ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. it's me
 2. Sherlock Holmes
 3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 4. Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2015
Για τους τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, όπου ως προσόν πρόσληψης ορίζεται, πτυχίο ή
δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας
µε το ζητούµενο από την πρόσκληση, υποχρεούνται να προσκοµίζουν συγχρόνως βεβαίωση του
αρµοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή
δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το
γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση (Π.∆.50/2001 άρθρο 26 παρ. 2,
όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα). Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή ή δεν
αναφέρεται σε αυτήν συγκεκριµένο από την οικεία πρόσκληση απαιτούµενο πτυχίο, ο επικαλούµενος
τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη.

Αυτή τη βεβαίωση τη δίνει η σχολή αυθημερόν;Τι πρέπει να έχεις μαζί σου;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Καλημέρα, κι εγώ την έχω αυτή την απορία! Τι είδους βεβαίωση είναι αυτή? Για παράδειγμα, θα πρέπει να προσκομίζεται σε περίπτωση που η θέση προς κάλυψη είναι ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Οι τίτλοι σπουδών που ζητούνται είναι πολύ συγκεκριμένοι τουλάχιστον για ΠΕ/ΤΕ βάσει του παραρτήματος 2 (προσοντολόγιο). Ουδέποτε έχουν ζητηθεί βεβαιώσεις τέτοιου είδους απ' οσο γνωρίζω. Επίσης δεν νομίζω να υφίστανται τέτοιου είδους βεβαιώσεις στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Μάλλον πρόκειται για γραφειοκρατική διάταξη της προκήρυξης. Καλύτερα αγνοήστε την.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 2
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Για ΠΕ-Διοικητικού Οικονομικού το προσοντολόγιο της πρόσκλησης έγραφε τα παρακάτω:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, και β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου

Κατά τη γνώμη μου, δεν απαιτείται βεβαίωση...
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 3
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Έστω ότι στην πρόσκληση στον κλάδο ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ζητείται Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού κι εσύ έχεις Δίπλωμα Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης.
Πρέπει λοιπόν να καταθέσεις τον τίτλο σπουδών Μηχανικού Παραγωγής και ∆ιοίκησης και βεβαίωση από το τµήµα μηχανικών παραγωγής και διοίκησης του αντίστοιχου ιδρύµατος περί του ότι οι σπουδές στο τµήµα καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου του μηχανολόγου μηχανικού.

Αν στα προσόντα του κλάδου σου αναφέρεται ρητά ο τίτλος του πτυχίου σου, τότε δεν χρειάζεται η βεβαίωση αυτή.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 4
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.