ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

30/12/2020 - 11:41

Επίδομα Ασθενείας: Πώς γίνεται η αίτηση μέσα από την πλατφόρμα gov.gr

Αναλυτικά πως να κάνετε αίτηση για το επίδομα ασθενείας ή ατυχήματος μέσω της πλατφόρμας gov.gr.
17/06/2013 - 16:20

Επίδομα τέκνων τριτέκνων και πολυτέκνων ΟΓΑ

Επίδομα τέκνων τριτέκνων και πολυτέκνων ΟΓΑ Με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'/12-11-2012) θεσπίζεται το Επίδομα Τέκνων απο τον ΟΓΑ, το οποίο θα χορηγείται σε όλες τις οικογένειες από το πρώτο παιδί, με εισοδηματικά κριτήρια. Με το ν.4141/2013 αρ.40 θεσπίζεται Ειδικό Επίδομα τριτέκνων και πολύτεκνων απο τον ΟΓΑ . Συγκεκριμένα ο ΟΓΑ έχει ανακοινώσει την έναρξη της διαδικασίας για το επίδομα τέκνων στο taxisnet της ΓΓΠΣ . Επίδομα τέκνων ΟΓΑ Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο. Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού. Το επίδομα τέκνων απο τον ΟΓΑ δικαιούται η οικογένεια:- Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και- Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013 . Επίδομα τριτέκνων και πολύτεκνων ΟΓΑ Το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο.Καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων. Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα. Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σεΙνστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α). 5. Εισοδηματικό κριτήριο:α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία.Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας. Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής:(α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Παραδείγματα:Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604Εισοδηματική κατηγορία : ΒΟικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143Εισοδηματική κατηγορία : ΑΟικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.β) Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθεεπί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 (ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του περιβάλλοντος TaxisNet μετά την οριστική υποβολή της φορολογικής δήλωσης). Επίδομα τέκνων τριτέκνων και πολυτέκνων ΟΓΑ
17/06/2013 - 07:06

Επίδομα Τέκνων 2013

Επίδομα Τέκνων 2013 Κριτήρια Δικαιούχοι Αιτήσεις Δικαιολογητικα Τα κριτήρια και οι δικαιούχοι για το επίδομα τέκνων 2013 καθορίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση .
15/06/2013 - 09:44

Ενιαιο Επιδομα Στηριξης Τεκνων

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Με την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου που έρχεται στη Βουλή θεσπίζεται το νέο ενιαίο επίδομα στηριξης τέκνων που αντικαθιστά όλα τα οικογενειακά επιδόματα.
11/06/2013 - 12:33

Πολυτεκνικά επιδόματα αλλαγές στα κριτήρια

Πολυτεκνικά επιδόματα αλλαγές στα κριτήρια Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών χιλιάδες οικογένειες δεν θα δικαιούνται τα πολυτεκνικά επιδόματα και το επίδομα τέκνων αφού προέκυψε αλλαγή στον υπολογισμό των εισοδηματων που καθορίζουν τα κριτήρια για την χορήγηση ή όχι των επιδομάτων . Συγκεκριμένα στο συνολικό ποσό του οικογενειακού εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για τα πολυτεκνικά επιδόματα και το επίδομα τριτέκνων περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και ανεξαρτήτως τρόπου φορολόγησης, δηλαδή και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα. Τα φοροαπαλλασσόμενα και αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα είναι το επίδομα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων, οι αποζημιώσεις απολύσεων, τα επιδόματα και οι συντάξεις των αναπήρων, οι τόκοι καταθέσεων, τα μερίσματα από μετοχές ακόμη και οι αγροτικές επιδοτήσεις.
11/06/2013 - 10:11

Σήμερα τα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013

Σήμερα τα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013 Σήμερα θα ξεκινήσουν να καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων τα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013 . Οι δήμοι θα ξεκινήσουν απο σήμερα να πιστώνουν τα χρήματα για τα προνοιακά επιδόματα στους δικαιούχους . 140000 χιλιάδες οικογένειες λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα .
11/06/2013 - 09:10

Επίδομα τέκνων αλλαγές στα κριτήρια

Επίδομα τέκνων αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια Με το νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών χιλιάδες οικογένειες δεν θα δικαιούνται το επίδομα τέκνων αφού προέκυψε αλλαγή στον υπολογισμό των εισοδηματων που καθορίζουν την χορήγηση ή όχι . Συγκεκριμένα στο συνολικό ποσό του οικογενειακού εισοδήματος που λαμβάνεται υπόψη για το επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων καθώς και στο επίδομα τέκνων περιλαμβάνονται όλα τα εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή και ανεξαρτήτως τρόπου φορολόγησης, δηλαδή και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο εισοδήματα και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματα. Τα φοροαπαλλασσόμενα και αυτοτελώς φορολογούμενα εισοδήματα είναι το επίδομα ανεργίας, το ΕΚΑΣ, τα εφάπαξ των ασφαλιστικών ταμείων, οι αποζημιώσεις απολύσεων, τα επιδόματα και οι συντάξεις των αναπήρων, οι τόκοι καταθέσεων, τα μερίσματα από μετοχές ακόμη και οι αγροτικές επιδοτήσεις.
07/06/2013 - 23:09

Αίτηση Α21 και οδηγίες συμπλήρωσης για το επίδομα τέκνων 2013

Αίτηση Α21 και οδηγίες συμπλήρωσης για το επίδομα τέκνων 2013 Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα). Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει: •Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου στην Ελλάδα όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. •Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων. •Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα. •Την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί (σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»). Διευκρινίσεις για την συμπλήρωση ορισμένων πεδίων/ερωτήσεων: •Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται, επιλέγοντας από την λίστα το ακριβές όνομα της χώρας π.χ. Γαλλία •Τα πεδία που αφορούν στα στοιχεία του δημοτολογίου («Νομός» δημότη, «Δήμος» δημότη και «Αριθμ.οικογ.μερίδας») συμπληρώνονται μόνο για τα μέλη της οικογένειας που είναι εγγεγραμμένα σε δημοτολόγιο Δήμου στην Ελλάδα. •Το πεδίο «Σπουδαστής/Φοιτητής» συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση. •Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο •Τα πεδία «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν. •Η ερώτηση 4. «Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;», απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες. •Ο αριθμός IBAN λογαριασμού Τραπέζης συμπληρώνεται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες. Συμπλήρωση του πίνακα με τα δικαιολογητικά (βλ. «ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»): Ο αιτών επιλέγει υποχρεωτικά τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του ζητηθούν. Ειδικότερα: α) Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του αιτούντα/δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί έντυπο Ε1, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά Α.2 - Α.10, για την απόδειξη της διαμονής του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά. Το δικαιολογητικό Α.11 («Άλλο δικαιολογητικό...») συμπληρώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα από τα δικαιολογητικά Α2 έως Α10). β) Τα δικαιολογητικά Β.1 και Β.2 του πίνακα Β αφορούν οικογένειες ομογενών και αλλοδαπών και συνεπώς δεν απαιτείται η συμπλήρωσή τους από αιτούντες που είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγιο στην Ελλάδα, καθώς για αυτούς η αναζήτηση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης διενεργείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία. γ) Τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του πίνακα Β καθώς και τα δικαιολογητικά του πίνακα Γ συμπληρώνονται κατά περίπτωση. ΛΙΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΕΚΑΕΤΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ (συμπληρώνονται 1 ή περισσότερα δικαιολογητικά έτσι ώστε συνολικά να αποδεικνύεται η δεκαετής διαμονή του αιτούντα στην Ελλάδα) 1. Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή Εκκαθαριστικά σημειώματα □ 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα □ 3. Βεβαίωση έναρξης και συνέχισης άσκησης ελεύθ.επαγγέλματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ. □ 4. Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας □ 5. Μισθωτήριο συμβόλαιο □ 6. Βεβαίωση φοίτησης τέκνου στο σχολείο □ 7. Έντυπα Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των γονέων του □ 8. Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας, ως προστατευόμενο μέλος ασφαλισμένου γονέα □ 9. Βεβαίωση φοίτησής του στο Γυμνάσιο ή Λύκειο □ 10. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ, αν είχε εγγραφεί στα μητρώα του □ 11. Άλλο δικαιολογητικό : ...................................................................................... □ Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για ομογενείς, καθώς και για αλλοδαπούς, όταν εκδίδεται αντίστοιχο πιστοποιητικό από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι) □ 2. Ληξιαρχικές πράξεις γέννησης των τέκνων (για αλλοδαπούς, όταν είναι αδύνατη η έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από τη χώρα της οποίας είναι υπήκοοι) □ 3. Βεβαίωση φοίτησης / Πιστοπ.σπουδών □ 4. Ιατρική γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ (για ανάπηρο τέκνο) □ 5. Δικαστική απόφαση επιμέλειας και διατροφής τέκνων □ 6. Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιτροπείας ανήλικων τέκνων □ Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1. Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. □ 2. Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς σε ισχύ □ 3. Άδεια διαμονής σε ισχύ, για πολίτη χώρας του ΕΟΧ**, Ελβετό πολίτη και πολίτη άλλου κράτους (εκτός των ανωτέρω και της ΕΕ) □ 4. Ειδικό δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού πολιτικού φυγάδα και άδεια παραμονής αλλοδαπού □ 5. Ειδικό δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωριστεί ως πρόσφυγας □ Για να κάνετε την αίτηση Α21 για το επίδομα τεκνών 2013 κάντε κλικ εδώ
05/06/2013 - 15:07

Διατροφικά επιδόματα εγκρίθηκαν οι πληρωμές

Διατροφικά επιδόματα εγκρίθηκαν οι πληρωμές Συνολικά με 13.000.000 ευρώ ενισχύει τις περιφέρειες της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο αρμόδιος υπουργός, Ευριπίδης Στυλιανίδης, εκταμιεύονται 5.527.240 ευρώ, για τα διατροφικά επιδόματα στους δικαιούχους, οι οποίοι είναι περισσότεροι από 14.700. Η καταβολή τους θα γίνει άμεσα από τις περιφέρειες. Επίσης, με άλλη απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, καταβάλλονται στις περιφέρειες 7.419.421 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τους.
04/06/2013 - 16:27

Επίδομα τέκνων 2013 taxisnet

Επίδομα τέκνων 2013 taxisnet έντυπο Στο TAXISNET θα γίνεται η αίτηση για το επίδομα τέκνων 2013, από το απόγευμα της Τετάρτης 05/06/2013,οπου θα αναρτηθεί το έντυπο Α21, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν οι δικαιούχοι ,ηλεκτρονικά με τη φορολογική τους δήλωση .Το επίδομα τέκνων θα δίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων απο το TAXISNET , ενώ αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών των αιτούντων για το επίδομα τέκνων 2013 ορίζεται ο ΟΓΑ. Για πρώτη φορά οι αιτησεις γίνονται στο TAXISNET για το επίδομα τέκνων 2013 και θα χορηγείται από το πρώτο παιδί με βάση εισοδηματικά κριτήρια ενώ υπάρχει ειδική μέριμνα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. ποιοι δικαιούνται το επίδομα τέκνων Το ποσό του επιδόματος τέκνων καθορίζεται ανάλογα με το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι το ποσό των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού. Το επίδομα τέκνων δικαιούται η οικογένεια:  Από 1-1-2013, για τέκνα που γεννήθηκαν μέχρι 31-12-2012 και  Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης, για τέκνα που γεννήθηκαν ή θα γεννηθούν εντός του έτους 2013 . 2. Θεσμικό πλαίσιο για το ειδικό επίδομα σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες: α) Ν. 4141/2013 (άρθρο 40).β) Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. Δ27/οικ.15239/645/2013 (ΦΕΚ 1227 Β΄).Χορηγείται μόνο σε οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα και το ποσό του ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως για κάθε τέκνο. Καταβάλλεται σε τρεις (3) δόσεις, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων. Προυποθέσεις για το επίδομα τέκνων 1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 στο TAXISNET Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας. 2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων. 3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα. 4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα. Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται: α) τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους. β) τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους. γ) ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α). δ) τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους. Ισχύουν τα ηλικιακά κριτήρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α). 5. Εισοδηματικό κριτήριο: α) Για την καταβολή του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων λαμβάνονται υπόψη ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων, η κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και η εισοδηματική κατηγορία. Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6. Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο εισόδημα) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας. Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες, ως εξής: (α) ΄Εως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα,(β) από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος και(γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους. Παραδείγματα για το επίδομα τέκνων Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και φορολογητέο εισόδημα 16.000 ευρώ.Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604Εισοδηματική κατηγορία : ΒΟικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και φορολογητέο εισόδημα 6.000 ευρώ.Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143Εισοδηματική κατηγορία : ΑΟικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.β) Το ειδικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον το οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟ TAXISNET ΕΝΤΥΠΟΥ Α21 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ Το έντυπο Α21 αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης χρησιμοποιείται για τη χορήγηση είτε μόνο του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων (οικογένειες με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα), είτε και του ειδικού επιδόματος (οικογένειες με τρία και άνω εξαρτώμενα τέκνα).Αιτών / δικαιούχος των επιδομάτων είναι ο υπόχρεος σε υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.Για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 ο αιτών θα πρέπει να γνωρίζει:  Τον αριθμό οικογενειακής μερίδας από το δημοτολόγιο του Δήμου όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα μέλη με κανονική εγγραφή (όχι ενδεικτική). Τον αριθμό ΙΒΑΝ του λογαριασμού του σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., όπου θα πιστώνεται το ποσό των επιδομάτων. Τους ΑΜΚΑ όλων των μελών της οικογένειας. Ειδικότερα ο ΑΜΚΑ του αιτούντα/δικαιούχου είναι υποχρεωτικός, προκειμένου να δικαιωθεί και να εισπράξει τα επιδόματα. Σε περίπτωση κατοικίας στην Ελλάδα, την ονομασία του Δήμου, της Δημοτικής Ενότητας και της Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, όπου κατοικεί, σύμφωνα με τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης». Περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στη συμπλήρωση ορισμένων πεδίων/ερωτήσεων: Τα πεδία «Χώρα Γέννησης», «Χώρα Διαμονής» και «Χώρα Υπηκοότητας» συμπληρώνονται ως εξής: α) για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, επιλέγεται το ακριβές όνομα της χώραςβ) για τις υπόλοιπες χώρες, επιλέγεται η κατηγορία «Τρίτη Χώρα» Το πεδίο «Βαθμίδα εκπαίδευσης» συμπληρώνεται για τέκνο άνω των 18 και κάτω των 19 ή 24 ετών, ανάλογα με την περίπτωση. Το πεδίο «Ποσοστό αναπηρίας» δε συμπληρώνεται, εάν το τέκνο δεν είναι ανάπηρο  Τα πεδίο «Κύρια ευθύνη διατροφής» και «Αποκλειστική ευθύνη διατροφής» συμπληρώνονται όταν ο αιτών είναι διαζευγμένος ή σε διάσταση ή όταν το τέκνο είναι από προηγούμενο γάμο ή αναγνωρισθέν. Η ερώτηση 4 («Διαμένετε μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα;») απαντάται υποχρεωτικά από όλους τους αιτούντες. Συμπλήρωση του πίνακα με τα δικαιολογητικάΟ αιτών συμπληρώνει τα δικαιολογητικά, από τα οποία αποδεικνύονται όσα έχει δηλώσει προηγουμένως στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και τα οποία πρέπει να είναι διαθέσιμα όταν του ζητηθούν. Ειδικότερα:α) Η μόνιμη και συνεχής διαμονή του αιτούντα/δικαιούχου στην Ελλάδα κατά την τελευταία δεκαετία (2003-2012) αποδεικνύεται κατά βάση από την αδιάλειπτη υποβολή του εντύπου Ε1 δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα τελευταία 10 έτη και επαληθεύεται αυτόματα από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Εάν για κάποια έτη δεν βρεθεί το αντίστοιχο έντυπο, θα καλείται ο αιτών να συμπληρώσει ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά, ικανά να αποδείξουν τη διαμονή του στην Ελλάδα κατά τα έτη αυτά. Το δικαιολογητικό Α.11 («Άλλο δικαιολογητικό…») συμπληρώνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όταν ο αιτών δεν διαθέτει κανένα από τα δικαιολογητικά Α2 έως Α10). β) Τα δικαιολογητικά των πινάκων Β (που αφορούν τα τέκνα) και Γ (που αφορούν ορισμένες κατηγορίες δικαιούχων) συμπληρώνονται κατά περίπτωση. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ 2013 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ TAXISNET
04/06/2013 - 14:04

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Α21 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ Στην δημοσιότητα βγήκε το έντυπο Α21 για το επίδομα τέκνων που θα λάβουν οι οικογένειες ,απο τον ΟΓΑ, ακόμη και με ένα παιδί .
04/06/2013 - 12:44

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ A21

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ A21 Στην δημοσιότητα βγήκε το έντυπο Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα 2013 που θα λάβουν οι οικογένειες ,απο τον ΟΓΑ, ακόμη και με ένα παιδί .
04/06/2013 - 11:42

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα τέκνων

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα τέκνων πως θα το πάρουν Α21 Από το απόγευμα της Τετάρτης 05/06/2013, ή το αργότερο έως το πρωί της Πέμπτης, θα βρίσκεται στο TaxisNet το έντυπο Α21 για το επίδομα τέκνων 2013, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσουν οι δικαιούχοι ,ηλεκτρονικά με τη φορολογική τους δήλωση .Το επίδομα τέκνων θα δίνεται μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων, ενώ αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών των αιτούντων για το επίδομα τέκνων ορίζεται ο ΟΓΑ.
03/06/2013 - 17:06

Άρχισε η πληρωμή των άνεργων δημοσιογράφων μέλη της ΕΣΗΕΑ

Άρχισε η πληρωμή των άνεργων δημοσιογράφων μέλη της ΕΣΗΕΑ Από σήμερα το πρωί άρχισε η πληρωμή των επιδοτήσεων των ανέργων δημοσιογράφων μελών της ΕΣΗΕΑ όπως ανακοίνωσε η ένωση . Περιλαμβάνονται οι άνεργοι που εκπαιδεύτηκαν και είναι μέλη των Ενώσεων Συντακτών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας και της ΕΣΠΗΤ. Το ποσόν που πιστώνεται σε κάθε δικαιούχο ανέρχεται στο αρχικό ποσό των 1.500 ευρώ και γίνονται κρατήσεις φόρου 20%=300 ευρώ και χαρτοσήμου 3,6%=54 ευρώ. Ο τραπεζικός λογαριασμός κάθε δικαιούχου συναδέλφου με το IBAN που έχει δηλωθεί, πιστώνεται με το ποσόν των 1.146 ευρώ τελικά. Για τις κρατήσεις, θα δοθούν βεβαιώσεις από την ΕΣΗΕΑ για να χρησιμοποιηθούν στην Εφορία το έτος 2013 (οικονομικό έτος 2014) και να επιστραφούν στους δικαιούχους, για όσους δεν έχουν άλλα εισοδήματα ή να συμψηφιστούν. Επίσης, η ΕΣΗΕΑ πιστώνει σήμερα και αύριο τους λογαριασμού , αλλά οι τράπεζες έχουν valeur 2-3 ημερών για την είσπραξη των χρημάτων. Επισημαίνεται ότι για πενήντα (50) περίπου συναδέλφους δεν έχει εγκριθεί ακόμη από το Υπουργείο η πληρωμή τους, αλλά προοδευτικά θα ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα πληρωθούν όλοι.
31/05/2013 - 15:56

Εγκρίθηκαν τα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013

Εγκρίθηκαν τα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013 Με 118.450.591 ευρώ ενισχύει τους δήμους της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών, για τα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013 Σύμφωνα με την απόφαση, που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης,τα προνοιακά επιδόματα θα δοθούν άμεσα από τους δήμους στους δικαιούχους, που ανέρχονται σε 180.000.
31/05/2013 - 11:33

Επίδομα θέρμανσης 2014 2015 αλλαγές στο μέτρο

Επίδομα θέρμανσης 2014 2015 αλλαγές στο μέτρο την νέα χρονιά Αλλαγές προαννείγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γ Μαυραγάνης στην βουλή για το επίδομα θέρμανσης του 2014 2015 ωστε να λειτουργήσεις καλύτερα το μέτρο αφού το επίδομα θέρμανσης φέτος δεν απεφερε τα αναμενόμενα . Επίσης σχετικά με το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση στο 13% , ο υφυπουργός ανέφερε ότι το στην επόμενη αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την τρόικα θα τεθεί το ζήτημα . Συγκεκριμένα ο κ. Μαυραγάνης ενημέρωσε σήμερα τη Βουλή ότι μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση θα μπορούσε κατ΄αρχάς να εφαρμοστεί πιλοτικά. Για το θέμα του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης, ο υφυπουργός Οικονομικών, είπε ότι, εν αναμονή και των στοιχείων του Απριλίου, το υπουργείο σε συνεργασία με τους κυβερνητικούς εταίρους θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα. Επιδίωξη είναι-όπως περιέγραψε ο υφυπουργός- να ελαφρυνθούν τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, να αυξηθεί η κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης η οποία θα οδηγήσει σε αύξηση των εισπράξεων από ΦΠΑ, να μην δημιουργηθεί κίνητρο για νόθευση, να μην δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό και να λειτουργήσει καλύτερα το μέτρο της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης.
30/05/2013 - 19:42

Η εγκύκλιος για την παράταση του Βοήθεια στο Σπίτι

Η εγκύκλιος για την παράταση του Βοήθεια στο Σπίτι Εστάλη σήμερα στις αποκεντρωμένες διοικήσεις, από το υπουργείο Εσωτερικών, η εγκύκλιος για την εξαμηνιαία παράταση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» (μέχρι τις 30/9/2013), που είχε αποφασιστεί σε συνάντηση του υπουργού Εσωτερικών, Ευριπίδη Στυλιανίδη, με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον υφυπουργό Εργασίας Νίκο Παναγιωτόπουλο, πριν δύο μήνες. Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι για την παράταση των συμβάσεων του προσωπικού του προγράμματος δεν απαιτείται προηγουμένως έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, ούτε η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012, δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επειδή η παράταση είναι εκ του νόμου υποχρεωτική. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, για έξι μήνες παρατείνονται και οι συμβάσεις των εργαζομένων, ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στους ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα που υλοποιούν το παραπάνω πρόγραμμα, έως την ανάπτυξη του προγράμματος κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων του υπουργείου Εργασίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 138 του ν.4052/2012, μέσω του οποίου εκπληρώνεται η υποχρέωση της χώρας προς την ΕΕ για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε πάγια βάση.
30/05/2013 - 15:55

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα πιλοτικά απο το 2014

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα πιλοτικά απο το 2014 Την απόφαση της κυβέρνησης για το Ελάχιστο Εγγυημένου Εισόδημα και την εφαρμογή του πιλοτικά από την 1η Ιανουαρίου 2014, καθώς και την εντός του τρέχοντος έτους έκδοση της απαραίτητης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νίκος Παναγιωτόπουλος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της ΔΗΜΑΡ Ασημίνας Ξηροτύρη. Ειδικότερα, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφερόμενος στο Ελάχιστο Εγγυημένου Εισόδημα , μία πρωτοβουλία της κυβέρνησης η οποία αποτελεί πλέον νομοθετημένη υποχρέωση (ν.4093/2012) τόνισε ότι «εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο ανασχεδιασμού των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ανάπτυξης, για μια βιώσιμη Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης». Το πρόγραμμα Ελάχιστο Εγγυημένου Εισόδημα , θα ξεκινήσει πιλοτικά την 01-01-2014 σε δύο περιοχές της χώρας με συγκεκριμένα δυσμενή χαρακτηριστικά, ενώ αναμένεται η γενίκευση της εφαρμογής του μόλις ολοκληρωθεί η πιλοτική της φάση. Υπενθυμίζεται ότι στην υπό έκδοση ΚΥΑ θα καθορίζονται τα εξής: Οι δικαιούχοι του επιδόματος Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος .Η βάση υπολογισμού και το ύψος του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για κάθε άτομο ή οικογένεια.Οι διαδικασίες ένταξης στο πρόγραμμα και καταβολής της παροχής ως διαφοράς μεταξύ του πραγματικού εισοδήματος και του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.Οι αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος , καθώς και η επιλογή των δύο περιοχών της Επικρατείας όπου θα εφαρμοστεί πιλοτικά το Πρόγραμμα.
30/05/2013 - 09:20

Επίδομα αδείας 2013

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 2013 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
30/05/2013 - 09:02

Προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013

Προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013 Καθυστέρηση παρουσιάζεται για ακόμη μία φορά στα προνοιακά επιδόματα Μαρτίου Απριλίου 2013. Οι δικαιούχοι δεν έχουν εισπράξει ακόμη τα προνοιακά επιδόματα αφού έχει καθυστερήσει το υπουργείο Εσωτερικών να δώσει έγκριση για το απαραίτητο κονδύλι που πρέπει να χορηγηθεί στους δήμους . Η έγκριση απο το υπουργείο Εσωτερικών θα δοθεί την Δευτέρα ή την τρίτη ώστε το κονδύλι για τα προνοιακά επιδόματα να αποδοθεί στους δήμους και με την σειρά τους στους δικαιούχους .Απο την ώρα που θα δώσει την έγκριση το υπουργείο Εσωτερικών χρειάζεται ένα δεκαήμερο. Άρα τα προνοιακά επιδόματα θα δοθούν περίπου στα μέσα Ιουνίου στους δικαιούχους .140000 χιλιάδες οικογένειες λαμβάνουν τα προνοιακά επιδόματα .
Σελίδα 1 από 15

Η Επικαιρότητα Τώρα