ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

17/06/2013 - 11:24

60 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

60 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα: ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 202 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Σταθμών -Υποσταθμών 8 μήνες 4 203 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Μηχανοτεχνίτης 8 μήνες 34 204 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 8 μήνες 13 206 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Τεχνίτες Συγκολλητές 8 μήνες 2 208 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Έργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού) 8 μήνες 1 210 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οικοδόμοι Μονίμων Συνεργείων Συντήρησης 8 μήνες 3 214 ΑΗΣ /Αγίου Δημητρίου Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου 8 μήνες 2 215 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Μηχανημάτων 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΗΣ/ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τ.Θ 1350, Τ.Κ. 50100 - ΚΟΖΑΝΗ απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ Δημήτριο τηλ: 24610-54212, κ. ΜΑΚΕΔΟΝΑ Δέσποινα τηλ: 24610-54305. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Υποβολή αιτήσεων γίνεται από 19/06/2013 έως και 28/06/2013 ΟΛΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ
17/06/2013 - 10:14

33 Θέσεις εργασίας για γυμναστές Δήμος Θέρμης

33 Θέσεις εργασίας για γυμναστές Δήμος Θέρμης Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα μέχρι δύο (2) μήνες, για την υλοποίηση του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα έτους 2013».Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣλαμβάνοντας υπόψη:α) την υπ'αριθ.157/2013 απόφαση του Δ.Σ., β) την υπ' αριθ. 159/2013 απόφαση του Δ.Σ,γ) τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 ειδ. ιε' του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ Α/234/28-12-2009), ανακοινώνει την πρόσληψη τριάντα τριών (33) ατόμων εποχικού προσωπικού , με τα αντίστοιχα προσόντα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΕ) 30 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής Μέχρι δύο (2) μήνες ναυαγοσώστες 3 Πτυχιούχοι Ναυαγοσώστες Μέχρι δύο (2) μήνες Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους υποχρεωτικώς είναι: 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν. 148/11914). 3. Αποδεικτικά εμπειρίας στο αντικείμενο της ειδικότητας( όπου απαιτείται). 4. Βεβαίωση ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.. 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . 6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο τουάρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη). ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση: Καραολή κ' Δημητρίου - Καπετάν Χάψα, Δημοτική Ενότητα Θέρμης) καθημερινά από 09.00 π.μ έως 13.00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από Τρίτη 18-06-2013 έως Σάββατο 22-06-2013.
15/06/2013 - 17:34

Προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ μέσα στον Ιούλιο

Προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ μέσα στον Ιούλιο Μέσα στον Ιούλιο αναμένεται να εκδοθεί η πολυαναμενόμενη προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την κάλυψη 120 θέσεων εποχικού προσωπικού. Η ΕΥΔΑΠ έχει ήδη αποστείλει το αίτημά της στα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών και αναμένει το σχετικό εγκριτικό έγγραφο, το οποίο θα της επιτρέψει να στείλει το σχέδιο της προκήρυξης στο ΑΣΕΠ για την τελική έγκριση. Σύμφωνα με τον κ. Νίκο Κατεινά, γενικό διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών, η ανάγκη για την κάλυψη των θέσεων είναι επιτακτική, καθώς η επιχείρηση δεν έχει ανανεώσει το προσωπικό της τουλάχιστον κατά την τελευταία τριετία, κατά την οποία μάλιστα σημειώθηκε μείωση του προσωπικού κατά τουλάχιστον 1.000 άτομα μέσω πρόωρων ή μη συνταξιοδοτήσεων και αποχωρήσεων. Εξαλλου, σε δηλώσεις του υπογράμμισε το γεγονός ότι η διαρροή σε προσωπικό υπήρξε ραγδαία, καθώς από τα 115 άτομα που αποχωρούσαν κατά μέσο όρο ετησίως από την ΕΥΔΑΠ, μόνο το 2010 εκτός εταιρείας έθεσαν εαυτούς 450 εργαζόμενοι. Αναφορικά με το αίτημα της ΕΥΔΑΠ, το οποίο αναμένεται να εγκριθεί στο σύνολό του από τους αρμόδιους υπουργούς, προβλέπει την πρόσληψη 120 αποφοίτων Γυμνασίου και Λυκείου σε δύο ειδικότητες. Πρόκειται για τις ακόλουθες:ΔΕ Καταμετρητών, 50 θέσεις, και ΥΕ Εργατών, 70 θέσεις. Οι επιτυχόντες θα απασχοληθούν σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, ενώ η μοριοδότησή τους θα βασιστεί και στα κοινωνικά κριτήρια που θέτει το ΑΣΕΠ, μεταξύ των οποίων ο χρόνος ανεργίας, η οικογενειακή κατάσταση, η ιδιότητα του υποψηφίου ως μέλους πολύτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων και η εντοπιότητα. Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τις θέσεις των Καταμετρητών είναι οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος σπουδών δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. πηγη:ethnos.gr
14/06/2013 - 18:18

144 προσλήψεις στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης

144 προσλήψεις στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 150 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 154 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ) 8ΜΗΝΕΣ 2 155 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ 8ΜΗΝΕΣ 64 156 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΥΧΕΙΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 35 158 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 13 159 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 8ΜΗΝΕΣ 1 160 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΟΞΥΓΟΝΟ- ΚΟΛΛΗΤΕΣ 8ΜΗΝΕΣ 2 164 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΙ ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 8ΜΗΝΕΣ 19 167 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Δ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΟΙ 8ΜΗΝΕΣ 3 168 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 8ΜΗΝΕΣ 2 171 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 8 ΜΗΝΕΣ 1 Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 172 Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ (ΚΛΑΡΚ)) 8ΜΗΝΕΣ 1 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη του Νομού Αρκαδίας, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα α: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση - υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφ' όσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της ΔΕΗ/Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 - ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στη Κεντρική Γραμματεία υπόψιν κα. ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλική, κα. ΚΑΛΑΘΑ Αγγελική, κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 27910-25045 εσωτερικό 33034, 33020 αντίστοιχα). αιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα όπως αναγράφονται στη συνέχεια : Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) καιαρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
14/06/2013 - 14:29

100 Προσλήψεις στις κατασκηνώσεις Δήμου Αθηναίων

100 Προσλήψεις στις κατασκηνώσεις Δήμου Αθηναίων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών του Δήμου Αθηναίων (της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας) που εδρεύουν στον Αγ. Ανδρέα Νέας Μάκρης Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ Ειδικοτήτων 101 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής (Παιδιάτρου ή Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής ή Ορθοπεδικής) Εν ελλείψει αυτών, ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ (Οποιασδήποτε ειδικότητας) Εν ελλείψει αυτών, ΠΕ ΙΑΤΡΟΙ (Ανευ ειδικότητας) από 27-06-2013 έως 27-09-2013 3 102 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής πε ιατροσ εργασιασ από 27-06-2013 έως 04-10-2013 1 πε νοσηλευτεσ -νοσηλεύτριες 103 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής Εν ελλείψει αυτών, τε νοσηλευτεσ -νοσηλεύτριες Εν ελλείψει αυτών, δε νοσηλευτεσ -νοσηλεύτριες από 27-06-2013 έως 27-09-2013 4 104 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής πε γυμναστεσ (οποιασδή ποτε ειδικότητας) από 27-06-2013 έως 31-08-2013 3 105 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ (οποιασδή ποτε ειδικότητας) από 27-06-2013 έως 27-09-2013 1 106 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ από 27-06-2013 έως 04-10-2013 1 107 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ από 27-06-2013 έως 31-08-2013 2 108 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΔΕ ΝΑ ΥΑΓΟΣΩΣ ΤΗΣ-ΣΤΡΙΑ από 27-06-2013 έως 27-09-2013 1 109 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ από 27-06-2013 έως 04-10-2013 3 110 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Αγ. Ανδρέας Ν. Μάκρη ς Αττικής ΥΕ ΕΡΓΑ ΤΕΣ- ΤΡΙΕΣ (γενικών καθηκόντων) από 27-06-2013 έως 04-10-2013 81 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων - Λιοσίων 22 Τ.Κ. 104.38 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου 2°s "Οροφος, απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού - Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 210.52.77.480 Κοτελίδας, 210.52.77.452 Γιαννίκου, 210.52.77.450 Γιαννέλης, 210.52.77.482 Ρίζος &210.52.77.484 Μούτσελος). Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες ήτοι από 17/06/2013 έως και 26/06/2013. ολη η προκηρυξη εδω
14/06/2013 - 11:00

60 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλκιδέων

60 Θέσεις εργασίας Δήμος Χαλκιδέων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χαλκιδέων, που εδρεύει στη Χαλκίδα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Χαλκιδέων Χαλκίδα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρου) 3 μήνες 60 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλκιδέων, Αηλαντίων και Μεγασθένους , Τ. Κ. 341 00 - Χαλκίδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών, υπόψη κ. Παυλάκη Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2221355126). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
14/06/2013 - 10:49

4 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ ΥΗΣ Άγρα

4 Θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ ΥΗΣ Άγρα Περίληψη : Ανακοίνωση για πρόσληψη έκτακτων εργατών με (60) ημερομίσθια. Σχετικά : N. 3229 / 2004, άρθρο 29, §2. Σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 29 του Ν.3229/2004, η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόοληψη έκτακτου προοωπικού (εργάτες), για απαοχόληοη που δε θα υπερβαίνει κατ άτομο τα 60 ημερομίοθια οε δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα ουνολικού αριθμού τεσσάρων ( 4 ) ατόμων για κάλυψη εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών του ΥΗΣ Άγρα, με κύρια απαοχόληοη την συντήρηση αναχωμάτων (χειρονακτική εργασία με σκαπτικά εργαλεία). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποψηφιότητα συμπληρώνοντας την Αίτηοη-Υπεύθυνη Δήλωση στην υπηρεσιακή μονάδα του ΥΗΣ Άγρα (Γραμματεία, τηλέφωνο 23810-26174) από Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013 μέχρι Παρασκευή 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00). Κατά την διαδικασία επιλογής και πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου για την συγκεκριμένη εργασία, θα λαμβάνονται υπ όψη ενδεικτικά και ΟΧΙ περιοριστικά, κριτήρια όπως : -εντοπιότητα -ανεργία και χρονικό διάστημα αυτής -στοιχεία οικογενειακής κατάστασης -προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός 3 χρόνων. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή της Επιχείρησης. Εφιστούμε την προσοχή στους συμμετέχοντες ότι οι προσλήψεις αφορούν ανειδίκευτους εργάτες και όχι άλλης ειδικότητας. Η επαναπρόσληψη των ατόμων αποκλείεται πριν παρέλθουν 12 μήνες απ τη λήξη προηγούμενης απασχόλησης.
14/06/2013 - 08:47

4 Θέσεις εργασίας ΚΟΧ Π ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ

4 Θέσεις εργασίας ΚΟΧ Π ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας», για την υλοποίηση της δράσης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κομοτηνής», που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ Ή TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 102 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 103 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 104 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Γενικών Καθηκόντων) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Κομοτηνής Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 - 69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Αναστασία Καραφωτίου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
13/06/2013 - 15:55

ΔΕΗ προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ Σύρου

ΔΕΗ προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ Σύρου Η ΔΕΗ ΑΣΠ Σύρου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε προσλήψεις (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση να υποβάλουν μέχρι 21/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Σύρου, Περιοχή Mάννα, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμμα-τεία της Μονάδος υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλω-θέντα στην αίτηση στοιχεία τους . Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης:1. Εντοπιότητα.2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος,αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12 μήνες από τηλήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε.
13/06/2013 - 15:46

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ ΑΣΠ Μυκόνου

Θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ ΑΣΠ Μυκόνου Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Μυκονού της ΔΕΗ (ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ) ανακοινώνει με προκήρυξη της δύο θέσεις εργασίας (2) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις εργασίας της ΔΕΗ να υποβάλουν μέχρι 22/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΜΥΚΟΝΟΥ στην Χαρανού Μυκόνου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τηΓραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:- Πιστοποιητικό εντοπιότητας.- Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.- Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.- Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την τελευταία τριετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε- ΑΜΚΑ, ΑΦΜΣημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε.
13/06/2013 - 15:41

ΔΕΗ Θέσεις εργασίας στην Λέσβο

ΔΕΗ Θέσεις εργασίας στην Λέσβο Η ΔΕΗ ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ ανακοινώνει την προκήρυξη για θέσεις εργασίας έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΛΕΣΒΟΥ, Ναυμ. Έλλης Θέση Κουρτζή Μυτιλήνη, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμε-ται από τη Γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που απο-δεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :- Πιστοποιητικό Εντοπιότητας- Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ- Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης- Αναλυτική Κατάσταση Ενσήμων ΙΚΑ- Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας- ΑΜΚΑ, Α.Φ.Μ.Κατά τη διαδικασία επιλογής και εφόσον οι αιτήσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από τις προς κάλυψη ανάγκες, πέραν της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου για τη συ-γκεκριμένη εργασία, θα λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κριτήρια ό-πως, εντοπιότητα, χρόνος ανεργίας, κοινωνική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέ-λη της οικογένειάς του, χρόνος ανεργίας μελών της οικογένειας του κλπ.), προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
13/06/2013 - 11:20

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Κομοτηνής

4 Θέσεις εργασίας Δήμος Κομοτηνής Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας», για την υλοποίηση της δράσης: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Κομοτηνής», που εδρεύει στην Κομοτηνή, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ Ή TE ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 102 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 103 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 104 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Γενικών Καθηκόντων) Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του Προγράμματος 1 Υποβολή αιτήσεων συμμέτοχης Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημαρχείο Κομοτηνής Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 - 69100 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κ. Αναστασία Καραφωτίου (τηλ. επικοινωνίας: 2531352443). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κομοτηνής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
13/06/2013 - 11:10

4 Θέσεις εργασίας Άγιος Νικόλαος Κρήτης

4 Θέσεις εργασίας Άγιος Νικόλαος Κρήτης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου (Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν.), που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΔΕ Ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1 102 Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίου Νικολάου (ΠΑΟΔΑΝ) Άγιος Νικόλαος Κρήτης ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 8 μήνες 3 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ρούσου Καπετανάκη 18, Τ.Κ.72100, Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντάς την στον Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν. υπόψιν κ. Φραγκιαδάκη Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2841089513. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Αγίου Νικολάου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
13/06/2013 - 09:13

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Αργους - Μυκηνών

9 Θέσεις εργασίας Δήμος Αργους - Μυκηνών Ανακοίνωση Δήμου Αργους - Μυκηνών Ανακαλούμε την υπ'αριθ. 17908/21-5-2013 ανακοίνωσή μας, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκέλος 6 του σκεπτικού αυτής. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ Ότι προτιθέμεθα να προσλάβουμε εννέα [9] Υδρονομείς Άρδευσης για τις κάτωθι αναφερόμενες Τοπικές Κοινότητες: μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Σχινοχωρίου, της Δημ. Εν. Κουτσοποδίου,μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Αχλαδοκάμπου, της Δημ. Εν. Αχλαδοκάμπου,μία [1] θέση για τις Τοπικές Κοινότητες Μυκηνών και Μοναστηρακίου, της Δημ. Εν. Μυκηνών,μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Λιμνών, της Δημ. Εν. Μυκηνών, μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Προσύμνης, της Δημ. Εν. Μυκηνών, μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Φιχτίων , της Δημ. Εν. Μυκηνών, μία [1] θέση για τις Τοπικές Κοινότητες Καρυάς και Φρέγκαινας, της Δημ. Εν. Λυρκείας,μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Κεφαλόβρυσου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας,μία [1] θέση για την Τοπική Κοινότητα Καπαρελλίου , της Δημ. Ενότητας Λυρκείας, Ορίζουμε νέα ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Δήμο εντός προθεσμίας πέντε [5] ημερών που αρχίζει από την επομένη της τοιχοκόλλησης της παρούσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.Όσοι υποψήφιοι είχαν, ήδη, υποβάλλει αίτηση με την προηγούμενη ανακοίνωση, δεν χρειάζεται να επανυποβάλλουν νέα δικαιολογητικά, εφόσον σε αυτά συμπεριλαμβάνονταν τα αναφερόμενα κατωτέρω και θα κληθούν, από την υπηρεσία μας, προκειμένου να υποβάλλουν νέα αίτηση.Οι αιτήσεις πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται:1.- Πιστοποιητικό εγγραφής στο Δημοτολόγιο,2 - Πιστοποιητικό εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, προκειμένου περί άρρενος,3.- Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει τηνεκτέλεση των καθηκόντων τους.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση]. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο Αργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-3-60043.
13/06/2013 - 08:59

105 Θέσεις εργασίας με 8 μηνα Δήμος Λάρισας

105 Θέσεις εργασίας με 8 μηνα Δήμος Λάρισας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λαρισαίων, που εδρεύει στην Λάρισα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Λάρισας Λάρισα ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας 8 μήνες 79 102 Δήμος Λάρισας Λάρισα ΔΕ Οδηγοί Γ' κατηγορίας 8 μήνες 25 103 Δήμος Λάρισας Λάρισα ΔΕ Χειριστής Φορτωτή (ομάδας Ε' τάξης Β') 8 μήνες 1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β της παρούσας ανακοίνωσης και στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ II του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Ίωνος Δραγούμη αριθμός 1 Τ.Κ. 41222, στον 3° όροφο του Δημοτικού Καταστήματος, αρμόδιος: κος. Αναστασίου Αθανάσιος (τηλ. Επικοινωνίας 2413¬500244) εντός προθεσμίας δέκα (10 ) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες, δηλαδή από 14/06/2013 έως 25/06/2013. Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, του «Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «21/03/2012» θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος στις 13/06/2013. ολη η προκηρυξη εδω
12/06/2013 - 21:35

ΕΛΤΑ δεν θα γίνουν απολύσεις αλλά προσλήψεις

ΕΛΤΑ δεν θα γίνουν απολύσεις αλλά προσλήψεις Διάψευση σε δημοσιεύματα έκανε η διοίκηση των ΕΛΤΑ σχετικά με τα σενάρια για απολυσεις στην εταιρεία αναφέροντας ότι θα προχωρήσει σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της. Στην ανακοίνωση της η διοικηση των ΕΛΤΑ αναφέρει: Με αφορμή δημοσιεύματα τα οποία αναφέρονται σε σενάρια για απολύσεις στα ΕΛΤΑ, η διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, επισημαίνει κατηγορηματικά ότι : Δεν υπάρχουν σχέδια απολύσεις εργαζομένων στα ΕΛΤΑ. Δηλώνει ότι είναι παντελώς ανυπόστατα τα σχετικά «σενάρια». Άλλωστε μόλις υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση 2013-2014, με την οποία και συνομολογήθηκε η μείωση των αποδοχών των εργαζομένων ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ σε χρονική περίοδο 18 μηνών. Στα ΕΛΤΑ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα Άμεσων Δράσεων για τον ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής της Εταιρίας, που διασφαλίζει τις θέσεις εργασίας και ενισχύει την επιχειρησιακή τους ικανότητα. Σε αντίθεση με τα όσα αναγράφονται σε δημοσιεύματα, τα ΕΛΤΑ έχουν αποφασίσει προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, με βάση τις επιχειρησιακές τους ανάγκες. Αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις, από τους αρμόδιους φορείς.
12/06/2013 - 16:32

Προκηρύξεις Δημοσίου Ιούνιος 2013

Προκηρύξεις Δημοσίου Ιούνιος 2013 Στις παρακάτω παραγράφους μπορείτε να δείτε μερικές απο τις προκηρύξεις του δημοσιου για την περίοδο αυτή Ιουνιος 2013 που είναι ανοικτές για αιτήσεις.Οι προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις σε Πανεπιστήμια δήμους και άλλους οργανισμούς του δημοσίου .Ακολουθούν οι προκηρύξεις δημοσίου : ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Το Ε.Μ.Πολυτεχνείο ανακοινώνει ότι στα ΦΕΚ 501/15.5.2013 τ.Γ’ και ΦΕΚ 503/15.5.2013 τ.Γ’ δημοσιεύθηκαν Προκηρύξεις τριών (3) θέσεων ΔΕΠ ως εξής : ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ». Αριθμ.Προκήρυξης 6509/15.3.2013 (ΦΕΚ 501/15.5.2013 τ.Γ’)• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Στατιστική». Αριθμ.Προκήρυξης 6513/15.3.2013 (ΦΕΚ 501/15.5.2013 τ.Γ’)• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Μαθηματική Ανάλυση». ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: I «ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ». Αριθμ.Προκήρυξης 6661/19.3.2013 (ΦΕΚ 503/15.5.2013 τ.Γ’)• Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη Βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία – Χημεία Ενώσεων ‘Ανθρακα και Πυριτίου». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά λήγει την 28-7-2013. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στις δημοσιευθείσες στα ΦΕΚ Προκηρύξεις, στις Γραμματείες των Σχολών όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Τηλ.Επικοινωνίας : Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών : 210 - 772 1684. Σχολής Χημικών Μηχανικών : 210 - 772 3061. EΘNIKO KAI KAΠOΔIΣTPIAKOΠANEΠIΣTHMIO AΘHNΩN A N A K O I N Ω Σ HTο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 547/28-5-13 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μιας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής:ΤΜΗΜΑ Μαθηματικών(Πανεπιστημιούπολη 157 84 Ζωγράφου , τηλ. : 210-7276501) Τομέας Άλγεβρας και Γεωμετρίας•Αριθ.Προκήρυξης: 1213014289/9-4-13 (ΑΔΑ:ΒΕΧΩ46ΨΖ2Ν-ΡΙΑ) -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Τοπολογικές Άλγεβρες και Γεωμετρία» Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 7-8-13 . Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στη Γραμματεία του ενδιαφερόμενου Τμήματος, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΔΕΠ) ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, με τις πράξεις του Πρύτανη αριθμ. 3282/13-05-2013, 3274/13-05-2013 και 3276/13-05-2013 που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ 534/22-05-2013/τ.Γ, προκηρύσσονται τρεις (3) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) αντίστοιχα ως εξής: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Τομέας Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Αρχιτεκτονική Τεχνολογία». Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας της Αρχιτεκτονικής και των Εικαστικών Τεχνών Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Εικαστικές Τέχνες: Ελεύθερο Σχέδιο». Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, Αποκατάστασης και Επαναχρησιμοποίησης Μνημείων και Αρχιτεκτονικής Τοπίου Μία (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείμενο: «Συντήρηση, Αποκατάσταση και Διαχείριση Αρχιτεκτονικών Μνημείων και Συνόλων». Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 07-08-2013. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών τηλ. 28210 37102. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣΣτo αριθ.497/15.5.2013 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων Καθηγητών για τις ανάγκες Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΤΟΜΕΑΣ:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Φυσική Αγωγή με έμφαση στα προγράμματα Προώθησης Υγείας» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ -Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Ιατρική Στατιστική».ΤΟΜΕΑΣ: ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ-Μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Νευρολογία».Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν μέχρι 30.9.2013 (αναστολή λόγω θερινών διακοπών) αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά στις Γραμματείες των Τμημάτων: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστημιούπολη 69100 Κομοτηνή 2531039621 Ιατρικής, Δραγάνα 68100 Αλεξανδρούπολη τηλ. 2551030928. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Ε.Ε.Μ.) ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΚΑΙ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Το Τ.Ε.Ι. Πάτρας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του και σύμφωνα με τις αριθμ. 16/23-5-2013 και 18/3-6-13 αποφάσεις του Συμβουλίου του, προσκαλεί Επιστήμονες για κάλυψη διδακτικών, ερευνητικών ή άλλων επιστημονικών αναγκών και οργανωτικού έργου να υποβάλλουν υποψηφιότητα για θέσεις Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014. Οι υποψήφιοι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες προσλαμβάνονται με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου . Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Πάτρας στις υπ'αριθμ. 16/23-5-2013 και 18/3-5-2013 συνεδριάσεις του, μετά από σχετικές εισηγήσεις των Τμημάτων του, προκειμένου να προβεί στη κάλυψη διδακτικών αναγκών,Προκηρύσσειθέσεις Επιστημονικών, Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 για τα Τμήματα του ΤΕΙ Πάτρας και τα Παραρτήματα του, στο Αίγιο, Πύργο και Αμαλιάδα.Η αναλυτική προκήρυξη έχει αναρτηθεί διευθύνσεις: www.teipat.gr, e-lecturers.teipat.gr και η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης θα γίνεται στη διεύθυνση e-lecturers.teipat.grΟι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο, πρέπει να είναι αριθμημένα και να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 12-6-2013 έως και την Δευτέρα 01-7-2013 (ώρες 9.00 π.μ.-13.00 μ.μ.) στις Γραμματείες των Τμημάτων και Παραρτημάτων. Πληροφορίες θα δίνονται από τις Γραμματείες στα τηλέφωνα:Α/Α ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ1 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2610-3691302 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2610-3691253 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 2610-3624404 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 2610-3692205 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2610-3692016 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2610-3692057 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡIAKΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 2610-3690228 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 2610-3692789 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 2610-36923610 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2610-36927911 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2610-36936312 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ) 26910-6115013 ΟΠΤΙΚΗΣ-ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΓΙΟΥ) 26910-6285014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ MM.Ε. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ) 26210-2088815 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ) 26210-2089016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) 26220-39000, 001, 00217 ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) 26220-3841618 ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2610-369386 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΜΙΔΑΣ: Εφαρμογή του μοντέλου Kraljic στο σύστημα προμηθειών του Α.Π.Θ.» (Δράση Συνεργασία 2011), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής ένωσης και από Εθνικούς πόρους με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Δημήτριο Μάρδα, καθηγητή Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., προτίθεται να αναθέσει σε τέσσερεις (4) Οικονομολόγους για διάστημα (22) μηνών και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 16.800 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, το παρακάτω έργο: Δημιουργία αρχείου δεδομένων παραστατικών/τιμολογίων που αφορούν στις κρατικές προμήθειες του Α.Π.Θ. μέσω ερωτηματολογίων-συνεντεύξεων και επιτόπιας έρευνας αρχείων, μεθοδολογία κατηγοριοποίησης κρατικών προμηθειών, μεθοδολογία υπολογισμού και αποτίμησης επίδοσης προμηθευτών και αρχείο δεδομένων στρατηγικών και κοινών προμηθευτών, σχετική ταξινόμηση και βαθμολόγηση των στρατηγικών προμηθευτών, μεθοδολογία βελτιστοποίησης ηλεκτρονικών δημοπρασιών, διαχειριστικό κόστος παραγγελιών συχνής χρήσης, και αρχείο δεδομένων διαχειριστικού κόστους. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ – Τομέας Γενικής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής, κτίριο ΝΟΠΕ, 2ος όροφος, 202 γραφείο, έως τις 17 Ιουνίου 2013 και ώρες 10:00 - 12:00. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα και τα συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.rc.auth.gr/Documents/Uploaded/b307ec83-92bc-41d7-b3ea-2d5c2cd34ead.pdf και στα τηλέφωνα 2310- 996427 και 2310-991348. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη έως πέντε (5) συμβασιούχων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΣΠΑ 2007-2013) Πράξης με τίτλο «Προώθηση Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο Βόλο» και κωδικό ΟΠΣ 375641, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους, ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη έως πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό στο οποίο θα ανατεθεί η υλοποίηση μέρους των τελικών παραδοτέων που προβλέπονται στην σχετική απόφαση ένταξης της Πράξης ή/ και κατά τη διάρκεια υλοποίησης τηςΠράξης, ως εξής: 1) Πρόταση 1 (κωδικός 375641-Υ7-1.1)Σύμβουλος Επιχειρήσεων- ή άλλος έμπειρος εκπαιδευτής, στο αντικείμενο τηςΚοινωνικής Επιχειρηματικότητας (οικονομικής κατεύθυνσης) 2) Πρόταση 2 (κωδικός 375641-Υ7-1.2)Οικονομολόγος ή άλλος έμπειρος εκπαιδευτής, στο αντικείμενο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας 3) Πρόταση 3 (κωδικός 375641-Υ7-1.3)Τεχνικός ασφαλείας ή άλλος έμπειρος εκπαιδευτής, στην Υγιεινή και Ασφάλεια στον χώρο εργασίας 4) Πρόταση 4 (κωδικός 375641-Υ7-1.4)Νομικός ή άλλος έμπειρος εκπαιδευτής στο αντικείμενο του νομικού πλαισίου των Κοινωνικών Επιχειρήσεων 5) Πρόταση 5 (κωδικός 375641-Υ7-1.5)Πληροφορικός/ Λογιστηρίου ή άλλος έμπειρος εκπαιδευτής στο αντικείμενο του Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου και των ειδικών απαιτήσεων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στην διαδικασία επιλογήςαντισυμβαλλόμενων για τη σύναψη οποιασδήποτε από τις παραπάνω συμβάσεις μίσθωσης έργου καλούνται να υποβάλουν σχετική ενυπόγραφή πρόταση ενδιαφέροντος με κατάθεση επιστολής τους προς την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ένδειξη «Υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με κωδικό……» (συμπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός κάθε πρότασης). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους καταθέτοντας με οποιοδήποτε τρόπο τη σχετική επιστολή στη διεύθυνση της Επιτροπής Ερευνών (Γιαννιτσών & Λαχανά, Τ.Κ. 38334 – Βόλος, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Παλαιά Βόλου), ή αποστέλλοντας την μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 24210-06464. Η σχετική επιστολή, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας του ενδιαφερομένου (ονοματεπώνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή εναλλακτικά να έχει αποσταλεί μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στον αριθμό 24210-06464, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 17/06/2013 και ώρα 14:00, με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Πληροφορίες για τα απαιτούμενα και τα επιθυμητά προσόντα ανά πρόταση προς σύμβαση μίσθωσης έργου στην ηλεκτρονική διέυθυνση:http://ee.uth.gr/index.php?option=com_remository&Itemid=145&func=fileinfo&id=259Περισσότερες πληροφορίες για την εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 10:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. στα τηλέφωνα 24210-06367 και 24210-06366. Πρόσληψη 8 ατόμων στην Περιφέρεια ΒοιωτίαςΟ Αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εκτάκτων και εποχικών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Οι θέσεις είναι:2 ΤΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Επόπτες)2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ4 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝΟι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας (Φίλωνος 35-39 Λιβαδειά) 3ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 10-6-2013 έως και 14-6-2013.Πρόσληψη 20 ατόμων στο Δήμο ΜονεμβασίαςΟ Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μονεμβασίας, που εδρεύει στους Μολάους Λακωνίας, και συγκεκριμένα τους εξής:3 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Ομάδας Β’ Τάξης Δ’ (εκσκαφέα-φορτωτή)1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων Ομάδας Ζ’ Τάξης Γ’ (ισοπεδωτής γαιών-γκρέϊντερ)3 ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)1 ΔΕ Οδηγών Φορτηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)12 ΥΕ Εργατών (-τριών) ΚαθαριότηταςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μονεμβασίας, Μολάοι, Τ.Κ. 23052, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας Τζάκα Ελένης, (τηλ. επικοινωνίας: 2732360570) από 4.06.2013 έως 14.06.2013.Πρόσληψη 39 ατόμων στο Δήμο ΠαιονίαςΟ Δήμος Παιονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας, που εδρεύει στο Δήμο Παιονίας, ως εξής: ΔΕ29 Οδηγών Απορριμματοφόρου 6ΔΕ24 Ηλεκτρολόγων 4ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 1ΥΕ16 Εργατών-τριώνΚαθαριότητας 28Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 77 ΤΚ 61200 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας υπόψιν κας Κατραμάδα Σοφίας (τηλ. επικοινωνίας: 2343350113 - 50128) από 2.06.2013 έως 11.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.municipalityofpaionia.gr/News/Prokirikseis-Diagonismoi/Ανακοινωσεις.aspxΠρόσληψη 48 ατόμων στο Δήμο ΛευκάδαςΟ Δήμος Λευκάδος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (48) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου. Οι θέσεις είναι:ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 4ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ) 1ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ JCB) 3ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 1ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ - ΤΕΧΝΙΤΩΝ 4ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 2ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ) 30Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου, τηλ: 2645360501 από 10.06.2013 έως 17.06.2013. Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Καρπάθου Ο Δήμος Καρπάθου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο Δωδεκανήσου, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας 5ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων(με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών 1ΥΕ Εργατών Ύδρευσης και Αποχέτευσης 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Κάρπαθος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης, Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κου Αλεξιάδη Εμμανουήλ, (τηλ. επικοινωνίας: 2245360127) έως την Παρασκευή, 14.06.2013. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.karpathos.gr/pages.php?lang=1&page=show_news&nid=699 Πρόσληψη 18 ατόμων στο Δήμο ΠεντέληςΟ Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαοκτώ (18) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πεντέλης, που εδρεύει στα Μελίσσια, και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΔΕ 29 Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 3 ΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 2 ΔΕ26 Μηχανικών Αυτοκινήτων 1 ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας 12Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καλαμβόκη 2α Μελίσσια Τ.Κ. 15127, απευθύνοντάς την στο γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Παπαδάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2132050077), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, δηλ. από 7.06.2013 έως 17.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.penteli.gov.gr/index.php/enimerosi/prokirykseis-diagonismon/1220-prokiryksi-proslipseon-prosopikoy-gia-ypiresies-antapodotikoy-xaraktira-me-soxΠρόσληψη 46 ατόμων στο Δήμο ΑμφιλοχίαςΟ Δήμαρχος Αμφιλοχίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού σαράντα έξι (46) ατόμων , για τις ανάγκες λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας Δήμου Αμφιλοχίας από 1-7-2012 έως 31-08-2012 και συγκεκριμένα:• Έναν (1) Συντονιστή• Τρεις (3) Επιμελητές• Τρεις (3) Ειδικοί Συνεργάτες – Ψυχαγωγοί• Τρεις (3) Ειδικοί Συνεργάτες –Χειροτεχνίας• Τρεις (3) Γυμναστές• Έναν (1) Διαχειριστή• Έναν (1) βοηθό διαχειριστή• Έναν (1) Αποθηκάριο• Έναν (1) Γιατρό• Έναν (1) Νοσοκόμο• Έναν (1) Μάγειρα• Ένα (1) Βοηθό Μάγειρα• Τέσσερις (4) εργάτες• Τέσσερις (4) εργάτριες• Έναν (1) φύλακα• Έναν (1) ειδικό τεχνίτη• Έναν (1) Ναυαγοσώστη• Δέκα τέσσερις (14) ομαδάρχες• Έναν (1) οδηγόΥποβολή Αιτήσεων ΣυμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα του Δήμου Αμφιλοχίας (Δ/νση: Γ. Στράτου, τηλ. 2642360421), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών δηλαδή από 5-6-2013 έως και την 14-6-2013.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%9B%CE%A9%CE%A8%CE%9E-4%CE%989Πρόσληψη 19 ατόμων στο Δήμο ΒριλησσίωνΟ Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, κλάδου ΥΕ Εργατών, που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη φύλαξη, την άμεση επέμβαση (πυρόσβεση) και το στοιχειώδη καθαρισμό του περιαστικού δάσους και των οδών που γειτνιάζουν με αυτό.Υποβολή Αιτήσεων ΣυμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα του φορέα, δηλ. από 6.06.2013 έως 12.06.2013.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΖΛΩ9Ρ-ΛΚΦΠρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο ΒριλησσίωνΟ Δήμος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, για την εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητα και με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:• Δύο (2) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων• Τεσσάρων (4) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Υποβολή Αιτήσεων ΣυμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση στα γραφεία του Δήμου στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημητρίου Βερνάρδου 23, Βριλήσσια εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα του φορέα, δηλ. από 6.06.2013 έως 12.06.2013.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΕΖΛΩ9Ρ-3ΟΔ Πρόσληψη 95 ατόμων στο Δήμο ΡόδουΟ Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενενήντα πέντε (95) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρόδου, που εδρεύει στη Ρόδο και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 16ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Φορτωτής)(Ομάδας Ε΄ τάξης Γ΄) 1ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Εκσκαφέας-Φορτωτής)(Ομάδας Β΄ τάξης Δ΄) 3ΥΕ Εργατών Συνοδοί απορ/φόρου 35ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 38Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1, Τ.Κ. 85100 ΡΟΔΟΣ, απευθύνοντας την στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ριζά Σταύρου (τηλ. επικοινωνίας: 2241046246) από 6.06.2013 έως 14.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:http://www.rhodes.gr/el/odimos/prokirikseisproslipsewndiorismwn/Νηπιαγωγός στο Δήμο ΡόδουΟ Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα ως εξής:1 ΠΕ ΝηπιαγωγώνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 αναγράφοντας στην πάνω αριστερή γωνία της αίτησης στην ένδειξη ΣΟΧ τη λέξη «ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ» και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 1 ΤΚ 85100 Ρόδος, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 2241046246) από 7.06.2013 έως 17.06.2013. Πρόσληψη 4 ατόμων στο Δήμο Φιλιατών Ο Δήμος Φιλιατών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Φιλιατών, που εδρεύει στους Φιλιάτες Νομού Θεσπρωτίας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας(πληρώματα απορριμματοφόρων) 4 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλοεξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει τηνυπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Φιλιατών Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 463 00 Φιλιάτες Θεσπρωτίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κ. Αμαλίας Μάνου και Φρειδερίκης Γώγου (τηλ. επικοινωνίας: 2664360164) από 7.06.2013 έως 17.06.2013. Πρόσληψη 25 ατόμων στο Δήμο Ανατολικής ΜάνηςΟ Δήμος Ανατολικής Μάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ανατολικής Μάνης, που εδρεύει στο Γύθειο, και συγκεκριμένα τους εξής:5 ΔΕ Οδηγών (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα – φορτωτή)16 YE Εργατών ΚαθαριότηταςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ανατολικής Μάνης Ν. Λακωνίας, Ελευθερολακώνων, Γύθειο, Τ.Κ. 23200, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ΄ όψιν κας Μαρίας Μπερτζελέτου (τηλ. Επικοινωνίας 27333-60344) από 10.06.2013 έως 17.06.2013.Πρόσληψη 6 ατόμων στο Δήμο ΜυλοποτάμουΟ Δήμος Μυλοποτάμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μυλοποτάμου, που εδρεύει στο Πέραμα νομού Ρεθύμνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:6 ΥΕ Εργατών (-τριών) ΚαθαριότηταςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μυλοποτάμου, Πέραμα Ρεθύμνης, Τ.Κ. 74052, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μαρίας Ματθαιακάκη, (τηλ. επικοινωνίας: 2834340309) από 7. 06.2013 έως 17.06.2013.Πρόσληψη 3 ατόμων στο Δήμο ΧαλανδρίουΟ Δήμος Χαλανδρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλανδρίου, πουεδρεύει στο Χαλάνδρι, και συγκεκριμένα τους εξής:1 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ Δ΄+Ε΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ1 ΔΕ ΣΙΔΕΡΑΣ1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΟΣΥποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χαλανδρίου, Αγίου Γεωργίου 30, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15234, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Διαχείρισης Ιδ.Δικαίου Προσωπικού, υπ΄όψιν Μ. Γιαννακοπούλου, Ε. Κορομάντζου (τηλ. Επικοινωνίας: 2132023870 – 865) από 7.06.2013 έως 17.06.2013.Κοινωνιολόγος στο Δήμο ΚαλαμάταςΟ Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα, και συγκεκριμένα τους εξής:1 ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ/ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΥποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Δήμος Καλαμάτας, Αριστοδήμου 22, Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Χανδρινού Αικατερίνης (τηλ. επικοινωνίας: 2721360829) από 7.06.2013 έως 17.06.2013.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.kalamata.gr/default.asp?static=101&id=4324Πρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο Ελληνικού-ΑργυρούποληςΟ Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης που εδρεύει στην Αργυρούπολη, και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:ΔΕ οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 1ΥΕ Πυροφυλάκων για τη φύλαξη του βουνού 4ΥΕ για φύλαξη και καθαρισμό παραλίας 5Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δηλ. από 7.06.2013 έως 11.06.2013. http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%9A%CE%A9%CE%A17-%CE%93%CE%9E5Πρόσληψη 34 ατόμων στο Δήμο ΑβδήρωνΟ Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα από την ημερομηνία πρόσληψης. με ανώτατο όριο των 2 μηνών (επειδή δεν ήταν δυνατή η σύμβαση από 1-5-2013, λόγω της χορήγησης έγκρισης στις 31-05-2013). Οι θέσεις είναι:2 ΔΕ Οδηγών2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων30 ΥΕ ΕργατώνΟι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αίτηση στο Δήμο Αβδήρων, ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ στη Γενισέα Ξάνθης (στο κτίριο πρώην ΔΕΥΑ) και ειδικότερα στο γραφείο Προσωπικού, στην αρμόδια υπάλληλο: Ελ. Καραναστασιάδου ή Α. Κοτσάνη έως τις 13/06/2013. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2541352517 & 2541352516 από 7.06.2013 έως 13.06.2013.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.avdera.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=340&Itemid=173Πρόσληψη 13 ατόμων στο Δήμο ΓρεβενώνΟ Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών στις ανταποδοτικές υπηρεσίες του Δήμου Γρεβενών που εδρεύει στα Γρεβενά, και συγκεκριμένα τους εξής:3 ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)10 ΥΕ Εργάτες/τριες ΚαθαριότηταςΥποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Γρεβενών Πλατεία Ελευθερίας 1 51100 Γρεβενά, απευθύνοντάς την υπόψιν κου Βάϊου (τηλ. επικοινωνίας: 24623-50868) από 10.06.2013 έως 17.06.2013.Κοινωνιολόγος στο Δήμο ΑρταίωνΟ Δήμος Αρταίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 07» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Δήμου Αρταίων και συγκεκριμένα τους εξής:1 ΠΕ ΚοινωνιολόγωνΥποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρταίων, Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Περιφερειακή Οδός & Αυξεντίου, Τ.Κ 47100 Άρτα και υπόψη κ. Τσάκα Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2681362240) από 10.06.2013 έως 17.06.2013.Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.arta.gr/index.htmlΠρόσληψη 10 ατόμων στο Δήμο ΣαμοθράκηςO Δήμος Σαμοθράκης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυροπροστασίας για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:ΥΕ Εργατών/τριών Πυρασφάλειας 10 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Χώρα – τ.κ. 68002 Σαμοθράκη, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο υπόψιν κα. Σαμαρά Γαρυφαλλιά (τηλ. επικοινωνίας: 2551350819) από 7.06.2013 έως 11.06.2013. Πρόσληψη 30 ατόμων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα και συγκεκριμένα των εξής ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: ΥΕ εργατών καθαριότητας 25 ΥΕ εργατών Νεκροταφείου 4 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου 1 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του δήμου ΑγίαςΠαρασκευής (ισόγειο) (ταχ. διεύθυνση Λ. Μεσογείων 415-417) Πληροφορίες: κ. Μ. Ράμμου- Σ. Λεβάκος (τηλ.:213 2004501). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στο πρωτόκολλο από 10/06/2013 έως 14/6/2013 και ώρες 9.00 έως 14.30. Πρόσληψη 2 ατόμων στην ΙΣΤ΄ΕΠΚΑ Η ΙΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίουορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση, προστασία και ανάδειξη του Μακεδονικού Τάφου Μακρίδη στο Αρχαιολογικό Πάρκο Δερβενίου Θεσσαλονίκης» για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι ολοκληρώσεως του έργου και συγκεκριμένα των εξής ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων: - ΠΕ Αρχιτεκτόνων – Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων 1- ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και ΄Εργων Τέχνης, ομάδας Β΄ με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίας 1και ελλείψει αυτούΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής με εξειδίκευση στη συντήρηση τοιχογραφίαςκαι ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στη συντήρηση Λίθου Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΌσοι επιθυμούν να προσληφθούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως τηνημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου έναντι Ποσειδωνίου, Τ.Κ 546 46, Θεσσαλονίκη, (τηλ. επικοινωνίας : 2310.801-402) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επόμενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (www.diavgeia.gov.gr) και του στο ΥΠΠΟΤ (www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλ. από 10-6-13 έως και 14-6-2013 και κατά τις ώρες από 9.00π.μ έως 13.30 μ.μ. Πρόσληψη 3 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου ΣερρώνΗ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, ενός (1) ατόμου, και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης » - Δομή Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας Σερρών (κωδ: 703) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), ως εξής:ΠΕ/TE/ΔE Νοσηλευτές-τριες 1ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικόΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε μεάλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρειτην υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά μεσυστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθηδιεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 34, ΤΚ 62122, Σέρρες, απευθύνοντάς τηνστην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. υπόψιν κ. Στρατουδάκη Νεκταρία (τηλ. επικοινωνίας: 2321099800, 23210 99820) έως 17.06.2013. Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://kedis.gr/index.php/news/order/215-sox2Πρόσληψη 11 ατόμων στη Μαθητική Κατασκήνωση Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου ΛοκρίδαςΗ Επιτροπή Μαθητικών Κατασκηνώσεων & Φιλοξενίας Αγίου Ιωάννη Ασπρονερίου Λοκρίδας θα προχωρήσει στην πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου ως εξής:1 Μάγειρες1 Βοηθοί Μαγείρων2 Εργάτες2 Εργάτριες WC2 Λαντζέρισσες1 Τραπεζοκόμες Εργάτριες1 Ιατροί1 ΝοσοκόμοιΠροθεσμία Υποβολής ΑιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση (έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ-1 - άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 ) στο γραφείο της υπηρεσίας μας, οδός Χρ. Λυγδή, 1 - 35200 ΑΤΑΛΑΝΤΗ (2 ο Δημοτικό Σχολείο), εντός προθεσμίας δέκα ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας και συγκεκριμένα μέχρι 17 Ιουνίου 2013.http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%96%CE%9E9-%CE%A0%CE%A52Πρόσληψη 24 ατόμων στον Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Σπάτων ΑρτέμιδοςO Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ανακοίνωσε την πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας διμήνου διάρκειας για τους κατωτέρου κλάδους και ειδικότητες και προσόντα:(15) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(2) Προπονητές(4) Νηπιαγωγούς(2) Ιατροί ( παιδίατρος ή ορθοπεδικός ή παθολόγος)(1) Εργάτες Γενικών ΚαθηκόντωνΟι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ., να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων. Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος « Η ΑΡΤΕΜΙΣ » Σ.ΜΠΕΚΑ 7 (αρμόδια υπάλληλος κ. Λαβδού Κων/να) μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών, ήτοι μέχρι τις 14 Ιουνίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 6633290.Πρόσληψη 3 ατόμων στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό ΙνστιτούτοΤο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο ΝΠΔΔ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανάλογα με τη ροή χρηματοδότησης, για την κάλυψη αναγκών Εργαστηρίων του, ως εξής:- 1 ΤΕ Τεχνολόγου Γεωπονίας - Εργαστήριο ΒακτηριολογίαςΔιάρκεια: 4 μήνες με δυνατότητα παράτασηςΚαταληκτική ημερομηνία: 17-06-2013Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.bpi.gr/newsdet.aspx?id=3074- 1 ΠΕ Γεωπόνου - Εργαστήριο Βακτηριολογίας - πρόγραμμα ΒιοκαρπόςΔιάρκεια: 5 μήνες με δυνατότητα παράτασηςΚαταληκτική ημερομηνία: 17-06-2013Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.bpi.gr/newsdet.aspx?id=3076- 1ΠΕ Περιβαλλοντολόγου - Εργαστήριο Τοξικολογικού Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων- πρόγραμμα «Φυτοφάρμακα - Υπολείμματα»Διάρκεια: έως 30.4.2014, με δυνατότητα ανανέωσηςΚαταληκτική ημερομηνία: 17-06-2013Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.bpi.gr/newsdet.aspx?id=3075 Πρόσληψη 2 ατόμων στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο ΤρίποληςΤο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του που εδρεύει στο Δήμο Τρίπολης και συγκεκριμένα τους εξής:1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝΥποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΕΛΑΓΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00, απευθύνοντάς την στο ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ υπόψιν κου Φ. Παντολέων (τηλ. επικοινωνίας: 2710-226849) από 7.06.2013 έως 17.06.2013. Πρόσληψη 110 εργατών στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗTo Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 110 (εκατόν δέκα) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών-τριών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Μονάδων.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 14.06.2013 και ώρα 16.00 στη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας του ΛΚΔΜ 23ο Χιλ. Κοζάνης- Πτολ/δος, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντων στην αίτηση στοιχεία τους.Η ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση διανέμεται από τη Γραμματεία του Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού στην ανωτέρω Διεύθυνση. http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSEIS%20HMEROMISTHION/2μηνα%20ΔΛΚΔΜ%202013.pdfΠρόσληψη 2 ατόμων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου της ΔΕΗΟ ΑΗΣ Αθερινόλακκου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη 2 θέσεων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν μέχρι 14.06.2013 και ώρα 13.00 στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.http://www.dei.gr/Documents2/PROSLIPSEIS%20HMEROMISTHION/3.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ%20ΔΙΜΗΝΑ%201η%202013.pdfΠρόσληψη 16 ατόμων στο Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.)Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.) ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη των ανακοινώσεων υπ' αριθμ. ΚΟΧ.Π 17.903/2/2013, σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων με ειδικότητα ημερησίων φυλάκων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής Κεντρικού Τομέα, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν ανά ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, δεκαέξι (16) άτομα όπως αυτά παρουσιάζονται στις αναλυτικές προκηρύξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΕ.Α.ΕΠ. (για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού ή Ανατολικού ή Βόρειου Τομέα), Κυψέλης 16 Τ.Κ 113 62 Αθήνα Υπόψη κυρίας Βορλόου Χριστίνας, (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες : 210 8215853, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakb07d14baeec054c8f08a9b5595ef4eba').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyb07d14baeec054c8f08a9b5595ef4eba = 'keaep' + '@'; addyb07d14baeec054c8f08a9b5595ef4eba = addyb07d14baeec054c8f08a9b5595ef4eba + 'otenet' + '.' + 'gr'; var addy_textb07d14baeec054c8f08a9b5595ef4eba = 'keaep' + '@' + 'otenet' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakb07d14baeec054c8f08a9b5595ef4eba').innerHTML += ''+addy_textb07d14baeec054c8f08a9b5595ef4eba+''; ). Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 05/06/2013 έως και την Παρασκευή 14/06/2013 και ώρες 11:00 π.μ. – 15:00μ.μ. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.keaep.gr•) γ) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr) και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων / Διαγωνισμών Φορέων / Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). http://www.keaep.gr/%CE%9A%CE%9F%CE%A7%CE%A0%CE%9F%CE%9B%CE%99%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3/%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BA%CE%AE%CF%81%CF%85%CE%BE%CE%B7%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%B1%CF%82.aspxΠρόσληψη 7 ατόμων στο Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.)Το Κέντρο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΚΕ.Α.ΕΠ.) ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη των ανακοινώσεων υπ’ αριθμ. ΚΟΧ.Π 17.907/2/2013, σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Περιφέρεια Αττικής» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».Η εν λόγω προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων με ειδικότητα ημερησίων φυλάκων, για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Αττικής Ανατολικής Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν ανά ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, επτά (7) άτομα όπως αυτά παρουσιάζονται στις αναλυτικές προκηρύξεις.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΚΕ.Α.ΕΠ. (για την Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού ή Ανατολικού ή Βόρειου Τομέα), Κυψέλης 16 Τ.Κ 113 62 Αθήνα Υπόψη κυρίας Βορλόου Χριστίνας, (τηλ. επικοινωνίας για πληροφορίες : 210 8215853, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakf3a7e76463af30d39e82b1a6fdbf64bf').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf3a7e76463af30d39e82b1a6fdbf64bf = 'keaep' + '@'; addyf3a7e76463af30d39e82b1a6fdbf64bf = addyf3a7e76463af30d39e82b1a6fdbf64bf + 'otenet' + '.' + 'gr'; var addy_textf3a7e76463af30d39e82b1a6fdbf64bf = 'keaep' + '@' + 'otenet' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakf3a7e76463af30d39e82b1a6fdbf64bf').innerHTML += ''+addy_textf3a7e76463af30d39e82b1a6fdbf64bf+''; ).Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Τετάρτη 05/06/2013 έως και την Παρασκευή 14/06/2013 και ώρες 11:00 π.μ. – 15:00μ.μ. Διευκρινίζεται ότι το διάστημα υποβολής αιτήσεων διαρκεί 10 ημερολογιακές ημέρες.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής & υποβολής δικαιολογητικών σε πρόγραμμα ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π.)»: α) στα γραφεία του Δικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.keaep.gr•) γ) στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr)• και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων / Διαγωνισμών Φορέων / Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).http://www.keaep.gr ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΣ (Ε.Υ.Ε.Π.)»Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=uFafiV5rISs%3d&tabid=475&language=el-GR ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣΠερισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=5100 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΙΚΑ–ΕΤΑΜ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΠερισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ika.gr/gr/home.cfm ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΠερισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=5087 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=5082ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ECHA) ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ (EU-LISA)Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=5094ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ)Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ydmed.gov.gr/?p=5119 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
12/06/2013 - 16:26

Πρόγραμμα ΑΚΑΣΤΟΣ για ανέργους στην Θεσσαλία

Πρόγραμμα ΑΚΑΣΤΟΣ για ανέργους στην Θεσσαλία Ξεκινά η υλοποίηση της Πράξης «ΑΚΑΣΤΟΣ – πρόγραμμα για ανέργους της Θεσσαλίας για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Παραγωγικού σκοπού», που εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1:«Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 7 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 8 περιφέρειες σύγκλισης» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Το πρόγραμμα «ΑΚΑΣΤΟΣ» περιλαμβάνει τη δημιουργία Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τη μελέτη και εφαρμογή μέτρων συμβουλευτικής, κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης προς 80 άνεργους που ζουν στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην απασχόληση μέσω της σύστασης τριών Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Παραγωγικού Σκοπού (για συντομία: ΚοινΣΕΠαΣ) Στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΑΚΑΣΤΟΣ συμμετέχουν: η Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ και ΑΛΜΥΡΟΥ, η ΜΚΟ ΠΗΛΙΟΝ ΟΡΟΣ, το ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε, η ΜΚΟ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΩΝ και η ΜΚΟ Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο. που είναι ο φορέας – συντονιστής του Έργου. Η υλοποίηση της Πράξης «ΑΚΑΣΤΟΣ», περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:ΜΕΛΕΤΗ:Αποτύπωση της κατάστασης στην Περιφερειακή αγορά εργασίας και ειδικότερα στο κλάδο Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας. Αντιστοίχηση με ανάγκες ομάδας στόχουΔΙΚΤΥΩΣΗ:Ενημέρωση και προσέλκυση των κοινωνικών εταίρων, δημιουργία ιστοσελίδας, διασύνδεση με δομές και άλλα σχέδιαΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:Ενημερώσεις, εκδηλώσεις, αφίσες, φυλλάδια, παρεμάσεις στον Τύπο και τα ΜΜΕ.ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:Διαχείριση του Έργου σύμφωνα με τη Διαχειριστική Επάρκεια και τον Κανονισμό ΛειτουργίαςΚΑΤΑΡΤΙΣΗ:Υλοποίηση 4 προγραμμάτων κατάρτισης, διαρκείας 88 ωρών το κάθε ένα, σε 80 άνεργους, άνδρες και γυναίκες, με τίτλο: «Οργάνωση και διαχείριση Κοινωνικών Συνεταιρισμών και επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου», ως εξής:ΤΜΗΜΑ Α1’ Π.Ε., ΛΑΡΙΣΑΣ: 20 άτομαΤΜΗΜΑ Α2’ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ: 20 άτομαΤΜΗΜΑ Α3’ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 20 άτομαΤΜΗΜΑ Α4’ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ: 20 άτομαΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:960 συνεδρίες ατομικές (560, από τις οποίες οι 240 αφορούν στην επιλογή ωφελουμένων) και ομαδικές των 5 ατόμων (400). Σύνταξη των Business Plans των ΚοινΣΕΠαΣ, εκδηλώσεις, υλικό υποστήριξης, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής και των κοινωνικών εταίρων,Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στα κατά τόπους ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ. Συγκεκριμένα:1.ΛΑΡΙΣΑ: Π.Ο.Φ.Ε.Κ.Ο.: Καλλιάρχου 10, 41221 Λάρισα, τηλ.. 2410-555453, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak92765fd15e06a1397b770e0acfb4d944').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy92765fd15e06a1397b770e0acfb4d944 = 'pofeko' + '@'; addy92765fd15e06a1397b770e0acfb4d944 = addy92765fd15e06a1397b770e0acfb4d944 + 'otenet' + '.' + 'gr'; var addy_text92765fd15e06a1397b770e0acfb4d944 = 'pofeko' + '@' + 'otenet' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak92765fd15e06a1397b770e0acfb4d944').innerHTML += ''+addy_text92765fd15e06a1397b770e0acfb4d944+''; 2.ΛΑΡΙΣΑ: ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Α.Ε..: Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα, τηλ. 2410553892, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloak188d90e405f1bd5ce3d6fce1e436f6be').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy188d90e405f1bd5ce3d6fce1e436f6be = 'europlirlar' + '@'; addy188d90e405f1bd5ce3d6fce1e436f6be = addy188d90e405f1bd5ce3d6fce1e436f6be + 'lar' + '.' + 'forthnet' + '.' + 'gr'; var addy_text188d90e405f1bd5ce3d6fce1e436f6be = 'europlirlar' + '@' + 'lar' + '.' + 'forthnet' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloak188d90e405f1bd5ce3d6fce1e436f6be').innerHTML += ''+addy_text188d90e405f1bd5ce3d6fce1e436f6be+''; 3.ΒΟΛΟΣ: Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Δημητριάδος & Αλμυρού, Κ.Καρτάλη 152 και Ανθίμου Γαζή, Βόλος, τηλ. 24210 28833, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakf277bea3e0ba297a9c572241e74fa4bb').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf277bea3e0ba297a9c572241e74fa4bb = 'doctors' + '@'; addyf277bea3e0ba297a9c572241e74fa4bb = addyf277bea3e0ba297a9c572241e74fa4bb + 'imd' + '.' + 'gr'; var addy_textf277bea3e0ba297a9c572241e74fa4bb = 'doctors' + '@' + 'imd' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakf277bea3e0ba297a9c572241e74fa4bb').innerHTML += ''+addy_textf277bea3e0ba297a9c572241e74fa4bb+''; Από Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 - 15:00 (μέχρι και την 15/06/2013)
12/06/2013 - 16:20

Προκήρυξη για 3 θέσεις στην Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων

Προκήρυξη για 3 θέσεις στην Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων Το Υπουργείο Οικονομικών απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι θέσεις συστάθηκαν με την Υποπαράγραφο Β.1 του άρθρου 2 του Ν.4152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α-107/09.05.2013) Αποστολή του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αναφέρεται στον Υπουργό Οικονομικών, παρέχει συμβουλές σε μείζονα θέματα στρατηγικής της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης συμπεριλαμβανομένων και θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού, ελέγχει την επίδοση της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σε σχέση με το σχεδιασμό και τους τεθέντες στόχους, υποστηρίζει τη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση στις σχέσεις της με άλλους φορείς και επιβεβαιώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων ασκεί τις εξουσίες του δεόντως. Το Συμβούλιο δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν σε συγκεκριμένους φορολογουμένους. Σύνθεση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη που ορί¬ζονται με θητεία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία χρόνια. Τρία από τα μέλη του Συμβουλίου θα είναι Έλληνες πολίτες, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία και δύο μέλη θα επιλέγονται μεταξύ προσώπων με σημαντική διεθνή επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση δημοσίων εσόδων. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν είναι πλήρους απασχόλησης. Επιπλέον, στο Συμβούλιο συμμετέχει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εκ της ιδιότητάς του. Η αποζημίωση των μελών καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί «αμοιβών συλλογικών οργάνων», στο ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως πλέον των εξόδων μετακίνησης και διαμονής. Το Συμβούλιο θα συγκαλείται τουλάχιστον ανά τρίμηνο και είναι προγραμματισμένο να συγκληθεί τουλάχιστον τρεις φορές από τον Ιούλιο και μέχρι τον Δεκέμβριο 2013. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το αργότερο μέχρι τη 15η Ιουλίου 2013, θα οριστούν τα μέλη του Συμβουλίου, η διάρκεια της θητείας τους και η αποζημίωσή τους για την άσκηση των καθηκόντων τους, θα θεσπιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του, η ελάχιστη συχνότητα των συνεδριάσεων, θα εξειδικευθούν περαιτέρω οι υποχρεώσεις και ο τρόπος αναφοράς του Συμβουλίου στον Υπουργό Οικονομικών και θα οριστεί η διοικητική υποστήριξή του. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΔΩ
12/06/2013 - 15:51

5 Θέσεις με 8μηνα Δήμος Ιθάκης

5 Θέσεις με 8μηνα Δήμος Ιθάκης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιθάκης, που εδρεύει στην Ιθάκη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ Δ' 8 1 102 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (χωρίς ψηφιακό ταχογράφο) 8 2 103 ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΙΘΑΚΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 8 2 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιθάκης, Ευμαίου 3, Τ.Κ. 28300 Ιθάκη Ν.Κεφαλληνίας, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κου Ευθύμιου Βαρβαρήγου, (τηλ. επικοινωνίας: 2674032795). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ιθάκης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω

Η Επικαιρότητα Τώρα