ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. Αθανασια
 2. Sherlock Holmes
 3. Uncategorized
 4. Τρίτη, 04 Οκτωβρίου 2016
Γεια σας θα ηθελα την βοηθεια σας.πριν την τελικη υποβολη της αιτησης εχει ενα πεδιο που γραφει πληροφοριες σημειωσεις τι άκριβως γραφουμε.ευχαριστω
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Δεν γράφεις τίποτα
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
ΝΑ κανω μια χαζη ερωτηση η ΄΄εντοποιοτητα΄΄ αφορα τους δημοτες των δημων που αναφερει η προκήρυξη?

π.χ. εγω ειμαι δημότης Κερατσινίου-Δραπετσώνας
εφοσον στην προκήρυξη των 34 δήμων δεν περιλαμβανετε ο δημος μου χανω τα μόρια της εντοποιότητας?

ευχαριστώ :)
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 2
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ. 1) Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΑΜΑΤΙKA ΧΑΖΗ. 2) KANΕΝΑΣ ΔΕΝ ΧΑΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΜΟΡΙΟ. ( ΧΑΝΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΟΤΑΝ ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ). 3) AN O ΔΗΜΟΣ Κερατσινίου-Δραπετσώνας δεν περιλαμβανετε ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΜΟΡΙΑ εντοποιοτητα . ΠΑΡΟΛΑΥΤΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΑΤΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΟΥ. ΥΓ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΜΟΤΑΡΕΙ - ΣΠΟΝΣΟΝΑΡΕΙ ΤΑ ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 3
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Μια σημείωση, δεν έχει σημασία που είσαι δημότης, αλλά σε ποιον ΟΑΕΔ είσαι γραμμένος.

Ενδιαφέρον έχει αν επιτρέπεται να αλλάξεις ΟΑΕΔ μόνο και μόνο για την προκήρυξη.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 4
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
θ. Η µοριοδότηση ως ̟ρος το όγδοο κριτήριο (ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ) βασίζεται στα
στοιχεία τα ο̟οία αντλούνται α̟ό το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα
(ΟΠΣ) του ΟΑΕ∆ µε βάση την έδρα της µόνιµης κατοικίας του ωφελούµενου την
ο̟οία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2)
και ό̟ως η έννοια της µόνιµης κατοικίας καθορίζεται α̟ό το άρθρο 51 του Αστικού
Κώδικα και α̟οδεικνύεται α̟ό τα α̟αιτούµενα για την εγγραφή στο µητρώο των
ανέργων του ΟΑΕ∆ στοιχεία. Ε̟ισηµαίνεται ότι η ευθύνη ε̟ικαιρο̟οίησης των
στοιχείων ανήκει στους ωφελούµενους.
Ε̟ι̟ρόσθετα, ε̟ισηµαίνονται τα εξής:
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο Β102129/17.01.2012/23.01.2012 (Α∆Α: ΒΟΧ44691Ω2-
Τ3Ψ) του ΟΑΕ∆ «Ε̟ικοινωνία και εγγραφή ανέργων στον Ο.Α.Ε.∆.», ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Α΄ «Εγγραφή ανέργων, Περιοδικότητα αυτο̟ρόσω̟ης εµφάνισης, ∆ιαδικασία
ανανέωσης εγγραφής ανέργων στα οικεία µητρώα και κάθε σχετικό θέµα», Άρθρο 1
«Εγγραφή ανέργου στα οικεία µητρώα», ό̟ως έχει συµ̟ληρωθεί/τρο̟ο̟οιηθεί µε
την εγκύκλιο 102295/28.11.2014 και ισχύει:
«Η εγγραφή ανέργου στα Μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆, ̟ραγµατο̟οιείται µε
την αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία του στην αρµόδια Υ̟ηρεσία του ΟΑΕ∆ (ΚΠΑ2) του
τό̟ου κατοικίας του».
Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, το ̟ρόσω̟ο έχει
κατοικία τον τό̟ο της κύριας και µόνιµης εγκατάστασής του και δεν µ̟ορεί να έχει
συγχρόνως ̟ερισσότερες α̟ό µία κατοικίες, δηλαδή καθιερώνεται η αρχή της
α̟οκλειστικότητας της κατοικίας, ό̟ου κατοικία είναι ο νοµικός δεσµός του
̟ροσώ̟ου ̟ρος ορισµένη εδαφική ̟εριοχή, η ο̟οία καθίσταται κατά αυτό τον
τρό̟ο, αφενός µεν στοιχείο των νοµικών σχέσεων του ̟ροσώ̟ου, αφετέρου δε
στοιχείο εξατοµικεύσεως τούτου. Ο δεσµός αυτός δηµιουργείται α̟ό το γεγονός, ότι
κά̟οιος καθιστά σύµφωνα µε την βούλησή του έναν τό̟ο ως το κέντρο των
βιοτικών σχέσεών του, δηλαδή τω κοινωνικών, ε̟αγγελµατικών κ.λ.̟.
Ειδικότερα ο ενδιαφερόµενος, για την εγγραφή του στα Μητρώα Ανέργων του
ΟΑΕ∆, υ̟οχρεούται να ε̟ιδεικνύει τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά:
• Το τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογίας εισοδήµατος, ή ελλείψει
αυτού, αντίγραφο κατατεθειµένης δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος – Ε1, ή
Υ̟εύθυνη ∆ήλωση θεωρηµένη α̟ό τη ∆.Ο.Υ. εφόσον δεν υ̟οχρεούται να
υ̟οβάλει φορολογική δήλωση.
• Λογαριασµό ∆ΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο
συµφωνητικού µίσθωσης κατοικίας, κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.
• Παραστατικό ταυτο̟ροσω̟ίας σε ισχύ (∆ελτίο ταυτότητας, ∆ιαβατήριο
κ.λ.̟.)
• Ε̟ίσηµο έγγραφο α̟ό το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει ο ΑΜΚΑ
• Η Υ̟ηρεσία (ΚΠΑ2) διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει ο̟οιοδή̟οτε
δικαιολογητικό κατά την κρίση της θεωρείται α̟αραίτητο για τον έλεγχο
ανεργίας.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 5
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
εγώ εκτύπωσα την αίτηση -δηλαδή ο αδερφός μου γιατί δεν έβρισκε άλλο τρόπο- μέσω της ζωγραφικής.
Δεν είναι και καμία σοβαρή εκτύπωση.Τουλάχιστον φαίνεται καθαρά ο αριθμός πρωτοκόλλου!


Για την αναστολή τώρα..Χθες έμαθα από εδώ τα μαντάτα!Μέχρι την λήξη των αιτήσεων (σημέρα δηλαδή( δεν μπορούν να κάνουν κάτι.
Αν είναι να κάνουν αναστολή κ να ξανακάνουμε τις αιτήσεις θα πρέπει να βγει ανακοίνωση.
Μέχρι στιγμής δεν έχει βγει κάτι (αν δεν κάνω λάθος).

Ωστόσο,προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα γίνει τίποτα.Το πιθανότερο είναι να βγει μια ανακοίνωση στην οποία να λένε ότι δεν θα μετράνε τα μόρια από το ΚΕΑ,πράγμα δίκαιο για μένα.

Προσοχή,δεν έχω κάτι με το άτομα που παίρνουν το ΚΕΑ. ίσα ίσα που εγώ απορρίφθηκα από το συγκεκριμένο λόγω φιλοξενίας...

Τέλος πάντων,καλή επιτυχία σε όλους!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 6
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Ε ναι το πιθανότερο να μην μετρηθούν τα μόρια του ΚΕΑ γτ αν ξαναγινονταν οι αιτήσεις θα έσπαγαν τα τηλ στο υπουργείο εργασίας από τους 90000 που ήδη είχαν κάνει την αίτηση και περιμένουν εναγωνίως πλέον τα αποτελέσματα.Αφηστε που θα αργούσε και ή επόμενη πρόσκληση που αφορά και τους περισσότερους...
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 7
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Το ερώτημα τώρα είναι πότε θα βγουν τα αποτελέσματα!!
και πόσα μόρια πρέπει να έχει κάποιος σε κάθε κατηγορία για να έχει ελπίδες!
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. Uncategorized
 3. # 8
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!