ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ

17/05/2012 - 22:17

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑ Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό βιβλιάριο εκδίδεται για τα μέλη της οικογένειάς του. Ατομικό: Για την έκδοση του ατομικού βιβλιαρίου υγείας απαιτείται από 01/03/09 η πραγματοποίηση 60 τουλάχιστον ημερών ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα στον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 15μηνο. Οι προϋποθέσεις αυτές θα αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ' έτος και μέχρι 100 ημέρες εργασίας το 2013. Όταν ο υπολογισμός γίνεται με το 15μηνο δεν λογαριάζονται οι τρεις τελευταίοι μήνες. Οι ίδιες προυποθέσεις απαιτούνται και για την παράταση της ισχύος του ατομικού βιβλιαρίου υγείας. Δικαιούνται ατομικό βιβλιάριο οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι γήρατος, αναπηρίας και θανάτου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οι ασφαλισμένοι άλλων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτονται από το Ι.Κ.Α. - ΕΤΑΜ για παροχές σε είδος. Οικογενειακό: Για τους άμεσα ασφαλισμένους παρατείνονται κάθε φορά για ένα χρόνο, από 1/3 μέχρι 28/2 του επομένου έτους. Για τους συνταξιούχους γήρατος, αναπηρίας αόριστης διάρκειας και τις / τους συζύγους αυτών άνω των (65) ετών, τα βιβλιάρια υγείας θεωρούνται για αόριστο χρόνο, ενώ στα λοιπά μέλη, καθώς και στις / στους συζύγους κάτω των (65) χρόνων, η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο. Για τους συνταξιούχους αναπηρίας ορισμένου χρόνου, η θεώρηση γίνεται για ορισμένο χρόνο, ενώ στα μέλη οικογένειάς τους κάθε χρόνο. Για τους συνταξιούχους θανάτου μέχρι (65) χρόνων η θεώρηση γίνεται κάθε χρόνο, για τους άνω των 65 ετών για αόριστο χρόνο. Για στρατευθέντες ασφαλισμένους και μέλη οικογενείας ισχύει καθ' όλο το χρόνο της στράτευσης και μέχρι έξι μήνες μετά την απόλυσή τους από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Τον Σεπτέμβρη κάθε έτους για τους ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για την ανανέωση του Βιβλιαρίου Υγείας τους με βάση τις εγγραφές της ασφαλιστικής τους ιστορίας ως τη δεδομένη χρονική στιγμή, εκδίδεται "ετικέτα ασφαλιστικής ικανότητας" η οποία τους αποστέλλεται τον Οκτώβριο, προκειμένου να επικολληθεί στο Βιβλιάριο Υγείας. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τον Δεκέμβριο προκειμένου να καλυφθούν και οι ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν τις προϋποθέσεις εντός του διαστήματος Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που κάποιος ασφαλισμένος δεν παραλάβει την αυτοκόλλητη ετικέτα θα μπορεί να απευθύνεται σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας Αμεσα ασφ/νοι Μία φωτογραφία ταυτότητας Αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο (Διαβατήριο κλπ). Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ). Βεβαίωση διαγραφής από άλλο φορέα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο. Εμμεσα ασφ/νοι (Προστατευόμενα μέλη) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από Δημοτική Αρχή ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για σύζυγο ή ταυτότητα και Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης όσον αφορά τα τέκνα. Φωτογραφία (πρόσφατη). Για τέκνα άνω των 18 ετών που είναι άνεργα, Υ.Δ., με δυνατότητα κάλυψης μέχρι την ηλικία των 24 ετών. Για τέκνα άνω των 24 ετών που είναι άνεργα και σπουδάζουν, βεβαίωση της οικείας σχολής, με δυνατότητα κάλυψης μέχρι της ηλικίας των 26 ετών. Για τέκνα που είναι άνεργα και έληξαν οι σπουδές τους, το πτυχίο, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους. Για την απόδειξη των προϋποθέσεων της συγκατοίκησης και συντήρησης, εκκαθαριστικές φορολογικές δηλώσεις του άμεσα ασφαλισμένου και του μέλους οικογένειας ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αποδεικνύει αυτές τις προϋποθέσεις. Σημ.: Για την θεώρηση του βιβλιαρίου ασθενείας των προστατευομένων μελών πρέπει να υπάρχει ασφ/κή ικανότητα για παροχή περίθαλψης στο πρόσωπο του άμεσα ασφ/νου. Δικαιολογητικά στις περιπτώσεις αλλαγής Ασφαλιστικού Φορέα (Αρθρο 8 Ν.Δ. 4202/61) Ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο φορέα. Έλεγχος χρονικών προϋποθέσεων για την έκδοση του βιβλιαρίου ασθενείας, ατομικού και τυχόν οικογενειακού. Μία φωτογραφία πρόσφατη. Την ταυτότητά του/της. Εγγραφο που να αποδεικνύει με ασφάλεια την διεύθυνση κατοικίας του ασφ/νου (Λογαριασμος ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εκκαθαριστικό Εφορίας κλπ). Ασφάλιση σε άλλο Ταμείο Βεβαίωση διαγραφής από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ακύρωση του βιβλιαρίου ασθενείας ατομικού και οικογενειακού.
10/05/2012 - 23:35

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ SECURITY

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δικαιολογητικά για ΧΟΡΗΓΗΣΗ άδειας εργασίας προσωπικού Ιδιωτικής Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) Σχετ.: Υπ’ αριθ. 1016/109/149-α’ από 08-9-09 (Φ.Ε.Κ. τ.Β΄ 1967/10-9-09) Απόφαση κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών. Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 1. Αίτηση χορήγησης άδειας. Σε έντυπο της Υπηρεσίας, με πλήρη στοιχεία – στοιχεία ταυτότητας ενδιαφερομένου και δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει. 2. Επικυρωμένο φ/ο του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικότητας συναφούς προς τις δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει (κατηγορία Α’ ή Β’) * * Το δικαιολογητικό αυτό θα απαιτείται από την Υπηρεσία μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 3§4 του Ν.2518/1997. Σημείωση: Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4892/1/76-στ’ από 12-07-2010 Κ.Υ.Α. αποφασίσθηκε η προσκόμιση του ανωτέρω τίτλου, ως δικαιολογητικό, να είναι υποχρεωτική από 01-01-2012. 3. Αποδεικτικό καταβολής του αναλογούντος σχετικού τέλους . Τριάντα ευρώ (30€). 4. Φωτοαντίγραφο εγγράφου (θεωρημένο) με το οποίο να αποδεικνύονται τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος. Έλληνες πολίτες: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητος ή σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή διαβατήριο ή άδεια ικανότητας οδηγήσεως ή ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων . Πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε.: Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο ή βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία. Στοιχεία ταυτότητος που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη). 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 με την οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι: · δεν στερείται των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα εδάφια στ΄, η΄ και θ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά. · δεν κρατείται προσωρινά. · δεν έχει παραπεμφθεί αμετάκλητα σε δίκη για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 2§1 του Ν. 2518/1997, όπως ισχύει κάθε φορά ή δεν έχει καταδικασθεί έστω και με οριστική απόφαση για κακούργημα ή για αδίκημα της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του προαναφερομένου άρθρου. · δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή ανώτερη των έξι (6) μηνών για έγκλημα του άρθρου 8 του ν. 2518/1997 και για κάθε έγκλημα που τελέσθηκε με δόλο. 6. Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος, από ιατρό με ειδικότητα Ψυχιάτρου , από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν πάσχει από οποιασδήποτε μορφής ψυχική νόσο και δεν είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, του οποίου η ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. 7. Τέσσερις (4) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες, διαστάσεων αστυνομικής ταυτότητας. Β. ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥΣ (Σε περίπτωση υποβολής τους από τον ενδιαφερόμενο, η ημερομηνία έκδοσης των δικαιολογητικών δεν πρέπει να απέχει πέρα του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής τους) 1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. 2. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου ότι δεν τελεί υπό ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ.
03/05/2012 - 18:20

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Προϋποθέσεις για το ταμείο ανεργίας ; Αν επιδοτείται για πρώτη φορά: Για να δικαιούται ο εργαζόμενος να επιδοτηθεί από το ταμείο ανεργίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ` έτος στα δύο προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Επίσης επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία δύο χρόνια πριν την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο σε κάθε χρόνο. Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά: Να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Δικαιολογητικά για το ταμείο ανεργίας 1) Καταγγελία της σύμβασης 2) Ένσημα τελευταίας διετίας 3) Εκκαθαριστικό Σημείωμα Eφορίας τρέχοντος έτους 4) Αστυνομική Ταυτότητα 5) Βιβλιάριο ασθενείας Ο ενδιαφερόμενος για το ταμείο ανεργίας πρέπει να προσκομίσει τα παραπάνω στοιχεία στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής του, το αργότερο σε 60 ημέρες από την απόλυσή του.
30/04/2012 - 19:35

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (ΑΡΘΡΟ 142, Ν.3655/08). Με το άρθρο 142 του ν.3655/2008(ΦΕΚ 58 Α/ 3-4-2008) οι εργαζόμενες μητέρες οι οποίες είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση δικαιούνται ειδική άδεια προστασίας μητρότητας χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Η άδεια αυτή χορηγείται στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας(τοκετού-λοχείας), της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, καθώς επίσης και στις εργαζόμενες που αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα κάνουν χρήση της ετήσιας κανονικής άδειας , εφ’ όσον αυτό είναι απαραίτητο με βάση της ετήσιες προθεσμίες για τη χορήγησή της. Το δικαίωμα αυτό ασκείται εντός 60 ημερών από τη λήξη των ανωτέρω αδειών. ΠΟΙΟΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ Δικαιούχοι της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας είναι και οι εργαζόμενες που κατά την ημέρα δημοσίευσης του νόμου δηλαδή την 3-4-2008 βρίσκονταν σε άδεια μητρότητας (τοκετού- λοχείας) ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια. Μετά τη λήξη της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας η εργαζόμενη δικαιούται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου όπως αυτό ισχύει. ΣΕ ΤΙ ΠΟΣΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΕΙΔΙΚΗ Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές που είναι ίσες με τον κατώτατο μισθό όπως ορίζεται κάθε φορά με βάση την ΕΓΣΕΕ και φορέας καταβολής είναι ο ΟΑΕΔ. ΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις προβλεπόμενες εισφορές για τον κλάδο σύνταξης, παρακρατώντας την προβλεπόμενη εργατική εισφορά που βαρύνει τον εργαζόμενο μαζί με την εργοδοτική εισφορά που βαρύνει τον ΟΑΕΔ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες από τον τοκετό ή το μεγαλύτερο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρόνων. Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.»Άρθρο 36, Ν.3996/2011
30/04/2012 - 19:34

ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται: α) Για το χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 βδομάδες μετά τον τοκετό,(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004 άρθρο 8), είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους. β) Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 –2003 άρθρο 6). ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΩΣ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Το μειωμένο ωράριο «άδεια» θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η/ εργαζόμενος-η με αίτηση του /της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού. ΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας παιδιού μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η εργαζόμενη μητέρα. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα των παιδιών θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας (ΕΓΣΣΕ, 1993,άρθρο 9) και δεν πρέπει να δημιουργεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
30/04/2012 - 19:33

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται άδεια μητρότητας συνολικής διάρκειας 17 εβδομάδων. Οι 8 εβδομάδες χορηγούνται υποχρεωτικά πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού, και οι υπόλοιπες 9 μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε προγενέστερη από την πιθανή ημερομηνία, το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να συμπληρωθούν οι 17 εβδομάδες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.2000-2001 άρθρο 7).
30/04/2012 - 19:31

ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΔΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ Όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια γάμου 5 εργασίμων ημερών για όσους εργάζονται με πενθήμερο και 6 εργάσιμων ημερών για αυτούς που εργάζονται με εξαήμερο με αποδοχές αντίστοιχα (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000 – 2001 άρθρο 10).Επίσης σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε παιδί. ΟΙ άδειες αυτές είναι πρόσθετες και δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες κανονικής άδειας. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με ευνοϊκότερες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας δίδεται άδεια γάμου μεγαλύτερη των 5 ημερών π.χ. 6 ημέρες για λογιστές, προσωπικό Α.Ε. - Ε.Π.Ε. επιχειρήσεων, προσωπικό καταστημάτων, Σούπερ-Μάρκετ, προσωπικό κλινικών και νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 7 ημέρες για επιχειρήσεις πετρελαίου - υγραερίου, 9 ήμερες για κλωστοϋφαντουργούς, 10 ημέρες για ατμοπλοϊκές - πρακτορικές επιχειρήσεις, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, αγρονόμους - τοπογράφους - μηχανικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, μηχανολόγους - ηλεκτρολόγους ΕΜΠ κ.λ.π.
30/04/2012 - 19:29

Ποιες ημέρες υπολογίζονται στην άδεια

Ποιες ημέρες υπολογίζονται στην άδεια Στην άδεια υπολογίζονται μόνο οι εργάσιμες ημέρες (παρ1,3,του άρθρ.2 του Α.Ν. 539/45). Δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κυριακές, οι αργίες και οι ημέρες ασθενείας (κατά τις οποίες ο μισθωτός παρέμεινε στο σπίτι του ή νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο), που εμπίπτουν στο διάστημα της άδειας. Για τους μισθωτούς πενθήμερης εργασίας δεν περιλαμβάνεται στον αριθμό ημερών αδείας, η ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχουν εργασία λόγω πενθημέρου
30/04/2012 - 19:16

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Οι ενέργειες και τα δικαιολογητικά που πρέπει να γίνουν για την πρόσληψη εργαζομένων είναι οι κάτωθι: Αναγγελία της πρόσληψης στον ΟΑΕΔ Ο εργοδότης - επιχείρηση που προσλαμβάνει υπάλληλο ή εργάτη πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αναγγελίας της πρόσληψης εις διπλούν και να το υποβάλλει στον Ο.Α.Ε.Δ. (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού) της περιοχής που πρόκειται να προσληφθεί ο μισθωτός. Το πρωτότυπο παραμένει στον Ο.Α.Ε.Δ. της περιοχής που θα εργασθεί ο μισθωτός και το αντίτυπο το παραλαμβάνει η επιχείρηση. Η αναγγελία της πρόσληψης πρέπει να γίνει μέσα σε οκτώ (8) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της ημέρας που προσλήφθηκε ο μισθωτός. Ειδικά για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις η προθεσμία αυτή αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες αλλά μόνο για τους τρεις (3) πρώτους μήνες από την ίδρυσή της. Εάν δεν γίνει η αναγγελία πρόσληψης σε αυτό το χρονικό διάστημα, επιβάλλεται ένα πρόστιμο για κάθε μισθωτό. (επισυνάπτεται έντυπο για την αναγγελία της πρόσληψης). 2. Αναγγελία της πρόσληψης στην Επιθεώρηση Εργασίας Ο εργοδότης - επιχείρηση υποχρεούται να αναγγείλει την πρόσληψη εντός της προθεσμίας των δεκαπέντε ημερών στην Επιθεώρηση Εργασίας που υπάγεται η επιχείρηση. 3. Απογραφή εργοδότη στο ΙΚΑ Η επιχείρηση αμέσως μετά την πρόσληψη θα πρέπει να καταθέσει στο Τμήμα Εσόδων του αρμόδιου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ΙΚΑ, δηλαδή της περιοχής που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, αίτηση απογραφής στο Μητρώο Εργοδοτών του Ι.Κ.Α.. Η αίτηση αυτή κατατίθεται εις διπλούν, πλήρως συμπληρωμένη από τον κατά το νόμο υπεύθυνο της επιχείρησης ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του μαζί (επισυνάπτεται αίτηση – δήλωση απογραφής εργοδότη με οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου) με τα παρακάτω δικαιολογητικά: Στοιχεία Εργοδοτών (για μη φυσικό πρόσωπο) α) Φωτοαντίγραφα της βεβαίωσης έναρξης εργασιών της οικείας Δ.Ο.Υ. (ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου στοιχείου από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. του) και των αστυνομικών ταυτοτήτων ή των διαβατηρίων των προσώπων που διοικούν/εκπροσωπούν την επιχείρηση. β) Ανάλογα με τη νομική μορφή της επιχείρησης: Για Ε.Π.Ε.: Φωτοαντίγραφα του καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού). Για Α.Ε. : Φωτοαντίγραφα καταστατικού και Φ.Ε.Κ. (περίληψη δημοσίευσης καταστατικού) ή της ανακοίνωσης καταχώρησης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.) της Υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου της αρμόδιας Νομαρχίας, της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της εταιρείας και την έγκριση του καταστατικού της. Στοιχεία Απασχολούμενων α) Φωτοαντίγραφα των συμβάσεων εργασίας των απασχολούμενων και του θεωρημένου από το Σ.ΕΠ.Ε. πίνακα προσωπικού και β) Φωτοαντίγραφα των καρτών πρόσληψης του προσωπικού Τα δικαιολογητικά που αφορούν τα στοιχεία των απασχολούμενων, εάν δεν είναι διαθέσιμα κατά την απογραφή, προσκομίζονται αργότερα, ενώ η απογραφή γίνεται κανονικά. Η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο Εργοδοτών πραγματοποιείται άμεσα και αποδίδεται ο Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ) μέσω ειδικού εντύπου που καλείται «Έντυπο Απόδοσης ΑΜΕ». Στο έντυπο αυτό καταχωρίζονται και τα τυχόν παραρτήματα επαγγελματικών εγκαταστάσεων της επιχείρησης με αύξουσα αρίθμηση. 4. Καταχώρηση των στοιχείων του εργαζόμενου στο βιβλίο νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού του ΙΚΑ Ο εργοδότης - επιχείρηση υποχρεούται να καταχωρήσει σε θεωρημένο από το Ι.Κ.Α έντυπο τους προσαμβανομένους μισθωτούς του, αμέσως μετά την πρόσληψη και πριν αυτοί αναλάβουν εργασία. Για την έκδοση του Ειδικού Βιβλίου απαιτείται μόνο η υποβολή της αίτησης απογραφής. (Αυτό είναι το Ειδικό Βιβλίο καταχώρισης νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού). Το πρόστιμο για τη μη καταχώρηση στο βιβλίο αυτό είναι 500€ για κάθε εργαζόμενο. 5. Ασφαλιστική τακτοποίηση εργαζομένων Ο εργοδότης που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ υποχρεούται να υποβάλει και να διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.). Η δήλωση των στοιχείων ασφάλισης των εργαζομένων γίνεται μέσω των Α.Π.Δ. Η ασφαλιστική τακτοποίηση κάθε εργαζομένου ολοκληρώνεται με τη δήλωση των στοιχείων ασφάλισης μέσω των Α.Π.Δ. και την επεξεργασία τους από το ΙΚΑ και δεν συναρτάται από την καταβολή των εισφορών. Με τις Α.Π.Δ. δηλώνονται ο χρόνος απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου, οι αποδοχές, οι κλάδοι ασφάλισης και το ύψος ασφαλιστικών εισφορών. Ενέργειες εργαζομένων Για εργαζομένους που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ θα πρέπει να γίνει αίτηση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου. Ο εργαζόμενος υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ασφαλισμένων, προκειμένου να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου. Η εγγραφή γίνεται με την κατάθεση αίτησης απογραφής άμεσα ασφαλισμένου που κατατίθεται εις διπλούν στο τμήμα μητρώου του αρμόδιου υποκαταστήματος ή παραρτήματος ΙΚΑ (δηλαδή του τόπου κατοικίας του εργαζομένου) μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά: α) φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας (η οποία επικυρώνεται στο ΙΚΑ με την επίδειξη του πρωτοτύπου. β) Φωτοτυπία Φορολογικής Δήλωσης ή εκκαθαριστικό Εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. από Εφορία (δεν χρειάζεται επικύρωση). γ) Βεβαίωση πρόσληψης εργοδότη δ) Μισθωτήριο ή αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας. Ανάλογα με το υποκατάστημα παραδίδεται στον ασφαλισμένο είτε άμεσα είτε αποστέλλεται στην διεύθυνση κατοικίας του η «βεβαίωση απογραφής» που αποτελεί την ασφαλιστική του ταυτότητα. Οι εργαζόμενοι που είναι ήδη ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, θα πρέπει απλά να προσκομίσουν στον εργοδότη τους τον ατομικό λογαριασμό ασφαλισμένου. Οι ατομικοί λογαριασμοί των ασφαλισμένων τηρούνται ηλεκτρονικά και ενημερώνονται μετά την μηχανογραφική επεξεργασία των Α.Π.Δ. με τις ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία ασφάλισης που συνθέτουν την ασφαλιστική ιστορία (εργοδότης, κλάδοι ασφάλισης, αποδοχές κλπ).
30/04/2012 - 19:04

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Η Ετήσια Άδεια των εργαζομένων ΩΣ ΠΡΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ο χρόνος χορηγήσεως των αδειών καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ μισθωτών και εργοδότη. Οι μισοί τουλάχιστον από τους μισθωτούς πρέπει να πάρουν άδεια μέσα στο χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια εντός δύο μηνών από το χρονικό σημείο κατά το οποίο διατυπώθηκε το σχετικό αίτημα. Επίσης υποχρεούται να χορηγήσει την άδεια οπωσδήποτε πριν τη λήξη του ημερολογιακού έτους, έστω και αν δεν του την ζήτησε ο μισθωτός . ΩΣ ΠΡΟΣ TO ΤΡΟΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Μπορεί η άδεια να χορηγηθεί τμηματικά Η άδεια για μεν το πρώτο ημερολογιακό έτος χορηγείται σε τμήματα, Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του πρώτου ημερολογιακού έτους, εντός του οποίου προσελήφθηκε ο μισθωτός, να χορηγήσει σε αυτόν την αναλογία της κανονικής του άδειας. Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος ο μισθωτός δικαιούται να λάβει τμηματικά την άδειά του με αποδοχές, που αναλογεί στο χρόνο απασχόλησής του στο έτος αυτό. Η αναλογία υπολογίζεται και πάλι με βάση της 20 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 24 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο . Στη διάρκεια του έτους αυτού και στο σημείο που συμπληρώνει 12 μήνες εργασία , η άδεια αυξάνεται κατά μία (1) εργάσιμη ημέρα. Ο εργοδότης υποχρεούται μέχρι τη λήξη του δεύτερου ημερολογιακού έτους, να του χορηγήσει αναλογικώς ή ολόκληρη την άδεια που φθάνει μέχρι τις 21 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο, και τις 25 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο. Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος, καθώς και τα επόμενα ο μισθωτός δικαιούται να λάβει ολόκληρη την άδεια του σε κάθε χρονικό σημείο του έτους αυτού. Η άδεια αυτή θα φθάσει τις 22 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο ή τις 26 εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο, εάν έχουν συμπληρωθεί 2 έτη απασχόλησης μέσα στο τρίτο ημερολογιακό έτος. Οι μισθωτοί με προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 έτη στον ίδιο εργοδότη ή 12 έτη σε οποιοδήποτε εργοδότη δικαιούνται 25 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με πενθήμερο, ή 30 εργάσιμες ημέρες άδειας, για όσους είναι με εξαήμερο με αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 2000-2001, άρθρο 6). Επίσης οι μισθωτοί, από 1-1-2008, μετά τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας δικαιούνται μία (1) εργάσιμη ημέρα παραπάνω, δηλ. 26 ημέρες για τους εργαζόμενους με πενθήμερο και 31 ημέρες για τους εργαζόμενους με εξαήμερο (ΕΓΣΣΕ 2008-2009, άρθρο 3). Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας υπό προϋποθέσεις, δηλαδή, σε περίπτωση ιδιαίτερης σοβαρής ή επειγούσης ανάγκης της επιχειρήσεως ή κατ' αίτηση του μισθωτού λόγω δικαιολογημένης αιτίας και πάντοτε μετά από έγκριση της αρμόδιας περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπ. Εργασίας. Στην περίπτωση αυτή το πρώτο τμήμα της αδείας πρέπει να περιλαμβάνει 6 τουλάχιστον ημέρες. Για δε τους ανηλίκους, κάτω των 18 ετών 12 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου για τη διάρκεια της άδειας (όχι λιγότερο από 6 ημέρες) και το χρόνο χορήγησής της αποφασίζει τριμελής επιτροπή της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων. ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ Ο εργαζόμενος δικαιούται στη διάρκεια της άδειάς του τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν εργαζόταν κανονικά με πλήρη απασχόληση. Στις αποδοχές αυτές συμπεριλαμβάνονται όλα τα καταβαλλόμενα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις. Δικαιούται επίσης επίδομα αδείας, το οποίο είναι ίσο με τις αποδοχές των ημερών άδειας, με ανώτατο όριο το ½ του μισθού, για τους αμειβόμενους με μισθό ή τα 13 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο. Ο εργοδότης υποχρεούται να προκαταβάλλει τις αποδοχές και το επίδομα άδειας στον εργαζόμενο στην αρχή της άδειας. ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ Οι εργοδότες πρέπει να τηρούν βιβλίο αδειών, κατά τις υποδείξεις του Υπ. Εργασίας, στο οποίο θα πρέπει να εγγράφεται η ημερομηνία πρόσληψης, η χρονική διάρκεια της αδείας της οποίας δικαιούται κάθε μισθωτός, η χρονολογία χορήγησης της αδείας και οι αποδοχές αδείας που κατεβλήθησαν στον μισθωτό. Το βιβλίο πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας.
30/04/2012 - 18:28

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πολλαπλή Απασχόληση Στην περίπτωση της πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος παρέχει στην ίδια χρονική περίοδο την εργασία του σε πολλούς εργοδότες με καθένα από τους οποίους συνδέεται με αυτοτελή σύμβαση εργασίας. Οι πολλαπλά απασχολούμενοι δικαιούνται από όλους τους εργοδότες, εκτός από τον μηνιαίο μισθό, τη νόμιμη άδεια, ανάλογο επίδομα αδείας, δώρα εορτών. Σε περίπτωση απόλυσης από κάποιον εργοδότη δικαιούνται τη νόμιμη αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως, ανεξάρτητα από την εργασία του στους υπόλοιπους. Τέλος, για τους πολλαπλά απασχολούμενος, ισχύουν ειδικές διατάξεις για την ασφάλιση στο ΙΚΑ.
30/04/2012 - 18:26

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΝΕΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΝΕΣΗ Σε περίπτωση αυθαίρετης μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, ο εργαζόμενος έχει τα εξής δικαιώματα: Να θεωρήσει τη μεταβολή αυτή σαν άκυρη καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και να ασκήσει μέσα στη νόμιμη προθεσμία αγωγή για ακύρωση της απόλυσης και καταβολή μισθών υπερημερίας ή για την επιδίκαση της αποζημίωσης του. Να επιμείνει στην τήρηση των αρχικών όρων της σύμβασής του και να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του με βάση την αρχική σύμβαση, χωρίς να αποδεχτεί την προσφορά υπηρεσιών διαφορετικών από τις συμφωνηθείσες. Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει να του επιδικασθεί αποζημίωση για την ηθική βλάβη που υπέστη λόγω της προσβολής της προσωπικότητάς του. Κρατά επιφύλαξη και προσφεύγει στα δικαστήρια για ανατροπή της βλαπτικής απόφασης
30/04/2012 - 18:23

ΟΡΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΟΡΙΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ως "βραχεία διάρκειας" ασθένεια, βάσει του Ν.4558/30,θεωρείται αυτή που διαρκεί, πάντα στον ίδιο εργοδότη από: Ένα μήνα για όσους υπηρετούν μέχρι 4 χρόνια Τρεις μήνες για όσους υπηρετούν από 4 μέχρι 10 χρόνια Τέσσερις μήνες για όσους υπηρετούν από 10 μέχρι 15 χρόνια Έξι μήνες για όσους υπηρετούν από 15 χρόνια και πάνω Η έννοια της παραπάνω διάταξης είναι ότι ο εργοδότης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρήσει ως οικειοθελή αποχώρηση την απουσία του εργαζομένου μέσα στα παραπάνω χρονικά όρια και για τους παραπάνω λόγους, ασθένεια, λοχεία. ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάθε ασθένεια μεγαλύτερης διάρκειας μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί και παραίτηση από την εργασία. Για να κριθεί κάτι τέτοιο πρέπει να αποδειχθεί παράλληλα βούληση, θέληση του εργαζόμενου να παραιτηθεί. Το ίδιο συμβαίνει και με αποχή που οφείλεται σε άλλους λόγους. Η εξέταση των λόγων αποχής και της πρόθεσης ή μη του εργαζόμενου σε παραίτηση είναι κύρια στοιχεία για να διαπιστωθεί αν τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν παραίτηση ή όχι. Τα θέματα αυτά έχουν μεγάλη πρακτική σημασία για τους εργαζομένους. Αν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί τις υπηρεσίες τους μετά τη λήξη της ασθενείας ή των λόγων της μετά τη λήξη της αποχής, θεωρώντας ότι έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς, μπορούν να διεκδικήσουν, όπως και στην άκυρη απόλυση, είτε μισθούς υπερημερίας και διατήρηση της θέσης εργασίας, είτε την αποζημίωση απολύσεως.
26/04/2012 - 23:01

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (!) ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η με επιφύλαξη είσπραξη της αποζημίωσης δεν αποτελεί παραίτηση του εργαζόμενου από το δικαίωμα του να διεκδικήσει την ακύρωση της απόλυσης. Παρόλα αυτά κι εφόσον επιδιώκει να ματαιώσει την απόλυση, μπορεί να αρνηθεί να την εισπράξει, δημιουργώντας θέμα νομιμότητας. Σ' αυτήν την περίπτωση, αν ο εργοδότης είναι προσεκτικός, θα πρέπει να καταβάλει αμέσως την αποζημίωση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να γνωστοποιήσει την παρακατάθεση στον απολυόμενο. Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται από τους παρακάτω παράγοντες: Το ύψος των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης Το χρόνο προϋπηρεσίας Το εάν η απόλυση γίνηκε με προειδοποίηση (τήρηση προθεσμίας προμήνυσης) ή όχι Το εάν ο απολυόμενος είναι υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Καθεστώς πλήρους απασχόλησης θεωρείται η κανονική απασχόληση που προβλέπεται από τη σύμβαση, ανεξάρτητα αν τον τελευταίο μήνα ο εργαζόμενος για κάποιο λόγο δεν απασχολήθηκε (πχ ασθένεια, απουσία κλπ). Εδώ ο όρος καθεστώς πλήρους απασχόλησης δεν πρέπει να συγχέεται με τους όρους πλήρης και μερική απασχόληση, δηλαδή δεν αναφέρεται στο νόμιμο ωράριο, αλλά στο ωράριο που έχει συμφωνηθεί. Στην περίπτωση των μερικώς απασχολούμενων, η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση τις μειωμένες ώρες που έχουν συφωνήσει να παρέχουν εργασία. Τελευταίος μήνας θεωρείται το διάστημα από την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου μήνα μέχρι την ημέρα της απόλυσης. Πχ αν η απόλυση έγινε 11 Απριλίου, τελευταίος μήνας θεωρείται το διάστημα 11 Μαρτίου-11 Απριλίου. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός, καθώς και άλλη παροχή σε είδος και σε χρήμα που δίνεται τακτικά. Αναλυτικά συνυπολογίζονται: τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας. Έτσι ο μηνιαίος μισθός προσαυξάνεται κατά 1/6. (Εξαίρεση αποτελούν οι οικοδόμοι, στους οποίους δεν υπολογίζεται αυτή η προσαύξηση, επειδή λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από ειδικό λογαριασμό του ΙΚΑ και όχι από τον εργοδότη) Όλα τα επιδόματα που προβλέπονται από τη σύμβαση (ανθυγιεινής εργασίας, επίδομα ισολογισμού για τους λογιστές κλπ) Αν το επίδομα δίδεται σε ετήσια βάση, ο προσαυξημένος μηνιαίος μισθός υπολογίζεται ως εξής: (14*μισθοί+επίδομα1+επίδομα2 + ...)/12. προσαύξηση νυχτερινής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και αργίες, υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας, εφόσον όμως παρέχονταν τακτικά και παρασχέθηκαν και τον τελευταίο μήνα. Παροχές σε είδος που μπορούν να αναχθούν σε χρήμα (πχ παροχή γάλακτος και τροφίμων) εφόσον δίδονται σαν αντάλλαγμα για την παροχή εργασίας. Οδοιπορικά έξοδα και εκτός έδρας, εφόσον χορηγούνται τακτικά (και χορηγήθηκαν τον τελευταίο μήνα) κι εφόσον δεν διακόπτονται κατά την άδεια ή την ασθένεια. Προμήθειες ή ποσοστά επί τον πωλήσεων, εφόσον καταβάλλονται σε μόνιμη βάση. Δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές οποιεσδήποτε οικειοθελείς παροχές (bonus), αρκεί όμως ο εργοδότης να έχει κατοχυρώσει στη σύμβαση την ανακλησιμότητα των παροχών αυτών. Υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί στο ύψος της αποζημίωσης: Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των ιδιωτικών υπαλλήλων δεν λαμβάνονται υπόψη οι μηνιαίες αποδοχές κατά το τμήμα που υπερβαίνουν το 8-πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη πολλαλασιαζόμενο επί 30. Όταν ο εργοδότης είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, Τράπεζες, Οργανισμοί κοινής ωφέλειας ή Επιχειρήσεις που επιχορηγούνται από το κράτος, προβλέπεται ανώτατο όριο αποζημίωσης που σήμερα ανέρχεται σε 1.500.000 δρχ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ Σαν χρόνος προϋπηρεσίας λογαριάζεται η τελευταία συνεχής κι αδιάκοπη απασχόληση του απολυόμενου στον ίδιο εργοδότη, με σύμβαση αορίστου χρόνου κι ανεξαρτητα του εάν εργαζόταν σαν εργάτης ή υπάλληλος. Πχ αν κάποιος προσελήφθη σαν εργάτης και μετά κάποιο χρονικό διάστημα έγινε υπάλληλος στο γραφείο του εργοδότη, τότε ο χρόνος προϋπηρεσίας αρχίζει από την ημέρα πρόσληψής του σαν εργάτη μέχρι την ημέρα απόλυσης, η δε αποζημίωση θα υπολογισθεί βάσει της ιδιότητας του υπαλλήλου. (Μόνο στην περίπτωση που υπογράφηκε νέα σύμβαση κατά την ανάληψη καθηκόντων ως υπαλλήλου, η προϋπηρεσία θα μετρήσει από τη δεύτερη αυτή χρονική στιγμή) Η έννοια του εργοδότη αναφέρεται στην εργοδότρια επιχείρηση και όχι στενά στο συγκεκριμένο πρόσωπο του εργοδότη. Αν η επιχείρηση μεταβιβασθεί σε άλλο πρόσωπο, ο χρόνο προϋπηρεσίας αρχίζει να μετρά από τη μέρα σύναψης εργασιακής σχέσης με τον πρώτο εργοδότη. ΑΠΟΛΥΣΗ ΜΕ ΠΡΟΜΗΝΥΣΗ Ο εργοδότης μπορεί να απολύσει έναν υπάλληλο είτε απροειδοποίητα (έκτακτη καταγγελία) είτε με προειδοποίηση (τακτική καταγγελία με προμήνυση), οπότε η οφειλόμενη αποζημίωση μειώνεται κατά 50%. Ο παρακάτω πίνακας δίνει τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο προϋπηρεσίας στην αποζημίωση και στην προθεσμία προμήνυσης, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3863/10 του ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ: Χρόνος προϋπηρεσίας Αποζημίωση χωρίς προειδοποίηση Προειδοποίηση Αποζημίωση 2 μηνών - 1 έτους 1 μηνός 1 μηνός 0.5 μηνός 1 ετους (συμπλ) 2 μηνών 1 μηνός 1 μηνός 2 ετών (συμπλ) 2 μηνών 2 μηνών 1 μηνός 3 ετών (συμπλ) 2 μηνών 2 μηνών 1 μηνός 4 ετών (συμπλ) 3 μηνών 2 μηνών 1.5 μηνός 5 ετών (συμπλ) 3 μηνών 3 μηνών 1.5 μηνός 6 ετών (συμπλ) 4 μηνών 3 μηνών 2 μηνών 7 ετών (συμπλ) 4 μηνών 3 μηνών 2 μηνών 8 ετών (συμπλ) 5 μηνών 3 μηνών 2.5 μηνών 9 ετών (συμπλ) 5 μηνών 3 μηνών 2.5 μηνών 10 ετών (συμπλ) 6 μηνών 4 μηνών 3 μηνών 11 ετών (συμπλ) 7 μηνών 4 μηνών 3.5 μηνών 12 ετών (συμπλ) 8 μηνών 4 μηνών 4 μηνών 13 ετών (συμπλ) 9 μηνών 4 μηνών 4.5 μηνών 14 ετών (συμπλ) 10 μηνών 4 μηνών 5 μηνών 15 ετών (συμπλ) 11 μηνών 5 μηνών 5.5 μηνών 16 ετών (συμπλ) 12 μηνών 5 μηνών 6 μηνών 17 ετών (συμπλ) 13 μηνών 5 μηνών 6.5 μηνών 18 ετών (συμπλ) 14 μηνών 5 μηνών 7 μηνών 19 ετών (συμπλ) 15 μηνών 5 μηνών 7.5 μηνών 20 ετών (συμπλ) 16 μηνών 6 μηνών 8 μηνών 21 ετών (συμπλ) 17 μηνών 6 μηνών 8.5 μηνών 22 ετών (συμπλ) 18 μηνών 6 μηνών 9 μηνών 23 ετών (συμπλ) 19 μηνών 6 μηνών 9.5 μηνών 24 ετών (συμπλ) 20 μηνών 6 μηνών 10 μηνών 25 ετών (συμπλ) 21 μηνών 6 μηνών 10.5 μηνών 26 ετών (συμπλ) 22 μηνών 6 μηνών 11 μηνών 27 ετών (συμπλ) 23 μηνών 6 μηνών 11.5 μηνών 28 (συμπλ) και άνω 24 μηνών 6 μηνών 12 μηνών ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (Ν.3863/10 - ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ) Όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο (2) μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο (2) μηνών. Το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο (2) μηνών, εκτός και αν το ποσό που υπολείπεται για την εξόφληση του συνόλου της αποζημιώσεως είναι μικρότερο. Η πρώτη δόση καταβάλλεται την επομένη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση.
26/04/2012 - 17:42

Λύση σύμβασης αορίστου χρόνου

Λύση σύμβασης αορίστου χρόνου Απόλυση και οικειοθελής αποχώρηση Η καταγγελία της σύμβασης μπορεί να γίνει μονομερώς, είτε από τον εργοδότη, οπότε ονομάζεται και απόλυση, είτε από τον εργαζόμενο, οπότε μιλάμε για παραίτηση ή οικειοθελή αποχώρηση. Ποιες απολύσεις είναι άκυρες; Για να είναι έγκυρη η απόλυση πρέπει καταρχήν να ισχύουν 3 τυπικές προϋποθέσεις: Να κοινοποιηθεί στον εργαζόμενο εγγράφως Να καταβληθεί στον εργαζόμενο αμέσως η νόμιμη αποζημίωση Ο εργαζόμενος που απολύεται να έχει προηγουμένως ασφαλισθεί Το έγγραφο της απόλυσης πρέπει να επιδοθεί στον εργαζόμενο με κάθε τρόπο: είτε απευθείας στον τόπο εργασίας είτε με δικαστικό επιμελητή στο σπίτι του, στην περίπτωση που ο τελευταίος αρνείται να το παραλάβει. Στο έγγραφο πρέπει να αναφέρεται σαφώς η απόλυση. Δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται οι λόγοι της απόλυσης, εκτός κι αν βάσει του νόμου απαιτείται σπουδαίος λόγος, όπως πχ στην απόλυση εγκύου. (Για να είναι η απόλυση έγκυρη δεν πρέπει να είναι αντίθετη με συγκεκριμένες απαγορευτικές διατάξεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις η νομοθεσία απαγορεύει ρητά την απόλυση, εκτός κι αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Τέτοιες περιπτώσεις είναι: συνδικαλιστικά στελέχη που προστατεύονται, έγκυες εργαζόμενες, στρατευμένοι μισθωτοί, άτομα με ειδικές ανάγκες, πολύτεκνοι, αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης) Αν μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν έχει τηρηθεί τότε η καταγγελία θεωρείται αυτομάτως άκυρη και η σύμβαση εργασίας εξακολουθεί να ισχύει. (!) ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Στην περίπτωση απόλυσης εργαζομένου που δεν έχει συμπληρώσει 2 μήνες δουλειάς, ο εργοδότης δεν υποχρεούται να τηρήσει τις δύο πρώτες προϋποθέσεις (έγγραφη αναγγελία και αποζημίωση). Όμως ακόμη κι αν οι τυπικές προϋποθέσεις έχουν τηρηθεί, η απόλυση μπορεί να κριθεί από το δικαστήριο άκυρη, αν ο εργοδότης άσκησε το δικαίωμα καταχρηστικά. Δηλαδή, κατά παράβαση του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα, υπερέβη τα όρια της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Πολλές περιπτώσεις απόλυσης έχουν κριθεί από τα Δικαστήρια σαν καταχρηστικές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Απόλυση που γίνεται για την ικανοποίηση από τον εργοδότη αισθήματος εκδίκησης προς τον εργαζόμενο που είναι άσχετο με την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας. Απόλυση που γίνεται λόγω της νόμιμης συνδικαλιστικής δράσης του εργαζόμενου ή για πολιτικούς λόγους. Απόλυση που γίνεται λόγω δικαστικής διεκδίκησης των αξιώσεων του εργαζόμενου. Απόλυση λόγω αρνήσεως του εργαζόμενου να δεχτεί παράνομη απαίτηση του εργοδότη. Καταχρηστική έχει κριθεί επίσης η προσφυγή από τον εργοδότη στην απόλυση για πειθαρχική παράβαση ή οποία ήταν δυνατόν να αντιμετωπισθεί με ηπιότερα μέτρα. Γενικά καταχρηστική είναι κάθε απόλυση που δεν δικαιολογείται από το καλώς εννοούμενο συμφέρον του εργοδότη ή από άλλες αντισυμβατικές ενέργειες του εργαζόμενου, από τις οποίες επηρεάζεται ο κανονικός ρυθμός της εργασίας. Επίσης ο εργοδότης υποχρεούται εντός 8 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση του εγγράφου στον εργαζόμενο να αναγγείλει την απόλυση στον ΟΑΕΔ. Αν δεν το κάνει, δεν θίγεται την εγκυρότα της απόλυσης, αλλά επισείονται εναντίον του ποινικές κυρώσεις (χρηματική ποινή και έως τρίμηνη φυλάκιση) ο δε εργαζόμενος, σε περίπτωση που η καθυστέρηση του προξενήσει ζημιά από τη μη καταβολή επιδομάτων ανεργίας, μπορεί να ασκήσει αγωγή και να ζητήσει σχετική αποζημίωση από τον εργοδότη. Δικαιώματα του απολυόμενου Ο εργαζόμενος σε περίπτωση άκυρης απόλυσης, έχει δικαίωμα να ασκήσει αγωγή και να υποχρεώσει τον εργοδότη να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του. Σ' αυτήν την περίπτωση ο εργοδότης επιπλέον υποχρεούται να καταβάλει στον εργαζόμενο το σύνολο των αποδοχών από την ημέρα της άκυρης καταγγελίας μέχρι τη μέρα που θα ξαναδεχθεί τις υπηρεσίες του (μισθοί υπερημερίας * ). Η σχετική αγωγή πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την κοινοποίηση του εγγράφου της απόλυσης, αλλιώς η αγωγή απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. (Αν η ακυρότητα οφείλεται σε μη κοινοποίηση του εγγράφου, η 3μηνη προθεσμία αρχίζει και πάλι από την ημέρα που ο εργοδότης σταμάτησε να αποδέχεται τις υπηρεσίες του εργαζόμενου και όχι από τη μέρα της κοινοποίησης). Αν η άκυρη καταγγελία συνιστά και προσβολή της προσωπικότητας του απολυθέντα, τότε ο τελευταίος μπορεί επιπλέον να απαιτήσει χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος αποδεχτεί την απόλυση αλλά θεωρήσει ότι δεν έλαβε ολόκληρη την αποζημίωση που δικαιούται, τότε μπορεί να ασκήσει αγωγή μέσα σε 6 μήνες από την ημέρα λύσης της σύμβασης εργασίας. (*) Σ' ό,τι αφορά τους μισθούς υπερημερίας, στην περίπτωση της άκυρης απόλυσης, το πιθανότερο είναι ο εργοδότης να επιχειρήσει ν' αποδείξει δικαστικώς ότι ο εργαζόμενος στον ίδιο χρόνο ωφελήθηκε χρηματικά από τη μη παροχή εργασίας σ' αυτόν. Είτε σαν απασχολούμενος σε άλλο εργοδότη, είτε αυτοαπασχολούμενος, είτε γλιτώνοντας χρηματικά ποσά μετακίνησης κλπ. Και μ' αυτόν τον τρόπο να μειώσει το οφειλούμενο ποσό.
26/04/2012 - 17:38

ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Λύση σύμβασης ορισμένου χρόνου Με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου Η σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει αυτόματα με τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου και δεν απαιτείται έγγραφη αναγγελία και καταβολή αποζημίωσης. Εάν όμως μετά τη λήξη της ο εργαζόμενος συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες για σχετικά μακρύ χρονικό διάστημα, η σύμβαση θεωρείται ότι ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, με όλες τις σχετικές για τον εργοδότη συνέπειες (υποχρέωση αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης κλπ). Ως σχετικά μακρύ, θεωρείται εκείνο το χρονικό διάστημα, το οποίο δεν αφήνει περιθώρια ερμηνείας του σαν χρόνου παροχής εργασίας στα πλαίσια της ίδιας της σύμβασης ορισμένου χρόνου (π.χ. τελευταίες εργασίες εποχιακής επιχείρησης λίγο πριν το κλείσιμο, χρόνος ενημέρωσης του υπαλλήλου-αντικαταστάτη κλπ). Με τη λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου ο εργοδότης υποχρεούται να δώσει στον εργαζόμενο πιστοποιητικό εργασίας, με τη χρησιμοποίηση του οποίου ο τελευταίος λαμβάνει από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας. Με καταγγελία για «σπουδαίο λόγο» Η σύμβαση ορισμένου χρόνου μπορεί να καταγγελθεί πριν τη λήξη της για «σπουδαίο λόγο». Η έννοια του σπουδαίου λόγου δεν μπορεί να προσδιορίστεί με ακρίβεια από κάποιο νόμο. Μόνο τα δικαστήρια μπορούν να αποφασίσουν κατά περίπτωση, αν τα στοιχεία που επικαλούνται τα αντιδικούντα μέρη αποτελούν σπουδαίο λόγο ή όχι. «Σπουδαίος λόγος» είναι η ύπαρξη γογονότων στη διάρκεια της σύμβασης, εξαιτίας των οποίων είναι αδύνατη η συνέχισή της, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης από τον εργοδότη: Επαγγελματική ανεπάρκεια Αρνηση παροχής εργασίας και μη συμμόρφωση σε εντολές του εργοδότη Υβριστική συμπεριφορά εργαζόμενου Μακρόχρονη απουσία από την εργασία Χαρακτηριστικές περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης από τον εργαζόμενο: Υβριστική συμπεριφορά του εργοδότη, μείωση της προσωπικότητας του εργαζόμενου Αθέτηση ουσιωδών όρων της σύμβασης Παρατεταμένη μη καταβολή αποδοχών Παράλειψη τήρησης υποχρεώσεων για την υγιεινή και την ασφάλεια Διατυπώσεις καταγγελίας σύμβασης ορισμένου χρόνου Σε αντίθεση με τη σύμβαση αορίστου χρόνου, η σύμβαση ορισμένου χρόνου δεν απαιτείται να καταγγελθεί εγγράφως. Μπορεί να ασκηθεί και προφορικά αρκεί αυτό να γίνεται με σαφή τρόπο. Βέβαια ο εργοδότης μπορεί να την καταγγείλει και εγγράφως, αναφέροντας επιγραμματικά τους λόγους που τον οδήγησαν στην καταγγελία, έτσι ώστε σε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς, να έχει στα χέρια του τεκμήρια. Συνέπειες έγκυρης καταγγελίας Ο καταγγέλων τη σύμβαση ορισμένου χρόνου (εργοδότης ή εργαζόμενος), εφόσον η καταγγελία είναι έγκυρη, έχει το δικαίωμα αποζημίωσης από την άλλη πλευρά. Αν καταγγέλων είναι ο εργαζόμενος, η αποζημίωση περιλαμβάνει όλους τους μισθούς που θα έπαιρνε ως τη λήξη της σύμβασης, καθώς και την κάλυψη πιθανής ζημιάς που υπέστη από την αθέτηση της σύμβασης. Αν καταγγέλων είναι ο εργοδότης, η αποζημίωση περιλαμβάνει την κάλυψη της αντίστοιχης ζημιάς που πιθανόν υπέστη από την αθέτηση της σύμβασης. Συνέπειες άκυρης καταγγελίας Αν δεν συντρέχει σπουδαίος λόγος και το δικαστήριο αναγνωρίσει ακυρότητα της καταγγελίας, τότε: Αν την άσκησε ο εργοδότης, τότε καθίσταται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζόμενου και οφείλει να του καταβάλει όλες τις αποδοχές του από την ημέρα της (άκυρης) καταγγελίας μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Επιπλέον αν η άκυρη καταγγελία συνιστά και προσβολή της προσωπικότητας, ο εργαζόμενος μπορεί να αξιώσει χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη από τη συμπεριφορά του εργοδότη. Αν την άσκησε ο εργαζόμενος, τότε εξομοιώνεται με άρνηση παροχής εργασίας. Τότε, εκτός από ενδεχόμενη υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στον εργοδότη, η άρνηση παροχής εργασίας μπορεί να θεωρηθεί σπουδαίος λόγος για καταγγελία της σύμβασης, αυτή τη φορά από τον εργοδότη.
26/04/2012 - 00:35

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΟΑΕΕ

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας και προσωρινή αναπηρική σύνταξη χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας Ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας, αν έγινε ανάπηρος κατά την έννοια του παρόντος και έχει πραγματοποιήσει πέντε έτη ασφάλισης, από τα οποία δύο έτη μέσα στα πέντε τελευταία έτη πριν την επέλευση της αναπηρίας ή τη διακοπή της ασφάλισης ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΦΕΚ ΟΑΕΕ
23/04/2012 - 19:05

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα - Κομμωτή

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα - κομμωτή Αρμόδιος φορέας: Διευθύνσεις Υγείας και Πρόνοιας [Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων] Κόστος: 44.02 € Περιγραφή Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα. Δικαιολογητικά Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα (Απαραίτητο έγγραφο) Δύο (2) φωτογραφίες πρόσφατες και ίδιες Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο υγείας Παράβολο 14, 67 € Άδεια εργασίας στην ΕλλάδαΠροσκομίζεται από αλλοδαπούς πολίτες με εξαίρεση τους προερχόμενους από κράτη - μέλη της Ε.Ε. Χαρτόσημο 29,35 € (άρθρο 18 παρ. ζ Ν. 2459/97, ΦΕΚ 17/Α’/97) Κάρτα ομογενούς ισχύος τριών ετώνΓια τους ομογενείς. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (για το ποινικό μητρώο) (Απαραίτητο έγγραφο) α) Για τους μη έχοντες αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών προϋπηρεσία δύο (2) ετών ως βοηθός συμπεριλαμβανομένης και της προϋπηρεσίας που απαιτείται για την απόκτηση άδειας βοηθού κουρέα ή βοηθού κομμωτή. β) Για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ΤΕΕ Α κύκλου ή ΤΕΣ της ειδικότητας κομμωτικής τέχνης ή ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με προϋπηρεσία 4 μηνών. γ) Για τους κατόχους πτυχίου ΤΕΕ Β κύκλου ή ΟΕΕΚ (ΙΕΚ) ειδικότητας κομμωτικής τέχνης ή ισότιμου τίτλου σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής χωρίς προϋπηρεσία. Ως προϋπηρεσία λογίζεται και η απασχόληση του ενδιαφερόμενου ως κουρέα κατά τη στρατιωτική θητεία. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 μονίμου τόπου κατοικίας (Απαραίτητο έγγραφο) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότηταςΠροαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Άδεια παραμονής στην ΕλλάδαΠροσκομίζεται από αλλοδαπούς πολίτες με εξαίρεση τους προερχόμενους από κράτη - μέλη της Ε.Ε. Πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο ΕξωτερικώνΠροσκομίζεται από αλλοδαπούς πολίτες με εξαίρεση τους προερχόμενους από κράτη - μέλη της Ε.Ε. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας, με αποδεικτικά στοιχεία του αντίστοιχου ασφαλιστικού φορέα. Ελλείψει πιστοποιητικού ασφαλιστικού φορέα υποβάλλεται βεβαίωση του εργοδότη θεωρημένη από την οικεία επιθεώρηση εργασίας. Σημειώσεις και επεξηγήσεις Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει πτυχίο ΤΕΣ με τετράμηνη υπηρεσία, τότε εξετάζεται ενώπιον επιτροπής και εφόσον είναι επιτυχής η εξέταση χορηγείται η αντίστοιχη με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά άδεια άσκησης επαγγέλματος.
23/04/2012 - 18:46

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΝΣΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
21/04/2012 - 20:47

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Απαιτούμενο έντυπο αίτησης για αίτηση - δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου) Δικαιολογητικά Αίτηση-δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης. (Απαραίτητο έγγραφο) Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την διεκπεραίωση αίτησης -δήλωσης συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3 : O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4 : Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει. Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την αίτηση-δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης.

Η Επικαιρότητα Τώρα