ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

08/08/2013 - 14:10

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Οι απολύσεις κάθε ημέρα όλο και αυξάνονται .Με αφορμή αυτό το γεγονός σας παρουσιάζουμε τον οδηγό για την αποζημίωση απολυσης εργαζομένων .
12/04/2013 - 10:24

Αποζημίωση αδείας

Αποζημίωση αδείας Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση, θάνατος εργαζόμενου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου), και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας. α) Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που έγινε η πρόσληψή του, δικαιούται να λάβει 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων). β) Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός επίσης δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας( με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13ημερομισθίων). γ) Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας. Υπολογισμός Αποζημίωσης Χρόνος και τρόπος καταβολής Νέοι χρόνοι Προειδοποίησης Απόλυσης Αποζημίωση αδείας Υπολογισμός Αποζημίωσης αδείας Ο υπολογισμός της αποζημίωσης αδείας γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του μισθωτού (άσχετα αν πρόκειται για υπάλληλου ή εργ/τη) κατά τον τελευταίο μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης (άρθρο 5 παρ.1 Ν.3198/55). Σαν τελευταίος μήνας για τον υπολογισμό της αποζημίωσης νοείται το χρονικό διάστημα που έχει σαν τέλος την ημερομηνία απόλυσης του εργαζόμενου και αρχή την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου μήνα. Επισημαίνεται ότι η αποζημίωση αδείας πρέπει να υπολογίζεται βάσει των πραγματικά καταβαλλόμενων αποδοχών και όχι βάσει των νομίμων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και κάθε άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά και μόνιμα. Ειδικά για την αποζημίωση απόλυσης συνυπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα άδειας, προσαυξάνοντας κατά το 1/6 του μηνιαίου μισθού ή του ημερομισθίου. Χρόνος και τρόπος καταβολής Η αποζημίωση πρέπει να καταβληθεί ταυτόχρονα με την επίδοση του εγγράφου της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για να ειναι έγκυρη η απόλυση. Τρόπος καταβολής Η αποζημίωση αδείας πρέπει να καταβληθεί σε μετρητά. Σύμφωνα με το άρθρο 74, Ν.3863/2010 όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση. Νέοι χρόνοι Προειδοποίησης Απόλυσης Σύμφωνα με το άρθρο 1, Ν.4093/2012 τα νέα χρονικά διαστήματα προειδοποίησης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικού υπαλλήλου με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία) διαμορφώνονται ως εξής: ● Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει στον ίδιο εργοδότη από δώδεκα (12) μήνες συμπληρωμένους έως δύο (2) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στον ένα (1) μήνα πριν την απόλυση. ● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι πέντε (5) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους δύο (2) μήνες πριν την απόλυση. ● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη μέχρι δέκα (10) έτη, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τρεις (3) μήνες πριν την απόλυση. ● Για υπαλλήλους που έχουν συμπληρώσει δέκα (10) έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και άνω, το χρονικό διάστημα προειδοποίησης ανέρχεται στους τέσσερις (4) μήνες πριν την απόλυση. Περαιτέρω, με τη διάταξη της ίδιας περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, προσδιορίζεται επακριβώς ο χρόνος έναρξης ισχύος της έγγραφης προειδοποίησης, που τοποθετείται από την επομένη της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο. Ως εκ τούτου:α.Ηπροσμέτρηση του χρόνου προειδοποίησης ξεκινά από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησής της προς τον εργαζόμενο και λήγει με τη λήξη της προθεσμίας προειδοποίησης, οπότε και επέρχεται η λύση της σχέσης εργασίας, β. Η σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν.3198/55 (Α΄ 98), όπως ισχύει, προθεσμία των οκτώ (8) ημερών σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης του εργοδότη να αναγγείλει την ενεργηθείσα καταγγελία στον Ο.Α.Ε.Δ ., άρχεται από την επομένη ημέρα της γνωστοποίησης της έγγραφης προειδοποίησης προς τον εργαζόμενο (άρθρο 241 ΑΚ). Εργοδότης που καταγγέλλει με προειδοποίηση σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού υπαλλήλου, κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει στον απολυόμενο, κατά τη λύση της σύμβασης εργασίας, που επέρχεται με τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος προειδοποίησης που ορίζει η διάταξη, το ήμισυτης αποζημίωσης απόλυσης για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ιδιωτικού υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και η οποία ορίζεται ρητώς στις περιπτώσεις 2 και 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012. Αποζημίωση αδείας Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο (απόλυση, παραίτηση, θάνατος εργαζόμενου, λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου), και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημίωση άδειας και επίδομα άδειας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας. α) Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που έγινε η πρόσληψή του, δικαιούται να λάβει 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων). β) Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός επίσης δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας( με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13ημερομισθίων). γ) Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους άδειας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.
24/01/2013 - 16:03

Νεα διαδικασία αναγγελίας έναρξης υδραυλικων και αλλων τεχνικών

Νεα διαδικασία αναγγελίας έναρξης υδραυλικων και αλλων τεχνικών επαγγελματων Με κοινη υπουργικη απόφαση καθοριζεται η νεα διαδικασία για τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αα) της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, ββ) της κατασκευής,συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, γγ) (i) της συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (ii) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (iii) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, δδ) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και (β) τις απαιτήσεις εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.Άρθρο 2Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης αναγγελίας1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του τεχνίτη υδραυλικού, του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή και του τεχνίτη ψυκτικού υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του πδ 112/2012, στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 114/2012, στα άρθρα 12 παρ. 1 και 18 παρ. 1 του π.δ. 115/2012 και στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 1/2013 αντίστοιχα.2. Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει ότι προτίθεται να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3982/2011.3. Αντίστοιχη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής τους εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής τους, και οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα και οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιθυμούν σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 5 παρ. 7 του π.δ. 112/2012, στο άρθρο 5 παρ. 7 του π.δ. 114/2012, στα άρθρα 12 παρ. 5 και 18 παρ. 6 του π.δ. 115/2012 και στο άρθρο 5 παρ. 7 του π.δ. 1/2013 αντίστοιχα. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραπάνω ειδικότερες διατάξεις.Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες.4. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται στα π.δ. 112/2012, 114/2012, 115/2012 και 1/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 112/2012, στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 114/2012, στο άρθρο 5 του π.δ. 115/2012 και στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 1/2013 αντίστοιχα.5. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, που αντιστοιχεί σε ορισμένη ημερομηνία (ημερομηνία κατάθεσης), από την οποία ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα άσκησης ελευθέρως των αναγγελθεισών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.6. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, στην οποία προσδιορίζονται ακριβώς οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς και η ημερομηνία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε το δικαίωμα να τις ασκεί.7. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας είναι ένας μήνας από την υποβολή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.8. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να φέρει πάντα πάνω του κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων τη βεβαίωση αναγγελίας που αφορά σε αυτές.Άρθρο 3Διαδικασία αναγγελίας νέας δραστηριότητας1. Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μπορεί με νέα αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης, να αναγγείλει νέα δραστηριότητα ή δραστηριότητες, υποβάλλοντας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.2. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, εφόσον συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, που αντιστοιχεί σε ορισμένη ημερομηνία (ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης), από την οποία ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα άσκησης ελευθέρως των νέων αναγγελθεισών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.3. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδει νέα βεβαίωση αναγγελίας. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται το σύνολο των αναγγελθεισών εκ μέρους του επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προγενέστερων και νέων, με την ημερομηνία για κάθε μία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε το δικαίωμα να τις ασκεί.4. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας κατά την έκδοση της νέας βεβαίωσης αναγγελίας ανακαλεί ρητά κάθε προηγούμενη βεβαίωση.5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να φέρει πάντα πάνω του κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων την ισχύουσα βεβαίωση αναγγελίας.Άρθρο 4Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών αδειοδότησης των Περιφερειών1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση αδειών καθιστά γνωστές στους ενδιαφερομένους το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αναγγελίας, όπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα παράβολα, τις διαδικασίες και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, τις οποίες και αναρτά στο δικτυακό της τόπο της Περιφέρειας.2. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την αδειοδότηση πρέπει να έχει την κατάλληλη διοικητική οργάνωση, η οποία την καθιστά ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές της. Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα, κατάρτιση, εμπειρία και ικανοποιητική γνώση του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας αδειοδότησης.3. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας χορήγησης αδειών διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία και έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας.Αυτός επιβλέπει τους υφισταμένους του ως προς την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης.4. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οφείλει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έρχονται εις γνώση τους επ’ ευκαιρία της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.5. Η υπηρεσία τηρεί αρχεία με τα ακαδημαϊκά προσόντα, την κατάρτιση, τη δεξιότητα και την επαγγελματική εμπειρία του ως άνω αναφερόμενου προσωπικού.6. Η υπηρεσία τηρεί αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αναγγελίας. Αυτά περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την ικανοποιητική αξιολόγηση των σταδίων της αδειοδότησης. Συγκεκριμένα, περιέχουν όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, ήτοι την εξέταση των δικαιολογητικών, την έκδοση και την τυχόν ανάκληση της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και άλλο σχετικό έγγραφο. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται εν ζωή το πρόσωπο για τον οποίο έχει εκδοθεί βεβαίωση αναγγελίας. Όλα τα αρχεία, ηλεκτρονικά και μη, πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή για προκαθορισμένη περίοδο ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους.7. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ενημερώνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3982/2011 Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων.8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, τους οποίους διεξάγουν οι υπηρεσίες είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας, για τις ανάγκες της αδειοδότησης πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά σε εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες συντάσσονται από το προσωπικό που διενήργησε τον έλεγχο.9. Η υπηρεσία οφείλει να διαθέτει διαδικασίες τέτοιες, ώστε να αποφαίνεται επί των διοικητικών προσφυγών εντός των τασσόμενων από τον νόμο χρονικών προθεσμιών.10. Σε περίπτωση που μετά την χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησής της, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει πράξη ανάκλησης και μεριμνά ούτως ώστε ο έχων εις χείρας του την ανακληθείσα βεβαίωση αναγγελίας να την καταθέσει στην υπηρεσία. Η παρούσα απόφαση καθορίζει: α) τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων αα) της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, ββ) της κατασκευής,συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, γγ) (i) της συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (ii) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμολεβήτων και (iii) της εκτέλεσης τεχνικού έργου και της παροχής τεχνικής υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης, δδ) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και (β) τις απαιτήσεις εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011.Άρθρο 2Διαδικασία έκδοσης βεβαίωσης αναγγελίας1. Ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης της επαγγελματικής δραστηριότητας του τεχνίτη υδραυλικού, του τεχνίτη εγκαταστάσεων καύσης, του τεχνίτη μηχανικού εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, του τεχνίτη οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή και του τεχνίτη ψυκτικού υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του πδ 112/2012, στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 114/2012, στα άρθρα 12 παρ. 1 και 18 παρ. 1 του π.δ. 115/2012 και στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 1/2013 αντίστοιχα.2. Με την αίτησή του ο ενδιαφερόμενος αναγγέλλει ότι προτίθεται να ασκήσει μία ή περισσότερες από τις ως άνω επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3982/2011.3. Αντίστοιχη αίτηση/υπεύθυνη δήλωση για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής τους εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής τους, και οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού Τομέα και οι απόφοιτοι της σχολής μηχανικών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, με την οποία αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιθυμούν σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 5 παρ. 7 του π.δ. 112/2012, στο άρθρο 5 παρ. 7 του π.δ. 114/2012, στα άρθρα 12 παρ. 5 και 18 παρ. 6 του π.δ. 115/2012 και στο άρθρο 5 παρ. 7 του π.δ. 1/2013 αντίστοιχα. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις παραπάνω ειδικότερες διατάξεις.Στην ως άνω αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες.4. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις αναγγελίας χορηγούνται και σε υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται στα π.δ. 112/2012, 114/2012, 115/2012 και 1/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση/υπεύθυνη δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, ο τόπος της μόνιμης διαμονής του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 112/2012, στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 114/2012, στο άρθρο 5 του π.δ. 115/2012 και στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 1/2013 αντίστοιχα.5. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, που αντιστοιχεί σε ορισμένη ημερομηνία (ημερομηνία κατάθεσης), από την οποία ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα άσκησης ελευθέρως των αναγγελθεισών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.6. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει σχετική βεβαίωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, στην οποία προσδιορίζονται ακριβώς οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, καθώς και η ημερομηνία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε το δικαίωμα να τις ασκεί.7. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση σχετικής βεβαίωσης αναγγελίας είναι ένας μήνας από την υποβολή της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 11 του ν. 3982/2011.8. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να φέρει πάντα πάνω του κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων τη βεβαίωση αναγγελίας που αφορά σε αυτές.Άρθρο 3Διαδικασία αναγγελίας νέας δραστηριότητας1. Ο ενδιαφερόμενος, ο οποίος διαθέτει βεβαίωση αναγγελίας έναρξης άσκησης ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, μπορεί με νέα αίτηση/υπεύθυνη δήλωση του στην αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας, όπου βρίσκεται ο τόπος της επαγγελματικής του εγκατάστασης, να αναγγείλει νέα δραστηριότητα ή δραστηριότητες, υποβάλλοντας με την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.2. Η αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, εφόσον συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου, που αντιστοιχεί σε ορισμένη ημερομηνία (ημερομηνία κατάθεσης της νέας αίτησης), από την οποία ο ενδιαφερόμενος αποκτά το δικαίωμα άσκησης ελευθέρως των νέων αναγγελθεισών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.3. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις εκδίδει νέα βεβαίωση αναγγελίας. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται το σύνολο των αναγγελθεισών εκ μέρους του επαγγελματικών δραστηριοτήτων, προγενέστερων και νέων, με την ημερομηνία για κάθε μία από την οποία ο ενδιαφερόμενος έλαβε το δικαίωμα να τις ασκεί.4. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας κατά την έκδοση της νέας βεβαίωσης αναγγελίας ανακαλεί ρητά κάθε προηγούμενη βεβαίωση.5. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να φέρει πάντα πάνω του κατά την άσκηση των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων την ισχύουσα βεβαίωση αναγγελίας.Άρθρο 4Σύστημα εσωτερικού ελέγχου και διοικητική οργάνωση των υπηρεσιών αδειοδότησης των Περιφερειών1. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση αδειών καθιστά γνωστές στους ενδιαφερομένους το σύνολο των πληροφοριών που απαιτούνται για τη χορήγηση των βεβαιώσεων αναγγελίας, όπως τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα παράβολα, τις διαδικασίες και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία, τις οποίες και αναρτά στο δικτυακό της τόπο της Περιφέρειας.2. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την αδειοδότηση πρέπει να έχει την κατάλληλη διοικητική οργάνωση, η οποία την καθιστά ικανή να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές της. Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα, κατάρτιση, εμπειρία και ικανοποιητική γνώση του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας αδειοδότησης.3. Ο προϊστάμενος της υπηρεσίας χορήγησης αδειών διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση και εμπειρία και έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία της υπηρεσίας. Αυτός επιβλέπει τους υφισταμένους του ως προς την επιτέλεση των αρμοδιοτήτων τους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης.4. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας οφείλει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έρχονται εις γνώση τους επ’ ευκαιρία της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.5. Η υπηρεσία τηρεί αρχεία με τα ακαδημαϊκά προσόντα, την κατάρτιση, τη δεξιότητα και την επαγγελματική εμπειρία του ως άνω αναφερόμενου προσωπικού.6. Η υπηρεσία τηρεί αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υποβαλλόμενες αιτήσεις, τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και οι χορηγούμενες βεβαιώσεις αναγγελίας. Αυτά περιλαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες, οι οποίες επιτρέπουν την ικανοποιητική αξιολόγηση των σταδίων της αδειοδότησης. Συγκεκριμένα, περιέχουν όλα τα στάδια της διαδικασίας αδειοδότησης, ήτοι την εξέταση των δικαιολογητικών, την έκδοση και την τυχόν ανάκληση της βεβαίωσης αναγγελίας, καθώς και άλλο σχετικό έγγραφο. Τα αρχεία αυτά διατηρούνται σε ασφαλές περιβάλλον για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται εν ζωή το πρόσωπο για τον οποίο έχει εκδοθεί βεβαίωση αναγγελίας. Όλα τα αρχεία, ηλεκτρονικά και μη, πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο ασφαλή για προκαθορισμένη περίοδο ώστε να είναι δυνατή η ανάκτησή τους.7. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας ενημερώνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3982/2011 Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων.8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων, τους οποίους διεξάγουν οι υπηρεσίες είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας, για τις ανάγκες της αδειοδότησης πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά σε εκθέσεις ελέγχου, οι οποίες συντάσσονται από το προσωπικό που διενήργησε τον έλεγχο.9. Η υπηρεσία οφείλει να διαθέτει διαδικασίες τέτοιες, ώστε να αποφαίνεται επί των διοικητικών προσφυγών εντός των τασσόμενων από τον νόμο χρονικών προθεσμιών.10. Σε περίπτωση που μετά την χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας διαπιστωθεί ότι συντρέχουν λόγοι ανάκλησής της, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει πράξη ανάκλησης και μεριμνά ούτως ώστε ο έχων εις χείρας του την ανακληθείσα βεβαίωση αναγγελίας να την καταθέσει στην υπηρεσία.
16/01/2013 - 13:57

Αδεια ατομων με αναπηρια και με ειδικές ανάγκες

Αδεια ατομων με αναπηρια και με ειδικές ανάγκες α) Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον που απασχολούνται τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και οι ανάπηροι που είναι μόνιμοι υπάλληλοι του δημοσίου, των ΝΔΔΔ και ΟΤΑ, εκτός από την κανονική άδεια δικαιούνται και πρόσθετη άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 8 παρ. 4 του Ν 2643/1998 β) Οι ανάπηροι πολέμου ιδιωτικού και δημοσίου τομέα εκτός από την κανονική άδεια δικαιούνται και πρόσθετη άδεια λουτροθεραπείας τριάντα (30) ημερών με αποδοχές (άρθρο 53 ΑΝ 1324/1949). Για τον ιδιωτικό τομέα αυτές θεωρούνται ως ημέρες ασθένειας. Για να χορηγηθεί η άδεια αυτή απαραιτήτως πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας.Εάν η άδεια αυτή ζητηθεί από το μισθωτό και ο εργοδότης αρνηθεί τη χορήγησή της, υποχρεούται σε καταβολή αποζημίωσης ίσης με τις αντίστοιχες αποδοχές
16/01/2013 - 13:25

Αδεια θηλασμού και φροντίδας του παιδιού Μειωμενο Ωραριο

Αδεια θηλασμού και φροντίδας του παιδιού Μειωμενο Ωραριο Σύμφωνα με το άρθρο 6 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ, στη μητέρα παρέχεται δικαίωμα για τριάντα (30) μήνες να προσέρχεται αργότερα ή να αποχωρεί κατά 1 ώρα νωρίτερα από την εργασία της. Η έναρξη του μειωμένου αυτού ωραρίου αρχίζει μετά τη λήξη της άδειας λοχείας. Την άδεια αυτή εναλλακτικά δικαιούται και ο πατέρας εάν προσκομίσει βεβαίωση η μητέρα από τον εργοδότη της ότι δεν θα κάνει χρήση αυτής της άδειας (άρθρο 6 παρ. 2 της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ). Η άδεια αυτή ισχύει με τους ίδιους όρους και για τους θετούς γονείς για παιδί μέχρι ηλικίας έξι (6) ετών (δηλαδή, όταν το παιδί συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του ή από την ημέρα της υιοθεσίας να περάσουν 6 έτη).Με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και επί μία (1) ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.Το μειωμένο αυτό ωράριο είναι με αποδοχές γιατί θεωρείται ως χρόνος εργασίας σύμφωνα με τη ΔΣΕ 103/1952 που κυρώθηκε με το άρθρο 5 του Ν 1302/1982 . Το δικαίωμα της μειωμένης απασχόλησης έχει και η άγαμη μητέρα ή και ο πατέρας με την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί αναγνώριση του τέκνου από αυτόν, όπως και οι μητέρες που απασχολούνται με εκ περιτροπής απασχόληση (δηλ. 2 ή 3 κ.λπ. ημέρες την εβδομάδα) αλλά με πλήρες ωράριο (Εγγρ. 6698/12.5.2011 Υπουρ. Απασχ. και Κοιν. Ασφάλισης, ΔΕΝ 2011,1029). Συνεπώς, για όλους τους μερικώς απασχολούμενους μισθωτούς, με εξαίρεση τους ανωτέρω εκ περιτροπής, δεν έχουν εφαρμογή οι αναφερόμενες διατάξεις περί μειωμένου ωραρίου.Εάν η εργαζόμενη κατά τη διάρκεια της μειωμένης απασχόλησης (κατά 1 ή 2 ώρες ημερησίως), σύμφωνα με τα ανωτέρω, λύσει τη σύμβαση εργασίας και συνεχίσει να εργάζεται σε άλλο εργοδότη και δεν έχει εξαντλήσει τις ώρες άδειας που δικαιούται, ούτε έχει παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, ο νέος εργοδότης υποχρεούται να συνεχίσει τη χορήγηση της υπόλοιπης άδειας με νέα συμφωνία για εφάπαξ ισόχρονη άδεια ή κατά μία (1) ώρα άδεια την ημέρα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.Το ανωτέρω δικαίωμα του μειωμένου ωραρίου το έχει και η γυναίκα η οποία θα εργαστεί για πρώτη φορά μετά από τη γέννηση του παιδιού της, το οποίο αρχίζει μετά τις 9 εβδομάδες από τον τοκετό και μέχρι τη συμπλήρωση 30 μηνών.16.1 Ο ανωτέρω μειωμένος χρόνος απασχόλησης, έπειτα από συμφωνία εργοδότη και μισθωτού, μπορεί να περιοριστεί χρονικά και να χορηγηθεί εφ΄ άπαξ ή τμηματικά (άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 24.5.2004). Δηλαδή ολόκληρος ο χρόνος που δικαιούται η μητέρα θα δοθεί με τη μορφή συνεχόμενης άδειας με αποδοχές είτε εφάπαξ είτε σε δόσεις (1, 2, 3 κ.λπ.) όπως θα συμφωνηθεί με τον εργοδότη αλλά εντός της χρονικής περιόδου που ισχύει το μειωμένο ωράριο (δηλ. των 30 μηνών).Η συνολική (εφάπαξ) αυτή άδεια για τις γυναίκες ή άνδρες που απασχολούνται επί 5νθήμερο ανέρχεται σε 3,5 μήνες και για τους απασχολούμενους επί 6ήμερο σε 4,2 μήνες (ή εργάσιμες ημέρες έτους 312 μείον κανονική άδεια 26 ημέρες και υποχρεωτικές αργίες 6 = 280 ημέρες και 280 χ 2,5 = ώρες 700 : 8 ώρες = ημέρες 87,50 : 25 = 3,5 μήνες και 700 : 6,66 = ημέρες 105 : 25 = 4,2 μήνες).16.2 Με το άρθρο 7 περίπ. Γ΄ της από 12.4.2006 ΕΓΣΣΕ προβλέπεται άδεια θηλασμού και στην περίπτωση απόκτησης παιδιού με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Στην περίπτωση αυτή το μειωμένο ωράριο δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα μητέρα.16.3 Στο άρθρο 142 του Ν 3655/2008 (ΔΕΝ 2008,435) όπως ισχύει μετά τη διευκρίνιση από την παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν 3996/2011 (ΔΕΝ 2011,1090 και 1526) προβλέπεται ότι, μόνο η μητέρα που έχει μικτή ασφάλιση στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης (δηλ. ολόκληρης) άδειας με αποδοχές που αντιστοιχεί στο συνολικό χρόνο του μειωμένου κατά μία (1) ώρα ημερήσιου ωραρίου απασχόλησης των τριάντα (30) μηνών (δηλ. 3,5 ή 4,2 μήνες, βλ. ανωτέρω παρ. 16.1), δικαιούται και πρόσθετη ειδική άδεια προστασίας μητρότητας έξι (6) μηνών.Στην περίπτωση όμως, που η μητέρα μετά τη λήξη της άδειας λοχείας δικαιούται και την ετήσια κανονική άδεια, αλλά το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την 31.12 δεν επαρκεί για να καλύψει τις ημέρες της άδειας, τότε και αυτή προηγείται της 6μηνης ειδικής άδειας.Σημειώνεται ότι: Ενώ για το μειωμένο ωράριο (των 30 μηνών) προβλέπεται με ορισμένες προϋποθέσεις να κάνει εναλλακτικά χρήση και ο σύζυγος, για την ειδική αυτή άδεια δεν αναγνωρίζεται αντίστοιχο δικαίωμα.Η ειδική αυτή 6μηνη άδεια είναι με αποδοχές τις οποίες υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη ο ΟΑΕΔ. Οι αποδοχές αυτές είναι ίσες με τον κατώτατο μηνιαίο μισθό που προβλέπει η εκάστοτε ΕΓΣΣΕ ο οποίος από 14.2.2012 είναι ευρώ 586,08 (ή 23,44 χ 25) και όχι με το κατώτατο ημερομίσθιο (26,18 χ 25), καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας (βλ. πιο κάτω 16.5 παραδείγματα).Εάν η μητέρα δεν κάνει χρήση της ανωτέρω ισόχρονης (ολόκληρης) προς το μειωμένο ωράριο άδειας που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ, δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας (ίσως και της κανονικής άδειας) την ανωτέρω ειδική άδεια των έξι (6) μηνών και στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993. Σε αυτή την περίπτωση το μειωμένο ωράριο περιορίζεται σε 24 μήνες (30 - 6). Σχηματικά τα δικαιώματα της εργαζόμενης μητέρας ασκούνται εναλλακτικά, ως εξής:Πρώτη εναλλακτική δυνατότητα:• ΄Αδεια λοχείας.• Κανονική άδεια (εάν ισχύουν τα ανωτέρω).• 3,5 ή 4,2 μήνες άδεια με αποδοχές.• 6 μήνες ειδική άδεια.Δεύτερη εναλλακτική δυνατότητα:• ΄Αδεια λοχείας.• Κανονική άδεια (εάν ισχύουν τα ανωτέρω).• 6 μήνες ειδική άδεια.• Μειωμένο ωράριο.Την ανωτέρω 6μηνη ειδική άδεια, σύμφωνα με το έγγρ. 59576/1147/6.10.08 του Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΔΕΝ 2009 σελ. 1450) δεν τη δικαιούνται οι εργαζόμενες στις τράπεζες γιατί από τη ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών η ανωτέρω διευκόλυνση είναι κατά πολύ ευνοϊκότερη και συνολικά αντιστοιχεί σε εννέα (9) μήνες, (2 ώρες την ημέρα για 2 χρόνια και από 1 ώρα την ημέρα για άλλα 2 χρόνια).16.4 Σε περίπτωση απασχόλησης των γυναικών μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας (δηλ. των οκτώ εβδομάδων πριν τον τοκετό), το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό μηνιαίων αποδοχών (ως ανωτέρω) καθορίζεται στο μισό.16.5 Ο χρόνος της ειδικής 6μηνης άδειας προστασίας της μητρότητας θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας με όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Ασφαλιστικά λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας σε είδος και χρήμα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης. Οι συνολικά προβλεπόμενες εισφορές 37,65% υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά του ασφαλισμένου 12,22% (ΙΚΑ 9,22% και ΕΤΕΑΜ 3%) και την αποδίδει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη 21,43% (ΙΚΑ 18,43% και ΕΤΕΑΜ 3%) που βαρύνει τον Οργανισμό (άρθρο 36 παρ. 3 Ν 3996/2011 ). Οι γυναίκες κατά το ανωτέρω διάστημα δεν ασφαλίζονται στους κλάδους ασφάλισης ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΕΕ, αλλά δεν τους παρέχεται και η δυνατότητα ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, γιατί στην περίπτωση αυτή απαιτείται πραγματική απασχόληση σε εργασίες ή ειδικότητες που αναφέρονται ρητά στα εδάφια Α και Β του Κανονισμού (Εγκ. ΙΚΑ 20/6.3.2009 ΔΕΝ 2009,444).Στις περιπτώσεις που πραγματοποιείται ασφάλιση, αυτή γίνεται με ΑΠΔ που συντάσσει και υποβάλλει ο ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ, μέσω του οποίου η ασφαλισμένη ενημερώνεται με το τριμηνιαίο «Απόκομμα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης».16.6. Συμπληρωματικά με όλα τα ανωτέρω σημειώνουμε ότι, με το άρθρο 15 του Ν 1483/1994 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της παρ. 1 αυτού από την παρ. 1 του άρθρου 3 στον Ν 3996/2011 (ΔΕΝ 2011,1090), οι γυναίκες μετά τον τοκετό προστατεύονται κατά της απόλυσης για 18 μήνες. Η ανωτέρω προστασία δεν παρέχεται μόνο στις γυναίκες που είναι έγκυες ή λεχώνες αλλά και σ΄ εκείνες που θα προσληφθούν από άλλο (νέο) εργοδότη και δεν έχουν παρέλθει οι 18 μήνες από τον τοκετό και δεν εξετάζεται εάν αυτή εργαζόταν ή για πρώτη φορά εργάζεται.ΠαραδείγματαΑπό το επίδομα αδείας που δικαιούται η μισθωτός από τον εργοδότη πρέπει να αφαιρεθεί το ποσό που θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ.α) Επίδομα αδείας π.χ. 24.7.12 - 31.12.12 από ΟΑΕΔ οποίος λογίζει το 50% των ημερών της άδειας από την αρχή.i) Μήνες 5 χ 2 χ 50% = 5 χ 23,44 = 117,20 €ii) Ημέρες 24.7 - 31.7 23,44 χ 8/31 = €6,05123,25Μείον κράτηση για ΙΚΑ 123,25 χ 12,22% = 15,06 €Καθαρό ποσό 108,19 €β) Δώρο Χριστουγέννων π.χ. 24.7.12 - 31.12.12 από ΟΑΕΔΗμέρες 161 : 9,5 = 16,95 ημερομίσθια ΔΧΗμερ/σθια 16,95 χ 23,44 = 397,31 €Μείον κράτηση για ΙΚΑ 397,31 χ 12,22 = 48,55 €Καθαρό ποσό 348,76 €γ) Επίδομα αδείας από τον εργοδότη θα υπολογισθεί το ποσό που θα εδικαιούτο εάν δεν είχε κάνει χρήση της 6μηνης άδειας π.χ. 400,00 €Μείον: Από τον ΟΑΕΔ ως άνω 123,25 € 276,75 €Μείον: Κράτηση για ΙΚΑ 276,75 χ 16,5% = 45,66 €Καθαρό ποσό 231,09 €δ) Δώρο Χριστουγέννων 1.5 - 31.12.12 από τον εργοδότη η μισθωτός θα λάβει αυτό που προβλέπεται από τη νομοθεσία με βάση τον πραγματικό χρόνο απασχόλησής της και κανένας συμψηφισμός δεν θα γίνει με το ποσό που έχει λάβει από τον ΟΑΕΔ (ανωτέρω β).16.6 Η μητέρα δικαιούται την ειδική 6μηνη άδεια έπειτα από αίτησή της στον εργοδότη, τον οποίο οφείλει να προειδοποιήσει εγγράφως ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της άδειας αυτής.Η εργαζόμενη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, η εργαζόμενη μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή, το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο.16.7 Με τον ασφαλιστικό Νόμο 3655/2008 (ΔΕΝ 2008,435) στο άρθρο 141 αυτού προβλέπονται τα εξής:α) Βάσει της παρ. 1 στις γυναίκες που απέκτησαν παιδί από 1.1.2000 και εφεξής αναγνωρίζεται, ως κατωτέρω, πλασματικός χρόνος ασφάλισης από όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία κύριας ασφάλισης. - Ένα (1) χρόνο ή 300 ημέρες ασφάλισης για το πρώτο παιδί- Δύο (2) χρόνια ή 600 ημέρες ασφάλισης για το δεύτερο παιδί και- Δύο (2) χρόνια ή 600 ημέρες ασφάλισης για το τρίτο παιδί και όχι για το 4ο, 5ο κ.ο.κ. παιδί.Επομένως, ο μέγιστος πλασματικός χρόνος που είναι επιτρεπτό να αναγνωριστεί, εξαρτάται μόνο από τον αριθμό των παιδιών που αποκτήθηκαν ή υιοθετήθηκαν από την 1.1.2000 και όχι από τον αριθμό των παιδιών της οικογένειας. Για τα υιοθετημένα παιδιά σημασία έχει η ημερομηνία αναγνώρισης και όχι η ημερομηνία γέννησής των. Π.χ. Ο γονέας που είχε 2 παιδιά μέχρι την 31.12.1999 και από 1.1.2000 απέκτησε ακόμη 4 παιδιά (ή συνολικά 6) το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικών ημερών ασφάλισης είναι 1.500 (300 + 600 + 600). Εάν όμως από 1.1.2000 αποκτούσε 2 παιδιά (ή συνολικά 4) τότε το δικαίωμα αναγνώρισης των πλασματικών ημερών ασφάλισης θα ήταν 900 (300 +600).Αυτό το δικαίωμα της αναγνώρισης ασκείται μόνο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για πλήρη σύνταξη (άρα, δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση των 37 χρόνων ή των 4.500 ή 3.500 ημερών ασφάλισης του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου για τη συνταξιοδότηση των μητέρων). Το δικαίωμα αυτό το έχει και ο πατέρας αν δεν το ασκήσει η μητέρα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο αυτό.Για την κατά τα ανωτέρω αναγνώριση δεν επιβαρύνονται οι γονείς (μητέρα ή πατέρας) με τις εισφορές αλλά οι αρμόδιοι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.Διευκρινίζεται ότι, εφόσον από την ασφαλισμένη μητέρα δεν ασκηθεί το ανωτέρω δικαίωμα αναγνώρισης αυτό διατηρεί ο ασφαλισμένος πατέρας, είτε για τη συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου από τις ισχύουσες διατάξεις χρόνου ασφάλισης για χορήγηση πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος σε άνδρες ασφαλισμένους (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αποκλείονται για τις ασφαλισμένες μητέρες), είτε για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης και δεν είναι επιτρεπτό το δικαίωμα αυτό να ασκηθεί εν μέρει και από τους δύο γονείς (φυσικούς ή θετούς). Π.χ. εάν η μητέρα που απέκτησε δύο (2) τέκνα από την 1.1.2000 και μετά επιθυμεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο ασφάλισης για ένα (1) τέκνο (300 ημέρες) και μόνο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης που θα λάβει, δεν είναι επιτρεπτό να ασκήσει το δικαίωμα αναγνώρισης ο πατέρας για το δεύτερο τέκνο ή για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.Κατόπιν των ανωτέρω η άσκηση του δικαιώματος (ολική ή μερική) εξαντλείται μόνο στο πρόσωπο που πρώτο υποβάλλει το σχετικό αίτημα (μητέρα ή πατέρας). (Για περισσότερη ανάλυση βλ. στην Εγκ. ΙΚΑ Σ40/38/26.6.4.2009 στο τεύχος του μηνός Μαΐου 2009 σελ. 581).β) Οι εισφορές του κλάδου της κύριας σύνταξης με τις οποίες βαρύνονται οι εργαζόμενες γυναίκες μειώνονται στο 50% κατά το δωδεκάμηνο (12) απασχόλησης που ακολουθεί το μήνα του τοκετού. Σε περίπτωση λήψης επιδόματος λοχείας, η ανωτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου κύριας σύνταξης ισχύει κατά το δωδεκάμηνο (12) που έπεται της λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας.
28/12/2012 - 12:56

Δικαιολογητικα για Συνταξιοδότηση

Δικαιολογητικα για Συνταξιοδότηση Δημοσίων υπαλλήλων διαδικασία ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ Απο το Γενικό Λογιστήριο του Κρατους ορίζονται τα δικαιολογητικα για Συνταξιοδότηση 1. Αίτησηπου υποβάλλεται από τον/την υπάλληλο/λειτουργό, μετά την λύση της υπαλληλικής του σχέσης, στην Υπηρεσία του (Δ/νση Διοικητικού ή στην αντίστοιχη Υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για να παρακολουθεί τις διοικητικές μεταβολές του Υπαλλήλου (πχ προκειμένου για εκπαιδευτικούς η αίτηση συνταξιοδότησης υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης). Το έντυπο της αίτησης είναι ειδικό ,φέρει στο πάνω μέρος του τον τίτλο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ» συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον υπάλληλο και απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ήτοι εκτός από το Γ.Λ.Κράτους και στα λοιπά Ταμεία (ΜΤΠΥ, ΤΕΑΔΥ & Ταμείο Πρόνοιας ΔΥ αν ασφαλίζεται και σ’ αυτά ο υπάλληλος/λειτουργός). Θα πρέπει να επιδεικνύεται από τον αιτούντα/την αιτούσα ιδιαίτερη προσοχή κατά την συμπλήρωση των πεδίων που σχετίζονται με την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας και του χρόνου της προηγούμενης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με την εφαρμογή ή μη των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης (εφόσον βέβαια συντρέχουν τέτοιοι λόγοι). Σε περίπτωση θανάτου του/της υπαλλήλου/λειτουργού η αίτηση υποβάλλεται από τα μέλη της οικογένειας (χήρα ή χήρο σύζυγο, παιδί ή γονέα κλπ κατά περίπτωση). 2. Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) του/της υπαλλήλου/λειτουργού. Μετά το ΠΔ 102/2004 (ΦΕΚ 70 Α΄) αποτελεί το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης που αντικατέστησε την συντριπτική πλειοψηφία των υποβαλλομένων μέχρι τότε δικαιολογητικών. Μέσω μιας συγκεκριμένης εφαρμογής που έχει αναπτύξει το Γ.Λ.Κράτους, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο διαπιστευμένοι χρήστες από τις Υπηρεσίες, το εν λόγω ΔΕΛΤΙΟ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία του/της υπαλλήλου/λειτουργού τυπώνεται σε έντυπη μορφή και αφού υπογραφεί από τον οικείο Προϊστάμενο είναι έτοιμο για αποστολή στο Γ.Λ.Κράτους. Δοθέντος ότι το ΔΑΥΚ είναι το επίσημο δικαιολογητικό συνταξιοδότησης είναι προφανής η αναγκαιότητα για την πλήρη και σωστή καταχώρηση σ’ αυτό (μέσω της συμπλήρωσης των οικείων πεδίων) όλων των απαραίτητων στοιχείων-δεδομένων που θα συμβάλλουν στην απρόσκοπτη συνταξιοδότηση συνταξιοδότηση του/της υπαλλήλου/λειτουργού. Ελλιπής ή εσφαλμένη καταχώρηση των στοιχείων/δεδομένων στο ΔΑΥΚ απαιτούν πρόσθετες διευκρινίσεις ή αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, με ό,τι τούτο μπορεί να σημαίνει για τον χρόνο απονομής της σύνταξης. 3. Υπεύθυνη δήλωση (ειδικό έντυπο που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του ΔΑΥΚ ), συμπληρώνεται από τον υπάλληλο/λειτουργό, διαγράφεται ότι δεν ισχύει και υπογράφεται από αυτόν. Ειδικότερα δηλώνεται : - αν ο χρόνος του χρησίμευσε για να πάρε ή όχι σύνταξη από άλλο φορέα- αν για τον ίδιο χρόνο πήρε ή όχι αποζημίωση,- αν κατέχει οποιαδήποτε θέση ή όχι στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας)- αν πήρε ή παίρνει άλλη σύνταξη και από πού (αναφέρεται ο φορέας ,αν η εργασία για την οποία συνταξιοδοτήθηκε διανύθηκε στο Δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, επισυνάπτεται αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης)- αν είναι έγγαμος/η, άγαμος/η, διαζευγμένος/η, σε διάσταση, χήρος/α- αν λαμβάνει ή όχι οικογενειακό επίδομα από άλλη πηγή (σε καταφατική περίπτωση αναφέρεται ο φορέας)- ότι οποιαδήποτε μεταβολή της ατομικής και οικογενειακής κατάστασης θα δηλώνεται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους- αν επιθυμεί ή όχι την περίθαλψη του Δημοσίου στην περίπτωση που καλύπτεται για περίθαλψη από άλλο φορέα (αναφέρεται ο φορέας)- αν επιθυμεί ή όχι την καταβολή μειωμένης σύνταξης (όταν η ηλικία που έχει υπολείπεται του κατά περίπτωση ισχύοντος ορίου ηλικίας) 4. Τυχόν ιατρικές γνωματεύσεις, δικαστικές αποφάσεις, βεβαιώσεις για τον χρόνο ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς συναποστέλλονται στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους. Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά για συνταξιοδότηση αποστέλλονται με διαβιβαστικό της Υπηρεσίας στην αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων του Γ.Λ.Κράτους.Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται από του ίδιους τους ενδιαφερόμενους δεν θα γίνονται δεκτά από την Υπηρεσία Συντάξεων. Επίσης σημειώνεται ότι το συνταξιοδοτικό όργανο (Δνση Κανονισμού Συντάξεων) κατά την εξέταση της υπόθεσης έχει το δικαίωμα να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά όταν κάτι τέτοιο κρίνεται επιβεβλημένο. Αναγνώριση προϋπηρεσίας Ιδιωτικού Τομέα Αναγνώριση προϋπηρεσίας Χρόνου Παιδιών Αναγνώριση προϋπηρεσίας Χρόνου Σπουδών Αναγνώριση προϋπηρεσίας Γονικής Άδειας Αναγνώριση προϋπηρεσίας Δικηγορικής Υπηρεσίας Αναγνώριση προϋπηρεσίας Στρατιωτικής Θητείας
21/12/2012 - 10:35

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΕΣΥ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
06/12/2012 - 17:32

Νεες διαδικασίες για ναυτικούς στα ΚΕΠ

Νεες διαδικασίες για ναυτικούς στα ΚΕΠ Με υπουργική απόφαση προστίθενται στις πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ οι εξής διοικητικές διαδικασίες για ναυτικούς :Α. Έκδοση βεβαίωσης θαλάσσιας υπηρεσίας−αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.Β. Απόκτηση πιστοποιητικού αξιωματικού ασφαλείας πλοίου (ΑΑΠ−SSO) αρμοδιότητας Διεύθυνσης Εκπαίδευ−σης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.Γ. Πιστοποίηση πληρωμάτων των ταχύπλοων σκαφών που υπάγονται στους κώδικες ταχυπλόων και δυναμικώς υποστηριζόμενων σκαφών σύμφωνα με το κεφ. Χ της ΔΣ SOLAS 74 και την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της17−3−1998 αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.Η Διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών γίνεται με τα έντυπα των αιτήσεων που επισυνάπτονται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.ΙΙ. Αντικαθιστούμε τα έντυπα των ακόλουθων διαδικασιών οι οποίες προβλέπονται στην αριθμ. πρωτ.ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/52/28560/2008 (ΦΕΚ 2299Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εμπορικής Ναυτιλίας,Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/69/13795/2010 (ΦΕΚ 1689Β΄) όμοια, με τα υποδείγματα εντύπων που επισυνάπτονται στην παρούσα από−φαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.Α. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας1. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (Π.Δ. 79/1997).2. Έκδοση ναυτικού φυλλαδίου (Π.Δ. 260/2001),όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρ. 14 του ν. 3816/2010.3. Έκδοση αντιγράφου ναυτικού φυλλαδίου, λόγω απώλειας.4. Επαναπογραφή ναυτικών ν. 2575/1998 (α΄ 23) ή ανανέωση ναυτικών φυλλαδίων.5. Έφεση κατά Αποφάσεως Α΄ Πειθαρχικού Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (ΠΣΕΝ) (αρ. 269 παρ. 4 ΚώδικαΔημοσίου Ναυτικού (KΔΝΔ)B. Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών1. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου α΄ τάξης Ε.Ν.2. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου β΄ τάξης Ε.Ν.3. Απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου γ΄ τάξης Ε.Ν.4. Απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου οικονομικού αξιωματικού.5. Απόκτηση διπλώματος οικονομικού αξιωματικού α΄τάξεως εμπορικού ναυτικού.6. Απόκτηση διπλώματος οικονομικού αξιωματικού β΄τάξεως εμπορικού ναυτικού.7. Χαρακτηρισμός δόκιμου οικονομικού αξιωματικού.8. Απόκτηση διπλώματος φροντιστού.9. Απόκτηση άδειας βοηθού φροντιστού.10. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού α΄ τάξης Ε.Ν.11. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού β΄ τάξης Ε.Ν.12. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού γ΄ τάξης Ε.Ν.13. Απόκτηση διπλώματος μηχανικού γ΄τάξης Ε.Ν. μη προαγωγικό (μηχανών ατμού εσωτερικής καύσης).14. Απόκτηση διπλώματος ηλεκτρολόγου Ε.Ν.15. Απόκτηση διπλώματος πρακτικού ηλεκτρολόγου Ε.Ν.16. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη α΄ τάξης Ε.Ν.17. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη β΄ τάξης Ε.Ν.18. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη γ΄ τάξης Ε.Ν.19. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη τουριστικών θαλαμηγών.20. Απόκτηση πτυχίου κυβερνήτη ρυμουλκών.21. Απόκτηση πτυχίου ναύκληρου Ε.Ν.22. Απόκτηση άδειας ναύτου Ε.Ν.23. Απόκτηση διπλώματος προϊσταμένου αρχιθαλαμηπόλου.24. Απόκτηση πτυχίου αρχιθαλαμηπόλου.25. Απόκτηση άδειας θαλαμηπόλου α΄ τάξης Ε.Ν.26. Απόκτηση πτυχίου αρχιμαγείρου Ε.Ν.27. Απόκτηση άδειας μαγείρου α΄ τάξης Ε.Ν.28. Απόκτηση άδειας μαγείρου β΄ τάξης Ε.Ν.29. Απόκτηση άδειας μαγείρου γ΄ τάξης Ε.Ν.30. Απόκτηση πτυχίου αρχιθερμαστού.31. Απόκτηση άδειας θερμαστού Ε.Ν.32. Απόκτηση πτυχίου λιπαντή Ε.Ν.33. Απόκτηση άδειας χειριστή μηχανής.34. Απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού α΄ τάξης.35. Απόκτηση πτυχίου μηχανοδηγού β΄ τάξης.36. Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety (basic) σε προσωπικό δεξαμενοπλοίων πλοίαρχοι− υποπλοίαρχοι−μηχανικοί α΄, β΄και γ΄ τάξης Ε.Ν. − ηλεκτρολόγοι − κατώτερο πλήρωμα.37. Χορήγηση πιστοποιητικού tanker safety −cow (προ−χωρημένα), Κανονισμός V/1−2 παρ.8−14 για Δ/Ξ πετρε−λαιοφόρα, παρ. 15−21 για χημικά και παρ. 22−34 για LPG,LNG σε προσωπικό δεξαμενοπλοίων πλοίαρχοι − υπο−πλοίαρχοι − μηχανικοί α΄, β΄και γ΄ τάξης Ε.Ν. − ηλεκτρο−λόγοι − κατώτερο πλήρωμα.
23/10/2012 - 01:00

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε απόφαση για την διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.Ακολουθεί όλη η απόφαση. Αρχική χορήγηση και ανανέωση της άδειας εργασίας στους αιτούντες άσυλο και τους τελούντες υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας. Το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην χώρα μας και ρυθμίζει το καθεστώς της εισόδου και παραμονής στην χώρα μας των αιτούντων άσυλο και των τελούντων υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας αποτελείται από τα εξής Π.Δ.: α) Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α/195/22-11-2010) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005 / 85 / ΕΚ σχετικά με την καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας β) Π.Δ. 220/2007 (ΦΕΚ Α/251/13-11-2007) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη της EE. γ) Π.Δ. 96/2008 (ΦΕΚ Α/152/30-07-2008) με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ για την θέσπιση ελαχίστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απατρίδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και δ) Π.Δ. 189/1998 (ΦΕΚ Α/140/25-06-1997) με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής άδειας εργασίας ή άλλης βοήθειας για επαγγελματική αποκατάσταση των αναγνωρισμένων από την πολιτεία ως προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των προσωρινά διαμενόντων για λόγους ανθρωπιστικούς Με βάση, λοιπόν, τα ανωτέρω Π.Δ. οι υπήκοοι τρίτων χωρών που εισέρχονται στην χώρα μας με σκοπό να ζητήσουν διεθνή προστασία μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: 1) στους αιτούντες άσυλο, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους το «δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού» 2) στους τελούντες υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας καθώς και στους κατέχοντες προσωρινή άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους. Στην συγκεκριμένη κατηγορία δεν έχει αποδοθεί το καθεστώς του πρόσφυγα καθώς δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τους αναγνωριστεί το συγκεκριμένο καθεστώς, αλλά συντρέχουν ουσιώδεις λόγοι από τους οποίους προκύπτει ότι, εάν επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής σου ή στη χώρα προηγούμενης συνήθους διαμονής (εάν πρόκειται για ανιθαγενείς), κινδυνεύουν τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειες τους. και 3) στους πρόσφυγες, στους οποίους έχει χορηγηθεί το καθεστώς ασύλου Η διαδικασία πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ανωτέρω κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών ρυθμίζεται, ουσιαστικά, από τις διατάξεις του Π.Δ. 189/1998 καθώς και οι αναφορές που γίνονται στα άλλα Π.Δ. παραπέμπουν στις διατάξεις του συγκεκριμένου διατάγματος. Ως εκ τούτου, η χορήγηση και η ανανέωση της άδειας εργασίας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σας θα γίνεται ως εξής Α. Χορήγηση και ανανέωση της προσωρινής άδειας εργασίας στους αιτούντες άσυλο, στους τελούντες υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας και στους κατέχοντες προσωρινή άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση της προσωρινής άδειας εργασίας είναι τα εξής: α) Αίτηση του υπηκόου τρίτης χώρας προς την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του, στην οποία εκτός των στοιχείων της ταυτότητας του, θα πρέπει να αναγράφονται, οπωσδήποτε, η ειδικότητα για την οποία ζητά την προσωρινή άδεια εργασίας καθώς και η Περιφέρεια στην οποία προτίθεται να εργασθεί β) Δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού σε ισχύ, το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται από τους αιτούντες άσυλο, ή Ειδική άδεια διαμονής διάρκειας μέχρι δύο (2) ετών, η οποία θα πρέπει να προσκομίζεται από τους τελούντες υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας, ή Ειδική άδεια διαμονής διάρκειας, επίσης, μέχρι 2 έτη, η οποία θα κατατίθεται από τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν προσωρινά στην χώρα μας για ανθρωπιστικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατίθενται με την μορφή θεωρημένου φωτοαντιγράφου. γ) Έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. ότι έχει ερευνηθεί η αγορά εργασίας και δεν υπάρχουν άνεργοι, ημεδαποί, πολίτες της Ε.Ε., αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή ομογενείς που να ενδιαφέρονται να εργαστούν σε θέσεις εργασίας της συγκεκριμένης ειδικότητας για την οποία ζητείται η άδεια εργασίας. Εάν ο Ο.Α.Ε.Δ. απαντήσει ότι υπάρχουν άνεργοι για την ειδικότητα για την οποία ζητείται η άδεια εργασίας και, ως εκ τούτου, δεν χορηγηθεί η άδεια εργασίας από την αρμόδια Υπηρεσία, τότε ο υπήκοος τρίτης χώρας θα μπορεί να επαναλάβει το αίτημά του για άδεια εργασίας μετά την λήξη του δελτίου αιτήσαντος ασύλου ή των ειδικών αδειών διαμονής ανάλογα με την περίπτωση. Σας τονίζουμε ιδιαίτερα ότι το αίτημα της υπηρεσίας σας για έρευνα της αγοράς εργασίας θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. document.getElementById('cloakf9d9a6504a077125d661d1e4d0029a79').innerHTML = ''; var prefix = 'ma' + 'il' + 'to'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addyf9d9a6504a077125d661d1e4d0029a79 = 'ait-asylo' + '@'; addyf9d9a6504a077125d661d1e4d0029a79 = addyf9d9a6504a077125d661d1e4d0029a79 + 'oaed' + '.' + 'gr'; var addy_textf9d9a6504a077125d661d1e4d0029a79 = 'ait-asylo' + '@' + 'oaed' + '.' + 'gr';document.getElementById('cloakf9d9a6504a077125d661d1e4d0029a79').innerHTML += ''+addy_textf9d9a6504a077125d661d1e4d0029a79+''; (Διοίκηση ΟΑΕΔ, Γενική Δ/νση Εργατικού Δυναμικού, Δ/νση Συντονισμού & Ανάπτυξης Δικτύων Υπηρεσιών Απασχόλησης, Τμήμα Δράσεων Ανθρώπινου Δυναμικού & Επιχειρήσεων, Εθνικής Αντίστασης 8, Τ.Κ. 17465, ΑΛΙΜΟΣ) αναφέροντας τόσο την ειδικότητα του αλλοδαπού όσο και την Περιφέρεια στην οποία θα δηλώνει ο αλλοδαπός ότι πρόκειται να εργασθεί. Αυτό είναι απαραίτητο καθώς, σε κάποιες περιπτώσεις, είναι δυνατόν ο υπήκοος τρίτης χώρας να εργάζεται σε διαφορετική Περιφέρεια από αυτήν στην οποία διαμένει και η οποία εκδίδει την άδεια εργασίας του. Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι κατά την πρώτη σας επαφή με την ανωτέρω Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. θα πρέπει να δηλώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, στην οποία θα σας αποστέλλονται ηλεκτρονικά οι απαντήσεις στα αιτήματα για έρευνα της αγοράς εργασίας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εάν ένας αλλοδαπός κατοικεί στην Περιφέρεια Αττικής (π.χ. Αθήνα) και θέλει να εργάζεται στην περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (π.χ. Κόρινθος), τότε αυτός θα υποβάλλει, μεν, τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εργασίας του στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, όμως αυτές θα στέλνουν αίτηση για έρευνα της αγοράς εργασίας στην Περιφερειακή Δ/νση του Ο.Α.Ε.Δ., στην οποία ανήκει η περιοχή που πρόκειται να εργασθεί ο αλλοδαπός. Έτσι λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση, το αίτημα για έρευνα της αγοράς εργασίας θα αποσταλεί από την υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής στην Περιφερειακή Δ/νση Ο.Α.Ε.Δ. Πελοποννήσου και η αρχική προσωρινή άδεια εργασίας που θα εκδοθεί από την Περιφέρεια Αττικής θα αναγράφει ότι δίνει το δικαίωμα για εργασία στα όρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Εφόσον προσκομισθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο σύνολο τους, οι αρμόδιες Υπηρεσίες χορηγούν την προσωρινή άδεια εργασίας στην οποία θα αναγράφεται η ειδικότητα για την οποία έχει εκδοθεί και η Περιφέρεια στην περιοχή της οποίας έχει δικαίωμα να εργασθεί ο πολίτης τρίτης χώρας. Η άδεια αυτή δεν υπόκειται σε τέλη και η ισχύς της λήγει 30 ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης των εγγράφων που νομιμοποιούν την παραμονή των συγκεκριμένων υπηκόων τρίτων χωρών στην χώρα μας, δηλαδή του Δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και των Ειδικών αδειών διαμονής διάρκειας μέχρι 2 έτη. Σημειώνεται ότι, κατά την διάρκεια ισχύος της αρχικής προσωρινής άδειας εργασίας, ο υπήκοος τρίτης χωράς δεν θα μπορεί να εργασθεί σε ειδικότητα διαφορετική από αυτή η οποία αναγράφεται στο έντυπο της άδειας του και στην περιοχή άλλης Περιφέρειας από αυτήν για την οποία έχει γίνει η έρευνα της αγοράς εργασίας και έχει εκδοθεί η άδεια εργασίας. Η ανανέωση της προσωρινής άδειας εργασίας θα γίνεται από την Περιφέρεια του τόπου διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, χωρίς, ωστόσο, να απαιτείται η επανάληψη της διαδικασίας αίτησης προς τον Ο.Α.Ε.Δ. για έρευνα της αγοράς εργασίας. Τα μόνα δικαιολογητικά που θα υποβάλλονται είναι η αίτηση του αλλοδαπού και το Δελτίο αιτήσαντος ασύλου ή οι ειδικές άδειες διαμονής ανάλογα με το καθεστώς του κάθε υπηκόου τρίτης χώρας. Διευκρινίζεται ότι εφόσον ανανεωθεί η προσωρινή άδεια εργασίας του υπηκόου τρίτης χώρας, αυτός έχει το δικαίωμα να εργασθεί πια και εκτός της περιοχής της Περιφέρειας για την οποία εκδίδεται η άδεια εργασίας του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προσέλθει και να δηλώσει την νέα διεύθυνση διαμονής και εργασίας του στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, στην οποία πρόκειται να μετακινηθεί και να εργαστεί, της Ελληνικής Αστυνομίας και του ΟΑΕΔ. Η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας που θα παραλαμβάνει την δήλωση θα σφραγίζει την ισχύουσα άδεια εργασίας, ώστε να αποδεικνύεται ότι λαμβάνει γνώση για την μετακίνηση του υπηκόου της τρίτης χώρας, χωρίς να ζητά οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό έγγραφο. Β. Χορήγηση άδειας εργασίας στους πρόσφυγες Δικαιολογητικά Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, στους οποίους έχει αναγνωρισθεί το καθεστώς του πρόσφυγα και επιθυμούν να εργασθούν, θα καταθέτουν αυτοπροσώπως στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Αίτηση 2. θεωρημένο αντίγραφο ταυτότητας πρόσφυγα ή απόφαση αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας 3. θεωρημένο αντίγραφο άδειας παραμονής 4. Δήλωση του εργοδότη ότι προτίθεται να τον απασχολήσει. Σε περίπτωση που, λόγω της φύσης της εργασίας του, ο πρόσφυγας εναλλάσσει συχνά εργοδότες δεν θα υποβάλλει τη δήλωση αυτή. 5. Πιστοποιητικό δημόσιου υγειονομικού φορέα που να βεβαιώνει ότι δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια. 6. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται και για τον ημεδαπό που προτίθεται να ασκήσει την συγκεκριμένη εργασία Στον υπήκοο τρίτης χώρας που θα προσκομίσει το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών χορηγείται άδεια εργασίας, η διάρκεια της οποίας είναι ίση με την χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας παραμονής του. Τονίζεται ότι η χορήγηση της συγκεκριμένης άδειας γίνεται ατελώς. Κατά την διαδικασία ανανέωσης της άδειας εργασίας του τελούντος υπό καθεστώς πρόσφυγα θα προσκομίζονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Αίτηση 2. θεωρημένο αντίγραφο ταυτότητας πρόσφυγα ή απόφαση αναγνώρισης προσφυγικής ιδιότητας και 3. θεωρημένο αντίγραφο άδειας παραμονής Η ανανέωση της θα γίνεται, επίσης, ατελώς, με την προϋπόθεση ότι θα κατατίθεται από τον υπήκοο βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για την υποβολή φορολογικής δήλωσης ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για το νόμιμο της απαλλαγής του από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες εκδίδουν τις άδειες εργασίας για τους πρόσφυγες, θα τις κοινοποιούν στην Δ/νση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι υπηρεσίες των Περιφερειών, οι οποίες εκδίδουν τις άδειες εργασίας για τους πρόσφυγες, θα τις κοινοποιούν στην Δ/νση Αλλοδαπών της Ελληνικής Αστυνομίας. Γ. Πρόσβαση στην αγορά εργασίας των μελών των οικογενειών των τελούντων υπό καθεστώς διεθνούς προστασίας Τα μέλη της οικογένειας των αιτούντων άσυλο, των τελούντων υπό καθεστώς επικουρικής προστασίας, των κατεχόντων προσωρινή άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς ή άλλους σοβαρούς λόγους και των προσφύγων έχουν δικαίωμα να εργαστούν εφόσον: α) είναι κάτοχοι της ανάλογης άδειας διαμονής και β) τους έχει χορηγηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας άδεια εργασίας. Η διαδικασία που θα ακολουθείται τόσο κατά την αρχική χορήγηση όσο και κατά την ανανέωση των αδειών εργασίας των συγκεκριμένων κατηγοριών θα είναι η ίδια που περιγράφεται στις παραγράφους Α και Β της εγκυκλίου και ακολουθείται για τις άδειες εργασίας των κύριων δικαιούχων του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. ΡΕΠΟΡΤΑΖ:dikaiologitika.gr
27/09/2012 - 18:14

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΙΚΑ Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας των άμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Δικαιολογητικά Αίτηση για ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου στο ΙΚΑ (Απαραίτητο έγγραφο) Ασφαλιστικά βιβλιάρια Εναλλακτικά προσκομίζεται αυτοκόλλητη ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας. Βιβλιάριο ασθενείας ΙΚΑ Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
07/09/2012 - 13:44

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797/12 (ΦΕΚ 1199 Β/11-4-2012) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον Α.Ν. 2520/40 (ΦΕΚ 273/τ.Α/4-9-1940) «περί Υγει­ονομικών Διατάξεων». 2. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/τ.Α/10-3-2000) «περί Οργα­νισμού του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας». 3. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και Λοιπές Διατάξεις». 4. Την Υγειονομική Διάταξη Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/ 24-9-83) με θέμα «Υγειονομικός Έλεγχος, γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργα­στηρίων τροφίμων ή/και ποτών και ειδικοί όροι ιδρύσε­ως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών» όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα. 5. Την Υ.Δ 8405/92 (ΦΕΚ 665/τ.Β΄/29-10-1992) «Αντικα­τάσταση του άρθρου 14 της Α1β8577/83 Υ.Δ.». 6. Τον Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβου­λίου της Ευρώπης 852/2004. 7. Τον Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζο­μένων» (ΦΕΚ 177/τ.Α/1985) όπως έχει τροποποιηθεί. 8. Τις Διατάξεις του Ν. 3991/2011 «Αναθεωρημένος Δι­εθνής Υγειονομικός Κανονισμός του Π.Ο.Υ.» (ΦΕΚ 162/ τ.Α/2011). 9. Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονομι­κών Υπηρεσιών και Επαγγελματικών Οργανώσεων στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως. 10. Η υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/8866/3-3-2011 απόφαση του Γε­νικού Γραμματέα Δημόσιας του ΥΥΚΑ με θέμα «Ανασυ­γκρότηση Ομάδας Εργασίας για την συμπλήρωση της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα ατομικά βιβλιάρια των εργαζομένων σε καταστήματα υγειονομικού ενδι­αφέροντος». 11. Την ανάγκη λήψης μέτρων για να προστατευτεί η υγεία του πληθυσμού. 12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋ­πολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ Αντικαθιστούμε την Υ.Δ. 8405/92 (ΦΕΚ 665/τ.Β/29.10.1992) «Αντικατάσταση του άρθρου 14 της Α1β8577/83 Υ.Δ.» ως εξής: Όσοι απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή και έχουν άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας. Στο πιστοποιητικό θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού υγείας οι ερ­γαζόμενοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εκτός από τη ιατρική κλινική εξέταση η οποία θα γίνεται από Κρατικό ή Ιδιώτη Ιατρό θα υποβάλλονται υποχρε­ωτικά όλοι σε ακτινογραφία θώρακος. Οι χειριστές τροφίμων επιπλέον θα υποβάλλονται σε καλλιέργεια και παρασιτολογική κοπράνων. Το Πιστοποιητικό υγείας ισχύει για πέντε χρόνια από την έκδοσή του και ανανεώνεται μετά τη λήξη του επαναλαμβάνοντας όλες τις εξετάσεις (Ιατρική κλινική εξέταση κ.λπ.). Σε ειδικές περιπτώσεις, που η σχετική εργατική Νο­μοθεσία προβλέπει την ενσωμάτωση του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας των απασχολουμένων σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. των απασχολουμένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οι κάτοχοι των βιβλιαρίων τούτων οφείλουν να υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές (κλινικές και εργαστηριακές) εξετάσεις σύμφωνα με τα ανωτέρω. Τα Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού θα φυλάσ­σονται στις Επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα επιδεικνύονται όταν ζητούνται, στα αρμόδια όρ­γανα υγειονομικού ελέγχου. Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η με οποιαδήποτε ιδιότητα είσοδος σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσημα ή είναι φορέας νοσήματος που μεταδίδεται διά των τρο­φών ή προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχοντος από δερματική μόλυνση, έλκη, διάρροια, βήχα, καταρροή με πυρετό ή ίκτερο εάν υφίσταται κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης μόλυνσης του τροφίμου. Κάθε πρόσωπο απασχολούμενο σε επιχείρηση τροφί­μων ή ποτών το οποίο έχει προσβληθεί και ενδέχεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αναφέρει αμέσως την ασθένεια ή τα συμπτώματα, και ει δυνατόν τα αίτιά τους, στον υπεύθυνο της επιχείρησης. Η υγεία των άμεσων χειριστών τροφίμων που εισέρχο­νται στους χώρους επεξεργασίας και συσκευασίας και χειρίζονται τρόφιμα ή επιβλέπουν τους χειριστές είναι ευθύνη της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό η επιχεί­ρηση πρέπει να αποδεικνύει με εσωτερικές διαδικασίες ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τις απαιτήσεις και ότι η επιχείρηση προβαίνει σε επαρκείς ελέγχους. Τέλος απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαρι­ότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα, το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό. Άρθρο 2 Τα ατομικά βιβλιάρια υγείας τα οποία έχουν ήδη εκ­δοθεί ισχύουν έως την ημερομηνία λήξης τους. Η παρούσα ισχύει από την Δημοσίευσή της στην Εφη­μερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 4 Απριλίου 2012
23/08/2012 - 14:12

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους / Συντάξεις Δημοσίου) Απαιτούμενα δικαιολογητικά και κόστος για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους / Συντάξεις Δημοσίου). Αρμόδιος φορέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εμπλεκόμενοι φορείς: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΚΕΠ Κωδικός υπηρεσίας: 1161 Κόστος: Μηδέν Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά και κόστος για την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους / Συντάξεις Δημοσίου). Γενικά Δικαιολογητικά Αίτηση αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον Ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου) (Απαραίτητο έγγραφο) Βεβαίωση αποδοχών που καταβάλλονταν κατά τον μήνα υποβολής της αίτησής στην Υπηρεσία Βάσει των αποδοχών να καθοριστεί το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς του 7%. Σε περίπτωση επί συμβάσει υπαλλήλων να αναγράφεται ο κλάδος και το μισθολογικό κλιμάκιο που θα κατατασσόταν αν ήταν μόνιμος υπάλληλος. Επισημαίνεται ότι για αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1-1-2003 για τον υπολογισμό της μηνιαίας συμπληρωματικής εισφοράς του 7% λαμβάνονται υπόψη: (Βασικός μισθός + Χρονοεπίδομα + Επίδομα του άρθρ. 10 του Ν. 3029/2002 ή του άρθρ. 10 του Ν. 3075/2002 κατά περίπτωση). Πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα (ΙΚΑ,ΤΕΒΕ,ΤΣΑ κλπ) του Ν. 1405/1983 Από το πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτουν τα εξής: α) Η υπηρεσία ή η επιχείρηση στην οποία είχε απασχοληθεί ο υπάλληλος β) Η χρονολογία και η διάρκεια της απασχόλησής του γ) Ο ακριβής χρόνος ασφάλισης αναλυτικά σε έτη, μήνες, ημέρες ή σε ημερομίσθια δ) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί για την ασφάλισή του στον κλάδο συντάξεων (εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένού) ε) Αν έγινε ανάληψη των εισφορών ή αν χορηγήθηκε εφάπαξ παροχή αντί για σύνταξη. Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Από το πιστοποιητικό θα πρέπει να προκύπτουν το έτος γέννησης και η διάρκεια της πραγματικής υπηρεσίας του αιτούντος. Επίσης θα αναγράφονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης του διορισμού στο ΦΕΚ, ανακοίνωσής του, ορκομωσίας και ανάληψης υπηρεσίας, καθώς και οι τυχόν προϋπηρεσίες του (ημερομηνία έναρξης και λήξης). Εφόσον κατά το διορισμό του υπαλλήλου απαιτείτο η ύπαρξη (σχετικής με την ειδικότητα) επαγγελματικής εμπειρίας ως «προσόν διορισμού» θα πρέπεί να αναφέρεται επακριβώς ποιο χρονικό διάστημα λήφθηκε τελικά υπόψη από τον συνολικό χρόνο απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και οι διατάξεις που προέβλεπαν το συγκεκριμένο «προσόν διορισμού». Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 Στην Υπεύθυνη Δήλωση (συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα αίτηση) ο αιτών θα αναφέρει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ούτε θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο χρόνο για να πάρει σύνταξη από άλλό φορέα κύριας ασφάλισης. Επίσης δηλώνει αν επιθυμεί την εφ’άπαξ καταβολή του ποσού της εισφοράς. (Απαραίτητο έγγραφο) Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό Στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄) ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τούτου από το ευρισκόμενο στον υπηρεσιακό του φάκελο. Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Αναγνώριση στρατιωτικής προϋπηρεσίας στον ΚΕΑΔ (TN) ή Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β Ειδικά Δικαιολογητικά Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (Υποβάλλεται μόνο από έγγαμες γυναίκες)Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήμα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.Αν κάποιο δικαιολογητικό είναι δυνατόν να αναζητηθεί υπηρεσιακά από το ΚΕΠ, τότε ο υπάλληλος εκκινεί τη σχετική διαδικασία. Βήμα 2: Ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS για την ολοκλήρωση του αιτήματός. Τέλος, ο υπάλληλος παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος και τα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΕΠ. Βήμα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήμα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου). Σημειώσεις και επεξηγήσεις Ένδικα Μέσα : Μπορεί να υποβληθεί ένταση ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων που στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με τις Δ/νσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Κάνιγγος 29- Αθήνα) εντός έτους από της κοινοποιήσεως της Πράξεως.
13/08/2012 - 01:00

ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΠΟΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ Νέο πίνακα εργασιών και ειδικοτήτων του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων έδωσε στη δημοσιότητα το ΙΚΑ. Ο κατάλογος ισχύει αναδρομικά από την 1/1/2012. Για όσους ασκούν επάγγελμα το οποίο διαγράφεται από τον συγκεκριμένο κατάλογο, οι κρατήσεις λόγω ασφαλιστικών εισφορών θα μειωθούν. Εκτός και αν έχουν προλάβει να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα οπότε θα συνεχίσουν να πληρώνουν κανονικά. Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο. Από την 1η Ιανουαρίου του 2012, οφείλεται η πρόσθετη εισφορά Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων κύριας και επικουρικής ασφάλισης επί των αποδοχών των απασχολουμένων στις εργασίες και ειδικότητες που καλύπτονται από τον νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. Αυτό σημαίνει ότι για τους απασχολούμενους σε εργασίες και ειδικότητες, οι οποίες εξαιρέθηκαν από τον Κ.Β.Α.Ε., παύει από 1/1/2012 η υποχρέωση καταβολής της ανωτέρω εισφοράς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εάν μέχρι 31/12/2011 δεν είχαν συμπληρώσει στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» 3.600 ημέρες ασφάλισης ή οι «νέοι ασφαλισμένοι» 3.375 ημέρες ασφάλισης. Αντίθετα, για όσους είχαν συμπληρώσει τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης μέχρι 31/12/2011, συνεχίζεται η ασφάλισή τους κατά τον Κ.Β.Α.Ε., έστω και αν εξαιρέθηκε η εργασία ή η ειδικότητά τους από τον Κανονισμό. Τέλος, προωθείται άμεσα από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης διάταξη νόμου, με την οποία θα διασφαλίζεται η δυνατότητα των ασφαλισμένων να συμπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις ασφάλισης για συνταξιοδότηση με το καθεστώς των ΒΑΕ, με χρόνο ασφάλισής τους μέχρι 31/12/2015, σε εργασίες ή επαγγέλματα που εξαιρούνται από τον Νέο Πίνακα Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΩΝ 2012 ΙΚΑ Εξαγορα στα Βαρέα και Ανθυγιεινά χρονου απασχόλησης
19/07/2012 - 11:57

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Σας παρουσιάζουμε τις αναλυτικές πληροφορίες σχετικα με τα δικαιολογητικα συνταξιοδότησης καθώς και που υποβάλλονται για την διαδικασία συνταξιοδότησης των Δημοσίων υπαλλήλων και των Στρατιωτικών τα στοιχεία είναι από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Πατώντας την διαδικασία που σας ενδιαφέρει θα δείτε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. ΓΕΝΙΚΑ Κανονισμός Πολιτικού υπαλλήλου Στρατιωτικού γενικά Μεταβίβαση της σύνταξης Χήρα, άγαμες θυγατέρες, άγαμοι υιοί, έως 18 ή 24 ετών αν φοιτούν Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της σύνταξης Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την ΚΑΤΑΒΟΛΗ της σύνταξης Πατρική Οικογένεια, Γονείς και Αδελφές Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ της σύνταξης Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την ΚΑΤΑΒΟΛΗ της σύνταξης Διαζευγμένη θυγατέρα Αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (1) Χορήγηση της οικογενειακής παροχής Για τον σύζυγο Για τα παιδιά Χορήγηση Ε.Κ.Α.Σ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ Kανονισμό / μεταβίβαση (θάνατος) σύνταξης Μεταβίβαση της σύνταξης Χορήγηση της σύνταξης σε χήρα στρατιωτικού Χορήγηση της οικογενειακής παροχής Αρμόδιες Διευθύνσεις του Γ.Λ.Κ. www.dikaiologitika.gr
13/07/2012 - 10:57

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Εμπλεκόμενοι φορείς: ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ), ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, ΚΕΠ Κωδικός Υπηρεσίας: 3847 Χρόνος Διεκπεραίωσης: Παραλαβή άδειας μετά από επιτυχία στις εξετάσεις και μετά πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης των αποτελεσμάτων. Κόστος: • Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής (03) EURO υπέρ ΜΤΝ (εκδίδεται από την Υπηρεσία).• Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής (05) EURO υπέρ ΕΚΟΕΜΝ (εκδίδεται από την Υπηρεσία).• Διπλότυπο Δ.Ο.Υ. 14,67 EURO (στον κωδικό Κ.Α.Ε. 3435), σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις, με την αιτιολογία « για έκδοση άδειας ναυαγοσώστη». Περιγραφή Ο απόφοιτος σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, εφοδιασμένος με άδεια της Λιμενικής Αρχής σε ισχύ, ο οποίος εκτελεί κατ' επάγγελμα την υπηρεσία που προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του Π.Δ. 23/2000 δηλ.: βρίσκεται σε ετοιμότητα με ένδυμα κολύμβησης καθόλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάθρου ναυαγοσώστη. Επίσης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη παράλληλη εργασία. Γενικά Δικαιολογητικά 3 φωτογραφίες Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης. (Γίνεται δεκτή και Υ.Δ. του Ν. 1599/1986) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος, Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος με την επίδειξη του πρωτότυπου. Πιστοποιητικό υγείας από γιατρό του Υγειονομικού Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Το πιστοποιητικό σπουδών από σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης. Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή ευρίσκεται νόμιμα εκτός στρατεύματος (για τους άρρενες) (αναζητείται υπηρεσιακά), Προϋποθέσεις Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (Έλληνα υπήκοο ή υπήκοο κράτους μέλους ΕΕ και της ΕΖΕΣ με την προϋπόθεση να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2413/96 (124 Α΄)) και να έχει εφοδιασθεί με άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους και εφόσον περάσει επιτυχώς στις εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 23/2000. Η άδεια χορηγείται σε άτομα ηλικίας από 18-45 ετών. Διαδικασία Βήμα 1: Ο πολίτης υποβάλλει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή αίτηση προκειμένου οριστεί ημερομηνία συμμετοχής του στις εξετάσεις για την απόκτηση άδειας Ναυαγοσώστη καθώς και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Βήμα 2: Γίνεται ο σχετικός έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια Λιμενική Αρχή. Βήμα 3: Θεωρητικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται στην ελληνική γλώσσα, Βήμα 4: Υποβάλλεται σε αθλητικές δοκιμασίες. Βήμα 5: Χορηγείται η σχετική άδεια ναυαγοσώστη.
29/06/2012 - 15:25

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΠΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

 ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΠΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
13/06/2012 - 21:11

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΑΜΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ Με το Νόμο 1329/83 για την αναμόρφωση του Οικογενειακού Δικαίου, η άγαμη μητέρα εξομοιώνεται νομικά ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με την έγγαμη μητέρα. Με τον ίδιο νόμο καταργείται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος των παιδιών που γεννιούνται από γάμο. Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο/η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7). Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας Στην άγαμη μητέρα και στους μονογονείς γενικά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χορηγείται γονική άδεια χωρίς αποδοχές για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας έως 8 μήνες μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών (άρθρο 5 του Ν. 1483/84,ΦΕΚ Α’ 153/8-10-1984, όπως συμπληρώθηκε και επεκτάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 2639/98, ΦΕΚ Α’ 205/2-9-1998 και τροποποιήθηκε με το άρθρο. 7 του Ν. 4075/2012). Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος ο οποίος υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως έξι (6) ετών. Η άδεια χορηγείται μετά την περαίωση της διαδικασίας υιοθεσίας ή αναδοχής, ενώ τμήμα αυτής μπορεί να χορηγείται, με αίτηση του εργαζόμενου και στο προ της ολοκλήρωσης των ως άνω διαδικασιών διάστημα. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα οκτώ (8) έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των έξι (6) ετών αυτού. ( άρθρο. 8 του Ν. 4075/2012) Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 1849/1989 (ΦΕΚ Α’ 113/8-5-1989), του προβλεπόμενου από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. επιδόματος γάμου δικαιούχοι είναι και οι άγαμοι γονείς, καθώς και ο ευρισκόμενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγμένοι. Σύμφωνα με το άρθρο 53, του Ν. 3528/07,ΦΕΚ Α’ 26/9-2-07, του Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα, για το γονέα δημόσιο υπάλληλο που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά μία ώρα μειωμένο ωράριο ή η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνονται κατά έξι (6) μήνες ή ένα (1) μήνα αντίστοιχα. Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τις διευκολύνσεις για την ανατροφή τέκνου τις δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
31/05/2012 - 01:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ  
29/05/2012 - 15:45

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΗΜΕΡΕΣ Η γονική άδεια χορηγείται στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή σχέση έμμισθης εντολής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ανεξάρτητα του αριθμού απασχολουμένων. Αφορά τους εργαζόμενους και των δύο φύλων, που έχουν υποχρεώσεις προς εξαρτώμενα από αυτούς παιδιά ή άλλα μέλη της οικογενείας τους που έχουν ανάγκη τις φροντίδες ή την υποστήριξη τους, ώστε να διευκολύνεται η προετοιμασία για την είσοδο στην απασχόληση, η διατήρησή της, καθώς και η επαγγελματική τους εξέλιξη. Ο γονέας που έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχει συμπληρώσει 1 έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής παιδιού, στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών και μισό ετών (3,5 ετών). Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει τους τρεις και μισό μήνες(3,5 μήνες) για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση προτεραιότητας των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Οι παραπάνω ρυθμίσεις ισχύουν και για τους απασχολούμενους στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (άρθρο 25, Ν.2639/1998). Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα παιδιά ,το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το κάθε ένα απ' αυτά, εφ' όσον από την λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε ένας (1) χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη. Το δικαίωμα λήψεως της άδειαςς έχουν και όσοι έχουν υιοθετήσει παιδί. Σε περίπτωση διαστάσεως ή διαζυγίου ή χηρείας ή γεννήσεως τέκνου εκτός γάμου τη γονική άδεια και μέχρι 6 μηνών δικαιούται ο γονιός που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Μετά τη λήξη της γονικής άδειας ανατροφής, ο εργαζόμενος δικαιούται να επανέλθει στην εργασία του στην ίδια ή σε παρόμοια θέση, η οποία δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι κατώτερη από αυτήν που κατείχε πριν πάρει την γονική άδεια ανατροφής. Ο χρόνος αποχής από την εργασία λόγω γονικής άδειας ανατροφής υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό αποδοχών τους (επιδόματα προϋπηρεσίας κλπ), για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημιώσεως σε περίπτωση απολύσεως. Με το άρθρο 5 του Ν.2335/95 προβλέπεται ότι ως χρόνος ασφαλίσεως υπολογίζεται και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών. Σχετικά με την καταβολή εισφορών, δικαιούται αυτό το χρόνο ο εργαζόμενος να συνεχίσει την ασφάλισή του αλλά καταβάλλοντας το σύνολο των εισφορών.(εγκ. ΙΚΑ 90/95). Στο άρθρο 25 του Ν.2639/98 για πρώτη φορά μπήκε διάταξη, σύμφωνα με την οποία η καταγγελία σύμβασης που γίνεται εξ αιτίας της ασκήσεως του δικαιώματος για λήψη γονικής άδειας είναι άκυρη.
23/05/2012 - 01:00

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία του τοκετού (άδεια κύησης) και οι 9 εβδομάδες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας). Ισχύει για όλες τις εργαζόμενες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Οι Ασφαλισμένες στο ΙΚΑ δείτε παρακάτω όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε και αφορούν τις παροχές μητρότητας.Με το άρθρο 142 του Ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α /3-4-2008) εγκρίθηκε η καταβολή ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. Την ειδική αυτή άδεια δικαιούνται οι μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ(Εθν. Γεν. Συλ. Συμβασης Εργασιας) των ετών 2004 - 2005.Η ασφαλισμένη δύναται, με αμετάκλητη αίτησή της, να κάνει χρήση του συνόλου ή τμήματος αυτής. Επίσης, μπορεί να διακόψει την ειδική άδεια, με έγγραφη συμφωνία του εργοδότη. Σε κάθε περίπτωση το υπόλοιπο της άδειας δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο. Αρμόδια Υπηρεσία για την καταβολή της ειδικής παροχής είναι η Τοπική Υπηρεσία παροχών ή το ΚΠΑ 2 του τόπου κατοικίας της. Αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος είναι ο προϊστάμενος της ανωτέρω αναφερόμενης αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. Α) Η ασφαλισμένη πρέπει να βρίσκεται σε ενεργό εργασιακή σχέση εξηρτημένης εργασίας κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας. Β) Να έχει λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: Η δικαιούχος υποβάλλει, η ίδια ή δι' αντιπροσώπου, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας ή και της ετήσιας κανονικής άδειας. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ : Α) Βεβαίωση εργοδότη από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά τη έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, ο μέσος όρος των ορών μερικής απασχόλησης, η ημερομηνία πρόσληψης και για συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας. Β) Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Γ) Υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου από την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης καθώς τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ και τον ΑΦΜ. Δ) Αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας της δικαιούχου. -ΠΟΣΟ: Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, με βάση το προαναφερόμενο ποσό. Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω καθοριζόμενου ποσού. Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένης και την αποδίδει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό. ΔΙΑΚΟΠΗ: Η παροχή διακόπτεται λόγω: Α) Πρόσληψης και απασχόλησής της σε νέο εργοδότη και Β) αίτησης διακοπής της δικαιούχου. ΙΣΧΥΣ: Δικαιούχοι της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας είναι οι εργαζόμενες που από την δημοσίευση του νόμου (3/4/2008) και μετά, βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια. Ας δούμε ομως το ολο θέμα με ερωτήσεις-απαντήσεις οπως τις συνέλεξαν οι υπηρεσιες του ΟΑΕΔ: ΕΡ: Τι περιλαμβάνει ο όρος «επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις»; ΑΠ: Περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις. ΕΡ: Δικαιούχοι της ειδικής παροχής: ΑΠ: Μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, οι οποίες έχουν λάβει άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας), ή ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια. ΕΡ: Πότε χορηγείται; ΑΠ: Χορηγείται μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση ετήσιας κανονικής άδειας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση τις ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Το δικαίωμα ασκείται εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών. ΕΡ: Από πότε ισχύει και ποιες γυναίκες καταλαμβάνει; ΑΠ: Κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης εφαρμόζεται για όσες κατά τις 3/4/2008 βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (άδεια λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια. Εφόσον ισχύει αυτή η προϋπόθεση, το δικαίωμα της εργαζόμενης δεν αναιρείται εάν στη συνέχεια έχει κάνει χρήση άλλης αδείας (αναρρωτικής, κανονικής, γονικής), ή εάν έχει ενδεχομένως επιστρέψει στην εργασίας της με μειωμένο ωράριο. Στις περιπτώσεις αυτές η εργαζόμενη μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης (09.05.08). ΕΡ: Πόση είναι η διάρκεια της άδειας; ΑΠ: Ειναι 6 μήνες, εκ των οποίων μπορεί να γίνει χρήση του συνόλου ή τμήματος, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς ή χρήσης της σε άλλη χρονική στιγμή. ΕΡ: Προϋποθέσεις χορήγησης: ΑΠ: α) Να έχει ενεργή εργασιακή σχέση (δηλ. να είναι εργαζόμενη) β) Να έχει λάβει επιδόματα μητρότητας (κύησης & λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΡ: Είναι υποχρεωτική η χορήγηση της άδειας από τον εργοδότη; ΑΠ: Ναι, εφόσον ζητηθεί εγγράφως από την εργαζόμενη. ΕΡ: Σε τι ποσό ανέρχεται η ειδική παροχή; ΑΠ: Το καταβαλλόμενο μικτό μηνιαίο ποσό είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΣΕ (από 1/1/2008 680,59? και από 1/9/2008 701,01?). Προκειμένου για τις μερικώς απασχολούμενες, μέχρι και τέσσερις ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα, κατά μέσο όρο στη διάρκεια του εξαμήνου που προηγείται της άδειας κυοφορίας, το καταβαλλόμενο ποσό ισούται με το μισό του ανωτέρω αναφερόμενου. Με βάση τα ποσά αυτά, καταβάλλεται επίσης αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας. ΕΡ: Ποιος θα πληρώσει την ειδική παροχή στην εργαζόμενη; ΑΠ: Η τοπική υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ΟΑΕΔ, στην οποία πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση η εργαζόμενη μητέρα ή αντιπρόσωπός της, προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. ΕΡ: Δικαιολογητικά που απαιτούνται: ΑΠ: 1. Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία θα προκύπτει η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, το είδος, η μορφή, η διάρκεια της εργασιακής σχέσης, οι μηνιαίες αποδοχές, η ημερομηνία πρόσληψης και προκειμένου για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου η ημερομηνία λήξης τους, καθώς και η λήψη της ετήσιας κανονικής άδειας, που ενδεχομένως χορηγήθηκε μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδειας. Το σχετικό έντυπο παρέχεται από τον ΟΑΕΔ ή αντλείται από την ιστοσελίδα του. 2. Αντίγραφο απόφασης επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας - λοχείας) από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 3. υπεύθυνη δήλωση της δικαιούχου, με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιήσει εντός 8 ημερών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ οποιαδήποτε μεταβολή της εργασιακής της σχέσης. Στην ίδια δήλωση θα αναφέρονται ο αριθμός μητρώου της ασφαλισμένης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ο αριθμός φορολογικού μητρώου 4.. Αριθμός λογαριασμού (ΙΒΑΝ) Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος της δικαιούχου (φωτοτυπία της αντίστοιχης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης). ΕΡ; Ο χρόνος απουσίας από την εργασία είναι χρόνος πραγματικής υπηρεσίας; ΑΠ; Ναι, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό της άδειας, της προϋπηρεσίας, τον καθορισμό της αμοιβής και της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης αλλά και κάθε δικαιώματος που απορρέει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας κλπ. ΕΡ: Είναι ο χρόνος αυτός συντάξιμος για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ; ΑΠ: Ναι, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης. Αναλυτικότερα, από το μηνιαίο ποσό που καταβάλλει στην δικαιούχο παρακρατεί την προβλεπόμενη εργατική εισφορά την οποία αποδίδει στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, μαζί με την προβλεπόμενη εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον Οργανισμό. ΕΡ: Πότε διακόπτεται η ειδική αυτή άδεια; ΑΠ: Αν η δικαιούχος παραιτηθεί, προσληφθεί και απασχοληθεί από νέο εργοδότη, αν με αίτησή της ζητήσει τη διακοπή της, καθώς και σε κάθε περίπτωση λύσης της εργασιακής σχέσης, εντός του εξαμήνου. Επίσης, πρέπει να τονίζεται ότι ισχύει απαγόρευση απόλυσης έως και ένα έτος από τον τοκετό, εκτός εάν ισχύει σπουδαίος λόγος ο οποίος δεν σχετίζεται με μειωμένη απόδοση της γυναίκας λόγω της βιολογικής της κατάστασης. ΕΡ: Μπορεί να είναι δικαιούχος και ο πατέρας σε περίπτωση που δεν κάνει χρήση η μητέρα; ΑΠ: Όχι, αφορά μόνο τις εργαζόμενες γυναίκες - μητέρες, σύμφωνα με τη σαφή διατύπωση της διάταξης.
Σελίδα 1 από 3

Η Επικαιρότητα Τώρα