ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

 1. lena
 2. Uncategorized
 3. Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020
ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΚΕ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΣ
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
ΜΟΥ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΓΙΝΩ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΚΕ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΞΕΡΩ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΜΙΣΘΩΤΟΣ

ΠΟΣΑ χρήματα παραπάνω θα σου δώσουν ?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. πριν από 6 ημέρες
 2. Uncategorized
 3. # 1
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Β. Ευθύνη εταίρου Ι.Κ.Ε.:

1. Ευθύνη έναντι τρίτων ιδιωτών: Με την εξαίρεση των εταίρων που παρέχουν εγγυητικές εισφορές στην Ι.Κ.Ε., οι λοιποί εταίροι ευθύνονται αποκλειστικά με την εισφορά τους κατά την είσοδό τους στην εταιρεία (άρθρο 43 παρ. 2 ν. 4072/2012).

2. Ευθύνη έναντι του δημοσίου: Σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 3 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) αν κατά το χρόνο διάλυσης της ΙΚΕ δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι φορολογικές της υποχρεώσεις, περιλαμβανόμενων των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, θεμελιώνεται η, αλληλέγγυα με την ΙΚΕ, ευθύνη των εταίρων της με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10 % και μέχρι του ποσού των αναληφθέντων κερδών ή απολήψεων σε μετρητά ή σε είδος λόγω της ιδιότητας τους ως εταίροι της ΙΚΕ κατά τα τρία (3) τελευταία έτη προ της λύσης της ΙΚΕ. Σύμφωνα δε με το άρθρο 50 παρ. 4 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) τοιαύτη ευθύνη υπέχουν και όσοι υπήρξαν εταίροι της ΙΚΕ με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10 % (αλλά π.χ. είχαν μεταβιβάσει τη μερίδα τους) κατά τα τρία (3) τελευταία έτη πριν τη λύση της ΙΚΕ, εφόσον όμως η οφειλή αφορά την περίοδο, στην οποία τα εν λόγω πρόσωπα ήταν εταίροι.

Σημειώνουμε ότι υπό τις ίδιες ανωτέρω προϋποθέσεις είχε θεσπιστεί με το άρθρο 31 παρ. 2 του ν. 4321/2015 η ευθύνη των εταίρων της ΙΚΕ με ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του 10 % και για την καταβολή των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προσθετών τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η διατάξη αυτή δεν εφαρμόστηκε ποτέ και εν τέλει καταργήθηκε από τότε που ίσχυσε με το άρθρο 28 του ν. 4403/2016.

Γ. Ευθύνη διαχειριστή Ι.Κ.Ε.:

1. Ευθύνη έναντι της εταρείας: Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4072/2012: «Ο διαχειριστής ευθύνεται έναντι της εταιρείας για παραβάσεις του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των εταίρων, καθώς και για κάθε διαχειριστικό πταίσμα. Η ευθύνη αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για πράξεις ή παραλείψεις που στηρίζονται σε σύννομη απόφαση των εταίρων ή που αφορούν εύλογη επιχειρηματική απόφαση, η οποία ελήφθη με καλή πίστη, με βάση επαρκείς πληροφορίες και αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση του εταιρικού συμφέροντος. Αν περισσότεροι διαχειριστές ενήργησαν από κοινού, ευθύνονται εις ολόκληρο.».

2. Εις ολόκληρον ευθύνη έναντι τρίτων ιδιωτών κατ’ άρθρο 71 ΑΚ σε περίπτωση υπαίτιας πράξης ή παράλειψης, η οποία συνιστά αδικοπραξία ή συμπεριφορά κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων αντίθετη προς τους ορισμούς των ΑΚ 197 και 198 ή παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρου κανόνα είναι η έκδοση ακάλυπτης επιταγής, όπου οι τρίτοι δανειστές της εταιρείας μπορούν να στραφούν τόσο κατά της ΙΚΕ όσο και του διαχεριστή της ατομικά.

3. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη έναντι του Δημοσίου κατ’ άρθρο 50 παρ. 1, 2 και 5 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013):

Κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσης της ΙΚΕ, ο διαχεριστής της ΙΚΕ ευθύνεται προσωπικά και αλληλέγγυα για την πληρωμή του φόρου, των τόκων και των προστίμων που οφείλονται από την ΙΚΕ,καθώς και του φόρου που παρακρατείται, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσης τους.

Επίσης, ευθύνεται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τους παρακρατούμενους φόρους, το ΦΠΑ και όλους τους επιρριπτόμενους φόρους, και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της ΙΚΕ ως εξής: α) Αν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, οι διαχειριστές της ΙΚΕ που είχαν την ως άνω ιδιότητα από τη λήξη της προθεσμίας απόδοσης του φόρου και μετά. β) Αν δεν έχει γίνει η παρακράτηση φόρου, οι διαχειριστές της ΙΚΕ που είχαν την ως άνω ιδιότητα κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου.

Τέλος, αν η ΙΚΕ είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης περιουσίας, ο διαχειριστής της ΙΚΕ ευθύνεται εις ολόκληρον με την ΙΚΕ, για την πληρωμή των τόκων και των προστίμων που οφείλονται σε δικές του πράξεις ή παραλείψεις.

4. Προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη έναντι των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (πλέον ΕΦΚΑ) σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 1 του ν. 4321/2015: Ο διαχεριστής της ΙΚΕ, ευθύνεται προσωπικά, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον μαζί με την ΙΚΕ, τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της όσο και κατά το χρόνο διάλυσης ή συγχώνευσής της, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτήν προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους.
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. πριν από 5 ημέρες
 2. Uncategorized
 3. # 2
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
Πιπινε για αυτο κοχ και ξερο ψωμί ε?Να σκανε ακάλυπτες επιταγές να ζητάει η εφορία το ΦΠΑ και δεν συμμαζεύεται.

Φίλε άμα είσαι άσχετος άστο. Αν οι εταίροι είναι λαμογια θα σε μπλέξουν. Πιπινε θυμάσαι την ταινία με Βουτσά που τρουπωσε στην μπίζνα κάτι αεριτζηδων που πουλούσαν οικόπεδα που τον έκαναν διαχειριστή και στο τέλος την κοπανήσαν με τα λεφτά και τους κυνηγούσε στο αεροδρόμιο? Έτσι τον κόβω τον φιλο
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. πριν από 5 ημέρες
 2. Uncategorized
 3. # 3
Αποδεκτή απάντηση Pending Moderation
0
Votes
Undo
lena

OYTE για αστείο , εαν η εταιρεία ειναι καθαρή γιατι δεν αναλαμβάνει κάποιος εκ των ιδιοκτήτων την διαχείριση ?
Σχολιασμός
There are no comments made yet.
 1. πριν από 4 ημέρες
 2. Uncategorized
 3. # 4
 • Σελίδα :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.