ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. it's me
  2. Sherlock Holmes
  3. Uncategorized
  4. Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017
Γειά σας,επειδή δεν έχω εμπειρία για προκηρύξεις μονίμου προσωπικού στον ασεπ έχω τις εξής απορίες:

1.Χρειάζεται βεβαίωση από το ΑΕΙ όπως λέει η προκήρυξη;Εμένα το πτυχίο γράφει το τμήμα,το βαθμό,τα προσωπικά μου στοιχεία κ.τ.λ. 'Οποιος γνωρίζει από παλαιότερες προκηρύξεις,έστειλε βεβαίωση;Η μόνο με το πτυχίο είναι εντάξει;Γιατί η προκήρυξη αναφέρει αυτά:
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού. Σε
περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και
βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Όπου στον ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ως προσόν διορισμού ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντί-
στοιχης ειδικότητας με το ζητούμενο από την προκήρυξη, υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαί-
ωση του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που
ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο 26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Σε περίπτωση
που δεν προσκομισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριμένο σύμφωνα με την οικεία
προκήρυξη απαιτούμενο πτυχίο, ο επικαλούμενος τίτλος δεν λαμβάνεται υπόψη.
Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών, στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευ-
ση αυτών, όπως αυτή ζητείται από την προκήρυξη, πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του
τμήματος που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος παρακολούθησε
τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητούνται από την προκήρυξη για τις κατά
περίπτωση θέσεις.

2η απορία:Στην κοινωφελή ήμουν ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με κωδικό ειδικότητας 419000 μετράει αυτή η εμπειρία;Θεωρείται συναφής με την ειδικότητα ΠΕ γραμματέων;Αν ναι,πρεπει να παω στο ΙΚΑ να μου δώσουν βεβαίωση εμπειρίας και να την γράψω στην υπεύθυνη δήλωση ΑΣΕΠ;

3.Το ecdl επειδή είναι ιδιωτικό έγγραφο διάβασα οτι θέλει επικύρωση από δικηγόρο.Όταν το επικυρώσει το έγγραφο ο δικηγόρος μετά βγάζεις φωτοτυπίες και τις στέλνεις στις προκηρύξεις,σωστα;Το κόστος όποιος γνωρίζει ποιο είναι θα με βοηθούσε.
Ευχαριστώ προκαταβολικά.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.