ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. Γεωργία
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  3. Σάββατο, 07 Σεπτεμβρίου 2019
Καλησπέρα.
Για απόδειξη εξειδικευμένης εμπειρίας "στην πώληση πολιτιστικών ειδών ή στο αντικείμενο των πωλήσεων γενικότερα", για τους ελεύθερους επαγγελματίες ισχύει:
"Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης,
· Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας και
· Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας".

Σαν ελεύθερος επαγγελματίας με επιχείρηση λιανικής πώλησης είχα ταμειακή μηχανή και όχι δελτίο παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις.
Η ερώτησή μου είναι αν μπορώ να υποβάλλω δικαιολογητικά για τη συγκεκριμένη προκήρυξη επικαλούμενη την εμπειρία μου στις πωλήσεις;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!