ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

30/01/2013 - 11:54

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Αμεα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Αμεα Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.. Προϋποθέσεις Απαιτούμενα δικαιολογητικά για εκδοση αδειας αυτοκινητου Αμεα ● Πιστοποιητικά ταξινόμησης τελωνείων/κατασκευαστή/ΟΔΔΥ ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ (μόνον εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα). ● Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (μόνο για μεταχειρισμένα). ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. ● Εφόσον πρόκειται για καινούριο αυτοκίνητο απαιτείται να έχει εκδοθεί δελτίο κοινοποίησης έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, να υποβληθεί δε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που συνοδεύει το όχημα. ● Αντίγραφο βεβαίωσης σύμφωνα με τη ΚΥΑ 31949/2725/99 (Β330) για τους εκπεμπόμενους ρύπους που έχει εκδοθεί από την Δ/νση Μεταφορών Ν.Α. (για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα). ● Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. ή πρακτικό θορύβου από τη Δ/νση Μεταφορών Ν.Α., ή να προκύπτει η μέτρηση θορύβου από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται (για μεταχειρισμένα επιβατηγά έως 9 θέσεων). ● Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την ατελή εισαγωγή του οχήματος. ● Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την ατελή απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας. ● Πρακτικό επιθεώρησης του αυτοκινήτου. Διαδικασία Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας μας. Διάρκεια έκδοσης της πράξης Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Διάρκεια ισχύος Για αόριστο χρόνο. Σημείωση Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας
30/01/2013 - 11:46

Δικαιολογητικα για εκδοση αδειας αυτοκινητου

Δικαιολογητικα για εκδοση αδειας αυτοκινητου Η Υπηρεσία αυτή διεκπεραιώνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης ΠολιτώνΑρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● Πιστοποιητικά ταξινόμησης τελωνείων /κατασκευαστή OΔΔY (όπου βεβαιώνεται από την εφορία η καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων). ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων από KTEO (μόνον εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα). ● Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (μόνο για μεταχειρισμένα) ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. ● Εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα απαιτείται να έχει εκδοθεί δελτίο έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, να υποβληθεί δε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που συνοδεύει το όχημα. ● Αντίγραφο βεβαίωσης σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 31949/2725/99 (Β330) για τους εκπεμπόμενους ρύπους που έχει εκδοθεί από την Δ/νση Μεταφορών Ν.Α. (για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα) ● Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. ή πρακτικό θορύβου από τη Δ/νση Μεταφορών Ν.Α., ή να προκύπτει η μέτρηση θορύβου από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται (για μεταχειρισμένα επιβατηγά έως 9 θέσεων) ● Να έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α μεμονωμένη έγκριση τύπου για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες προερχόμενες από χώρα εκτός Ε.Ε. ● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α. εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες ειδικότερα απαιτούνται επιπλέον κατά περίπτωση και τα εξής:1. Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας χώρας Ε.Ε. ή του ΕΟΧ απαιτούνται: Α.1. 'Αδεια κυκλοφορίας της χώρας προηγούμενης κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής από την τελωνειακή αρχή που την παρακράτησε. Α.2. Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με Οδηγία της Ε.Ε. ή ισοδύναμου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ ή πρακτικού δοκιμών μέτρησης θορύβου από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Σε περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η στάθμη θορύβου τότε δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό θορύβου. Β. Επιπλέον των παραπάνω σε περίπτωση μοτοσικλετών που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ εντός διετίας από την ημερομηνία εισαγωγής τους, απαιτείται και βεβαίωση της αρχής ταξινόμησης της χώρας Ε.Ε. ή του ΕΟΧ στην οποία θα αναφέρεται ότι το όχημα κυκλοφόρησε στη χώρα αυτή ως καινούργιο. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση που το όχημα είναι κατασκευής εργοστασίου χώρας Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή καλύπτεται από έγκριση τύπου που εκδόθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 92/61 ΕΟΚ ή μεταγενέστερη αυτής.2. Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με άδεια κυκλοφορίας τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε ή του ΕΟΧ απαιτείται μεμονωμένη έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α.3. Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες που κυκλοφορούσαν πριν την εισαγωγή τους στη χώρα μας, τουλάχιστον για ένα έτος με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του κατόχου τους, σε χώρα μη μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ απαιτούνται: 3.1 Ξένη άδεια κυκλοφορίας 3.2 Υποβολή όλων των τεχνικών στοιχείων που ζητούνται στο Παράρτημα Α του κεφαλαίου Β της 25772/1166/7-6-2002 (ΦΕΚ 771/Β/21-6-02) ή του παραρτήματος της 30560/1979 Υ.Α., τα οποία δεν αναγράφονται στην ξένη άδεια κυκλοφορίας 3.3 Πιστοποιητικό θορύβου, από το οποίο θα προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου του οχήματος καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις που ίσχυαν στη χώρα μας κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη χώρα προέλευσης. Διαδικασία Διάρκεια έκδοσης της πράξης Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας Διάρκεια ισχύος Για αόριστο χρόνο
25/01/2013 - 13:14

Προσπάθειες για να λειτουργησουν έως το απόγευμα μετρό, τραμ και ηλεκτρικός

Προσπάθειες για να λειτουργησουν έως το απόγευμα μετρό, τραμ και ηλεκτρικός Προσπάθειες να ξαναβγούν εντός της ημέρας στις ράγες οι συρμοί του μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ γίνονται από την πλευρά της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ σε συνδυασμό με την προσέλευση των εργαζομένων στα αντίστοιχα μέσα. Σύμφωνα με τη διοίκηση, υπάρχει μεγάλος αριθμός εργαζομένων που φτάνει στους χώρους εργασίας του, έτσι ώστε μέχρι το απόγευμα να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα συγκεκριμένα μέσα, παρά το ότι απαιτούνται χρονοβόρες διαδιακασίες για τη διενέργεια των τυπικών ελέγχων συντήρησης και ασφαλείας στους συρμούς. Οι εργαζόμενοι στο μετρό, από την πλευρά τους, δηλώνουν πως ακόμη και να επιδοθούν τα φύλλα επίταξης σε όλους τους εργαζόμενους, «κάτι το οποίο δεν έχει γίνει», όπως υποστηρίζουν, οι συρμοί δεν μπορεί να κυκλοφορήσουν γιατί είναι σε ακινησία πολλές ημέρες και χρήζουν μίας σειράς απαραίτητων ελέγχων για την ασφάλεια μετακίνησης των επιβατών. «Να δώσουν χρόνο στο σύστημα να αποκατασταθεί και να μην προσπαθούν με βεβιασμένες κινήσεις να βγάλουν τους συρμούς. Υπάρχει θέμα ασφάλειας των επιβατών» λένε χαρακτηριστικά. Χρονοβόρα, επίσης, θα είναι και η διαδικασία εκκίνησης των συρμών των ΗΣΑΠ, διότι θα πρέπει να επανδρωθούν όλες οι θέσεις εργασίας, προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει. Αντίθετα το τραμ θα μπορέσει να κυκλοφορήσει ταχύτερα. Σήμερα πάντως, με την κάλυψη της ΓΣΕΕ και των Εργατικών Κέντρων Αθηνών και Πειραιά «χειρόφρενο» έχουν τραβήξει λεωφορεία, τρόλεϊ και προαστιακός σιδηρόδρομος (Πειραιάς - Αθήνα - Αεροδρόμιο - Κιάτο) και περιαστικού (γραμμή Πειραιά - Αθήνα - Χαλκίδα). Ωστόσο, η διοίκηση της ΟΣΥ ΑΕ (οδικές συγκοινωνίες) προσέφυγε σήμερα στη Δικαιοσύνη για τις 24ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες που έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλει. πηγη:ΑΠΕ
25/01/2013 - 11:26

Συνεχίζεται και το 2013 η αποσυρση αυτοκινητων

Συνεχίζεται και το 2013 η αποσυρση αυτοκινητων τι αλλάζει Έως το τέλος του 2013 συνεχιζεται το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινητων, όπως διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών. Στην εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή της απόσυρσης αυτοκινητων, που περιλαμβάνεται στον τελευταίο φορολογικό νόμο. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για την απόσυρση αυτοκινητων είναι η πρώτη άδεια κυκλοφορίας να έχει εκδοθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2000 και να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του ΙΧ. Στον νόμο αυτόν προβλέπεται ακόμη η απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ΙΧ αυτοκινήτων των πολύτεκνων οικογενειών και αναπήρων, ενώ πλέον ο φόρος πολυτελείας στα μεταχειρισμένα ΙΧ θα επιβάλλεται με την κλίμακα του φόρου που ισχύει για τα καινούργια και κυμαίνεται από 10% έως 40%. Διευκρινίζεται ακόμη ότι οι τρίτεκνοι αν γίνουν πολύτεκνοι δικαιούνται εκ νέου απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης για αγορά αυτοκινήτου. πηγη:ΑΠΕ
25/01/2013 - 09:34

Χωρις Δακτύλιο Σημερα Παρασκευη 25.1.2013

Χωρις Δακτύλιο Σημερα Παρασκευη 25.1.2013 Λόγω των κινητοποιησεων στα μεσα μαζικης μεταφοράς και την επεμβαση στο αμαξοστάσιο του Μετρό στα Σεπόλια , αποφασίστηκε εκτάκτως να μην ισχύσει το μετρο του Δακτυλίου σήμερα Παρασκευή 25/01/2013
24/01/2013 - 14:29

Χωρις Πλοια απο την Πεμπτη 31 Ιανουαρίου

Χωρις Πλοια απο την Πεμπτη 31 Ιανουαρίου Την κήρυξη 48ωρης προειδοποιητικής πανελλαδικής απεργίας για ολα τα πλοία, από την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου στις 6 το πρωί, αποφάσισε -πριν από λίγο σε έκτακτη συνεδρίασή της- η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ), αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας «Ανασυγκρότηση και άλλες διατάξεις» στο οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στα εργασιακά των ναυτικών και στον κλάδο της ακτοπλοΐας. Σύμφωνα με τις νέες τροποποιήσεις του πολυνομοσχεδίου, μειώνεται από 1ης Νοεμβρίου μέχρι και 31ης Μαρτίου η οργανική σύνθεση του ξενοδοχειακού και βοηθητικού προσωπικού των επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων, που εκτελούν δρομολόγια συνολικής απόστασης από το λιμάνι αφετηρίας μέχρι το λιμάνι προορισμού, 30 ναυτικών μιλίων. Επίσης, ο πλοιοκτήτης μπορεί κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου να αντικαταστήσει το πλοίο με άλλο, ιδίου είδους, ανάλογης ή μικρότερης μεταφορικής ικανότητας και να δρομολογήσει ένα επιπλέον κατά τη θερινή περίοδο. Σύμφωνα με στελέχη της ΠΝΟ, αν ο πλοιοκτήτης αλλάξει ένα μεγάλο πλοίο με ένα μικρότερο, αυτό σημαίνει άμεσα και μείωση της δύναμης του αριθμού των ναυτικών πάνω σε αυτό. Σημειώνεται ότι η στελέχωση ενός πλοίου είναι ανάλογη με τη δυναμικότητά του. Για τους μεν θαλαμηπόλους είναι ανάλογη με τον αριθμό των κρεβατιών, για τους μηχανικούς με την ιπποδύναμη της μηχανής και για όλους τους υπολοίπους, συμπεριλαμβανομένων και των μαγείρων, με την ολική χωρητικότητα του πλοίου. Το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας «Ανασυγκρότηση και άλλες διατάξεις» δόθηκε ήδη στα κόμματα της συγκυβέρνησης, προκειμένου να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους, πριν αυτό κατατεθεί στη Βουλή. πηγη:ΑΠΕ
24/01/2013 - 13:32

Επίταξη των Εργαζομενων στο ΜΕΤΡΟ

Επίταξη των Εργαζομενων στο ΜΕΤΡΟ Μετα απο την συσκεψη που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Μεταφορών κ Χταζηδάκης με τον Πρωθυπουργό παρθηκε η απόφαση για επίταξη των εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ ωστε να ληξει η επι 8 ημερες Απεργία. Οπως ανεφερε ο υπουργός Ούτε η κυβέρνηση, ούτε η κοινωνία μπορεί να είναι όμηροι συντεχνιακών συμφερόντων, δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης, ενώ τόνισε ότι στον διάλογο που είχε διεξαχθεί έγινε σαφές ότι δεν υπήρχε κανένα περιθώριο εξαίρεσης από το ενιαίο μισθολόγιο, για κανένα εργαζόμενο. Αναμένεται τωρα η αντίδραση των εργαζομένων στο ΜΕΤΡΟ στο ακουσμα της επίταξης τους
23/01/2013 - 19:45

Ανασφαλιστα αυτοκινητα ερχεται νομοθετικη ρυθμιση

Ανασφαλιστα αυτοκινητα ερχεται νομοθετικη ρυθμιση Ολοκληρώθηκε το έργο της Ομάδας Εργασίας που είχε συγκροτηθεί για την μελέτη και αντιμετώπιση του φαινομένου κυκλοφορίας ανασφάλιστων αυτοκινήτων. Όπως αναφέρει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, η εισήγηση της ομάδας εργασίας εξετάζεται πλέον σε νομοθετικό επίπεδο. Το έγγραφο διαβιβάστηκε μετά από ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Χρήστου Δήμα για την αύξηση που παρουσίαζουν τα ανασφάλιστα αυτοκινήτα και τα στοιχεία του «Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων» για την μεγάλη αύξηση στις αναγγελθείσες ζημίες από ανασφάλιστα οχήματα. πηγη:ΑΠΕ
23/01/2013 - 18:49

Χωρίς Μετρό και αύριο Πεμπτη 24 Ιανουαριου

Χωρίς Μετρό και αύριο Πεμπτη 24 Ιανουαριου Για όγδοη ημέρα θα μείνει χωρίς Μετρό αύριο η Αθήνα, καθώς οι εργαζόμενοί του (Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας του Μετρό) αποφάσισαν πριν από λίγο νέα εικοσιτετράωρη απεργία.
22/01/2013 - 18:46

Και αυριο χωρις Μετρό

Και αυριο χωρις Μετρό Χωρις Μετρό θα είναι και αύριο Τετάρτη η πρωτεύουσα. Το Σωματείο Λειτουργίας Εργαζομένων στο Μετρό αποφάσισε εκ νέου απεργία (έβδομη συνεχόμενη ημέρα) από την έναρξη έως τη λήξη λειτουργίας στο μέσο.
22/01/2013 - 16:36

Απεργία στις Συγκοινωνίες την Πεμπτη 31 Ιανουαρίου 2013

Απεργία στις Συγκοινωνίες την Πεμπτη 31 Ιανουαρίου 2013 Κοινό μέτωπο απέναντι στην «κυβερνητική αυθαιρεσία», στη μη κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, στη μη ιδιωτικοποίηση και στο «ξεπούλημα» των εταιρειών των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, αποφάσισαν σε κοινή σύσκεψη οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οι εργαζόμενοι προσανατολίζονται σε στάσεις εργασίας, την επόμενη Τρίτη, 29 Ιανουαρίου καθώς και σε 24ωρη απεργία, την επόμενη Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου. Στη σύσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), του ΕΚΑ και των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων του ΟΣΕ, της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, της ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ), της ΟΣΥ ΑΕ (Οδικές Συγκοινωνίες) και της ΕΡΓΟΣΕ, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν την προσπάθεια της κυβέρνησης και του υπουργείου Μεταφορών να ποινικοποιήσει τους αγώνες των εργαζομένων στις μεταφορές. Εξάλλλου, σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να προχωρήσει η κυβέρνηση σε επίταξη των απεργών του μετρό, αποφασίστηκε «να προχωρήσουν, άμεσα, σε κινητοποιήσεις σε όλα τα μέσα μεταφοράς». Οι εργαζόμενοι στο Μετρό, αναμένεται να αποφασίσουν, πιθανότατα εντός της ημέρας, για την περαιτέρω στάση τους.
22/01/2013 - 15:25

Kατάργηση καρτών ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Πελασγίας

Kατάργηση καρτών ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Πελασγίας Την αντίθεσή τους στη ρύθμιση, που προβλέπει την κατάργηση των καρτών ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Πελασγίας, εκφράζουν οι κάτοικοι Πελασγίας και της ευρύτερης περιοχής στην Ανατολική Φθιώτιδα και προετοιμάζουν κινητοποιήσεις. Με τις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται να αποσυρθούν οι κάρτες ελεύθερης διέλευσης, που έχουν διανεμηθεί στους κατοίκους και μέσα σε 45 μέρες να αντικατασταθούν με πομποδέκτες που θα είναι ενταγμένοι στο εμπορικό πακέτο με διάφορες εκπτώσεις ανάλογα με τη συχνότητα της διέλευσης. Ήδη, από σήμερα το πρωί άρχισαν συναντήσεις στον δήμο της Στυλίδας και τις επόμενες μέρες αναμένεται έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ, αφού από χθες το κλίμα είναι ιδιαίτερα βαρύ. Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν είχαν υπάρξει κινητοποιήσεις από τους κατοίκους, μέχρις ότου το αρμόδιο υπουργείο δεσμεύθηκε να μοιράσει κάρτες ελευθέρας διέλευσης τους κατοίκους, αφού δεν υπάρχει άλλος δρόμος επικοινωνίας μεταξύ των δημοτικών διαμερισμάτων. πηγη:ΑΠΕ
22/01/2013 - 11:56

Ετησια Καρτα Απεριορίστων Διαδρομων ΟΑΣΑ εκπτωση για μελη της ΑΔΕΔΥ

Ετησια Καρτα Απεριορίστων Διαδρομων ΟΑΣΑ εκπτωση για μελη της ΑΔΕΔΥ Η ΑΔΕΔΥ ανακοίνωσε οτιι μετά από διαπραγματεύσεις με τον Ο.Α.Σ.Α. καταλήξε σε συμφωνία για έκπτωση 23% στην ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών στα υπό τον ΟΑΣΑ συγκοινωνιακά μέσα στην Αττική. Η έκπτωση αυτή είναι μικρότερη κατά 2% από πέρσι που ήταν 25%. Αρχικά ο Ο.Α.Σ.Α. επέμενε να μειωθεί η έκπτωση κατά πολύ περισσότερο και τελικά επήλθε η συμφωνία στη μείωση μόνο κατά 2%. Με βάση λοιπόν τη συμφωνία της ΑΔΕΔΥ με τον ΟΑΣΑ η τιμη της ετήσιας καρτας απεριοριστων διαδρομων διαμορφώνονται ως εξής: 1. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών για όλα τα μέσα: ισχύει για Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Τραμ, Μετρό (μέχρι το Κορωπί) και Προαστιακό (στο τμήμα της γραμμής του Μαγούλα – Πειραιάς – Κορωπί). Τιμή 450,00 € μείον 23% = 346,50 € 2. Ετήσια κάρτα απεριορίστων διαδρομών για Λεωφορεία, Τρόλεϊ, και Τραμ. Όλες οι γραμμές εκτός οι γραμμές express του αεροδρομίου και το τμήμα Βάρκιζα – Σαρωνίδα της γραμμής Ε22.Τιμή 200,00 € μείον 23% = 154,00 €Η ετήσια κάρτα έχει ισχύ από 01/02/2013 έως και 31/01/2014. Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Οι Ομοσπονδίες οφείλουν να ενημερώσουν τους Συλλόγους-Μέλη τους για τα παρακάτω: Ø Ο κάθε Σύλλογος ορίζει μέλος ή μέλη της Διοίκησης του ως υπεύθυνο-ους.Ø Ενημερώνει άμεσα τα φυσικά μέλη για τα σχετικά με τις κάρτες και τους ορίζει χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να προσκομίσουν στο Δ.Σ. του Συλλόγου, τα χρήματα και τις φωτογραφίες για τις κάρτεςØ Ο υπεύθυνος – οι του Συλλόγου μόλις συγκεντρώσουν όλα τα χρήματα τα καταθέτουν ως μετρητά ή ως επιταγή στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασμό του ΟΑΣΑ υπ’ αριθ. 150172026000-5026-008672-498 και παίρνουν καταθετήρια απόδειξη.Ø Με την απόδειξη αυτή έρχονται στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χορηγεί βεβαίωση ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Με τη βεβαίωση αυτή και την καταθετήρια απόδειξη ο υπεύθυνος-οι μεταβαίνουν στα γραφεία του ΟΑΣΑ (Μετσόβου 15, α΄ όροφος, ώρες 8.00 π.μ.-2.15 μ.μ.) και παίρνουν τις κάρτες πάνω στις οποίες επικολλούν τις αντίστοιχες φωτογραφίες και τις σφραγίζουν είτε στον ΟΑΣΑ είτε στα γραφεία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σημείωση: Ο υπεύθυνος-οι του κάθε Συλλόγου δίνουν την καταθετήρια απόδειξη στον ΟΑΣΑ και ταυτόχρονα σημείωμα που λέει ότι τα χρήματα της καταθετήριας απόδειξης αντιστοιχούν σε χ κάρτες μεγάλες και σε ψ μικρές. ΟΑΣΑ . δεν δίνουν ονόματα και άλλα στοιχεία των μελών τους που θα πάρουν κάρτες.Επίσης για να υπάρξει τάξη και καλύτερη εξυπηρέτηση, θα πηγαίνουν στον ΟΑΣΑ μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
22/01/2013 - 11:46

Απεργια στις συγκοινωνιες ενδεχομενη επιταξη των εργαζομενων

Απεργια στις συγκοινωνιες ενδεχομενη επιταξη των εργαζομενων Στα δικαστήρια προσέφυγε και σήμερα η διοίκηση των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑΣΥ ΑΕ) για τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε μετρό, ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και τραμ, με τη σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και εργαζομένων να φτάνει στα άκρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εφόσον εμμείνουν στις κινητοποιήσεις, οι οποίες κρίθηκαν χθες παράνομες, ορατό είναι πλέον το ενδεχόμενο της επίταξης των εργαζομένων. Στο ενδεχόμενο της επίταξης, οι εργαζόμενοι στο μετρό, που είναι συγκεντρωμένοι στο αμαξοστάσιο στα Σεπόλια, απαντούν: «Στον αγώνα μας έχουμε τη συμπαράσταση από εκπροσώπους 150 και πάνω σωματείων τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η κυβέρνηση με τις αποφάσεις της και τις επιλογές της βιάζει το λαό». Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνιακές εταιρείες και τον σιδηρόδρομο πραγματοποιούν σύσκεψη, στις 12.00 στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών, για τη δημιουργία ενιαίου απεργιακού μετώπου. Σήμερα, ακινητοποιημένοι, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, είναι οι συρμοί του μετρό, ενώ λεωφορεία και τρόλεϊ πραγματοποιούν στάσεις εργασίας από τις 11.00 έως τις 16.00. Επίσης, στάσεις εργασίας πραγματοποιούν ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το τραμ, από τις 12.00 έως τις 16.00. Τέλος, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν εξαγγείλει, για την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου, στάση εργασίας και γενική συνέλευση από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. πηγη:ΑΠΕ
21/01/2013 - 20:03

Χωρις ΜΕΤΡΟ αυριο Τρίτη 22.01.2013

Χωρις ΜΕΤΡΟ αυριο Τρίτη 22.01.2013 Χωρίς μετρό θα είναι και αύριο, Τρίτη 22.01.2013, η πρωτεύουσα καθώς το Σωματείο Λειτουργίας Εργαζομένων αποφάσισε και νέα απεργία, παρά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ότι είναι παράνομες οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς. Παράλληλα, στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στα μπλε λεωφορεία και τα τρόλεϊ από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και τραμ θα είναι ακινητοποιημένα από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 4 το απόγευμα. Την ίδια ημέρα, στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κοινή σύσκεψη όλων των σωματείων των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΣΤΑΣΥ-ΟΣΥ-ΟΣΕ) στα γραφεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών προκειμένου να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου, οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία έχουν εξαγγείλει στάση εργασίας και γενική συνέλευση από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. πηγη:ΑΠΕ
21/01/2013 - 19:26

Αλλαγες στα Δίοδια Μαλιακός - Κλειδί

Αλλαγες στα Δίοδια Μαλιακός - Κλειδί Από την επόμενη Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου, τίθενται σε εφαρμογή μέτρα αναπροσαρμογής των διοδίων στο τμήμα Μαλιακός – Κλειδί του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ, που διαχειρίζεται η εταιρεία Παραχώρησης «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου». Τα μέτρα είναι όλα υποχρεωτικής εφαρμογής σύμφωνα με τις προβλέψεις της Σύμβασης Παραχώρησης και περιλαμβάνουν: Την έναρξη είσπραξης διοδίων στο Μετωπικό Σταθμό Διοδίων (ΜΣΔ) Κλειδιού (Αιγινίου) και προς τις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας. Μείωση της τιμής των διοδίων, έως και 50%, στον ΜΣΔ Μαλγάρων. Την προσαρμογή, μείωση ή αύξηση των τιμών διοδίων στους ακόλουθους σταθμούς διοδίων: Στο Μετωπικό Σταθμό Διοδίων (ΜΣΔ) και στους Πλευρικούς Σταθμούς Διοδίων (ΠΣΔ) Λεπτοκαρυάς, στο ΜΣΔ Πυργετού, στους ΜΣΔ και ΠΣΔ Μακρυχωρίου, στους ΠΣΔ Γυρτώνης, στο ΜΣΔ Μοσχοχωρίου, στο ΜΣΔ Πελασγίας. Την έναρξη είσπραξης διοδίων στον ΠΣΔ Λεπτοκαρυάς στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη για τις κατηγορίες οχημάτων 1 (δίκυκλα) και 2 (Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα). Την οριστική κατάργηση του άτυπου κόμβου Σκοτίνας, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό σχεδιασμό. Την εφαρμογή εκπτωτικής πολιτικής, με διάθεση εμπορικών πακέτων για συχνούς χρήστες των κατηγοριών οχημάτων 1 και 2 που διέρχονται από συγκεκριμένους σταθμούς διοδίων του έργου, με έκπτωση κλιμακούμενη έως τις 60 διελεύσεις ανάλογα με το μηνιαίο αριθμό τους, ως ακολούθως: Διελεύσεις Έκπτωση -1η – 10η 0% -11η – 20η 15% -21η – 30η 30% -31η – 60η 60% Την αντικατάσταση των καρτών των κατοίκων Πελασγίας με πομποδέκτες ενταγμένους στο προσφερόμενο εμπορικό πακέτο για συχνούς χρήστες, εντός 45 ημερών από την έναρξη ισχύος των μέτρων αυτών. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω που αφορούν στο οδικό τμήμα που διαχειρίζεται ο παραχωρησιούχος, θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες κατασκευής σταθμού διοδίων επί του οδικού τμήματος Κλειδί-Βέροια. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, με τις παραπάνω παρεμβάσεις: Εφαρμόζονται οι προβλέψεις της συγκεκριμένης Σύμβασης Παραχώρησης, έτσι ώστε η παραχωρησιούχος εταιρεία να μην έχει απαιτήσεις αποζημίωσης από το ελληνικό Δημόσιο. Διασφαλίζεται η ισόρροπη και η σύμμετρη εφαρμογή των διοδίων στον αυτοκινητόδρομο, με την έναρξη λειτουργίας του ΜΣΔ Κλειδιού (Αιγινίου) και τη μείωση του διοδίου στους σταθμούς Λεπτοκαρυάς και Μαλγάρων, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό διατήρηση του κόστους χρέωσης στα ίδια περίπου επίπεδα με τις υφιστάμενες χρεώσεις των κύριων διαδρομών κατά μήκος του οδικού άξονα. Εξορθολογίζονται οι χρεώσεις διοδίων προς όλους τους χρήστες των συγκεκριμένων οδικών τμημάτων. Εφαρμόζεται σύστημα εκπτώσεων ανάλογα με τον αριθμό διελεύσεων του αυτοκινητοδρόμου, έτσι ώστε η χρήση του να καταστεί πιο προσιτή στους οδηγούς και να ελαφρύνονται σημαντικά οι τοπικοί χρήστες, που συνήθως διανύουν μικρότερες αποστάσεις με μεγαλύτερη συχνότητα. πηγη:ΑΠΕ
21/01/2013 - 14:56

Ενδεχομενο επιταξης των εργαζομενων σε ΜΕΤΡΟ ΗΣΑΠ και Τραμ

Ενδεχομενο επιταξης των εργαζομενων σε ΜΕΤΡΟ ΗΣΑΠ και Τραμ Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο της επίταξης των εργαζομένων σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ ο υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κ. Χατζηδάκης, σχολιάζοντας το θέμα της συνεχιζόμενης απεργίας. Απευθυνόμενος σε εκπροσώπους του Τύπου, στο υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε σε «απεργίες μαϊμού» όπου η πλειοψηφία των εργαζομένων πληρώνονται ενώ απεργούν. Ο υπουργός κατήγγελλε ότι «οι εργαζόμενοι μετέρχονται διάφορες μεθόδους όπως η λήψη αδειών, ενώ γίνονται» όπως ανέφερε, «παρεμβάσεις στο κέντρο ελέγχου». Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το βράδυ αναμένεται η απόφαση της Δικαιοσύνης στην οποία προσέφυγε η διοίκηση των συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς, ζητώντας να κριθούν παράνομες και καταχρηστικές οι απεργίες. Όπως είπε ο υπουργός, «υπάρχουν όρια και όροι στην απεργία τα οποία φοβάμαι ότι έχουν καταπατηθεί». Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, την πρώτη ημέρα της απεργίας στις 17/1 στο Μετρό απήργησε το 33% των εργαζομένων. Στις 18 Ιανουαρίου απεργούσε το 48% των εργαζομένων στο Μετρό, το 44% στον ΗΣΑΠ και μόλις 3,94% Τράμ, ενώ στις 19/1 απεργούσε στο Μετρό το 16% και χθες μόλις 14%. πηγη:ΑΠΕ
21/01/2013 - 13:57

Αποζημιωση κατόχων κάρτας απεριορίστων διαδρομών σε περιπτωση απεργίας

Αποζημίωση κατόχων κάρτας απεριορίστων σε περίπτωση απεργίας Αναμένεται σήμερα το υπουργείο Ανάπτυξης και Μεταφορών να ανακοινώσει μετρα που αφορούν τους κατόχους καρτας πολλαπλών διαδρομών στις αστικές συγκοινωνίες σε περίπτωση απεργίας με αφορμή την πενθήμερη μέχρι στιγμής απεργία του ΜΕΤΡΟ. Ο Συνήγορος του πολίτη με αφορμή παρόμοιες απεργίες που είχαν πραγματοποιηθεί στο παρελθόν ειχε αποστείλει επιστολή στο αρμόδιο υπουργείο με τα δικαιώματα του κατόχου της κάρτας πολλαπλών διαδρομών σε περίπτωση απεργίας και την εφαρμογή μέτρων που θα προέβλεπαν την αποζημίωση των δικαιούχων της καρτας. Τα τότε μετρα προέβλεπαν τα κάτωθι: Την ενιαία αντιμετώπιση σε όλους τους «Χάρτες Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές» (των αστικών και λοιπών συγκοινωνιών) του θέματος της αποζημίωσης των επιβατών κατά τη διάρκεια απεργίας. Την αναπροσαρμογή του Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές του ΟΑΣΑ ώστε να προβλέπεται διαδικασία αποζημίωσης σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, υπό τη μορφή ενδεχομένως παροχής εισιτηρίων για κάθε ημέρα απεργίας στους κατόχους κάρτας πολλαπλών διαδρομών. Τη δυνατότητα εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού μερικώς, με προσωπικό ασφαλείας (π.χ. λειτουργία συγκεκριμένων δρομολογίων με μεγάλη επιβατική κίνηση, μόνο σε ώρες αιχμής). Αναμένουμε τις ανακοινώσει του αρμόδιου υπουργείου και θα σας ενημερώσουμε εκ νεου για το θεμα
21/01/2013 - 10:01

Διοδια ποια αυξάνονται και ποια μειώνονται

Διοδια ποια αυξάνονται και ποια μειώνονται Νέα τιμολογιακή πολιτική για τα δίοδια, έχει εγκρίνει το υπουργείο Ανάπτυξης και συμφωνα με δημοσιευμα της εφημερίδας το Πρωτοθεμα θα ανακοινωθεί σήμερα, προβλέπει την λειτουργία του σταθμού στο Κλειδί Πιερίας (Αιγίνιο) και σημαντικές μειώσεις στα διόδια της Λεπτοκαρυάς, των Μαλγάρων και του Πυργετού. Η νεα τιμολογιακη πολιτική για τα δίοδια θα ανακοινωθουν ταυτόχρονα με παροχη εκπτώσεων στους συχνούς χρήστες του αυτοκινητοδρομου, με εκπτωση έως και 40% σε όσους κάνουν μία έως δύο διελεύσεις την ημέρα. Εκπτωσεις θα γινουν στα δίοδια για όλους τους χρήστες του αυτοκινητοδρόμου εφόσον πραγματοποιούν πάνω από 11 διελεύσεις το μήνα. Τα νεα δίοδια θα ισχύσουν κατά πάσα πιθανότητα από την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου, στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου με κόστος 2,20 ευρώ. Με τη λειτουργία των νεων διοδίων θα μειωθεί το κόστος διέλευσης στη Λεπτοκαρυά, το οποίο από 3,10 ευρώ θα υποχωρήσει στα 2 ευρώ. Μείωση ομως θα υπάρξει και στα δίοδια Μαλγάρων, από 2,40 ευρώ τα διόδια θα πέσουν στο 1,20 ευρώ. Η κυβέρνηση εχει αποφασίσει να κατεβάσει κατά 20% τα δίοδια και στον Πυργετό που βρίσκεται στην παλιά Εθνική, η οποία αν και έχει ανακατασκευαστεί από την «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» εκτιμήθηκε ότι το κόστος από 2,30 μπορεί να πάει στα 2 ευρώ.
21/01/2013 - 07:46

ΜΕΤΡΟ ακινητοποιημένο και σήμερα Δευτέρα 21 Ιανουαρίου

ΜΕΤΡΟ ακινητοποιημένο και σήμερα Δευτέρα 21 Ιανουαρίου Σήμερα Δευτέρα 21 Ιανουαρίου , το μετρό θα είναι ακινητοποιημένο λόγω της νέας 24ωρης απεργίας που αποφάσισε το επιχειρησιακό Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας του Σήμερα ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το τραμ θα λειτουργήσουν από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Αύριο Τρίτη, 22 Ιανουαρίου ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος, μετρό και τραμ θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα.

Η Επικαιρότητα Τώρα