ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. Eva Syan
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017
Ξέρει κάποιος αν τα αγγλικά και το ECDL που επικυρώνει ο δικηγόρος πρέπει να έχει γίνει το τελευταίο εξάμηνο για να γίνει δεκτό στις αιτήσεις του ασεπ;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Από που προκύπτει το εξάμηνο , το άκουσες ή το διάβασες από κάπου ; Σε κάθε προκήρυξη αναφέρει τον τρόπο επικύρωσης και μετάφρασης ιδιωτικών εγγράφων .Ότι λοιπόν ρητά αναφέρεται σε κάθε προκήρυξη .
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Μου το είπαν συνάδελφοι που έκαναν αίτηση ότι έτσι τους είπαν από το βρετανικό συμβούλιο. Και εμένα περίεργο μου φαίνεται δεν το έχω διαβάσει πουθενά γι'αυτό και ρωτάω. Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 2
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Να είσαι καλά συνήθως εντοπιότητα και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται πρόσφατο τα οποία αλλάζουν .Για την 7κ/2016 ισχύει
12. ΤΙΤΛΟΙ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ. (Ν.4250, άρθρο 1, ΦΕΚ 74/ 26.3.2014/τ.Α΄)
Της ημεδαπής
α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του
ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών - άδειες - πιστοποιητικά - βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση
από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).
Της αλλοδαπής
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.
Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το
Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του ν. 148/26-12-1913/1-
2-1914. Ειδικώς όμως μετά τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36,Ν.4194/2013/ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις
ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει
ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους
οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί,
υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους
μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 3
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Απάντηση από ηλεκτρονική επικοινωνία με ΑΣΕΠ: Έγγραφα που δεν επιδέχονται μεταβολής δε χρειάζονται νέα μετάφραση και επικύρωση.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 4
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Απάντηση από ηλεκτρονική επικοινωνία με ΑΣΕΠ: Έγγραφα που δεν επιδέχονται μεταβολής δε χρειάζονται νέα μετάφραση και επικύρωση.

Άρα το EDCL που δεν επιδέχεται μεταβολή δεν χρειάζεται επικύρωση, αυτό στην ουσία δεν λένε και από την απάντηση ΑΣΕΠ;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 5
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Απάντηση από ηλεκτρονική επικοινωνία με ΑΣΕΠ: Έγγραφα που δεν επιδέχονται μεταβολής δε χρειάζονται νέα μετάφραση και επικύρωση.

Άρα το EDCL που δεν επιδέχεται μεταβολή δεν χρειάζεται επικύρωση, αυτό στην ουσία δεν λένε και από την απάντηση ΑΣΕΠ;

δε χρειάζεται ΝΕΑ επικύρωση, μια επικύρωση χρειάζεται.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 6
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Μια διευκρινηση θελω..... Στο παρακατω λινκ ααναφερετε το εξης:
https://www.dikaiologitika.gr/dikaiologitika/proslipseis-prokirykseis/18579/ta-dikaiologitika-gia-tis-prokirykseis-asep-sox-3

β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δημόσιες αρχές της ημεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών εργοδοτών κ.λπ.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόμενα με υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.


Ισχυει αυτο? Η εχει αλλαξει? Μηπως τωρα πια θελει αποκλειστικα επικυρωση απο δικηγορο?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 7
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Καλησπέρα εγώ έχω KEYCERT και ECDL τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να πάω να τα επικυρωσω στον δικηγόρο? Για να μπορει το κεπ να τα επικυρωση?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
 2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
 3. # 8
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.