ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

05/06/2013 - 16:51

Έγκριση 29 θέσεων εργασίας Δήμος Νέας Σμύρνης

Έγκριση 29 θέσεων εργασίας Δήμος Νέας Σμύρνης Την έγκριση πρόσληψης, με σύμβαση μίσθωσης έργου, Είκοσιεννέα (29) καθαριστών-καθαριστριών σχολικών μονάδων οι οποίοι θα εργάζονται για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων το διδακτικό έτος 2013-14 (10 μηνών), ως εξής : α) Για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ 2υ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΟ) 14 3 4.738 3υ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 13 1 3.079,30 4υ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 18 3 6.094 5° ΔΗΜΟΤΙΚΟ-4° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 13 4 4.399 7υ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 7 2.365 13° ΔΗΜΟΤΙΚΟ 15 2 5.077 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-7° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 12 3 4.060 5υ ΔΗΜΟΤΙΚΟ (ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΟ) 13 2 4.399 1υ ΚΑΙ 8υ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 8 2.704 5υ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5 2 1.984 6° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5 1 1.885 9° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ- 2° ΔΗΜΟΤΙΚΟ 14 3 4.738 10° ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 5 1 1.885 11° 5 1.786 β) Για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Α/Α ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΙΕΚ 12 1 4.439 € 2 ΕΠΑΣ 14 1 5.317 € 3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 18-13 2 12.741 € 4 7° ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 18 1 7.398 € 5 5° ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 13-13 2 10.686 6 6 4° ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 12 1 4.932 € 7 3° ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 13 1 5.343 € 8 8° ΓΥΜΝΑΣΙΟ 18 1 7.398 € 9 6° ΓΥΜΝΑΣΙΟ 15 1 6.165 € 10 5° ΓΥΜΝΑΣΙΟ 10-10 2 8.220 € 11 4° ΓΥΜΝΑΣΙΟ 10-10 2 8.220 € ΣΥΝΟΛΑ 11 199 15 80.859 6 Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη αυτή είναι σε σχέση με τον αριθμό των αιθουσών κάθε σχολικής μονάδας για την οποία υφίσταται η ανάγκη. Για το κόστος της απασχόλησης, με συμβάσεις, του ανωτέρω προσωπικού για το διδακτικό έτος 2013-2014 εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση Υπουργού, κατ' αναλογία στους οικείους δήμους, (άρθρο 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012). ολη η ανακοινωση εδω
05/06/2013 - 14:02

Προσλήψεις στην κατασκήνωση δήμου Νέας Ιωνίας

Προσλήψεις στην κατασκήνωση δήμου Νέας Ιωνίας Ο Δήμος Νέας Ιωνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο για τις προσλήψεις της Δημοτικής Κατασκήνωσης με προσωπικό για θέσεις Ομαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών οι Ομαδάρχες και για τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ημερών οι Κοινοτάρχες διάστημα μικρότερο των δύο (2) μηνών σύνολο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα για το χρονικό διάστημα από 17/6/2013 έως 10/8/2013: 1 Είκοσι πέντε (25) Ομαδάρχες , για κάθε μία από τις τρεις (3) περιόδους 2 Έξι (6) Κοινοτάρχες , για κάθε μία από τις τρεις (3) περιόδους 3 Τρεις (3) Κοινοτάρχες , για την τέταρτη περίοδο Οι ομαδάρχες πρέπει: Για την 1η περίοδο να είναι ηλικίας από 16 έως 30 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για την 2η και 3η περίοδο να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι κοινοτάρχες πρέπει: Για την 1η, 2η και 3η περίοδο να είναι ηλικίας από 18 έως 30 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Για την περίοδο 4η περίοδο να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Και οι ομαδάρχες και κοινοτάρχες να έχουν προηγούμενη κατασκηνωτική εμπειρία. Προτάσσονται κατά σειρά: • Απόφοιτοι Διαφόρων Σχολών δημότες ή κάτοικοι Ν. Ιωνίας • Φοιτητές ή Σπουδαστές δημότες ή κάτοικοι Νέας Ιωνίας • Απόφοιτοι Λυκείου ή μαθητές της Γ΄ Λυκείου δημότες ή κάτοικοι Νέας Ιωνίας • Όλοι οι ανωτέρω μη δημότες ή μη κάτοικοι Νέας Ιωνίας Δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν. 2207/94. Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής: 1. Έντυπο αίτησης ( διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα ) ή την κατεβάζετε εδώ.. 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης. 4. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δημοτολόγιο του οικείου Δήμου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας για τους κατοίκους ή άλλο που να αποδεικνύει το τόπο διαμονής . 5. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούμενη εμπειρία σε Κατασκηνώσεις Δημοσίου, Ιδιωτικού ή μη Κερδοσκοπικού φορέα. 6. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωματωμένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή , υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας η οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής , β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν , λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή , ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. Επιπρόσθετα δικαιολογητικά: Οι ομαδάρχες και κοινοτάρχες που θα επιλεγούν θα πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωμένο το πιστοποιητικό υγείας που δίνεται από το τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου μας, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον οικογενειακό τους Ιατρό. Επιπλέον οι επιλεγμένοι Ομαδάρχες και Κοινοτάρχες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο πρόληψης «ΙΡΙΔΑ» (Δ/νση: Πριγκηπονήσσων 4 Νέα Ιωνία). Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα γίνει από επιτροπή που θα ορισθεί με απόφαση Δημάρχου . Κατά τη διάρκεια των κατασκηνωτικών περιόδων, στα ανωτέρω στελέχη θα παρέχεται σίτιση και διαμονή στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι η δε αποζημίωσή τους, για την κοινωνική και εκπαιδευτική προσφορά στους κατασκηνωτές , θα καθορισθεί με κοινή Υπουργική απόφαση Υπουργών ΕΣ.Δ.Δ.Α. και Οικονομικών που θα δημοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. Τέλος, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 3/6/2013 έως 10/6/2013.
05/06/2013 - 12:33

28 Θέσεις για φύλακες Θεσσαλονίκη ΚΟΧ Π

28 Θέσεις για φύλακες Θεσσαλονίκη Ανακοίνωση - Επαναπροκήρυξη - σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης - Φίλοι του Μουσείου Βυζαντινού ΠολιτισμούΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 7.202.2.2013 Το Σωματείο «Οι Φίλοι του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού» ανακοινώνει – επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ο εξής αριθμός ατόμων: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού - 13 ημερήσιοι φύλακες ΔΕΑρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης - 15 ημερήσιοι φύλακες ΔΕ Σχετικά αρχεία Αίτηση - Ανακοίνωση - Οδηγίες (ZIP - 454,14 Kb)
05/06/2013 - 12:25

24 Θέσεις ΚΟΧ Π για φύλακες Αττική

24 Θέσεις ΚΟΧ Π για φύλακες Αττική Το ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΚΕ.Α.ΕΠ.) ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη των ανακοινώσεων υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π 17.903/2/2013, ΚΟΧ.Π.17.907/2/1013, ΚΟΧ.Π 17.901/2/2013, σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων με ειδικότητα ημερησίων φυλάκων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής: Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007‐2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν ανά ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, εικοσιτέσσερα (24) άτομα όπως αυτά παρουσιάζονται στις αναλυτικές προκηρύξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΕ.Α.ΕΠ. (για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού ή Ανατολικού ή Βόρειου Τομέα), Κυψέλης 16 Τ.Κ 113 62 Αθήνα Υπόψη κυρίας Βορλόου Χριστίνας, (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες: 210 8215853, e‐mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloaka64b43f912ae0c61855f88aa3e882474').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya64b43f912ae0c61855f88aa3e882474 = 'keaep' + '@'; addya64b43f912ae0c61855f88aa3e882474 = addya64b43f912ae0c61855f88aa3e882474 + 'otenet' + '.' + 'gr'; var addy_texta64b43f912ae0c61855f88aa3e882474 = 'keaep' + '@' + 'otenet' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloaka64b43f912ae0c61855f88aa3e882474').innerHTML += ''+addy_texta64b43f912ae0c61855f88aa3e882474+''; ).Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 05/06/2013 έως και την Παρασκευή 14/06/2013 και ώρες 11:00 π.μ. – 15:00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι το διάστημα υποβολής αιτήσεων διαρκεί 10 ημερολογιακές ημέρες. Ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη των ανακοινώσεων υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π 17.903/2/2013, ΚΟΧ.Π.17.907/2/1013, ΚΟΧ.Π 17.901/2/2013, σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιτεσσάρων (24) ατόμων με ειδικότητα ημερησίων φυλάκων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στις Περιφερειακές Ενότητες Αττικής: Κεντρικού Τομέα, Βορείου Τομέα και Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν ανά ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, εικοσιτέσσερα (24) άτομα όπως αυτά παρουσιάζονται στις αναλυτικές προκηρύξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΕ.Α.ΕΠ. (για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού ή Ανατολικού ή Βόρειου Τομέα), Κυψέλης 16 Τ.Κ 113 62 Αθήνα Υπόψη κυρίας Βορλόου Χριστίνας, (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες : 210 8215853, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakaa49b9207563211ab79291ea08351ec5').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyaa49b9207563211ab79291ea08351ec5 = 'keaep' + '@'; addyaa49b9207563211ab79291ea08351ec5 = addyaa49b9207563211ab79291ea08351ec5 + 'otenet' + '.' + 'gr'; var addy_textaa49b9207563211ab79291ea08351ec5 = 'keaep' + '@' + 'otenet' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakaa49b9207563211ab79291ea08351ec5').innerHTML += ''+addy_textaa49b9207563211ab79291ea08351ec5+''; ). Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 05/06/2013 έως και την Παρασκευή 14/06/2013 και ώρες 11:00 π.μ. – 15:00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι το διάστημα υποβολής αιτήσεων διαρκεί 10 ημερολογιακές ημέρες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.keaep.gr·) γ) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Επισυνάπτονται οι εγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον ΑΣΕΠ όπου αναγράφονται οι ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. Ανακοίνωση Βόρειου Τομέα Αθηνών (ZIP - 1,01 Mb) Ανακοίνωση Κεντρικού Τομέα Αθηνών (ZIP - 1,02 Mb) Ανακοίνωση Ανατολικής Αττικής (ZIP - 1,02 Mb)
05/06/2013 - 11:56

3 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Δωδώνης

3 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Δωδώνης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δωδώνης, που εδρεύει στην Αγία Κυριακή και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Δήμος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων Αγία Κυριακή ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γκρέιντερ) 8 μήνες 1 101 Δήμος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων Αγία Κυριακή ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Θαμνοκοπτικό πολυμηχάνημα UNIMOG) 8 μήνες 1 102 Δήμος Δωδώνης Ν. Ιωαννίνων Αγία Κυριακή ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων Φορτηγών 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Αγία Κυριακή Τ.Κ.45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2654360139 & 2654360140). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
05/06/2013 - 11:44

48 Προσλήψεις στον δήμο Λευκάδας

48 Προσλήψεις στον δήμο Λευκάδας Ο δήμος Λευκάδας ανακοινώνει προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας . ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέση ς) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Λευκάδας Λευκάδα ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 4 102 Δήμος Λευκάδας Λευκάδα ΔΕ Συντηρητής μηχανημάτων Καθαριότητας (Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτου) 8 1 103 Δήμος Λευκάδας Λευκάδα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας -Φορτωτής JCB) 8 3 104 Δήμος Λευκάδας Λευκάδα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) 8 1 105 Δήμος Λευκάδας Λευκάδα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Εργων (Διαμορφωτήρας Γαιών - Γκρέιντερ) 8 1 106 Δήμος Λευκάδας Λευκάδα ΔΕ Υδραυλικών 8 2 107 Δήμος Λευκάδας Λευκάδα ΥΕ Εργατών Αποχέτευσης 8 2 108 Δήμος Λευκάδας Λευκάδα ΥΕ Εργατών - Τεχνιτών 8 4 109 Δήμος Λευκάδας Λευκάδα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) 4 30 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λευκάδας, Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Αθ. Κατωπόδη Τ.Κ. 31100 Λευκάδα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Καρύδη Ελένης και κας Χαλκιοπούλου Γεωργίας (τηλέφωνα επικοινωνίας: 26453 60570, 26453 60506). κατεβάστε την προκήρυξη για τις προσλήψεις εδώ
05/06/2013 - 08:57

Προσλήψεις σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Ιούνιος 2013

Προσλήψεις Προσωπικού σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Ιούνιος 2013 Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης παρουσιάζει τις προσλήψεις προσωπικού σε Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς για τον Ιούνιο 2013 Οι προσλήψεις αφορούν: 1.Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) 2.Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa). 1.Σύμφωνα με το Α.Π. 4128/23-03-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), o Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) έχει προκηρύξει την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα (reserve list) επιλογής για την πλήρωση θέσης υπαλλήλου (Legal Support Officer). Πληροφορίες για τη θέση αυτή και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/open-positions Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανωτέρω θέση λήγει στις 17-6-2013. 2.Σύμφωνα με το Α.Π. 4232/28-5-2013 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Λειτουργικής Διαχείρισης Συστημάτων Τεχνολογιών Πληροφορικής Ευρείας Κλίμακας στο χώρο της Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-Lisa) έχει εκδώσει τις ακόλουθες προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων προσωρινών υπαλλήλων: -Legal Officer (Ref #: eu-LISA/13/TA/AD8/27.1) Πληροφορίες για τις θέσεις αυτές και για τη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/agency/index_en.htm Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις ανωτέρω θέσεις λήγει στις 28-6-2013.
04/06/2013 - 18:38

110 Προσλήψεις στην ΔΕΗ

110 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 110 (ΘΕΣΕΩΝ) ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ) To ΛΚΔΜ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 110 (εκατόν δέκα) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων. Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας 23ο χιλ. Κοζάνης Πτολεμαιδος Εργάτης Εργάτρια(ΥΕ) 60 Ημερομίσθια 110 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 14.06.2013 και ώρα 16.00 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο Χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος, την ειδική έντυπη Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.Η ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανωτέρω Διεύθυνση. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :1. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου, πρόσφατης έκδοσης, ότι ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο, η ημερομηνία έκδοσης του οποίου δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 2. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του υποψηφίου, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας 3. Πιστοποιητικά αρμόδιων φορέων από τα οποία θα προκύπτει η οικογενειακή και κοινωνική κατάσταση του υποψηφίου (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειάς του κ.λ.π.). 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε. Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ.
04/06/2013 - 12:13

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Σητείας Βάι

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Σητείας Βάι Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονομετοχικής Ανωνύμου Δημοτικής Εταιρείας Σητείας, που εδρεύει στο Δήμο Σητείας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε. Δήμος Σητείας (Βάι) ΔΕ και εν ελλείψει αυτού ΥΕ Υπάλληλος Αναψυκτηρίου 2 μήνες (έναρξη αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας) 1 102 Μ.Α.Δ.Ε.Σ. Α.Ε. Δήμος Σητείας (Βάι) ΔΕ και εν ελλείψει αυτού ΥΕ Υπάλληλος (παραλία - εκμίσθωση ξαπλώστρων) 2 μήνες (έναρξη αμέσως μετά την 2 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μονομετοχική Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία Σητείας (ΜΑΔΕΣ Α.Ε.), Κτήριο Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου, Παλαίκαστρο Σητείας Τ.Κ. 72300, αρμόδιος υπάλληλος Μιχάλης Οικονομάκης (τηλ. επικοινωνίας: 28433 40807) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της δημοσίευσής της σε 1 ημερήσια εφημερίδα του Νομού, ή την ανάρτηση της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης. ολη η προκηρυξη εδω
04/06/2013 - 10:18

Αιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων 7 ΥΠΕ

Αιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων 7 ΥΠΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της7ης ΥΠΕ Κρήτης.Ανακοινώνεται ότι στη Διεύθυνση Προσωπικού της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας θα δημιουργηθεί Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων, στο οποίο θα εγγράφονται οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στα νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές που εμπίπτουν στα γεωγραφικά όρια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών νοσοκόμων κατά την πρώτη εφαρμογή είναι από 3-6- 2013 έως και 14 -6- 2013. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά στη Δ/νση : 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Σμύρνης 26, Ηράκλειο Κρήτης Τ.Κ. 71201 ΤΘ 1285 Με την ένδειξη « για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων» Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και 14-6-2013. Για την εγγραφή στο Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της Υγειονομικής Περιφέρειας, η αίτηση του ενδιαφερόμενου θα πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω πρωτότυπα ή επικυρωμένα δικαιολογητικά. 1. άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας,2. άδεια εργασίας από το ΙΚΑ.3. επικυρωμένο αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας,4. Α.Μ.Κ.Α.5. αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.6. Οι ενδιαφερόμενοι που δε διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτογοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.7. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούςεπικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής.8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης9. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους 10. Βεβαίωση τουΙ.Κ.Α., από την οποία προκύπτουν τα ένσημα ίης/του απασχολούμενης/ου11. Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. με την ανανέωση για το τρέχον έτος σύμφωνα με τηνυπ αριθμ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α. (1199 Β') «Πιστοποιητικά Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»12. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:1. για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού απαιτείται για την εγγραφή στο Μητρώο, να συνυποβάλλεται ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το πρώην ΙΤΕ. Όσα πτυχία προέρχονται από κράτη - μέλη της Ε.Ε. απαιτείται αναγνώρισή τουςαπό το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).Οι άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί πριν την 1-10- 2000 και κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ' αριθμ.Φ.9/1012/93 κ.υ.α. (425 Β'), εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιλεγούν για ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, μπορούν να δηλώσουν τρεις επιλογές κατά σειρά προτίμησης. Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά κριτήρια, οικονομικά κριτήρια και η εμπειρία τους, βαθμολογούμενα σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 Υπουργική Απόφαση. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κοινωνικά κριτήρια της Υ4α/οικ.37804/25-4-2013 Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 28134004445- 2813404423.
04/06/2013 - 09:46

32 Θέσεις εργασίας στον Δήμο ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

32 Θέσεις εργασίας στον Δήμο ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Την πρόσληψη προσωπικού εκτάκτων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, συνολικού αριθμού τριάντα δυο (32) ατόμων, ήτοι: είκοσι πέντε (25) εργατών & επτά (7) οδηγών απορριμματοφόρων, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, και συγκεκριμένα: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ Οδηγοί 7 Άδεια οδήγησης Δύο (2) μήνες απορριμματοφόρων Γ'κατηγορίας ΥΕ Εργάτες 25 Δεν απαιτούνται Δύο (2) μήνες Καθαριότητας Ανταποδοτικού χαρακτήρα - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. - Να είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. ( Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι θέσεις, είναι δυνατή η πρόσληψη από κατοίκους του Νομού Αττικής).- Να είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης Γ' κατηγορίας (αφορά τους οδηγούς)- Να μην έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης ως εργάτες καθαριότητας ή οδηγοί απορριμματοφόρων, (ανταποδοτικού χαρακτήρα) σε έναν από τους τρεις πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης.- Να μην έχουν απασχοληθεί με δίμηνη σύμβαση εργασίας μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.- Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:1. - Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου, ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.2. - Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια)3. - Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο ή οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας (μισθωτήριο κ.α.)Α.- Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων της άδειας οδήγησης Γ' κατηγορίας όπου να φαίνεται το πρώτον κτήσης αυτής και αν απαιτείται, βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας Υπουργείου Συγκοινωνιών για το πρώτον κτήσης αυτής, (αφορά τους οδηγούς)5. - Πιστοποιητικό σπουδών (αφορά τους οδηγούς)6. -Υπεύθυνη δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της δμηνης απασχόλησης στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.7. -Υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση δίμηνης απασχόλησης (χρονικό διάστημα και φορέα απασχόλησης).8. - Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα 24μηνης απασχόλησης ως εργάτες καθαριότητας ή οδηγοί απορριμματοφόρων, (ανταποδοτικού χαρακτήρα) σε έναν από τους τρεις πρώην Δήμους Βάρης, Βούλας και Βουλιαγμένης & σε περίπτωση απασχόλησης θα αναφέρονται υποχρεωτικά, η χρονική περίοδος, το αντικείμενο απασχόλησης και ο Δήμος.9. - Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας. 10. - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.11. - Βεβαίωση απογραφής από το Ι.Κ.Α., ή υπεύθυνη δήλωση περί μη ασφάλισης σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 05/06/2013 έως 11/06/2013.Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης (Δ/νση: Κ. Καραμανλή 18 - Βούλα, τηλ. 213202000) κατά τις εργάσιμες ηυέρες από ώρα 08.00 π.υ. έως 14.00.Αιτήσεις οι οποίες δεν θα συνοδεύονται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα λαμβάνονται υπόψη.Η παρούσα αναρτάται στο διαύγεια, στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα vvv.gov.gr.
04/06/2013 - 08:30

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Μονεμβασίας

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Μονεμβασίας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μονεμβασίας, που εδρεύει στους Μολάους Λακωνίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 001 Δήμος Μονεμβασίας Μολάοι Λακωνίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Ομάδας Β' Τάξης Δ' (εκσκαφέα-φορτωτή) 4 μήνες 3 002 Δήμος Μονεμβασίας Μολάοι Λακωνίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Ομάδας Ζ' Τάξης Γ (ισοπεδωτής γαιών-γκρέϊντερ) 4 μήνες 1 003 Δήμος Μονεμβασίας Μολάοι Λακωνίας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4 μήνες 3 004 Δήμος Μονεμβασίας Μολάοι Λακωνίας ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 4 μήνες 1 005 Δήμος Μονεμβασίας Μολάοι Λακωνίας ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας 4 μήνες 12 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι, T.K. 23052, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Τζάκα Ελένης, (τηλ. επικοινωνίας: 2732360570). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Μονεμβασίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
03/06/2013 - 17:26

110 Προσλήψεις για Φοιτητές στην ΕΥΔΑΠ

110 Προσλήψεις για Φοιτητές στην ΕΥΔΑΠ Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1105η Συνεδρίασή του, της 30ης Μαΐου 2013, αφού έλαβε υπόψη του: α. Την από 28.5.2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων, β. Την εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ. Αντωνίου Μ. Βαρθολομαίου, ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει την απασχόληση εκατόν δέκα (110) φοιτητών των Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., για τους θερινούς μήνες Ιουλίου-Αυγούστου 2013, εκ των οποίων έως δέκα (10) δύνανται να πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές, στις Διευθύνσεις Εξυπηρέτησης Πελατών, Ανθρώπινων Πόρων, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικού Προγραμματισμού και Ελέγχου, Δικτύου Ύδρευσης, Δικτύου Αποχέτευσης, Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο. Η μηνιαία επιβάρυνση για ένα (1) φοιτητή ανέρχεται στο ποσό των 528,83 € (εμπεριέχεται 1% εργοδοτική εισφορά για εργατικό ατύχημα) και η συνολική επιβάρυνση για ένα (1) φοιτητή για το χρονικό διάσημα Ιουλίου-Αυγούστου, θα ανέλθει στο ποσό των 1.057,66 €. Η συνολική επιβάρυνση Ιουλίου-Αυγούστου για την απασχόληση των εκατόν δέκα (110) φοιτητών θα ανέλθει στο ποσό των 116.342,60 €. Καταθέση αιτήσεων στην Διεύθυνση Ορωπού 156 Γαλάτσι 110. Για τους σπουδαστές χρειάζεται βεβαίωση σπουδών . Αιτήσεις έως 6/6 για περισσότερες πληροφορίες στο Τηλ: 210-2144392, 2102144075
03/06/2013 - 16:10

10 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Κάρπαθου

10 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Κάρπαθου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας 8 μήνες 5 102 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1 103 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1 104 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 μήνες 1 105 Δήμος Καρπάθου Κάρπαθος ΥΕ Εργατών Ύδρευσης και Αποχέτευσης 8 μήνες 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης, Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κου Αλεξιάδη Εμμανουήλ, (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καρπάθου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
03/06/2013 - 15:52

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Ηλιούπολης

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Ηλιούπολης Την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ' άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης και συγκεκριμένα ως εξής : Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 2 5 2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 5 3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 5 4. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 5 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.4. - Να είναι άνεργοι.5. - Να είναι δημότες του Δήμου Ηλιούπολης. Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά επικυρωμένα:1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.2. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ.3. Πιστοποιητικό εντοποιότητας.4. Για τις κατηγορίες 1, 2, 3 τα ανωτέρω ειδικά τυπικά προσόντα.5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Οι υποψήφιοι που έχουν εργαστεί στο Δήμο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο κατατάσσονται στο τέλος του πίνακα κατάταξης και προσλαμβάνονται μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων από τους υπόλοιπους υποψηφίους.Δ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ηλιούπολης οδός Σοφ. Βενιζέλου και Πρωτόπαππα και ειδικότερα στο Τμήμα προσωπικού, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η παρούσα να αναρτηθεί στη Διαύγεια. ολη η προκηρυξη εδω
03/06/2013 - 15:38

Προκήρυξη λιμενικού ταμείου Πάτμου 2013

Προκήρυξη λιμενικού ταμείου Πάτμου 2013 Την πρόσληψη δύο (2) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Π., για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Αγαθονήσι ΥΕ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δύο (2) μήνες 1 102 Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου Λειψοί ΥΕ - ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Δύο (2) μήνες 1 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣΟι υποψήφιοι θα πρέπει:1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.2. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση του, κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής.4. Η αξιολόγηση των απαραίτητων προσόντων αλλά και των λοιπών κριτηρίων, παρότι δεν ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α της παρ.11 του άρθρου 21 του Νόμου 2190/94, όπως ισχύει. Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ :Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ Α' 206/8-10-1997). ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου και των Δημοτικών Καταστημάτων Αγαθονησίου και Λειψών. (Δηλαδή: από 04-06¬2013 μέχρι 10-06-2013).Την αίτηση μπορούν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Χώρα Πάτμου ΤΚ 85500, απευθύνοντάς την στη γραμματεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου, υπόψιν κας Κάππου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2247360316). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου και από του Δήμους Αγαθονησίου και Λειψών, στις πιο πάνω διευθύνσεις. Η πρόσληψη προσωπικού της παραπάνω ειδικότητας της παρούσας ανακοίνωσης δεν υπόκειται σε διαδικασία του Α Σ.Ε.Π. ΕΝΤΟΠΙΟΤΉΤΑΓια τη θέση με κωδικό 101, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγαθονησίου.Για τη θέση με κωδικό 102, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Λειψών. ΕΜΠΕΙΡΙΑΩς βαθμολογούμενη εμπειρία λαμβάνεται υπόψη η απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα. ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ
03/06/2013 - 15:00

5 Θέσεις εργασίας Δήμος Ιεράπετρας

5 Θέσεις εργασίας Δήμος Ιεράπετρας Ο ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΑΝΑΚΟIΝΩΝΕI Ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα αριθμού ατόμων . ΚΩΔΙΚΟ Σ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Σ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΑΤΟΜΩΝ 101 δημοσ ιεραπετρα σ υε εργατων καθαριότητας 2 4 102 δημοσ ιεραπετρα δε οδηγων απορριμματοφορω 2 1 Σ Ν ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 5 Ειδικά τυπικά προσόντα που απαιτούνται: 1) Εργάτες καθαριότητας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ΥΕ (ΚΩΔ. 101): ειδικά τυπικά προσόντα δεν απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997. 2) Οδηγοί απορριμματοφόρων και αρθρωτών μηχανημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΕ (ΚΩΔ. 102):ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης IEK ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ήΠτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών TEE ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ήΣχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:- Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή- Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου TEE ή -Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή- Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή- Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής IEK ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'+ Ε' κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τηςημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής . β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'+Ε' κατηγορίας. γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που ακολουθούν). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ1. Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.2. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Β. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣΕπιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.Κώλυμα δμηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης σε φορείς του δημοσίου, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3812/2009 (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, ΟΤΑ α' και β' βαθμού κ.α.). Κωλύματα του Π.Δ. 164/2004: Δεν προσλαμβάνεται υποψήφιος που έχει συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες στην ίδια υπηρεσία με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα από 19-07-2004 έως σήμερα. Δεν κατατάσσεται υποψήφιος που έχει συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ. 164/2004. Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας, Πλατεία Κανουπακη ) από 3/6/2013 ημέρα Δευτέρα έως και Παρασκευή 7/6/2013 και μέχρι την ώρα 12η μεσημβρινή. Δ'. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΗ παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου μας και στην Ιστοσελίδα του Δήμου μας. Ε'. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝΟι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας, συντασσομένου πρακτικού ανάρτησης, υπογραφόμενου από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.Πληροφορίες: Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημαρχιακό Μέγαρο, υπαλλήλους Εμμανουήλ Καράμπελα και Αναστασία Περάκη Τηλ.: 2842340317-390.
03/06/2013 - 14:47

95 Θέσεις εργασίας Δήμος Ρόδου

95 Θέσεις εργασίας Δήμος Ρόδου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα πέντε (95) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Ρόδου Ρόδος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6 μήνες 16 102 Δήμος Ρόδου Ρόδος ΔΕ Ηλεκτρολόγων 6 μήνες 2 103 Δήμος Ρόδου Ρόδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτής) (Ομάδας Ε'τάξης Γ') 6 μήνες 1 104 Δήμος Ρόδου Ρόδος ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής) (Ομάδας Β' τάξης Δ') 6 μήνες 3 105 Δήμος Ρόδου Ρόδος ΥΕ Εργατών Συνοδοί απορ/φόρου 6 μήνες 35 106 Δήμος Ρόδου Ρόδος ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 6 μήνες 38 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ριζά Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: 2241046246). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ρόδου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
03/06/2013 - 13:46

40 Προσλήψεις στο δήμο Αμαρουσίου

40 Προσλήψεις στο δήμο Αμαρουσίου Προσλήψεις σαράντα (40) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, ανακοίνωσε ο Δήμος Αμαρουσίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 159/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου. Η υποβολή των αιτήσεων για τις προσλήψεις θα γίνει από 3 έως 7 Ιουνίου 2013 από 8:30 π.μ. έως 2 μ.μ. στο Δημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Μαρούσι) στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Δείτε την Ανακοίνωση Πρόσληψης
03/06/2013 - 13:20

Σε ποια επαγγέλματα γίνονται προσλήψεις αυτή την περίοδο

Σε ποια επαγγέλματα γίνονται προσλήψεις αυτή την περίοδο Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, ήταν οι προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το σύστημα «Εργάνη» που τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή στις αρχές του έτους. Πρόκειται για σύστημα που συνδέει ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες του Υπουργείου, το ΙΚΑ, τον ΟΑΕΔ και το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας και δίνει σε «ζωντανό χρόνο» στοιχεία για τις ροές της μισθωτής εργασίας (προσλήψεις, απολύσεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις και καταγγελίες συμβάσεων). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισοζύγιο των ροών μισθωτής εργασίας του πρώτου πενταμήνου του 2013 δημιουργήθηκαν 76.193 νέες θέσεις εργασίας. Το επίπεδο αυτό, θεωρείται σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου ισοζυγίου του πρώτου πενταμήνου του 2012, που ανήλθε μόλις στις 9.129 θέσεις εργασίας, αλλά είναι και η υψηλότερη επίδοση πρώτου πενταμήνου έτους μετά το 2008. Αναλυτικότερα, από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2013 οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 368.852 θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση αύξηση κατά 21%, και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 292.659 θέσεις εργασίας, εκ των οποίων οι 193.566 ήταν αποτέλεσμα απολύσεων ή λήξεων συμβάσεων και οι 99.093 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα εμφανίζουν τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας και το μήνα Μάιο. Τον Μάιο, καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης κατά 55.729 νέες θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 124.295, ενώ οι αποχωρήσεις σε 68.562. Από τις 68.562 συνολικά αποχωρήσεις οι 22.498 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 46.064 από απολύσεις ή λήξεις συμβάσεων. Σημειώνεται ότι το θετικό ισοζύγιο του Μαΐου 2013 είναι αυξημένο κατά 33,27% σε σχέση με το ισοζύγιο του Μαΐου 2012 (13.913 περισσότερες νέες θέσεις εργασίας) και η επίδοση αυτή βασίζεται, κατά βάση, στον μεγάλο αριθμό νέων αναγγελιών πρόσληψης (124.295 προσλήψεις), ο οποίος είναι υψηλότερος του αντιστοίχου του περσινού Μαΐου κατά 15.393 προσλήψεις. Οι περισσότερες από τις προσλήψεις του Μαΐου, έχουν γίνει στον κλάδο του τουρισμού (ξενοδοχεία καταλύματα, ταξιδιωτικά γραφεία και επιχειρήσεις εστίασης) και αφορούν ηλικίες που εμφανίζουν υψηλή ανεργία. Από το σύνολο των προσλήψεων οι 55.692 αφορούν ηλικίες από 30 έως 44 ετών, οι 21.356 ηλικίες από 25 έως 29 ετών και 30.554 αφορούν ηλικίες από 45 έως 64 ετών. Μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων κατά τον μήνα Μάιο, εμφανίζουν, οι περιφέρειες, Αττικής με 27.107 προσλήψεις,, Νοτίου Αιγαίου με 25.300, Κρήτης με 20.597, Κεντρικής Μακεδονίας με 16.221 και Ιονίων Νήσων με 11.866 προσλήψεις. Ως «ένα ακόμη θετικό σήμα στο πεδίο της απασχόλησης» χαρακτηρίζει με δήλωσή του τα αποτελέσματα του συστήματος «Εργάνη» για τον μήνα Μάιο, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. «Το θετικό ισοζύγιο προσλήψεων- απολύσεων στο πρώτο πεντάμηνο του 2013 δεν είναι, απλώς, υψηλότερο από την προηγούμενη χρονιά, αλλά είναι το υψηλότερο μετά το 2008» πρόσθεσε ο κ. Βρούτσης και τόνισε ότι «η ενθαρρυντική αυτή εξέλιξη δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε. Αντίθετα, παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη των τάσεων και, σε κάθε περίπτωση, εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την αντιμετώπιση της ανεργίας, της πλέον επώδυνης διάστασης της κρίσης». πηγη;ΑΠΕ

Η Επικαιρότητα Τώρα