ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

20/05/2013 - 18:38

27 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό

27 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό 27 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό ΔΕ ημερησίων φυλάκων και 2 ΔΕ Νυχτοφυλάκων στους Νομούς Λάρισας ,Καρδίτσας και Τρικάλων . Η διάρκεια της σύμβασης ,που προβλέπεται να αρχίσει εντός του Ιουνίου 2013 ,θα λήγει στις 31/12/2013. Συγκεκριμένα θα προσληφθούν: Στο Νομό Λάρισας: 4 ημερήσιοι φύλακες, 2 νυχτοφύλακες, Στο Νομό Τρικάλων: 7 ημερήσιοι φύλακες Στο Νομό Καρδίτσας: 18 ημερήσιοι φύλακες Το Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό απευθύνεται σε ανέργους έως 35 ετών, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ενώ η επιλογή τους θα γίνει με αντικειμενικό σύστημα μοριοδότησης, που συνυπολογίζει το εισόδημα των υποψηφίων και ελέγχεται εξ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ. Τα απαιτούμενα προσόντα είναι περιληπτικά: α) πτυχίο ή δίπλωμα Στελέχους Υπηρεσιών Ασφαλείας ή Φύλακα Μουσείων ή β) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σχετική εμπειρία 5 μηνών ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας. Η μέτρια γνώση ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτική για τους Ημερήσιους Φύλακες .Μια ακόμα μεγάλη προσπάθεια του Δικτύου «Περραιβία» για τη μείωση της ανεργίας ,ιδιαίτερα των νέων, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε συνεργασία του Δικτύου με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού ,μέσα από το καινούριο Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας που αφορά στον πολιτισμό, απασχολώντας πανελλαδικά περί τους 1.650 ανέργους. Το “Δίκτυο Περραιβία” ,με έδρα την Ελασσόνα ,είναι από τις πρώτες μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιλέχτηκαν να υλοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό και απασχολεί ήδη 87 νέους με 7μηνες συμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία των Νομών Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας με Συμπράττοντες Φορείς τις Εφορείες Αρχαιοτήτων ΙΕ’ ΕΠΚΑ, 7η ΕΒΑ, ΛΔ’ ΕΠΚΑ και 19η ΕΒΑ . Τον συντονισμό του προγράμματος έχει αναλάβει η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Η 10ήμερη περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινά εντός των ημερών και θα κοινοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση . Οι φύλακες θα απασχοληθούν σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία αρμοδιότητας των Εφορειών Αρχαιοτήτων, με αντικείμενο εργασίας τη φύλαξη των χώρων και την ασφάλεια κατά τη διάρκεια επισκέψεων και εκδηλώσεων σε αυτούς. Η προκήρυξη των θέσεων, μαζί με το έντυπο της αίτησης και αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του “Δικτύου Περραιβία” www.diktioelassonas.gr, στα γραφεία του δικαιούχου (Πληροφορίες κ. Μπόλη Μάγδα 24930-24222) , στα δημοτικά καταστήματα των δήμων, στους οποίους θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα, και τα γραφεία του ΟΑΕΔ, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους. Το αντικείμενο των εγκριθέντων πράξεων που υλοποιεί το “Δίκτυο Περραιβία” είναι η “Φύλαξη, ανάδειξη και βελτίωση της προσβασιμότητας αρχαιολογικών και μουσειακών χώρων στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας”.
20/05/2013 - 16:59

27 Προσλήψεις στον Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

27 Προσλήψεις στον Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 17/6/2013 έως 2/8/13 για την υλοποίηση του προγράμματος «Καλοκαιρινή φύλαξη με δημιουργική απασχόληση» για μαθητές Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων» κατά αριθμό και ειδικότητα: 1. Δέκα (10) θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής2. Οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Καλλιτεχνικών 3. Εννέα (9 ) θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Θεατρολόγων ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:Α) Φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας Β) Τίτλο σπουδώνΓ) Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 και δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα .Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου Ε) Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτικής εμπειρίας ή σε συναφή κέντρα ή σε παιδικές κατασκηνώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχ/σης ιδ. Δικαίου προσωπικού, αρμόδιος υπάλληλος Ε. Κορομάντζου (τηλ. 2132023870 ,865). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από την 27η/5/2013 έως και την 29 η/5/13. .
20/05/2013 - 16:31

30 προσλήψεις απο τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

30 προσλήψεις απο τον ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα: α/α Κλάδος Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Διάστημα 1 ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 30 2 μήνες ΠΡΟΣΟΝΤΑΟι ενδιαφερόμενοι πρέπει :  • Να έχουν ηλικία 20 έως 65 ετών• Να έχουν υγεία και φυσική κατάσταση που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία προσλαμβάνονται• Να μην έχουν απολυθεί από το δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ του δημοσίου τομέα για πειθαρχικούς λόγους. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ • Αίτηση,• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας (δυο όψεις) ή διαβατήριο - άδεια παραμονής.• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. ( δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή είναι υπόδικοι για εγκληματική πράξη ή έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα),• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,• Βεβαίωση ανεργίας, εφόσον διαθέτουν,• Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Εφορίας,• Φωτοαντίγραφο Βιβλιαρίου ΙΚΑ (σελίδα που αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου),• Φωτοαντίγραφο αριθμού ΑΜΚΑ,• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης φοίτησης τέκνων, εφόσον διαθέτουν. Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου από 21.05.2013 μέχρι και 27.05.2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22990¬63243.
20/05/2013 - 15:51

10 προσλήψεις στον Δήμο Εύοσμου

10 προσλήψεις στον Δήμο Εύοσμου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας που εδρεύει στο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης Εύοσμος Ν. Θεσσαλονίκης ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου 8 μήνες 5 102 Δήμος Κορδελιού- Ευόσμου Ν. Θεσσαλονίκης Εύοσμος Ν. Θεσσαλονίκης ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας 8 μήνες 5 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου, Δ/νση Διοικητικού, Παύλου Μελά 24, 56224 Εύοσμος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κ. Λυσίτσα Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2313-302126, 2313-302193). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
20/05/2013 - 15:43

27 θέσεις εργασίας στον Δήμο Παύλου Μελά

27 θέσεις εργασίας στον Δήμο Παύλου Μελά Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Παύλου Μελά που εδρεύει στο Νομό Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Καθαριότητας Έδρα Δήμου Παύλου Μελά ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γερανοφόρου Οχήματος) Οκτώ (8) Μήνες Δύο (2) 102 Καθαριότητας Έδρα Δήμου Παύλου Μελά ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Οκτώ (8) Μήνες Πέντε (5) 103 Καθαριότητας Έδρα Δήμου Παύλου Μελά ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Οκτώ (8) Μήνες Είκοσι (20) Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Καραολή και Δημητρίου 1, ΤΚ 56430, Σταυρούπολη Ν. Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ. Ιωάννη Αδαμίδη, (τηλ. επικοινωνίας: 2313 302 843). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Και' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
20/05/2013 - 15:42

Αποτελέσματα για τις προσλήψεις στις φυλακές Κορυδαλλού

Αποτελέσματα για τις προσλήψεις στις φυλακές Κορυδαλλού Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε τα αποτελέσματα κατάταξης για τις προσλήψεις αρτεργατών στις φυλακές Κορυδαλλού με οκτάμηνες συμβάσεις. Ο Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων για την με αριθ. πρωτ. 10317/7-2-2013 Ανακοίνωση (υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ 1/2013) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων ΔΕ Αρτεργατών για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Κεντρικής Αποθήκης Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού (Κ.Α.Υ.Φ.). περιέχει τις παρακάτω οδηγίες. Για την σωστή εισαγωγή και διαχείριση των αρχείων Excel θα πρέπει να τηρηθούν οι παρακάτω οδηγίες Κατεβάστε το σωστό αρχείο στον Η/Υ σας : είναι άλλο για εποχικό προσωπικό ή για μίσθωση έργου και αντίστοιχα άλλο για κάθε κατηγορία ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ή ΥΕ Εισαγάγετε τα στοιχεία του υποψήφιου, με ιδιαίτερη προσοχή στις στήλες με τα μπλε γράμματα ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην πατάτε το space bar και να μην εισάγετε χαρακτήρες σε κελιά με αριθμητικά δεδομένα Επίσης, η πρώτη στήλη ΑΜ είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί, έστω και με μία τυπικη σειριακή αρίθμηση ΚΩΛΥΜΑ 8ΜΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΩΛΥΜΑ Π.Δ. 164/2004 άρθρο 5 , ΒΑΘΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑΣ: επιλογή από λίστα "Ναι " ή "Οχι" ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ(1) / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ : επιλογή από λίστα "1" ή "Α" ή "Β" ή "Γ" ή "Δ" ή "Ε" ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ(σε μήνες): μόνο αριθμητικά δεδομένα ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (αριθμ. τέκνων): μόνο αριθμητικά δεδομένα ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων): μόνο αριθμητικά δεδομένα ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (αριθμ. ανήλικων τέκνων): μόνο αριθμητικά δεδομένα ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αριθμ. τέκνων) : μόνο αριθμητικά δεδομένα ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (αρ. μελών) : μόνο αριθμητικά δεδομένα ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ: μόνο αριθμητικά δεδομένα. Το δεκαδικό μέρος χωρίζεται με κόμμα (,) και όχι με τελεία (.) Προσοχή γράφονται μόνο τα 2 πρώτα δεκαδικά νούμερα του βαθμού. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (σε μήνες): μόνο αριθμητικά δεδομένα Ταξινομήστε το αρχείο σας "κάνοντας κλικ" με το ποντίκι του Η/Υ στο σχετικό εικονίδιο, το οποίο φαίνεται επάνω αριστερά. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΔΩ
20/05/2013 - 15:19

Κοινωφελή εργασία στον Πολιτισμό απο το ΕΣΠΑ

Κοινωφελή εργασία στον Πολιτισμό απο το ΕΣΠΑ Ξεκινά ο δευτερος κύκλος προσλήψεων για την κοινωφελή εργασία στον πολιτισμό .Η κοινωφελή εργασία αφορά προσλήψεις με 7μηνες συμβάσεις και γίνεται στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα» στον τομέα του Πολιτισμού , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Εθνικού Στρατηγικού πλαισίου Αναφοράς ΕΣΠΑ, για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013, το ΑΣΕΠ , μετά από αίτημα της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού (Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού) θα προβεί στην έγκριση νέων ανακοινώσεων-επαναπροκηρύξεων για την κάλυψη των θέσεων του φυλακτικού προσωπικού που έμειναν κενές. Ενόψει των ανωτέρω, το ΑΣΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει και πάλι την ταχύτητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια στη διαδικασία επιλογής των ωφελουμένων, εκπόνησε νέο Υπόδειγμα Ανακοίνωσης (πρόσκλησης - ενημέρωσης δικαιούχου προς τους δυνητικά ωφελούμενους) το οποίο απευθύνεται στους δικαιούχους φορείς και περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την σύνταξη της Ανακοίνωσης και την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (κανόνες δημοσιότητας, προθεσμίες, υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, κατάταξη υποψηφίων, ανάρτηση πινάκων, αποστολή πινάκων κατάταξης και αιτήσεων ενισταμένων στο ΑΣΕΠ κ.λπ.). Οι προσλήψεις για την κοινωφελή εργασία στον πολιτισμό χρηματοδοτούμενες απο το ΕΣΠΑ θα αναρτούνται στην σελίδα μας όταν εγκρίνονται απο το ΑΣΕΠ σε αυτόν τον σύνδεσμο
20/05/2013 - 10:24

16 προσλήψεις Κθ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

16 προσλήψεις Κθ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι ατόμων (16) ατόμων για τη διενέργεια της επείγουσας επιφανειακής και στρωματογραφικής έρευνας στην προβλεπόμενη νια εκσκαφή ζώνη (2013) του Ορυγείου Πεδίου Λακκιάς - Αμυνταίου του Λ.Κ.Δ.Μ. της ΔΕΗ ΑΕ.για τις ανάγκες της Κθ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αργαιοτήτων. που εδρεύει στην Φλώρινα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
20/05/2013 - 10:12

Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Μετσόβου

Προσλήψεις με 8μηνα Δήμος Μετσόβου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Μετσόβου, που εδρεύει στο Μέτσοβο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα ΠΤΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕ] Ε ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Μετσόβου Μέτσοβο Ν. Ιωαννίνων ΔΕ Οδηγών Φορτηγού 8 μήνες 1 102 Δήμος Μετσόβου Μέτσοβο Ν. Ιωαννίνων ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τηνυπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν. Χ. Αβέρωφ 2, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία του Δήμου υπόψιν κας Πέτρη (τηλ.επικοινωνίας: 2656360320). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση τωνυποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίαςμας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
20/05/2013 - 10:11

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 100 ανέργους στην Μεσσηνία

Επιδοτούμενο πρόγραμμα για 100 ανέργους στην Μεσσηνία Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΜΕΣΣΗΝΙΑ» υλοποιεί επιδοτούμενο πρόγραμμα για ανέργους «Συλλογική Tοπική Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» στο πλαίσιο της δράσης 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων τουπληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007‐2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)». Η Πράξη υλοποιείται στην περιοχή των Δήμων Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Τριφυλίας και Μεσσήνης της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας και απευθύνεται σε 100 ανέργους, που κατοικούν σε αυτούς τους Δήμους, ως εξής: Μακροχρόνια άνεργοι1 άνω των 45 ετών με χαμηλά ή χωρίς τυπικά προσόντα Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή επαπειλούμενα από φτώχεια2 Aρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών ΜετανάστεςΣκοπός της Πράξης είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση στην απασχόληση 100 ανέργων, προερχόμενων από τις παραπάνω ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω της πολλαπλής υποστήριξής τους (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση με φορείς κ.λπ.).Συγκεκριμένα, από την υλοποίηση της Πράξης αναμένεται:η πρόσληψη 60 ωφελούμενων από υφιστάμενες επιχειρήσεις των ως άνω Δήμων (μέσω προγραμμάτων όπως Νέες Θέσεις Εργασίας, ΣύμβασηΕργασιακής Εμπειρίας, Επιταγή Επανένταξης) στους τομείς των κατασκευών, του λιανεμπορίου και υπηρεσιών.η υποστήριξη 20 ωφελούμενων για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΕ, ΕΠΕθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων) στους τομείς του λιανεμπορίου και των επισιτιστικών υπηρεσιών.η υποστήριξη 20 ωφελούμενων για την ίδρυση δύο (2) κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (σύμφωνα με το Νόμο υπ. Αριθμ. 4019Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις). Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της ΠράξηςΗ προώθηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της Πράξης θα πραγματοποιηθεί μέσω ενός πλέγματος επιμέρους δράσεων, που θα υποστηρίξουν πολύπλευρα τουςωφελούμενους και οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:  Άμεση Δικτύωση των ωφελούμενων ανέργων με επιχειρήσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξεύρεση εργασίας. Επιδοτούμενη Επαγγελματική Κατάρτιση ωφελούμενων που θα επιλεγούν ανάλογα με τις ανάγκες απασχόλησης του καθενός στα εξής αντικείμενακατάρτισης: Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης31. Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα τουτουρισμού – εναλλακτικού τουρισμού2. Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ3. Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίαςΜικρομεσαίας επιχείρησης4. Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης καιπροώθησης αγροτικών προϊόντων με έμφαση σεπροϊόντα βιολογικής γεωργίας5. Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Συμβουλευτική υποστήριξη των ωφελούμενων με στόχο την επαγγελματική ένταξη και την απασχόλησή τους. Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων από ωφελούμενους της Πράξης και δωρεάν συμβουλευτικήυποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας τους.Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την Αίτησή τους5 και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά:1. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Φωτοτυπία Διαβατηρίου 3. Έγγραφο βεβαίωσης / πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. βεβαίωση Δήμου ή σχετική Υπεύθυνη Δήλωση) στους Δήμους που υλοποιείται η Πράξη (Δήμος Καλαμάτας, Δυτικής Μάνης, Οιχαλίας, Τριφυλίας και Μεσσήνης)4. Αποδεικτικά τίτλων σπουδών (αντίγραφο / α)5. Αντίγραφο τελευταίου Εκκαθαριστικού σημειώματος εισοδήματος από την Εφορία (Οικονομικό έτος 2012)6. Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)7. Βεβαιώσεις παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης (εάν υπάρχουν)8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (να έχει εκδοθεί εντός 6μήνου)9. Άδεια παραμονής Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 20 Μαΐου 2013 έως και την 27η Μαΐου 2013.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται καθημερινά και ώρες 11.00 – 14.00 στο ΚΕΚ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕ, Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 106, Καλαμάτα, Τηλέφωνοεπικοινωνίας: 27210 63222.Γίνονται δεκτές αιτήσεις και ταχυδρομικά όπου στο φάκελο θα περιλαμβάνεται η αίτηση συμπληρωμένη καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο φάκελος υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση με την ένδειξη: ΤΟΠΕΚΟ / Α.Σ. «ΜΕΣΣΗΝΙΑ»
20/05/2013 - 09:59

Προκήρυξη ΕΕΤΑΑ για αποσπάσεις μετακινήσεις

Προκήρυξη ΕΕΤΑΑ για αποσπάσεις μετακινήσεις Πρόσκληση Στελέχωσης του Ειδικού Τομέα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. που ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ΕΕΤΑΑ Α.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, προτίθεται να καλύψει τις σχετικές ανάγκες της σε προσωπικό μέσω μετακίνησης ή απόσπασης υπαλλήλων από το δημόσιο τομέα, ή από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 7 του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14-11-2000), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και ισχύει σήμερα. Οι προς πλήρωση με μετακίνηση ή απόσπαση θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως: - έξι (6) μηχανικοί (διαφόρων ειδικοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΦΔ, ενδεικτικά αναφέρονται: πολιτικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, τοπογράφοι μηχανικοί, κλπ)- δύο (2) λογιστές / οικονομολόγοι- δύο (2) νομικοί Η μετακίνηση ή απόσπαση του προσωπικού διαρκεί έως τέσσερα (4) έτη, με δυνατότητα παράτασης μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 ως ισχύει.Το ανωτέρω προσωπικό θα πρέπει να προέρχεται από: - Φορείς του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή- Τη ΜΟΔ Α.ΕΟι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα κατά περίπτωση προσόντα που προβλέπονται στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & Οικονομικών υπ’ αριθμ. οικ. 334/21-3-2008 (ΦΕΚ 525/Β/24-3-2008), ενώ είναι επιθυμητό να διαθέτουν σχετική εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ ή του ΕΣΣΑΑ ή του ΕΣΣΑΛ ή του Γ΄ ΚΠΣ.Για τη στελέχωση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης θα εφαρμοσθεί η διαδικασία που προσδιορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/3-12-2007) και τις διατάξεις του Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α΄/31-3-2010) και ισχύει.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος, σύμφωνα με τα Υποδείγματα και να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloake0f87094db09a7de858ec540a18f9dbb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addye0f87094db09a7de858ec540a18f9dbb = 'mefd' + '@'; addye0f87094db09a7de858ec540a18f9dbb = addye0f87094db09a7de858ec540a18f9dbb + 'eetaa' + '.' + 'gr'; var addy_texte0f87094db09a7de858ec540a18f9dbb = 'mefd' + '@' + 'eetaa' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloake0f87094db09a7de858ec540a18f9dbb').innerHTML += ''+addy_texte0f87094db09a7de858ec540a18f9dbb+''; . Η παρούσα ισχύει μέχρι την πλήρωση των θέσεων. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνεται με την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται.Για περισσότερες πληροφορίες ή και οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., στο τηλ: 2131320680, κα Ελεάνα Τζωρτζάτου
20/05/2013 - 08:40

42 θέσεις εργασίας Δήμος Αιγιαλείας

42 θέσεις εργασίας Δήμος Αιγιαλείας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην έδρα του Δήμου Αιγιαλείας (Δημοτικό Κατάστημα Αίγιου, Κλεομένους Οικονόμου 11) εντός επτά (7) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων. 1. Αριθμός θέσεων Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 74/2013 απόφασή του, καθόρισε σαράντα δύο(42) θέσεις Υδρονομέων ως εξής: ΐ) μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοδάφνης,2) μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Δημητρόπουλου,3) μία (1) θέση υδρονομέα για την Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου, ο οποίος θα χειρίζεται τις δύο (2) γεωτρήσεις και το νερό του ποταμού «Μεγανίτη»,4) μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Λόγγου,5) μία (1) θέση υδρονομέα για την εφαρμογή του εγκεκριμένου από την Τοπική Κοινότητα Πλατάνου αρδευτικού προγράμματος,6) μία (1) θέση υδρονομέα για την άρδευση των περιοχών Φαγιά, Κέρβα, Άη Γιώργη, Ρίζες, Σήκωμα και Τράπεζος της Τοπικής Κοινότητας Παρ. Πλατάνου,7) μία (1) θέση υδρονομέα για την διανομή των αρδευτικών υδάτων, τον καθαρισμό των υδραυλάκων και της στέρνας, καθώς και για την φύλαξη των αρδευτικών έργων της Τοπικής Κοινότητας Βουτσίμου, 8) δύο (2) θέσεις υδρονομέων για δύο (2) τομείς για την Τοπική Κοινότητα Αιγών, στον πρώτο τομέα την Α' θέση υδρονομέα με τα αυλάκια Λόγγος, Οικονομέϊκα, Κοκιάνικο, Ξερώνια, Άγιος Ταξιάρχης και Σάρνια και στο δεύτερο τομέα την Β' θέση υδρονομέα με τα αυλάκια άνω και κάτω Πλακόπετρα, Καλλιάνικο, Κοτσίκο, Κάτω Γειτονιά και Καμάρι,9) τέσσερις (4) θέσεις υδρονομέων για τους τέσσερις (4) τομείς της Τοπικής Κοινότητας Χρυσανθίου ως ακολούθως: α) Πηγή Κενέζας αρδευόμενη περιοχή εντός των ορίων της Κοινότητας, β) Πηγή Βιτόμυλος αρδευόμενες περιοχές Κασάνεβα - Αγ. Γεώργιος, γ) Πηγές Σκάλα - Φεγγίτης - Χαρχατούρα αρδευόμενες περιοχές Σκάλα- Φεγγίτης - Χαρχατούρα - Μαρίνου και δ) Θέση γεωτρήσεων, αρδευόμενες περιοχές Προφήτης Ηλίας - Αχλαδιάς - Βλάχος - Μπακέσι - Ξαμήλια - Βύθια - Βουλομένο - Σβύνου κλπ,ίο) δύο (2) θέσεις υδρονομέων για τους δύο (2) τομείς της Τοπικής Κοινότητας Αμπελοκήπων, την Α' θέση υδρονομέα με τις πηγές Γουλά - Κάρυά και Αγ. Δημήτριος και την Β' θέση υδρονομέα με τις γεωτρήσεις, ιΐ) μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών των Τοπικών Κοινοτήτων Όασης και Συνεβρού λόγω του ότι έχουν κοινή πηγή άρδευσης,12) μία (1) θέση υδρονομέα για την Τοπική Κοινότητα Περιθωρίου στον τομέα υδραύλακα Άμμος - Κάμπος - Γεώτρηση - Αγ. Αθανάσιος- χωριού - Πορείας,13) μία (1) θέση υδρονομέα για την τοπική Κοινότητα Βελλάς για τη θέση «Σούβαλτο»,14) έξι (6) θέσεις υδρονομέων εκ των οποίων, τέσσερις (4) θέσεις ορίζονται για την πεδινή έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού (Μαυροσυκιά - Παγιαναίικα, Ελληνικό, Αρβανιτάκη, Ραλαίικα) και δύο (2) θέσεις ορίζονται για την ορεινή έκταση της Δημοτικής Κοινότητας Διακοπτού (οικισμός Κερνίτσας - Κάστρου),15) δύο (2) θέσεις υδρονομέων για την τοπική Κοινότητα Ζαχλωριτίκων, μία (1) για εντός του χωριού κτήματα και μία (1) για την περιοχή Καρτέρια,16) μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Νικολαίικων,17) δύο (2) θέσεις υδρονομέων για την Τοπική Κοινότητα Ροδιάς, μία (1) για την θέση Παλαιά Ροδιά και μία (1) για την θέση Καλογερική εμπολή - Περιθωρινά,18) μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Ριζόμυλου,19) μία (1) θέση υδρονομέα και για τους (2) τομείς στο Άνω και Κάτω Αυλάκι της Τοπικής Κοινότητας Άνω Διακοπτού,20) τρεις (3) θέσεις υδρονομέων για την Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα και συγκεκριμένα: α) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Α' τομέα ποταμό «Κερυνίτη», β) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Β' τομέα ποταμό «Βουραϊκό» (Λαγκάδα και χωριό) και γ) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Γ' τομέα ποταμό «Βουραϊκό» (Περακάμπος-Πελαλίστρα),2ΐ) δύο (2) θέσεις υδρονομέων για την Τοπική Κοινότητα Ελίκης εκ των οποίων, μία (1) θέση για τον Α' τομέα «Κερυνίτη» και β) μία (1) θέση για τον Β' τομέα «Γεωτρήσεις»,22) μία (1) θέση υδρονομέα για την κάλυψη των αναγκών της Τοπικής Κοινότητας Τράπεζας,23) δύο (2) θέσεις υδρονομέων για τους δύο (2) τομείς της Τοπικής Κοινότητας Καθολικού και συγκεκριμένα: α) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Α' τομέα Άνω Αύλακα και β) μία (1) θέση υδρονομέα για τον Β' τομέα Κάτω Αύλακα,24) μία (1) θέση υδρονομέα για τον οικισμό Δερβενάκι της Τοπικής Κοινότητας Μαμουσιάς και τέλος,25) δύο (2) θέσεις υδρονομέων για την Τοπική Κοινότητα Πτέρης, έναν (1) υπεύθυνο του αυλακιού Μπουφούσκια - Σέλισσα και έναν (1) στον οικισμό Αγίου Ανδρέα.2. Αρδευτική περίοδοςΤο Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ' αριθμ. 74/2013 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 15/05/2013 έως 15/10/2013. 3. Απαιτούμενα Προσόντα Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60°. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 4. Απαιτούμενα ΔικαιοΛογητικά Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:1. Φωτοτυπία Ταυτότητας (επικυρωμένο αντίγραφο).2. Πιστοποιητικό του οικείου δημάρχου (ή προέδρου κοινότητος) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.3. Απολυτήριο Δημοτικού (επικυρωμένο αντίγραφο).4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη καταδίκης για πλημμέλημα ή κακούργημα (επικύρωση για το γνήσιο της υπογραφής).Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού. 5. Καθήκοντα Υδρονομέων α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισμός, κατά τα κρατούντα έθιμα και την καθιερωμένη σειράν αρδεύσεως). β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακες, μέχρι της, εις έκαστο αρδευόμενο κτήμα, εκχύσεώς τους. γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους. δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων. ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων, στ.Η άμεσος γνωστοποίηση εις τον αρμόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις μικράν από τούτων απόσταση κειμένων αγροτικών κτημάτων, δΓ ά κέκτηνται αρμοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες. 6. Δημοσίευση Πρόσκλησης Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών Ενοτήτων και της έδρας του Δήμου. 7. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων Πληροφορίες παρέχονται από το Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Αιγιαλείας, Διεύθυνση: Κλεομένους Οικονόμου 11, 251 00 Αίγιο, Τηλέφωνο: 26910 29279.
19/05/2013 - 15:05

10000 θέσεις εργασίας στον Τουρισμό

10000 θέσεις εργασίας στον Τουρισμό αιτήσεις δικαιολογητικά Ο ΣΕΤΕ και η ΕΕΔΕ ως συνδικαιούχοι κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), αναλαμβάνουν την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους του Τουριστικού τομέα ηλικίας έως 29 ετών» όπου θα καλύψει 10000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό με 5μηνη απάσχοληση και εκπαιδευτικό επίδομα 2400 ευρω .Το πρόγραμμα για τις 10000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Ενδεικτικά δε αναφέρονται ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, επιχειρήσεις σύνθετης τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρήσεις συνεδριακού τουρισμού, επιχειρήσεις εκθεσιακού τουρισμού, τουριστικά γραφεία, αεροπορικές και ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις, εταιρείες μεταφορών και επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις κρουαζιέρας, επιχειρήσεις επαγγελματικών σκαφών, λειτουργίας μαρινών, επιχειρήσεις επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών καθώς και επιχειρήσεις εξυπηρέτησης των ανωτέρω, μέλη ή μη του Σ.Ε.Τ.Ε. Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει: Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών. Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας διάρκειας 500 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης και τους Συνδικαιούχους πριν και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης (θεωρητικής και πρακτικής), που αφορούν ενδεικτικά: α) υπηρεσίες από πλευράς συνδικαιούχων - στη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) υπηρεσίες από πλευράς παρόχων κατάρτισης -, στην κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής. Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης. Η κατάρτιση θα παρασχεθεί από παρόχους κατάρτισης που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα εγγραφούν στο «Μητρώο Παρόχων» της παρούσας. Κάθε άνεργος που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον, εφ’ όσον επιλεγεί βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα, θα εγγραφεί σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας», η οποία θα του δώσει τη δυνατότητα να λάβει υπηρεσίες συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρία και πρακτική). Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων: 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας: Αφορά στην οικονομική αξία ποσού 1.100€ (αντιστοιχεί στις ανωτέρω υπηρεσίες των Παρόχων (σημεία β, γ), το οποίο αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) και συμβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης, των ωφελουμένων από τους παρόχους κατάρτισης. Το ποσό αυτό θα ανέλθει στα 1.400 ευρώ, στην περίπτωση μετατροπής της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου, σε σύμβαση εργασίας, της οποίας η διάρκεια δεν θα είναι μικρότερη των έξι (6) μηνών, δεδομένου ότι στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος κατάρτισης, θα έχει παράσχει επιπρόσθετες και αποτελεσματικότερες υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης από τις αρχικές, οι οποίες εν τέλει οδήγησαν με επιτυχία στην υπογραφή σύμβασης εργασίας του καταρτιζομένου. Εκπαιδευτικό Επίδομα: Περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και το επίδομα πρακτικής άσκησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε: α) 2.700€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων /ΤΕΙ», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.300€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης, β) 2.400€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) για την ομάδα ωφελουμένων «άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», εκ των οποίων 400€ αντιστοιχούν στο επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και 2.000€ στο επίδομα πρακτικής άσκησης Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 10/05/2013 και λήγει την 27/5/2013 και ώρα 24.00. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα για τις 10000 θέσεις εργασίας στον τουρισμό Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνεργοι νέοι οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις: Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ Είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Έχουν γεννηθεί από 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995. Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Έχουν γεννηθεί από το 1.1.1983 μέχρι και 31.12.1995. Έίναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων: 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ΤΕΙ. 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορώ να υποβάλλω δύο αιτήσεις συμμετοχής; Κάθε ενδιαφερόμενος ανεξάρτητα σε ποια ομάδα ωφελουμένων ανήκει, έχει δικαίωμα να υποβάλλει μία αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής του. Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων; Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 10/05/2013 και λήγει την 27/5/2013 και ώρα 24.00. Τι είναι ο ΚΑΥΑΣ; Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το οικείο μηχανογραφικό σύστημα με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες κ.ά.) που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της πρόσκλησης. Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.sete-voucher.gr. Μαζί με την αίτηση συμμετοχής πρέπει να υποβάλλω και τα δικαιολογητικά μου; Όχι, η υποβολή δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μετά από τη διαδικασία μοριοδότησης και εφόσον ο άνεργος συμπεριληφθεί στο Μητρώο ωφελουμένων. Που θα υποβάλω τα δικαιολογητικά μου; Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί στον πάροχο κατάρτισης που θα επιλέξει ο ίδιος ο άνεργος από το μητρώο παρόχων και θα τον βρει στην ειδική ιστοσελίδα http://www.sete-voucher.gr. Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου. Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης; 1.Έτος κτήσης πτυχίου 2.Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. Έτος 2012) 3.Βαθμός πτυχίου 4.Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με αντικείμενο στον τουρισμό 5.Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης 6.Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης 7.Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Τι πιστοποιητικό πρέπει να προσκομίσω για την απόδειξη καλής γνώσης ξένης γλώσσας; Τα πιστοποιητικά για την απόδειξη της καλής γνώσης ξένης γλώσσας αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της πρόσκλησης. Έχω σπουδάσει και έχω αποκτήσει το πτυχίο μου στην Αγγλία, απαιτείται να προσκομίσω πιστοποιητικό για την απόδειξη ξένης γλώσσας; Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης ξένης γλώσσας εάν η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα. Έχω Advanced για την γνώση Αγγλικών. Είναι αποδεκτό; Ναι είναι αυτονόητο ότι οι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου. Είμαι απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης; 1.Ηλικία υποψηφίου. 2.Κατοχή τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 3.Κατοχή πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης 4.Κατοχή πιστοποιητικού καλής γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας, των γλωσσών που αναγράφονται στο παράρτημα της πρόσκλησης 5.Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας. 6.Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012). Τι γίνεται σε περίπτωση ισοβαθμίας; Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει περισσότερα μόρια στο υψηλότερο σε μοριοδότηση κριτήριο και αν αυτά συμπίπτουν, στο αμέσως επόμενο σε μοριοδότηση κριτήριο και στο αντιστοίχως επόμενο. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία προηγείται ο υποψήφιος, που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του. Πως θα μάθω εάν η αίτηση μου έχει γίνει αποδεκτή; Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://www.sete-voucher.gr. Μέχρι πότε μπορώ να ενεργοποιήσω το voucher; Οι ωφελούμενοι θα πρέπει μέχρι 31 Οκτωβρίου 2013 (31/10/2013) να μεριμνήσουν και να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας . Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται μετά τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου, του παρόχου κατάρτισης και της επιχείρησης για πρακτική άσκηση, με την ηλεκτρονική υποβολή στην ειδική ιστοσελίδα από τον πάροχο κατάρτισης της ημερομηνίας σύναψης της σύμβασης καθώς και του ΚΑΥΑΣ του ωφελούμενου. Πότε ξεκινά το πρόγραμμα κατάρτισης; Από την ενεργοποίηση της επιταγής και για διάστημα έως είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ο πάροχος κατάρτισης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος/Προγράμματος Κατάρτισης, με συμμετέχοντα τον ωφελούμενο. Μπορώ να υπογράψω σύμβαση με δύο παρόχους; Όχι, ο κάθε πάροχος μέσω του μηχανογραφικού συστήματος μπορεί να ελέγχει εάν το voucher είναι σε ισχύ και εάν έχει υπογράψει σύμβαση με άλλο πάροχο. Σε ποια περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η επιταγή εισόδου; Ο ωφελούμενος χάνει το δικαίωμα της ενίσχυσης και διαγράφεται από το Μητρώο Ωφελουμένων, στις παρακάτω περιπτώσεις: Εάν δεν ενεργοποιήσει την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Εάν από τα δικαιολογητικά που θα υποβάλει στον πάροχο κατάρτισης ή στην ΕΕΔΕ, διαπιστωθεί ότι δεν τεκμηριώνονται τα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής του στη δράση. Στην περίπτωση αυτή ο πάροχος κατάρτισης ενημερώνει τον δικαιούχο και ο υποψήφιος διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ωφελουμένων, ή διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από τον δικαιούχο. Εάν ο ωφελούμενος υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο απουσιών κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος κατάρτισης. Πότε και που θα καταβληθεί το επίδομα; Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και εφόσον έχει συμπληρωθεί ένας μήνας από την πρακτική άσκηση, και το επίδομα της πρακτικής άσκησης καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης. Τόσο το επίδομα θεωρητικής, όσο και το επίδομα πρακτικής άσκησης θα καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό που κάθε καταρτιζόμενος έχει δηλώσει κατά την υποβολή της «Αίτησης Συμμετοχής» του στη δράση και στον οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ως πρώτος δικαιούχος. Ποια δικαιολογητικά πρέπει ο ωφελούμενος να προσκομίσει στον πάροχο κατά την εγγραφή του; Ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης οφείλει να προσκομίσει: Την Αίτηση Συμμετοχής του. Τα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του. Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν: Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι Πανεπιστημίων/ ΤΕΙ» Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο βαθμός και η ημερομηνία κτήσης του (διαφορετικά να συνοδεύεται από άλλο επίσημο έγγραφο του Πανεπιστημίου/ τεχνολογικού ιδρύματος στο οποίο θα αναγράφεται η σχετική πληροφορία) ή Επικυρωμένο αντίγραφο βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ. Επικυρωμένο αντίγραφο τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και της θεματικής του. Επικυρωμένα αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το παράρτημα της πρόσκλησης. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011). Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ. Για την ομάδα ωφελουμένων «Απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας ή μεταδευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης» Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο ή άλλο πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας. Επικυρωμένο αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα 2011). Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης σχολής τουριστικών επαγγελμάτων εφόσον υπάρχει. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το παράρτημα της πρόσκλησης. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας εφόσον υπάρχει, σύμφωνα με το παράρτηματης παρούσας. Επικυρωμένο αντίγραφο της κάρτας ανεργίας του εν ισχύ. 10000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
19/05/2013 - 11:42

Προσλήψεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Προσλήψεις στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 2013 Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ , ένας από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς και εμπορικούς Ομίλους στην Ελλάδα, για την κάλυψη θέσεων εργασίας στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του στον Ασπρόπυργο, στην Ελευσίνα και στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιήσει τις κάτωθι προσλήψεις Ειδικότητες που αφορούν τις Προσλήψεις 1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ: ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΧHΜΜ Απαραίτητα Προσόντα:• Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.• Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.• Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου).• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.• Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983).Επιθυμητά Προσόντα:• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο σπουδών ή σε οικονομικούς τομείς ή σε Διοίκηση Επιχειρήσεων θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.• Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, άνω των 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με τηνπροσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Το όριο ηλικίας, στην περίπτωση της αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που αναφέρεται ανωτέρω, είναι έως 33 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).• Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:• Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.2. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΗΛΜHΑπαραίτητα Προσόντα:• Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.• Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.• Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου).• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.• Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983).Επιθυμητά Προσόντα:• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο σπουδών ή σε οικονομικούς τομείς ή σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.• Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, άνω των 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ή σε βαριά βιομηχανία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Το όριο ηλικίας, στην περίπτωση της αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που αναφέρεται ανωτέρω, είναι έως 33 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).• Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:• Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.3. ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ : ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ ΜHXΜΑπαραίτητα Προσόντα:• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένος & ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.• Μέλος του ΤΕΕ, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.• Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας (πτυχίο CPE ή τίτλος σπουδών αγγλόφωνου πανεπιστημίου).• Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ.• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.• Ηλικία έως 30 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1983).Επιθυμητά Προσόντα:• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο σπουδών ή σε οικονομικούς τομείς ή σε Διοίκηση Επιχειρήσεων, θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν.• Προϋπηρεσία αποδεδειγμένη, άνω των 3 ετών, συναφής με τον τίτλο σπουδών είτε σε διυλιστήριο ή σε εργοστάσιο πετροχημικών ή σε μελετητική εταιρεία εξειδικευμένη στο σχεδιασμό πετρελαϊκών εγκαταστάσεων ή σε βαριά βιομηχανία, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών βεβαιώσεων και αντίγραφα των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα. Το όριο ηλικίας, στην περίπτωση της αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας που αναφέρεται ανωτέρω, είναι έως 33 ετών (το έτος γέννησης να μην είναι προγενέστερο του 1980).• Η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.Χαρακτηριστικά Υποψηφίων:• Καλή δυνατότητα επικοινωνίας, πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα & ομαδικό πνεύμα.Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα, ανά κατηγορία, καθώς και η πιστοποίηση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων θα κατατίθενται παράλληλα με την υποβολή της αίτησης πρόσληψης.Η εντοπιότητα (μόνιμος κάτοικος όμορων Δήμων των Διυλιστηρίων) θα θεωρηθεί συγκριτικόπλεονέκτημα.Επισημαίνεται ότι η εντοπιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται κατά τη διαδικασία της πρόσληψης με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Εντοπιότητας από τον όμορο Δήμο, Πιστοποιητικoύ οικογενειακής κατάστασης από τον όμορο Δήμο, Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ και αντίγραφου φορολογικής δήλωσης.Οι υποψήφιοι, που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις της προκήρυξης, θα υποβληθούν σε τεστ ικανοτήτων και αγγλικής γλώσσας.Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω, ανά κατηγορία, προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν το ειδικό έντυπο αίτησης πρόσληψης, συνοδευόμενο από πρόσφατη φωτογραφία τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.Χειμάρρας 8ΑΤ. Κ. 151 25 ΜαρούσιΥπόψη Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων Ομίλουαναγράφοντας απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό ΘέσηςΚαταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων πρόσληψης ορίζεται η Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Προσοχή: Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης πρόσληψης, επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι υποχρεωτικά θα πρέπει :- Να συμπληρώσουν τη συγκεκριμένη μόνο αίτηση, την οποία μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα της ΕΛΠΕ Α.Ε. (www.helpe.gr) και να μην αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα.-Να συμπληρώσουν ΟΛΑ τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*).-Να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν τα απαραίτητα προσόντα.Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι αιτήσεις πρόσληψης θα θεωρούνται άκυρες.Οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν αίτηση πρόσληψης χωρίς να πληρούν όλα τα παραπάνωαναφερόμενα απαραίτητα προσόντα της θέσης ή σε περίπτωση ακύρωσης της αίτησής τους λόγω των προαναφερομένων, δεν θα λάβουν ειδοποίηση από την Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.Όλες οι αιτήσεις για τις προσλήψεις στα Ελληνικά Πετρέλαια θα θεωρηθούν αυστηρά εμπιστευτικές.
17/05/2013 - 15:18

Πρόγραμμα καταρτισης ΤΠΕ για ανέργους στον Δημο Λαγκαδά

Πρόγραμμα καταρτισης ΤΠΕ για ανέργους στον Δημο Λαγκαδά Από το Γραφείο Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Δήμου Λαγκαδά, ανακοινώνεται προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων ότι ξεκινά το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού” με Τίτλο Πράξης “Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους, στις 3 Περιφέρειες σταδιακής Εξόδου”. Σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση των ωφελουμένων σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας, έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες εισόδου τους στην αγορά εργασίας, ως καταρτισμένα στελέχη. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος κατάρτισης θα είναι 100 ώρες, όπου το 30% θα είναι κατάρτιση με φυσική παρουσία, που αντιστοιχεί σε 30 ώρες “πρόσωπο με πρόσωπο” διδασκαλία σεμιναριακού τύπου και το 70% ώρες τηλε-κατάρτισης (εκπαίδευση από απόσταση μέσω Διαδικτύου, χωρίς παρουσία εκπαιδευτή). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης, οι άνεργοι που θα συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης, δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 2,00 € ανά ώρα και 3,00 € ανά ώρα κατάρτισης για τους ανέργους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Ομάδες Ωφελουμένων: - Άνεργοι εκπαιδευτικού επιπέδου υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Ν.Θεσσαλονίκης - Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ εγγεγραμμένοι σε επιμελητήρια ή σε επαγγελματικές ενώσεις με κριτήρια α) το ετήσιο εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα μέχρι του ύψους του αφορολογήτου ποσού με βάση το εκκαθαριστικό σημείωμα του προηγούμενου οικονομικού έτους, β) τη μη υποβολή φορολογικής δήλωσης στο προηγούμενο οικονομικό έτος ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 100 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΤΥΠΟΣ 2) Ενότητα 1η: Προετοιμασία του καταρτιζόμενου για την αγορά εργασίας Ενότητα 2η: Υγιεινή και ασφάλεια στον χώρο εργασίας Ενότητα 3η: Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, Γενικές Αρχές και Διαδικασίες Ενότητα 4η: Λειτουργικά Συστήματα και Διαχείριση Αρχείων Ενότητα 5η: Επεξεργασία Κειμένου Ενότητα 6η: Υπολογιστικά Φύλλα Ενότητα 7η: Παρουσιάσεις Ενότητα 8η: Εφαρμογές στο Διαδίκτυο ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Επικυρωμένο αντίγραφο Αστυνομική Ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ Επικυρωμένου αντίγραφο Τίτλου Σπουδών και λοιπά δικαιολογητικά που πιστοποιούν αναφερθέντα στην αίτηση (Πιστοποιητικό Ξένων Γλωσσών, Γνώσεων- Βεβαιώσεων Προϋπηρεσίας, Βεβαιώσεις Παρακολούθησης Προγραμμάτων Κατάρτισης κλπ.) Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας Για τους εγγεγραμμένους σε επιμελητήριο, το αποδεικτικό εγγραφής Έντυπο υπόδειξης ανέργων από ΟΑΕΔ (Παραπεμπτικό) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Φορολογικής Δήλωσης του προηγούμενου οικονομικού έτους και υπεύθυνη δήλωση μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης Φωτοτυπία επίσημου εγγράφου, όπου αναφέρεται ο ΑΜ ΙΚΑ και το ΑΜΚΑ του καταρτιζόμενου Πρόσφατη Φωτογραφία Υπεύθυνες Δηλώσεις (δίδονται από τα ΚΕΚ)
17/05/2013 - 15:13

Αποτελέσματα ΑΣΕΠ για τους 186 εφοριακούς

Αποτελέσματα ΑΣΕΠ για τους 186 εφοριακούς Εκδόθηκαν σήμερα από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2013, που αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά 186 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο υπουργείο Οικονομικών, από τις οποίες 60 θέσεις αφορούν τον κλάδο ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Νομικής και 126 τον κλάδο ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Οικονομικών. Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα και οι αλφαβητικοί πίνακες διοριστέων, καθώς και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας. Οι υποψήφιοι που απέστειλαν έντυπες αιτήσεις, χωρίς να έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων και τα αποτελέσματα του ΑΣΕΠ θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από 18 Μαΐου έως 27 Μαΐου 2013.
17/05/2013 - 13:35

ΠΟΠΥΣΥΠ άμεσα να γίνουν οι προσλήψεις συμβασιούχων πυροσβεστών

ΠΟΠΥΣΥΠ άμεσα να γίνουν οι προσλήψεις συμβασιούχων πυροσβεστών Την άμεση πρόσληψη των 1.570 συμβασιούχων πυροσβεστών, ώστε να καλυφθούν τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της δασοπυρόσβεσης, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία πενταετούς υποχρέωσης- συμβασιούχων πυροσβεστών. Η αντιπυρική περίοδος έχει αρχίσει από την 1η Μαΐου και όπως υποστήριξε σήμερα από τα Χανιά ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας και πρόεδρος του σωματείου πενταετών και συμβασιούχων πυροσβεστών της Περιφέρειας Κρήτης Αλέξανδρος Φαραντάκης, μέχρι και σήμερα δεν έχουν προσληφθεί οι συμβασιούχοι πυροσβέστες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η πρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών που έχει καθυστερήσει είναι απαραίτητη, καθώς υπάρχουν κενά και ελλείψεις προσωπικού στο πυροσβεστικό σώμα. Ο κ. Φαραντάκης τόνισε ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν επιβάλουν την άμεση πρόσληψη και των συμβασιούχων και όχι την καθυστέρηση που όπως υποστήριξε υπάρχει. Ο ίδιος ανάφερε ότι οι συμβασιούχοι καλύπτουν οργανικά κενά. «Πρόκειται για εργαζόμενους που απασχολούνται μέχρι 5 μήνες», όπως χαρακτηριστικά επισήμανε. Την άμεση πρόσληψη των συμβασιούχων ζήτησε και ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας και γραμματέας του τοπικού σωματείου Διονύσης Κωνσταντουδάκης επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «όποιος θέλει βοήθεια πρέπει και να δίνει βοήθεια», ενώ ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων Δημήτρης Κορναράκης απέδωσε την καθυστέρηση στην προσπάθεια εξοικονόμησης πόρων.
17/05/2013 - 09:01

Με 5μηνα η πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών το 2013

Με 5μηνα η πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών το 2013 Με 5μηνα και όχι 8μηνα, όπως ίσχυε, θα γίνει η πρόσληψη των 1578 εποχικών πυροσβέστων σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα, προβλέπεται, ότι οι εποχικοί πυροσβέστες θα μπορούν να ανανεώνουν τα 5μηνα για ένα ή δύο έτη. Ειδικότερα, με το επίμαχο σχέδιο διατάγματος τροποποιείται η ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 124/2003 και 121/2007) για «τον κανονισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις για την πρόσληψη εποχικών πυροσβεστών, η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης θα είναι πλέον με 5μηνα , αντί για 8μηνα που ίσχυε μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί, ότι το 2003 οι συμβάσεις των εποχικών ήταν 5μηνες και το 2008 μετατράπηκαν σε 8μηνες. Παράλληλα, αντικαθίσταται η παλαιά διάταξη (παράγραφος 7 άρθρου 3 Π.Δ. 124/2003) που προέβλεπε, ότι οι εποχικοί πυροσβέστες μπορούσαν να επαναπροσληφθούν για πέντε περιόδους και το διάστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί μέχρι δέκα χρόνια - κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας - εφόσον υπήρχαν υπηρεσιακές ανάγκες που το επέβαλαν. Η νέα διατύπωση της επίμαχης παραγράφου προβλέπει, ότι «οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2013 με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για τα έτη 2014 και 2015, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του αρχηγού της Πυροσβεστικής η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ' έτος τα προβλεπόμενα έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται. Κατ' εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους». Τέλος, η πρόσληψη των εποχικών πυροσβεστών με 5μηνα το 2013 θα επιβαρύνει κατά 11.334.917 ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό (υπουργείου Δημοσίας Τάξης) όπως επίσης με το ίδιο ποσό θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς και των δυο επόμενων ετών (2014 - 2015).
16/05/2013 - 21:00

Οι νέοι δεν θέλουν να προσληφθούν στο δημόσιο

Οι νέοι δεν θέλουν να προσληφθούν στο δημόσιο “Φταίει το ελληνικό πολιτικό σύστημα για την κρίση” δηλώνουν οι νέοι και τονίζουν ότι δεν επιθυμούν να εργαστούν στο δημόσιο Θεωρούν ότι για την κρίση στην Ελλάδα φταίει το ίδιο το πολιτικό της σύστημα και όχι κάποιοι τρίτοι, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Γερμανία και το ΔΝΤ. Οι νέοι ηλικίας 18 έως 30 ετών, όπως αποκαλύπτει έρευνα του Πανεπιστημίου Πειραιά, αναγνωρίζουν ότι έγιναν λάθη και πιστεύουν ότι η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Για την προσωπική τους επαγγελματική πορεία απορρίπτουν κατηγορηματικά τη δυνατότητα πρόσληψης στο δημόσιο, γεγονός που προκαλεί έκπληξη στους ερευνητές οι οποίοι σημειώνουν πως ενδεικτικό του μέχρι πρότινος ενδιαφέροντος για το δημόσιο ήταν η υποβολή 100.000 αιτήσεων για 8.500 θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ το 2008. "Η έρευνα που έγινε σε 515 άτομα από την Αττική, την Κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, διαψεύδει τον μέχρι τώρα μύθο της νεανικής ανωριμότητας" επισήμανε ο Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς Άγγελος Κότιος, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Ο ίδιος εξήγησε πως ενώ η επικρατέστερη τάση στην Ελλάδα σήμερα αποδίδει τα κακώς κείμενα στο εξωτερικό, το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία, οι νέοι επιδεικνύουν υψηλά ποσοστά ωριμότητας θεωρώντας υπεύθυνο το εγχώριο πολιτικό σύστημα. Εξάλλου, όπως τόνισε ο Λέκτορας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Γιώργος Γαλανός, το δεύτερο σημείο που προκάλεσε αίσθηση στους πανεπιστημιακούς που διεξάγουν την έρευνα ήταν η απροθυμία των νέων να εργαστούν στο δημόσιο καθώς θεωρούν ως μοναδική λύση το να ανοίξουν τη δική τους καινοτόμο επιχείρηση. Κατά τα άλλα, η έρευνα που παρουσιάστηκε και εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει πως οι νέοι: -σε ποσοστό 75% εκτιμούν ότι η λύση στην κρίση θα προέλθει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, -θεωρούν ότι σε τρία χρόνια η κατάσταση στη χώρα θα βελτιωθεί, -ζητούν την αλλαγή του πλέγματος των ανθρώπων που κυβερνούν ώστε να έρθουν σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, -πιστεύουν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλα μέτρα λιτότητας, -σε ποσοστό 75 με 80% σκέφτονται να μεταναστεύουν σε άλλες χώρες ενώ -δηλώνουν ως πρώτη χώρα προτίμησης τη Γερμανία και ακολουθούν η Γαλλία, οι σκανδιναβικές χώρες, η Ολλανδία και οι ΗΠΑ. "Η πρόκληση της νέας γενιάς είναι να επιδιώξει να αλλάξει όσα μας οδήγησαν ως εδώ" τόνισε, κατά τον χαιρετισμό του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας που σχολίασε ότι δεν ήταν τα προβλήματα της οικονομίας που επηρέασαν τους υπόλοιπους τομείς αλλά η σύνδεση της οικονομίας με το κράτος που έφτασε την κοινωνία στο σημείο να θεωρεί κορόϊδα αυτούς που ήθελαν να καινοτομήσουν. Για τις δράσεις που προωθεί η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς με στόχο την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας μίλησε η εκπρόσωπός της, Ιωάννα Μεγγρέλη. Ειδικότερα αναφέρθηκε στον διαγωνισμό νεανικής επιχειρηματικότητας, το πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας για νέους, το πρόγραμμα "κανείς δεν μένει εκτός" για την αντιμετώπιση προβλημάτων στέγασης και τις έρευνες που διεξάγονται σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
16/05/2013 - 19:13

1578 Προσλήψεις στην Πυροσβεστική το 2013

1578 Προσλήψεις στην Πυροσβεστική με 5μηνα το 2013 Με 5μηνα και όχι 8μηνα, όπως ίσχυε, θα γίνουν οι προσλήψεις στην πυροσβεστική 1578 εποχικών πυροσβέστων σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Ε' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παράλληλα, προβλέπεται, ότι οι εποχικοί πυροσβέστες θα μπορούν να ανανεώνουν τις 5μηνες συμβάσεις τους για ένα ή δύο έτη. Ειδικότερα, με το επίμαχο σχέδιο διατάγματος τροποποιείται η ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 124/2003 και 121/2007) για «τον κανονισμό πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Πυροσβεστικό Σώμα ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης». Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις για τις προσλήψεις εποχικών στην πυροσβεστική, η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης θα είναι πλέον 5μηνη ετησίως, αντί των 8 μηνών που ίσχυε μέχρι σήμερα. Να σημειωθεί, ότι το 2003 οι συμβάσεις των εποχικών ήταν 5μηνες και το 2008 μετατράπηκαν σε 8μηνες. Παράλληλα, αντικαθίσταται η παλαιά διάταξη (παράγραφος 7 άρθρου 3 Π.Δ. 124/2003) που προέβλεπε, ότι οι εποχικοί πυροσβέστες μπορούσαν να επαναπροσληφθούν για πέντε περιόδους και το διάστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί μέχρι δέκα χρόνια - κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας - εφόσον υπήρχαν υπηρεσιακές ανάγκες που το επέβαλαν. Η νέα διατύπωση της επίμαχης παραγράφου προβλέπει, ότι «οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2013 με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για τα έτη 2014 και 2015, εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του αρχηγού της Πυροσβεστικής η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας. Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ' έτος τα προβλεπόμενα έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται. Κατ' εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους». Τέλος, οι προσλήψεις των εποχικών στην Πυροσβεστική το 2013 θα επιβαρύνει κατά 11.334.917 ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό (υπουργείου Δημοσίας Τάξης) όπως επίσης με το ίδιο ποσό θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς και των δυο επόμενων ετών (2014 - 2015).

Η Επικαιρότητα Τώρα