ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. ΑΡΙΣΤΕΑ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ
  2. Uncategorized
  3. Σάββατο, 03 Ιανουαρίου 2015
τι δικαιολογικα και προυποθεσεις χρειαζονται για το επιδομα διαβιωσης..και μεχρι ποτε γινονται οι ετησεις..
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Για τον τόπο διαμονής (πιλοτική εφαρμογή):
Διαμονή νόμιμα και μόνιμα στους Δήμους πιλοτικής εφαρμογής τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης Επιπλέον :
- Για τους αλλοδαπούς μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόμενα τέκνα), αντίγραφο άδειας διαμονής
- Για ομογενή αλλοδαπό, Ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς, καθώς και επί πενταετία προηγούμενη νόμιμη διαμονή στη χώρα
- Για τους υπηκόους τρίτων χωρών απαιτείται άδεια επί μακρόν διαμένοντος ή άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς καθώς και επί
πενταετία προηγούμενη νόμιμη διαμονή στη χώρα
- Για τους ανιθαγενείς, Δελτίο Ταυτότητας ανιθαγενούς
- Για τους πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. αντίγραφο Εγγράφου Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής πολίτη της Ένωσης επί πενταετία
προηγούμενη διαμονή στη χώρα
- Για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες αντίγραφο Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα και Άδεια Παραμονής
Αλλοδαπού
- Για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας αντίγραφο Ειδικού Δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει
αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, με ειδική σήμανση «επικουρική προστασία»
- Για τους διαμένοντες με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους αντίγραφο Άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους
Για τη δήλωση πραγματικού εισοδήματος και στοιχείων κινητής και ακίνητης περιουσίας :
Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε.
α) Αντίγραφο δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, όπου δηλώνεται η δ/νση κύριας κατοικίας και το παγκόσμιο εισόδημα (εισόδημα
ημεδαπής και τυχόν αλλοδαπής προέλευσης, κ.λπ.).
β) Βεβαίωση της Φορολογικής Αρχής της χώρας προέλευσης για την ύπαρξη ή μη εισοδημάτων και ακινήτων στην εν λόγω χώρα,
γ) Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της
μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσης του και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα προσδιορίζοντας αυτά, από τη
χώρα προέλευσης.
Για τους υπηκόους τρίτων χωρών, επιπλέον απαιτούνται:
α) Βεβαίωση Φορολογικής αρχής της χώρας τους από την οποία θα προκύπτει η ακίνητη περιουσία τους καθώς και το συνολικό τους
εισόδημα στη χώρα προέλευσης.
β) Αντίγραφο επικυρωμένο του Διαβατηρίου τους.
γ) Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής), όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος και της
μόνιμης κατοικίας του, ο ΑΦΜ της χώρας προέλευσης του (αν υπάρχει) και θα δηλώνεται αν αποκτά άλλα εισοδήματα προσδιορίζοντας
αυτά, από τη χώρα προέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο φορολογικού προσδιορισμού.
δ) Ειδικά για τους υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο απαιτείται Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης όπως
αυτή αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο (γ).
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
  1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
  2. Uncategorized
  3. # 1
  • Σελίδα :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!