ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

27/05/2013 - 15:41

15 Θέσεις εργασίας ΚΟΧ Π ΜΚΟ Πράσινο Μπλε

15 Θέσεις εργασίας ΚΟΧ Π ΜΚΟ Πράσινο Μπλε ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π.4.701/2/2013 Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Πράσινο+Μπλε”, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ....την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του Ε.Π. " Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οι θέσεις αφορούν σε ειδικότητες των συμπραττόντων φορέων: 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων για 8 φύλακες ημέρας ΔΕ και 1 φύλακα νύκτας ΔΕ που κατανέμονται στους Δήμους Ακτίου – Βόνιτσας και Ναυπακτίας με πρόσληψη ορισμένου χρόνου για κοινωφελή εργασία έως και 31 Οκτωβρίου 2013. και... ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων για 5 φύλακες ημέρας ΔΕ και 1 φύλακα νύκτας ΔΕ που κατανέμονται στους Δήμους: Ακτίου – Βόνιτσας, Ναυπακτίας, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου, με πρόσληψη ορισμένου χρόνου για κοινωφελή εργασία έως και 31 Οκτωβρίου 2013. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝΟι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:· να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και· να είναι άνεργοι ηλικίας έως και 35 ετών (να έχουν γεννηθεί από 01/01/1978 και μετά) με δελτίο ανεργίας σε ισχύ (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ). ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΚΟΧ.Π.1 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στη δ/νση Τ.Θ. 45, 30300 Ναύπακτος προς ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε.Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ), εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 03/06/2013 Δευτέρα και τελειώνει στις 12/06/2013 Τετάρτη (καταληκτική ημερομηνία). Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεωνκαθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ.Π.)»:1) στα γραφεία του Δικαιούχου στην διεύθυνση: Μεναίχμου 1-3, Ψανή, Ναύπακτος κατά τη διάρκεια εργάσιμων ημερών από τις 10:00π.μ. έως 13:00μ.μ.2) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.prasinomple.gr3) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)4) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης έχει γίνει:- στα γραφεία του δικαιούχου ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε ( Μεναίχμου 1 Ναύπακτος και στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου www.prasinomple.gr- στα Δημοτικά καταστήματα των Δήμων Ναυπακτίας, Ακτίου – Βόνιτσας, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου- στα γραφεία της 22ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων καιτης ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων- στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας- στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού(http://ep.culture.gr) Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικίες συλλογικές συμβάσεις. Η διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του ΑΣΕΠ. ολη η προκηρυξη εδω
27/05/2013 - 08:11

9 Θέσεις εργασίας ΚΟΧ Π ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

9 Θέσεις εργασίας ΚΟΧ Π ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ανακοίνωση - Επαναπροκήρυξη - σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος - Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ»ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π. 3.702 / 2 / 2013 Το Σωματείο «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Οι ανωτέρω θα απασχοληθούν στο πλαίσιο του προγράμματος για το συμπράττοντα φορέα (ΣΤ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) ως ημερήσιοι φύλακες. Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Αχαϊας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) Στ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικός θέσης Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Φύλαξη και ευπρεπισμός χώρων Δήμος Πατρέων ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ Έως 7 μήνες και όχι πέραν της 31.12.2013 9 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες από 25/05/2013 έως 03/06/2013 (καταληκτική ημερομηνία).Σχετικά αρχεία Αίτηση - Ανακοίνωση - Οδηγίες (ZIP - 1,03 Mb)
25/05/2013 - 15:18

27 Προσλήψεις στο δήμο Χαλανδρίου με 2μηνη σύμβαση

27 Προσλήψεις στο δήμο Χαλανδρίου με 2μηνη σύμβαση Ο δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει τις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 17/6/2013 έως 2/8/13 για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» κατά αριθμό και ειδικότητα: 1. Δέκα (10) θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής 2. Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Καλλιτεχνικών Εννέα (9) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Θεατρολόγων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότηταςΒ) Τίτλο σπουδών Γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα . Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνουΕ) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εμπειρίας ή σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης ιδ. Δικαίου προσωπικού, αρμόδιος υπάλληλος Ε. Κορομάντζου (τηλ. 2132023870 ,865). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την 27η/5/2013 έως και την 29 η/5/13.
23/05/2013 - 11:45

Επιδοτούμενο πρόγραμμα απο την ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα απο την ΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ» υλοποιεί το επιδοτούμενο πρόγραμμα «Προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση της οικοτουριστικής και αγροτικής ανάπτυξης ΣυνΕνΟ» στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη καιαντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» το οποίο προβλέπει την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη 80 ατόμων, μελών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στην τοπική αγορά εργασίας του νομού μέσα από την δημιουργία 15 ατομικών επιχειρήσεων, 3 επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ), την απασχόληση 35 ατόμων σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του εμπορικού τομέα και την τοποθέτηση 15 ατόμων σε μονάδες της αγροτικής μεταποίησης στην περιοχή. Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:Α. Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).Β. Παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση.Γ. Μετανάστες από γειτονικές χώρες.Δ. Γυναίκες αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.2. Δράσεις προγράμματος:Κατάρτιση 180 ωρών ανά πρόγραμμα κατάρτισης,75 ωφελούμενων στις παρακάτω θεματικές: Κατάρτιση σε Δυναμικές Καλλιέργειες (Αμπελοκαλλιέργεια – Οινο-καλλιέργεια, φασόλια, πιπεριές κλπ). Κατάρτιση για Μεταποίηση - Εμπορία Τοπικών Αγροτικών Προϊόντων. Κατάρτιση για Τουρισμό, Τοπική Κουζίνα. Κατάρτιση (βοηθών) Υδραυλικών - Εγκαταστατών ΦΒ Πάνελ. Κατάρτιση βοηθών οινοποιών.Επιμόρφωση 30 ωρών ανά σεμινάριο, 60 ωφελουμένων στις παρακάτω θεματικές: Αξιοποίηση του διαδικτύου για επαγγελματική χρήση. Βασικές εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου.Πληροφόρηση - Συμβουλευτική – Υποστήριξη των ωφελούμενων σε όλα τα στάδια του προγράμματος.Στ. Δραγούμη 26, 53100, Φλώρινα • Τηλ: 23850-45745,Φαξ: 23850-46671, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak906172bbf25672d3581f0f8a11c18f81').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy906172bbf25672d3581f0f8a11c18f81 = 'anflo' + '@'; addy906172bbf25672d3581f0f8a11c18f81 = addy906172bbf25672d3581f0f8a11c18f81 + 'anflo' + '.' + 'gr'; var addy_text906172bbf25672d3581f0f8a11c18f81 = 'anflo' + '@' + 'anflo' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak906172bbf25672d3581f0f8a11c18f81').innerHTML += ''+addy_text906172bbf25672d3581f0f8a11c18f81+''; Το σύνολο των συμμετεχόντων – ωφελουμένων από την δράση εκτιμάται σε 80 άτομα, από τα οποία: τα 15 συστήνουν δική τους επιχείρηση. τα 15 συστήνουν 3 ΚοινΣΕπ. 35 άτομα θα απασχοληθούν σε εμπορικές επιχειρήσεις και 15 άτομα θα απασχοληθούν σε επιχειρήσεις αγροτικής μεταποίησης.Από τις παραπάνω δράσεις προβλέπεται να συσταθούν 3 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣΕΠ), 15 ατομικές επιχειρήσεις, ενώθα δημιουργηθούν 50 θέσεις εργασίας σε δυναμικούς κλάδους.Για την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (6€/ ώρα κατάρτισης), μεπροϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει όλες τις δράσεις του σχεδίου (συμβουλευτική, κατάρτιση, τοποθέτηση σε θέση εργασίας ή έναρξηεπιχειρηματικής δράσης). Για την παρακολούθηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης δεν προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα.Β. ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
23/05/2013 - 08:54

4413 προσλήψεις σε 176 Δημους

4413 προσλήψεις σε 176 Δημους Προσλήψεις σε Δήμους το 2013 με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αίρεται η απαγόρευση σύναψης συμβάσεων έργου στους δήμους και ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στους Δήμους το 2013. Με αυτή τη διάταξη αυτή αναμένεται να προκηρυχθούν από τους Δήμους 4413 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσα στο 2013. Οι προσλήψεις στους Δήμους θα γίνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μήνων Εγκρίνεται η σύναψη τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών (4413) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Δωδεκάνησου Καλυμνίων 10 Δωδεκάνησου Καρπάθου 11 Δωδεκάνησου Κάσου 8 Δωδεκάνησου Κω 58 Δωδεκάνησου Λειψών 4 Δωδεκάνησου Μεγίστης 5 Δωδεκάνησου Νισύρου 6 Δωδεκάνησου Πάτμου 4 Δωδεκάνησου Ρόδου 95 Δωδεκάνησου Σύμης 3 Δωδεκάνησου Τήλου 5 Δωδεκάνησου Χάλκης 2 Κυκλάδων Αμοργού 4 Κυκλάδων Αντιπάρου 4 Κυκλάδων Κέας 6 Κυκλάδων Κιμώλου 1 Κυκλάδων Κύθνου 6 Κυκλάδων Μήλου 9 Κυκλάδων Μυκόνου 39 Κυκλάδων Πάρου 32 Κυκλάδων Σίφνου 15 Κυκλάδων Σύρου-Ερμούπολης 7 Κυκλάδων Τήνου 22 Κυκλάδων Φολεγάνδρου 3 Λέσβου Λήμνου 26 Σάμου Ικαρίας 5 Σάμου Σάμου 43 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Αττικής Αγίας Παρασκευής 37 Αττικής Αγίου Δημητρίου 48 Αττικής Αγίων Αναργύρων-Καματερού 30 Αττικής Αλίμου 25 Αττικής Αμαρουσίου 80 Αττικής Βριλησσίων 13 Αττικής Γαλατσίου 25 Αττικής Γλυφάδας 25 Αττικής Δάφνης-Υμηττού 11 Αττικής Ελληνικού-Αργυρούπολης 30 Αττικής Ζωγράφου 43 Αττικής Ηλιουπόλεως 16 Αττικής Ιλίου 2 Αττικής Καλλιθέας 69 Αττικής Κηφισιάς 90 Αττικής Λυκόβρυσης-Πεύκης 13 Αττικής Μεταμορφώσεως 28 Αττικής Μοσχάτου-Ταύρου 40 Αττικής Νέας Ιωνίας 15 Αττικής Νέας Σμύρνης 138 Αττικής Παλαιού Φαλήρου 33 Αττικής Παττάγου-Χολαργού 30 Αττικής Πεντέλης 18 Αττικής Πετρουπόλεως 12 Αττικής Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 15 Αττικής Φιλοθέης-Ψυχικού 49 Αττικής Χαλανδρίου 61 Αττικής Αγκιστριού 4 Αττικής Αίγινας 18 Αττικής Κορυδαλλού 40 Αττικής Κυθήρων 9 Αττικής Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη 58 Αττικής Πειραιώς 215 Αττικής Περάματος 8 Αττικής Πόρου 8 Αττικής Σπετσών 4 Αττικής Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 30 Αττικής Κρωπίας 25 Αττικής Λαυρεωτικής 21 Αττικής Μαραθώνος 25 Αττικής Μαρκόπουλου Μεσογαίας 25 Αττικής Παιανίας 16 Αττικής Παλλήνης 22 Αττικής Ραφήνας-Πικερμίου 17 Αττικής Σαρωνικού 7 Αττικής Ωρωττού 29 Αττικής Ασττροττύργου 20 Αττικής Ελευσίνας 23 Αττικής Μ άνδρας-Ειδυλλίας 70 Αττικής Μεγαρέων 25 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας Βοιωτίας Αλιάρτου 2 Βοιωτίας Τανάγρας 20 Ευβοίας Διρφύων-Μεσσαττίων 9 Ευβοίας Ερέτριας 12 Ευβοίας Καρύστου 15 Ευβοίας Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 27 Ευβοίας Σκύρου 8 Ευβοίας Χαλκιδέων 60 Ευρυτανίας Καρπενησιού 6 Καρδίτσης Παλαμά 2 Καρδίτσης Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων 4 Λάρισας Ελασσόνας 22 Λάρισας Κιλελέρ 18 Λάρισας Λαρισαίων 134 Λάρισας Τεμπών 36 Λάρισας Τυρνάβου 44 Λάρισας Φαρσάλων 6 Μαγνησίας Αλμυρού 21 Μαγνησίας Αλοννήσου 9 Μαγνησίας Βόλου 74 Μαγνησίας Ζαγοράς-Μουρεσίου 15 Μαγνησίας Νοτίου Πηλίου 30 Μαγνησίας Ρήγα Φεραίου 25 Μαγνησίας Σκοπέλου 14 Τρικάλων Καλαμπάκας 20 Τρικάλων Πύλης 26 Τρικάλων Τρικκαίων 38 Τρικάλων Φαρκαδόνας 19 Φθιώτιδας Αμφίκλειας-Ελάτειας 1 Φθιώτιδας Δομοκού 8 Φθιώτιδας Λαμιέων 40 Φθιώτιδας Λοκρών 7 Φθιώτιδας Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 41 Φθιώτιδας Στυλίδας 10 Φωκίδας Δωρίδος 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Ηρακλείου Αρχανών-Αστερουσίων 5 Ηρακλείου Βιάννου 8 Ηρακλείου Ηρακλείου 109 Ηρακλείου Μαλεβιζίου 10 Ηρακλείου Μινώα Πεδιάδας 26 Ηρακλείου Φαιστού 26 Ηρακλείου Σύνδεσμος - Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχανών - Τεμένους 4 Ρεθύμνης Αγίου Βασιλείου 6 Ρεθύμνης Αμαρίου 2 Ρεθύμνης Μυλοποτάμου 6 Ρεθύμνης Ρεθύμνης 38 Χανίων Αποκορώνου 11 Χανίων Καντάνου-Σελίνου 7 Χανίων Κισσάμου 9 Χανίων Πλατανιά 17 Χανίων Σφακίων 3 Χανίων Χανίων 33 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Θεσσαλονίκης Αμπελοκήπων-Μενεμένης 18 Θεσσαλονίκης Βόλβης 10 Θεσσαλονίκης Λαγκαδά 60 Κιλκίς Κιλκίς 20 Κιλκίς Παιονίας 39 Πέλλας Αλμωπίας 16 Πέλλας Έδεσσας 35 Πέλλας Σκύδρας 6 Πιερίας Δίου-Ολύμπου 53 Πιερίας Κατερίνης 95 Πιερίας Πύδνας-Κολινδρού 26 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Αιτωλοακαρνανίας Άκτιου-Βόνιτσας 11 Αργολίδος Άργους-Μ υκήνων 24 Αργολίδος Ερμιονίδας 16 Αργολίδος Ναυπλιέων 15 Αρκαδίας Γορτυνίας 9 Αρκαδίας Μεγαλόπολης 5 Αρκαδίας Νότιας Κυνουρίας 6 Αρκαδίας Τρίπολης 20 Αχάί'ας Δυτικής Αχάί'ας 8 Ζακύνθου Ζακύνθου 62 Ζακύνθου Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου 10 Ηλείας Αρχαίας Ολυμπίας 8 Ηλείας Ζαχάρως 11 Ηλείας Πύργου 33 Κερκύρας Κέρκυρας 80 Κερκύρας Παξών 4 Κεφαλληνίας Ιθάκης 5 Κεφαλληνίας Κεφαλλονιάς 59 Κορινθίας Βέλου-Βόχας 5 Κορινθίας Κορινθίων 50 Κορινθίας Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 40 Κορινθίας Νεμέας 4 Κορινθίας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 2 Κορινθίας Σικυωνίων 19 Λακωνίας Ανατολικής Μάνης 25 Λακωνίας Ευρώτα 7 Λακωνίας Μονεμβασιάς 20 Λακωνίας Σπάρτης 4 Λευκάδος Λευκάδας 50 Λευκάδος Μεγανησίου 6 Μεσσηνίας Δυτικής Μάνης 10 Μεσσηνίας Καλαμάτας 29 Μεσσηνίας Μεσσήνης 18 Μεσσηνίας Οιχαλίας 8 Μεσσηνίας Πύλου-Νέστορος 16 2. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
23/05/2013 - 08:20

18 Προσλήψεις στον Πολιτισμό Καρδίτσα

18 Προσλήψεις στον Πολιτισμό Καρδίτσα Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοχτώ (18) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) 1. ΛΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Κωδικός θέσης Ενέργεια Τόπος υλοποίησης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Βελτίωση προσβασιμότητας, τεκμηρίωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων του Δήμου Παλαμά Δήμος Παλαμά ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Έως 7 μήνες και όχι πέραν της 31.12.2013 4 102 Επέκταση ωραρίου, ψηφιοποίηση συλλογών και βελτίωση παρεχομένων υπηρεσιών του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας Δήμος Καρδίτσας ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Έως 7 μήνες και όχι πέραν της 31.12.2013 3 103 Βελτίωση προσβασιμότητας, τεκμηρίωση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας Δήμος Σοφάδων ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Έως 7 μήνες και όχι πέραν της 31.12.2013 6 2. 19η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 104 Βελτίωση προσβασιμότητας, τεκμηρίωση, ανάδειξη και φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, αρμοδιότητας της 19ης ΕΒΑ (Ν. Καρδίτσας) - Φανάρι Δήμος Μουζακίου ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Έως 7 μήνες και όχι πέραν της 31.12.2013 3 105 Βελτίωση προσβασιμότητας, τεκμηρίωση, ανάδειξη και φύλαξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, αρμοδιότητας της 19ης ΕΒΑ (Ν. Καρδίτσας) - Ανθηρό Δήμος Αργιθέας ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Έως 7 μήνες και όχι πέραν της 31.12.2013 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΚΟΧ.Π.1. και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: (Για το φορέα ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ Π.Ε. Καρδίτσας), Δημάρχου Χρ. Βλαχοδήμου 1, 402 00 Ελασσόνα, απευθύνοντάς την, υπόψιν κ. Μαγδαληνής Μπόλη (τηλ. επικοινωνίας: 2493024222). Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Κάθε υποψήφιος δύναται να σημειώσει στην αίτησή του έναν ή περισσότερους κωδικούς θέσεων για μία ή περισσότερες ειδικότητες της ίδιας ή διαφορετικής κατηγορίας προσωπικού ΔΕ , εφόσον διαθέτει τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση προσόντα.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα γραφεία του Δικαιούχου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
22/05/2013 - 20:41

Σε ποιους δήμους θα γίνουν 4413 προσλήψεις το 2013

Σε ποιους δήμους θα γίνουν 4413 προσλήψεις το 2013 Προσλήψεις σε Δήμους το 2013 με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αίρεται η απαγόρευση σύναψης συμβάσεων έργου στους δήμους και ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στους Δήμους το 2013. Με αυτή τη διάταξη αυτή αναμένεται να προκηρυχθούν από τους Δήμους 4413 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσα στο 2013. Οι προσλήψεις στους Δήμους θα γίνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μήνων Εγκρίνεται η σύναψη τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών (4413) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Δωδεκάνησου Καλυμνίων 10 Δωδεκάνησου Καρπάθου 11 Δωδεκάνησου Κάσου 8 Δωδεκάνησου Κω 58 Δωδεκάνησου Λειψών 4 Δωδεκάνησου Μεγίστης 5 Δωδεκάνησου Νισύρου 6 Δωδεκάνησου Πάτμου 4 Δωδεκάνησου Ρόδου 95 Δωδεκάνησου Σύμης 3 Δωδεκάνησου Τήλου 5 Δωδεκάνησου Χάλκης 2 Κυκλάδων Αμοργού 4 Κυκλάδων Αντιπάρου 4 Κυκλάδων Κέας 6 Κυκλάδων Κιμώλου 1 Κυκλάδων Κύθνου 6 Κυκλάδων Μήλου 9 Κυκλάδων Μυκόνου 39 Κυκλάδων Πάρου 32 Κυκλάδων Σίφνου 15 Κυκλάδων Σύρου-Ερμούπολης 7 Κυκλάδων Τήνου 22 Κυκλάδων Φολεγάνδρου 3 Λέσβου Λήμνου 26 Σάμου Ικαρίας 5 Σάμου Σάμου 43 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Αττικής Αγίας Παρασκευής 37 Αττικής Αγίου Δημητρίου 48 Αττικής Αγίων Αναργύρων-Καματερού 30 Αττικής Αλίμου 25 Αττικής Αμαρουσίου 80 Αττικής Βριλησσίων 13 Αττικής Γαλατσίου 25 Αττικής Γλυφάδας 25 Αττικής Δάφνης-Υμηττού 11 Αττικής Ελληνικού-Αργυρούπολης 30 Αττικής Ζωγράφου 43 Αττικής Ηλιουπόλεως 16 Αττικής Ιλίου 2 Αττικής Καλλιθέας 69 Αττικής Κηφισιάς 90 Αττικής Λυκόβρυσης-Πεύκης 13 Αττικής Μεταμορφώσεως 28 Αττικής Μοσχάτου-Ταύρου 40 Αττικής Νέας Ιωνίας 15 Αττικής Νέας Σμύρνης 138 Αττικής Παλαιού Φαλήρου 33 Αττικής Παττάγου-Χολαργού 30 Αττικής Πεντέλης 18 Αττικής Πετρουπόλεως 12 Αττικής Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 15 Αττικής Φιλοθέης-Ψυχικού 49 Αττικής Χαλανδρίου 61 Αττικής Αγκιστριού 4 Αττικής Αίγινας 18 Αττικής Κορυδαλλού 40 Αττικής Κυθήρων 9 Αττικής Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη 58 Αττικής Πειραιώς 215 Αττικής Περάματος 8 Αττικής Πόρου 8 Αττικής Σπετσών 4 Αττικής Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 30 Αττικής Κρωπίας 25 Αττικής Λαυρεωτικής 21 Αττικής Μαραθώνος 25 Αττικής Μαρκόπουλου Μεσογαίας 25 Αττικής Παιανίας 16 Αττικής Παλλήνης 22 Αττικής Ραφήνας-Πικερμίου 17 Αττικής Σαρωνικού 7 Αττικής Ωρωττού 29 Αττικής Ασττροττύργου 20 Αττικής Ελευσίνας 23 Αττικής Μ άνδρας-Ειδυλλίας 70 Αττικής Μεγαρέων 25 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας Βοιωτίας Αλιάρτου 2 Βοιωτίας Τανάγρας 20 Ευβοίας Διρφύων-Μεσσαττίων 9 Ευβοίας Ερέτριας 12 Ευβοίας Καρύστου 15 Ευβοίας Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 27 Ευβοίας Σκύρου 8 Ευβοίας Χαλκιδέων 60 Ευρυτανίας Καρπενησιού 6 Καρδίτσης Παλαμά 2 Καρδίτσης Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων 4 Λάρισας Ελασσόνας 22 Λάρισας Κιλελέρ 18 Λάρισας Λαρισαίων 134 Λάρισας Τεμπών 36 Λάρισας Τυρνάβου 44 Λάρισας Φαρσάλων 6 Μαγνησίας Αλμυρού 21 Μαγνησίας Αλοννήσου 9 Μαγνησίας Βόλου 74 Μαγνησίας Ζαγοράς-Μουρεσίου 15 Μαγνησίας Νοτίου Πηλίου 30 Μαγνησίας Ρήγα Φεραίου 25 Μαγνησίας Σκοπέλου 14 Τρικάλων Καλαμπάκας 20 Τρικάλων Πύλης 26 Τρικάλων Τρικκαίων 38 Τρικάλων Φαρκαδόνας 19 Φθιώτιδας Αμφίκλειας-Ελάτειας 1 Φθιώτιδας Δομοκού 8 Φθιώτιδας Λαμιέων 40 Φθιώτιδας Λοκρών 7 Φθιώτιδας Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 41 Φθιώτιδας Στυλίδας 10 Φωκίδας Δωρίδος 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Ηρακλείου Αρχανών-Αστερουσίων 5 Ηρακλείου Βιάννου 8 Ηρακλείου Ηρακλείου 109 Ηρακλείου Μαλεβιζίου 10 Ηρακλείου Μινώα Πεδιάδας 26 Ηρακλείου Φαιστού 26 Ηρακλείου Σύνδεσμος - Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχανών - Τεμένους 4 Ρεθύμνης Αγίου Βασιλείου 6 Ρεθύμνης Αμαρίου 2 Ρεθύμνης Μυλοποτάμου 6 Ρεθύμνης Ρεθύμνης 38 Χανίων Αποκορώνου 11 Χανίων Καντάνου-Σελίνου 7 Χανίων Κισσάμου 9 Χανίων Πλατανιά 17 Χανίων Σφακίων 3 Χανίων Χανίων 33 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Θεσσαλονίκης Αμπελοκήπων-Μενεμένης 18 Θεσσαλονίκης Βόλβης 10 Θεσσαλονίκης Λαγκαδά 60 Κιλκίς Κιλκίς 20 Κιλκίς Παιονίας 39 Πέλλας Αλμωπίας 16 Πέλλας Έδεσσας 35 Πέλλας Σκύδρας 6 Πιερίας Δίου-Ολύμπου 53 Πιερίας Κατερίνης 95 Πιερίας Πύδνας-Κολινδρού 26 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Αιτωλοακαρνανίας Άκτιου-Βόνιτσας 11 Αργολίδος Άργους-Μ υκήνων 24 Αργολίδος Ερμιονίδας 16 Αργολίδος Ναυπλιέων 15 Αρκαδίας Γορτυνίας 9 Αρκαδίας Μεγαλόπολης 5 Αρκαδίας Νότιας Κυνουρίας 6 Αρκαδίας Τρίπολης 20 Αχάί'ας Δυτικής Αχάί'ας 8 Ζακύνθου Ζακύνθου 62 Ζακύνθου Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου 10 Ηλείας Αρχαίας Ολυμπίας 8 Ηλείας Ζαχάρως 11 Ηλείας Πύργου 33 Κερκύρας Κέρκυρας 80 Κερκύρας Παξών 4 Κεφαλληνίας Ιθάκης 5 Κεφαλληνίας Κεφαλλονιάς 59 Κορινθίας Βέλου-Βόχας 5 Κορινθίας Κορινθίων 50 Κορινθίας Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 40 Κορινθίας Νεμέας 4 Κορινθίας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 2 Κορινθίας Σικυωνίων 19 Λακωνίας Ανατολικής Μάνης 25 Λακωνίας Ευρώτα 7 Λακωνίας Μονεμβασιάς 20 Λακωνίας Σπάρτης 4 Λευκάδος Λευκάδας 50 Λευκάδος Μεγανησίου 6 Μεσσηνίας Δυτικής Μάνης 10 Μεσσηνίας Καλαμάτας 29 Μεσσηνίας Μεσσήνης 18 Μεσσηνίας Οιχαλίας 8 Μεσσηνίας Πύλου-Νέστορος 16 2. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
22/05/2013 - 18:53

126520 χιλιάδες αιτήσεις για 35000 θέσεις εργασίας

126520 χιλιάδες αιτήσεις για 35000 θέσεις εργασίας Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr του υπουργείου Εργασίας, τα αποτελέσματα της δράσης, «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών». Συνολικά υποβλήθηκαν 126520 αιτήσεις για συνολικά 35000 θέσεις εργασίας, ενώ η μοριοδότηση και η έκδοση των αποτελεσμάτων, έγινε μέσω πληροφοριακού συστήματος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Οι περισσότερες αιτήσεις, υποβλήθηκαν στην περιφέρεια Αττικής. Ακολουθούν οι περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Ελλάδας, ενώ τελευταία σε αριθμό αιτήσεων είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». Το πρόγραμμα θα παρακολουθήσουν 35.000 άνεργοι νέοι, ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών και αφορά, τόσο σε θεωρητική κατάρτιση, όσο και σε πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. «Πετύχαμε μέσα στις πολύ δύσκολες συγκυρίες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέοι, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από τις συνέπειες της κρίσης, να τονώσουμε το ενδιαφέρον τους για αναζήτηση μίας ευκαιρίας απασχόλησης βάση των προσωπικών τους επιλογών. Με το πρόγραμμα αυτό δίνουμε στους νέους, ένα πρώτο βήμα εισόδου στην αγορά εργασίας». Στη δήλωση αυτή προέβη μετά την ολοκλήρωση της πρώτης από τις προγραμματισμένες παρεμβάσεις του υπουργείου για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης. «Με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (voucher) βάζουμε τέλος σε παλαιότερες πρακτικές «προσέλκυσης» των ανέργων με πελατειακό τρόπο. Μέσω του πληροφοριακού συστήματος που διέτρεξε όλη τη δράση, από την ανακοίνωση της πρόσκλησης, έως τις αιτήσεις και την έκδοση των αποτελεσμάτων, που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, κατορθώσαμε να χτίσουμε ένα καινοτόμο, αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό σύστημα επιλογής ωφελουμένων», τόνισε ο υπουργός Εργασίας. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν, μόλις 24 ώρες μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων. Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων Άννα Δαλλαπόρτα, ο αριθμός των αιτήσεων για τους αποφοίτους Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έφτασε τις 76.276 και για τους αποφοίτους Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης τις 50.244.
22/05/2013 - 17:43

Έγκριση 4413 προσλήψεων σε Δήμους 2013

Έγκριση 4413 προσλήψεων σε Δήμους 2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ Προσλήψεις σε Δήμους το 2013 με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου αίρεται η απαγόρευση σύναψης συμβάσεων έργου στους δήμους και ανοίγει ο δρόμος για προσλήψεις στους Δήμους το 2013. Με αυτή τη διάταξη αυτή αναμένεται να προκηρυχθούν από τους Δήμους 4413 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέσα στο 2013.Οι προσλήψεις στους Δήμους θα γίνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μήνων Εγκρίνουμε τη σύναψη τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων δεκατριών (4413) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α' βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΝΟΜΟΣ Ο.Τ.Α. Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Δωδεκάνησου Καλυμνίων 10 Δωδεκάνησου Καρπάθου 11 Δωδεκάνησου Κάσου 8 Δωδεκάνησου Κω 58 Δωδεκάνησου Λειψών 4 Δωδεκάνησου Μεγίστης 5 Δωδεκάνησου Νισύρου 6 Δωδεκάνησου Πάτμου 4 Δωδεκάνησου Ρόδου 95 Δωδεκάνησου Σύμης 3 Δωδεκάνησου Τήλου 5 Δωδεκάνησου Χάλκης 2 Κυκλάδων Αμοργού 4 Κυκλάδων Αντιπάρου 4 Κυκλάδων Κέας 6 Κυκλάδων Κιμώλου 1 Κυκλάδων Κύθνου 6 Κυκλάδων Μήλου 9 Κυκλάδων Μυκόνου 39 Κυκλάδων Πάρου 32 Κυκλάδων Σίφνου 15 Κυκλάδων Σύρου-Ερμούπολης 7 Κυκλάδων Τήνου 22 Κυκλάδων Φολεγάνδρου 3 Λέσβου Λήμνου 26 Σάμου Ικαρίας 5 Σάμου Σάμου 43 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Αττικής Αγίας Παρασκευής 37 Αττικής Αγίου Δημητρίου 48 Αττικής Αγίων Αναργύρων-Καματερού 30 Αττικής Αλίμου 25 Αττικής Αμαρουσίου 80 Αττικής Βριλησσίων 13 Αττικής Γαλατσίου 25 Αττικής Γλυφάδας 25 Αττικής Δάφνης-Υμηττού 11 Αττικής Ελληνικού-Αργυρούπολης 30 Αττικής Ζωγράφου 43 Αττικής Ηλιουπόλεως 16 Αττικής Ιλίου 2 Αττικής Καλλιθέας 69 Αττικής Κηφισιάς 90 Αττικής Λυκόβρυσης-Πεύκης 13 Αττικής Μεταμορφώσεως 28 Αττικής Μοσχάτου-Ταύρου 40 Αττικής Νέας Ιωνίας 15 Αττικής Νέας Σμύρνης 138 Αττικής Παλαιού Φαλήρου 33 Αττικής Παττάγου-Χολαργού 30 Αττικής Πεντέλης 18 Αττικής Πετρουπόλεως 12 Αττικής Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 15 Αττικής Φιλοθέης-Ψυχικού 49 Αττικής Χαλανδρίου 61 Αττικής Αγκιστριού 4 Αττικής Αίγινας 18 Αττικής Κορυδαλλού 40 Αττικής Κυθήρων 9 Αττικής Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη 58 Αττικής Πειραιώς 215 Αττικής Περάματος 8 Αττικής Πόρου 8 Αττικής Σπετσών 4 Αττικής Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης 30 Αττικής Κρωπίας 25 Αττικής Λαυρεωτικής 21 Αττικής Μαραθώνος 25 Αττικής Μαρκόπουλου Μεσογαίας 25 Αττικής Παιανίας 16 Αττικής Παλλήνης 22 Αττικής Ραφήνας-Πικερμίου 17 Αττικής Σαρωνικού 7 Αττικής Ωρωττού 29 Αττικής Ασττροττύργου 20 Αττικής Ελευσίνας 23 Αττικής Μ άνδρας-Ειδυλλίας 70 Αττικής Μεγαρέων 25 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας Βοιωτίας Αλιάρτου 2 Βοιωτίας Τανάγρας 20 Ευβοίας Διρφύων-Μεσσαττίων 9 Ευβοίας Ερέτριας 12 Ευβοίας Καρύστου 15 Ευβοίας Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 27 Ευβοίας Σκύρου 8 Ευβοίας Χαλκιδέων 60 Ευρυτανίας Καρπενησιού 6 Καρδίτσης Παλαμά 2 Καρδίτσης Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμου Καρδίτσας και Λοιπών Δήμων 4 Λάρισας Ελασσόνας 22 Λάρισας Κιλελέρ 18 Λάρισας Λαρισαίων 134 Λάρισας Τεμπών 36 Λάρισας Τυρνάβου 44 Λάρισας Φαρσάλων 6 Μαγνησίας Αλμυρού 21 Μαγνησίας Αλοννήσου 9 Μαγνησίας Βόλου 74 Μαγνησίας Ζαγοράς-Μουρεσίου 15 Μαγνησίας Νοτίου Πηλίου 30 Μαγνησίας Ρήγα Φεραίου 25 Μαγνησίας Σκοπέλου 14 Τρικάλων Καλαμπάκας 20 Τρικάλων Πύλης 26 Τρικάλων Τρικκαίων 38 Τρικάλων Φαρκαδόνας 19 Φθιώτιδας Αμφίκλειας-Ελάτειας 1 Φθιώτιδας Δομοκού 8 Φθιώτιδας Λαμιέων 40 Φθιώτιδας Λοκρών 7 Φθιώτιδας Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου 41 Φθιώτιδας Στυλίδας 10 Φωκίδας Δωρίδος 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Ηρακλείου Αρχανών-Αστερουσίων 5 Ηρακλείου Βιάννου 8 Ηρακλείου Ηρακλείου 109 Ηρακλείου Μαλεβιζίου 10 Ηρακλείου Μινώα Πεδιάδας 26 Ηρακλείου Φαιστού 26 Ηρακλείου Σύνδεσμος - Φο.Δ.Σ.Α. Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν. Καζαντζάκη - Αρχανών - Τεμένους 4 Ρεθύμνης Αγίου Βασιλείου 6 Ρεθύμνης Αμαρίου 2 Ρεθύμνης Μυλοποτάμου 6 Ρεθύμνης Ρεθύμνης 38 Χανίων Αποκορώνου 11 Χανίων Καντάνου-Σελίνου 7 Χανίων Κισσάμου 9 Χανίων Πλατανιά 17 Χανίων Σφακίων 3 Χανίων Χανίων 33 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Θεσσαλονίκης Αμπελοκήπων-Μενεμένης 18 Θεσσαλονίκης Βόλβης 10 Θεσσαλονίκης Λαγκαδά 60 Κιλκίς Κιλκίς 20 Κιλκίς Παιονίας 39 Πέλλας Αλμωπίας 16 Πέλλας Έδεσσας 35 Πέλλας Σκύδρας 6 Πιερίας Δίου-Ολύμπου 53 Πιερίας Κατερίνης 95 Πιερίας Πύδνας-Κολινδρού 26 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου Αιτωλοακαρνανίας Άκτιου-Βόνιτσας 11 Αργολίδος Άργους-Μ υκήνων 24 Αργολίδος Ερμιονίδας 16 Αργολίδος Ναυπλιέων 15 Αρκαδίας Γορτυνίας 9 Αρκαδίας Μεγαλόπολης 5 Αρκαδίας Νότιας Κυνουρίας 6 Αρκαδίας Τρίπολης 20 Αχάί'ας Δυτικής Αχάί'ας 8 Ζακύνθου Ζακύνθου 62 Ζακύνθου Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου 10 Ηλείας Αρχαίας Ολυμπίας 8 Ηλείας Ζαχάρως 11 Ηλείας Πύργου 33 Κερκύρας Κέρκυρας 80 Κερκύρας Παξών 4 Κεφαλληνίας Ιθάκης 5 Κεφαλληνίας Κεφαλλονιάς 59 Κορινθίας Βέλου-Βόχας 5 Κορινθίας Κορινθίων 50 Κορινθίας Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων 40 Κορινθίας Νεμέας 4 Κορινθίας Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης 2 Κορινθίας Σικυωνίων 19 Λακωνίας Ανατολικής Μάνης 25 Λακωνίας Ευρώτα 7 Λακωνίας Μονεμβασιάς 20 Λακωνίας Σπάρτης 4 Λευκάδος Λευκάδας 50 Λευκάδος Μεγανησίου 6 Μεσσηνίας Δυτικής Μάνης 10 Μεσσηνίας Καλαμάτας 29 Μεσσηνίας Μεσσήνης 18 Μεσσηνίας Οιχαλίας 8 Μεσσηνίας Πύλου-Νέστορος 16 2. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.
22/05/2013 - 16:39

45 Θέσεις εργασίας Δήμος Ωραιοκαστρου

45 Θέσεις εργασίας Δήμος Ωραιοκαστρου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στην υπηρεσία καθαριότητας που εδρεύει στο Ωραιοκαστρο Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡ ΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ) 2 ΜΗΝΕΣ 30 102 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΩΡ ΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 2 ΜΗΝΕΣ 15 Κωδικός θέσης Λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 άρθρο 5 του Ν.2527/1997) 102 Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα κριτήρια της παρ. 2 άρθρο 169 Ν. 3584/2007.4. Υπεύθυνη δήλωση με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο του Δήμου Ωραιοκάστρου (Δ/νση: Κομνηνών 76, τηλ: 2313304055-4020) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κα. Ζούτσου Αθηνά και κα. Λέττα Αναστασία-Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2313304055 και 2313304020) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από την 22-05-2013 έως και 24-05-2013.
22/05/2013 - 16:20

66 Προσλήψεις στα κάμπινγκ Πρίνου Χρ. Αμμουδιάς

66 Προσλήψεις στα κάμπινγκ Πρίνου Χρ. Αμμουδιάς Η «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΑΣΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΘΑΣΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε» Ανακοινώνειότι θα προσλάβει προσωπικό για την αντιμετώπιση εποχιακών αναγκών της εταιρείας συνολικού αριθμού εξήντα έξη (66) ατόμων για τις ειδικότητες, τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ως εξής: ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΧΡΟΝΚ ΔΙΑΡΚΕ 101 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 12 (6 για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς και 6 για το κάμπινγκ του Πρίνου) Δύο μήν 102 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΣΟΥΠΕΡ-ΜΑΡΚΕΤ 6 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 103 ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΠΑΡ 5 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 104 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ 1 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 105 ΔΕ ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ-Α 1 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 106 ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 4 (2 για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς και 2 για το κάμπινγκ του Πρίνου) Δύο μήν 107 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 2 (για το κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς) Δύο μήν 108 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 35 (5 για το Σούπερ-Μάρκετ του κάμπινγκ της Χρ. Αμμου­διάς, 2 για ξαπλώστρες στο κάμπινγκ της Χρ. Αμμουδιάς και 1 για το κάμπινγκ του Πρίνου, 17 για καθαριότητα Εσωτ.-εξωτερικών χώρων στο κάμπινγκ της Χρ .Αμμουδιάς ι 10 για καθαριότητα εσωτε ρικών και εξωτερικών χώρων στο κάμπινγκ του Πρίνου. Δύο μήν ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας μας, στην Παναγία Θάσου στο κτίριο της πρώην Κοινότητας Παναγίας, από 23-05-2013 , ημέρα Πέμπτη έως και 28-05-2013 , ημέρα Τρίτη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. ολη η προκηρυξη εδω
22/05/2013 - 16:12

4 προσλήψεις Υπουργείο Πολιτισμού IB ΕΠΚΑ

4 προσλήψεις Υπουργείο Πολιτισμού IB' ΕΠΚΑ Την πρόσληψη του παρακάτω εργατοτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου, ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & έργων Τέχνης (ομάδα Β) για τη διενέργεια άμεσων σωστικών επεμβάσεων συντήρησης επιτοίχιου κονιάματος αρχαίας δεξαμενής Μία (1) Έδρα: Αρχαιολογικός χώρος Καστρίτσας Ν. Ιωαννίνων (IB' ΕΠΚΑ) Τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του έργου       Έδοα: Πέντε (5) μήνες με     Αρχαιολογικός δυνατότητα ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες επτά (7) χώρος Καστρίτσας παράτασης η     Ν. Ιωαννίνων (IB' ανανέωσης έως τη     ΕΠΚΑ) ληξη του έργου Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΌσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία ληξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, 45221 Ιωάννινα, υπόψιν κ. Ν. Κυραμάριου η κ. Α. Κάλιοση (τηλ. επικοινωνίας: 26510 01051, 26510 01053) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavqeia.qov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας (από 23-5-2013 έως 29-5-2013).  Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.   ολη η προκηρυξη εδω  
22/05/2013 - 15:58

4 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λευκάδας

4 Θέσεις εργασίας στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Λευκάδας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΝΠΔΔ «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός -Πολιτισμός - Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας» που εδρεύει στο Δήμο Λευκάδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέση ς) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Ν.Π.Δ.Δ. “Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας ” (Για την υλοποίηση της δομής «Παιδικός Σταθμός Λευκάδας) Λευκάδα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματο ς 1 102 Ν.Π.Δ.Δ. “Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας ” (Για την υλοποίηση της δομής «Παιδικός Σταθμός Βλυχού») Λευκάδα ΔΕ Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματο ς 1 103 Ν.Π.Δ.Δ. “Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός - Λευκάδα ΥΕ Καθαριστών/τριών εσωτερικών χώρων) Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, 2 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέση ς) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων Πολιτισμός - Περιβάλλον Δήμου Λευκάδας ” (Για την υλοποίηση της δομής «Παιδικός Σταθμός Λευκάδας) με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματο ς Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Λευκάδας “Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί Σταθμοί - Παιδεία - Κοινωνική Μέριμνα - Αθλητισμός - Πολιτισμός - Περιβάλλον”, Διοικητήριο Τ.Κ 31100 Λευκάδα, υπόψιν κ . Κανελλοπούλου Δέσποινας (τηλ. Επικοινωνίας: 26453 60524). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Λευκάδας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
22/05/2013 - 15:49

9 προσλήψεις ΚΔ ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου

9 προσλήψεις ΚΔ'ΕΠΚΑ Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΚΔ' ΕΠΚΑ, που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης. ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα :
22/05/2013 - 10:14

3000 προσλήψεις επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2009

3000 προσλήψεις επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2009 3000 προσλήψεις επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2009 με βάση τον κανόνα «ένας προς πέντε», θα υπάρξουν εντός του τρέχοντος έτους, από τη λίστα των 10.000 και πλέον αδιόριστων επιτυχόντων του διαγωνισμού, ανέφερε στη Βουλή ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Αντώνης Μανιτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Βασίλη Οικονόμου (ΔΗΜΑΡ). Ερωτηθείς από τον βουλευτή της ΔΗΜΑΡ, για τον αριθμό των διοριστέων επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2009 που παραμένουν αδιόριστοι, ο κος Μανιτάκης ανέφερε πως το υπουργείο δεν είναι σε θέση να τον προσδιορίσει επακριβώς, λόγω του πλήθους των φορέων που προβαίνουν σε προσλήψεις. Παρά ταύτα, «έχουμε ζητήσει από τους φορείς να ενημερώνουν το υπουργείο για το πόσοι διορίζοντα κάθε χρόνο». Σε κάθε περίπτωση, «εκείνοι που αναμένουν τον διορισμό τους είναι πάνω από 10.000. Υπάρχει ο κανόνας του «ένας προς πέντε» (σ.σ. ένας διορισμός έναντι πέντε αποχωρήσεων), καθώς και η υποχρέωση που έχουμε αναλάβει για μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 150.000 μέχρι το 2015» ανέφερε ο υπουργός. «Ήδη βρισκόμαστε στο όριο του αριθμού αυτού, αλλά υπάρχει και ο περιορισμός των πιστώσεων που μας εμποδίζει να πληρώσουμε τα κενά που διαπιστώνονται από τις αξιολογήσεις...». Ο κος Μανιτάκης έσπευσε πάντως να διαβεβαιώσει, πως «η σειρά επιτυχίας τηρείται αυστηρώς ανάλογα με τον φορέα όπου έχουν επιτύχει οι διοριστέοι». Ο Β. Οικονόμου, επεσήμανε από πλευράς του πως με βάση την αναλογία «ένας προς επτά» που τηρείται σήμερα, σε μια σειρά από φορείς οι επιτυχόντες δεν θα διοριστούν ποτέ, λόγω λήξης ισχύος των διαγωνισμών. «Αφού το κράτος δεν έχει λεφτά να τους προσλάβει και ήταν δέσμιο διεθνών συμβάσεων, γιατί έβγαλε 725 θέσεις προκήρυξης για την Πυροσβεστική, και σήμερα λέει πως δεν έχει λεφτά;» σχολίασε ο βουλευτής. «Μήπως πρέπει να πούμε στο κάθε παιδί πως τζάμπα περιμένει; Άμα του το πούμε όμως, θα υπάρχουν βαρύτατες ευθύνες σε κείνους που προκήρυξαν τους διαγωνισμούς. Ακόμα και με την αναλογία 1/1 το 2015, οι επιτυχόντες στην Πυροσβεστική δεν θα διοριστούν, καθώς ο διαγωνισμός έχει ισχύ διετίας». «Το θέμα των διοριστέων ήταν για μας πρώτη φροντίδα και έγνοια» απάντησε ο κος Μανιτάκης, γιατί «πρώτοι που έχουν δικαίωμα στην εργασία και αξίωση για κατάληψη θέσης στο Δημόσιο, είναι οι διοριστέοι που περιμένουν τόσο καιρό να δικαιωθούν». «Πετύχαμε, ώστε για κάθε έναν που απολύεται για συγκεκριμένους λόγους, να προσλαμβάνεται και ένας από τον κατάλογο του ΑΣΕΠ, πέρα από τον περιορισμό του 1/5 και τους άλλους δημοσιονομικούς περιορισμούς» ανέφερε ο κος Μανιτάκης. «Αν καταφέρουμε να απαλλάξουμε το Δημόσιο από εκείνους που δεν έχουν τα προσόντα, αυτούς που έχουν χρησιμοποιήσει δόλια μέσα και έχουν παραβεί το νόμο, εκείνους που είναι υπόλογοι πειθαρχικά και δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, τότε θα είμαστε σε θέση να προσλάβουμε τον αντίστοιχο αριθμό που παραμένει. Θα κάνουμε ό,τι δυνατόν, ώστε εντός του 2014 να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε εκείνοι που αναμένουν με τόση καρτερικότητα, να δικαιωθούν. Και η προσπάθεια για ποιοτική αξιοποίηση και ανανέωση του προσωπικού, η χαλάρωση της αναλογίας 1/1 και η βελτίωση των δημοσιονομικών, θα μας επιτρέψει να απαλύνουμε την κοινωνική αυτή αδικία» κατέληξε ο υπουργός.
21/05/2013 - 15:28

136 προσλήψεις στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων

136 προσλήψεις στις κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων Ο Δήμος Αθηναίων κάθε ενδιαφερόμενο που έχει τα παρακάτω προσόντα και ιδιότητες να προσφέρει οικειοθελώς τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό έργο που επιτελείται κατά την φιλοξενία παιδιών σας Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα Αττικής, για ης εξής κατ’ αριθμόν ατόμων θέσεις: ΘΕΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ή ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 1 Εν ενεργεία ή μη εκπαιδευτικός καθώς και πτυχιούχος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της Αλλοδαπής, ή πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. από 26/06/2013 έως 31/08/2013 ΒΟΗΘΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 1 Εν ενεργεία ή μη εκπαιδευτικοί καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της Αλλοδαπής, ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. από 26/06/2013 έως 31/08/2013 ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 4 Εν ενεργεία ή μη εκπαιδευτικοί καθώς και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών της Αλλοδαπής, ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. από 26/06/2013 έως 31/08/2013 ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΕΣ - ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΙΣΣΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ (ηλικίας 18-30 ετών) 20 Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ή πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισοτίμων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ή φοιτητές των ως άνω αναφερομένων σχολών. από 26/06/2013 έως 31/08/2013 ΟΜΑΔΑΡΧΙΣΣΕΣ (ηλικίας 18-22 ετών και εν ελλείψει αυτών ηλικίας 16-22 ετών) 110 Απολυτήριο Τρίτης Γυμνασίου τουλάχιστον. από 27/06/2013 έως 31/08/2013 Ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε κατασκηνώσεις, θα συνεκτιμηθεί. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν σωματική και ψυχική υγεία, αποδεικνυόμενα από σχετικό πιστοποιητικό Υγείας.Η αποζημίωση για την εθελοντική κοινωνική, εκπαιδευτική και ψυχαγωγική προσφορά των ως άνω στελεχών θα καθοριστεί για κάθε κατασκηνωτική περίοδο με Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση που δεν γίνει εφικτή η έκδοση της ως άνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όσοι προσφέρουν οικειοθελώς τις υπηρεσίες τους, ουδεμία οικονομική απαίτηση για τον λόγο αυτό θα έχουν από το Δήμο Αθηναίων. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν έντυπη αίτηση (που διανέμεται στο δημοτικό κατάστημα της οδού Λιοσίων 22, 2°s όροφος, Τμήμα Πρωτοκόλλου - Διεκπεραίωσης και Αρχείου όπου και θα την καταθέσουν) εντός προθεσμίας, ήτοι για χρονικό διάστημα από 22/05/2013 έως και 31/05/2013. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται με την αίτησή τους να συνυποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού. Σε κάθε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει στη φωτοτυπία του τίτλου να περιλαμβάνεται και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό. 3. Βεβαίωση φοίτησης για υποψηφίους που είναι φοιτητές. 4. Βεβαίωση της οικείας προϊσταμένης αρχής Α' θμιας ή Β' θμιας εκπαίδευσης για τους εν ευεργεία εκπαιδευτικούς όπου θ’ αναφέρεται ο χρόνος διορισμού των και της πραγματικής υπηρεσίας των. 5. Πιστοποιητικό γέννησης ή οικογενειακής κατάστασης Όποιοι υποψήφιοι έχουν ανήλικα τέκνα, αντί του πιστοποιητικού γέννησης, και προκειμένου να συνεκτιμηθεί η ιδιότητά τους αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, αντί του πιστοποιητικού γέννησης, και προκειμένου να συνεκτιμηθεί η ιδιότητά τους αυτή, θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό της οικογενειακής τους κατάστασης Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (άρθρο 6, παρ. 2, Ν. 3454/ 06). 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (για ενήλικες υποψηφίους) ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα: α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση. 7. Βεβαίωση προηγούμενης απασχόλησης σε Κατασκηνώσεις δημοσίου, ιδιωτικού ή μη κερδοσκοπικού φορέα (μόνο για υποψηφίους θέσεων αρχηγού, βοηθού αρχηγού και υπαρχηγού). 8. Υποβολή ολοκληρωμένου προγράμματος απασχόλησης των παιδιών (μόνο για υποψηφίους θέσεων αρχηγού, βοηθού αρχηγού και υπαρχηγού). 9. Σε περίπτωση ανεργίας ενός ή και των δύο γονέων των υποψηφίων απαιτείται προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του Ο.Α.Ε.Δ.(όχι φωτοτυπία κάρτας ανεργίας ). ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ότι: (α) Οι υποψήφιοι των τριών (3) πρώτων κατηγοριών εφόσον επιθυμούν, δύναται να δηλώσουν κατά προτεραιότητα την προτίμησή τους και για τις τρεις θέσεις, ήτοι του αρχηγού, του βοηθού αρχηγού και του υπαρχηγού κατασκήνωσης.(β) Η επιλογή των ενδιαφερομένων θα διενεργηθεί κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων και ύστερα από συνέντευξη που θα παραχωρήσουν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης βάσει των στοιχείων των δικαιολογητικών που θα κατατεθούν και της εν γένει παρουσίας των.
21/05/2013 - 13:08

Νεες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό απο το ΑΣΕΠ

Νεες θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό απο το ΑΣΕΠ Στην έγκριση νέων ανακοινώσεων-επαναπροκηρύξεων για θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο πολιτισμό και συγκεκριμένα για φυλακτικό προσωπικό που έμειναν κενές, θα προχωρήσει το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» στον τομέα του πολιτισμού. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ, για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, και μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού (Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού). Το ΑΣΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει και πάλι την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, εκπόνησε νέο υπόδειγμα ανακοίνωσης (πρόσκλησης-ενημέρωσης δικαιούχου προς τους δυνητικά ωφελούμενους), το οποίο απευθύνεται στους δικαιούχους φορείς και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την σύνταξη της ανακοίνωσης και την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (κανόνες δημοσιότητας, προθεσμίες, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, κατάταξη υποψηφίων, ανάρτηση πινάκων, αποστολή πινάκων κατάταξης και αιτήσεων ενισταμένων στο ΑΣΕΠ κ.λπ.). Oι θέσεις εργασίας κοινωφελους εργασίας στον πολιτισμό θα αναρτούνται εδώ
21/05/2013 - 12:38

Προκήρυξη για 53 επικουρικούς γιατρούς

Προκήρυξη για 53 επικουρικούς γιατρούς Προκήρυξη για 53 επικουρικούς γιατρούς, απευθύνει το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να στελεχώσει νησιωτικές περιοχές. Με απόφαση του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου, προκηρύχθηκαν πενήντα τρεις θέσεις επικουρικών ιατρών για την ενίσχυση του επιστημονικού προσωπικού -κατά κύριο λόγο- των νοσοκομειακών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδας, πέραν των 405 θέσεων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Οι επικουρικοί ιατροί θα εργαστούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, δωδεκάμηνης διάρκειας, ενώ η επιλογή τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω των προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι συνεχίζεται απρόσκοπτα η στελέχωση των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας, και «προς την ίδια κατεύθυνση, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί η υλοποίηση του σχεδιασμού ενίσχυσης των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας και των νοσηλευτικών μονάδων της νησιωτικής Ελλάδος».
21/05/2013 - 10:24

35 προσλήψεις στον Δήμου Διονύσου

35 προσλήψεις στον Δήμου Διονύσου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (35) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Διονύσου, που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Διονύσου (Υπηρεσία Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού) Άγιος Στέφανος ΔΕ29 Οδηγών απορριμματοφόρων (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 3 102 Δήμος Διονύσου (Υπηρεσία Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού) Άγιος Στέφανος ΔΕ29 Οδηγών απορριμματοφόρων (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 4 103 Δήμος Διονύσου (Υπηρεσία Καθαριότητας- Ηλεκτροφωτισμού) Άγιος Στέφανος ΥΕ16 Εργάτες καθαριότητας 8 μήνες 28 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος & Αθ. Διάκου 1, Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο, υπόψιν κας Λεκαράκου Γεωργίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132030600) Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Διονύσου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
20/05/2013 - 20:42

Πρόσληψη για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ζωγράφου

Πρόσληψη για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Ζωγράφου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ανέργου έως 30 ετών για την απασχόληση του στην κάτωθι Κοινωνική Δομή στα πλαίσια ένταξης του ανωτέρω έργου/ υποέργου στην περιοχή των Δήμων Ζωγράφου και Καισαριανής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνέχεια: 1. Συνοπτική περιγραφή της εν λόγω Κοινωνικής Δομής - Κοινωνικό Φαρμακείο: δομή που παρέχει σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία εξασφαλίζει μέσω συγκεκριμένων συνεργασιών με σχετικούς τοπικούς φορείς. Λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00. Παράλληλα, μέσω της ανωτέρω Κοινωνικής Δομής παρέχονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.Το διάστημα απασχόλησης της ανωτέρω ειδικότητας θα είναι μέχρι τις 18/12/2014. 4. Δικαιολογητικά συμμετοχής: 1) Αίτηση Συμμετοχής με μία (1) Φωτογραφία στην πρώτη σελίδα, 2) Βιογραφικό σημείωμα, 3) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Άδειας παραμονής, 4) Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών & άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται), 5) Επικυρωμένο αντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία αίτησης στο Δικαιούχο, 6) Εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2012 ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, 8) Σχετικά αποδεικτικά/ βεβαιώσεις ένταξης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, 9) Βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, 10) Σχετικά αποδεικτικά/ βεβαιώσεις συμμετοχής σε δράσεις εθελοντισμού, 11) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι ο υποψήφιος είναι άνεργος και ότι δεν έχει κάνει Έναρξη Επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 5. Τόπος και καταληκτικός χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής Στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι/ες δύνανται να απευθύνονται στο Δικαιούχο-Φορέα Υλοποίησης της Πράξης στην εξής διεύθυνση: Τηλεφωνικό Κέντρο Γραφείων Έδρας Δικαιούχου Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»: 210-3625300Έδρα Δικαιούχου Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»: Κανάρη 20 – Τ.Κ. 10674 Αθήνα, τηλ.: 210-3625300, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες: 10:00π.μ. – 14:00μ.μ. Χρόνος υποβολής αιτήσεων: 15/05/2013 - 29/05/2013 6.Διαδικασία Ενστάσεων Μετά τη δημοσίευση του πρακτικού επιλογής και των συνημμένων πινάκων κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα (επιλεγέντες, επιλαχόντες και απορριφθέντες), μπορούν να υποβληθούν ενστάσεις επί των πινάκων αυτών στην προαναφερόμενη Δομή Στήριξης του Δικαιούχου Φορέα, εντός 3 ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανακοίνωσής τους, εγγράφως. Μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων καταρτίζονται οι οριστικοί πίνακες των επιλεγέντων και των απορριφθέντων υποψηφίων, οι οποίοι θα δημοσιοποιηθούν από τον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.». Οι αιτηθέντες υποψήφιοι θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση της επιλογής τους ή μη αντίστοιχα, με μόνη τη δημοσιοποίηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους του Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.». ολη η ανακοινωση εδω

Η Επικαιρότητα Τώρα