ΑΚΙΝΗΤΑ

24/03/2014 - 09:16

Αλλαγή χρήσης-εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτίσματος

Αλλαγή χρήσης-εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτίσματος Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αλλαγής χρήσης ή/και εσωτερικών διαρρυθμίσεων του κτίσματος, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα ακόλουθα:
24/03/2014 - 09:02

Αλλαγή μελέτης με αύξηση συντελεστή δόμησης

Αλλαγή μελέτης με αύξηση συντελεστή δόμησης Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αλλαγής μελέτης με αύξηση συντελεστή δόμησης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα στην Πολεοδομία:
24/03/2014 - 09:01

Αλλαγή μελέτης με αύξηση συντελεστή δόμησης & όγκου

Αλλαγή μελέτης με αύξηση συντελεστή δόμησης & όγκου Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αλλαγής μελέτης με αύξη δόμησης και όγκου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι:
24/03/2014 - 08:54

Αλλαγή μελέτης χωρίς αύξηση συντελεστή δόμησης

Αλλαγή μελέτης χωρίς αύξηση συντελεστή δόμησης Για τον έλεγχο πληρότητας της οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αλλαγής μελέτης χωρίς αύξηση συντελεστή δόμησης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
24/03/2014 - 08:50

Αναθεώρηση (αλλαγή ονόματος επιβλέποντα ακινήτου)

Αναθεώρηση (αλλαγή ονόματος επιβλέποντα ακινήτου) Για τον έλεγχο πληρότητας της οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αναθεώρησης (πιο συγκεκριμένα, της αλλαγής ονόματος επιβλέποντα του ακινήτου), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα:
24/03/2014 - 08:48

Αναθεώρηση (αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη ακινήτου)

Αναθεώρηση (αλλαγή ονόματος ιδιοκτήτη ακινήτου) Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αναθεώρησης (πιο συγκεκριμένα, αλλαγής ονόματος ιδιοκτήτη ακινήτου), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
24/03/2014 - 08:44

Αναθεώρηση (αλλαγή χρήσης ακινήτου)

Αναθεώρηση (αλλαγή χρήσης ακινήτου) Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αναθεώρησης (συγκεκριμένα, της αλλαγής χρήσης ακινήτου), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
24/03/2014 - 08:42

Αναθεώρηση (επισκευή/διαρρύθμιση)

Αναθεώρηση (επισκευή/διαρρύθμιση) Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αναθεώρησης (επισκευή/διαρρύθμιση), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής:
24/03/2014 - 08:33

Αναθεώρηση (κοπή δέντρου)

Αναθεώρηση (κοπή δέντρου) Για τον έλεγχο πληρότητας της οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αναθεώρησης (κοπή δέντρου), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα εξής:
24/03/2014 - 08:31

Αναθεώρηση(παράταση ισχύος)

Αναθεώρηση (παράταση ισχύος) Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση παράτασης της ισχύος αναθεώρησης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στην πολεοδομία τα εξής:
24/03/2014 - 08:21

Αναθεώρηση-τροποποίηση μελετών

Αναθεώρηση-τροποποίηση μελετών Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αναθεώρησης-τροποποίησης μελετών, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα εξής:
24/03/2014 - 07:37

Αναθεώρηση άδειας δόμησης

Αναθεώρηση άδειας δόμησης Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αναθεώρησης της άδειας δόμησης (σύμφωνα με τον Ν.4030/2011), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα κάτωθι:
24/03/2014 - 07:35

Αναθεώρηση (διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου)

Αναθεώρηση (διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου) Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αναθεώρησης για διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα εξής:
24/03/2014 - 07:33

Ανασύσταση φακέλου (ακίνητα)

Ανασύσταση φακέλου (ακίνητα) Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση ανασύστασης φακέλου, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα κάτωθι δικαιολογητικά:
24/03/2014 - 07:31

Ανέγερση κτίσματος-προέγκριση

Ανέγερση κτίσματος-προέγκριση Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση προέγκρισης ανεγέρσεως κτίσματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα ακόλουθα, απαραίτητα δικαιολογητικά:
24/03/2014 - 07:30

Ανέγερση-κατεδάφιση κτίσματος

Ανέγερση-κατεδάφιση κτίσματος Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση ανέγερσης και κατεδάφισης κτίσματος, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
24/03/2014 - 07:29

Ανέγερση κτίσματος

Ανέγερση κτίσματος Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση ανέγερσης κτίσματος, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα ακόλουθα:
24/03/2014 - 07:27

Αποπεράτωση κτίσματος

Αποπεράτωση κτίσματος Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση της αποπεράτωσης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα εξής:
24/03/2014 - 07:26

Αποπεράτωση αυθαιρέτου

Αποπεράτωση αυθαιρέτου Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αποπεράτωσης αυθαιρέτου (σύμφωνα με τον Νόμο 4014), οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα εξής:
24/03/2014 - 07:25

Διαμόρφωση ανοιχτών θέσεων στάθμευσης

Διαμόρφωση ανοιχτών θέσεων στάθμευσης Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση της διαμόρφωσης ανοιχτών θέσεων στάθμευσης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν στην Πολεοδομία τα εξής:
Σελίδα 1 από 3

Η Επικαιρότητα Τώρα