ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. Ρέμπελος
 2. Sherlock Holmes The Voice
 3. Uncategorized
 4. Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016
Πως υπολογίζεται η εντοπιότητα για τα κοινωφελή; Στην τελευταία προκήρυξη για τους 17 δήμους δε θυμάμαι να ζήταγε πουθενά να δηλώσεις αν έχεις εντοπιότητα ή κάνω λάθος;

Ρωτάω για τι η επόμενη θα περιέχει και τον δήμο μου, αλλά είμαι γραμμένος σε ΟΑΕΔ της Αθήνας. Αν είναι να τα μεταφέρω εδώ.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 7/2016
ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΛΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 17. ΛΟΙΠΟΝ, ΣΕΛΙΔΑ 13: Η µοριοδότηση ως ̟ρος το όγδοο κριτήριο (ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ) βασίζεται στα
στοιχεία τα ο̟οία αντλούνται α̟ό το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
(ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆ µε βάση την έδρα της µόνιµης κατοικίας του ωφελούµενου την
ο̟οία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2)
και ό̟ως η έννοια της µόνιµης κατοικίας καθορίζεται α̟ό το άρθρο 51 του Αστικού
Κώδικα και α̟οδεικνύεται α̟ό τα α̟αιτούµενα για την εγγραφή στο µητρώο των
ανέργων του ΟΑΕ∆ στοιχεία. Ε̟ισηµαίνεται ότι η ευθύνη ε̟ικαιρο̟οίησης των
στοιχείων ανήκει στους ωφελούµενους.
Ε̟ι̟ρόσθετα, ε̟ισηµαίνονται τα εξής:
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο Β102129/17.01.2012/23.01.2012 (Α∆Α: ΒΟΧ44691Ω2-
Τ3Ψ) του ΟΑΕ∆ «Ε̟ικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.∆.», ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α΄ «Εγγραφή ανέργων, Περιοδικότητα αυτο̟ρόσω̟ης εµφάνισης, ∆ιαδικασία
ανανέωσης εγγραφής ανέργων στα οικεία µητρώα και κάθε σχετικό θέµα», Άρθρο 1
«Εγγραφή ανέργου στα οικεία µητρώα», ό̟ως έχει συµ̟ληρωθεί/τρο̟ο̟οιηθεί µε
την εγκύκλιο 102295/28.11.2014 και ισχύει:
«Η εγγραφή ανέργου στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, ̟ραγµατο̟οιείται µε
την αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία του στην αρµόδια Υ̟ηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) του
τό̟ου κατοικίας του».
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, το ̟ρόσω̟ο έχει
κατοικία τον τό̟ο της κύριας και µόνιµης εγκατάστασής του και δεν µ̟ορεί να έχει
συγχρόνως ̟ερισσότερες α̟ό µία κατοικίες, δηλαδή καθιερώνεται η αρχή της
α̟οκλειστικότητας της κατοικίας, ό̟ου κατοικία είναι ο νοµικός δεσµός του
̟ροσώ̟ου ̟ρος ορισµένη εδαφική ̟εριοχή, η ο̟οία καθίσταται κατά αυτό τον
τρό̟ο, αφενός µεν στοιχείο των νοµικών σχέσεων του ̟ροσώ̟ου, αφετέρου δε
στοιχείο εξατοµικεύσεως τούτου. Ο δεσµός αυτός δηµιουργείται α̟ό το γεγονός, ότι
κά̟οιος καθιστά σύµφωνα µε την βούλησή του έναν τό̟ο ως το κέντρο των
βιοτικών σχέσεών του, δηλαδή τω κοινωνικών, ε̟αγγελµατικών κ.λ.̟.
Ειδικότερα ο ενδιαφερόµενος, για την εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων του
ΟΑΕ∆, υ̟οχρεούται να ε̟ιδεικνύει τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, ή ελλείψει
αυτού, αντίγραφο κατατεθειµένης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος – Ε1, ή
Υ̟εύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη α̟ό τη ∆.Ο.Υ. εφόσον δεν υ̟οχρεούται να
υ̟οβάλει φορολογική δήλωση.
• Λογαριασµό ∆ΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο
συµφωνητικού µίσθωσης κατοικίας, κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
• Παραστατικό ταυτο̟ροσω̟ίας σε ισχύ (∆ελτίο ταυτότητας, ∆ιαβατήριο
κ.λ.̟.)
• Ε̟ίσηµο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει ο ΑΜΚΑ
• Η Υ̟ηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει ο̟οιοδή̟οτε
δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται α̟αραίτητο για τον έλεγχο
ανεργίας. ΜΕ ΤΑ Π ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΑ ΒΓΑΖΕΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ευχαριστώ!

Τον ήπια δηλαδή. Τι τα θέλουν αυτά με τις εντοπιότητες, ένα μπάχαλο είναι. Εγώ όταν είχα πάει να γραφτώ στον τοπικό ΟΑΕΔ, ο λογαριασμός ΔΕΚΟ δεν έγραφε οδό και αριθμό και με έβαλε στην Αθήνα που είχα δηλώσει στην προηγούμενη κάρτα ανεργίας. Έλα που ήρθε η ώρα να παίξει ρόλο...
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 2
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.