ΕΟΠΥΥ

13/07/2013 - 18:29

Κατάθεση δικαιολογητικών του ΕΟΠΥΥ

Οδηγίες σχετικά με την κατάθεση δικαιολογητικών ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για απόδοση δαπάνης για την αγορά φαρμάκων μέχρι τη λήξη μη εκτέλεσης συνταγών του Οργανισμού από ιδιωτικά φαρμακεία καθώς και για την κατάθεση δικαιολογητικών για αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, προϊόντα ειδικής διατροφής και διαλύματα και εξαρτήματα περιτοναϊκής κάθαρσης. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
13/07/2013 - 17:18

Μητρώο για αποκλειστικές νοσοκόμες αιτήσεις

Μητρώο για αποκλειστικές νοσοκόμες αιτήσεις δικαιολογητικά Ανακοινώνεται σε όσους ενδιαφέρονται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς των νοσοκομείων ή ιδιωτικών κλινικών της 1ης Υγιειονομικής περιφέρειάς  ως αποκλειστικοί νοσοκόμοι και νοσοκόμες ότι, προκειμένου να εγγραφούν και να καταχωρηθούν στο Μητρώο για αποκλειστικές νοσοκόμες νοσοκόμους που θα τηρηθεί στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, να υποβάλλουν αιτήσεις (η οποία θα χορηγείται από την υπηρεσία μας) με φωτογραφία του ενδιαφερομένου από 3 Ιουνίου έως 14 Ιουνίου και θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω πρωτότυπα ή επικυρωμένα δικαιολογητικά : 1.    Άδεια άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.2.    Άδεια εργασίας από το Ι.Κ.Α.3.    Επικυρωμένο αντίγραφο οπουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ΔΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο Ιδρυμάτων και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της υπό β) άδειας εργασίας. 4.    Α.Μ.Κ.Α.5.    Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.6.    Οι ενδιαφερόμενοι που δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας, τουλάχιστον για την κατηγορία της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην  κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.       Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.7.    Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής.8.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.9.     Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους.10.    Βεβαίωση του Ι.Κ.Α. από όπου προκύπτουν οι ημέρες εργασίες  (ένσημα) του /της απασχολούμενου/νης. 11.    Φωτοτυπία της σχετικής σελίδας του βιβλιαρίου Ι.Κ.Α. με την ανανέωση για το τρέχον έτος ( σύμφωνα με την αρ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α.(1199Β’).ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Για τα Πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του Εξωτερικού απαιτείται να συνυποβάλλεται ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από το (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ ή το πρώην ΙΤΕ. Όσα Πτυχία προέρχονται από κράτη –μέλη της Ε.Ε. απαιτείται αναγνώριση από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων(Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην  Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης &Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). Σημειώνεται επίσης ότι οι άδειες εργασίας των αποκλειστικών νοσοκόμων που έχουν εκδοθεί πριν την 1-10-2000 και κατά την πρώτη εφαρμογή της υπ’αρ.Φ.9/1012/93 κ.υ.α.(425 Β’) εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κοινωνικά κριτήρια της υπ αριθμ. Υ4α/οικ.37804/25-4-13 Απόφασης του Υπουργού Υγείας θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
13/07/2013 - 17:14

Πιστοποιηση υγείας μαθητών 2013

Πιστοποίηση Υγείας Μαθητών 2013 Στα πλαίσια της καλύτερης και έγκαιρης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων παιδιών/μαθητών για τα οποία έχει θεσμοθετηθεί πιστοποίηση της υγείας τους προκειμένου να εγγραφούν στο σχολείο και να συμμετάσχουν στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ ενημερώνει ότι:Από 1/4/2013 τα ασφαλισμένα παιδιά στον ΕΟΠΥΥ με τη φροντίδα των γονέων ή κηδεμόνων τους, μπορούν να προσέρχονται στους Ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων, των Μονάδων Υγείας , στα κλιμάκια/επιτροπές που έχουν συγκροτήσει οι Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ για τον σκοπό αυτό (είτε κατά σειρά προτεραιότητας είτε μέσω του συστήματος των τηλεφωνικών ραντεβού ή όπως άλλως έχει οριστεί η εξυπηρέτηση των ασφ/νων) και τέλος στους συμβεβλημένους ιατρούς με τον Οργανισμό (σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σύμβασής τους), για δωρεάν εξέταση, συμπλήρωση του Α.Δ.Υ. και χορήγηση των αναγκαίων βεβαιώσεων υγείας. α. Η υπ΄ αριθ. 58410/Γ4/14.6.05 (ΦΕΚ 859/τευχ. Β/23.6.05) Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφέρεται στο Ατομικό Δελτίο Υγείας (Α.Δ.Υ.) του μαθητή/τριας το οποίο συμπληρώνεται κατά την εγγραφή του παιδιού: Στο Νηπιαγωγείο, στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού σχολείου, στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου, στην Α΄ τάξη του Ενιαίου & του Τεχνικού καιΕπαγγελματικού Λυκείου.Το Α.Δ.Υ. αποτελεί σημαντικό θεσμό για την έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων υγείας των μαθητών και την πρόληψη ανεπιθύμητων συμβαμάτων κατά την συμμετοχή τους στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και γενικότερα στις σχολικές δραστηριότητες, είναι επίσημο έγγραφο και έχει ισχύ δύο (2) σχολικών ετών για το Δημοτικό σχολείο και τριών (3) σχολικών ετών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.Το Ατομικό Δελτίο του Μαθητή συμπληρώνεται από ιατρούς ειδικότητας Παιδιατρικής, Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.Η παραπομπή των παιδιών σε εξειδικευμένο γιατρό θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη.Β. Σύμφωνα με τα Π.Δ. 200 & 201 «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 161/τευχ.Α/13.7.1998) άρθρα 7 και το Νόμο 3687 (ΦΕΚ159/τευχ. Α/1.8.2008) άρθρο 27, για την εγγραφή των μαθητών/τριών στο Νηπιαγωγείο και Α΄ Δημοτικού Σχολείου απαιτούνται:• Για το Νηπιαγωγείο (νήπια & προνήπια) πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης. • Για την Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου πιστοποιητικό οφθαλμολογικής,καρδιολογικής και οδοντολογικής εξέτασης. Οι παραπάνω βεβαιώσεις Υγείας, των προς εγγραφή μαθητών/τριών, συμπληρώνονται από ιατρούς ειδικότητας Καρδιολογίας, Οφθαλμολογίας καιΟδοντιατρικής.Ενημερωτικά σας γνωρίζουμε ότι, το Υπουργείο Υγείας & Κοιν/κής Αλληλεγγύης – Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας και η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία μας έχουν κάνει γνωστό ότι: «Τα παιδιά σχολικής ηλικίας μπορούν να εξεταστούν από Καρδιολόγο Ενηλίκων και μόνο σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα να συνιστάται η περαιτέρω εξέταση από Παιδοκαρδιολόγο». 
13/07/2013 - 17:04

Παιδικές κατασκηνώσεις 2013 υπαλλήλων ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ

Παιδικές κατασκηνώσεις 2013 υπαλλήλων ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ Το ΙΚΑ ανακοινώνει ότι κατά τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο έτους 2013 τα παιδιά των υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν τη δυνατότητα να παραθερίσουν σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Ν. Αττικής.Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν συνημμένα : 1) αίτηση συμμετοχής2) κάρτα κατασκηνωτή – υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης3) πίνακας κατασκηνώσεων με τις προσφερόμενες θέσεις ανά κατασκηνωτική περίοδο. Οι υπάλληλοι έχουν την ευχέρεια να δηλώσουν συμμετοχή σε 2 ή 3 κατασκηνώσεις και τις περιόδους αντίστοιχα για τις οποίες ενδιαφέρονται, εφόσον τα παιδιά τους είναι ηλικίας από 6 έως και 14 ετών (έτος γέννησης από 1999 έως 2007).Διευκρινίζουμε ότι κάθε παιδί θα φιλοξενηθεί σε μία (1) κατασκήνωση και μόνο για μία (1) κατασκηνωτική περίοδο.Για τη διαπίστωση της ηλικίας του παιδιού θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου δημόσιας αρχής στο οποίο αναγράφεται το έτος γέννησής του, με την επισήμανση να αποφεύγεται η αποστολή μέσω FAX φωτοαντιγράφων εγχρώμων βιβλιαρίων.Τονίζουμε ότι : 1. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η 13–6–2013 για τους ενδιαφερόμενους της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου, για δε τις Β΄ & Γ΄κατασκηνωτικές περιόδους η 24–6–2013.2. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται και με FΑΧ στα τηλέφωνα 2105223312, 2105229852 & 2105227722. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι τα παιδιά θα αποσταλούν ΜΟΝΟ στις κατασκηνώσεις που έχει συμβληθεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίες αναφέρονται στησυνημμένη κατάσταση και το Ίδρυμα δεν θα αναλάβει καμία υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού σε περίπτωση αποστολής παιδιού σε ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ. Η διαδικασία επιλογής για τη συμμετοχή των παιδιών θα γίνει από τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα αποστείλει ονομαστική κατάσταση ανά περίοδο και κατασκήνωση στις Μονάδες.Ατομικές συμφωνίες γονέων για συμμετοχή παιδιών σε συμβεβλημένες κατασκηνώσεις δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής.Σημειώνουμε ότι κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση ο γονέας προσκομίζει την κάρτα κατασκηνωτή πλήρως συμπληρωμένη και μεφωτογραφία του παιδιού, με την σφραγίδα της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος και την υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης η οποία συμπληρώνεταικατά την ημέρα άφιξης στην κατασκήνωση.Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα ενημερώνονται στα παρακάτω τηλέφωνα :Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού :2105215289, 2105215290 , 2105215291, 2105215292 Δείτε τις αιτησεις και τις κατασκηνώσεις εδώ
20/06/2013 - 18:43

Κινητοποιήσεις στην Υγεία για να μην κλείσουν νοσοκομεία

Κινητοποιήσεις στην Υγεία για να μην κλείσουν νοσοκομεία «Οδηγούμαστε σε συνθήκες ζούγκλας, με τον περιορισμό των κοινωνικών δαπανών για την δημόσια υγεία» δηλώνει στο Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αναπληρωτής γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, με αφορμή τις κινητοποιήσεις του κλάδου ενάντια στη συγχώνευση και κατάργηση νοσοκομειακών και προνοιακών μονάδων, και σημειώνει ότι η Ομοσπονδία αγωνίζεται για να αποτρέψει την πολιτική που επιθυμεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο των δεσμεύσεων απέναντι στο μνημόνιο.
20/06/2013 - 12:36

Τα νέα μέτρα για το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ το 2013

Τα νέα μέτρα για το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ το 2013 Δεν θα επιβαρύνουν τους ασθενείς τα νέα μέτρα που θα λάβει το υπουργείο Υγείας για τo έλλειμα του ΕΟΠΥΥ, το 2013, ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς. Γνωστοποίησε ότι τα μέτρα που συζητώνται αφορούν τον εξορθολογισμό των τιμολογίων των παρόχων. Από το έλλειμμα, που εκτιμάται ότι θα φτάσει το 2013 στο ένα δισ. ευρω αν δεν ληφθούν μέτρα το μισό θα οφείλεται στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και το υπόλοιπο στην απόκλιση, προς τα πάνω, που παρατηρήθηκε στις δαπάνες για τα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές. Όπως είπε, ο κ. Σαλμάς, παρόλο που ελήφθησαν μέτρα, η απόκλιση αυτή, οφείλεται στο γεγονός ότι αυξήθηκε ο αριθμός των εξετάσεων και αυξήθηκε ο αριθμός των νοσηλειών. Γνωστοποίησε ότι τα μέτρα που συζητώνται αφορούν τους παρόχους και το κέρδος αυτών που προκάλεσαν την προκλητή ζήτηση. Τα τέσσερα νέα μέτρα για τον ΕΟΠΥΥ Θέσπιση εφαρμογής διαγνωστικών πρωτοκόλλων ανάλογα με την πάθηση. Δηλαδή, μείωση του όγκου των εξετάσεων που θα μπορεί να γράφει ένας γιατρός, χωρίς - ωστόσο - κάτι τέτοιο να αποβαίνει εις βάρος του ασθενούς.Συνολική επανεξέταση των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων.Διαπραγμάτευση των τιμών για τις νέες συμβάσεις με τα διαγνωστικά κέντρα.Δεν αποκλείεται η θέσπιση claw back για τις ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα. Δηλαδή να καλύπτουν κλινικές και κέντρα τη δαπάνη που υπερβαίνει τα συμφωνηθέντα.
19/06/2013 - 19:35

Νέος φόρος στα τσιγάρα λόγω ΕΟΠΥΥ

Νέος φόρος στα τσιγάρα λόγω ΕΟΠΥΥ εξετάζει η κυβέρνηση Νεό φόρο στα τσιγάρα εξετάζει η κυβέρνηση σύμφωνα με τον προεδρο του ΕΟΠΥΥ για να να καλύψει μέρος του ελλείμματος του ΕΟΠΥΥ .Ο νέος φόρος στα τσιγάρα είναι ένα από τα σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του φορέα, Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος επεσήμανε ότι δεν υπάρχει φόβος περικοπής παροχών προς τους ασφαλισμένων λόγω των ελλειμμάτων του Οργανισμού και ότι τα έξοδα για δαπάνες υγείας είναι ανελαστικά και αδιαπραγμάτευτα. Αναφερόμενος συγκεκριμένα στις δαπάνες υγείας του οργανισμού, ο κ. Παπαγεωργόπουλος υπογράμμισε πως μεταξύ 2012 και 2013 ο σχετικός προϋπολογισμός των οκτώ ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ μειώθηκε κατά περίπου 50%, από 11 δισεκατομμύρια ευρώ το προηγούμενο έτος σε 6,13 δισ. για το 2013. «Αυτό δεν είναι έλλειμμα, εμείς το λέμε τεράστια προσπάθεια, φτύσαμε αίμα να τα μαζέψουμε», σχολίασε ο κ. Παπαγεωργόπουλος, προσθέτοντας πως οι εκτιμήσεις για τις δαπάνες του 2013 θα υπερβούν ελάχιστα τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα υπάρξει εξορθολογισμός σε πάροχους και θα παταχθούν παραβατικές συμπεριφορές. Επίσης ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Μ. Σαλμάς,δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση της συμμετοχής των ασθενών σε φάρμακα και εξετάσεις «Σε δύο κατηγορίες, στα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές -όπου συμπεριλαμβάνονται ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και κάποια προνοιακά ιδρύματα- οι δαπάνες δεν δείχνουν να μειώνονται» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μ. Σαλμάς αναφορικά με τη «μαύρη τρύπα» στον ΕΟΠΥΥ. Σημείωσε πως, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν, οι δαπάνες αυτές δεν μειώθηκαν και πρόσθεσε: «Βεβαίως μπήκαν κάποια νέα ταμεία στον ΕΟΠΥΥ, αλλά κάποια διαγνωστικά κέντρα και γιατροί δημιούργησαν ζήτηση εξετάσεων». Ερωτηθείς για τις τυχόν ευθύνες της διοίκησης του οργανισμού είπε πως «ο οργανισμός έχει μια διοίκηση. Και όπως όλοι λογοδοτούμε στον πρωθυπουργό και στον λαό, έτσι λογοδοτούν και οι διοικήσεις. Θα μπορούσε να έχει θεσπίσει διαγνωστικά πρωτόκολλα. Ήδη, εδώ και δύο μήνες, έχω επισημάνει στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ το πρόβλημα και την ανάγκη να πάρει μέτρα. Δυστυχώς, δεν κατάλαβε και νόμιζε ότι θα κάνει διαπραγμάτευση».
19/06/2013 - 17:41

Νομοσχέδιο για αυστηρότερες ποινές σε φαρμακοποιούς και γιατρούς

Νομοσχέδιο για αυστηρότερες ποινές σε φαρμακοποιούς και γιατρούς Μέσα στην εβδομάδα\ θα κατατεθεί νομοσχέδιο για αυστηρότερες ποινές σε φαρμακοποιούς και γιατρούς που εφαρμόζουν εναρμονισμένες πρακτικές, γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Λυκουρέντζος, σε συνέδριο για τη διαφάνεια και τη δεοντολογία στο χώρο της Υγείας. Όπως ανέφερε, θα ενισχυθεί ο κώδικας δεοντολογίας από πλευράς του ΕΟΦ, του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ). Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) Κωνσταντίνος Φρουζής ανέφερε πως η φαρμακευτική δαπάνη, το πρώτο πεντάμηνο του 2013 δεν υπερβαίνει τα 80 με 90 δισ. ευρώ όπως είχε αναφερθεί πριν δύο ημέρες αλλά βρίσκεται λίγο πάνω από 30 δισ. ευρώ και διαρκώς βαίνει μειούμενη. Εκτίμησε μάλιστα ότι θα κλείσει εντός των στόχων των 2,44 δισ. ευρώ. Παράλληλα ο υπουργός Υγείας προανήγγειλε τη λήψη πρωτοβουλίας με το υπουργείο Ανάπτυξης ώστε οι προμήθειες να έρθουν σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή όταν γίνονται συμβάσεις οι τιμές να είναι κατώτερες από της αγοράς τη δεδομένη στιγμή.
19/06/2013 - 13:11

Αποκλείει αύξηση συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις το υπ Υγείας

Αποκλείει αύξηση συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις το υπ Υγείας Απέκλεισε, ο ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μ. Σαλμάς, αύξηση της συμμετοχής των ασθενών σε φάρμακα και εξετάσεις «Σε δύο κατηγορίες, στα διαγνωστικά κέντρα και τις ιδιωτικές κλινικές -όπου συμπεριλαμβάνονται ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αποκατάστασης και κάποια προνοιακά ιδρύματα- οι δαπάνες δεν δείχνουν να μειώνονται» δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μ. Σαλμάς αναφορικά με τη «μαύρη τρύπα» στον ΕΟΠΥΥ. Σημείωσε πως, παρά τα μέτρα που ελήφθησαν, οι δαπάνες αυτές δεν μειώθηκαν και πρόσθεσε: «Βεβαίως μπήκαν κάποια νέα ταμεία στον ΕΟΠΥΥ, αλλά κάποια διαγνωστικά κέντρα και γιατροί δημιούργησαν ζήτηση εξετάσεων». Ερωτηθείς για τις τυχόν ευθύνες της διοίκησης του οργανισμού είπε πως «ο οργανισμός έχει μια διοίκηση. Και όπως όλοι λογοδοτούμε στον πρωθυπουργό και στον λαό, έτσι λογοδοτούν και οι διοικήσεις. Θα μπορούσε να έχει θεσπίσει διαγνωστικά πρωτόκολλα. Ήδη, εδώ και δύο μήνες, έχω επισημάνει στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ το πρόβλημα και την ανάγκη να πάρει μέτρα. Δυστυχώς, δεν κατάλαβε και νόμιζε ότι θα κάνει διαπραγμάτευση». Ο κ. Σαλμάς απέκλεισε, πάντως, το ενδεχόμενο να καλυφθεί το έλλειμμα με αύξηση της συμμετοχής σε φάρμακα και εξετάσεις, σημειώνοντας: «Δεν υπάρχει περίπτωση να αυξήσω τις συμμετοχές των ασθενών. Από το φάρμακο, που χειρίζομαι προσωπικά, έχω πάρει 1 δισ. ευρώ πέρυσι και μισό, φέτος και τις επόμενες μέρες θα ακούσετε ότι επιστρέφουμε στον λαό μέρος αυτών που εξοικονομήσαμε. Θα απαλλάξουμε από τις συμμετοχές στα φάρμακα ή θα τις μειώσουμε, θα δώσουμε δωρεάν φάρμακα σε κάποιες κατηγορίες ασθενών, αλλά συμμετοχές δεν θα αυξήσουμε. Αυτά έγιναν στο παρελθόν».
19/06/2013 - 11:14

ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ άμεση η ανάγκη θεσμικής μεταρρύθμισης

ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ άμεση η ανάγκη θεσμικής μεταρρύθμισης Η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ με δελτίο τύπου εκφράζει την λύπη της και διαπιστώνει τον κίνδυνο ολοσχερής οικονομικής κατάρρευσης του μοναδικού οργανισμού παροχής υπηρεσιών υγείας στον τόπο μας τον ΕΟΠΥΥ. Για την ΕΝΙ – ΕΟΠΥΥ το γεγονός αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθώς πολλές φορές στο παρελθόν είχαμε επισημάνει τόσο την συνεχή διόγκωση των ελλειμμάτων όσο και την ελλιπέστατη χρηματοδότηση. Επανειλημμένα στο παρελθόν είχαμε προειδοποίηση για τον κίνδυνο “ξαφνικού θανάτου” του οργανισμού μέχρι το Φθινόπωρο του 2013. Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ συμπληρώνουν ότι με λύπη βλέπουν να επιβεβαιώνονται τα ποιό εφιαλτικά σενάρια με την επίσημη πλέον σφραγίδα του Υπουργείου Υγείας και της τρόικα! Παρά το γεγονός ότι η ίδρυση του ΕΟΠΥΥ είναι προς την σωστή κατεύθυνση, η εξαιρετική προχειρότητα δίχως σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη, σχεδιασμό και σοβαρό διοικητικό μηχανισμό, δυστυχώς παγίδευσαν ασφαλισμένους και ιατρούς σε ένα κακοστημένο κρατικό μονοπώλιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διοικητικής ανεπάρκειας είναι η πλήρης αδυναμία του να εκκαθαρίσει τις οφειλές του με αποτέλεσμα να οφείλει για τα έτη 2010 και 2011, 1,2 δις ευρώ ενώ για τα έτη 2012 και 2013 έχει συσσωρεύσει άλλο ένα 1,2 δις σε νέα χρέη ! Η μαύρη τρύπα του ΕΟΠΥΥ οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομικό αφανισμό το μεγαλύτερο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα υγείας. Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα ελλείμματος σχεδιασμού είναι το γεγονός ότι ενώ διαθέτει πάνω από 500 εκ για διοικητικές υπηρεσίες και υπηρεσίες παραγωγής υγείας στα υποκαταστήματά του, την ίδια στιγμή διαθέτει μόλις 82 εκ. για ιατρικές επισκέψεις 10 εκατομμυρίων ασφαλισμένων τα οποία, ακόμη και αυτά, ΔΕΝ τα πληρώνει καθώς ΔΕΝ έχει αποδώσει ούτε ένα ευρώ για το 2013! Με το ίδιο καθεστώς στάσης πληρωμών, διατίθενται άλλα 220 εκ. για ιατρικές εξετάσεις ετησίως, με μέσο κόστος 22 ευρώ ανά ασφαλισμένο συμπεριλαμβανομένου του κόστους αντιδραστηρίων, προσωπικού και μηχανημάτων με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, εξυπηρέτησης και ταχύτητας έκδοσης αποτελέσματος. Αντιθέτως, μόνο για αγορά αντιδραστηρίων στο ΕΣΥ, δαπανήθηκαν 180 εκ για το 2012 (δείτε εδώ). Το ποσό γίνεται πολλαπλάσιο εάν υπολογίσει κανείς μισθολογικό κόστος και το κόστος υποδομών και συντήρησης. Εντύπωση δε προκαλεί το γεγονός ότι ο πολυδάπανος αυτός οργανισμός διαθέτει μόνο για υπερωρίες προσωπικού 21 εκ. ευρώ, 20 εκ. ευρώ για μισθώματα, 15 εκατομ. για προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών,14 εκατομ. αμοιβές λοιπών που εκτελούν άγνωστης ταυτότητας υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ. επαγγελματία, 5,8 εκατομ. για καθαρισμό γραφείων, 5,2 εκατομ. για φωτισμό και κίνηση, 2,5 εκατ.ευρώ για τηλεφωνικά – τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη, 2,5 εκατ. για προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, 1,6 εκατομ. για αγνώστου ταυτότητας “λοιπές πρόσθετες παροχές” ! ?Την ίδια στιγμή δεκάδες νομοί της χώρας στερούνται βασικών ιατρικών ειδικοτήτων πχ. 21 νομοί ΔΕΝ διαθέτουν συμβεβλημένο παιδίατρο! Όλες αυτές οι δαπάνες αποκτούν χαρακτηριστικά σκανδάλου αν ληφθεί υπ’ όψη ότι με βάση έρευνα της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας η παραγωγή επισκέψεων στις δομές του ΕΟΠΥΥ ήταν για το 2012 μόλις 8,9 εκ. ενώ στους συμβεβλημένους ιατρούς 13,1 εκ. επισκέψεις με το 1/2 του κόστους (δείτε εδώ) ! Από την άλλη, το σκάνδαλο του πανάκριβου τηλεφωνικού ραντεβού δυσκολεύει την πρόσβαση των ασθενών στις δομές του ΕΟΠΥΥ και οδηγεί στην ταλαιπωρία των ασφαλισμένων. Είναι προφανές ότι ο ΕΟΠΥΥ έχει ΑΜΕΣΗ ανάγκη γενναίας θεσμικής μεταρρύθμισης και ορθολογικής διαχείρισης των δαπανών, είναι ώρα να επανασχεδιασθεί μέσα από σοβαρό και εφ’ όλης της ύλης διάλογο με τους παρόχους υπηρεσιών υγείας ! Η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι με την παρούσα χρηματοδότηση και την διοικητική ανεπάρκεια ΔΕΝ μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστο φορέα υπηρεσιών υγείας. Κάθε καθυστέρηση από εδώ και στο εξής οδηγεί σε τραγικές συνέπειες για την υγεία εκατομμυρίων ασφαλισμένων
19/06/2013 - 09:28

Ο ΕΟΠΥΥ θα παραμείνει λέει ο πρόεδρος του

Ο ΕΟΠΥΥ θα παραμείνει λέει ο πρόεδρος του Το έργο του ΕΟΠΥΥ υπερασπίζεται ο πρόεδρος του οργανισμού, Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος, την ώρα που η τρόικα θέτει ανοιχτά πλέον θέμα βιωσιμότητάς του, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για την οικονομική του κατάσταση. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν παροχές του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους με στόχο να συρρικνωθούν οι δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλείες και λοιπές παροχές υγείας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις το έλλειμμα του ΕΟΠΥΥ, φτάνει τα 3 δισ. ευρώ. Μιλώντας στον Βήμα 99,5 ο κ.Παπαγεωργόπουλος είπε ότι «ο ΕΟΠΥΥ ήρθε για να μείνει, αφορά την υγεία όλων των Ελλήνων και δεν είναι κάποιο μαγαζί». Ο πρόεδρος του οργανισμού τόνισε ότι ο ΕΟΠΥΥ δεν έπεσε έξω, αλλά «δημιουργήθηκε βίαια με προβλήματα οργανωτικά, οικονομικά και λειτουργικά». Ωστόσο, τόνισε ότι φέτος τα προβλήματα είναι λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ενδεικτικά ανέφερε ότι τα ταμεία που συγχωνεύτηκαν και δημιούργησαν τον ΕΟΠΥΥ είχαν προϋπολογισμό υγείας το 2011 περί τα 11 δισ. ευρώ, ενώ το 2013 ο ΕΟΠΥΥ έχει προϋπολογισμό για την υγεία στα 6 δισ. ευρώ. «Από τις 10 κρινόμενες δαπάνες, οι 8,5 πήγαν καλά και η 1,5 δεν πήγε και αφορά τις δαπάνες για τις διαγνωστικές θεραπείες» είπε ο κ.Παπαγεωργόπουλος, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι γενικά δεν πήγε καλά ο οργανισμός. Για τις οφειλές του ΕΟΠΥΥ στους γιατρούς ο κ. Παπαγεωργόπουλος δεσμεύτηκε ότι σύντομα θα ξεκινήσει πάλι η ροή χρημάτων και οι γιατροί που συνεργάζονται με τον ΕΟΠΥΥ θα πληρωθούν για τον Ιανουάριο.
18/06/2013 - 09:58

Μείωση στις παροχές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ

Μείωση στις παροχές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ Δύο εβδομάδες προθεσμία έδωσε η τρόικα στο υπουργείο Υγείας ωστε να βρει λύση στο κρίσιμο ζήτημα των χρεών του ΕΟΠΥΥ. Ο υπουργός Υγείας Α. Λυκουρέντζος από την πλευρά του προανήγγειλε ρυθμίσεις στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ το αμέσως επόμενο διάστημα ζητώντας όπως σημείωσε χαρακτηριστικά να γίνει «ξεσκόνισμα» των κοστολογήσεων στις οποίες προβαίνουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα και να γίνει μειώση στις παροχές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Οι διαγνωστικές εξετάσεις που «ξέφυγαν» το α’ πεντάμηνο του έτους κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ και τα αυξημένα νοσήλια των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές κλινικές μπήκαν στο μικροσκόπιο των εκπροσώπων της τρόικας, οι οποίοι ζητούσαν μετ’ επιτάσεως διευκρινήσεις και λεπτομέρειες για τα ποσά, τις υπερβάσεις, τον αριθμό των εξετάσεων, των αριθμό των ασφαλισμένων, τον ελεγκτικό μηχανισμό των ιδιωτικών παρόχων υγείας. «Η αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και το ζήτημα των δαπανών, οι οποίες προκαλούνται μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, πρέπει να εξεταστούν. Σ’ αυτό το ζήτημα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε προτάσεις, να υιοθετήσουμε ιδέες ούτως ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειμμα σημαντικό στον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2013»ανέφερε ο υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης. Σημείωσε, ωστόσο, πως το χρέος του ΕΟΠΥΥ δεν θα πρέπει να λάβει απειλητικές διαστάσεις για τη βιωσιμότητα του οργανισμού.
17/06/2013 - 18:24

Νέες αλλαγές στις παροχές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ

Νέες αλλαγές στις παροχές ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ Δύο εβδομάδες προθεσμία έδωσε η τρόικα στο υπουργείο Υγείας ωστε να βρει λύση στο κρίσιμο ζήτημα των χρεών του ΕΟΠΥΥ. Ο υπουργός Υγείας Α. Λυκουρέντζος από την πλευρά του προανήγγειλε ρυθμίσεις στη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ το αμέσως επόμενο διάστημα ζητώντας όπως σημείωσε χαρακτηριστικά να γίνει «ξεσκόνισμα» των κοστολογήσεων στις οποίες προβαίνουν τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα διαγνωστικά κέντρα και να γίνουν αλλαγές στις παροχές των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ. Οι διαγνωστικές εξετάσεις που «ξέφυγαν» το α’ πεντάμηνο του έτους κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ και τα αυξημένα νοσήλια των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σε ιδιωτικές κλινικές μπήκαν στο μικροσκόπιο των εκπροσώπων της τρόικας, οι οποίοι ζητούσαν μετ’ επιτάσεως διευκρινήσεις και λεπτομέρειες για τα ποσά, τις υπερβάσεις, τον αριθμό των εξετάσεων, των αριθμό των ασφαλισμένων, τον ελεγκτικό μηχανισμό των ιδιωτικών παρόχων υγείας. «Η αναδιοργάνωση του ΕΟΠΥΥ και το ζήτημα των δαπανών, οι οποίες προκαλούνται μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, πρέπει να εξεταστούν. Σ’ αυτό το ζήτημα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε προτάσεις, να υιοθετήσουμε ιδέες ούτως ώστε να μη δημιουργηθεί έλλειμμα σημαντικό στον ΕΟΠΥΥ για το έτος 2013»ανέφερε ο υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, αμέσως μετά το πέρας της συνάντησης. Σημείωσε, ωστόσο, πως το χρέος του ΕΟΠΥΥ δεν θα πρέπει να λάβει απειλητικές διαστάσεις για τη βιωσιμότητα του οργανισμού.
14/06/2013 - 17:15

Χωρίς περιορισμό η αποζημίωση των νεφροπαθών απο τον ΕΟΠΥΥ

Χωρίς περιορισμό η αποζημίωση των νεφροπαθών απο τον ΕΟΠΥΥ Χωρίς χιλιομετρικό περιορισμό θα δίνεται η αποζημιώση του κόστους μετακίνησης των νεφροπαθών όπως αποφάσισε λόγω του καλοκαιρίου ο ΕΟΠΥΥ. Με εγκύκλιό της η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ γνωστοποιεί ότι καλύπτει τα έξοδα των νεφροπαθών για δύο εκ των τριών θερινών μηνών επιλογής του ασθενούς, ανεξάρτητα από την απόσταση που έχει το κέντρο αιμοκάθαρσης από τον τόπο διαμονής. Με βάση τον κανονισμό παροχών, οι ασφαλισμένοι που διαμένουν εκτός αστικών κέντρων και κινούνται σε μονάδες αιμοκάθαρσης (τις πλησιέστερες κάθε φορά), που απέχουν μέχρι και οκτώ χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους, αποζημιώνονται με το εφάπαξ ποσό που ισχύει για το αστικό κέντρο εκάστοτε νομού. Για κάθε άλλη απόσταση μεγαλύτερη των οκτώ χιλιομέτρων και μέχρι 50 χιλιόμετρα, αποδίδεται το ποσό των 400 ευρώ μηνιαίως. Για δύο, οποιουσδήποτε, από τους τρεις καλοκαιρινούς μήνες, ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει τους αιμοκαθαρόμενους της Αττικής για τις μετακινήσεις τους με 230 ευρώ τον μήνα, της Θεσσαλονίκης με 220 ευρώ τον μήνα, των νομών Ηρακελίου και Πάτρας με 140 ευρώ τον μήνα και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας με 115 ευρώ τον μήνα.
12/06/2013 - 10:05

Δύσκολη ημέρα για τον ΕΟΠΥΥ

Δύσκολη ημέρα για τον ΕΟΠΥΥ Δύσκολη ημέρα αναμένεται να είναι η Τετάρτη για την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ η οποία έχει συνάντηση με εκπροσώπους της τρόικας κυρίως για τα οικονομικά θέματα του ΕΟΠΥΥ και ειδικότερα για το έλλειμμα που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Το «αγκάθι» για την ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ με τους εκπροσώπους της τρόικας είναι το έλλειμμα του 1 δισ. ευρώ του 2012. Παράγοντες του ΕΟΠΥΥ εκτιμούν ότι και το 2013 θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα, αφού τα δημόσια νοσοκομεία δεν καταβάλλουν τις οφειλές τους.Την προσεχή εβδομάδα οι εκπρόσωποι της τρόικας αναμένεται να συναντηθούν με τον υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο προκειμένου να εξετάσουν σχεδόν μία προς μία τις συγχωνεύσεις κλινικών, τμημάτων και εργαστηρίων του ΕΣΥ. Οι επικεφαλής της τρόικας είναι πολύ πιθανόν να εκφράσουν στην ηγεσία του υπουργείου την επιθυμία τους για νέες συγχωνεύσεις κλινικών, τμημάτων και εργαστηρίων του ΕΣΥ, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε κλείσιμο νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Στο στόχαστρο μπαίνουν νοσοκομεία όπως το «Σπηλιοπούλειο», η Πολυκλινική, το «Αγία Βαρβάρα», η «Παμμακάριστος», το «Πατησίων» στην Αθήνα και το «Παναγία» της Θεσσαλονίκης.Οι διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών έχουν αποστείλει στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας, από την περασμένη Παρασκευή, την «έκθεση προόδου» που τους ζητήθηκε. Αυτή περιλαμβάνει όλες τις συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και ποιοι από το προσωπικό έχουν μετακινηθεί για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.ΠΗΓΗ:ΤΟ ΒΗΜΑ
11/06/2013 - 12:03

Μείωση του κέρδους των φαρμακοποιών στο 15% ζητά η Τροικα

Μείωση του κέρδους των φαρμακοποιών στο 15% ζητά η Τροικα Σε έλεγχο των οικονομικών του ΕΣΥ θα προχωρήσει την Τετάρτη το κλιμάκιο της Τρόικα και σύμφωνα με απόρρητο e-mail που έστειλε στο υπουργείο Υγείας, ζητάει τη μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών στο 15%. Στο πλάνο οι συγχωνεύσεις τμημάτων και η μείωση στις δαπάνες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Εθνος, οι δανειστές ζητούν επιτακτικά μειώσεις δαπανών, συγχωνεύσεις τμημάτων, αξιολόγηση προσωπικού, ενώ παράλληλα έχουν τεθεί στο πλάνο η εφαρμογή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η αξιολόγηση προσωπικού και η αύξηση της κινητικότητας στο ΕΣΥ. Τα τεχνικό κλιμάκιο της Τρόικα, θα ελέγξει την Τετάρτη τα οικονομικά των νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, ενώ σύμφωνα με απόρρητο e-mail προς το υπουργείο Υγείας που επικαλείται το δημοσίευμα, η Τρόικα θέλει την μείωση του ποσοστού κέρδους των φαρμακοποιών στο 15% και την αξιολόγηση του καθεστώτος υπερωριών και εφημεριών και την αποζημίωσή τους.
10/06/2013 - 11:10

ΕΟΠΥΥ διασύνδεση με eΔΑΠΥ

ΕΟΠΥΥ διασύνδεση με eΔΑΠΥ Ο ΕΟΠΥΥ ανακοινώνει ότι από την 31/5/2013, ο μηχανισμός, που υποστηρίζει την δυνατότητα διασύνδεσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας eΔΑΠΥ, με τα πληροφορικά συστήματα των παρόχων υγείας, έχει ολοκληρωθεί και έχει ήδη δοθεί η σχετική πρόσβαση (ψηφιακό πιστοποιητικό και κωδικοί πρόσβασης) σε συγκεκριμένους παρόχους, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η φάση της δοκιμαστικής / πιλοτικής λειτουργίας έως την 30/6/2013. Προκειμένου όλοι οι συμβεβλημένοι πάροχοι υγείας (ιατροί, Νοσοκομεία, Ιδ. Κλινικές, Διαγνωστικά Κέντρα, Φυσικοθεραπευτές κλπ), οι οποίοι διαθέτουν δικά τους πληροφοριακά συστήματα, να αξιοποιήσουν την δυνατότητα αυτή, θα πρέπει προηγούμενα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, με ηλεκτρονικό αίτημα μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία θα ενεργοποιηθεί εντός του τρέχοντα μήνα. Τα αιτήματα αυτά τελούν ειδικής έγκρισης από τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να διατεθεί η αναφερόμενη δυνατότητα. Από την 1/9/2013 και μετά, η εκτέλεση των παραπεμπτικών από παρόχους ιδιωτικού φορέα, θα υποστηρίζεται πλέον αποκλειστικά, είτε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας, είτε μέσω του μηχανισμού διασύνδεσης για ηλεκτρονικά παραπεμπτικά και δεν θα επιτρέπεται πλέον η υποβολή παραπεμπτικών μέσω αρχείου. Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση των παραπεμπτικών από παρόχους ιδιωτικού φορέα, θα αναγγέλλεται στο eΔΑΠΥ, εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, της ημερομηνίας εκτέλεσης και της έκδοσης σχετικού φορολογικού παραστατικού (απόδειξη είσπραξης συμμετοχής).
07/06/2013 - 14:43

Παιδικές κατασκηνώσεις 2013 υπαλλήλων ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ

Παιδικές κατασκηνώσεις 2013 υπαλλήλων ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ Το ΙΚΑ ανακοινώνει ότι κατά τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο έτους 2013 τα παιδιά των υπαλλήλων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΟΠΥΥ πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν τη δυνατότητα να παραθερίσουν σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις Ν. Αττικής.Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν συνημμένα : 1) αίτηση συμμετοχής2) κάρτα κατασκηνωτή – υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης3) πίνακας κατασκηνώσεων με τις προσφερόμενες θέσεις ανά κατασκηνωτική περίοδο. Οι υπάλληλοι έχουν την ευχέρεια να δηλώσουν συμμετοχή σε 2 ή 3 κατασκηνώσεις και τις περιόδους αντίστοιχα για τις οποίες ενδιαφέρονται, εφόσον τα παιδιά τους είναι ηλικίας από 6 έως και 14 ετών (έτος γέννησης από 1999 έως 2007).Διευκρινίζουμε ότι κάθε παιδί θα φιλοξενηθεί σε μία (1) κατασκήνωση και μόνο για μία (1) κατασκηνωτική περίοδο.Για τη διαπίστωση της ηλικίας του παιδιού θα πρέπει να επισυνάπτεται στην αίτηση φωτοαντίγραφο της σελίδας του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου δημόσιας αρχής στο οποίο αναγράφεται το έτος γέννησής του, με την επισήμανση να αποφεύγεται η αποστολή μέσω FAX φωτοαντιγράφων εγχρώμων βιβλιαρίων.Τονίζουμε ότι : 1. Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων είναι η 13–6–2013 για τους ενδιαφερόμενους της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου, για δε τις Β΄ & Γ΄κατασκηνωτικές περιόδους η 24–6–2013.2. Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται και με FΑΧ στα τηλέφωνα 2105223312, 2105229852 & 2105227722. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι τα παιδιά θα αποσταλούν ΜΟΝΟ στις κατασκηνώσεις που έχει συμβληθεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίες αναφέρονται στησυνημμένη κατάσταση και το Ίδρυμα δεν θα αναλάβει καμία υποχρέωση καταβολής χρηματικού ποσού σε περίπτωση αποστολής παιδιού σε ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ. Η διαδικασία επιλογής για τη συμμετοχή των παιδιών θα γίνει από τη Διαχειριστική Επιτροπή, η οποία θα αποστείλει ονομαστική κατάσταση ανά περίοδο και κατασκήνωση στις Μονάδες.Ατομικές συμφωνίες γονέων για συμμετοχή παιδιών σε συμβεβλημένες κατασκηνώσεις δεν θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής.Σημειώνουμε ότι κατά την προσέλευση στην κατασκήνωση ο γονέας προσκομίζει την κάρτα κατασκηνωτή πλήρως συμπληρωμένη και μεφωτογραφία του παιδιού, με την σφραγίδα της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος και την υπεύθυνη δήλωση προσέλευσης η οποία συμπληρώνεταικατά την ημέρα άφιξης στην κατασκήνωση.Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα ενημερώνονται στα παρακάτω τηλέφωνα :Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού :2105215289, 2105215290 , 2105215291, 2105215292 Δείτε τις αιτησεις και τις κατασκηνώσεις εδώ
06/06/2013 - 17:47

Κοινωνικά Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ

Κοινωνικά Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ δωρεάν φάρμακα σε ευπαθείς ομάδες Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ σήμερα 06/06/2013 οπου ενημερώνει για την έναρξη του νέου θεσμού , Κοινωνικά φαρμακεία ΕΟΠΥΥ , όπου θα χορηγούνται δωρεάν φάρμακα σε ευπαθείς ομάδες . Συγκεκριμένα ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου να διευκολύνει τους ασφαλισμένους που αδυνατούν να πληρώσουν συμμετοχή στην αγορά των αναγκαίων για την υγεία τους φαρμάκων και για να συμβάλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων αποφάσισε , τη χορήγηση μέσα απο τα Κοινωνικά Φαρμακεία του οργανισμού , φαρμάκων όλων των θεραπευτικών κατηγοριών, χωρίς συμμετοχή, σε ασφαλισμένους που έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένα κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, με διαδικασία που θα εποπτεύει ο ΕΟΠΥΥ και κατόπιν υπόδειξης των Υπουργείων Υγείας και Οικονομικών. Ενημερώνουμε ότι για να εξυπηρετηθεί ο ανωτέρω σκοπός, ο ΕΟΠΥΥ έχει ήδη οργανώσει τη διάθεση φαρμάκων από τα φαρμακεία του της Λ. Αλεξάνδρας 119 ΑΘΗΝΑ, Δαβάκη 44 ΚΑΛΛΙΘΕΑ, Αλ. Παναγούλη 91 Ν. ΙΩΝΙΑ και Μπουμπουλίνας 7-13 ΠΕΙΡΑΙΑ.Οι ασφαλισμένοι θα προσέρχονται κανονικά στον θεράποντα γιατρό τους για εξέταση- συνταγογράφηση. Ο γιατρός από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα ενημερώνει τον ασθενή ότι είναι δικαιούχος του ανωτέρω προγράμματος και ο ασθενής θα επιλέγει εάν επιθυμεί να παραλάβει τα φάρμακα του από τα ανωτέρω φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ χωρίς συμμετοχή. Τα Κοινωνικά Φαρμακεία ΕΟΠΥΥ σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη την Επικράτεια. Με νεώτερη ανακοίνωση ο ΕΟΠΥΥ τις επόμενες ημέρες θα ενημερώσει για την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
04/06/2013 - 17:53

Χειρουργεία ημέρας εκατομμύρια χάνει ο ΕΟΠΥΥ απο την μη λειτουργία

Χειρουργεία ημέρας εκατομμύρια χάνει ο ΕΟΠΥΥ απο την μη λειτουργία τους Εκατομμύρια ευρώ χάνονται ετησίως από το δημόσιο σύστημα Υγείας, εξαιτίας της μη λειτουργίας χειρουργείων ημέρας, καθώς ενώ ο σχετικός νόμος έχει ψηφιστεί από το 2011 αναμένεται ακόμη η έκδοση τού Προεδρικού Διατάγματος για την εφαρμογή του. Τα παραπάνω αναφέρθηκαν, σήμερα, κατά την παρουσίαση μελέτης, που διεξήχθη α πό ομάδα ερευνητών του Τομέα Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Η μελέτη δείχνει ότι η ετήσια εξοικονόμηση δαπανών από τη λειτουργία των χειρουργείων μίας ημέρας, τόσο για τον ΕΟΠΥΥ όσο και για τον κρατικό προϋπολογισμό, μπορεί να φθάσει έως και τα 225 εκατομμύρια ευρώ. «Σημαντικά οφέλη για τον κρατικό προϋπολογισμό, τα Ταμεία, αλλά και τους ίδιους τους ασθενείς, "υπόσχεται" η εισαγωγή του θεσμού του χειρουργείου ημέρας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ωστόσο, το ελληνικό σύστημα υγείας παρουσιάζει ιδιαίτερη υστέρηση στην ενσωμάτωση του χειρουργείου ημέρας στη στρατηγική αντιμετώπισης αρκετών περιστατικών, με αποτέλεσμα την αύξηση των ημερών νοσηλείας και συνεπώς της δαπάνης των νοσηλευτικών ιδρυμάτων», ανέφερε ο καθηγητής Οικονομικών της Υγείας της ΕΣΔΥ Γιάννης Κυριόπουλος, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το χειρουργείο ημέρας ενέχει σημαντικά μικρότερο κόστος από τις αντίστοιχες επεμβάσεις με νοσηλεία. Συνοπτικά έχει υπολογιστεί ότι το νοσοκομειακό κόστος είναι από 17% έως 70% μικρότερο για τα χειρουργεία ημέρας, συγκριτικά με τις αντίστοιχες επεμβάσεις που διεξάγονται με νοσηλεία. Στη μελέτη αναφέρεται ότι με την εισαγωγή στο Σύστημα του θεσμού του χειρουργείου μιας ημέρας, η εξοικονόμηση δαπανών για τον ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τα 93 εκατομμύρια ευρώ ετησίως (στη μέση διάρκεια νοσηλείας των έξι ωρών) και τα 71 εκατομμύρια ευρώ (στη μέση διάρκεια παραμονής του ασθενούς στη δομή, που είναι 12 ώρες). Για τον κρατικό προϋπολογισμό η εξοικονόμηση που προκύπτει αγγίζει τα 225 εκατομμύρια όταν η μέση διάρκεια νοσηλείας είναι 6 ώρες και τα 171 εκατομμύρια όταν η νοσηλεία διαρκεί κατά μέσο όρο 12 ώρες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, η μεγαλύτερη πηγή εξοικονόμησης προκύπτει από την μεταφορά των οφθαλμολογικών επεμβάσεων σε χειρουργείο ημέρας, η οποία υπολογίσθηκε περί του 21,2% της συνολικής εξοικονόμησης. Ακολουθούν οι επεμβάσεις του πεπτικού συστήματος (11,8%), των νεοπλασμάτων (9,8%), του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος (9,6%), η διαχείριση περιστατικών εγκυμοσύνης και λοχείας (9,3%), οι επεμβάσεις του ηπατοχολικού και του παγκρέατος (8,2%) και του ΩΡΛ συστήματος (6,7%). Επίσης, μειώνεται στο ελάχιστο η εμφάνιση ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, λόγω της μη παραμονής των ασθενών στο χώρο του νοσοκομείου για μεγάλο χρονικό διάστημα, και μειώνεται η ανάγκη των νοσοκομείων για κλίνες, οι οποίες επίσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην εκτίμηση του κόστους μιας επέμβασης. Τέλος, οι ασθενείς επιστρέφουν άμεσα στην οικία τους και στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Όπως είπε ο κ. Κυριόπουλος, από παλαιότερη μελέτη που διεξήχθη στη Μεγάλη Βρετανία για την ικανοποίηση των ασθενών μετά από ημερήσια επέμβαση καταρράκτη, προέκυψε ότι το 87% των ερωτηθέντων θα επέλεγε ξανά το χειρουργείο ημέρας για την ίδια επέμβαση. Άλλη μελέτη που έγινε σε γονείς έδειξε ότι το 97% των ερωτηθέντων θα επέλεγε ξανά -αν χρειαζόταν και ήταν εφικτό- το χειρουργείο ημέρας για το παιδί του. Οι συντάκτες της μελέτης συμπεραίνουν επίσης ότι η μετατόπιση ασθενών υψηλότερου κινδύνου σε αυτόνομες δομές ημερήσιας νοσηλείας δεν συνεπάγεται αύξηση δυσμενών συνεπειών για την υγεία τους, ούτε αυξάνει την πιθανότητα εισαγωγής τους για νοσηλεία. Ο θεσμός του χειρουργείου ημέρας οφείλει να εξετασθεί σοβαρά και να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, υπογράμμισαν οι πρόεδροι του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλης Βλάσταράκος και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης, ενώ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελευθεροεπαγγελματιών Ιατρών Αττικής Γιάννης Δατσέρης ανέφερε ότι προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός, πως, ενώ η Πολιτεία έχει στη διάθεσή της ένα μέσο εξοικονόμησης πόρων, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών, και ενώ το νομοθετικό πλαίσιο είναι έτοιμο εδώ και ενάμιση χρόνο, το Προεδρικό Διάταγμα για την εφαρμογή του θεσμού, κωλυσιεργεί ως προς την έκδοσή του ακόμη και σήμερα.
Σελίδα 1 από 13

Η Επικαιρότητα Τώρα