ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

10/06/2013 - 09:30

11 Θέσεις εργασίας Μαθητική Κατασκήνωση Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου

11 Θέσεις εργασίας Μαθητική Κατασκήνωση Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου Πρόσληψης έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου της Ε.Μ.Κ.Φ. Αγ. Ιωάννη Ασπρονερίου Λοκρίδας, που εδρεύει στην Αταλάντη. Έχοντας υπόψη :Τις διατάξεις του άρθ. 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των Ν. 2225/1994, 2247/1994, 2266/1994, 2349/1995, 2527/1997, 2738/1999 και 3051/2002, 3146/2003, 3174/2003, 3200/2003, 3260/2004 και 3320/2005Και με την επιφύλαξη της υπογραφής της διυπουργικής απόφασης από τους αρμόδιους Υπουργούς, Ανακοινώνει Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών λειτουργίας της Μαθητικής Κατασκήνωσης Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου Λοκρίδας για τις εξής θέσης εργασίας: ΕΙΔΙΚΟΤ ΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΕΙΔ. -ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μάγειρες 1 Α) Απολυτήριο τίτλο αναγνωρισμένης κατωτέρας σχολής αντίστοιχης ειδικότητας ή (αν δεν υπάρχει) Β) εμπειρία στο αντικείμενο . Γ) Απολυτήριο Υ.Ε 1) Απολυτήριο Δημ. Σχολείου για αποφοιτήσαντες μέχρι το 1977 2) Απολυτήριο Δημ. Σχολείου ή Γ' Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από 1977 ως 1980 3) Απολυτήριο Γ' Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες μετά το 1980. Ιούνιος Ιούλιος 2013 (30 ημέρες) Βοηθοί Μαγείρων 1 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Εργάτες 2 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Εργάτριες WC 2 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Λαντζέρισ σες 2 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Τραπεζοκ όμες Εργάτριες 1 Ομοίως όπως παραπάνω Όπως Μάγειρες Ιατροί 1 Ιατρός, κατά προτίμηση παιδίατρος- άδεια άσκησης επαγγέλματος.. Ιούνιος Ιούλιος 2013 (28 ημέρες) Νοσοκόμ οι 1 Πτυχίο Π.Ε ή Τ.Ε.Ι Νοσηλευτικής ή Διετούς Επαγγελματικής Σχολής Δ.Ε (σε περίπτωση έλλειψης) - άδεια άσκησης επαγγέλματος Ιούνιος Ιούλιος 2013 (28 ημέρες) Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι: 1. Πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών.2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπειτην εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα( επιφύλαξη, Ν. 2207/1994 άρθρο 4. παρ. 6) Β. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ1. Κριτήριο εντοπιότητας.2. Κριτήριο χρόνου ανεργίας (βεβαίωση του ΟΑΕΔ και όχι κάρτα ανεργίας).3. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας.4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων ή τέκνων μονογονεϊκής οικογένειας.5. Ηλικία.6. Εμπειρία (όπου απαιτείται).7. Πτυχίο (όπου απαιτείται). Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση ( έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ-1 - άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 ) στο γραφείο της υπηρεσίας μας, οδός Χρ. Λυγδή. 1 - 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ (2° Δημοτικό Σχολείο), εντός προθεσμίας δέκα ημερών , που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα μέχρι 17 Ιουνίου 2013. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά :Ι.Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους (όπου απαιτείται).3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).4. Πιστοποιητικό εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας( όπου απαιτείται). 5.Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, εάν επικαλούνται την ιδιότητα του μακροχρονίως ανέργου (πέραν των τεσσάρων μηνών) που να φαίνεται και η ημερομηνία έναρξης της ανεργίας.ό.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αίτησης του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου και σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του.7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους επικαλούμενους πολυτεκνία) ή πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ.8. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης προκειμένου για υποψήφιους που έχουν ανήλικα τέκνα.9. Πιστοποιητικό του Δήμου ή της κοινότητας στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας.ΙΟ.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (επιφύλαξη, Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ.6). Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας αποτελεί το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για περισσότερες πληροφορίες - διευκρινήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις στο ΑΣΕΠ, κατά των πινάκων κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτησή τους. Για την υποβολή ενστάσεως απαιτείται η καταβολή στο Δημόσιο ταμείο παραβόλου σαράντα (40) ευρώ.
09/06/2013 - 10:58

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Μυκόνου . Αιτήσεις έως και 10/6

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Μυκόνου . Αιτήσεις έως και 10/6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥΚατόπιν της με αρ. πρωτ. 25795/6461 Απόφασης του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και της 76/2013 Απόφασης Δ.Σ Μυκόνου, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας θα προβεί στην πρόσληψη τεσσάρων (4) οδηγών και δεκαέξι (16) εργατών καθαριότητας, με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ για δύο (2) μήνες για σοβαρούς λόγους δημόσιας υγείας, λόγω έλλειψης προσωπικού καθαριότητας, ως κάτωθι: Α/Α Ειδικότητα Τυπικά προσόντα Αριθμός Χρονική διάρκεια απασχόλησης 1. δε 29 οδηγων αδεια οδηγησησ γ κατηγοριασ 4 2 μήνες 2. υε 16 εργατων καθαριότητας - πληρωμα απορριμματοφορου δεν απαιτουνται τυπικα προσοντα 8 2 μήνες 3. υε 16 εργατων καθαριότητας -οδοκαθαριστές δεν απαιτουνται τυπικα προσοντα 6 2 μήνες 4. υε 16 εργατων καθαριότητας δημοτικων αποχωρητηριων δεν απαιτουνται τυπικα προσοντα 2 2 μήνες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έως και την Δευτέρα 10.06.2013 αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας (Δ/νση: Παραλία Μυκόνου, Τηλ. 2289028411) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μαζί με τα εξής δικαιολογητικά: 1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας2. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης γ κατηγορίας (για ΔΕ29 Οδηγών)3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
09/06/2013 - 10:47

4 Θέσεις εργασίας ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ

4 Θέσεις εργασίας ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ ύστερα από την υπ' αριθ. 11/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ, την υπ' αριθμ.: 9446/08-05-2013 έγκριση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της επιχείρησης για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Φύλακες Πυρασφάλειας ΔΕ - ΥΕ 3 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Δύο(2) μήνες Φύλακας-Ζυγιστής ΔΕ-ΥΕ 1 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι το 1980 απολυτήριο Δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Δύο(2) μήνες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Οι Φύλακες Πυρασφάλειας και ο Φύλακας-Ζυγιστής πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά: 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εργάστηκε τους τελευταίους 12 (δώδεκα) μήνες σε δημόσιο φορέα.3. Βασικό τίτλο σπουδών.4. Βεβαίωση ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.6. Για την απόδειξη γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, απαιτείται:Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας ο οποίος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης της πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγματι και κατά αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.7. Για την απόδειξη τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, απαιτείται:Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος ότι είναι τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας και για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τη γονική μέριμνα ασκούσε εν τοις πράγματι και κατ' αποκλειστικότητα η μετά από ανάθεση ένας μόνο γονέας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και την συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας του.8. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για απόδειξη προϋπηρεσίας. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της ΔΙΑΚΑΠ ΑΕ ΟΤΑ (Δ/νση: Κασσάνδρεια, τηλ:23743.51.306) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Τράκα-Σχοινά Αναστασία και η υπάλληλος κ. Δριβελέγκα Μαριάννα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.
07/06/2013 - 16:19

45 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

45 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει νέα προκήρυξη για πλήρωση σαράντα πέντε (45) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2013. Αναλυτικότερα:1. Όσον αφορά στην 25η Ιουνίου 2013, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις: Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. C.3) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. D.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN. F.3) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO A.4) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.3) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.H.3) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.B.6) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και Ασφάλειας (HR. D2.2) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE B.1) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE B.3) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE E.3) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE A.2) 2. Όσον αφορά στην 27η Ιουλίου 2013 προκηρύσσονται οι ακόλουθες θέσεις: Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Δράσης για το Κλίμα (CLIMA A.3) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT H.4.) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.E.2) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (COMP.H.2) Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση EuropeAid – Ανάπτυξης και Συνεργασίας (DEVCO.B.1) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT. B.ET) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (DIGIT.CERT-EU) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.B.2) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EAC.C.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO B.1.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης (EMPL.D.3) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.A.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας (ENER.C.3) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.F.5) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας (ENTR.G.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος (ENV.C.1) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.C.1) Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.G.1) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.A.5.) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.F.5.) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.H.3.) Μία θέση στo Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC.I.5.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας (MARE .B.1) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.D.1.) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.E.1.) Mια θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών (MARKT.F.4) Μία θέση στη Γενική Γραμματεία Περιφερειακής Πολιτικής (REGIO.F.5.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD.B.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας (RTD.F.1) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (SANCO.E.1.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (χωρίς αποζημίωση –costfree) (SANCO.E.5.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.1) Οι εθνικοί εμπειρογνώμονες κατά κανόνα αποσπώνται από τις δημόσιες υπηρεσίες των κρατών μελών της ΕΕ, και ως εκ τούτου στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εκτός από τους δημόσιους υπαλλήλους, μπορούν επίσης να αποσπαστούν στην Επιτροπή και εμπειρογνώμονες από διεθνείς οργανισμούς, από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα καθώς και από οργανισμούς που υπάγονται στον δημόσιο τομέα, ειδικότερα όταν οι δεξιότητες και οι γνώσεις που διαθέτουν αυτοί είναι απαραίτητες.Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ε.Ε. περί Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf, και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Introduction.csp?locστην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.Ειδικότερα, ως προς τη συμπλήρωση του εν λόγω εντύπου, επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν στο λήμμα «Επιθυμητή θέση εργασίας/τομέας απασχόλησης» επακριβώς τα στοιχεία της θέσης (δηλ. Γεν. Διεύθυνση ή Υπηρεσία ή Μονάδα), στην οποία επιθυμούν να εργασθούν. Στην περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο ενδιαφέρεται για την κάλυψη περισσοτέρων της μιας θέσεων, τότε απαιτείται η σύνταξη ισάριθμων βιογραφικών σημειωμάτων κι όχι η αναγραφή όλων των θέσεων σε ένα έντυπο.Συνίσταται, οι υποψήφιοι να υποβάλλουν αίτηση μόνο για τη θέση, στην οποία αντιστοιχούν τα προσόντα και η εμπειρία τους. Η υποβολή αιτήσεων για όλες τις θέσεις, αποδυναμώνει τη σχετική υποψηφιότητα καθώς εκ των πραγμάτων είναι αδύνατο να διαθέτει κάποιος εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Παρακαλούνται, λοιπόν, οι ενδιαφερόμενοι να περιοριστούν στην αποστολή μόνο του βιογραφικού σημειώματος και πιθανόν μιας συνοδευτικής επιστολής, καθώς και να επιλέγουν τις θέσεις, για τις οποίες υποβάλουν τις αιτήσεις τους, με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή ταύτιση των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τις προϋποθέσεις που θέτει η αντίστοιχη προκήρυξη.Εν συνεχεία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak42c960549da9a536f52d62e2bd4ac25c').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy42c960549da9a536f52d62e2bd4ac25c = 'admin' + '@'; addy42c960549da9a536f52d62e2bd4ac25c = addy42c960549da9a536f52d62e2bd4ac25c + 'rp-grece' + '.' + 'be'; var addy_text42c960549da9a536f52d62e2bd4ac25c = ' ';document.getElementById('cloak42c960549da9a536f52d62e2bd4ac25c').innerHTML += ''+addy_text42c960549da9a536f52d62e2bd4ac25c+''; Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakdc012b75eca0e2888103bac2c7bee2ec').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addydc012b75eca0e2888103bac2c7bee2ec = 'admin' + '@'; addydc012b75eca0e2888103bac2c7bee2ec = addydc012b75eca0e2888103bac2c7bee2ec + 'rp-grece' + '.' + 'be'; var addy_textdc012b75eca0e2888103bac2c7bee2ec = 'admin' + '@' + 'rp-grece' + '.' + 'be';document.getElementById('cloakdc012b75eca0e2888103bac2c7bee2ec').innerHTML += ''+addy_textdc012b75eca0e2888103bac2c7bee2ec+''; (υπόψη κυρίας Μιχελογιαννάκη). Επιλέγεται ως μέθοδος αποστολής των αιτήσεων αυτή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφενός για λόγους ταχύτητας κι αφετέρου διότι η πλειονότητα των αρμοδίων υπηρεσιών της Ε.Ε. ζητούν από τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες να τους διαβιβάσουν τις αιτήσεις αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail).Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να διαβιβαστούν στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου να είναι δυνατή η συμπλήρωση ή η διόρθωσή τους, σε περιπτώσεις που τούτο απαιτείται, καθώς και η εμπρόθεσμη προώθησή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας μπορούν να αποστέλλονται, σε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας επιλογής, ταχυδρομικώς.Επιπρόσθετα, η ηλεκτρονική διαβίβαση των αιτήσεων προς τη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία, θα πρέπει να συνδυάζεται και με την τηλεομοιοτυπική διαβίβαση των σχετικών αιτήσεων με έγγραφο της υπηρεσίας, στην οποία υπάγεται ο δημόσιος υπάλληλος, προκειμένου να αποδεικνύεται ότι η υπηρεσία του ενδιαφερομένου έχει λάβει γνώση των σχετικών ενεργειών του και συμφωνεί, κατ΄αρχήν, με αυτές. Το εν λόγω έγγραφο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία (υπόψη κας Μιχελογιαννάκη) με φαξ στους αριθμούς003225515619 και 003225515651. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν είναι εφικτή η εμπρόθεσμη αποστολή του παραπάνω διαβιβαστικού, θα πρέπει να αποστέλλεται εμπρόθεσμα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους η σχετική αίτηση προς την υπηρεσία τους, με την σφραγίδα πρωτοκόλλησης, χωρίς βέβαια να αναβάλλεται η εκ των υστέρων αποστολή του διαβιβαστικού.Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Ε.Ε. δεν θα προωθεί υποψηφιότητες για τις οποίες οι υπηρεσίες των ενδιαφερομένων εκφράζουν επιφυλάξεις που σχετίζονται με τις ανάγκες τους σε προσωπικό ή με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών τους να καλύψουν τις δαπάνες της απόσπασης.Στην περίπτωση που για την υποψηφιότητα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επιλογής και υπάρξει αποδοχή της αίτησης, η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καλεί τον εργοδότη, εν προκειμένω την κρατική αρχή, να πιστοποιήσει ότι:α) ο ενδιαφερόμενος απασχολείται στις υπηρεσίες της τουλάχιστον κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο,β) δέχεται να τον αποσπάσει και ότιγ) διατηρείται το ισχύον καθεστώς ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης.Στο στάδιο αυτό απαιτείται επίσης, ανάλογα με τη Γενική Διεύθυνση / Υπηρεσία στην οποία αποσπάται ο Εθνικός Εμπειρογνώμονας, εθνική εξουσιοδότηση ασφαλείας, η οποία να του επιτρέπει την πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών – μελών.Η Επιτροπή ή το Συμβούλιο καταβάλλει στους Εθνικούς Εμπειρογνώμονες ημερήσια αποζημίωση και καλύπτει έκτακτες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον αυτές προκύψουν κατά το διάστημα της απόσπασης.Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών και των φορέων παρακαλούνται να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς.Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους να διαβιβάσουν άμεσα, ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.Επισημαίνεται ότι, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.Τέλος σημειώνεται, ότι οι εν λόγω προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι, επισυνάπτονται στην παρούσα εγκύκλιο και δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: www.ydmed.gov.gr στην ενότητα: Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις (http://www.ydmed.gov.gr/?cat=55)Η υπηρεσία μας και η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία. Συνημμένα: Αποστέλλεται/αναρτάται στον ανωτέρω αναφερόμενο ιστότοπο συμπιεσμένος φάκελος με τις προϋποθέσεις/προσόντα για την κάλυψη της κάθε θέσης.
07/06/2013 - 12:39

Προσλήψεις στην ΔΕΗ Σητεία

Προσλήψεις στην ΔΕΗ Σητεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) Ο ΑΗΣ Αθερινόλακκου ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού. Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χανδράς Σητείας Κρήτης Εργάτης(ΥΕ) 60 ημερομίσθια 2 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν από 10/06/2013 μέχρι 14/06/2013 και ώρα 08:00 έως 13:00 στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από την γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:1. Εντοπιότητα.2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.
07/06/2013 - 12:21

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Σαμοθράκης

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Σαμοθράκης Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ Ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΕ Εργατών/τριών Πυρασφάλειας 10 Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλ. απολυτήριο 3τάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή Απολυτήριο Τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000, της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής. Δύο (2) μήνες Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: • Χρόνος ανεργίας ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)• Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθετέκνο)• Ανήλικα τέκνα (30 μονάδες για καθένα από τα πρώτα τέκνα και 50μονάδες για το τρίτο τέκνο)• Γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθετέκνο) ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑ: προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Σαμοθράκης ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: ΟΙ υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους (έντυπο αίτησης- υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2) θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων και των λοιπών ιδιοτήτων τους, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21-03-2012» το οποίο επισυνάπτεται της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χώρα - τ.κ. 68002 Σαμοθράκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κα. Σαμαρά Γαρυφαλλιά (τηλ. επικοινωνίας: 2551350819).Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. ολη η προκητυξη εδω
07/06/2013 - 09:58

34 Θέσεις εργασίας Δήμος Αβδήρων

34 Θέσεις εργασίας Δήμος Αβδήρων Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα από την ημερομηνία πρόσληψης, με ανώτατο όριο των 2 μηνών (επειδή δεν ήταν δυνατή η σύμβαση από 1-5-2013, λόγω της χορήγησης έγκρισης στις 31-05-2013) α / α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΟΝ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ σύμβασης Περίοδος απασχόληση ς 2 μηνών 1 ΟΔΗΓΟΣ 2 Δύο -2-μήνες Από την υπογραφή της σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών 2 ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2 Δύο -2-μήνες Από την υπογραφή της σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών 3 Εργάτες/εργάτριες 30 Δύο -2- Από την μήνες υπογραφή της σύμβασης με ανώτατο όριο των 2 μηνών ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αβδήρων, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γενισέα Ξάνθης (στο κτίριο πρώην ΔΕΥΑ) και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού, στην αρμόδια υπάλληλο: Ελ. Καραναστασιάδου ή Α. Κοτσάνη.έως τις 13/06/2013 Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541352517 & 2541352516 Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος (με πρακτικό ανάρτησης) και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ του ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ. Ε. ΕΝΤΥΠΑΤο ειδικό έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία ή από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου ΑΒΔΗΡΩΝ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ=>ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ) ολη η προκηρυξη εδω
07/06/2013 - 09:13

13 Θέσεις εργασίας Δήμος Γρεβενών

13 Θέσεις εργασίας Δήμος Γρεβενών Ο Δήμος Γρεβενών του Νομού Γρεβενών, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, δεκατριών (13 ) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών, ύστερα από την αριθμ. 113/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 21306/27-5¬2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Αναπληρωτή Οικονομικών. Οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων ( βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Γρεβενών Υπηρεσία Καθαριότητας Γρεβενά ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 3 102 Δήμος Γρεβενών Υπηρεσία Καθαριότητας Γρεβενά ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας 8 μήνες 10 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα) 101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: - Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γρεβενών Πλατεία Ελευθερίας 1 51100 Γρεβενά, απευθύνοντάς την υπόψιν κου Βάιου (τηλ. επικοινωνίας: 24623-50868). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 8-6-2013 έως και 17-6-2013. Τα κριτήρια κατάταξης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης η οποία είναι αναρτημένη στον εξωτερικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στο ΚΕΠ του Δήμου. ολη η προκηρυξη εδω
06/06/2013 - 20:54

Έληξε η προθεσμία για τα αιτήματα προσλήψεων από δήμους και Περιφέρειες

Έληξε η προθεσμία για τα αιτήματα προσλήψεων από δήμους και Περιφέρειες Δεν θα γίνονται δεκτά από αύριο, 7 Ιουνίου, τα αιτήματα των δήμων και των Περιφερειών για προσλήψεις, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών. Στην εγκύκλιο, που απεστάλη στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σημειώνεται ότι ενώ αρχικώς η προθεσμία που είχε τεθεί προκειμένου να αποσταλούν τα αιτήματα για την πρόσληψη προσωπικού και την απασχόληση αναδόχων για το 2013 έληγε στο τέλος Μαρτίου, ωστόσο εξακολουθούν να περιέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου νέα αιτήματα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες πως εκκρεμεί η αποστολή και άλλων. Επισημαίνεται δε ότι η καθυστέρηση αυτή ανατρέπει τον όποιο προγραμματισμό των οφειλόμενων ενεργειών από πλευράς του υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς και πως ειδικά στην περίπτωση των συμβάσεων που συμπεριλαμβάνονται στο μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό εγκρίσεων (4.090 άτομα πανελλαδικά για το 2013), η καθυστέρηση υποβολής των αιτημάτων δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση πλήρους εικόνας σχετικά με το σύνολο των αιτημάτων, ώστε να είναι δυνατή η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και η ορθολογικότερη κατανομή των εγκρίσεων. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, από την απόφαση θα εξαιρεθούν αιτήματα τα οποία αφορούν την ικανοποίηση αναγκών που για αντικειμενικούς λόγους δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν, ενώ τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να συνοδεύονται από αιτιολόγηση του αντικειμενικού λόγου εκπρόθεσμης υποβολής τους.
06/06/2013 - 19:04

Με δίμηνα οι προσλήψεις για Ναυαγοσώστες και προσωπικού Πυρασφάλειας

Με δίμηνα οι προσλήψεις για Ναυαγοσώστες και προσωπικού Πυρασφάλειας σε δήμους Ναυαγοσώστες και προσωπικό για πυροσβεστικό έργο στους δήμους θα έπρεπε να βρίσκονται στη θέση τους από την 1η Ιουνίου ωστόσο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη από το υπουργείο Εσωτερικών οι διαδικασίες έγκρισης πρόσληψης τους. Αλλά και μετά την έγκριση θα απαιτηθεί πολυήμερη διαδικασία για να γίνουν οι προσλήψεις. Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του κάνει γνωστό ότι οι δήμοι μπορούν να προχωρήσουν την πρόσληψη των παραπάνω ειδικοτήτων με σύμβαση έως δύο μήνες, ή τουλάχιστον μέχρι τη χορήγηση των εγκρίσεων της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) 33/2006. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν με βάση το άρθρο 206 παρ.1 Ν. 3584/2007, με το οποίο προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. πηγη:localit
06/06/2013 - 16:55

8 Θέσεις εργασίας Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας

8 Θέσεις εργασίας Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέση ς) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων 101 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Αρχαία Ολυμπία ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 8 μήνες 6 102 Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας Αρχαία Ολυμπία ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πραξιτέλους Κονδύλη και Κοσμοπούλου 1, Τ.Κ.27065, Αρχαία Ολυμπία Ν. Ηλείας απευθύνοντάς την στο τμήμα πρωτοκόλλου υπόψιν κ. Χριστοπούλου Στυλιανής (τηλ. επικοινωνίας: 2624023465 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
06/06/2013 - 16:36

3 Θέσεις εργασίας Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών

3 Θέσεις εργασίας Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασγόλησης, συνολικά ενός (1) ατόμου, και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασγόλησης συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ' οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης » - Δομή Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας Σερρών (κωδ: 703) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), που εδρεύει στις Σέρρες, Εθνικής Αντίστασης 34 , και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών Σέρρες Νοσηλευτές-τριες ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/9/2013, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης αν το πρόγραμμα συνεχιστεί 1 102 Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών Σέρρες Οικογενειακών Βοηθών ΥΕ Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2013, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης αν το πρόγραμμα συνεχιστεί 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 34, TK 62122, Σέρρες, απευθύνοντάς την στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. υπόψιν κ. Στρατουδάκη Νεκταρία (τηλ. επικοινωνίας: 23210 99800, 23210 99820). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η ανακοινωση εδω
06/06/2013 - 15:56

25 Θέσεις εργασίας Δήμος Ανατολικής Μάνης

25 Θέσεις εργασίας Δήμος Ανατολικής Μάνης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, που εδρεύει στο Γύθειο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέση ς) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Ανατολικής Μάνης Γύθειο ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6 μήνες 5 102 Δήμος Ανατολικής Μάνης Γύθειο ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών 6 μήνες 2 103 Δήμος Ανατολικής Μάνης Γύθειο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα - φορτωτή) 6 μήνες 2 104 Δήμος Ανατολικής Μάνης Γύθειο ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 6 μήνες 16 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας, Ελευθερολακώνων, Γύθειο, Τ.Κ. 23200, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ' όψιν κας Μαρίας Μπερτζελέτου (τηλ. Επικοινωνίας 27333-60344). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
06/06/2013 - 12:47

Εργασία στον Καναδά με 600 ευρώ την εβδομάδα

Εργασία στον Καναδά με 600 ευρώ την εβδομάδα Ευκαιρία για εργασία στον Καναδά θα έχουν Ελληνες από την Ελληνικής Πρωτοβουλίας της Μανιτόμπα Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποι του προγράμματος της μετανάστευσης της κυβερνήσης της Μανιτόμπα, θα κάνουν συνεντεύξεις στην Ελλάδα στις 8 Ιουνίου και εως την 12 Ιουνίου ώστε να προωθήσουν έμπειρους ειδικευμένους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται για προσωρινή και μακροπρόθεσμη απασχόληση στη Μανιτόμπα, Καναδά. Κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων ενδιαφερόμενοι σε αυτή την ευκαιρία, να επισκεφθούν την ιστιοσελίδα του Προγράμματος Επαρχιακών Υποψηφίων της Μανιτόμπα (MPNP) : immigratemanitoba.com Μέχρι χθες το απόγευμα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον εκατοντάδες επαγγελματίες. Το μέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας της Μανιτόμπα Βικτώρια Δούση Σιντλ λέει στο «Εθνος» ότι περιμένει αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για συνέντευξη μέχρι την Παρασκευή και επισημαίνει ότι η διαδικασία έχει την πλήρη υποστήριξη της τοπικής κυβέρνησης. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος των Ελλήνων, έχουν καλυφθεί οι θέσεις για συμμετοχή στις συνεντεύξεις που θα γίνουν. Ωστόσο, η τοπική Ελληνική Πρωτοβουλία θα συνεχίσει να δέχεται αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας στη Μανιτόμπα (στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak673552a384ce57070ca46a78615e6b52').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy673552a384ce57070ca46a78615e6b52 = 'victoriaschindle' + '@'; addy673552a384ce57070ca46a78615e6b52 = addy673552a384ce57070ca46a78615e6b52 + 'gmail' + '.' + 'com'; var addy_text673552a384ce57070ca46a78615e6b52 = 'victoriaschindle' + '@' + 'gmail' + '.' + 'com';document.getElementById('cloak673552a384ce57070ca46a78615e6b52').innerHTML += ''+addy_text673552a384ce57070ca46a78615e6b52+''; ). Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι κυρίως οι υδραυλικοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι εργαζόμενοι σε αγροκτήματα και σε κατασκευές και οι δάσκαλοι. Όπως αναφέρει στο Έθνος, το μέλος της Ελληνικής Πρωτοβουλίας της Μανιτόμπα, Βικτώρια Δούση Σιντλ ο μέσος μισθός στη συγκεκριμένη επαρχία ανέρχεται στα 600 ευρώ την εβδομάδα (δηλαδή 2.400 ευρώ το μήνα) για ειδικότητες, όπως διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί. Για επαγγέλματα, όπως μηχανικός ή δάσκαλος, οι μισθοί είναι ακόμη μεγαλύτεροι. Οι εργαζόμενοι στη Μανιτόμπα δικαιούνται πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ενώ γίνονται κρατήσεις από τον μισθό τους για τη σύνταξή τους. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που δείχνουν οι Έλληνες, η ιστοσελίδα της Ελληνοκαναδικής Ένωσης Φιλίας, στην οποία αναγράφονται όλες οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη διαδικασία των συνεντεύξεων «έπεσε» το μεσημέρι της Τετάρτης. πηγη:in.gr
06/06/2013 - 12:15

3500 Προσλήψεις στη ΔΕΗ το 2013

3500 Προσλήψεις στη ΔΕΗ το 2013 3500 Προσλήψεις ζήτησε η ΔΕΗ για την κάλυψη αναγκών της σε προσωπικό , με αίτημα που απέστειλε στο υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής . Όπως και κάθε χρόνο η ΔΕΗ προχωρά σε προσλήψεις συμβασιούχων είτε με οκτάμηνες συμβάσεις είτε με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης .Το ΑΣΕΠ θα έχει την επίβλεψη της διαδικασίας και θα δώσει την έγκριση για να εκδοθούν οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις. Οι προσλήψεις στην ΔΕΗ το 2013 με δίμηνη σύμβαση θα αφορούν εργατικό δυναμικό χωρίς τυπικά προσόντα με μόνο περιορισμό να μην έχουν εργαστεί ξανά στην ΔΕΗ τον τελευταίο χρόνο .Όσο αφορά τις οκτάμηνες συμβάσεις οι ειδικότητες που θα ζητηθούν από τη ΔΕΗ θα είναι διάφορες και ιδιαίτερα για τεχνίτες οδηγούς ηλεκτρολόγους και τεχνίτες δικτύων. To dikaiologitika.gr θα αναρτεί τις προκηρύξεις για τις προσλήψεις της ΔΕΗ όταν εκδοθούν
06/06/2013 - 11:32

22 Θέσεις εργασίας Δήμος Τήνου

22 Θέσεις εργασίας Δήμος Τήνου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Τήνου, που εδρεύει στην Τήνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Τήνου Τήνος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4 μήνες 2 102 Δήμος Τήνου Τήνος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων 8 μήνες 1 103 Δήμος Τήνου Τήνος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 5 μήνες 15 104 Δήμος Τήνου Τήνος ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 8 μήνες 2 105 Δήμος Τήνου Τήνος ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης 8 μήνες 2 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τήνου, Ευαγγελιστρίας 72, Τ.Κ. 842 00 Τήνος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας υπόψιν κας Σωτηρίας Καλογερά ( τηλ. επικοινωνίας: 22833-60114 ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
06/06/2013 - 10:07

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλανδρίου

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλανδρίου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Χαλανδρίου Χαλάνδρι ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Δ'+Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8 μηνεσ 1 102 Δήμος Χαλανδρίου Χαλάνδρι ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΣ 8 μηνεσ 1 103 Δήμος Χαλανδρίου Χαλάνδρι ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ 8 μηνεσ 1 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Διαχείρισης Ιδ.Δικαίου Προσωπικού, υπ'όψιν Μ. Γιαννακοπούλου, Ε. Κορομάντζου (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023870 - 865). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
06/06/2013 - 09:53

5 Θέσεις εργασίας Δήμος Λάρισας

5 Θέσεις εργασίας Δήμος Λάρισας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» υποέργο 2 με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Λαρισαίων» του Δήμου Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος 2 102 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων έως τη λήξη του προγράμματος 103 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος 1 104 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑ ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος 1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της παρούσας ανακοίνωσης καις το ΚΕΦΑΛΑΙΟ II του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τη υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Ίωνος Δραγούμη, αριθμός 1, Τ.Κ. 41222, στον 3° όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, αρμόδιοι: Κουτσοπάγος Κωνσταντίνος, Αναστασίου Αθανάσιος (τηλ. επικοινωνίας 2413500243 και 2413500244) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή από 1/6/2013 έως 10/6/2013. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, του «Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» και των ειδικών παραρτημάτων Α1 και Α2 θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 31/5/2013. ολη η προκηρυξη εδω
06/06/2013 - 09:34

50000 Θέσεις κοινωφελούς εργασίας αναμένουν την έγκριση της ΕΕ

50000 Θέσεις κοινωφελούς εργασίας αναμένουν την έγκριση της ΕΕ Η άμεση εφαρμογή του έκτακτου Προγράμματος Ανάσχεσης της ανεργίας που "μετά από πρόταση του ΠΑΣΟΚ υιοθέτησε η κυβέρνηση και για την προώθηση του ψήφισε σχετικές διατάξεις η Βουλή", συζητήθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, σε συνάντηση αντιπροσωπείας του Κινήματος με τους υπουργούς Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κωστή Χατζηδάκη και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτση, παρουσία και αρμοδίων Γενικών Γραμματέων και στελεχών από τα παραπάνω υπουργεία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ στην οποία μετείχαν οι Φίλιππος Σαχινίδης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Κουτρουμάνης και Χρήστος Πρωτόπαπας, ενημερώθηκε από τους αρμόδιους υπουργούς ότι η κυβέρνηση απέστειλε ήδη επιστολή προς τους αρμόδιους Κοινωνικούς Επιτρόπους για την μεταφορά ποσού 170 εκ. Ευρώ από άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ (Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Ψηφιακής Σύγκλισης, Δια Βίου Εκπαίδευσης) στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με αυτό το ποσό "θα υλοποιηθεί πρόγραμμα απασχόλησης στην κοινωφελή εργασία που θα καλύψει 50.000 ανέργους". Ειδικότερα, η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι "έχουν περάσει ήδη 2,5 μήνες από τη συμφωνία των αρχηγών της τρικομματικής που στηρίζει την Κυβέρνηση και η πιεστική κατάσταση με την ανεργία δεν επιτρέπει άλλη απώλεια χρόνου". Επίσης, ότι κατά την προηγούμενη συνάντηση "είχε συμφωνηθεί με τους αρμόδιους υπουργούς η υλοποίηση προγραμμάτων ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ κατ' αρχήν" και πως "είχε εκδοθεί μάλιστα και σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών". Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση απάντησε ότι το υπόλοιπο ποσό έχει διατεθεί για τη συνέχιση λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών των ΟΤΑ. Ακόμη, η αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι "σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει στο ανώτατο επίπεδο προς την Ε.Ε. για άμεση έγκριση του αιτήματος της μεταφοράς των πόρων" και υπενθυμίζει ότι "το πρόγραμμα της κοινωφελούς εργασίας περιλαμβάνεται και στο μνημόνιο άρα υπάρχει και η συμφωνία της Τρόικας". "Για το θέμα αυτό υπήρξε συμφωνία από τους κ. κ. Στουρνάρα και Χατζηδάκη", αναφέρεται στην ανακοίνωση. Επιπλέον, η αντιπροσωπεία του κόμματος πρότεινε επίσης στο υπουργείο Εργασίας να προετοιμάσει την αναγκαία Κ.Υ.Α., "ώστε ταχύτατα με την έγκριση της Ε.Ε. να προκηρυχτεί πρόγραμμα κοινωφελούς Εργασίας για 50.000 ανέργους", θέμα για το οποίο "ο κ. Βρούτσης μας ενημέρωσε ότι προχωρεί ήδη σχετική προετοιμασία". "Είναι αυτονόητο για το ΠΑΣΟΚ", τονίζεται, "ότι στη συνέχεια θα υπάρξει και συζήτηση για την εξοικονόμηση και άλλων πόρων για την υλοποίηση β' φάσης του προγράμματος συμφωνίας με τα αρχικώς συμφωνηθέντα". Τέλος, συζητήθηκε και η πορεία εφαρμογής προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας για τις άνεργες γυναίκες και την επαγγελματική κατάρτιση, τα οποία "είναι σε θετική κατεύθυνση και τα οποία είχαν σχεδιαστεί από την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ".
05/06/2013 - 18:45

Προτεραιότητα οι προσλήψεις ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας

Προτεραιότητα οι προσλήψεις ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας Σε άμεση προτεραιότητα θέτει η κυβέρνηση τις προσλήψεις ανέργων μέσω κοινωφελούς εργασίας όπου παρέχουν κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και αμοιβή 490 ευρώ, σε θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται σε φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωματεία, ιδρύματα, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α.). Το θέμα για τις προσλήψεις κοινωφελής εργασίας εξετάσθηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο υπουργείο Οικονομικών με τη συμμετοχή των υπουργών Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, και Εργασίας Γιάννη Βρούτση. Στη συνάντηση συμμετείχε και αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ αποτελούμενη από τους Γιώργο Κουτρουμάνη, Πάρι Κουκουλόπουλο, Χρήστο Πρωτόπαπα και Φίλιππο Σαχινίδη. Οι υπουργοί Ανάπτυξης και Εργασίας απέστειλαν χθες επιστολή στους Επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής, Γιοχάνες Χαν, και Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, Λάζλο Άντορ, με την οποία ζητούν την έγκριση άντλησης πόρων από Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Με την επιστολή ζητείται η έγκριση για τη μεταφορά 170 εκατομμυρίων ευρώ, από Επιχειρησιακά Προγράμματα για την υλοποίηση, σε πρώτη φάση, προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας τα οποία θα αφορούν 50.000 ωφελούμενους. Συγκεκριμένα ζητά να διατεθούν για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, 80 εκατ. ευρώ από το ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση» από αναξιοποίητους όρους παρελθόντων ετών, 60 εκατ. ευρώ από το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» με χρήση της ρήτρας ευελιξίας και 30 εκατ. ευρώ από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» για δράσεις του τομέα αρμοδιότητάς του. Στο μεταξύ, στο υπουργείο Εργασίας έχουν ξεκινήσει οι επαφές υπηρεσιακών παραγόντων με τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας, καθώς αναμένεται την επομένη η συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας με τους εκπροσώπους των δανειστών. Στις επαφές με τα τεχνικά κλιμάκια εξετάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία της υλοποίησης των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά και που έχουν ήδη νομοθετηθεί, καθώς και η πορεία των οικονομικών των ασφαλιστικών ταμείων. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο να τεθεί στις διαβουλεύσεις με την τρόικα θέμα περαιτέρω μείωσης του κατώτερου μισθού, οι κύριοι Κουτρουμάνης και Πρωτόπαπας είπαν χαρακτηριστικά, ότι για το ΠΑΣΟΚ κάτι τέτοιο θα ήταν «εκτός

Η Επικαιρότητα Τώρα