ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

20/06/2013 - 16:00

Λιμενικό προκήρυξη 2013 τις επόμενες ημέρες

Λιμενικό προκήρυξη 2013 για 250 προσλήψεις τις επόμενες ημέρες Προκήρυξη απο το Λιμενικό που θα προκυρήσσει τον διαγωνισμό για προσλήψεις στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή θα προκηρύξει σε λίγες ημέρες το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου . Συγκεκριμένα, το Λιμενικό θα ανακοινώσει με προκήρυξη του διαγωνισμό για προσλήψεις 250 ατόμων σε όλες τις βαθμίδες, για το έτος 2013. Το dikaiologitika.gr θα σας ενημερώσει αμέσως όταν εκδοθεί η προκήρυξη για το Λιμενικό 2013 αλλά και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και απαιτούμενα προσόντα.
20/06/2013 - 15:43

61 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Χαλανδρίου

61 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Χαλανδρίου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλανδρίου που εδρεύει στο Χαλάνδρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δ/νση Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχ/σης Απ/των & Αν/σης) Χαλάνδρι ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 7 102 Δ/νση Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχ/σης Απ/των & Αν/σης) Χαλάνδρι ΔΕ Οδηγών Φορτηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 6 103 Δ/νση Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχ/σης Απ/των & Αν/σης) Χαλάνδρι ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 8 1 104 Δ/νση Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχ/σης Απ/των & Αν/σης) Χαλάνδρι ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Σάρωθρο) 8 1 105 Δ/νση Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχ/σης Απ/των & Αν/σης) Χαλάνδρι ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Πλυντήριο Κάδων) 8 1 106 Δ/νση Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχ/σης Απ/των & Αν/σης) Χαλάνδρι ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 8 40 107 Δ/νση Περιβάλλοντος (Τμήμα Διαχ/σης Απ/των & Αν/σης) Χαλάνδρι ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου (καθαριότητα, ταφές, εκταφές) 8 5 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, ΤΚ 152 34, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Διαχείρισης Ιδ. Δικαίου Προσωπικού, υπ' όψιν: Μ. Γιαννακοπούλου, Ε. Κορομάντζου (τηλ. επικοινωνίας: 2132023870-865). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Χαλανδρίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
20/06/2013 - 11:58

75 Προσλήψεις στην ΕΒΖ Σερρών

75 Προσλήψεις στην ΕΒΖ Σερρών Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., που εδρεύει στο Δήμο Σερρών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. Πίνακα Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 411 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 5 1 412 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΤΕ/ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ -ΘΕΡΜΑΣΤΗΣ ΛΕΒΗΤΩΝ 3 5 413 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΤΕ/ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ -ΒΟΗΘΟΣ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ 5 4 414 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΤΕ/ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 3 5 415 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΤΕ/ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΤΗΣ/ ΔΕ ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΗΣ 3 4 416 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 6 1 417 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΜΑΣ 6 1 418 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών Δ.Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ 3 4 419 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 3 5 420 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ -ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ-ΛΗΤΗΣ 3 2 421 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ -ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ 3 4 422 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕ-ΧΝΙΤΗΣ - ΗΛΕΚΤΡΟ- ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ 3 3 423 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 3 1 424 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ -ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΞΗΡΑΣ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ 3 3 425 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 3 1 426 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣ ΘΕΡΜΟΔΟΜΟΣ 3 2 427 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ 3 1 428 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3 2 429 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ 3 2 430 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΜΟΝΩΤΗΣ 4 4 431 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΥ 3 1 432 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ-ΧΕΙ- ΡΙΣΤΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΤΕΥΤΛΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ 3 3 433 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ -ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΣΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΤΟΥ 3 2 434 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ -ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΕΣΩΝ -ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ PELLETS 3 3 435 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ- ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΚΑΜΙΝΟΥ 3 3 436 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ 3 2 437 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ -ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΩΝ 3 2 438 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ -ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΙΛΤΡΩΝ 3 3 439 Εργοστάσιο Σερρών της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Δήμος Σερρών ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ -ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΥΜΟΥ 3 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. - Εργοστάσιο Σερρών - 3ο χιλιόμετρο οδού Σερρών Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κ. Κλεοπάτρας Κοτζάογλου (τηλ. επικοινωνίας: 23210-90360). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η προκηρυξη εδω
20/06/2013 - 11:47

25 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Μεγαρέων

25 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Μεγαρέων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εικοσιπέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεγαρέων, που εδρεύει στα Μέγαρα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Μεγαρέων Μέγαρα ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 1 102 Δήμος Μεγαρέων Μέγαρα ΔΕ Οδηγών (Απορριμματοφόρων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 4 103 Δήμος Μεγαρέων Μέγαρα ΥΕ Εργατών (Καθαριότητας) 8 μήνες 20 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας , οδός Χρ. Μωραϊτου & Γ. Μαυρουκάκη και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, ( υπολογιζόμενες ημερολογιακά ) που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (§ 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994). ολη η προκηρυξη εδω
20/06/2013 - 10:58

Σε ποιους δήμους θα γίνουν εποχικές προσλήψεις το 2013

Σε ποιους δήμους θα γίνουν εποχικές προσλήψεις το 2013 Με απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών, Αντώνης Μανιτάκης και Ευριπίδης Στυλιανίδης αντίστοιχα, επιβεβαιώνεται ότι τα αιτήματα για 153 εποχικές προσλήψεις σε δήμους καλύπτουν εποχικές ανάγκες και ανοίγει ο δρόμος για τις προσλήψεις . Η απόφαση ορίζει ότι οι κατωτέρω περιγραφόμενες ανάγκες των ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και την πυρασφάλεια είναι εποχικές, κατά την έννοια των κειμένων διατάξεων.Η απόφαση καθορίζει, για το έτος 2013, τον αριθμό κατά κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί: ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΤΑ Α' ΒΑΘΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΙΔΟΧ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Δωδεκανήσου Κω Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 6 μήνες 6 Κυκλάδων Αντιπάρου Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2 μήνες 1 Κυκλάδων Πάρου Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 7 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΔΟΧ Αττικής Αγίας Παρασκευής Δήμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 4 μήνες 8 Αττικής Ελληνικού Αργυρούπολης Δήμος ΥΕ ΠΥΡΟΦΥΛΑΚΩΝ 4 μήνες 5 Αττικής Ελληνικού Αργυρούπολης Δήμος ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ 4 μήνες 1 Αττικής Ελληνικού Αργυρούπολης Δήμος ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ) 4 μήνες 4 Αττικής Μαραθώνος Δήμος ΔΕ ναυαγοσωστων 3 μήνες 15 Αττικής Ραφήνας-Πικερμίου Δήμος ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ πυροπροστασίας 4 μήνες 5 Αττικής Ραφήνας-Πικερμίου Δήμος ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 4 μήνες 5 Αττικής Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 5 μήνες 26 Αττικής Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ΔΕ χειριστων μηχανήματος εργου -φορτωτη σκαπτικου (jcb) 5 μήνες 1 Αττικής Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας υε εργατων γενικων ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 μήνες 8 Αττικής Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας ΔΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ 5 μήνες 3 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΔΟΧ Λάρισας Τεμπών Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 3 Μαγνησίας Αλμυρού Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 2 μήνες 1 Μαγνησίας Ζαγοράς-Μουρεσίου Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 6 Μαγνησίας Ρήγα Φεραίου Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 1 Φωκίδας Δωρίδος Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 7 Φωκίδας Δωρίδος Δήμος ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 3 μήνες 5 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΙΔΟΧ Ζακύνθου Ζακύνθου Δήμος Π Ε εν ελλείψει te εν ελλείψει ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 10 Λευκάδος Λευκάδος Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 9 Μεσσηνίας Δυτικής Μάνης Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 2 Μεσσηνίας Καλαμάτας Δήμος Π Ε εν ελλείψει te εν ελλείψει ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 3 μήνες 10 Μεσσηνίας Μεσσήνης Δήμος ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ 4 μήνες 1 ΣΥΝΟΛΟ 150 ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΝΠΙΔ Α'ΒΑΟΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΟΤΑ ΦΟΡΕΑΣ/ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΙΔΟΧ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Κυκλάδων Αντιπάρου "Κοινωφελής Επιχείρηση" ΔΕ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ 5 μήνες 1 Κυκλάδων Αντιπάρου "Κοινωφελής Επιχείρηση" ΔΕ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 μήνες 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ελλαδασ & ιονιου ΙΔΟΧ Λακωνίας Μονεμβασιάς Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας και Περιβάλλοντος δε ναυαγοσώστες 3 μήνες 1 ΣΥΝΟΛΟ 3 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 153
20/06/2013 - 10:11

11 Θέσεις εργασίας Οδικός Άξονας Σπάτων - Λούτσας

11 Θέσεις εργασίας Οδικός Άξονας Σπάτων - Λούτσας Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων και για χρονικό διάστημα (1>5) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου , ως εξής: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΠΕ) Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Εργων Τέχνης ή ελλείψει αυτών (ΤΕ) Συντηρητές Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης 1 Οδικός Άξονας Σπάτων - Λούτσας 2 (ΥΕ) Ειδικευμένοι Εργάτες (για ανασκαφικές εργασίες) 10 Οδικός Άξονας Σπάτων - Λούτσας Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων), στα γραφεία της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741, υπόψιν κ. Αρμακόλλα Γεωργίου (Τηλ. Επικοινωνίας 210.3240563, εσωτ.110), εντός προθεσμίας (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. ihttp: / /www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 21.6.2013 έως και 28.6.2013). ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει: α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους της Ε.Ε.Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (Ν.2413/96 αρθ. 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: i) ΥΠΕΠΘ Ανδ.Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15180 Αθήνα, τηλ. 210.3443384 και ii) Καραμαούνα 1, Πλ.Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310459101, των κατωτέρω επιπέδων: Α' ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ). Γ' ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μη Διοικητικού Προσωπικού και για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Διοικητικού Προσωπικού.Επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310.997571-72-76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας. Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της Ελληνικής Γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ιμβρο και Τένεδο. β) να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών γ) να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τής ειδικότητας που επιλέγουν δ) να μην έχουν κώλυμα κατά το αρθ. 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Ε§αίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 αρθ. 4 παρ.6). ΕΜΠΕΙΡΙΑ Βαθμολογούμενη εμπειρία υποψηφίων κατηγοριών ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-ΥΕ Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις κατηγορίες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στην διαδικασία επιλογής. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΠΕ) Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης> Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.> Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.> Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή.Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με αυτή. Ελλείψει αυτών δύναται να προσληφθούν: (ΤΕ) Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης> Πτυχίο ΤΕΙ, Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής, lis κατεύθυνσης - Συντήρησης Αρχαιολογικών & Ιστορικών Αντικειμένων(πρώην ομάδας Α': πέτρα, μέταλλο, γυαλί, οργανικά υλικά, ψηφιδωτό, ύφασμα, έργα πλαστικής) ή ισότιμο της αλλοδαπής.> Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.> Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6μηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (όπως ορίζεται στο παράρτημα του ΑΣΕΠ και αφορά το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων).Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 60% δεν καλυφθούν από υποψηφίους με εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς αυτή.Σε περίπτωση που οι θέσεις της ποσόστωσης 40% δεν καλυφθούν από υποψηφίους χωρίς εμπειρία τότε οι υπολειπόμενες θέσεις θα καλυφθούν από υποψηφίους με αυτή. (ΥΕ) Ειδικευμένοι Εργάτες (για ανασκαφικές εργασίες)> Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου), ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν.Δ 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του αρθ.1 του ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.> Αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον 6 μηνών) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (αφορά στο 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων εφόσον βεβαίως υπάρξουν και υποψήφιοι με εξειδίκευση χωρίς εμπειρία). Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με το προσόν του απολυτηρίου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιλεγούν και υποψήφιοι χωρίς τίτλους σπουδών, αλλά με συναφή εμπειρία. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Η διαδικασία της πρόσληψης είναι η προβλεπόμενη στο αρθ. 81 του Ν. 1958/91 σε συνδυασμό με το Π.Δ. 99/92 και το αρθ. 1 παρ. 2 περ. η του Ν.3812/28.12.09, όπως ισχύουν.Το 60% των προκηρυσσόμενων θέσεων, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα καλυφθεί από υποψηφίους που έχουν εξειδικευμένη και συναφή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση και το 40% θα καλυφθεί από υποψηφίους χωρίς εμπειρία αλλά με εξειδίκευση η οποία πρέπει απαραίτητα να προκύπτει από τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών.Για την κατανομή των προκηρυσσόμενων θέσεων λαμβάνεται υπόψη ότι για κλάσμα μισής μονάδας και πάνω, διατίθεται μια θέση στην κατηγορία όσων έχουν εμπειρία. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Λόγω των υψηλών απαιτήσεων εκτέλεσης των εργασιών, για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης Μνημείων Αρχαιολογικών Χώρων και των εκτελούμενων έργων Μουσείων με ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης, θα εφαρμοσθούν τα κριτήρια και η αντίστοιχη μοριοδότηση του αρθ. 18 του Ν.2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 6 του Ν.3812/2009. Ειδικότερα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα κατατάσσονται κατά κλάδο και ειδικότητα, κατά φθίνουσα σειρά μορίων, με βάση την βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα βαθμολογικά κριτήρια.Η κατάταξη υποψηφίων του εξειδικευμένου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, το οποίο έχει εργασιακή εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση κάτω των έξι (6) μηνών, γίνεται σε πίνακα σύμφωνα με τα λοιπά βαθμολογούμενα κριτήρια κατά κλάδο και ειδικότητα μόνο εφόσον η ε§ετδίκευση προκύπτει από τον τίτλο σπουδών, (π.χ. για τους Μηχανικούς τίτλο σπουδών που να αποδεικνύει την εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων, για τους εργατοτεχνίτες και ειδικευμένους εργάτες εξειδικευμένο τίτλο κατέχουν οι απόφοιτοι της σχολής Μαρμαροτεχνιτών Πανόρμου Τήνου). ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Για τις κατηγορίες ΠΕ & ΤΕ: α) Ο βασικός τίτλος σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία, πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 110. β) Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: τετρακόσιες (400) μονάδες. γ) Διδακτορικό δίπλωμ,α σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: διακόσιες (200) μονάδες. δ) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: διακόσιες (200) μονάδες. ε) Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο της θέσης: εκατό (100) μονάδες. στ) Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής: Άριστη γνώση - 70 μονάδες Πολύ καλή γνώση - 50 μονάδες Καλή γνώση - 30 μονάδες Για τον υποψήφιο που γνωρίζει περισσότερες ξένες γλώσσες, η βαθμολογία είναι αθροιστική. ζ) Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη: εκατόν πενήντα (150) μονάδες. η) Η συναφής εμ,ττειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι (60) μήνες. Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, μοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των μορίων, που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο. Για την κατηγορία ΥΕ: α) Η συναφής εμ,ττειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι 60 μήνες. β) Ο αριθμός των ανήλικων τέκνων βαθμολογείται με εκατό (100) μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα ανήλικα τέκνα και διακόσιες (200) μονάδες για κάθε ένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα. γ) Ο χρόνος ανεργίας για κάθε εξάμηνο ανεργίας και έως οκτώ συνολικά βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες. δ) Αν ο υποψήφιος είναι τέκνο πολύτεκνης οικογένειας βαθμολογείται με τριακόσιες (300) μονάδες. ε) Η ηλικία των υποψηφίων βαθμολογείται ως εξής: Για ηλικία έως 24 ετών - (50) μονάδεςΓια ηλικία άνω των 24 ετών και έως 30 ετών - (75) μονάδεςΓια ηλικία άνω των 30 ετών - (0) μονάδες ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Ο υποψήφιος μαζί με την αίτηση του πρέπει να υποβάλει υποχρεωτικά: α) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών του και των βαθμολογούμενων τίτλων του, συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τα ειδικά προσόντα όπως αναφέρονται και στην παρούσα προκήρυξη πρόσληψης. Σε περίπτωση που οι τίτλοι έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας γ) Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8, παρ. 4, του Ν. 1599/86,«Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών»[Με ατομική ευθύνη του υποψήφιου και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του αρθ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος, βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»,] δηλώνει ότι:1) όλα τα στοιχεία της αίτησής του είναι απολύτως ακριβή και αληθή και κατέχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα για την προκηρυσσόμενη θέση, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην υποβαλλόμενη αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας να γνωρίζει ότι θα έχει τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.2) Έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχει (με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το αρθ.8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γεννετήσιας ζωής, β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.3) Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από το κώλυμα όσοι έχουν εκτίσει την ποινή ή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που του έχουν επιβληθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους (αρθ.4 παρ. 6 Ν.2207/1994). δ) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας απαιτείται η προσκόμιση: Για μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα:> Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. > Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, χωριστή από την αίτηση, κατά το αρθ.8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.> Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια, το αντικείμενο απασχόλησης και ο αριθμός των ημερομισθίων.> Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να προσκομίσουν και βεβαίωση του εργοδότη από την οποία να προκύπτει η ειδικότητα πρόσληψης, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο απασχόλησης. Γτα τους ελεύθερους επαγγελματίες:> Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια ασφάλισης.> Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου χωριστή από την αίτηση, κατά το αρθ. 8 του Ν. 1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.> Υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την ανακοίνωση πρέπει να είναι επικυρωμένοι και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα. Επίσης θα πρέπει να συνοδεύονται και από πρά§η αναγνώρισης από το Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί των πινάκων κατάταξης και πρόσληψης, στα Γραφεία της Β' Ε.Π.Κ.Α, σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει με την πάροδο δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση των πινάκων. Για την υποβολή της ένστασης απαιτείται η καταβολή παράβολου στο Δημόσιο Ταμείο αξίας πενήντα (50) ευρώ. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών.Αν η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή τότε το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. Σε περίπτωση δικαίωσης ενστάσεων ή μείωσης των μορίων των επιτυχόντων για οποιονδήποτε λόγο, η αντικατάσταση των υποψηφίων γίνεται με τους πρώτους επιλαχόντες κατά σειρά μορίων στη συγκεκριμένη κατηγορία.Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την αριθ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η Υπηρεσία θα παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος). ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ Η δτάρκετα της απασχόλησης του προσωπικού που θα προσληφθεί ορίζεται σε (1,5) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.Η απασχόληση θα είναι πενθήμερη και δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα.Η δαπάνη μισθοδοσίας των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τον Κωδ. ΣΑ ΕΠ0858 Κωδ. Πράξης ΣΑ 2010ΕΠ08580069 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.Το αντίγραφο ποινικού μητρώου και το πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία.Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της Β' Ε.Π.Κ.Α στις 20.6.2013 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://et.diavgeia.gov.gr/f/yppot) και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http:/ /www.yppo.gr). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
20/06/2013 - 09:55

12 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ ΔΥΣ Αττικής

12 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ ΔΥΣ Αττικής Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης που εδρεύει στην Αθήνα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 561 Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης Αθήνα ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 8 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 562 Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης Αθήνα ΤΕ Διοικητικών Τεχνολόγων Λογιστικής 8 1 563 Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης Αθήνα ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 8 1 564 Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης Αθήνα ΔΕ Τεχνιτών Σιδηρουργών 8 1 565 Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης Αθήνα ΥΕ Φυλάκων 8 8 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καποδιστρίου 27, Τ.Κ. 104 32 -Αθήνα απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Υπηρεσιών Στέγασης υπόψιν κας Κολιοπούλου Χαριτίνης (τηλ. επικοινωνίας: 210 -5220591). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ (www.dei.com.gr) γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ). Αιτήσεις από 21.6.2013 έως και 1.7.2013 ολη η προκηρυξη εδω
19/06/2013 - 19:58

153 προσλήψεις σε δήμους με σύμβαση αορίστου χρόνου

153 προσλήψεις σε δήμους με σύμβαση αορίστου χρόνου Με απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών, Αντώνης Μανιτάκης και Ευριπίδης Στυλιανίδης αντίστοιχα, επιβεβαιώνεται ότι τα αιτήματα για 153 προσλήψεις σε δήμους καλύπτουν εποχικές ανάγκες και ανοίγει ο δρόμος για τις προσλήψεις . Όπως σημειώνεται στην απόφαση, «οι περιγραφόμενες ανάγκες των ΟΤΑ α' βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών για τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών και την πυρασφάλεια είναι εποχικές, κατά την έννοια των κείμενων διατάξεων». Προστίθεται ότι οι προσλήψεις στους δήμους θα γίνουν με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
19/06/2013 - 17:48

8 Θέσεις εργασίας Δήμος Δυτικής Αχαΐας

8 Θέσεις εργασίας Δήμος Δυτικής Αχαΐας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, που εδρεύει στην Κάτω Αχαΐα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 116 Δήμος Δυτικής Αχαΐας Κάτω Αχαΐα ΥΕ Εργατών καθαριότητας 8 μήνες 4 124 Δήμος Δυτικής Αχαΐας Κάτω Αχαΐα ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 2 129 Δήμος Δυτικής Αχαΐας Κάτω Αχαΐα ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 2 Προθεσμία Υποβολής αιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, στο Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου που βρίσκεται στην Πλατεία Δημοκρατίας στην Κάτω Αχαία, υπεύθυνη υπάλληλος Σοφία Κούφη του Δημητρίου, (τηλ. επικοινωνίας: 26930-22115) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Δυτικής Αχαίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες (παρ. 10 άρθρο 21 του Ν.2190/1994). ολη η προκηρυξη εδω
19/06/2013 - 16:02

Θέσεις εργασίας στη Γαλλία σε Έλληνες γιατρούς

Θέσεις εργασίας στη Γαλλία σε Έλληνες γιατρούς Ευκαιρίες απασχόλησης σε Έλληνες γιατρούς κάθε ειδικότητας προσφέρει ο όμιλος Vitalia ο οποίος διαθέτει 48 κλινικές σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας και απασχολεί συνολικά 2000 ειδικούς γιατρούς. Ήδη κάποιοι Έλληνες γιατροί έχουν βρει απασχόληση σε κλινικές του ομίλου και δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις συνθήκες και το περιβάλλον εργασίας στη Γαλλία, ενώ άλλοι 25 γιατροί εκδήλωσαν ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν τη σημερινή ενημερωτική εκδήλωση του ομίλου στη Θεσσαλονίκη. Η διευθύντρια των ιατρικών υπηρεσιών του ομίλου Vitalia, Συλβί Σαρλέ (Sylvie Charlet) ανέφερε ότι κάθε χρόνο αδειάζουν 100 θέσεις στις κλινικές του ομίλου λόγω συνταξιοδότησης των γιατρών. “Στη Γαλλία ο αριθμός των γιατρών που συνταξιοδοτούνται είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των γιατρών που ειδικεύονται, γιατί υπήρχε περιορισμός των θέσεων ειδίκευσης. Αυτό έχει ως συνέπεια την έλλειψη ειδικευμένων γιατρών” εξήγησε η κ Σαρλέ. Ο όμιλος παρέχει στους Έλληνες γιατρούς, που επιθυμούν να απασχοληθούν, τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη γαλλική γλώσσα ενώ παράλληλα παρέχει για τρεις μήνες πακέτο υποστήριξης μέχρι να βρουν σπίτι και να εγκατασταθούν. Οι γιατροί υπογράφουν συμβόλαιο συνεργασίας με τον όμιλο, δηλαδή δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, και μπορούν να έχουν δικό τους ιατρείο. Ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών που εξετάζει και τις ιατρικές πράξεις που κάνει ένας γιατρός ο κύκλος εργασιών κυμαίνεται από 150.000-450.000 ευρώ ετησίως χωρίς τις κρατήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο 40%. Ο χειρουργός Σάββας Ραφαηλίδης άφησε πριν δέκα μήνες τη θέση του λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ για να απασχοληθεί σε κλινική του ομίλου Vitalia. “Είχα πάει για εξειδίκευση στο Παρίσι και μου πρόσφεραν εργασία σε μια κλινική του ομίλου στην πόλη Προβένς. Και από άποψη οικονομική και από άποψη επιστημονικής πράξης οι συνθήκες είναι πολύ καλές. Τέτοιες συνθήκες δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Ο τρόπος ζωής στη Γαλλία είναι διαφορετικός, η εργασία αρχίζει στις 8 με 9 το πρωί και τελειώνει 6 με 7 το απόγευμα με ένα διάλειμμα το μεσημέρι. Στην κλινική παρέχεται ό,τι ζητήσει ο γιατρός για την χειρουργική πράξη” λέει ο Σάββας Ραφαηλίδης. Εξίσου ευχαριστημένος δηλώνει και ο χειρουργός Βασίλης Μπαλτζόπουλος που εδώ και πέντε μήνες απασχολείται σε κλινική του ομίλου Vitalia στην πόλη Μονλυσόν στη Κεντρική Γαλλία. “Εργάζομαι σε μία κλινική του ομίλου που έχει 300 κλίνες και 20 αίθουσες χειρουργείων. Οι συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικές. Με διευκόλυναν στην εγκατάσταση και στη συνεργασία μου με τον όμιλο υπάρχει συνέπεια λόγων και πράξεων. Ποτέ δεν αισθάνθηκα ξένος στο σύστημα ούτε και αντιμετωπίστηκα με δυσπιστία από τους ασθενείς” λέει ο κ Μπαλτζόπουλος.
19/06/2013 - 13:16

Προσλήψεις δημοσίου Ιούνιος 2013

Προσλήψεις δημοσίου Ιούνιος 2013 Στις παρακάτω παραγράφους μπορείτε να δείτε μερικές απο τις προσλήψεις του δημοσιου για την περίοδο αυτή Ιουνιος 2013 που είναι ανοικτές για αιτήσεις.Οι προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις σε Πανεπιστήμια δήμους και άλλους οργανισμούς του δημοσίου .Ακολουθούν οι προσλήψεις δημοσίου : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάκτορες, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980, προκειμένου να διδάξουν τα γνωστικά αντικείμενα: «Οικονομική Θεωρία και Πολιτική», «Εφαρμοσμένα Οικονομικά – Ποσοτικές Μέθοδοι», «Μάνατζμεντ – Μάρκετινγκ», «Πολιτική Οικονομία», «Οικονομική Ιστορία» στους φοιτητές του αναφερόμενου Τμήματος κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, υπό την αίρεση ότι θα υπάρξουν οι αναγκαίες πιστώσεις. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν μέχρι 24 Ιουνίου 2013, στη Γραμματεία του Τμήματος αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία τηλ. 28310 – 77 405-6, 77 430, καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος http://economics.soc.uoc.gr/ Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών – Εργαστηριακών Συνεργατών στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, με βάση τη με αριθ. 20/22-5-2013 απόφαση του Συμβουλίου του, προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών των Τμημάτων των παρακάτω Σχολών του Ιδρύματος, για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014: Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής (ΣΤΕΤΡΟΔ) Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (ΣΓΤΚΣ) Το εκπαιδευτικό προσωπικό θα προσληφθεί σε θέσεις Επιστημονικού Συνεργάτη και Εργαστηριακού Συνεργάτη (ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως αυτές ορίζονται σε έκαστη αναλυτική προκήρυξη), για τις οποίες ως ελάχιστα προσόντα ορίζονται τα ίδια με αυτά των βαθμίδων Επίκουρου Καθηγητή και Καθηγητή Εφαρμογών αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η ανάθεση με ωριαία αντιμισθία, διδακτικού έργου σε υποψήφιους που κατέχουν τουλάχιστον τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών και διδακτορικό δίπλωμα προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών. Α. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΛ. 210-5385203 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 210-5385205 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 210-5385207 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) 210-5385209 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 210-5385211 Β. ΣΧΟΛΗ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛ. 210-5385604,628 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 210-5385695 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 210-5385608 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 210-5385691 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 210-5385656 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ (Για τα Βασικά Ιατρικά Μαθήματα τηλ. 210-5385606) 210-5385610, 611 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 210-5385671 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 210-5385654848 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 210-5385613, 616 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 210-5385618 ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 210-5385621 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 210-5385623 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 210-5385674 Γ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Για τα Γενικά Μαθήματα Φυσικής, Χημείας & Τεχνολογίας Υλικών τηλ. 210-5385319) ΤΗΛ. 210-5385307 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 210-5385305 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 210-5385312 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 210-5385315 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 210-5385303 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 210-5385316 Δ. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ 210-5385504 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 210-5385506 Ε. ΣΧΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΗΛ. 210-5385403 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 210-5385405 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 210-5385407 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 210-5385409 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 210-5385411 Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://epistimonikoi-ergastiriakoi.teiath.gr και στη συνέχεια εκτυπώνεται μόνο η υποβληθείσα αίτηση και κατατίθεται μαζί με όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γραμματεία του κάθε Τμήματος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, αρχόμενη από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο Τύπο, δηλαδή, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από 10-06-2013 μέχρι και 1-07-2013. Οι αναλυτικές προκηρύξεις καθώς και αντίγραφο έκαστης αίτησης υποψηφιότητας, θα ευρίσκονται από την ημέρα έναρξης υποβολής αιτήσεων και στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας: http://www.teiath.gr (Επιλογή Προκηρύξεις-Προκηρύξεις Θέσεων) & επίσης http://www.teiath.gr (Επιλογή Διοικητικές Υπηρεσίες-Διεύθυνση Διοικητικού-Τμήμα Ε.Π.- Προκηρύξεις) Περισσότερες πληροφορίες για τα απαιτούμενα προσόντα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τους λοιπούς όρους των Προκηρύξεων στις Γραμματείες των αντίστοιχων Τμημάτων του ΤΕΙ Αθήνας και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiath.gr/articles.php?id=23092&lang=el&rid=cat&omid=25 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο: «ΑΚΕΣΩ 2- Εκπόνηση τεύχους διαδικασιών για την ανάπτυξη, οργάνωση και αξιολόγηση υπηρεσιών κατ' οίκον νοσηλείας -Εκπαίδευση νοσηλευτών στην κατ' οίκον φροντίδα υγείας και ανακουφιστική φροντίδα στην Κοινότητα» που εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», με Επιστημονικό Υπεύθυνο την Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής κα. Δάφνη Καϊτελίδου , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος με τίτλο Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, της Κατηγορίας Πράξης με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1 ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» και ειδικότερα του Υποέργου 2 με τίτλο : «Ανάπτυξη προτύπων λειτουργίας και αξιολόγησης υπηρεσιών κ.ο.φ. και εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 120 νοσηλευτές του ΕΣΥ» ζητούνται άτομα για την ερευνητική και τεχνική υποστήριξη των έργων. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 1/5/2013 έως 31/12/2014. Συνολικά για τις ανάγκες του έργου θα πραγματοποιηθεί κατάρτιση συμβάσεων έργου με 19 επιστημονικούς συνεργάτες. Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες αφού μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή έκαστου έργου και λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση την οποία αποστέλλουν μαζί με αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloaka44745be4c33ad18ff20d9b7837dc87a').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addya44745be4c33ad18ff20d9b7837dc87a = 'ktsavalias' + '@'; addya44745be4c33ad18ff20d9b7837dc87a = addya44745be4c33ad18ff20d9b7837dc87a + 'nurs' + '.' + 'uoa' + '.' + 'gr'; var addy_texta44745be4c33ad18ff20d9b7837dc87a = 'ktsavalias' + '@' + 'nurs' + '.' + 'uoa' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloaka44745be4c33ad18ff20d9b7837dc87a').innerHTML += ''+addy_texta44745be4c33ad18ff20d9b7837dc87a+''; ή σε έντυπη μορφή ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση: Τμήμα Noσηλευτικής Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παπαδιαμαντοπούλου 123, 11527 Αθήνα Υπόψη κας Μαργαρίτη «EΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ». Ο κύκλος εξέτασης των προτάσεων από την επιτροπή αξιολόγησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.uoa.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 26/06/2013. Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο ενασχόλησης, τα απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα έκαστης ειδικότητας: κος Κ. Τσαβαλιάς, τηλ. 2107461471 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.elke.uoa.gr/proc_persons_details.aspx?id=763 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Internal Length Gradient Mechanics Across Scales and Materials: Theory, Experiments and Applications - Βαθμιδική Μηχανική Εσωτερικού Μήκους Διαμέσου Κλιμάκων και Υλικών: Θεωρία, Πειράματα και Εφαρμογές», (Δράση Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηλία Αϋφαντή, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει σε τρείς (3) υποψήφιους Διδάκτορες ή μεταπτυχιακούς φοιτητές και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 80.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τη διεξαγωγή έρευνας στους τομείς που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου, τα απαιτούμενα προσόντα, τα συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/4496?ReturnToPage=1&PageSize=10 Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 54128 Θεσσαλονίκη, έως τις 25/06/2013 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 996042 (Α. Κωνσταντινίδης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ). Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak857bbed90363cea76dff60a6ce52dd25').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy857bbed90363cea76dff60a6ce52dd25 = 'Prosk' + '@'; addy857bbed90363cea76dff60a6ce52dd25 = addy857bbed90363cea76dff60a6ce52dd25 + 'rc' + '.' + 'auth' + '.' + 'gr'; var addy_text857bbed90363cea76dff60a6ce52dd25 = 'Prosk' + '@' + 'rc' + '.' + 'auth' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak857bbed90363cea76dff60a6ce52dd25').innerHTML += ''+addy_text857bbed90363cea76dff60a6ce52dd25+''; 88257 Θεσσαλονίκη, 12/06/2013 Αρ.Πρωτ.: 59559/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Internal Length Gradient Mechanics Across Scales and Materials: Theory, Experiments and Applications - Βαθμιδική Μηχανική Εσωτερικού Μήκους Διαμέσου Κλιμάκων και Υλικών: Θεωρία, Πειράματα και Εφαρμογές», (Δράση Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Ηλία Αϋφαντή, καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει σε πέντε (5) μεταδιδάκτορες ερευνητές με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 240.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τη διεξαγωγή έρευνας στους τομείς που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση. Πληροφορίες για το αντικείμενο του έργου, τα απαιτούμενα προσόντα, τα συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/4494?ReturnToPage=1&PageSize=10 Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών, Γενικό Τμήμα, Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. 54128 Θεσσαλονίκη, έως τις 25/06/2013 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 996042 (Α. Κωνσταντινίδης, Επ. Καθηγητής ΑΠΘ). Πρόσληψη Διδακτικού Προσωπικού από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας Οι παρακάτω δυο Σχολές προκηρύσσουν την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Ειδικότερα: Α. ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Η Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού, με έδρα Αθήνα-Γουδή, προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014. Υποβολή αιτήσεων Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψήφιους στη Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού από την 18 Ιουνίου 2013 ώρα 8:00 μέχρι και την 2 Ιουλίου 2013 ώρα 14:00 ή με συστημένη επιστολή μέσω ΕΛΤΑ στη διεύθυνση: «Σχολή 1Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού», Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ», οδός Παπαδιαμαντοπούλου 190, Τ.Κ. 15773, Γουδί-ΑΘΗΝΑ, το αργότερο μέχρι την 2 Ιουλίου 2013, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ΕΛΤΑ. Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα μαθήματα, τις θέσεις προς κάλυψη, τα γενικά και ειδικά προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται από :1. Τη Σχολή Τεχνικής Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών Μηχανικού κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 μ.μ. 2. Στα τηλέφωνα 210- 7708121 και 210- 7708240, fax: 210 -77081213. Την ιστοσελίδα της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=88640&cat_id=19 Β. ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με έδρα την Αθήνα (Στρ. Φακίνου), προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών της, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014. Υποβολή αιτήσεων Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται προσωπικά από τους υποψήφιους στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή με συστημένες επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: «Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», Στρατόπεδο Φακίνου, οδός Νευροκοπίου 1- Παπάγου (έδρα πρώην Κέντρου Εκπαίδευσης Στρατονομίας) Τ.Κ. 157 25, μέχρι 28/6/2013 το αργότερο. Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες για τα μαθήματα, τις θέσεις προς κάλυψη, τα γενικά και ειδικά προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρέχονται από : 1. Τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κάθε εργάσιμη ημέρα από 09:00 έως 13:00 μ.μ. 2. Στα τηλέφωνα 210-7762614 και 210-7706162. 3. Την ιστοσελίδα της Σχολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=88638&cat_id=19 Πρόσληψη 100 ατόμων για τις Παιδικές Εξοχές του Δήμου Αθηναίων Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: 3 ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ Ειδικοτήτων (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής)1 ΠΕ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ4 ΠΕ Ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ4 ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ1 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ3 ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ3 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ81 YE ΕΡΓΑΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Τ.Κ. 104.38 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2ος Όροφος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 210.52.77.480 Κοτελίδας, 210.52.77.452 Γιαννίκου, 210.52.77.450 Γιαννέλης, 210.52.77.482 Ρίζος & 210.52.77.484 Μούτσελος) από 17.06.2013 έως και 26.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.cityofathens.gr/node/22010 Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Θάσου Ο Δήμος Θάσου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα: ΔΕ Ναυαγοσώστων 6 Γενικά προσόντα πρόσληψης 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Θάσου, υπεύθυνη η προϊσταμένη του ΚΕΠ, κα Αρσενίου Σωτηρία, εντός προθεσμίας εννέα (9) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσης, δηλαδή από 13/06/2013 έως 21/06/2013. Πρόσληψη 30 ατόμων στο Δήμο Φαρσάλων Ο Δήμος Φαρσάλων ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο μηνών για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας και συγκεκριμένα τους εξής: οδηγοί καθαριότητας 2 οδηγός πυρασφάλειας 1 χειριστής γκρέϊντερ πυρασφάλειας 1 εργάτες πυρασφάλειας 10 εργάτες καθαριότητας 16 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατεθούν στα γραφεία του Δήμου – Γραφείο Προσωπικού (αρμόδιοι υπάλληλοι Ελένη Μπαχατίρογλου, Αθανάσιος Γαλανόπουλος τηλ. 2491350119, 117), μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 17-6-2013 έως και 21-6-2013 επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πρόσληψη 40 ατόμων στο Δήμο Λαμίας Ο Δήμος Λαμίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στη Λαμία, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 27ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (ΑΠΟΡ/ΡΩΝ- ΦΟΡΤΗΓΩΝ με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Εγκαταστατών- Συντηρητών ( Α΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας) 2ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Εγκαταστατών- Συντηρητών (Γ΄ ειδικότητας 1ης κατηγορίας) 2ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΟΣ) 1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ομάδας Ι΄, Τάξης Γ’ ) 1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (Ομάδας Ε΄, Τάξης Β΄) 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαμιέων, Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ.35100 Λαμία, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Ανδρεωσάτου Ανδρέα (τηλ. επικοινωνίας: 2231351028, 2231351068) από 13.06.2013 έως 25.06.2013. http://www.lamia.gr/prokiriksi_diagwnismos/symvasi-ergasias-orismenoy-hronoy-soh-32013 Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου Ο Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου και συγκεκριμένα τους εξής: ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)- 6 μήνες 1ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας- Συνοδοί Απορριμματοφόρου -8 μήνες 2ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας- Συνοδοί Απορριμματοφόρου-6 μήνες 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου, Άγιος Γεώργιος, Τ.Κ. 370 01, Ζαγορά Ν. Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπ’ όψιν κυρίας Γάκη Σπυριδούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2426.350.115-116) από 12.06.2013 έως 21.06.2013. Πρόσληψη 8 ατόμων στο Δήμο Τρίπολης Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου για την καλοκαιρινή περίοδο, και συγκεκριμένα: Εργάτες Καθαριότητας 6Οδηγού απορριμματοφόρου αυτοκινήτου 1Χειριστή σαρώθρου, με άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ι΄ τάξης Γ΄ 1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στο Δήμο Τρίπολης έως και 20 Ιουνίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://tripolis.gr/index.php/enhmerosi/anakoinoseis/1279-anakoinosi-proslipsis-okto-8-atomon-me-symvasi-ergasias-idiotikoy-dikaiou-orismenou-xronou-sto-dimo-tripolis Πρόσληψη 7 ατόμων στο Δήμο Καντάνου-Σελίνου Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, που εδρεύει στην Παλαιοχώρα Σελίνου και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 5ΔΕ Υδραυλικός 1ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καντάνου-Σελίνου Ταχ. Δ/νση : ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΣΕΛΙΝΟΥ, Τ.Κ. 730 01, υπόψη κ. Ευτέρπης Ξανθουδάκη (τηλ. Επικοινωνίας : 28233- 40300 ή 28233-40309) από 13.06.2013 έως 22.06.2013. Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Σπετσών Ο Δήμος Σπετσών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Σπετσών, που εδρεύει στις Σπέτσες, και συγκεκριμένα τους εξής: ΥΕ Εργατών καθαριότητας 2ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1ΔΕ Υδραυλικός 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σπετσών, Τ.Κ. 18050, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Μουζάκη Κων/νας, (τηλ. επικοινωνίας: 22983-20025 ή 22983-20010) από 17.06.2013 έως 26.06.2013. Θέση κοινωνιολόγου στο Δήμο Κατερίνης Ο Δήμος Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» στον άξονα προτεραιότητας 08 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: 1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κατερίνης, Πλατεία Δημαρχείου 1, Τ.Κ. 60100, Κατερίνη, 1ος όροφος, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Γιαννώτα Θωμά (τηλ. επικοινωνίας: 2351 3 50412, 3251 3 50411, 2351 3 50406 και 2351 3 50538) από 14.06.2013 έως 25.06.2013. Πρόσληψη 38 ατόμων στο Δήμο Ρεθύμνου Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου και συγκεκριμένα τους εξής: ΔΕ Οδηγοί απορ/ρου(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3ΔΕ Οδηγοί απορ/ρου(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3ΔΕ Οδηγών Οχημάτων 2ΥΕ Εργάτες Αποκομιδής 16ΥΕ Εργάτες Οδοκαθαριστήρων 8ΔΕ Χειριστής Σαρώθρου 3ΥΕ Εργατών Γενικών καθηκόντων 3 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνου, Τ.Κ.74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Μαρινάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28313-41205/352) από 19.06.2013 έως 28.06.2013. Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Παύλου Μελά Ο Δήμος Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Παύλου Μελά Ν. Θεσ/νικης και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - με πτυχίο ναυαγοσωστικής 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού, υπόψη κ. Ματθαίου Καϊσίδη (τηλ. επικοινωνίας 2313302835 και 2310643963) από 13.6.2013 έως 19.6.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pavlosmelas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2272&Itemid=1452Πρόσληψη 2 ατόμων στο Δήμο Παύλου Μελά Ο Δήμος Παύλου Μελά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΤΕ Νοσηλευτών 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τηνυπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού, υπόψη κ. Ματθαίου Καϊσίδη (τηλ. επικοινωνίας 2313302835 και 2310643963) από 14.06.2013 έως 25.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pavlosmelas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2274&Itemid=1452Πρόσληψη 105 ατόμων στο Δήμο Λάρισας Ο Δήμος Λάρισας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λαρισαίων, που εδρεύει στην Λάρισα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 79ΔΕ Οδηγοί Γ΄ κατηγορίας 25ΔΕ Χειριστής Φορτωτή (ομάδας Ε’ τάξης Β΄) 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣOX.2 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησηφέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Ίωνος Δραγούμη αριθμός 1 Τ.Κ. 41222, στον 3ο όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, αρμόδιος: κος. Αναστασίου Αθανάσιος (τηλ. Επικοινωνίας 2413-500244) εντός προθεσμίας δέκα ( 10 ) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή από 14/06/2013 έως 25/06/2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.larissa-dimos.gr/new/index.asp?cat=120&itm=8466Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Μεγίστης Ο Δήμος Μεγίστης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεγίστης,που εδρεύει στην Μεγίστη Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας 5 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεγίστης, Νομός Δωδεκανήσου, Τ.Κ. 85111, Μεγίστη, απευθύνοντάς την στην Διοικητική Υπηρεσία, υπόψιν κ. Ευδοκίας Καρπαθίου, (τηλ. επικοινωνίας: 2246049269) από 17.06.2013 έως 24.06.2013. Πρόσληψη 34 ατόμων στο Δήμο Αγίου Νικολάου Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου και συγκεκριμένα τους εξής: ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (σάρωθρο) 1ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων 14ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας 15ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3ΔΕ ηλεκτρολόγων 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Νικολάου, Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, 1ος όροφος, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Ανδρουλάκη και κ. Αγγελάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2841-083229) από 17.06.2013 έως και 24.06.2013. Πρόσληψη 5 ατόμων στο Δήμο Ιθάκης Ο Δήμος Ιθάκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιθάκης, που εδρεύει στην Ιθάκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Δ΄ 1ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (χωρίς ψηφιακό ταχογράφο) 2ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιθάκης, Ευμαίου 3, Τ.Κ. 28300 Ιθάκη Ν. Κεφαλληνίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Ευθύμιου Βαρβαρήγου, (τηλ. επικοινωνίας: 2674032795) από 13.06.2013 έως 21.06.2013. Πρόσληψη 18 ατόμων στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης, και πιο συγκεκριμένα: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ 3ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ 3ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ 1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ – ΦΟΡΤΩΤΩΝ 1ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 2ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 8 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ Α.Σ.Ε.Π. ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ματζιάρη Βάϊου (τηλ. επικοινωνίας: 2313313615, 2313313684, 2313313685, 2313313686 & 2313313687) από 12.06.2013 έως και 21.06.2013, ώρες: 08.00 έως 14.00. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ampelokipi-menemeni.gr/Default.aspx?tabid=261&newid=1188 Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Εμμανουήλ Παπά Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππά ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και τέσσερα ημερομίσθια κατ' άτομο για το μήνα Ιούνιο, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων για την καθαριότητα των δημοτικών καταστημάτων του Δήμου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να είναι υγιείς και αρτιμελείς και να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.3584/2007(Κώδικας Δημοτ.& Κοιν. Υπαλλήλων) Απαραίτητα ΔικαιολογητικάΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς κυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας, εκκαθαριστικό σημείωμα, ΑΜΚΑ, Α.Μ.ΙΚΑ, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας). Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Εμμανουήλ Παππά Δ/νση: Χρυσό Σερρών τηλ: 2321352627, 2321352625 και αρμόδιοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων είναι οι Νάσκου Παναγιώτα, Καραγκιόζη Αναστασία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά από 13/06/2013 έως 20/06/2013. Πρόσληψη 440 ατόμων στο Δήμο Θεσσαλονίκης Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 440 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των ∆ιευθύνσεων Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων & Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά οι θέσεις είναι: ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 328∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων και Φορτηγών Οχηµάτων Καθαριότητας 55∆Ε Οδηγών Ρυµουλκών Οχηµάτων Καθαριότητας 18∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων 3∆Ε Μηχανικών Αυτοκινήτων 14∆Ε Ηλεκτροσυγκολλητών 2∆Ε Τεχνιτών Βαφής Αυτοκινήτων 2∆Ε Χειριστών γερανοφόρων µηχανηµάτων 2∆Ε Τεχνιτών Ελαστικών 4∆Ε Εργαλειοµηχανών Τόρνου 2∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναεριτών 5∆Ε Χειριστών Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Μηχανηµάτων 5 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, από 14/6/2013 µέχρι και 25/6/2013 στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, ∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Μητρώων και ∆ιαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Σινανιάν Ευπραξίας).Σηµειώνεται ότι, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313/317116, 317130, 317626, 317262 Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Στυλίδας Ο Δήμος Στυλίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Στυλίδας, που εδρεύει στη Στυλίδα, και συγκεκριμένα τους εξής: ­ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2­ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων (JCB) 1Δ­Ε Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες – συντηρητές 2­ΔΕ Τεχνίτες υδραυλικοί 2ΥΕ Εργάτες καθαριότητας 3 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ­Δήμος Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 353 00 Στυλίδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Στεργίου Βασίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2238350109) από 14.06.2013 έως 23.06.2013. Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Ερέτριας Ο Δήμος Ερέτριας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ερέτριας, που εδρεύει στην Ερέτρια Ευβοίας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 6 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ερέτριας, Ευδήμου Κραταιμένους, Τ.Κ. 34008 Εύβοια, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία Διοίκησης, υπόψη κας Κανέλλας Τσιλίκουνα, (τηλ. επικοινωνίας: 2229350113) από 14.06.2013 έως 21.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://eretria.gr/wp-content/uploads/2012/08/%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%A9%CE%A3%CE%97-%CF%85%CF%80-%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B8%CE%BC.-%CE%A3%CE%9F%CE%A7-1-2013-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B1%CF%88%CE%B7-%CE%A3%CE%A5%CE%9C%CE%92%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%CE%A5-%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A5.pdf Πρόσληψη 24 ατόµων στο Δήμο Τυρνάβου Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (24) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Τυρνάβου, που εδρεύει στον Τύρναβο και συγκεκριμένα τους εξής: ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (µε Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) 1∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων (χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) 3ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριµµατοφόρων) 18ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων (ταφής – εκταφής) 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας µας, οδός Σ. Καράσσου, αριθµός 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία προσωπικού, κ. Γρηγοριάδου (τηλ. 2492350126), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησης της στο κατάστηµα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού ή κοινοτικού καταστήµατος, εφόσον η ανάρτηση της είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες (& 10 άρθρο 21 Ν. 2190/1994), δηλ. από 18.06.2013 έως 27.06.2013. Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Κύθνου Ο Δήμος Κύθνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κύθνου, που εδρεύει στην Κύθνο του νομού Κυκλάδων και συγκεκριμένα τους εξής: ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 1ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 2ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κύθνου, Χώρα Κύθνου, Τ.Κ. 84006, Κύθνος, απευθύνοντάς την στις Διοικητικές Υπηρεσίες, υπόψη κας Ραλλούς Γρεβενίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2281361104) από 14.06.2013 έως 25.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kythnos.gr/el/news/?uid=c5f77ca2-31d2-4b0d-a1b3-902582933fc2 Πρόσληψη 23 ατόμων στο Δήμο Περιστερίου Ο Δήμος Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαπέντε (15) εργατών καθαριότητας και οκτώ (8) οδηγών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Περιστερίου, με τα παρακάτω προσόντα: Εργατών καθαριότητας ΥΕ 15Οδηγών ΔΕ 8 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1 και ειδικότερα στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου από τη Δευτέρα 17/06/2013 έως και την Παρασκευή 21/06/2013. Πρόσληψη 15 ατόμων στο Δήμο Μαραθώνος Ο Δήμος Μαραθώνος ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο. ΔΕ Ναυαγοσωστών (15) (εκ των οποίων επτά (7) για πολυσύχναστες παραλίες Μαραθώνα, έξι (6) για πολυσύχναστες παραλίες Ν. Μάκρης, ένας (1) για παραλία Γραμματικού, ένας (1) για παραλία Βαρνάβα) Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Οινόης 6 Τ.Κ. 190 07 Μαραθώνας και ειδικότερα στην γραφείο Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, αρμόδια κα Αρετή Παπαϊωάννου, εντός προθεσμίας έξι (6) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δηλ. από 14.06.2013 έως 19.06.2013. Πρόσληψη 20 ατόµων στο Δήμο Αλεξάνδρειας Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Αλεξάνδρειας, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια Νοµού Ηµαθίας. (4) ∆Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου(1) ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων(12) ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριµµατοφόρων)(3) ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας (Εξωτερικών Χώρων) Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κ. Κιρτικίδου Ευθυμίας (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50122 και κ. Χατζίκου Πηγής (τηλ. επικοινωνίας: 23333-50.121) από Παρασκευή, 14-06-2013 έως Τρίτη, 25-06-2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.alexandria.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1231%3A-20-8-&catid=101%3Aprosli&Itemid=111&lang=el Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο Ρήγα Φεραίου Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου ανακοινώνει την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, για τον μήνα Ιούνιο 2013, κλάδου ΥΕ, συνολικά είκοσι (20) ατόμων, για την απασχόλησή τους σε πρόσκαιρες, εποχικές ή κατεπείγουσες ανάγκες, βάση του άρθρου 210 του Ν. 3584/2010 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου (Δ/νση: Πεζ. Ρήγα Φεραίου 66- Τ.Κ. 37500 Βελεστίνο Ν. Μαγνησίας, τηλ: 2425350205) και αρμόδιες για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ.κ. Γαϊτανά Άννα, Οικονόμου Ευαγγελία, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου (Δημοτικό Κατάστημα Βελεστίνου), δηλ. από 14.06.2013 έως 18.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%98%CE%A919-7%CE%A97 Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο Μετσόβου Ο Δήμος Μετσόβου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μετσόβου, που εδρεύει στο Μέτσοβο και συγκεκριμένα τους εξής: ΔΕ Οδηγών Φορτηγού 1ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 1ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 2ΥΕ Εργατών-τριών (ύδρευσης- αποχέτευσης) 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν. Χ. Αβέρωφ 2, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Δήμου υπόψιν κας Πέτρη (τηλ. επικοινωνίας: 2656360320) από 17.06.2013 έως 28.06.2013. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%98%CE%A9%CE%9A7-%CE%A0%CE%98%CE%9B Πρόσληψη 7 ατόµων στο Δήμο Ευρώτα Ο Δήμος Ευρώτα ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Ευρώτα, που εδρεύει στη Σκάλα Λακωνίας και συγκεκριμένα τους εξής: ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΜΑ∆ΑΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ Γ΄) 1∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ (ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ 1 ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 5 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Ευρώτα, Σκάλα Λακωνίας Τ.Κ. 23051, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας υπόψιν κας Βασιλακάκου Π. Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 27353-60028) από 17.06.2013 έως 24.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%98%CE%A9%CE%A1%CE%9B-%CE%9C%CE%9D%CE%9A Πρόσληψη 35 ατόμων στο Δήμο Ελασσόνας Ο Δήμος Ελασσόνας σύμφωνα με τον Ν.2738/99 θα προσλάβει τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, κλάδου – ειδικότητας Υ.Ε Εργατών Καθαριότητας, δίμηνης διάρκειας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσες εποχικές ανάγκες του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά ως τις 21-6-2013, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δήμο Ελασσόνας και στη Δ/νση Διοικητικού: 1.Αίτηση2.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.3.Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.4.Υπεύθυνη δήλωση(λαμβάνεται από τον Δήμο).5. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας.6. Αριθμό φορολογικού μητρώου.7. To IBAN οποιασδήποτε τράπεζας.8. Αριθμό ΑΜΚΑ .9. Αριθμό μητρώου ΙΚΑ. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimoselassonas.gr/index.php/enimerosi-politwn/2013-03-29-15-44-57/1539-proslipsi-ypallilon-kladou-eidikotitas-y-e-ergaton-kathariotitas-diminis-diarkeiasΠρόσληψη 4 ατόμων στη Δημοτική Επιχείρηση Νισύρου Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της που εδρεύει στο Μανδράκι Νισύρου, και συγκεκριμένα τους εξής: 2 ΔΕ Εισπρακτόρων Ηφαιστειολογικού Μουσείου2 ΔΕ Εισπρακτόρων Ηφαιστείου-Γεωπάρκου Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μανδράκι Νίσυρος, Τ.Κ 85303 Δωδεκάνησα απευθύνοντάς την στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νισύρου, υπ’ όψιν κυρίου Διακομιχάλη Χάρη (τηλ. επικοινωνίας: 22420-31808) από 15.06.2013 έως 24.06.2013. Πρόσληψη 33 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θέρμης H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων εποχικού προσωπικoύ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα έτους 2013» και συγκεκριμένα τους εξής: 30 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ)3 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δηλ. από Τρίτη 18-06-2013 έως Σάββατο 22-06-2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.thermi.gov.gr/?p=10799 Πρόσληψη 6 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Θέρμης Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων καλλιτεχνικό – εκπαιδευτικό προσωπικό, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών με δημιουργική απασχόληση» και συγκεκριμένα τους εξής: ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΕ) 1 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ (ΔΕ) 1 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (ΔΕ) 1 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΔΕ) 1 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ) 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ΄ Δημητρίου – Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών, δηλ. από Δευτέρα 17-06-2013 έως Παρασκευή 21-06-2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.thermi.gov.gr/?p=10803#more-10803 Πρόσληψη 2 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σίφνου Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σίφνου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Τουριστικού Γραφείου Πληροφοριών που εδρεύει στη Σίφνο, και συγκεκριμένα τους εξής:ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο γραφείο της ΔΗ.Κ.Ε.Σ. στις Καμάρες Σίφνου. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από 17/06/2013 και τελειώνει στις 21/06/2013 και ώρες 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. Πληροφορίες: Σοφία Κατζηλιέρη (κιν. 6972475328) Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%98%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%98-%CE%92%CE%9C%CE%A7 Πρόσληψη 4 ατόμων στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας ανακοινώνει πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η), για την λειτουργία «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.∆.Α.Π) και «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ αναπηρία» (Κ.∆.Α.Π-Μ.Ε.Α) που εδρεύει στην Καρπερή ∆ήµου Ηράκλειας και συγκεκριμένα τους εξής: ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 1ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1∆Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ 1∆Ε ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Πάζη 1, Τ.Κ.62 400 Ηράκλεια Σερρών, 2ος όροφος υπόψη κας Χατζίδου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 23250 28988, fax 23250 25839) από 15.06.2013 έως 25.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dimosiraklias.gr/images/01_efimerida/03proslipsis/2013-06-14-254_sox_2-2013_kedh.pdf Πρόσληψη 4 ατόμων στη Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηράκλειας ανακοινώνει πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Ηράκλειας (Κ.Ε.∆.Η), για την λειτουργία «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ.∆.Α.Π) και «Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ αναπηρία» (Κ.∆.Α.Π-Μ.Ε.Α) που εδρεύει στην Καρπερή ∆ήµου Ηράκλειας και συγκεκριμένα τους εξής: ΠΕ ή ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 1∆Ε ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ∆Ε Ο∆ΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 1ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ηράκλειας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Πάζη 1, Τ.Κ.62 400 Ηράκλεια Σερρών, 2ος όροφος υπόψη κας Χατζίδου Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 23250 28988, fax 23250 25839) από 15.06.2013 έως 25.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.dimosiraklias.gr/images/01_efimerida/03proslipsis/2013-06-14-253_sox_1-2013_kedh.pdf Πρόσληψη 2 ατόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιοι), για τη διδασκαλία αγγλικής γλώσσας στα τμήματα των δομών ΚΔΑΠ (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) της επιχείρησης για το τρέχον σχολικό έτος, ως εξής: Πε αντίστοιχης ειδικότητας 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την προκήρυξη καθώς και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «ΙΡΙΣ» (Δ/νση: Λαγκαδά 221, τηλ. 2313 302964-5) καθημερινά από 14.06.2013 έως 21.06.2013 και από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. Περισσότερες πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pavlosmelas.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2273&Itemid=999999Πρόσληψη 4 ατόμων στον Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου Αγίου Νικολάου Ο Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών τουΠολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΔΕ Ηλεκτρολόγων 1ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 3 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ρούσου Καπετανάκη 18, Τ.Κ.72100, Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντάς την στον Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. υπόψιν κ. Φραγκιαδάκη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2841089513) από 19.06.2013 έως 28.06.2013. Πρόσληψη 9 ατόμων στις Μαθητικές Κατασκηνώσεις Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής Η Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχιακών αναγκών λειτουργίας των Μαθητικών Κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής για το θέρος 2013, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα: Μάγειρας 1Βοηθός Μάγειρα-Τραπεζοκόµος 1Εργ. Τραπεζαρίας 1Φύλακας 1Λαντζέρα 2Εργάτες καθαριότητας 1Ηλεκτρολόγος 1Ιατρός (µε ειδικότητα Παιδιάτρου) 1 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν σχετική πρόταση στη ∆/νση Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής (22ας Απριλίου 1, 2οςόροφος) µέχρι και 20/06/2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2371023278, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://dipe.chal.sch.gr/site/?p=2561 Πρόσληψη 144 ατόμων στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης Η ΔΕΗ Μεγαλόπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν: 1 Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ2 Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ)64 Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ35 Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ13 Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ1 Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ2 Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟΚΟΛΛΗΤΕΣ19 Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ3 Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ2 ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ1 ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ΄ όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ/Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στη Κεντρική Γραμματεία υπόψιν κα. ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλική, κα. ΚΑΛΑΘΑ Αγγελική, κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα) από 17.06.2013 έως και 25.06.2013. Πρόσληψη 25 ατόμων στη ΔΕΗ (ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα) Ο ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του Σταθμού. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν από 10/06/2013 έως 19/06/2013 στη Γραμματεία του Σταθμού την ειδική έντυπη Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:1. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ: για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ανεργίας του υποψηφίου, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.2. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε. Σημειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόμων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε. http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSEIS%20HMEROMISTHION/2μηναΑΗΣΑΜΦΙΛ62013.pdf Πρόσληψη 25 ατόμων στη ΔΕΗ (ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ) Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Σάμου (ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ στο Κοκκάρι Σάμου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης: - Πιστοποιητικό εντοπιότητας. - Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος. - Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.). - Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. - Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ. - Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την τελευταία τριετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε. - ΑΜΚΑ, ΑΦΜ. Σημειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε. http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSEIS%20HMEROMISTHION/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ%20ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ%20ΕΡΓΑΤΩΝ%20ΣΤΟΝ%20ΑΣΠ%20ΣΑΜΟΥ-6-13.pdf 7 Πρόσληψη 506 ατόμων στη ΔΕΗ Κοζάνης Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πεντακοσίων έξι (506) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν: 96 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)21 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)26 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)21 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)23 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)11 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)167 Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων38 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)12 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)35 Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές18 Δ.Ε. Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές10 Δ.Ε. Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων2 Δ.Ε. Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων6 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)1 Δ.Ε. Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)4 Δ.Ε Τεχνικοί Τοπογραφίας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών G.I.S4 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί1 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί1 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί3 Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί Τ.Ε Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη Δικαιολογητικά), στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 17.06.2013 μέχρι και 26.06.2013. Πληροφορίες δίδονται από τους: Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, 24630/52317 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/52228. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/Default.aspx?id=67656&nt=18&lang=1 Πρόσληψη 100 ατόμων στη ΔΕΗ Φλώρινας Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν: 15 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)5 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)10 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων7 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών)4 Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)22 Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων8 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)4 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)4 Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)10 Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές6 Δ.Ε. Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές1 Δ.Ε Τεχνικοί Τοπογραφίας & Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών G.I.S.2 Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων1 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί1 Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί ΤΕ Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά), στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 17.06.2013 μέχρι και 26.06.2013. Πληροφορίες δίδονται από τους: Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, 2463/052317 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/52228. Σημειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.dei.gr/Default.aspx?id=67657&nt=18&lang=1 Πρόσληψη 6 ατόμων στη ΔΕΗ (Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών) Η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), έξι (6) ατόμων συνολικά, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν, ένα (1) άτομο στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, ένα (1) άτομο στον Τομέα Σχεδιασμού Απόδοσης και Οικονομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης (Λ. Συγγρού 112) καθώς και δύο (2) άτομα στην 2335 Αποθήκη Ασπροπύργου, του Τομέα Υλικού Προμηθειών όπως επίσης και δύο (2) άτομα στο Συνεργείο Κατασκευών Η/Μ Έργων, στον Ασπρόπυργο. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 18/06/2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΔΠΑΝ, στο Κουκάκι, την έντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη γραμματεία της Διεύθυνσης, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:1. Εντοπιότητα.2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.)4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSEIS%20HMEROMISTHION/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ%20ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ%20ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ%20ΔΙΜΗΝΟΥ%20ΓΙΑ%20ΔΠΑΝ%20ΚΑΙ%202335%20ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ%20KATAΣΚΕΥΩΝ%2010-06-2013.pdfΠρόσληψη 3 ατόμων στη ΔΕΗ (ΑΣΠ Χίου) Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου (ΑΣΠ ΧΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Χίου στο Κοντάρι Χίου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:- Πιστοποιητικό εντοπιότητας.- Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.- Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).- Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.- Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ.- ΑΜΚΑ, ΑΦΜ. Σημειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε. http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSEIS%20HMEROMISTHION/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ%20ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ%20ΔΙΜΗΝΑ%20ΑΣΠ%20ΧΙΟΥ%20%206-13.pdf Πρόσληψη 2 ατόμων στη ΔΕΗ (ΤΣΠ Ικαρίας) Ο ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά (2) δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΤΣΠ Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :1. Εντοπιότητα2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος,έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.)4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σημειώνεται ότι η επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε. http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSEIS%20HMEROMISTHION/ΠΡΟΣΛΗΨΗ%20ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ%20ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ%20ΣΤΟΝ%20ΤΣΠ%20ΙΚΑΡΙΑΣ%206-2013.pdfΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.megalopoli.gr/default.asp?static=101&id=377 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ebeth.gr/pages/details/anakoinosi--prosklisi-gia-ekdilosi-endiaferontos-sxetika-me-metatakseis-upallilon,19594
19/06/2013 - 12:38

13 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Ορεστιάδας

13 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Ορεστιάδας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου, που εδρεύει στην Ορεστιάδα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Ορεστιάδας Ν. 'Εβρου Ορεστιάδα ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων 8 1 102 Δήμος Ορεστιάδας Ν. 'Εβρου Ορεστιάδα ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας 8 12 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ορεστιάδας, Βασιλέως Κωνσταντίνου 9, απευθύνοντάς την στην Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών υπόψιν κ. Κεσσούση Σταύρο (τηλ. επικοινωνίας: 2552350309) και κα. Ραπτοπούλου Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2552350310). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)- γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η προκηρυξη εδω
19/06/2013 - 12:30

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην σχολή διαβιβάσεων 2013 2014

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην σχολή διαβιβάσεων 2013 2014 Η Σχολή Διαβιβάσεων (ΣΔΒ), με έδρα το Χαϊδάρι, για την κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών, για το ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014, προκηρύσσει προσλήψεις με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση. Προσόντα Υποψηφίων - Θέσεις προς Κάλυψη α. Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:(1) Να είναι Έλληνες πολίτες. (α) Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (β) Δικαιούνται επίσης να είναι υποψήφιοι και όσοι απέκτησαν την Ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, αλλά δεν έχει παρέλθει έτος από την απόκτησή της, εφόσον, μέχρι την απόκτησή της ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(2) Δύνανται επίσης να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής Γλώσσας σε βαθμό επαρκή (Β' επιπέδου), για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπως επίσης αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη Σχολή ή από σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.(3) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.(4) Να μην διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/07). (5) Οι άρρενες υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοιο κώλυμα, γεγονός το οποίο αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα, προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.(6) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους την 31 Δεκεμβρίου του 2013.(7) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται.(8) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ.(9) Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Νόμων 1256 /1982 και 1305 /1982 (Περί Πολυθεσίας). Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α' και β' βαθμίδας και των Ανεξαρτήτων Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/94, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων, η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον υπαλληλικό κώδικα. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που ασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη και αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/94 και κατέχουν οργανικές θέσεις. β. Τα ανωτέρω γενικά προσόντα, θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά την πρόσληψη. γ. Η Σχολή προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις προς κάλυψη, των αντιστοίχων μαθημάτων Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθλγών ΣΣΕ :(1) Εξι (6) γνωστικά αντικείμενα, όπως στην παρ.3β(2) Το ειδικό προσόν που απαιτείται για την κάλυψη των παραπάνω θέσεων είναι η κατοχή συναφούς διδακτορικού τίτλου σπουδών στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα της παρ.3β.3. Γενικά Καθήκοντα - Υποχρεώσεις Καθηγητώνα.Τα καθήκοντα που θα κληθούν να αναλάβουν οι διορισθέντες καθηγητές θα αναφέρονται αναλυτικά στη σύμβαση εργασίας, που θα υπογραφεί μεταξύ της Σχολής και του διορισθέντος καθηγητή - καθηγήτριας. β. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης για κάθε υποψήφιο κατά γνωστικό αντικείμενο για το τμήμα Τμήμα Βασικής Εκπαίδευσης Ανθλγών ΣΣΕ φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α Μάθημα-Γνωστικά Αντικείμενα Σύνολο ωρών κατά χρονική περίοδο διδασκαλίας Παρ/σεις κατά Μάθημα Από 01 Οκτ 2013 έως 31 Δεκ 2013 Από 01 Ιαν 2014 έως 31 Ιουν 2014 1. Εφαρμοσμένη ηλεκτρονική 22 2. Εισαγωγή στις ηλεκτρονικές επικοι­νωνίες- Διαμόρφωση πλάτους ΑΜ/ SSB- γωνιακή διαμόρφωση-γραμμές μεταφοράς 60 Κάθε γνωστικό αντικείμενο στο τμήμα απαιτεί συναφή διδακτορικό τίτλο 3. Διάδοση, κεραίες-κυματοδηγοί, διαφορική λήψη, πολυπλεξία -πολλαπλή πρόσβαση 50 4. Συστήματα διασποράς φάσματος, Βασικές αρχές λειτουργίας Radar 40 5 Ψηφιακά συστήματα-ψηφιακή μετάδοση, μετάδοση δεδομένων-οπτικές ίνες 50 6. Αρχιτεκτονική Η/Υ- συμπίεση και έλεγχος σφαλμάτων, βασικές αρχές κρυπτογραφίας 33 Σύνολο ωρών 82 173 255 Δικαιολογητικά Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις υπόψη θέσεις πρέπει να υποβάλλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) στη Σχολή μέχρι 15 Ιουλίου 2013 τα ακόλουθα έντυπα - δικαιολογητικά: (1) Υποχρεωτικά (α) Αίτηση στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στο δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας, μαζί με μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία. Στην αίτηση θα δηλώνεται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο και η διαθεσιμότητά του σε εβδομαδιαία βάση. (β) Επικυρωμένη φωτοτυπία των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια καθώς και ο τρόπος και η ακριβής ημερομηνία κτήσης αυτής. (γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν κατέχουν δημόσια θέση, ή στην περίπτωση που κατέχουν, δήλωση για την κατηγορία, το βαθμό και το είδος της κατεχόμενης θέσης, έχοντας υπόψη τους περιορισμούς περί πολυθεσίας. (δ) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα παρατίθενται σύντομα βιογραφικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, έτος και τόπος γέννησης, σημερινή απασχόληση, οικογενειακή κατάσταση, διεύθυνση και τηλέφωνα επικοινωνίας). (ε) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού, στην οποία θα φαίνεται ο ακριβής χρόνος προϋπηρεσίας. (στ) Πτυχία και διπλώματα επικυρωμένα, από τα οποία θα αποδεικνύονται οι σπουδές των ενδιαφερομένων. (ζ) Τα παρακάτω δικαιολογητικά για την απόδειξη της προϋπηρεσίας, κατά περίπτωση: 1/ Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τονιδιωτικό Φορέα: α/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. β/ Χωριστά από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της προϋπηρεσίας, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Εναλλακτικά οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα, μπορούν αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίζουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει και το είδος της προϋπηρεσίας. 2/ Οι ελεύθεροι επαγγελματίες: α/ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστι¬κού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης. β/ Υπεύθυνη Δήλωση, χωριστά από την αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/86, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της θέσης. γ/ Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικά τη διάρκεια και το είδος της προϋπηρεσίας. δ/ Για προϋπηρεσία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, επιπλέον των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχόλησης και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισμού, είτε πρόκειται για αμιγώς κρατική ή αμιγώς ιδιωτική ή μικτή ασφάλιση. ε/ Όταν ο χρόνος προϋπηρεσίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δημοσίου χαρακτήρα της αλλοδαπής μπορεί να αποδεικνύεται και με βεβαίωση του αντίστοιχου δημοσίου φορέα. στ/ Τα δικαιολογητικά του υποψηφίου ο οποίος επικαλείται προϋπηρεσία που διανύθηκε στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται εκτός από τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των πρωτοτύπων και από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. (ζ) Βεβαίωση ευδόκιμης προϋπηρεσίας διδασ-καλίας σε Σχολής - Μονάδας, εφόσον έχουν διδάξει οποτεδήποτε στο παρελθόν. (η) Επισημαίνονται τα παρακάτω: 1/ Οι βεβαιώσεις επαγγελματικής απασχόλησης (προϋπηρεσίας) θα πρέπει να αναφέρουν σαφώς, το χρονικό διάστημα απασχόλησης σε μήνες. 2/ Οι βεβαιώσεις των ασφαλιστικών φορέων, εφόσον καλύπτονται από τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο για την υποβολή των δικαιολογητικών περί απόδειξης προϋπηρεσίας, αρκούν από μόνες τους για την απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας, αρκεί να εκδίδονται από τις Διευθύνσεις ή τα Τμήματα Προσωπικού. 3/ Οι βεβαιώσεις από ιδιώτες θα πρέπει να είναι θεωρημένες από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. (θ) Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86, στηνοποία θα αναφέρεται:1/ Εάν έχει καταθέσει αίτηση υποψήφιου ωρομίσθιου καθηγητών και σε άλλη Σχολή των ΕΔ.2/ Σε ποιες Σχολές κατέθεσε αίτηση.3/ Σε ποια γνωστικά αντικείμενα ανά Σχολή.4/ Τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας ανάμάθημα.(2) Κατά περίπτωση: (α) Τίτλοι Σπουδών 1/ Νόμιμα θεωρημένα αντίγραφα των απαιτουμένων από την προκήρυξη πτυχίων σπουδών επί των γνωστικών αντικειμένων των μαθημάτων, όπου να φαίνεται υποχρεωτικά ο βαθμός επίδοσης σε δεκαβάθμια κλίμακα καθώς και η ημερομηνία που ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος. 21 Αντί του νόμιμα θεωρημένου αντιγράφου δύναται ο υποψήφιος να υποβάλλει πιστοποιητικό σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής, επί του οποίου θα αναγράφονται τα ίδια στοιχεία ως ανωτέρω. 3/ Όσοι υποψήφιοι επικαλούνται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ η Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ), ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ, ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται με την προκήρυξη. 4/ Εφόσον ο βασικός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω: α/ Πτυχία ή νόμιμα θεωρημένα αντίγραφα επικυρωμένα από δικηγόρο ή από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ή από αντίστοιχη προξενική αρχή της αντίστοιχης χώρας, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση των απαιτούμενων από την προκήρυξη πτυχίων σπουδών, όπου να φαίνεται υποχρεωτικά ο βαθμός επίδοσης σε δεκαβάθμια κλίμακα καθώς και η ημερομηνία που ο υποψήφιος έχει καταστεί πτυχιούχος. β/ Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία, αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.ΑΤ.Α.Π) για την ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού ή Πράξη αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι απαιτούμενοι βάση της προκήρυξης τίτλοι σπουδών εμπίπτουν στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα αρμοδιότητας του «ΣΑΕΙ», σύμφωνα με τα άρθρα 10 παραγρ. 2 έως 12 και 11 του ΠΔ 165/2000 που έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. γ/ Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης, δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο καθώς και επίσημη μετάφρασή της. δ/ Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι πτυχίων ή διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους έχει χορηγηθεί πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας (ΣΑΕΙ) του άρθρου 10 του ΠΔ 165/2000 όπως ισχύει και κάτοχοι τίτλων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν αποκτηθεί σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί το δικαίωμα άσκησης νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος σύμφωνα με σχετική απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικής εκπαίδευσης που χορηγείται από το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνωρίσεως Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΕΑΤΕΚ) των άρθρων 13 και 14 του ΠΣ 231/98, εξαιρούνται από την υποχρέωση προ-σκόμισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου. ε/ Βεβαίωση αντιστοιχίας του βαθμού και του χαρακτηρισμού του πτυχίου με τους βαθμούς και τους χαρακτηρισμούς που ισχύουν. Σε περιπτώσεις που δεν υφίστανται για τους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων ημεδαπής, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος (άρθρο 8 του Ν. 3328/2005, ΦΕΚ 80/2005, τεύχος Α'). Στη περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος, στη θέση του εντύπου της αίτησης που αναφέρεται στο βαθμό τίτλου σπουδών συμπληρώνει το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής, δηλαδή «5». (3) Για τους υποψήφιους Αξιωματικούς ε.α., απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (ΑΦΜ). β. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερα του ενός μαθήματα:(1) Θα υποβάλλουν πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, όπως παραπάνω, για ένα μόνο μάθημα.(2) Για καθένα, από τα υπόλοιπα μαθήματα, για τα οποία επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, αρκεί να υποβάλλουν ανά φάκελο με: (α) Την αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά σε απλά αντίγραφα, χωρίς επικύρωση. (β) Φωτοαντίγραφο του Βιογραφικού Σημειώματος. (γ) Απλό σημείωμα, στο οποίο δηλώνεται το μάθημα, για το οποίο έχουν υποβάλει τον πλήρη φάκελο με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.(3) Να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για τα μαθήματα που επιθυμούν να διορισθούν.γ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, παρά μόνο στα μαθήματα που οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν υπερβαίνουν τις τετρακόσιες (400) και αντίστοιχα για τους αξιωματικούς ε.α τις 40 ώρες τον κάθε μήνα (ΦΕΚ 1732/2008, Τεύχος Β', άρθρο 2, παρ.3α). κατεβάστε εδώ όλη την προκήρυξη για την σχολή διαβιβάσεων 2013
19/06/2013 - 12:21

15 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας

15 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, που εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού) Νέα Φιλαδέλφεια ΔΕ Οδηγοί (ρυμουλκού μετά ρυμουλκούμενου με δίπλωμα Γ'+Ε' κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 2 101 Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού) Νέα Φιλαδέλφεια ΔΕ Οδηγοί (Γ'κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 3 102 Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού) Νέα Φιλαδέλφεια ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 10 Υποβολή αιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, Δεκέλειας 97, T.K. 14341, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Εύας Δημητριάδου (τηλ. επικοινωνίας: 213-2049044). Οι αιτήσεις που θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο θα κατατίθενται απευθείας στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου και πλην της αίτησης, όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά θα παραδίδονται σε σφραγισμένο φάκελο. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η προκηρυξη εδω
19/06/2013 - 12:08

Προκήρυξη Μουσείου Ακρόπολης 2013

Προκήρυξη Μουσείου Ακρόπολης 2013 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη Αθήνα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούς ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Μουσείο Ακρόπολης (Τμήμα Ασφάλειας) Αθήνα ΔΕ Προσωπικό Ασφάλειας 6 μήνες 30 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42-Αθήνα, (τηλ. επικοινωνίας: 210-9000900, εσωτ. 419). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας, που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει υπηρεσία μας, εφ' όσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση1 β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)1 γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ). όλη η προκήρυξη του Μουσείου Ακρόπολης
19/06/2013 - 11:10

14 Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ

14 Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» / ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου Σάμου, που εδρεύει στη Σάμο και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΤΕ9 Βρεφονηπιοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 102 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΔΕ8 Βοηθών Βρεφοκόμων -Παιδοκόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 9 103 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΔΕ32 Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 2 104 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 105 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΣΑΜΟΣ ΥΕ16 Καθαριστριών Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2013, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος 1 Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Σάμου Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ. 83100 Σάμος, Νομός Σάμου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κου Ανδρειωτάκη Κων/νου, κας Δρίνη Ευαγγελίας ή κας Λεβισιανού Πελαγίας (τηλ. επικοινωνίας: 2273350121 -122 & 2273350161 -162). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Σάμου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η προκηρυξη εδω
19/06/2013 - 10:47

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Αγίων Αν αργύρων – Καματερού

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Αγίων Αν αργύρων – Καματερού Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στο Δήμο ΑγίωνΑναργύρων – Καματερού. Την πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) εργατών γενικών καθηκόντων, για Πολιτική Προστασία, με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών, προκειμένου να καλυφθούν οι εποχικές ανάγκες, τους θερινούς μήνες, για πυροπροστασία, στους χώρους πρασίνου του Δήμου μας (Πευκώνα, χώρος Δημαρχείου, Ποικίλο Όρος, Πάρκο Τρίτση κλπ….), με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ : δέκα (10)ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: Οι υποψήφιοι θα πρέπει: 1. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.2. Να έχουν Υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για τη οποία προσλαμβάνονται.3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (ποινική καταδίκη, υποδικία στέρηση ή επικουρική δικαστικήσυμπαράσταση). Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται μόνο με την έκδοση, του κατά το άρθρο 47 παρ.1 του Συντάγματος, Διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της ποινής. Β. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 5 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ206/Α/08.10.1997). Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής: -1- ΑΙΤΗΣΗ1. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου ή της Κοινότητας στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένοι.3. Υπεύθυνη δήλωση κατά του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού Κώδικα : α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιασδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση πλαστογραφία απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’υποτροπή συκοφαντική δυσφήμιση , καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ήέγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. β) ότι μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. γ) ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή. δ) ότι δεν τελούν υπό στέρηση ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 4. Χωριστή Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από τηντελευταία ημέρα της νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 του Ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που απασχοληθούν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). Δ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑνάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Αγίων Αναργύρων – Καματερού (στη διεύθυνση Δημοκρατίας 61) συντασσομένου κατ’ άρθρο 21 παρ.9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει), πρακτικού ανάρτησης. Ε. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Άγιοι Ανάργυροι και ειδικότερα στο γραφείο προσωπικού εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 19.06.2013 (δηλαδή από 20.06.2013 μέχρι 25.06.2013). και μπορούν να προμηθεύονται το έντυπο της αίτησης από το Δήμο στην πιο πάνω διεύθυνση (πληροφορίες στα τηλέφωνα:2132023670- 213 2023671 - 213 2023673 - 213 2023674 - 213 2023688).
19/06/2013 - 10:35

22 Θέσεις εργασίας με οκτάμηνα ΔΕΗ Λασιθίου

22 Θέσεις εργασίας με οκτάμηνα ΔΕΗ Λασιθίου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στον Νομό Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 201 ΑΗΣ Αθερινόλακκου Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ.Ε. Διοικητικοοικονομικών επιμελητών 8 μήνες 1 202 ΑΗΣ Αθερινόλακκου Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ.Ε. Μηχανοτεχνιτών 8 μήνες 3 203 ΑΗΣ Αθερινόλακκου Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών 8 μήνες 1 204 ΑΗΣ Αθερινόλακκου Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Δ.Ε. Οδηγών, Μηχανοδηγών -χειριστών 8 μήνες 1 205 ΑΗΣ Αθερινόλακκου Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ Συγκολλητών 8 μήνες 1 206 ΑΗΣ Αθερινόλακκου Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Υ.Ε. Φυλάκων 8 μήνες 6 207 ΑΗΣ Αθερινόλακκου Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Υ.Ε. Εργατών/τριών 8 μήνες 9 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΗ Α.Ε./ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ ΧΑΝΔΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑ Τ.Κ. 72059, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψιν κ. Ξενικάκη Βικτωρία (τηλ. επικοινωνίας: 28430/63162). {loadpositon user239}Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (Σφάλμα! Η αναφορά της υπερ-σύνδεσης δεν είναι έγκυρη. γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικό• δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικό. ολη η προκηρυξη εδω
19/06/2013 - 10:25

ΔΕΗ Θέσεις εργασίας με 8μηνα Φλώρινα

ΔΕΗ Θέσεις εργασίας με 8μηνα Φλώρινα Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα οκτώ (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ της Εθνικής οδού Αμυνταίου-Φιλώτα του Νομού Φλώρινας, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 201 ΑΗΣ Αμυνταίου -Φιλώτα Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Π.Ε. Μηχανικών ( Με καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας) 8 μήνες 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 202 ΑΗΣ Αμυνταίου -Φιλώτα Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων 8 μήνες 2 203 ΑΗΣ Αμυνταίου -Φιλώτα Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτες 8 μήνες 35 204 ΑΗΣ Αμυνταίου -Φιλώτα Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε. Μηχανοτεχνίτης Εργαλειομ ηχανών (Τορναδόροι) 8 μήνες 1 205 ΑΗΣ Αμυνταίου -Φιλώτα Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε. Μετακινητής Βαρών (Μανουβραδόροι) 8 μήνες 1 206 ΑΗΣ Αμυνταίου -Φιλώτα Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε. Οδηγοί Λεωφορείου 8 μήνες 4 207 ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε. Μάγειρας 8 μήνες 1 208 ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Ε. Χειριστής κατεργασίας Νερού 8 μήνες 1 209 ΑΗΣ Αμυνταίου -Φιλώτα Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ Υ.Ε. Εργάτες/τριές 8 μήνες 2 Δημοσίευση της ανακοίνωσης.Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Φλώρινας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» με σήμανση έκδοσης «28-09-2012»] να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), το οποίο θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak31130c538e54e025af91baecdeabc1f4').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy31130c538e54e025af91baecdeabc1f4 = 'sox' + '@'; addy31130c538e54e025af91baecdeabc1f4 = addy31130c538e54e025af91baecdeabc1f4 + 'asep' + '.' + 'gr'; var addy_text31130c538e54e025af91baecdeabc1f4 = 'sox' + '@' + 'asep' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak31130c538e54e025af91baecdeabc1f4').innerHTML += ''+addy_text31130c538e54e025af91baecdeabc1f4+''; είτε στο fax: 210- 6467728 ή 213-1319188. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ Τ.Θ 139, Τ.Κ 53200 - ΑΜΥΝΤΑΙΟ, απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κο ΔΡΟΥΓΟΥΝΑΚΗ Ανδρέα τηλ: 24630-42411 , κα ΠΑΤΕΡΑ Ευαγγελία τηλ: 24630-59282 και κα ΖΕΖΙΟΥ Όλγα τηλ: 24630-59292. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) καιαρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr), γ) στο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικό δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικό. Υποβολή αιτήσεων από 19-6-2013 έως 28-6-2013 ολη η προκηρυξη εδω
19/06/2013 - 10:05

Πρόσληψη στην ΔΕΗ Αττική

Πρόσληψη στην ΔΕΗ Αττική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) Η Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργάτη), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συγκεκριμένα θα προσληφθεί, ένα (1) άτομο στον Τομέα Σχεδιασμού Απόδοσης Οικονομικού και Ανθρώπινου Δυναμικού. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ATOMΩN ΔΜΚΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 30- 32, 10433 ΑΘΗΝΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 1 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 26/06/2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΔΜΚΘ, στην Αθήνα, την έντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη γραμματεία της Διεύθυνσης, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης: 1. Εντοπιότητα. 2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος. 3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.) 4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας. 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε.

Η Επικαιρότητα Τώρα