ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. ΤΑΣΟΣ
  2. Sherlock Holmes The Voice
  3. Uncategorized
  4. Σάββατο, 04 Απριλίου 2015
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ. ΘΕΩΡΗΣΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΣΩ ΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ:

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ̟Πτυχιούχοι ΑΕΙ ̟Πανε̟πιστημ
ιακού ή τεχνολογικού
τομέα υ̟ποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στο
σχετικό ̟εδίο της
αίτησης
μόνο
μία ειδικότητα
σύμφωνα με τα τυ̟πικά ̟προσόντα τους, ό̟πως
αυτά αναλύονται στο Παράρτημα II της ̟παρούσας ∆ημόσ
ιας Πρόσκλησης.
Στην ̟περί̟τωση ̟που οι άνεργοι της ως άνω κατηγορίας
(̟πτυχιούχοι ΠΕ ή ΤΕ)
δεν ε̟πιλέξουν θέση α̟πασχόλησης με ειδικότητα αντίστ
οιχη των ειδικών
τυ̟πικών ̟προσόντων τους, α̟ποκλείεται η αίτηση συμμετ
οχής τους στο
π̟ρόγραμμα, ΕΚΤΟΣ εάν ανήκουν έστω και σε μία α̟πό τι
ς
κατηγορίες 1,
2, 3 και 5.
<blockquote>Η συμμετοχή τους με βάση μία α̟πό τις υ̟πόλοι̟πες ανα
φερόμενες
κατηγορίες (1, 2, 3 και 5)
τους δίνει τη δυνατότητα να ε̟πιλέξουν ειδικότητα
(κατηγορία εκ̟αίδευσης)
διαφορετική των τυ̟πικών ̟προσόντων τους.
</blockquote>
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.