ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. ΑΝΤΩΝΗΣ
 2. Sherlock Holmes
 3. Uncategorized
 4. Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015
ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.ΕΙΜΑΙ ΕΠΙΤΥΧΩΝ .ΤΩΡΑ ΤΙ ΚΑΝΩ ?
ΠΕΡΙΜΕΝΩ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ?

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥΣ
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
καλημέρα.
στον οαεδ της περιοχής σου ή στον οαεδ που είσαι επιτυχών?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
2
Votes
Undo
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

ΥΠΟ∆ΕΙΞΗ-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ο
10.1 Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης, οι αρµόδιοι υ̟άλληλοι
των ΚΠΑ2 ό̟ου ανήκει ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας, καλούν τους ωφελούµενους ̟ου έχουν
ε̟ιλεγεί ̟ρος το̟οθέτηση σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 9, εντός
̟ροθεσµίας ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών, µε κάθε ̟ρόσφορο µέσο ό̟ως
ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη ̟ρόσκληση καθώς και τηλεφωνική
ε̟ικοινωνία, ̟ροκειµένου να υ̟οδειχθούν στους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς. Στην
̟ερί̟τωση της τηλεφωνικής ε̟ικοινωνίας, οι αρµόδιοι υ̟άλληλοι θα καταγράφουν
την ακριβή ηµεροµηνία και ώρα ̟ου αυτή λαµβάνει χώρα, καθώς και το
α̟οτέλεσµα της ε̟ικοινωνίας.


Τα στοιχεία ε̟ικοινωνίας αντλούνται α̟ό την ηλεκτρονική αίτηση ̟ου υ̟έβαλε οωφελούµενος και α̟ό το ΟΠΣ του ΟΑΕ∆. Η ευθύνη ε̟ικαιρο̟οίησης των στοιχείωνε̟ικοινωνίας ό̟ως email, αριθµός τηλεφώνου κ.λ̟., ανήκει στους ωφελούµενους.


Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν καθίσταται δυνατή η ε̟ικοινωνία των Υ̟ηρεσιών του
ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) µε τους ε̟ιτυχόντες ωφελούµενους, οι ωφελούµενοι
υ̟οχρεούνται να εµφανιστούν στις αρµόδιες Υ̟ηρεσίες εντός τριάντα (30)
εργάσιµων ηµερών α̟ό την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης
Ανέργων.
Στην ̟ερί̟τωση ̟ου ̟αρέλθει η ̟ροθεσµία των τριάντα (30) εργάσιµων
ηµερών, οι αρµόδιοι υ̟άλληλοι θα ενηµερώνουν το Πληροφοριακό Σύστηµα του
ΟΑΕ∆ για τη µη ̟ροσέλευση των ωφελουµένων και θα ̟ροχωρούν στην υ̟όδειξη
των ε̟ιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας
την ίδια διαδικασία η ο̟οία ακολουθήθηκε για τους ε̟ιτυχόντες ωφελούµενους του
οριστικού ̟ίνακα κατάταξης.


10.4 Οι ωφελούµενοι ̟ροσέρχονται στον Ε̟ιβλέ̟οντα Φορέα στον ο̟οίο θα
α̟ασχοληθούν, εντός ̟έντε (5) εργάσιµων ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία υ̟όδειξής
τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σηµειώµατος α̟ό το ΚΠΑ2. Για την
α̟οτελεσµατικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα α̟οστέλλεται ηλεκτρονικά
κατάσταση των υ̟οδειχθέντων ηµερησίως στους Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς και οι
Ε̟ιβλέ̟οντες Φορείς θα α̟οστέλλουν κατάσταση των υ̟οδειχθέντων ̟ου
εµφανίστηκαν ενώ̟ιόν τους ̟ροσκοµίζοντας το σχετικό συστατικό σηµείωµα.

10.5 Ο Ε̟ιβλέ̟ων Φορέας υ̟οχρεούται να ̟ροβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία
̟ρόσληψης, των υ̟οδειχθέντων α̟ό τα ΚΠΑ2 ε̟ιτυχόντων ωφελουµένων, σύµφωνα
µε το ̟αρόν Κεφάλαιο της ̟αρούσας, εντός ̟ροθεσµίας τριάντα (30)
ηµερολογιακών ηµερών α̟ό τη λήξη της ̟ροθεσµίας των ̟έντε (5) ηµερών για την
̟ροσέλευση των ωφελουµένων ̟ου έχουν υ̟οδειχθεί. Η υ̟οχρέωση ηλεκτρονικής
αναγγελίας ̟ρόσληψης δεν αφορά στους φορείς ̟ου εξαιρούνται της
ηλεκτρονικής αναγγελίας, βάσει του ισχύοντος θεσµικού ̟λαισίου.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 2
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
1
Votes
Undo
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ , ΕΧΩ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ?
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΟΥ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ? Η ΕΧΩ ΧΡΟΝΟ ΑΚΟΜΑ

ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΟΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ 5ΜΗΝΑ , 8ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ , ΤΑ ΕΙΔΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΖΗΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΡΙΞΟΥΝ ΤΑΧΑΜΟΥ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!!!!!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 3
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
1
Votes
Undo
Φαντάζομαι ότι αφού λένε 'εντός 5 εργάσιμων ημερών' έχουμε ως και την Παρασκευή να πάμε ΟΑΕΔ; Τουλάχιστον ελπίζω γιατί δεν μπορώ να πάω τη Δευτέρα....
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 4
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
1
Votes
Undo
apo deytera os kai tin paraskeyi.kali arhi!!!!!!!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 5
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.