ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

12/06/2013 - 15:36

34 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Αγίου Νικολάου

34 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Αγίου Νικολάου Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 100 Δήμος Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων (σάρωθρο) 8 μήνες 1 101 Δήμος Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) 8 μήνες 14 102 Δήμος Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας 8 μήνες 15 103 Δήμος Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 3 104 Δήμος Αγίου Νικολάου Άγιος Νικόλαος ΔΕ ηλεκτρολόγων 8 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίου Νικολάου, Γουρνιών και Γιαμπουδάκη γωνία, 1ος όροφος, Τ.Κ. 72100 Άγιος Νικόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Ανδρουλάκη και κ. Αγγελάκη (τηλ. επικοινωνίας: 2841-083229).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
12/06/2013 - 15:28

440 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Θεσσαλονίκης

440 Θέσεις εργασίας με 8μηνα Δήμος Θεσσαλονίκης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τετρακοσίων σαράντα (440) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Διευθύνσεων Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων & Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων του Δήμου Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούς ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων 101 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας Οκτώ μήνες 328 102 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων και Φορτηγών Οχημάτων Καθαριότητας Οκτώ μήνες 55 103 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Οδηγών Ρυμουλκών Οχημάτων Καθαριότητας Οκτώ μήνες 18 104 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Αυτοκινήτων Οκτώ μήνες 3 105 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων Οκτώ μήνες 14 106 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών Οκτώ μήνες 2 107 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Τεχνιτών Βαφής Αυτοκινήτων Οκτώ μήνες 2 108 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Χειριστών γερανοφόρων μηχανημάτων Οκτώ μήνες 2 109 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Τεχνιτών Ελαστικών Οκτώ μήνες 4 110 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Εργαλειομηχανών Τόρνου Οκτώ μήνες 2 111 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναεριτών Οκτώ μήνες 5 ΔΕ Χειριστών 112 Δήμος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη Ανυψωτικών Καλαθοφόρων Μηχανημάτων Οκτώ μήνες 5 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 14/6/2013 μέγρι και 25/6/2013 στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου A' 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπόψη κας Σινανιάν Ευπραξίας). Σημειώνεται ότι, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313/317116, 317130, 317626, 317262.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
12/06/2013 - 12:11

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Στυλίδας

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Στυλίδας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Στυλίδας, που εδρεύει στη Στυλίδα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΔΕ Οδηγοί απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 2 102 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΔΕ Χειριστής μηχανημάτων έργων (JCB) 8 μήνες 1 103 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΔΕ Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες -συντηρητές 8 μήνες 2 104 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΔΕ Τεχνίτες υδραυλικοί 8 μήνες 2 105 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑ ΥΕ Εργάτες καθαριότητας 8 μήνες 3 Υποβολή αιτήσεωνΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ. 353 00 Στυλίδα, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ. Στέργιου Βασίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2238350109). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
12/06/2013 - 10:34

17 Θέσεις εργασίας Δήμος Πλατανιά Χανίων

17 Θέσεις εργασίας Δήμος Πλατανιά Χανίων Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πλατανιά, που εδρεύει στο Γεράνι του Νομού Χανίων, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 102 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Ηλεκτροφωτισμού -Καθαριότητας) ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ 29 Οδηγοί απορ/ρου(Γ'κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 4 103 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Ηλεκτροφωτισμού -Καθαριότητας) ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ 28 Χειριστής Σαρώθρου (Ομάδας I' & Τάξης Γ) 6 1 105 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Ηλεκτροφωτισμού -Καθαριότητας) ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ 28 Χειριστές Διαμορφωτήρα Γαιών Γκρέιντερ ( Ομάδας Ζ' & Τάξης Γ) 8 2 106 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Υπηρεσία Άρδευσης) ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ 28 Χειριστής Εκσκαφέα-Φορτωτή ( Ομάδας Β' & Τάξης Δ') 8 2 107 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Ηλεκτροφωτισμού -Καθαριότητας) ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ 28 Χειριστής Προωθητήρα Γαιών CATERPILLAR ( Ομάδας Ε' & Τάξης Δ') 8 1 108 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Υπηρεσία Άρδευσης) ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός (Α' τάξης ειδικότητας 1ης) 8 1 109 ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Ηλεκτροφωτισμού -Καθαριότητας) ΓΕΡΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ ΥΕ Εργάτες Αποκομιδής 8 6 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πλατανιά, Τ.Κ.73014 Γεράνι Χανίων, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψη κας Ανδρεαδάκη Σταυρούλας (τηλ. επικοινωνίας: 2821083574).Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
12/06/2013 - 10:26

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Νάουσας

10 Θέσεις εργασίας Δήμος Νάουσας Ο ∆ήµαρχος Νάουσας , έχοντας υπόψη : 1. Τη µε αριθµ. 153/ 2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Η.Π. Νάουσας. 2. Τη µε αριθµ. πρωτ. 4659/ 31.05.2013 Εγκριτική της Αποκεντρωµένης ∆/σης Μακεδονίας – Θράκης, Τµήµατος ∆/κού – Οικ/κού Νοµού Ηµαθίας, για τον έλεγχο νοµιµότητας της ανωτέρω Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. κάνει γνωστό ότι θα προβεί στην πρόσληψη 10 ( δέκα ) ατόµων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου , για χρονικό διάστηµα δύο ( 2 ) µηνών , για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, βάσει των διατάξεων του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα : Ειδικότητα Αριθµός Χρονική διάρκεια∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρων 1 2 µήνες ΥΕ Εργατών Καθαριότητας ( Οδοκαθαριστών ) 9 2 µήνες Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου Νάουσας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Προσωπικού ∆ήµου Η.Π. Νάουσας , τηλ. 2332350335
12/06/2013 - 10:06

38 Θέσεις εργασίας Δήμος Ρεθύμνης

38 Θέσεις εργασίας Δήμος Ρεθύμνης Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ρεθύμνης, που εδρεύει στο Ρέθυμνο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Ρεθύμνης Ρέθυμνο ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) δ μήνες 3 102 Δήμος Ρεθύμνης Ρέθυμνο ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου) δ μήνες 3 103 Δήμος Ρεθύμνης Ρέθυμνο ΔΕ Οδηγών Οχημάτων (Ελκυστηρ. Επικ. με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) δ μήνες 2 104 Δήμος Ρεθύμνης Ρέθυμνο ΥΕ Εργατών (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) δ μήνες 16 105 Δήμος Ρεθύμνης Ρέθυμνο ΥΕ Εργατών (Οδοκαθαριστές) δ μήνες δ 106 Δήμος Ρεθύμνης Ρέθυμνο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Καλαθοφόρο) δ μήνες 1 107 Δήμος Ρεθύμνης Ρέθυμνο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων δ μήνες 1 108 Δήμος Ρεθύμνης Ρέθυμνο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων δ μήνες 1 109 Δήμος Ρεθύμνης Ρέθυμνο ΥΕ Εργατών (Γενικών Καθηκόντων Νεκροταφείου) δ μήνες 3 Υποβολή αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ρεθύμνης, Λεωφ. Κουντουριώτου 80, Τ.Κ.74100 Ρέθυμνο, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπ' όψιν κυρίας Μαρινάκη και κυρίας Παλιάτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 28313-41205/352). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. ολη η προκηρυξη εδω
11/06/2013 - 19:03

Προσλήψεις 308 επικουρικών γιατρών από το υπουργείο Υγείας

Προσλήψεις 308 επικουρικών γιατρών από το υπουργείο Υγείας Σε μεγάλο βαθμό θα πληρωθούν άμεσα οι θέσεις των νοσοκομειακών μονάδων με επικουρικούς ιατρούς έπειτα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 308 επικουρικών ιατρών από τις 403 θέσεις, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί με την υπ. αρ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 39742/2-5-2013 υπουργική απόφαση, για την κάλυψη των αναγκών των δομών υγείας ανά την Επικράτεια. Οι 30 θέσεις εξ αυτών προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των καίριων αναγκών των νοσοκομειακών μονάδων των νησιών του Αιγαίου, του Ιονίου και την Κρήτης. Μάλιστα με νέα απόφαση του υπουργού Υγείας, Α. Λυκουρέντζου επαναπροκηρύσσονται άμεσα οι 95 θέσεις, για τις οποίες δεν επεδείχθη ενδιαφέρον, εκ των οποίων οι 18 αφορούν επίσης νησιωτικές νοσοκομειακές μονάδες.
11/06/2013 - 18:44

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία και ΚΕΠ με το κλείσιμο της ΕΡΤ

Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ σε νοσοκομεία και ΚΕΠ με το κλείσιμο της ΕΡΤ Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ", ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι στη θέση της ΕΡΤ θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος, δημόσιος - αλλά όχι κρατικός, ούτε κομματικά ελεγχόμενος - Οργανισμός Ραδιοτηλεόρασης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το σχετικό νομοσχέδιο κατατίθεται αμέσως ώστε να λειτουργήσει το ταχύτερο ο νέος φορέας και είπε ότι το προσωπικό θα αποζημιωθεί κανονικά ενώ όσοι από τους τωρινούς εργαζόμενους το επιθυμούν, θα μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση για να προσληφθούν. "Υπάρχουν πολλοί άξιοι και ικανοί εργαζόμενοι, η πείρα και η προϋπηρεσία των οποίων είναι απαραίτητη για να σταθεί ο νέος οργανισμός και θα συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία προσλήψεων με διαφανείς διαδικασίες και κριτήρια ΑΣΕΠ", δήλωσε ο κ. Κεδίκογλου. Σημείωσε επίσης ότι ο νέος φορέας θα λειτουργήσει με πολύ λιγότερο προσωπικό και σαφές οργανόγραμμα και πως το αρχείο της ΕΡΤ θα περιφρουρηθεί και θα αξιοποιηθεί πλήρως όπως και οι δορυφορικές υπηρεσίες και οι σύγχρονες τεχνολογίες. Επιπλέον είπε ότι μέχρι να ξεκινήσει να λειτουργεί ο νέος οργανισμός, οι πολίτες δεν θα πληρώνουν "το χαράτσι που πληρώνουν ως σήμερα" και στη συνέχεια θα πληρώνουν πολύ λιγότερα. Συγκεκριμένα είπε ότι υπολογίζεται πως θα απαλλαγούν από ένα ποσό που φτάνει τα 100 εκατομμύρια ετησίως και πως για τις θέσεις της σημερινής ΕΡΤ που κρίνονται υπεράριθμες, θα προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ νέοι εργαζόμενοι σε νοσοκομεία, ΚΕΠ και όπου το δημόσιο έχει ανάγκη. "Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές", συνέχισε προσθέτοντας πως "η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση" και αυτό ζητάει και περιμένει να δει ο ελληνικός λαός. Επιπρόσθετα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι "την ΕΡΤ την πληρώνει ο ελληνικός λαός με το χαράτσι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού γύρω στα 300 εκατομμύρια το χρόνο", ότι έχει τριπλάσιο έως επταπλάσιο κόστος από άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και τετραπλάσιο ως εξαπλάσιο προσωπικό για πολύ μικρή τηλεθέαση. "Έχει καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείρισή της. Μιλάμε για μια εταιρεία με έξι λογιστήρια που δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείριση των συμβάσεων, καθεστώς ακόμα μεγαλύτερης αδιαφάνειας στη διαχείριση του υλικού το οποίο δεν έχει απογραφεί εδώ και οκτώ χρόνια. Καθεστώς προνομίων για τους εργαζόμενους που χρεώνουν τεράστιο αριθμό υπερωριών", συμπλήρωσε ο κ. Κεδίκογλου. "Σε μια περίοδο που ο ελληνικός λαός υφίσταται θυσίες, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις ή για δισταγμούς. Όπως δεν υπάρχουν περιθώρια ανοχής για 'ιερές αγελάδες' που παραμένουν άθικτες όταν επιβάλλονται περικοπές παντού", υπογράμμισε.
11/06/2013 - 18:32

Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΤΤΙΚΗ

Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΤΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) Η Διεύθυνση Παραγωγής Νησιών, ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου α¬νειδίκευτου προσωπικού (εργατών), με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερο¬μίσθια), έξι (6) ατόμων συνολικά, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Συ¬γκεκριμένα θα προσληφθούν, ένα (1) άτομο στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοι¬κητικής Μέριμνας, ένα (1) άτομο στον Τομέα Σχεδιασμού Απόδοσης και Οικονομικών Θε¬μάτων της Διεύθυνσης (Λ. Συγγρού 112) καθώς και δύο (2) άτομα στην 2335 Αποθήκη Ασπροπύργου, του Τομέα Υλικού Προμηθειών όπως επίσης και δύο (2) άτομα στο Συνερ¬γείο Κατασκευών Η/Μ Έργων, στον Ασπρόπυργο. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΔΠΑΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΚΟΥΚΑΚΙ ΑΘΗΝΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2 ΔΠΑΝ/ΤΥΠ/2335 Αποθήκη Ασπροπύργου 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου Ασπρόπυργος Αττικής (τηλ. 210 5573407) ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2 ΔΠΑΝ/ΤΚΗ/ΜΕ/ Συνεργείο Κατασκευών 17ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου Ασπρόπυργος Αττικής (τηλ. 210 5573407) ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 2 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υπο¬βάλλουν μέχρι 18/06/2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία της ΔΠΑΝ, στο Κουκάκι, την έ¬ντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη γραμματεία της Διεύθυνσης, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:1. Εντοπιότητα.2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγα¬μος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ. λ. π.)4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μή¬νες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε.
11/06/2013 - 18:25

4 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ ΚΩ

4 Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ ΚΩ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ)Ο ΑΣΠ ΚΩ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τεσσάρων (4) εκτάκτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας. Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων ΑΣΠ ΚΩ ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩΣ ΥΕ Εργάτης 60 ημερομίσθια 4 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 18/06/2013 και ώρα ...12:00... στα γραφεία του ΑΣΠ ΚΩ στο ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ ΚΩ, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος.
11/06/2013 - 18:24

506 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Κοζάνη

506 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Κοζάνη Η ΔΕΗ ανακοινώνει τις προσλήψεις , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πεντακοσίων έξι (506) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης. Οι υποψήφιοι για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμεςημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 17.06.2013 μέχρι και 26.06.2013ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι Ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ.Πληροφορίες δίδονται από τους: Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, 24630/52317 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/52228. όλη η προκήρυξη για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ εδώ
11/06/2013 - 18:21

Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ ΧΙΟΥ

Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ ΧΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Χίου (ΑΣΠ ΧΙΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Υπηρεσία Έδρα Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός υπηρεσίας σύμβασης ατόμων ΑΣΠ ΧΙΟΥ ΚΟΝΤΑΡΙ ΥΕ Εργάτης 60 ημερομί- 3 ΧΙΟΥ σθια Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υπο¬βάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ Χίου στο Κοντάρι Χί¬ου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:- Πιστοποιητικό εντοπιότητας.- Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.- Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.Π.).- Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.- Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ- ΑΜΚΑ,ΑΦΜ Σημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α.Ε.
11/06/2013 - 18:16

Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

Προσλήψεις στην ΔΕΗ ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) Ο ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια) συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Νήσος Κάλυμνος ΥΕ Εργάτης 60 ημερομίσθια 3 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ στο Λαφάσι Καλύμνου την ειδική έντυπη αίτηση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :1. Εντοπιότητα2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ. λ.π.)4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.Σημείωση : Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν 12μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησης τους στη ΔΕΗ.
11/06/2013 - 18:12

Προσλήψεις στην ΔΕΗ Ικαρίας

Προσλήψεις στην ΔΕΗ Ικαρίας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) Ο ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), συνολικά (2) δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός ατόμων ΤΣΠ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ ΙΚΑΡΙΑ ΥΕ Εργάτης 60 ημερομίσθια 2 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα ...12:00... στα γραφεία του ΤΣΠ Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο , την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της μονάδας, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης :1. Εντοπιότητα2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.)4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. Σημείωση : Επαναπρόσληψη των ατόμων αποκλείεται ρητά πριν παρέλθουν 12 μήνες από την λήξη της προηγούμενης απασχόλησης τους στη ΔΕΗ.
11/06/2013 - 18:08

7 Προσλήψεις στην ΔΕΗ Ηράκλειο Κρήτης

7 Προσλήψεις στην ΔΕΗ Ηράκλειο Κρήτης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΩΝ) Ο ΑΗΣ Λινοπεραμάτων ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομισθίων) συνολικά επτά (7) ατόμων για κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού. Υπηρεσιακή Μονάδα Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων ΑΗΣ Λινοπεραμάτων Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης Εργάτης (ΥΕ) 60 ημερομίσθια επτά (7) Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν από 12-6-2013 μέχρι 18-6-2013 και από 09:00 μέχρι 13:00 ώρα στα γραφεία του ΑΗΣ Λινοπεραμάτων, στα Λινοπεράματα Ηρακλείου Κρήτης, την ειδική έντυπη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση η οποία διανέμεται τις εργάσιμες ημέρες από τη γραμματεία του Σταθμού.
11/06/2013 - 18:07

Εντός του μήνα το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

Εντός του μήνα το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας Τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κοινωνικές δράσεις από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, όπως ανακοινώθηκε μετά τη συνάντηση που είχαν ο υπουργός Εργασίας, Ι. Βρούτσης και αντιπροσωπεία της ΚΕΔΕ, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Κ. Ασκούνης. Όπως σημείωσε ο υπουργός Εργασίας, μετά τη συνάντηση, η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες, «στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η ελληνική οικογένεια και για ακόμη μία φορά καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τα απαιτούμενα κονδύλια». Συγκεκριμένα, έχουν διασφαλισθεί 150 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των δομών φροντίδας παιδιών (βρεφονηπιακοί, παιδικοί σταθμοί, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ) για την περίοδο 2013-2014, ενώ τουλάχιστον άλλα 150 εκατ. ευρώ αναμένεται να διατεθούν για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι η έγκριση της χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, εκτίμησε ότι η απάντηση θα έρθει εντός της εβδομάδας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το θέμα αναμένεται να τελεσφορήσει έως το τέλος του μήνα. Σε ό,τι αφορά τις δομές παιδικής φροντίδας, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ εξήγησε ότι τα 150 εκατ. ευρώ δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες σε δομές παιδικής φροντίδας. Πέρυσι, από την κοινοτική χρηματοδότηση καλύφθηκαν 60.000 παιδιά, ενώ οι αιτήσεις ήταν για 95.000 παιδιά. Όπως τόνισε ο κ. Ασκούνης, φέτος, με δεδομένες τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η ελληνική οικογένεια, οι αιτήσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 110.000 παιδιά. Με την υπάρχουσα, λοιπόν, χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα μείνουν έξω 50.000 παιδιά. Ο κ. Ασκούνης υπογράμμισε ότι κατά τη συνάντηση η ΚΕΔΕ διεκδίκησε να εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι από τα διαρθρωτικά ταμεία. Ο υπεύθυνος Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, Σ. Δανιηλίδης, υποστήριξε ότι πολύ περισσότερα χρήματα μπορούν να μεταφερθούν από τα διαρθρωτικά ταμεία με τη χρήση της ρήτρας ευελιξίας και έκανε λόγο για επιπλέον 100 εκατ. ευρώ, προκειμένου να απορροφηθούν όλα τα παιδιά στις δομές παιδικής φροντίδας των δήμων. Επιπλέον, η ΚΕΔΕ έχει καταθέσει αίτημα στον υπουργό Εργασίας για προώθηση του προγράμματος EU-Starter, που αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης και έχει εγκριθεί από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Χέρμαν Βαν Ρομπάι. Ο προϋπολογισμός του ειναι 6 δισ. ευρώ και ειδικά για τις χώρες του Νότου η χρηματοδότηση θα είναι 100% ευρωπαϊκή. Ο κ. Ασκούνης ζήτησε από τον κ. Βρούτση να προωθηθεί το πρόγραμμα στο επικείμενο συμβούλιο υπουργών στις 27-28 Ιουνίου. Για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, ο κ. Ασκούνης σημείωσε ότι αφορά την απασχόληση 50.000 έως 60.000 ανθρώπων για πέντε μήνες και αναμένεται να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. «Ξέρουμε ότι δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα της ανεργίας, αλλά είναι σημαντικό στην περίοδο που διανύουμε. Είναι ένα ανάχωμα» πρόσθεσε.
11/06/2013 - 18:03

Πρόσληψη στην ΔΕΗ Μεγαλόπολης

Πρόσληψη στην ΔΕΗ Μεγαλόπολης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΤΗ) Ο ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), ενός (1) ατόμου, για την κάλυψη εποχιακών ή παροδικών αναγκών του Σταθμού. Υπηρεσιακή Μονάδα Εδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β' Μεγαλόπολη Εργάτης(γΕ) 60 ημερομίσθια 1 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν την παραπάνω θέση, να υποβάλουν από 12.06.13 μέχρι 18.06.13 και ώρα 08:00 έως 13:00 στη Γραμματεία του Κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β', την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από την γραμματεία του Σταθμού, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της αίτησης : 1. Εντοπιότητα2. Ανεργία και χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.3. Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.)4. Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ Α.Ε. εντός της τελευταίας τριετίας.5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.Σημειώνεται ότι, η προς κάλυψη θέση αφορά καθήκοντα τραπεζοκόμου στο εστιατόριο του Σταθμού.Τ.Θ. 3230, 222 00 Μεγαλόπολη, Τηλ.: 27910 25158-9, Fax: 27910 25160, www.dei.qr
11/06/2013 - 17:59

100 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Φλώρινα

100 Προσλήψεις στη ΔΕΗ Φλώρινα Η ΔΕΗ ανακοινώνει τις προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Εκατό (100) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. - Κοζάνης . ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΗ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν, νομίμως επικυρωμένα, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται από την παρούσα ανακοίνωση καθώς και απότο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τουςθεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΔΕΗ Α.Ε./ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Δημήτριο Μπαλτζήτηλ. 24630/52284 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630-52228. κατεβάστε εδώ την προκήρυξη για τις προσλήψεις στη ΔΕΗ
11/06/2013 - 17:59

3 Προσλήψεις στην ΔΕΗ Σάμος

3 Προσλήψεις στην ΔΕΗ Σάμος Ο Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής Σάμου (ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ) ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) έκτακτων ημερομίσθιων ανειδίκευτων εργατών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας. Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ ΚΟΚΚΑΡΙ ΣΑΜΟΥ ΥΕ Εργάτης 60 ημερομίσθια 3 Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν μέχρι 19/06/2013 και ώρα 12:00 στα γραφεία του ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ στο Κοκκάρι Σάμου, την ειδική έντυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση η οποία διανέμεται από τη Γραμματεία της Μονάδος, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης: - Πιστοποιητικό εντοπιότητας.- Βεβαίωση στην οποία θα αναφέρεται το χρονικό διάστημα ανεργίας του αιτούντος.- Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος (άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, ειδικές ανάγκες σε μέλη της οικογένειας του υποψηφίου κ.λ.π.).- Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.- Ανακεφαλαιωτική ενσήμων ΙΚΑ- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κατά την τελευταία τριετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε- ΑΜΚΑ, ΑΦΜΣημείωση: Επαναπρόσληψη των ατόμων απαγορεύεται πριν παρέλθουν δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στην ΔΕΗ Α. Ε.
11/06/2013 - 16:21

30 Θέσεις εργασίας Δήμος Νέας Προποντίδας

30 Θέσεις εργασίας Δήμος Νέας Προποντίδας Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα : ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων 101 Δήμος Νέας Προποντίδας Νέα Μουδανιά ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων αυτοκινήτων 5 μήνες 22 102 Δήμος Νέας Προποντίδας Νέα Μουδανιά ΔΕ Οδηγών-Χειριστών γεωργικών ελκυστήρων 5 μήνες 2 103 Δήμος Νέας Προποντίδας Νέα Μουδανιά ΔΕ Χειριστών γκρέϊντερ 5 μήνες 2 104 Δήμος Νέας Προποντίδας Νέα Μουδανιά ΔΕ Χειριστών εκσκαφέα-φορτωτή 5 μήνες 2 105 Δήμος Νέας Προποντίδας Νέα Μουδανιά ΔΕ Ηλεκτρολόγων 5 μήνες 1 106 Δήμος Νέας Προποντίδας Νέα Μουδανιά ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 5 μήνες 1 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξου¬σιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επι¬στολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2 (Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων), Τ.Κ. 63200, Νέα Μουδανιά, απευθύνοντας την στο «Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμι¬κού και Διοικητικής Μέριμνας», υπόψιν κ. Δαλαμπίρα Κων/νου και κ. Μισοκοίλη Σοφίας (τηλ. Επικοινω¬νίας: 23730-25887, 23730-25533, 23730-65804). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίαςπροσωπικού (ΔΕ). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση• β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ)• ν) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ). ΟΛΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Η Επικαιρότητα Τώρα