ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

  1. ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΑΝΟΥ
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  3. Πέμπτη, 02 Ιουλίου 2020
Προσπαθώ να κάνω την αίτηση για την κοινωφελή εργασία αλλά το σύστημα δεν με αφήνει να συμπληρώσω τα πεδία της αίτησης.
Έχω καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ανανέωση της δεκάχρονης άδειας παραμονής μου και μου έχει χορηγηθεί προσωρινή μπλέ κάρτα η οποία έληξε το Μάιο αλλά ανανεώθηκε αυτοδίκαια μέχρι τον Οκτώβριο.Η δεκάχρονη άδεια διαμονής μου είναι έτοιμη αλλά δεν μπορώ να την παραλάβω λόγω covid19.Το δελτίο ανεργίας έχει ανανεωθεί από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και είναι ενεργό μέχρι το τέλος του χρόνου.
Μπορεί κάποιος να βοηθήσει;
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Οι ωφελούμενοι της δράσης πρέπει:
1.Να είναι Έλληνες πολίτες, πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε., Βορειοηπειρώτες,
ομογενείς και ομογενείς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από
τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, ή ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται
πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας ούτε η συμπλήρωση ενός (1) έτους από την
απόκτηση αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το
γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής
γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου
κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 2413/1996
άρθρο 10 παρ. 1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας: α) ΥΠΕΠΘ
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−34 43 384 και β)
Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρα, Τ.Κ. 551 32 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2313331540 των
κατωτέρω επιπέδων:
Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Α2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού ή και
Εργατοτεχνικού Προσωπικού.
Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής
(Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), μη Διοικητικού
Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
Δ΄ ΕΠΙΠΕΔΟ/ Γ1 ΕΠΙΠΕΔΟ (Σ.Ε.) : Για την Κατηγορία Πανεπιστημιακής
(Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Διοικητικού
Προσωπικού.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής
Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ.: 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται
ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο
ελληνικής γλώσσας.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
  1. περισσότερο από 1 μήνα πριν
  2. ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ & ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
  3. # 1
  • Σελίδα :
  • 1


There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!