρου ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 3 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης, Αδριανουπόλεως 24, Τ.Κ 55 133 - Θεσσαλονίκη υπόψιν κου Πετρόπουλου Αντώνιου (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2310¬482277 & 2310-454054 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό αυτή που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως και 05.07.2013 ολη η προκηρυξη εδω θεσεις εργασιας ΔΕΗ 2013
25/06/2013 - 11:12

21 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου

21 Θέσεις εργασίας ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας Πάτρα-Ν. Αχαΐας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 4 501 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας Πάτρα-Ν. Αχαΐας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 502 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου Αίγιο-Ν. Αχαΐας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 503 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου Αίγιο -Ν. Αχαΐας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 504 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου Ζάκυνθος ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 505 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας Αργοστόλι-Ν. Κεφαλονιάς ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 506 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων Ιωάννινα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 507 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων Ιωάννινα ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 508 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα-Ν. Θεσπρωτίας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 509 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα-Ν. Θεσπρωτίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 510 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας Κέρκυρα ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 511 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας Κέρκυρα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 512 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης Τρίπολη-Ν. Αρκαδίας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 513 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Ναυπλίου Ναύπλιο-Ν. Αργολίδας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 514 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Άργους Άργος-Ν. Αργολίδας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 515 ΚΠΠΗ/Κατάστημα Πωλήσεων Μολάων Μολάοι-Ν. Λακωνίας ΔΕ Λογιστικού -Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α. Ε. :1. Για τις θέσεις με κωδικό 500 και 501 : ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣΟδός : Ακτή Δυμαίων 15, T.K. 262 22 - Πάτρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας (αρμόδιος: κα Λούντζη Αρετή τηλ. 2610 366466 &2610 366468).2. Για τις θέσεις με κωδικό 502 και 503: ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥΟδός : Κορίνθου 113, Τ.Κ 251 00 - Αίγιο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου (αρμόδιος : κος Δρουγούτης Ανδρέας τηλ. 26910 23755). 3. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥΟδός : Αγ. Διονυσίου & Νταγιαπίέρα, T.K. 291 00 - Ζάκυνθος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου (αρμόδιος: κα Καμβάση Άννα τηλ. 26950 23673).4. Για τη θέση με κωδικό 505 : ΔΕΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΟδός : Αντώνη Τρίτση 70, T.K. 281 00 - Αργοστόλι και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας (αρμόδιος: κος Βουτσινάς Παναγής τηλ. 2671022620).5. Για τις θέσεις με κωδικό 506 και 507 : ΔΕΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΟδός : Χρ. Κατσάρη 4, T.K. 452 21 Ιωάννινα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων (αρμόδιος: κος Πανταζής Δημήτριος τηλ. 26510 38531).6. Για τις θέσεις με κωδικό 508 και 509 : ΔΕΗ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣΟδός : 2ο ΧΛΜ. Εθν. Οδού Ηγουμενίτσας - Ιωαννίνων, Τ.Κ. 461 00 και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας (αρμόδιος : κος Κωσταρέλης Χρήστοςτηλ. 26650 26290).7. Για τις θέσεις με κωδικό 510 και 511 : ΔΕΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣΟδός - θέση : Αλεπού, T.K. 491 00 - Κέρκυρα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας (αρμόδιος: κα Κοντού Ουρανία τηλ. 2661035062).8. Για τις θέσεις με κωδικό 512, 513, 514 και 515 : ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣΟδός : Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00 -Τρίπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης (αρμόδιος : κα Λιάπη Γεωργία τηλ. 2710 -243044 και2710 -235703 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό αυτή που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως και 05.07.2013 ολη η προκηρυξη εδω θεσεις εργασιας ΔΕΗ
25/06/2013 - 11:04

16 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας

16 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα, : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας Λάρισα-Ν. Λάρισας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 501 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας Λάρισα-Ν. Λάρισας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 5 502 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας Λαμία -Ν. Φθιώτιδας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 503 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου Βόλος-Ν. Μαγνησίας ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 504 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου Βόλος-Ν. Μαγνησίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 3 505 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων Τρίκαλα-Ν. Τρικάλων ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 506 ΚΠΚΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων Τρίκαλα-Ν. Τρικάλων ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. :1. Για τις θέσεις με κωδικό 500, και 501 : ΔΕΗ ΛΑΡΙΣΑΣΟδός : Καρδίτσης 99 και Αμοργού, T.K. 413 35 - Λάρισα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας (αρμόδιος: κα Γκάλιου Αποστολία τηλ.2410 -623001). 2. Για τη θέση με κωδικό 502 : ΔΕΗ ΛΑΜΙΑΣΟδός : 2ο χλμ. Νέας Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λαμίας (αρμόδιος: κα Ντάλλα Δήμητρα τηλ 22310 22554). 3. Για τις θέσεις με κωδικό 503 και 504 : ΔΕΗ ΒΟΛΟΥΟδός : Λαρίσης και Τζαβέλα, T.K. 383 34 - Βόλος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου (αρμόδιος: κος Σιαφάς Αθανάσιος τηλ.24210 -65661). 4. Για τις θέσεις με κωδικό 505 και 506: ΔΕΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝΟδός : Θεοδοσοπούλου και Τζουμαγιάς, Τ.Κ 421 00 -Τρίκαλα και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων (αρμόδιος : κα Καρδούτσου Ελένη τηλ.24310 -27263). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό αυτή που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως και 05.07.2013 ολη η προκηρυξη εδω
25/06/2013 - 10:56

15 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Περιφέρεια Νήσων

15 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ Δ/νση Πωλήσεων Περιφέρεια Νήσων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Νήσων Αιγαίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος-Ν Λασιθίου ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 1 501 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Μοιρών Μοίρες-Ν. Ηρακλείου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 1 502 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου Ρέθυμνο-Ν. Ρεθύμνου ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 503 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου Ρέθυμνο-Ν. Ρεθύμνου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 504 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου Ρόδος ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 505 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω Κω ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 506 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω Κω ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 507 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου Σύρος ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 508 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου Σύρος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 509 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάρου Πάρος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 510 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου Χίος ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 511 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου Χίος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 512 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου Μυτιλήνη ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 513 ΚΠΝ/Κατάστημα Πωλήσεων Λήμνου Λήμνος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κάτωθι γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε. : 1. Για τη θέση με κωδικό 500 : ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥΟδός :Λατούς 5, Τ. Κ 72 100 - Άγιος Νικόλαος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Αγ. Νικολάου (αρμόδιος: κα Νικηφοράκη Αικατερίνη τηλ. 2841022377). 2. Για τη θέση με κωδικό 501: ΔΕΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΟδός : Τσαλικάκι, Τ. Κ 71 414- Ηράκλειο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/ Κατάστημα Πωλήσεων Ηρακλείου (αρμόδιος: κα Κουρλετάκη Ευαγγελία τηλ. 2810 314700).2. Για τις θέσεις με κωδικό 502 και 503: ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥΟδός : Κ.. Παπαδάκη 17, Τ.Κ 74 100 - Ρέθυμνο και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου (αρμόδιος : κος Αστρινάκης Γεώργιος τηλ.28310 27967).3. Για τη θέση με κωδικό 504 : ΔΕΗ ΡΟΔΟΥΟδός : Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ 85 100 - Ρόδος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου (αρμόδιος : κα Λυμπερή Ευτυχία τηλ. 22410 24066)4. Για τις θέσεις με κωδικό 505 και 506: ΔΕΗ ΚΩΟδός : Γεωργίου Αβέρωφ 1, Κως και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω (αρμόδιος : κα Τηλιακού Βακίνα τηλ. 22420 22710).5. Για τις θέσεις με κωδικό 507, 508 και 509 : ΔΕΗ ΣΥΡΟΥΟδός : Χ. Ευαγγελίδου 2 & Εμ. Ρο'ί'δη, Τ. Κ 84 100 - Ερμούπολη και ειδικότερα στην υπηρεσία: ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου (αρμόδιος : κα Γκύρη Αθανασία τηλ.22810 85264 & 22810 79405).6. Για τις θέσεις με κωδικό 510, 511 και 513 : ΔΕΗ ΧΙΟΥΟδός : Ε. Βενιζέλου 43, Τ. Κ 82 100 - Χίος και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου (αρμόδιος: κα Κωστάζου Δέσποινα τηλ 22710 44362).7. Για τη θέση με κωδικό 512: ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥΟδός : Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ 81 100- Μυτιλήνη και ειδικότερα στην υπηρεσία ΔΠΩΛ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου (αρμόδιος : κος Κουτσέλης Παναγιώτης τηλ.22510 21298). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στο Νομό αυτή που θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 26.06.2013 έως και 05.07.2013 ολη η προκηρυξη εδω
25/06/2013 - 09:43

Διαγωνισμός για θέσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 2013

Διαγωνισμός για θέσεις στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 2013 Με προκήρυξη του το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει διαγωνισμό για 15 κενές οργανικές θέσεις Δοκίμων Δικαστικών Αντιπροσώπων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους το 2013 . Στο διαγωνισμό για το Νομικό Συμβουλίου του Κράτους έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί και έχουν συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26°) έτος και δεν έχουν υπερβεί το τριακοστό πέμπτο (35) έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Περαιτέρω απαιτούνται τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 30 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3086/2002, και δεν πρέπεινα υπάρχουν τα κωλύματα που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του ίδιου νόμου. Η ηλικία αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παράγραφοι 5, 6 και 7 του ν. 3086/2002. Τα απαιτούμενα προσόντα για το διορισμό πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο της ενάρξεως του διαγωνισμού, και κατά το χρόνο του διορισμού. Μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο ενάρξεως του διαγωνισμού (άρθρο 30 παρ. 8 ν. 3081/2002), Τα κωλύματα δεν πρέπει να υπάρχουν κατά το χρόνο του διαγωνισμού, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού (άρθρο 31 παρ. 2 ίδιου νόμου). ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗΗ εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα:α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομία,β) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο,γ) Πολιτική Δικονομία,δ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίου,ε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας,στ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ εξέταση των διαγωνιζόμενων διεξάγεται σε δύο στάδια, προκριματικό και τελικό. Το προκριματικό στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, η οποία λαμβάνει χώρα σε διαφορετική ημέρα για κάθε μάθημα στα εξής μαθήματα:α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομίαβ) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιογ) Πολιτική Δικονομία, Υποψήφιος, ο οποίος δεν προσέλθει, για οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξετάσεως ενός από τα μαθήματα του προκριματικού σταδίου, δεν μπορεί να μετάσχει σε αυτήν και αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Το τελικό στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση, σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού στα θέματα της ύλης των μαθημάτων:α) Συνταγματικό, Διοικητικό Δίκαιο και Διοικητική Δικονομίαβ) Αστικό και Εμπορικό Δίκαιογ) Πολιτική Δικονομίαδ) Στοιχεία Φορολογικού Δικαίουε) Στοιχεία Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας καιστ) Στοιχεία Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η ικανότητα των διαγωνιζομένων βαθμολογείται με κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως και δέκα πέντε (15). Γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού οι υποψήφιοι, των οποίων το άθροισμα των τελικών βαθμών της γραπτής εξετάσεως, δίνει μέσο όρο βαθμολο− γίας οκτώ (8), και σε καμία από τις γραπτές δοκιμασίες δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο του έξι (6). Ο βαθμός του μέσου όρου βαθμολογίας του προκριματικού σταδίου και του μέσου όρου της προφορικής εξετάσεως, οι οποίοι αθροίζονται και διαιρούνται δια του δύο, παρέχουν τον τελικό βαθμό του υποψηφίου. Θεωρείται επιτυχών στο διαγωνισμό ο υποψήφιος που έλαβε τελικό βαθμό τουλάχιστον οκτώ (8). Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από τον τελικό βαθμό. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνεται κλήρωση κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο. Για τη σειρά κατατάξεως συντάσσεται πίνακας των επιτυχόντων, ο οποίος δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για ένα (1) έτος από τη δημοσίευση του. Από τον πίνακα και κατά τη σειρά επιτυχίας θα καλυφθούν (15) κενές οργανικές θέσεις του Ν.Σ.Κ., για τις οποίες έχουν εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις. Αν κατά τη διάρκεια ισχύος του πίνακα εγκριθούν πιστώσεις και για την πλήρωση άλλων κενών οργανικών θέσεων θα καλυφθούν από τον πίνακα αυτόν. Ημερομηνία εναρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 12η Νοεμβρίου 2013. Πληροφορίες: τηλ. 210 3804971, 213 2121782
25/06/2013 - 09:42

Προσλήψεις καθηγητών από το ΣΕΘΑ 2013

Προσλήψεις καθηγητών από το ΣΕΘΑ 2013 Η ΣΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για το διορισμό Καθηγητών με Ετήσια Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, με Ωριαία Αποζημίωση, για το Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 1. ΓΕΝΙΚΑ Η Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 153/2004 (Οργανισμός ΣΕΘΑ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Το διορισμό καθηγητών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της. Η Σχολή διατηρεί το δικαίωμα, της μη κάλυψης μερικώς ή ολικώς των θέσεων, οι οποίες προκηρύσσονται. 2. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Οι εν λόγω καθηγητές θα διορισθούν από 1 Σεπ 2013 έως 31 Αυγ 2014 και θα τους ανατεθεί, ανάλογα με τον τομέα (βασικό και ειδικό), η ευθύνη διδασκαλίας και λειτουργίας, καθώς και η υποβοήθηση του έργου των σπουδαστών της κανονικής φοίτησης αλλά και των σπουδαστών που παρακολουθούν την εκ¬παίδευση διαδικτυακής μάθησης, στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (ατομικές διατριβές, μελέτες κλπ), σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ α. Οι προς πλήρωση θέσεις, κατά βασικό τομέα εκπαίδευσης, είναι οι παρακάτω:(1) Ένας Υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου εν ενεργεία ή εν συντάξει, κατά προτεραιότητα ή ένας Καθηγητής Πολιτικών Επιστημών - Διε¬θνών Σχέσεων, για θέματα Διεθνών Σχέσεων και Εξωτερικής Πολιτικής.(2) Ένας Καθηγητής Πολιτικής Διπλωματικής Ιστορίας.(3) Ένας Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών, για Οικονομικάθέματα. (4) Ένας Καθηγητής Διεθνών Σπουδών με εξειδίκευση στα θέ¬ματα Στρατηγικών και Αμυντικών Σπουδών, Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Οπλικών Συστημάτων ή Ανώτατος Αξιωματικός εν αποστρατεία, από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με ανάλογες γνώσεις.(5) Ένας Καθηγητής Διοικητικών Επιστημών, για θέματα Διοί¬κησης - Διεύθυνσης και Ηγεσίας. β. Οι προς πλήρωση θέσεις σε ειδικούς τομείς ή ειδικά θέματα, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό είναι οι παρακάτω :(1) Μια θέση για θέματα Γεωπολιτικής, Γεωστρατηγικής και Υ¬ψηλής Στρατηγικής.(2) Μια θέση για θέματα Διεθνούς Δικαίου - Διεθνών Οργανι¬σμών.(3) Μια θέση για θέματα Περιφερειακής Ασφάλειας στο Εγγύς Γεωπολιτικό Περιβάλλον.(4) Μια θέση για θέματα που άπτονται θεωριών της Ηγεσίας και γνώσεων επί βασικών τομέων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Δημόσιας Διοίκησης.(5) Μια θέση για θέματα Εθνικής Στρατηγικής και Πολιτικής Ε¬θνικής Άμυνας και Ασφάλειας.(6) Μια θέση για Εθνικά θέματα εντός του Εγγύς Γεωπολιτικούπεριβάλλοντος.(7) Μια θέση για θέματα διαχείρισης Κρίσεων - θεωρίες παιγνί¬ων και διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 4. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικάπροσόντα :α. Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα.β. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. γ. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβιασμό, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. δ. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία ή ανυποταξία. ε. Να έχουν υγεία που να επιτρέπει την απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους. 5. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α. Ο διπλωματικός πρέπει να έχει βαθμό τουλάχιστον Πρέσβη και να είναι, είτε εν ενεργεία υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε επίτιμος. β. Οι λοιποί Καθηγητές πρέπει να ανήκουν στο Διδακτικό Επιστη¬μονικό Προσωπικό (ΔΕΠ) των ΑΕΙ ή των ΑΣΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων αυτών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή να έχουν προσληφθεί σε αυτά με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 407/1980. Επίσης, πρέπει να κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα Ελληνι¬κού Πανεπιστημίου ή αντίστοιχου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο κατά τις οικείες διατάξεις, του ιδίου ή συναφούς με τις προκηρυσσόμενες θέσεις γνωστικού αντι¬κειμένου και να γνωρίζουν ξένη γλώσσα σε άριστο επίπεδο. γ. Για την πρόσληψη συνεκτιμάται ο βαθμός διδακτικής εμπειρίας, επιστημονικής έρευνας, καθώς και το συγγραφικό έργο και η διεθνής επιστημονική δραστηριότητα. δ. Μεταξύ των υποψηφίων που έχουν παρόμοια επιστημονικά προσόντα, η ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία στη Σχολή λαμβάνεται υπόψη ως ενι¬σχυτικό κριτήριο για την επιλογή και το διορισμό. 6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ α. Όσοι επιθυμούν να διορισθούν πρέπει να υποβάλλουν στη Σχολή μέσα σε φάκελο μέχρι τις 18 Ιουλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά: (1) Αίτηση πλήρως συμπληρωμένη, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της προκήρυξης. (2) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/96, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της προκήρυξης.(3) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται οι σπουδές, η ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική δραστηριό¬τητα, η κάθε είδους προϋπηρεσία, καθώς και υπόμνημα επιστημονικών εργασιών, δημοσιεύσεων κλπ.(4) Αντίγραφα όλων των κατεχόμενων πτυχίων και διπλωμάτων (για μη μέλη ΔΕΠ).(5) Πιστοποιητικά ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), για όσους τίτλους σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό (Για μη μέλη ΔΕΠ). β. Τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών να είναι νόμιμα θεωρημένα, ειδικά τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να είναι νόμιμα επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και επίσημα μεταφρασμένα. γ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν Ελληνική ιθαγένεια και υπηκοότητα. δ. Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα, που απαιτούνται από την προ¬κήρυξη θα κατατίθενται υποχρεωτικά μέχρι την ημερομηνία που θα λήγει η κατάθεση των αιτήσεων, θα είναι θεωρημένα, αριθμημένα και θα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων, κανένα δικαιολογητικό έγγραφο δεν θα γίνεται δεκτό. ε. Για όσους επιλεγούν η Σχολή θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου για δικαστική χρήση και Πι¬στοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης. στ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του επιλεγέντος, για ανάληψη υπηρεσίας λόγω κωλύματος ή και αποχώρησής του πριν τη λήξη της χρονικής διάρκειας απασχόλησής του, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της ΣΕΘΑ, η Σχολή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα αντικατάστασης του επιλεγέντος, από τον επόμενο επιλαχόντα, με σχετική εισήγηση του Διοικητή της. 7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Για σκοπούς διευκόλυνσης της μαθησιακής διαδικασίας οι καθηγητές θα πρέπει να παραδίδουν στη Σχολή ανάλογες σημειώσεις που θα αφορούν στα παρουσιαζόμενα θέματα. 8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ α. Η υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων, με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να γίνεται :(1) Είτε προσωπικά από τους υποψήφιους ή από αντιπροσώ¬πους τους, στη Σχολή Εθνικής Άμυνας / Κεντρική Γραμματεία (Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, Πεδίο Άρεως).(2) Είτε με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου) στη διεύθυνση : Σχολή Εθνικής Άμυνας, Ευελπίδων 6 και Μουστοξύδη, Πεδίο Άρεως, ΤΚ 113 62. β. Πληροφορίες και έντυπα για συμπλήρωση παρέχονται :(1) Από τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, κάθε εργάσιμη ημέρα από 0900 έως 1300 ώρα, στα τηλέφωνα 210-8896510 ή 6549.(2) Από την ιστοσελίδα της Σχολής (www.setha.mil.gr) στο δια-δίκτυο (Internet). γ. Η ΣΕΘΑ θα αναρτήσει πίνακα διοριστέων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. δ. Οι ενστάσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται στη Γραμματεία της Σχολής, εντός δέκα πέντε (15) ημερών (ημερολογιακά υπολογιζόμενων) από την ημερομηνία πρώτης ανάρτησης στο διαδίκτυο του πίνακα διοριστέων, από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο.
21/06/2013 - 13:26

10 Προσλήψεις για Δακοκτονία Καλαμάτα

10 Προσλήψεις για Δακοκτονία Καλαμάτα Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, που εδρεύει στην Καλαμάτα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας Καλαμάτα Τομεαρχών Δακοκτονίας ΠΕ Γεωπόνων εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής Από την έναρξη της απασχόλησης έως και 30/11/2013 10 Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας, Διοικητήριο, Ψαρών 15, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου υπόψιν κ. Δημητρούλια Δήμητρας και κ. Κρασσακόπουλου Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας: 2721095831, 2721361206). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
21/06/2013 - 13:13

18 Προσλήψεις στην ΔΕΗ Συγκροτήματος Αλιάκμονα

18 Προσλήψεις στην ΔΕΗ Συγκροτήματος Αλιάκμονα Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Συγκροτήματος Αλιάκμονα/ΥΗΣ-Σφηκιάς-Ασωμάτων, που εδρεύει στο Νομό Ημαθίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα . ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 201 Συγκρ. Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς-Ασωμάτων Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής 8 μήνες 1 202 Συγκρ. Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ. Ε Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών & Υ/Σταθμών 8 μήνες 14 203 Συγκρ. Αλιάκμονα ΥΗΣ Σφηκιάς - Ασωμάτων Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Δ.Ε Μηχανοτεχνιτών ΑΗΣ-ΥΗΣ & Αεροστροβίλων 8 μήνες 3 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ /ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ-ΑΣΩΜΑΤΩΝ Τ.Κ. 591 00 - ΒΕΡΟΙΑ Τ.Θ 150 απευθύνοντάς την στουςαρμόδιους υπαλλήλους κ.κ. Αθ. Τσαρμανίδη και Ε. Μπαλτζή τηλέφωνο 23310 -44040 - 44 - 45 - 47. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη., β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η προκηρυξη εδω
21/06/2013 - 12:57

108 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κοζάνη

108 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Κοζάνη Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 202 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μετακινητής Βαρών (ΜΑΝΟΥΒΡΑΔΟΡΟΙ) 8 μήνες 2 203 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (ΠΡΟΩΘΗΤΗΡΩΝ) 8 μήνες 2 204 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 8 μήνες 74 205 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι) 8 μήνες 2 206 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών 8 μήνες 6 207 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτης Συγκολλητής 8 μήνες 1 208 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων (με καδοτροχό) 8 μήνες 9 209 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Ύδατος 8 μήνες 1 210 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκι­νούμενου Γερανού) 8 μήνες 1 211 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 8 μήνες 8 212 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγών 8 μήνες 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 14 χιλ. Κοζάνης Πτολ/δας Τ.Θ. 17 Τ.Κ. 50200-ΠΤΟΛ.ΔΑ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους υπόψη κα. ΣΤΑΜΟΥ ΒΑΪΑ (τηλ. επικοινωνίας:2461055582) και κ. ΧΟΝΔΡΟΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ (τηλ. επικοινωνίας:2461055284). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
21/06/2013 - 12:49

6 Προσλήψεις ΔΕΗ Σέριφος Ανάφη Μύκονος

6 Προσλήψεις ΔΕΗ Σέριφος Ανάφη Μύκονος Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Παραγωγής Νησιών ( ΤΣΠ Σερίφου, ΤΣΠ Ανάφης και ΑΣΠ Μυκόνου ) ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 245 ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ ΝΗΣΟΣ ΣΕΡΙΦΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 3 246 ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ ΝΗΣΟΣ ΑΝΑΦΗ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 1 247 ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών ΜΕΚ 8 Μήνες 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: 1. Για τις θέσεις του ΤΣΠ ΣΕΡΙΦΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΗΛΟΥ, Περιοχή ΚΑΝΑΒΑ ΜΗΛΟΣ, Τ.Κ.:84800, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΒΕΛΕΤΑΣ Μανούσος, τηλ.: 22870-31257, 22870-22096. 2. Για τη θέση του ΤΣΠ ΑΝΑΦΗΣ: Γραφεία ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ, Περιοχή ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ ΘΗΡΑ, Τ.Κ.: 84800, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΠΡΕΚΑΣ Φραγκίσκος, τηλ.: 22860-33430. 3. Για τις θέσεις του ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ: Γραφεία ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ, Περιοχή ΧΑΡΑΝΟΥΜΥΚΟΝΟΣ, Τ.Κ.: 84600, αρμόδιος υπάλληλος κ. ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ Πέρρος, τηλ.: 22890¬22253. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικό• δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων Εποχικό. ολη η προκηρυξη εδω
21/06/2013 - 12:40

15 Προσλήψεις για το πυροσβεστικό έργο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

15 Προσλήψεις για το πυροσβεστικό έργο ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εκτάκτων αναγκών και συγκεκριμένα δεκαπέντε (15) ατόμων, κλάδου ΔΕ Οδηγών Γ κατηγορίας για την οδήγηση βυτιοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων για την πρόληψη ενδεχομένων πυρκαγιών κατά την θερινή περίοδο στα διοικητικά όρια του Δήμου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ Οδηγοί 11 Αδεια οδήγησης Δύο [2] μήνες Βυτιοφόρων Γ κατηγορίας από 01/07/13-30/08/13 & πυροσβεστικών οχημάτων ΔΕ Οδηγοί 4 Αδεια οδήγησης Δύο [2] μήνες Βυτιοφόρων Γ κατηγορίας από 01/08/13-30/09/13 & πυροσβεστικών οχημάτων - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.- Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. ( Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, είναι δυνατή η πρόσληψη από κατοίκους του Νομού Αττικής).- Να μην έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης ως οδηγοί, σε έναν από τους τρεις πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.- Να μην έχουν απασχοληθεί με δίμηνη σύμβαση εργασίας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.- Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας [αφορά τους οδηγούς] & εμπειρία ως οδηγοί μετά την απόκτηση της άδειας σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.-Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:1. - Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.2. - Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)3. - Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο κ.α.)4. -Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων της άδειας οδήγησης Γ κατηγορίας όπου να φαίνεται το πρώτον κτήσης αυτής και αν απαιτείται, βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Συγκοινωνιών για το πρώτον κτήσης αυτής, [αφορά στους οδηγούς].5. -Πιστοποιητικό σπουδών [αφορά στους οδηγούς].6. -Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της δμηνης απασχόλησης [χρονικό διάστημα και φορέα απασχόλησης].7. - Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση δίμηνης απασχόλησης (χρονικό διάστημα και φορέα απασχόλησης).8. -Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης ως οδηγοί, σε έναν απο τους τρεις πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης & σε περίπτωση απασχόλησης θα αναφέρονται υποχρεωτικά, η χρονική περίοδος, το αντικείμενο απασχόλησης και ο Δήμος.9. -Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007. 10. -Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για απόδειξη εμπειρίας.11. - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.12. -Βεβαίωση απογραφής από το Ι.Κ.Α. ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 21/6/2013 έως 28/06/2013. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 -Βούλα, τηλ. 2132020043) κατά τις εργάσιμες ημέρες από ώρα 08.00 π.μ. έως 14.00.Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
21/06/2013 - 12:31

39 Θέσεις εργασίας Παιδική κατασκήνωση Καλαθά Χανιά

39 Θέσεις εργασίας Παιδική κατασκήνωση Καλαθά Χανιά Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα εννέα (39) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή - Κατασκήνωση Καλαθά» για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Συντονιστές 1 Από 05/07/13 έως & 02/08/13 Επιμελητές 3 Από 06/07/13 έως & 02/08/13 Ειδικοί Συνεργάτες -Ψυχαγωγοί 2 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Ειδικοί Συνεργάτες- Χειροτεχνίας 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Γυμναστές 2 Από 06/07/13 έως & 02/08/13 Ομαδάρχες 11 Από 06/07/13 έως & 02/08/13 Διαχειριστές 1 Από 05/07/13 έως & 13/08/13 Βοηθ. Διαχειριστές 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Αποθηκάριοι 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Γιατροί 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Νοσοκόμοι 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Μάγειροι 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Βοηθ. Μαγείρων 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Οδηγοί 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Ειδικοί Τεχνίτες 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Εργάτες (άνδρες) 3 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Εργάτριες (γυναίκες) 5 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 φύλακας 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 Ναυαγοσώστης 1 Από 06/07/13 έως & 13/08/13 ΣΥΝΟΛΟ 39 ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση). ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΚΥΑ Δ27/οικ.9585/399/03.04.2013 άρθρα 8 και 9) Προσόντα στελεχώνΤα στελέχη της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων. Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής.Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β' τάξεως Λυκείου ή της Δ' τάξεως εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία. Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου. Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α τάξης Λυκείου ή Δ' τάξης Εξαταξίου Γυμνασίου. Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών: α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ. γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται. Προσόντα λοιπού προσωπικού Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής -Κατασκήνωσης. Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων. Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. Απαραίτητο το βιβλιάριο υγείας ή έκδοση αυτού για τους προσβληθέντες. Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται. Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. Ο Ναυαγοσώστης να διαθέτει αντίστοιχο δίπλωμα. Βοηθητικό προσωπικό (εργάτες /εργάτριες) και φύλακας χωρίς ιδιαίτερα προσόντα. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι είναι αληθινά τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)(στις περιπτώσεις εμπειρίας στο Δήμο Χανίων δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων, (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπεύθυνη κα Σακελλαρίου Χριστίνα (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670), από 21/6/2013 έως 28/6/2013 Η παρούσα ανακοίνωση και η αίτηση είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων(www.chania.gr)
21/06/2013 - 12:24

13 Θέσεις εργασίας Δήμος Ηγουμενίτσα

13 Θέσεις εργασίας Δήμος Ηγουμενίτσα Ο ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙΤην πρόσληψη με επιλογή δεκατριών (13) ατόμων με σύμβαση δίμηνης χρονικής διάρκειας ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας α/α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Οδηγοί Απορριμματοφόρων -Φορτηγών(ΔΕ29) 2 Α.-Δίπλωμα Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων (α) τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή (β) εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή -Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών αυτοκινήτων ή -Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Δύο (2) μήνες αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών (μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου), και τα ανωτέρω κύρια τυπικά προσόντα Β και Γ. 4. Προσόντα Γ' Επικουρίας Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με την ανωτέρω εμπειρία, επιτρέπεται η κάλυψή τους με εμπειρία επαγγελματία οδηγού τουλάχιστον έξι (6) μηνών (μετά την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας οδήγησης), και με τα τυπικά προσόντα της Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ, όπως αυτά αναφέρεται ανωτέρω. ΔΕ Χειριστών Φορτωτή-εκσκαφέα (ΔΕ 28) 1 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β' και τάξης Γ' β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) 0 ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού -χειριστή χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α)Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Β' και τάξης Β' β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική, γ) 0 ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο Δύο (2) μήνες έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων του π.δ. 22/1976, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990. Εφόσον η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού-χειριστή αφορά ηλεκτροκίνητα μηχανήματα τότε γίνονται δεκτές και οι άδειες μηχανοδηγών χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων, που χορηγήθηκαν βάσει του Β.Δ της 7/6/1946, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας για την αντιστοιχία της άδειας μηχανοδηγού χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων του Β.Δ της 7/6/1946, με τις ομάδες μηχανημάτων του π.δ. 31/1990. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». Εργάτες /εργάτριες ΥΕ 10 Δεν απαιτούνται Δύο (2) μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα 1. Να είναι Έλληνες Πολίτες2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος.3. Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ηγουμενίτσας4. Να υποβάλλουν στην έδρα του Δήμου στο Γραφείο Προσωπικού από 20-06-2013 έως και 25-06¬2013 πρωτοκολλημένη αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται σε κάθε κατηγορία και επιπλέον :Α. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.Β. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου Ηγουμενίτσας.Γ. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.Δ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" και ότι το κρίσιμο δωδεκάμηνο έχουν ή δεν έχουν απασχοληθεί σε Δημόσια Υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου και σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία που απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια.
21/06/2013 - 10:42

Πρόσληψη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Πρόσληψη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αιγινητείου Νοσοκομείου που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Αιγινήτειο Νοσοκομείο Αθήνα Δ.Ε. Διοικητικού -Λογιστικού 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αιγινήτειο Νοσοκομείο - Βασ. Σοφίας 72, Τ.Κ. 11528, Αθήνα απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας υπόψιν κας Γεωργίας Βράκα (τηλ. επικοινωνίας: 2107289314). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η προκηρυξη εδω
21/06/2013 - 10:35

5 Θέσεις εργασίας Λιμενικό ταμείο Βόχας

5 Θέσεις εργασίας Λιμενικό ταμείο Βόχας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Βόχας, ύστερα από την αρ. 34/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αρ. 27712/3301/12-06-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών εντός του έτους 2013, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για την εξής ειδικότητα με αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Εργάτης Καθαριότητας Πέντε (5) Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν.2527/97) Δύο (2) μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Ι.-Αίτηση2. -Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.3. -Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Βόχας στο Βραχάτι, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια υπάλληλος για την παραλαβή είναι η κα Σαρρή Αργυρώ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης και της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων Βραχατίου και Ζευγολατιού (έδρα του δήμου)
20/06/2013 - 16:09

11 Θέσεις εργασίας Δήμος ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ

11 Θέσεις εργασίας Δήμος ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, που εδρεύει στην Πεύκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 ΜΗΝΕΣ 10 101 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ ΠΕΥΚΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ Δ' 8 ΜΗΝΕΣ 1 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λυκόβρυσης - Πεύκης, Ελ.Βενιζέλου 15α, Τ.Κ. 15121 Πεύκη, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Βασιώτη Βίκης, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6145100). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
Σελίδα 1 από 98

Η Επικαιρότητα Τώρα