ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

13/02/2012 - 18:34

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις ● Να δηλώσει την αλλαγή χρώματος του αυτοκινήτου μέσα σε 15 ημέρες από την πραγματοποίησή της Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί αλλαγής χρώματος (το παρόν έντυπο) ● 'Άδεια κυκλοφορίας οχήματος. Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας
13/02/2012 - 18:25

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● 'Αδεια κυκλοφορίας. ● Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση όταν δεν παρίσταται κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη. ● Κυριότητα (πράξη εξόφλησης) όταν ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο ● Παραστατικό Τράπεζας για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου. ● Για τα επιβατικά οχήματα ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου εφόσον υποχρεούται να διαθέτει. Διαδικασία Ο ενδιαφερόμενος μεταβαίνει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία θα γίνει η μεταβίβαση, όπου καθορίζεται το ποσό του τέλους μεταβίβασης και του τέλους άδειας του αυτοκινήτου οχήματος, καθώς και ο αριθμός του ειδικού λογαριασμού κατάθεσης του συνολικού ποσού. Στη συνέχεια καταθέτει στην τράπεζα, στην οποία έχει συσταθεί ο ειδικός λογαριασμός από την αρμόδια Νομαρχία, το τέλος άδειας και το τέλος μεταβίβασης του αυτοκινήτου. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη μεταβίβαση του οχήματος και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή, είτε από τους ίδιους (πωλητής - αγοραστής) είτε από νομίμως εξουσιοδοτούμενα ή πληρεξούσια πρόσωπα Διάρκεια έκδοσης της πράξης Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Κόστος Εξαρτάται από την κατηγορία (κυβικά εκατοστά του κινητήρα) του οχήματος. Διάρκεια ισχύος Για αόριστο χρόνο. Σημείωση Οι οικονομικές επιβαρύνσεις καταβάλλονται πριν την έκδοση της μεταβίβασης στην οικονομική εφορία. Κατεβάστε το αντίστοιχο Έντυπο της υπηρεσίας
13/02/2012 - 18:13

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ Αρμόδια Υπηρεσία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. Προϋποθέσεις Απαιτούμενα δικαιολογητικά ● Πιστοποιητικά ταξινόμησης τελωνείων /κατασκευαστή OΔΔY (όπου βεβαιώνεται από την εφορία η καταβολή οικονομικών επιβαρύνσεων). ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου οχημάτων από KTEO (μόνον εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα). ● Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτοκινήτου (μόνο για μεταχειρισμένα) ● Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. ● Εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα απαιτείται να έχει εκδοθεί δελτίο έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, να υποβληθεί δε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης που συνοδεύει το όχημα. ● Αντίγραφο βεβαίωσης σύμφωνα με τη Κ.Υ.Α. 31949/2725/99 (Β330) για τους εκπεμπόμενους ρύπους που έχει εκδοθεί από την Δ/νση Μεταφορών Ν.Α. (για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα) ● Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με οδηγία της Ε.Ε. ή πρακτικό θορύβου από τη Δ/νση Μεταφορών Ν.Α., ή να προκύπτει η μέτρηση θορύβου από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται (για μεταχειρισμένα επιβατηγά έως 9 θέσεων) ● Να έχει εκδοθεί από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α μεμονωμένη έγκριση τύπου για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες προερχόμενες από χώρα εκτός Ε.Ε. ● Παραστατικό καταβολής ισχύοντος τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου και τέλους αδείας οχήματος από τράπεζα συμβεβλημένη με την αρμόδια Ν.Α. εφόσον δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α. (Το ποσό που πρέπει να καταβληθεί γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών) Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες ειδικότερα απαιτούνται επιπλέον κατά περίπτωση και τα εξής: 1. Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας χώρας Ε.Ε. ή του ΕΟΧ απαιτούνται: Α.1. 'Αδεια κυκλοφορίας της χώρας προηγούμενης κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής από την τελωνειακή αρχή που την παρακράτησε. Α.2. Πιστοποιητικό θορύβου σύμφωνα με Οδηγία της Ε.Ε. ή ισοδύναμου κανονισμού της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ ή πρακτικού δοκιμών μέτρησης θορύβου από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. Σε περίπτωση που στην άδεια κυκλοφορίας αναγράφεται η στάθμη θορύβου τότε δεν προσκομίζεται πιστοποιητικό θορύβου. Β. Επιπλέον των παραπάνω σε περίπτωση μοτοσικλετών που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ εντός διετίας από την ημερομηνία εισαγωγής τους, απαιτείται και βεβαίωση της αρχής ταξινόμησης της χώρας Ε.Ε. ή του ΕΟΧ στην οποία θα αναφέρεται ότι το όχημα κυκλοφόρησε στη χώρα αυτή ως καινούργιο. Η βεβαίωση αυτή δεν απαιτείται σε περίπτωση που το όχημα είναι κατασκευής εργοστασίου χώρας Ε.Ε. ή ΕΟΧ ή καλύπτεται από έγκριση τύπου που εκδόθηκε σύμφωνα με την Οδηγία 92/61 ΕΟΚ ή μεταγενέστερη αυτής. 2. Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες με άδεια κυκλοφορίας τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε ή του ΕΟΧ απαιτείται μεμονωμένη έγκριση τύπου που έχει εκδοθεί από Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. 3. Για μεταχειρισμένες μοτοσικλέτες που κυκλοφορούσαν πριν την εισαγωγή τους στη χώρα μας, τουλάχιστον για ένα έτος με προηγούμενη άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του κατόχου τους, σε χώρα μη μέλος της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ απαιτούνται: 3.1 Ξένη άδεια κυκλοφορίας 3.2 Υποβολή όλων των τεχνικών στοιχείων που ζητούνται στο Παράρτημα Α του κεφαλαίου Β της 25772/1166/7-6-2002 (ΦΕΚ 771/Β/21-6-02) ή του παραρτήματος της 30560/1979 Υ.Α., τα οποία δεν αναγράφονται στην ξένη άδεια κυκλοφορίας 3.3 Πιστοποιητικό θορύβου, από το οποίο θα προκύπτει ότι η στάθμη θορύβου του οχήματος καλύπτει τις αντίστοιχες απαιτήσεις που ίσχυαν στη χώρα μας κατά το χρόνο κυκλοφορίας του στη χώρα προέλευσης.
09/02/2012 - 00:00

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ Διαβάστε τα δικαιολογητικά την διαδικασία τα υποχρεωτικά μαθήματα που χρειάζεστε για να βγάλετε δίπλωμα Κατηγορία Δικαίωμα οδήγησης Προϋποθέσεις Ελάχιστο όριο ηλικίας A1 Μηχανοκίνητα δίκυκλα έως 34 ps = 25 kw *Μετά από 2 έτη μετατρέπεται σε απεριορίστου ισχύος 18ο έτος Α Μηχανοκίνητα δίκυκλα απεριόριστου κυβισμού και ισχύος - 21ο έτος Β Επιβατικά έως 9 θέσεις και φορτηγά έως 3500 kgr. μικτό + ρυμουλκ. έως 750 kgr - 18ο έτος Γ1 Φορτηγά έως 7500 kgr. μικτό + ρυμουλκ. έως 750 kgr Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον 18ο έτος Γ Φορτηγά οποιουδήποτε βάρους. + ρυμουλκ. έως 750 kgr Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον 21ο έτος Δ Λεωφορεία με δυνατότητα έλξεως ελαφρού ρυμουλκούμενου - 750 kgr Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ τουλάχιστον 21ο έτος Γ1+Ε Ελκον όχημα της κατηγορία Γ1 + ρυμουλκ. ανω 750 kgr Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ τουλάχιστον. 18ο έτος Γ+Ε Ελκον όχημα της κατηγορία Γ + ρυμουλκ. ανω 750 kgr Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ τουλάχιστον. 21ο έτος Δ+Ε Ελκον όχημα της κατηγορία Δ + ρυμουλκ. ανω 750 kgr Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ τουλάχιστον. 21ο έτος Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Α (αρχική ή επέκταση) Απαιτούμενα δικαιολογητικά Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες) Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Α' Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Α' Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεωρητικά Α - κάθε περίπτωση ισχύος 10 μοτο + 1 Η/Υ και 20 ΚΟΚ +1 Η/Υ Α - για κάτοχο Β κατηγορ. 10 +1 Η/Υ Πρακτικά Α1 10 Α 10. Aν έχει Α1 - 4 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Β (αρχική ή επέκταση) Απαιτούμενα δικαιολογητικά Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες) Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ για αρχική χορήγηση και των 27,02 ευρώ για επέκταση στην κατηγορία Β' Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεωρητικά Πρακτικά 20 +1 Η/Υ 20 Έκδοση άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ (αρχική ή επέκταση) Απαιτούμενα δικαιολογητικά Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του). Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες) Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β' και ισχύουσας άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Δ΄) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεωρητικά Πρακτικά 6 +1 Η/Υ 10 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ Απαιτούμενα δικαιολογητικά Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες) Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Β΄ για οδήγηση Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ΄, Γ΄+Ε΄ ). Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου Αποδεικτικά στοιχεία για την περίπτωση ύπαρξης προϋπηρεσίας σε οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (κατηγορίας Γ΄ ή Γ΄+Ε΄). Για οδηγό ασφαλισμένο στο Ι.Κ.Α. τα προβλεπόμενα, από τις οικείες διατάξεις και εγκυκλίους, στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είχε την ιδιότητα του οδηγού και ασκούσε για 12 μήνες (αθροιστικά) το επάγγελμα του οδηγού και πραγματοποίησε, στο ίδιο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον 120 ημερομίσθια (αθροιστικά) σε οχήματα κατηγοριών Γ΄, Γ΄+Ε΄. Για οδηγό ο οποίος οδηγούσε το δικό του όχημα (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης): Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που υπογράφει ο ίδιος, από την οποία να προκύπτουν οι παραπάνω προϋποθέσεις των 12 μηνών, των 120 ημερομισθίων, και η κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε (Γ΄, Γ΄+Ε΄) (συμπλήρωση στο παρόν έντυπο). Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία του από τον ενδιαφερόμενο. Για οδηγό του Δημοσίου ή Δήμου ή Κοινότητας ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιχείρησης ή Οργανισμού του ευρύτερου δημόσιου τομέα: Σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας του ενδιαφερομένου. Για οδηγούς ιερείς ή μοναχούς ή μοναχές, οι οποίοι οδηγούν οχήματα της Εκκλησίας ή Ιερών Μονών: Σχετική βεβαίωση του επικεφαλής της αρμόδιας εκκλησιαστικής Αρχής ή του/της επικεφαλής της Ιεράς Μονής στην οποία ανήκει ο ενδιαφερόμενος. Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει ο ιδιοκτήτης. Για οδηγό (πολιτικό ή στρατεύσιμο προσωπικό) που πραγματοποίησε την προϋπηρεσία ή υπηρεσία του στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις: Σχετική βεβαίωση του διοικητή της μονάδας του ενδιαφερομένου. Για οδηγό που πραγματοποίησε την προϋπηρεσία ή υπηρεσία του στην αλλοδαπή: Σχετική βεβαίωση του εργοδότη του, από την οποία να προκύπτουν οι προϋποθέσεις των 12 μηνών και των 120 ημερομίσθιων καθώς και κατηγορία του οχήματος που οδηγούσε (Γ΄, Γ΄+Ε΄), θεωρημένη από το εκεί ελληνικό προξενείο, καθώς και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο. Για οδηγό που οδηγούσε όχημα, κατηγορίας Γ΄, Γ΄+Ε΄, το οποίο κυκλοφορεί στο όνομα του πατέρα ή της μητέρας ή του παιδιού του/της καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που ο εργοδότης δεν υποχρεούται να τον/την ασφαλίσει στο Ι.Κ.Α.: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, που υπογράφει ο ιδιοκτήτης του οχήματος, από την οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 12 μηνών και των 120 ημερομισθίων καθώς και το είδος του οχήματος που οδηγούσε ο ενδιαφερόμενος (Γ΄, Γ΄+Ε΄). Μαζί με την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται και φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που οδηγούσε, από την οποία να προκύπτει ο ιδιοκτήτης του) Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεωρητικά Πρακτικά 6 +1 Η/Υ 10. Aν έχει Γ - 6 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Γ + Ε Απαιτούμενα δικαιολογητικά Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες) Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμιάτρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση (Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ, (ΠΔ 233,ΦΕΚ 238/9-11-2006, Τεύχος Α), υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, και 4 φωτογραφίες. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το δικαιολογητικό αυτό δεν απαιτείται αν ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας.) Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεωρητικά Πρακτικά - 8 Επέκταση άδειας οδήγησης στην κατηγορία Δ + Ε Απαιτούμενα δικαιολογητικά Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (Αν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηλικία του ενδιαφερόμενου, τότε κατατίθεται υποχρεωτικά και οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο στοιχείο, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης, πιστοποιητικό γέννησης κλπ., από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του.) Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης. Δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες) Φωτοαντίγραφο της τυχόν κατεχόμενης άδειας οδήγησης και επίδειξη του πρωτοτύπου. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 6 Ευρώ Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 108,15 ευρώ Υποχρεωτικά Μαθήματα Θεωρητικά Πρακτικά - 4
07/02/2012 - 17:21

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΝΤΥΠΑ Έντυπο Α8 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ή από τη Νορβηγία, Ισλανδία ή Λιχτενστάιν. Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). Να έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο όριο ηλικίας για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης, αν η άδεια έχει εκδοθεί από άλλο, εκτός της Ελλάδας, κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από κάποιο από τα παραπάνω τρία κράτη. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α8) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Κατεχόμενη άδεια οδήγησης, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου Απόδειξη Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας για καταβολή ποσού 30 ευρώ, την πρώτη φορά, και 60 ευρώ τη δεύτερη, τρίτη κλπ., στην περίπτωση απώλειας ή κλοπής της άδειας οδήγησης Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 9,02 ευρώ Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης Επίσημο έγγραφο της κρατικής αρχής που εξέδωσε την ξένη άδεια οδήγησης, μαζί με μετάφρασή του, στο οποίο να περιέχονται όλα τα στοιχεία της άδειας και του κατόχου της και να βεβαιώνεται ότι η άδεια αυτή δεν κρατείται από οποιαδήποτε αρχή του κράτους που την εξέδωσε, λόγω οποιασδήποτε ποινής Μετάφραση της ξένης άδειας από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο Παράβολο 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο) Παρατηρήσεις Δικαιολογητικό 3: Το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται αν πρόκειται για έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή αλλοίωσης. Δικαιολογητικό 8: Το έγγραφο αυτό περιέρχεται στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών αποκλειστικά και μόνο με αλληλογραφία διά του εκεί ελληνικού προξενείου. Δικαιολογητικά 8 και 9: Τα δικαιολογητικά αυτά απαιτούνται αν η άδεια που χάθηκε ή κλάπηκε ή εφθάρη ή αλλοιώθηκε έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Αν η άδεια οδήγησης του ενδιαφερόμενου έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή από τα κράτη Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν, επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή της χώρας έκδοσης με μέριμνα της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Αν η ισχύς της άδειας οδήγησης έχει λήξει, πριν την έκδοση του νέου εντύπου προηγείται η διαδικασία της ανανέωσης Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν οι κατηγορίες της παλαιάς άδειας). ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. ΚΟΣΤΟΣ 9,02 - 69,02 € (+ 30 € για την εκτύπωση)
07/02/2012 - 17:17

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΥΠΑ Έντυπο Α6 Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει: Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα. Να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης ελληνικής ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν). Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για κάθε κατηγορία άδειας οδήγησης. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (έντυπο Α6) 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 3. Αποδεικτικό Δημοσίου Ταμείου για την είσπραξη παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορών υπέρ τρίτων, των 18 ευρώ 4. Φωτοαντίγραφο κατεχόμενης άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης εφόσον έχει λήξει. Αν πρόκειται για άδεια κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν απαιτείται και μετάφρασή της από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από δικηγόρο 5. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής ή παραμονής ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, αν ο ενδιαφερόμενος δεν είναι έλληνας υπήκοος, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τουλάχιστον 185 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης ή 95 ημέρες αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν, και να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι και την ημέρα παραλαβής της ελληνικής άδειας οδήγησης 6. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου 7. Δύο πιστοποιητικά υγείας (ένα παθολόγου και ένα οφθαλμίατρου) ή πρακτικό ΔΙΕ, κατά περίπτωση 8. Παράβολα 30 € από Εθνική Τράπεζα για την εκτύπωση 9. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο) Παρατηρήσεις Δικαιολογητικό 7: Απαιτούνται δύο παράβολα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας των 45 ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970 και 4 φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου. Οι γιατροί πρέπει να είναι συμβεβλημένοι με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κατέχει και άλλη άδεια οδήγησης, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν), αυτή κατατίθεται υποχρεωτικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άλλη, στην οποία θα ενσωματωθούν όλες οι κατηγορίες και υποκατηγορίες που δικαιούται. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Εξαρτάται από την αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. ΚΟΣΤΟΣ 108 € ( + 30 € για την εκτύπωση )
16/12/2011 - 00:00

Ο ΝΕΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΟΧΙ Την Πρωτομαγιά θα κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα ο «πράσινος» δακτύλιος. Το κείμενο της σχετικής κοινής απόφασης έχει ήδη σταλεί προς υπογραφή στους υπουργούς Υποδομών Μάκη Βορίδη και Προστασίας του Πολίτη Χρήστο Παπουτσή, με στόχο να ανατρέψει τα δεδομένα ως προς τα ποια αυτοκίνητα θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα, σε ποια θα απαγορευτεί εντελώς η πρόσβαση, αλλά και ποια θα συνεχίσουν να κυκλοφορούν, όμως με περιορισμούς. Μέτρα προβλέπονται και για την κίνηση των φορτηγών και των λεωφορείων. στον «πράσινο» δακτύλιο θα κυκλοφορούν ελεύθερα τα ηλεκτροκίνητα, τα οχήματα νέας τεχνολογίας, καθώς και τα υβριδικά, αρκεί να εκπέμπουν ρύπους κάτω από 140 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Ειδικότερα, ελεύθερα θα κινούνται τα οχήματα με άδεια κυκλοφορίας από 1/1/2011. τεχνολογίας Euro V και Euro V1. Με το σύστημα «μονά - ζυγά» θα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με άδεια κυκλοφορίας από 1/1/1990 έως 31/12/2010, ενώ όσοι έχουν αυτοκίνητο με άδεια μέχρι 31/12/1989 θα μπορούν να κινηθούν μόνο τις ώρες που δεν ισχύει ο δακτύλιος, Σαββατοκύριακα και αργίες. Ανάλογες θα είναι οι ρυθμίσεις και για τα φορτηγά έως 2,2 τόνους, τα οποία θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν στον νέο δακτύλιο υπό όρους. Τα οχήματα που θα κυκλοφορούν ελευθέρα θα λαμβάνουν το ειδικό πράσινο σήμα. Σημείο-κλειδί για το μέτρο είναι η ημερομηνία κατασκευής του αυτοκινήτου. Για τον λόγο αυτό, ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί να λάβει το οικολογικό σήμα θα πρέπει να υποβάλει όχι τον αριθμό κυκλοφορίας, αλλά την εργοστασιακή βεβαίωση κατασκευής, όπως καταγράφεται στον αριθμό πλαισίου του οχήματός του. Ο τρόπος και ο τόπος υποβολής θα καθοριστούν με δεύτερη κοινή υπουργική απόφαση. Ο «πράσινος» δακτύλιος θα ισχύσει στα όρια του σημερινού μικρού δακτυλίου, που περικλείεται από τους δρόμους Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπ. Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Α. Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιεράς Οδού, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, πλατείας Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων και Αλεξάνδρας. «Η εφαρμογή του “πράσινου” δακτυλίου είναι θετική και αποδίδει δικαιοσύνη, γιατί πλέον θα δίδονται κίνητρα για όλα τα αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές ρύπων, ανεξαρτήτως της τεχνολογίας της μηχανής τους», τονίζει ο καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ Βασίλης Ζιώμας. «Για παράδειγμα, μέχρι την εφαρμογή του “πράσινου” δακτυλίου επιτρεπόταν μόνο στα υβριδικά να κυκλοφορούν κάθε μέρα, όχι στα αυτοκίνητα χαμηλών εκπομπών. Τώρα, με τον “πράσινο” δακτύλιο θα μπορούν να κυκλοφορούν όλα τα αυτοκίνητα με χαμηλές εκπομπές», προσθέτει και καταλήγει: «Με τον νέο δακτύλιο εφαρμόζεται η αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, με τη λογική ότι τα αυτοκίνητα προ του 1990 δεν θα επιτρέπεται να κινούνται τις ώρες λειτουργίας του, ενώ ωθεί την αγορά αυτοκινήτου προς την κατεύθυνση οχημάτων χαμηλών εκπομπών. Ετσι, είναι και συμπληρωματικό μέτρο στον τρόπο υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας που ισχύει από πέρυσι, καθώς στηρίζεται στις εκπομπές αυτοκινήτων και όχι στον κυβισμό». Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «R», αλλαγές αναμένονται και στον μεγάλο δακτύλιο. Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ είναι όλα τα φορτηγά από 2,5 έως 12 τόνους, αλλά και για τα λεωφορεία 22 ετών, με ημερομηνία κατασκευής πλαισίου πριν από τη 1η/1/1990, να μην μπαίνουν στον μεγάλο δακτύλιο της Αττικής. Θα μπορούν να κινούνται μόνο στις εθνικές οδούς Αθηνών - Λαμίας και Κορίνθου, στην Αττική Οδό, καθώς και στους κύριους οδούς πρόσβασης στα λιμάνια Πειραιά, Λαυρίου, Ραφήνας και Ελευσίνας. «Χρειάζονται μέτρα» Οι αλλαγές προβληματίζουν τους συγκοινωνιολόγους, που υποστηρίζουν ότι για να πετύχει το εγχείρημα θα χρειαστούν συνδυαστικά μέτρα. «Ο “πράσινος” δακτύλιος δεν θα επιφέρει κανένα ουσιαστικό όφελος στην ποιότητα της ζωής των Αθηναίων, εφόσον δεν συνοδεύεται από ουσιαστικές παρεμβάσεις που να αλλάζουν δραστικά την αναγκαιότητα χρήσης του Ι.Χ. ως κύριου μέσου μετακίνησης», υπογραμμίζει μιλώντας στην «R» ο πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος Πάνος Παπαδάκος. «Η υλοποίησή του, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση δράσεων και πολιτικών που θα καταστήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αξιόπιστα, άνετα, γρήγορα, άρα και ελκυστικότερα για τους μετακινούμενους σε σχέση με το Ι.Χ., οι εκτενείς αναπλάσεις σε κεντρικές και άλλες περιοχές και ο σοβαρός έλεγχος της άναρχης στάθμευσης σε κάθε σημείο της πόλης θα μπορούν με βεβαιότητα να πετύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα», καταλήγει. «Αυτή τη στιγμή η Αθήνα έχει σοβαρό πρόβλημα με την ποιότητα στην ατμόσφαιρα, που οφείλεται αφενός μεν στο κυκλοφοριακό, αφετέρου δε στις κεντρικές θερμάνσεις, που αποτελούν τις μεγαλύτερες εστίες ρύπανσης αστικών περιοχών. Η δημιουργία ενός “πράσινου” δακτυλίου όπως στο εξωτερικό, κατά το πρότυπο του Λονδίνου, όπου ισχύει κυρίως για ρυπογόνα οχήματα και μεγάλου κυβισμού φορτηγά βυτιοφόρα, των οποίων οι μηχανές είναι παλιάς τεχνολογίας, θεωρητικά θα μπορούσε να βοηθήσει στον έλεγχο και στη βελτίωση ποιότητας της ατμόσφαιρας», τονίζει ο Μιχάλης Πετράκης, διευθυντής του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος στο Αστεροσκοπείο Αθηνών. «Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει κάποιος να μεταφέρει στρατηγικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις στη δική μας περιοχή, χωρίς να λάβει παραμέτρους που μπορούν να λειτουργήσουν αρνητικά στην εφαρμογή του μέτρου. Μια τέτοια παράμετρος είναι η ποιότητα των καυσίμων που μπορεί να επιβαρύνει την ατμόσφαιρα με εκπομπές, ακόμη και από στόλο με κινητήρες νέας τεχνολογίας. Η πολιτεία πρέπει να εξετάσει τις παραμέτρους αυτές πριν προχωρήσει στη λήψη όποιου μέτρου, στην προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της ζωής», καταλήγει. Ειδικά κλιμάκια ελέγχου Το ΥΠΕΚΑ, πάντως, στο πλαίσιο προστασίας του πολίτη αλλά και της ατμόσφαιρας από το ενδεχόμενο νοθείας στα καύσιμα, σχεδιάζει τη δημιουργία ειδικών κλιμακίων ελέγχου της ποιότητας πετρελαίου που χρησιμοποιούν οι ιδιοκτήτες για την κίνηση των οχημάτων τους. Στην προσπάθεια ορθής εφαρμογής του «πράσινου» δακτυλίου σχεδιάζεται να επανακαθοριστεί ο αριθμός των αδειών δακτυλίου, καθώς σήμερα, εκτός των 2.000 μόνιμων κατοίκων που ορίζεται να διαθέτουν την άδεια, οι τελικοί κάτοχοι φθάνουν τους 100.000! Για να έχει ουσία, λοιπόν, η εφαρμογή του μέτρου, το ΥΠΕΚΑ, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, σχεδιάζει να βάλει φραγμό, επανεξετάζοντας και κάνοντας πιο αυστηρούς τους όρους και τις προϋποθέσεις έκδοσης αδειών.
15/11/2011 - 14:43

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟ 2012

ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ Ο περίφημος "πράσινος" δακτύλιος πρόκειται να τεθεί σύντομα σε ισχύ στην Αθήνα, βάσει των όσων προβλέπονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος που ψηφίστηκε στη Βουλή και αποτελεί νόμο του κράτους. Θα πρέπει βέβαια πρώτα να ετοιμαστεί και να υπογραφεί μια Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα θεσπίζει τον "Πράσινο Δακτύλιο". Έτσι, τα καινούρια αυτοκίνητα θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα όλες τις ημέρες και ώρες στην Αθήνα, σε αντίθεση με τα παλιότερης τεχνολογίας και ηλικίας που θα εμπίπτουν σε περιορισμούς. Συγκεκριμένα, θα επιτρέπεται πλέον η κυκλοφορία όλων των οχημάτων έως 2,2 τόνους στο Μικρό Δακτύλιο εφόσον πληρούν την οδηγία ρύπων Euro5 ή μεταγενέστερης και εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140 γρ./χλμ, ενώ το ίδιο ισχύει για τα υβριδικά και ηλεκτρικά Ι.Χ. Αντιθέτως, θα απαγορεύεται πλήρως η κυκλοφορίας εντός του μικρού Δακτυλίου στα οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν από το 1990 από Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7.00 το πρωί έως τις 8.00 το βράδυ και την Παρασκευή από τις 7.00 το πρωί έως τις 3.00 το μεσημέρι. Τέλος, όλα τα υπόλοιπα οχήματα που δεν εμπίπτουν σε καμιά από τις παραπάνω κατηγορίες θα κυκλοφορούν στο μικρό Δακτύλιο με το σημερινό εκ περιτροπής σύστημα των "μονών-ζυγών" τις προαναφερθείσες ημέρες και ώρες. Θα προβλέπεται επίσης απαγόρευση στο Μεγάλο Δακτύλιο της κυκλοφορίας των φορτηγών άνω των 2,2 έως 12 τόνων με πρώτη Άδεια Κυκλοφορίας πριν από την 1/1/1992. Τέλος, θα απαγορεύεται σε ολόκληρη την Αττική η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 12 τόνων, ημερομηνίας πρώτης άδειας κυκλοφορίας πριν από την 1/1/1992, πλην των Εθνικών Οδών Αθηνών - Λαμίας και Αθηνών - Κορίνθου, της Αττικής Οδού και των κύριων οδών πρόσβασης στα λιμάνια του Πειραιά, Λαυρίου, Ραφήνας και Ελευσίνας. Τα οχήματα που θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν ελεύθερα θα λαμβάνουν ειδικό πράσινο σήμα. Προτεινόμενη ημερομηνία ισχύος της συγκεκριμένης ρύθμισης είναι η 1η Μαΐου του 2012.
10/10/2011 - 08:23

Άδεια oδήγησης γεωργικού μηχανήματος

Άδεια oδήγησης γεωργικού μηχανήματος Περιγραφή Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οδήγησης γεωργικού μηχανήματος. Γενικά Δικαιολογητικά Αίτηση άδειας oδήγησης γεωργικού μηχανήματος (Απαραίτητο έγγραφο) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας Δύο φωτογραφίες Παράβολο (15 €) Πιστοποιητικό Ιατρικής Εξέτασης Συμπληρώνεται έντυπο της Ν.Α. από παθολόγο και οφθαλμίατρο, εάν συντρέχει περίπτωση Ειδικά Δικαιολογητικά Βεβαίωση Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Μόνο εφόσον ο αιτών είναι άνω των 65 ετών. Επικυρωμένο αντίγραφο άδεια οδήγησης (εάν υπάρχει) Προαπαιτούμενη υπηρεσία: Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από κράτος - μέλος της Ε.Ε. σε αντίστοιχη Ελληνική, χωρίς ιατρική, θεωρητική και πρακτική εξέταση ή Μετατροπή ισχύουσας άδειας οδήγησης από Η.Π.Α., Καναδά, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Αφρική, Ν. Κορέα και Χώρες της τέως Σοβιετικής Ένωσης σε αντίστοιχη ελληνική Διαδικασία Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την άδεια oδήγησης γεωργικού μηχανήματος, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης. Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος. Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο). Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.
20/04/2011 - 22:10

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΤΑΧΥΠΛΟΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Για το διπλωμα οδηγησης ταχυπλοου απαιτείται μια σχετικά απλή διαδικασία παρόμοια με αυτήν της κτήσης διπλώματος αυτοκινήτου. Αυτή περιλαμβάνει μια αίτηση στο λιμεναρχείο με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και στη συνέχεια δίνονται εξετάσεις που περιλαμβάνουν γραπτά και πρακτικά. Η εξεταζόμενη ύλη προκύπτει από ένα ειδικό έντυπο που το προμηθεύεται ο ενδιαφερόμενος από το λιμεναρχείο έναντι μικρού αντιτίμου. Οι απαντήσεις δίνονται διαμέσου του συστήματος πολλαπλών επιλογών. Εάν κάποιος περάσει επιτυχώς τα γραπτά αποτελέσματα τα οποία ανακοινώνονται επιτόπου στη συνέχεια δίνει εξετάσεις και στα πρακτικά. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το διπλωμα οδηγησης ταχυπλοου είναι τα εξής: Πιστοποιητικό ιατρού ή επικυρωμένο ή επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας ικανότητας αυτοκινήτου Επικυρωμένη φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα ότι γνωρίζει κολύμβηση, είναι κάτοικος της περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής αρχής, δεν έχει υποβάλει σε άλλη Λιμενική Αρχή δικαιολογητικά για έκδοση άδειας και ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται στη αίτηση είναι αληθής και μοναδικός Τριπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ 3€ Τρεις φωτογραφίες Φάκελος με διαφανή γωνία 45€ για το έντυπο διπλώματος
Σελίδα 17 από 17

Η Επικαιρότητα Τώρα