ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

19/06/2013 - 09:29

2 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Μύκης

2 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Μύκης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ( 2 ) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης, που εδρεύει στη Σμίνθη και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Μύκης Σμίνθη ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ(JCB) 8 ΜΗΝΕΣ 1 102 Δήμος Μύκης Σμίνθη ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σμίνθη Ξάνθης- 671 00 ΞΑΝΘΗ, απευθύνοντάς την στον ΔΗΜΟ ΜΥΚΗΣ υπόψιν κ. Μωϋσίδη Βασιλείου ή Κύρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2541-352-326 & 2541-352-327). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες ολη η προκηρυξη εδω
19/06/2013 - 08:13

18 Θέσεις εργασίας Λ΄ ΕΠΚΑ

18 Θέσεις εργασίας Λ΄ ΕΠΚΑ Την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού και ειδικευμένου προσωπικού για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου: «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΜΗΝΕΣ ΠΕ Αρχαιολόγοι Μία (1) θέση «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΔΕΗ Α.Ε» για 5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2013 ΠΕ Αρχαιολόγος (Αρχαιοβοτανολόγος) Μία (1) θέση «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΔΕΗ Α.Ε» για 5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2013 ΠΕ Αρχαιολόγοι (Ζωοαρχαιολόγος) Τρεις (3) θέσεις «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΔΕΗ Α.Ε» για 5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2013 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Τρεις (3) θέσεις «Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΔΕΗ Α.Ε» για 5 μήνες και όχι πέραν τις 15/12/2013 ΥΕ Ειδικευμένοι εργάτες Δέκα (10) θέσεις ««Αρχαιολογική έρευνα σε εκτάσεις του φράγματος του Υδροηλεκτρικού έργου Ιλαρίωνα στο μέσο ρου του Αλιάκμονα, Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της ΔΕΗ Α.Ε» (Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής) για 4,5 μήνες και όχι πέραν τις 30/11/2013 Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής, οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής - Κοζάνης, Τ.Κ. 500 04, υπόψη κ Δ. Μαυροδήμου (τηλ. επικοινωνίας: 2461098800-1) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 19/06/2013 έως 26/06/2013). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. ολη η προκηρυξη εδω
18/06/2013 - 17:20

Προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών σε ΦΕΚ ο νέος κανονισμός

Προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών σε ΦΕΚ ο νέος κανονισμός Σε ΦΕΚ εκδόθηκε η τροποποιήση του κανονισμού που αφορούν τις προσλήψεις των εποχικών πυροσβεστών . Συγκεκριμένα οι εποχικοί πυροσβέστες θα προσλαμβάνονται για 5 μήνες αντί για 8 που ισχύει εως τώρα. Ακολουθεί το ΦΕΚ για τις προσλήψεις εποχικών πυροσβεστών : «Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προσλαμβάνονται στο Πυροσβεστικό Σώμα κάθε έτος, για την κάλυψη παροδικής φύσεως αναγκών του. Η διάρκεια της απασχόλησης των πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης είναι έως πέντε (5) μήνες ετησίως. Ο αριθμός των συμβασιούχων και η διάρκεια απασχόλησης καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 2. Η παρ. 7 του άρθρου 3 του π.δ 124/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του π.δ 118/2005 (Α΄ 175) και με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ 121/2007 (Α΄ 155), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οι οποίοι εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους σχετικούς πίνακες επιτυχόντων όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2003, (έτος αρχικής πρόσληψης) έως και σήμερα, προσλαμβάνονται εκ νέου στην Υπηρεσία αρχικής πρόσληψης με την ίδια ειδικότητα για το έτος 2013 με δυνατότητα επαναπρόσληψής τους και για τα έτη2014 και 2015 εφόσον επιθυμούν και διαθέτουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους την προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ. 2γ του παρόντος διατάγματος υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται για κάθε ένα από τα παραπάνω έτη με πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος η οποία εκδίδεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για την περίπτωση αυτή το ανώτερο ανά κατηγορία όριο ηλικίας όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος.Οι ως άνω προσλαμβανόμενοι εφόσον προσκομίσουν κατ’ έτος τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος έγγραφα, απαλλάσσονται από τις διαδικασίες πιστοποίησης της καλής κατάστασης της υγείας τους και τις αθλητικές εξετάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 3 παρ. 5 του παρόντος. Κατ’ εξαίρεση οι προσλαμβανόμενοι υποβάλλονται κάθε φορά και σε αθλητικές δοκιμασίες, όταν γίνεται ειδική προς τούτο μνεία στην έκθεση αξιολόγησής τους».
18/06/2013 - 15:31

30 Θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης

30 Θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης Εγκρίθηκαν 30 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης απο το ΑΣΕΠ με αριθμό έγκρισης 1/2013 2163/13-6-2013. Συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας στο μουσείο Ακρόπολης αφορούν την ειδικότητα ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και με σύμβαση εργασίας 6 μηνών . Το dikaiologitika.gr θα σας ενημερώσει για την προκήρυξη που θα αφορά τις 30 θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης
18/06/2013 - 15:28

21 Θέσεις εργασίας με οχτάμηνα Δήμος Λαυρεωτικής

21 Θέσεις εργασίας με οχτάμηνα Δήμος Λαυρεωτικής Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Λαυρεωτικής Λαύριο Αττικής ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου εκσκαφέα (τύπου JCB) 8 μήνες 2 102 Δήμος Λαυρεωτικής Λαύριο Αττικής ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου -γκρέιντερ 8 μήνες 1 103 Δήμος Λαυρεωτικής Λαύριο Αττικής ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου -ανυψωτικού καλαθοφόρου 8 μήνες 1 104 Δήμος Λαυρεωτικής Λαύριο Αττικής ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρου ( με άδεια οδήγησης Γ+Ε' Κατηγορίας και κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) 8 μήνες 2 105 Δήμος Λαυρεωτικής Λαύριο Αττικής ΔΕ 29 Οδηγών Απορριμματοφόρου ( με άδεια οδήγησης Γ+Ε' Κατηγορίας και χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 5 106 Δήμος Λαυρεωτικής Λαύριο Αττικής ΥΕ Εργατών καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρου) 8 μήνες 8 107 Δήμος Λαυρεωτικής Λαύριο Αττικής ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (καταμετρητές υδρομέτρων) 8 μήνες 1 108 Δήμος Λαυρεωτικής Λαύριο Αττικής ΥΕ Εργατών Ύδρευσης 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 195 00 Αττική, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης/Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ.κ. Γκίκα Φώτη, Μπαράτατζη Νιόβη (τηλ. επικοινωνίας: 2292320152-140). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
18/06/2013 - 15:15

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Φαιστού

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Φαιστού Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΙΡΕΣ ΔΕ χειριστής μηχανήματος εκσκαφέα/φορτωτή (ομάδας Β' τάξης Δ') 8 ΜΗΝΕΣ 1 102 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΙΡΕΣ ΔΕ χειριστής μηχανήματος γκρέιντερ (ομάδας Ζ' τάξης Γ') 8 ΜΗΝΕΣ 2 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φαιστού, 25ης Μαρτίου 1, Τ.Κ.70400 Μοίρες, απευθύνοντάς την στο τμήμα Προσωπικού, υπόψη κου Δημητρίου Ορφανουδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 28923 40235, 28923 40200). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ). ολη προκηρυξη εδω
18/06/2013 - 14:46

Πρόσληψη στην ΔΕΗ ΔΥΗΠ Αττικής

Πρόσληψη στην ΔΕΗ ΔΥΗΠ Αττικής Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δ/ΝΣΗΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΥΗΠ) που εδρεύει στην Αθήνα, για την θέση που, ακολουθεί (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 206 ΔΥΗΠ ΑΘΗΝΑ ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ 56-58 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 8 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε./ΔΥΗΠ, οδός Αγησιλάου 56-58 ΑΘΗΝΑ , απευθύνοντάς την στο ΓΡ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ υπόψιν κ ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ Μαρία 521 / 5ος όροφος (τηλ. επικοινωνίας: 210-3355129). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ http://www.dei.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ)• γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ). Αρμόδιος υπάλληλος : Μ. ΔΕΔΕΔΗΜΟΥ τηλ. 2103355129 Η υποβολή αιτήσεων από 19/6/2013 μέχρι 28/6/2013 ολη η ανακοινωση εδω
18/06/2013 - 14:29

24 Θέσεις εργασίας Δήμος Πεντέλης

24 Θέσεις εργασίας Δήμος Πεντέλης Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, κατά αριθμό και ειδικότητα: ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ ΤΡΕΙΣ (03) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΥΕ16 ΕΡΓΑΤΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ (ΔΕ29) Κύρια προσόντα• Απολυτήριος τίτλος: Λυκείου• Ισχύουσα Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'κατηγορίας Επικουρικά προσόντα Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τίτλο τριταξίου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριοτίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ'κατηγορίας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΥΕ6)Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα πρόσληψης. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 1. - Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.2. - Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.3. - Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση), με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση : Οι υποψήφιοι για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6). ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά:• Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας• Υπεύθυνη δήλωση ότι «πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07»• Υπεύθυνη δήλωση ότι «το τελευταίο 12μηνο (ο υπολογισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994) δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη κατεπειγουσών, περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών» .• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.• Οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο για την απόδειξη της εμπειρίας.• Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ.• Κυρωμένο φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων της άδειας οδήγησης Γ' κατηγορίας όπου να φαίνεται η αρχική ημερομηνία κτήσης αυτής (αφορά τους οδηγούς)• Πιστοποιητικό σπουδών (αφορά τους οδηγούς) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο πρωτόκολλο του Δήμου , οδός Καλαυβόκπ αριθ.: 2° Μελίσσια Τ.Κ. 15127 (τηλ. επικοινωνίας 2132050077) εντός ποοθεσυίαο επτά (7) ηυεοών, που αογίΖει την 19η Ιουνίου 2013 ηυέοα Τετάοτη και λήνει την 25η Ιουνίου 2013 ηυέοα Τοίτη .
18/06/2013 - 12:57

Προσλήψεις ΔΕΗ για ταμίες και Υπάλληλους Γραφείου Αττική

Προσλήψεις ΔΕΗ για ταμίες και Υπάλληλους Γραφείου Αττική Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού εξήντα επτά (67) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Αττικής, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α) με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 500 Κλάδος Πωλήσεων Αττικής Αθήνα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπάλληλοι Γραφείου) 8 μήνες 47 501 Κλάδος Πωλήσεων Αττικής Αθήνα ΔΕ Λογιστικού - Διοικητικού (Ταμίες) 8 μήνες 20 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΗ, Κλάδος Πωλήσεων Αττικής, Αριστείδου 5-7, Τ. Κ 105 59 - Αθήνα 1ος όροφος (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-3287141, 210-3287151 & 210-3287160) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση : ΔΕΗ, Διεύθυνση Πωλήσεων, Ναυαρίνου 10, Τ.Κ 106 80 - Αθήνα απευθύνοντας την στον Τομέα Λειτουργικής Υποστήριξης υπόψιν κου Διγενόπουλου Δημήτριου ή κας Φολτοπούλου Παναγιώτας (τηλέφωνα επικοινωνίας : 210-3673424 - 25 - 26. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στα καταστήματα της υπηρεσίας μας, που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις και στους χώρους ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, όπου αυτά εδρεύουν, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων : α) στα καταστήματα της υπηρεσία μας στις ανωτέρω διευθύνσεις ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ http://www.dei.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι — Ανεξάρτητες και άλλες αρχές — ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων — Διαγωνισμών Φορέων — Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η ανακοινωση εδω
18/06/2013 - 11:46

Πρόγραμμα κατάρτισης για 100 ανέργους ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πρόγραμμα κατάρτισης για 100 ανέργους ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ 17/06/2013 ΕΩΣ 05/07/2013 Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΥΤΙΚΑ υλοποιεί την Πράξη ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο). ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ‘ΔΥΤΙΚΑ’ ΕΙΝΑΙ ΟΙ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΚ.ΠΑ. Α.Ε. ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ε.Ε.Θ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ είναι η προετοιμασία και προώθηση 60 ωφελούμενων σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις καθώς επίσης και η υποστήριξη 40 ωφελούμενων για να ιδρύσουν δική τους ατομική ή άλλη επιχείρηση ή να συστήσουν Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση. Οι ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ θα πρέπει να είναι: Κάτοικοι των Δήμων: Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Κορδελιού – Ευόσμου, Π. Μελά &Άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ .Οι 100 ωφελούμενοι θα συμμετέχουν στη δράση της Συμβουλευτικής καθώς επίσης θα παρακολουθήσουν και Πρόγραμμα Κατάρτισης, διάρκειας 90 ωρών για το οποίο προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα παρακολούθησης, σε ένα από τα αντικείμενα: Διαχείριση Αστικού Περιβάλλοντος, Πωλήσεις - Εξυπηρέτηση Πελατών, Κατασκευή Μικρών Τεχνικών Έργων. Οι ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση, θα παρακολουθήσουν επιπλέον πρόγραμμα στην Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα, διάρκειας 45 ωρών. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Από 17 Ιουνίου 2013 Έως 5 Ιουλίου 2013 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ28ΗΣ Οκτωβρίου 148 Β, 56430, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, Τηλ: 2310 643140,Ώρες 10:00 – 14:00, Αρμόδιο Πρόσωπο: Σαββίδου Αναστασία Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Ν. Μηχανιώνας, 57001, Θέρμη, Τηλ.: 2310 478714 - 5, Ώρες 10:00 – 14:00, Αρμόδιο Πρόσωπο: Μάτη Σοφία Αναλυτικές πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.anae.gr ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ• Αίτηση • Επικυρωμένη Φωτοτυπία Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ *• Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου• Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Σημειώματος εφορίας για το οικονομικό έτος 2012• Υπεύθυνη Δήλωση * Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 30 του Ν. 4144/18-4-2013, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ από τις 18/04/2013: Η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ ανέργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΥΤΙΚΑ» δεσμεύεται ότι θα τηρήσει όλες τις σχετικές διατάξεις για μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των συμμετεχόντων/ωφελουμένων στις ενέργειες που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, και θα επιμεληθεί σε συνεργασία με την οικεία Διαχειριστική Αρχή την κωδικοποίηση της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων επιλογής των συμμετεχόντων/ωφελουμένων, όπου αυτό απαιτείται, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια κατά τη διαδικασία αυτή. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝΕφόσον ολοκληρωθεί η παραλαβή των αιτήσεων και πραγματοποιηθεί η απαιτούμενη επεξεργασία για το αν πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η πρόσκληση, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους για τον προγραμματισμό προσωπικής συνέντευξης από την οποία θα προκύψει η τελική επιλογή των ωφελουμένων από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων με επικύρωση του αποτελέσματος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα ακολουθήσει η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων τόσο στα σημεία παραλαβής των αιτήσεων όπως επίσηςκαι στην ιστοσελίδα του φορέα.
18/06/2013 - 10:24

80 Θέσεις εργασίας Δήμος Κέρκυρας

80 Θέσεις εργασίας Δήμος Κέρκυρας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Δήμος Κέρκυρας Κέρκυρα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Οδοκαθαριστών) 8 μήνες 80 Υποβολή αιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Ουρανίας Περδικάρη, προϊσταμένης τμήματος ανθρώπινου δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2661362775 & 2661362776). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κέρκυρας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων -> Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η προκηρυξη εδω
18/06/2013 - 09:46

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Αιγιαλείας

20 Θέσεις εργασίας Δήμος Αιγιαλείας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αιγιαλείας, που εδρεύει στο Αίγιο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Αιγιαλείας Αίγιο ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας (Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 2 102 Δήμος Αιγιαλείας Αίγιο ΔΕ Οδηγών Καθαριότητας (Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 3 103 Δήμος Αιγιαλείας Αίγιο ΥΕ Εργατών 8 μήνες 15 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αιγιαλείας, Ευθ. Γάτου 1, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας υπόψη κας Γ. Μεντζελοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 26910-29279, 26910-29747). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αιγιαλείας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση- β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). ολη η προκηρυξη εδω
18/06/2013 - 08:55

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Πύργου

3 Θέσεις εργασίας Δήμος Πύργου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο μηνών, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, που εδρεύει στον Πύργο, και συγκεκριμένα την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο: Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική διάρκεια Ναυαγοσωστών Τρεις [3] ι. Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Ειδικότητα Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου, ή ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής και ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 23/2000. 2. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή ή πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν διορισμού, το πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης του άρθρου ι του Π.Δ/τος 23/2000, ισχύουσα άδεια ναυαγοσώστη του άρθρου 5 του ιδίου Π.Δ/τος και οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ, ή ΤΕΙ, ή απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμο τίτλο αναγνωρισμένης σχολικής μονάδας της αλλοδαπής. (Μεταξύ των υποψηφίων της παρ. 2 προηγούνται οι πτυχιούχοι σχολών ΑΕΙ, έπονται οι πτυχιούχοι σχολών ΤΕΙ, ακολουθούν οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στη συνέχεια οι κάτοχοι τίτλων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.) Δύο (2) μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 55 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Oι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης3. ΑΦΜ4. Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ5. AMΚΑ6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού, που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007.7. Κυρωμένα φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ήτίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας , ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, Πατρών και Τάκη Πετροπούλου Τ.Κ. 27 100 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ, Τηλ 26213-62632,634, (Αρμόδιοι: Ζωή Ασημακοπούλου, Αντωνία Παπανικολάου), εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος στο οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
18/06/2013 - 08:30

58 Θέσεις εργασίας Δήμος Κω

58 Θέσεις εργασίας Δήμος Κω Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα οκτώ (58) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κω, που εδρεύει στην Κω, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Καθαριότητας Κως ΥΕ Εργατών καθαριότητας 6 μήνες 48 102 Καθαριότητας Κως ΔΕ29 Οδηγοί απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6 μήνες 6 103 Καθαριότητας Κως ΔΕ28 χειριστής μηχανημάτων έργων ( Ομάδας Ε' Τάξης Γ) 6 μήνες 1 104 Ηλεκτροφωτισμού Κως ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 6 μήνες 3 Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Κω, ακτή Κουντουριώτη 7,Τ.Κ.85300, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Χατζηγιακουμή Καλλιόπης, Χατζημάρκου Ευαγγελίας και Ντακούμη Βασίλειου (τηλ. επικοινωνίας: 2242360426, 2242360489). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κω, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
17/06/2013 - 16:28

174 Θέσεις εργασίας ΕΒΖ Ημαθίας

174 Θέσεις εργασίας ΕΒΖ Ημαθίας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (174) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του εργοστασίου Πλατέος της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. που εδρεύει στο Πλατύ Ημαθίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 301 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΠΕ Γεωπόνων 8 Μήνες 1 302 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΠΕ Συντηρητής Χειριστής Καθαρισμού Χυμού 5,5 Μήνες 1 303 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Logistics- Διοικητικού-Λογιστικού 4 Μήνες 2 304 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Λογιστών 4 Μήνες 1 305 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων 4,5 μήνες 1 306 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Ηλεκτρολόγοι με εμπειρία 4,5 μήνες 2 307 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Αυτοματιστές 4,5 μήνες 6 308 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγοι 4,5 μήνες 5 309 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγοι-Συντηρητές Λεβήτων 4,5 μήνες 3 310 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγοι-Χειριστές Στροβίλων 5,5 μήνες 2 311 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Ηλεκτρολόγοι-Χειριστές Ηλεκτρικών Πινάκων 5,5 μήνες 2 312 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 5,5 μήνες 313 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Φυγόκεντρων Μηχανών 5,5 μήνες 314 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Εκχύλισης 5,5 μήνες 315 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Καθαρισμού Χυμού 5,5 μήνες 316 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγος- Τεχνικής Υποστήριξης 4,5 μήνες 317 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Συμπύκνωσης 5,5 μήνες 318 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας TΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Πλυντηρίου Τεύτλων 5,5 μήνες 319 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Μηχανολόγος-Συντηρητής Ασβεστοκαμίνου 5,5 μήνες 320 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Συσκευαστήριο Ζάχαρης Χωρίς εμπειρία 8 Μήνες 321 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΤΕ Ηλεκτρολόγοι για Κ.Σ.Μαυροδενδρίου Κοζάνης χωρίς εμπειρία 4,5 Μήνες 322 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Εφαρμοστές για Κέντρο Συγκέντρωσης Ξ. Νερού Φλώρινας 4,5 Μήνες 323 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Εφαρμοστής Συντηρητής Βιομηχανικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων με άδεια ηλεκτροσυγκολλητή Β' Τάξης για Ν. Λάρισας 4,5 Μήνες 3 324 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Εφαρμοστές 4,5 μήνες 22 325 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές υψηλής πίεσης 5,5 Μήνες 8 326 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες - Χειριστές Πύργου παραλαβής τεύτλων 5,5 μήνες 4 327 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες - Χειριστές μηχανήματος διανομής και εναπόθεσης τεύτλων ( Staker ) 4,5 Μήνες 2 328 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 4,5 μήνες 3 329 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κ.Σ. Ξ.Νερού Φλώρινας 4,5 Μήνες 1 330 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες για Κέντρο Συγκέντρωσης Λάρισας 4,5 μήνες 1 331 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών (Γερανοί -Φορτωτές ) 4,5 Μήνες 1 332 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων και προωθητών γαιών (Φορτωτές+Περονοφόρο) 4,5 Μήνες 3 333 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Χειριστές προωθητών γαιών και Φορτηγών 4,5 Μήνες 1 334 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Χειριστές Εργαλειομηχανών 4,5 Μήνες 3 335 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Τεχνίτες - Ηλεκτροτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων 4,5 Μήνες 1 336 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Τεχνίτες - Μηχανοτεχνίτες Βαρέων Οχημάτων 4,5 Μήνες 2 337 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Θερμαστών Λεβήτων 4,5 Μήνες 2 338 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Υδραυλικοί 4,5 Μήνες 1 339 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Κτιρίων 4,5 Μήνες 6 340 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Ξυλουργός 4,5 Μήνες 1 341 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Βοηθός Φυτοπαθολόγου 4,5 Μήνες 1 342 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν.Πέλλας 5,5 Μήνες 2 343 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών-Γεωργοτεχνίτες για Ν. Πιερίας 5,5 Μήνες 1 344 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν.Θεσ/νίκης 5,5 Μήνες 1 345 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Αγγελιοφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν.Φλώρινας 5,5 Μήνες 2 346 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Λάρισας 5,5 Μήνες 1 347 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Αγγελιαφόροι Ψεκασμών -Γεωργοτεχνίτες για Ν. Τρικάλων 5,5 Μήνες 1 348 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Αναλυτές Εργαστηρίου Ελέγχου Σπόρου 8 Μήνες 3 349 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Σποροπαραγωγική Καλλιέργεια περιοχής Λαγκαδίκια 7 Μήνες 2 350 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Τεχνίτες Συντηρητές Γεωργικών Μηχανημάτων 8 Μήνες 1 351 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Χειριστές Γεωργικών Μηχανημάτων για Γεωργικό Πειραματισμό 5 Μήνες 1 352 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων -Λεωφορείων και Φορτηγών Ειδικών Μεταφορών 4,5 Μήνες 1 353 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων για Ν. Λάρισας 4,5 Μήνες 1 354 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Μονωτές 4,5 Μήνες 6 355 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Ασβεστοκαμίνου 5,5 Μήνες 5 356 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων Υπερυψηλής πίεσης 4,5 Μήνες 2 357 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Πλυντηρίου Τεύτλων 5,5 Μήνες 3 358 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Μηχανημάτων PELLETS 5,5 Μήνες 3 359 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Βιομηχανικών Φίλτρων 5,5 Μήνες 3 360 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Ξηραντηρίου Ν. Πολτού 5,5 Μήνες 3 361 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Φυγόκεντρων Μηχανών 5,5 Μήνες 3 362 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Κοπτικών Μηχανών 5,5 Μήνες 3 363 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Εκχύλισης 5,5 Μήνες 2 364 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής Προθερμαντήρων 4,5 Μήνες 2 365 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Τεχνίτης Ταινιοδρόμων και Αναβατορίων 4,5 Μήνες 2 366 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Τεχνίτες Ταινιοδρόμων για Ν. Λάρισας 4,5 Μήνες 1 367 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Βοηθός χειριστής σιλό για Ν. Λάρισας 4,5 Μήνες 1 368 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστής μηχανημάτων παραλαβής τεύτλων 5,5 Μήνες 3 369 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Ψεκαστές για τομέα Αμυνταίου Φλώρινας 4,5 Μήνες 1 370 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Αγρεργάτες/τριες 4,5 Μήνες 3 371 Εργοστάσιο Πλατέος Ε.Β.Ζ. Α.Ε. Πλατύ Ημαθίας ΥΕ Χειριστές Μηχανών Σπόρων 8 Μήνες 7 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε. Εργοστάσιο Πλατέος Ημαθίας, 44οχλμ.Θεσ/νίκης-Βεροίας, Τ.Κ. 590 32, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού (Κ. Κανσίζογλου), τηλ. Επικοινωνίας: 2333068200, 2333068210. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
17/06/2013 - 16:07

16 Θέσεις εργασίας Δήμος Κέρκυρας

16 Θέσεις εργασίας Δήμος Κέρκυρας Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαέξι (16) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την κάλυψη επειγουσών, παροδικών αναγκών των Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: Α. (01) Έναν ΠΕ Ιατρών (παιδίατρο ή παθολόγο και ελλείψει αυτών, απόφοιτο ιατρικής σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ),Β. (02) Δύο ΤΕ Νοσηλευτών και ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών,Γ. (01) Έναν/μία Γυμναστή/στρια (ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού), Δ. (01) Έναν/μία ναοαγοσώστη/στρια,Ε. (01) Έναν ΠΕ Αισθητικής Αγωγής ( Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών),ΣΤ. (01) Έναν ΔΕ Μαγείρων,Ζ. (02)ΔόοΥΕ Βοηθών Μαγείρων,Η. (03) Τρεις ΥΕ Φυλάκων &(04) Τέσσερις ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ: Α) ΓΙΑΤΡΟΣ (παιδίατρος ή παθολόγος): Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (νομίμως μεταφρασμένα & επικυρωμένα) , αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας, βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται. Β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας (ΤΕ). γ)Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του Ν. 3252/2000. Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή ή πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με α) προσόν διορισμού, Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και β) άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή (ΔΕ), Γ) ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(ΤΕΦΑΑ) της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (νομίμως μεταφρασμένα & επικυρωμένα). Δ)ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ: α)Πτυχίο του Τμ\ήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Ειδικότητα Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου, ή ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, ή Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη (ΠΔ. 23/2000), και αντίστοιχη εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή Οποιοσδήποτε τίτλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής β) ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από Λιμενική Αρχή. Ε)ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ)Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας τίτλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών. ΣΤ) ΜΑΓΕΙΡΑΣ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτών ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής και ελλείψει των ανωτέρω απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών. Ζ)ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ: Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970, απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 και αντίστοιχη εμπειρία. Η) ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ : Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2του .2527/97. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:1 .Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ Φυλάκων, , ΥΕ Βοηθών Μαγείρων ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & ΠΕ Αισθητικής αγωγής (εικαστικών & εφαρμοσμένων τεχνών) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών,2. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18έως 45 ετών λόγω των ειδικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης ειδικότητας και του Π.Δ/τος 23/2000,3. Οι υποψήφιοι ΔΕ Νοσηλευτικής, που είναι απόφοιτοι νοσηλευτικής σχολής, ναέχουν γεννηθεί έως και το έτος 1997. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κέρκυρας, ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ (1°? όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει την επόμενη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες ή στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέρκυρας εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661362776 & 2661362775 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα: 1. Φ/ο των δύο όψεων ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τανομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, 2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα, 3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται, 4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού), 5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυποχορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού). Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο (02) τοπικές εφημερίδες, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.corfu.gr) καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου με σύνταξη σχετικού πρακτικού ανάρτησης όπου θα προσδιορίζεται και το ακριβές διάστημα υποβολής αιτήσεων.
17/06/2013 - 15:56

10 Θέσεις εργασίας Λ ΕΠΚΑ

10 Θέσεις εργασίας Λ' ΕΠΚΑ Την πρόσληψη των παρακάτω εργατών υψηλής εξειδίκευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την εκτέλεση του αρχαιολογικού έργου για χρονικό διάστημα τεσσεράμισι (4,5) μηνών.
17/06/2013 - 15:42

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Αμφικλειας Ελατειας

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Αμφικλειας Ελατειας Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ ανακοινώνειΤην πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών για τους κατωτέρω κλάδους, ειδικότητες και προσόντα: ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ υε εργατεσ καθαριότητας 9 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του ν.2527/97) Δύο (2) μήνες ΠΡΟΣΟΝΤΑ : τα τυπικά προσόντα διορισμού προβλέπονται σύμφωνα με ειδικές διατάξεις για την κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ. 169 του ν.3584/07. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά : α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότηταςβ)Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ. 169 τουν.3584/07γ)Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο Δημόσιο εντός δωδεκαμήνου (ο υπολογισμός του δωδεκαμήνου γίνεται σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.21 του ν.2738/1999) ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑα) Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔβ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασηςγ) Πιστοποιητικά Απόδειξης Εμπειρίας ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημοτικό Κατάστημα της Κάτω Τιθορέας του Δήμου ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ (Δ/νση: Κάτω Τιθορέα, Τ.Κ. 35.015 τηλ: 2234-350305) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Παπαγεωργίου Κων/νος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στην ιστοσελίδα του Δήμου και στους χώρους ανακοινώσεων των Δημοτικών Κοινοτήτων.
17/06/2013 - 15:35

37 Θέσεις εργασίας στην Δημοτική Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής Στομίου

37 Θέσεις εργασίας στην Δημοτική Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής Στομίου Ο Δήμος Αγιάς θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών για τις κατωτέρω ειδικότητες στην Κατασκήνωση Αγίας Παρασκευής Στομίου. Οι αιτήσεις θα γίνονται στο Δήμο Αγιάς έως και την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά που απαιτεί η κάθε θέση ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ Συντονιστής 1 Επιμελητές 2 Ειδ. Συνεργάτες - Ψυχαγωγοί 2 Ειδ. Συνεργάτες - Χειροτεχνίας 2 Γυμναστές 2 Ομαδάρχες 10 Διαχειριστές 1 Βοηθ. Διαχειριστές 1 Αποθηκάριοι 1 Γιατροί 1 Νοσοκόμοι 1 Μάγειροι 1 Βοηθ. Μαγείρων 1 Οδηγός 1 Εργάτες 3 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ Εργάτριες 4 Φύλακας 1 Ειδικός Τεχνίτης 1 Ναυαγοσώστης 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την αίτηση τους: - Αριθμό ΙΒΑΝ Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ - AM ΚΑ Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας επικυρωμένο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σταθερό και κινητό ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Συντονιστής πρέπει να είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.Ο Επιμελητής πρέπει είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β' τάξεως Λυκείου ή της Δ' τάξεωςεξαταξίου Γυμνασίου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α' τάξης Λυκείου ή Δ' τάξης Εξατάξιου Γυμνασίου. Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:α) Παιδαγωγικών Τμημάτων καιΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίαςβ)Τ.Ε.Ε.ΦΑ.γ) Τμημάτων κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής δ) θεατρικών και Δραματικών Σχολών ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται. Ο Διαχειριστής πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου. Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης πρέπει να είναι απόφοιτος ιατρικής σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης. Ο Νοσοκόμος πρέπει να είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων. Ο Μάγειρας και ο Βοηθός Μάγειρα πρέπει να είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. Ο Ειδικός Τεχνίτης πρέπει να είναι απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται. Ο Αποθηκάριος πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.
17/06/2013 - 11:44

35 Θέσεις εργασίας Δήμος Ελασσόνας

35 Θέσεις εργασίας Δήμος Ελασσόνας Ο ∆ήµος Ελασσόνας σύµφωνα µε τον Ν.2738/99 θα προσλάβει τριάντα πέντε (35) υπαλλήλους µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, κλάδου – ειδικότητας Υ.Ε Εργατών Καθαριότητας, δίµηνης διάρκειας, προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσες εποχικές ανάγκες του ∆ήµου δυνάµει της µε αρ.10462/106100 απόφασης της Αποκ. ∆ιοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, σύµφωνα µε την οποία εγκρίθηκε η 125/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελασσόνας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του Ν.3584/2007. Στο έγγραφο ΥΠ.ΕΣ.23440/12-6-2012 επισηµαίνεται ότι το προσωπικό που προσλαµβάνεται µε δίµηνες συµβάσεις κατά τις διατάξεις των άρθρων 206,παρ.1 ΚΚ∆ΚΥ και 20 του Ν.2738/1999,καίτοι εξαιρείται µιας σειράς περιορισµών, δεν παύει να είναι προσωπικό ορισµένου χρόνου, και, ως εκ τούτου υπόκειται αδιαφοροποίητα στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ164/2004,όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) µηνών µεταξύ συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτονται µε τον ίδιο εργαζόµενο και τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ίδιων ή παρεµφερών αναγκών (άρθρο 5),ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συµβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 µήνες(άρθρο6). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά ως τις 21-6-2013, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, στο ∆ήµο Ελασσόνας και στη ∆/νση ∆ιοικητικού: 1.Αίτηση 2.Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας. 3.Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης. 4.Υπεύθυνη δήλωση(λαµβάνεται από τον ∆ήµο). 5. Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας. 6. Αριθµό φορολογικού µητρώου. 7. To IBAN οποιασδήποτε τράπεζας. 8. Αριθµό ΑΜΚΑ . 9. Αριθµό µητρώου ΙΚΑ.

Η Επικαιρότητα Τώρα