ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

18/03/2014 - 16:31

Αίτηση για αξιολογητές

Αίτηση για αξιολογητές Όσοι ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο μητρώο των αξιολογητών οφείλουν να προσκομίσουν τα κάτωθι:
18/03/2014 - 16:13

Πιστοποίηση στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ)

Πιστοποίηση στελεχών Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) Όποιος ενδιαφέρεται να λάβει πιστοποίηση στελέχους Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών χρειάζεται να ενεργήσει ως εξής:
18/03/2014 - 15:59

Εκπαιδευτική επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων

Εκπαιδευτική επάρκεια εκπαιδευτών ενηλίκων Για τη χορήγηση πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:
18/03/2014 - 15:44

Άδεια ιδιωτικών σχολείων, κολλεγίων, Ι.Ι.Ε.Κ.

Για τη χορήγηση άδειας ιδιωτικών σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), κολλεγίων και ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), απαιτούνται τα κάτωθι:
18/03/2014 - 15:32

Άδεια για κέντρα δια βίου μάθησης 2

Άδεια για κέντρα δια βίου μάθησης 2 Για τη χορήγηση νέας άδειας κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου 2, απαιτούνται τα εξής:
18/03/2014 - 15:21

Μεταβίβαση άδειας κέντρων δια βίου μάθησης

Για τη διαδικασία μεταβίβασης άδειας κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου 2, κέντρου δια βίου μάθησης 1, φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών απαιτούνται τα εξής:
18/03/2014 - 15:12

Άδεια φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών ΙΙ

Άδεια φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών ΙΙ Για τη χορήγηση νέας άδειας κέντρων δια βίου μάθησης επιπέδου 1, φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών, δυναμικότητας πάνω από 75 καταρτιζόμενους, απαιτούνται:
18/03/2014 - 14:52

Άδεια φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Άδεια φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών Για τη χορήγηση νέας άδειας κέντρου δια βίου μάθησης επιπέδου 1, φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών, δυναμικότητας έως 75 καταρτιζομένους, απαιτούνται τα εξής:
02/01/2014 - 19:22

ΕΟΠΠΕΠ άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών

ΕΟΠΠΕΠ άδεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών Ο ΕΟΠΠΕΠ είναι ο αρμόδιος για την πιστοποιήση και την αδειοδότηση εκπαιδευτικών που επιθυμούν να κάνουν κατ οίκον διδασκαλία ξένων γλωσσών και η διαδικασία μέσω του Οργανισμού αφορά μόνο πολίτες εντός Ευρωπαικής Ένωσης.
13/07/2013 - 13:59

Επικύρωση Ξενόγλωσσων Εγγράφων

  Επικύρωση Ξενόγλωσσων Εγγράφων Επικύρωση ξενόγλωσσων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή. Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα για το αντικείμενο του θέματος: Με αφορμή το αριθ. πρωτ. 883/22-6-2011 έγγραφο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου), στο οποίο τίθεται υπόψη της Υπηρεσίας μας η άρνηση ορισμένων διοικητικών αρχών και ΚΕΠ να επικυρώσουν αντίγραφα των εγγράφων που εκδίδει (π.χ. πτυχία, αναλυτικές βαθμολογίες κλπ.), με την αιτιολογία ότι τούτα συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα και προκειμένου να αρθούν οι όποιες αμφισβητήσεις και να εφαρμόζονται οι διατάξεις κατά ενιαίο και ομοιόμορφο τρόπο από όλη τη Διοίκηση, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου  11 του Ν. 2690/99, (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν με αυτές της παραγράφου 5 του άρθρου 16 του Ν.3345/2005 (ΦΕΚ138/Α΄/16-6-2005). Ειδικότερα: Κάθε πολίτης μπορεί να ζητήσει, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ.) ή τα Κ.Ε.Π. την επικύρωση αντιγράφου εγγράφου, το οποίο έχει εκδοθεί από Ελληνική Διοικητική Αρχή, από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (άρθρο 16, παρ.5 του ν. 3345/2005).        Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι, σε εφαρμογή των ίδιων ως άνω διατάξεων,  απλά αντίγραφα των εκδοθέντων από τις ημεδαπές διοικητικές αρχές εγγράφων μπορούν να υποβληθούν στη Διοίκηση συνοδευόμενα από την κατά την παρ. 5 του άρθρου 3 του ίδιου Κώδικα υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων. Τα απλά αυτά αντίγραφα γίνονται, επίσης, υποχρεωτικώς αποδεκτά από τη Διοίκηση, όπως τα πρωτότυπα.         Επίσης, με τις ίδιες ως άνω διατάξεις καθιερώθηκε το δικαίωμα των πολιτών, να ζητήσουν από όλες τις Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π., την επικύρωση αντιγράφων ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, από ακριβή αντίγραφα αυτών, εφόσον έχουν επικυρωθεί, προηγουμένως, από δικηγόρο. Αντίγραφο του ήδη επικυρωμένου από δικηγόρο ακριβούς αντιγράφου, επικυρώνει οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή όσες φορές απαιτείται.  Ο λόγος για τον οποίο οι Διοικητικές Αρχές και τα Κ.Ε.Π. επικυρώνουν αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων αλλοδαπών αρχών, μόνο από το ακριβές αντίγραφο του δικηγόρου, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ισχύων Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/99), δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να επικυρώνουν αντίγραφα των ιδιωτικών εγγράφων ή των εγγράφων αλλοδαπών αρχών, από το πρωτότυπό τους, σε αντίθεση με τον «Κώδικα περί Δικηγόρων».  Από τα προεκτεθέντα, είναι λοιπόν προφανές ότι κατά τη διαδικασία της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων δεν αποτελεί κριτήριο η γλώσσα σύνταξής τους, αλλά ο εκδότης των εγγράφων αυτών, δηλαδή αν έχουν εκδοθεί από ημεδαπή διοικητική αρχή ή αλλοδαπή αρχή ή ιδιωτικό φορέα, καθόσον ο «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας»- ν. 2690/99, όπως ισχύει, ρυθμίζει το θέμα της επικύρωσης των αντιγράφων εγγράφων χωρίς να διακρίνει μεταξύ εγγράφων συντεταγμένων σε ελληνική και ξένη γλώσσα. Κατά συνέπεια, τα έγγραφα που εκδίδουν οι ημεδαπές διοικητικές αρχές (όπως, εν προκειμένω το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος) επικυρώνονται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, ανεξαρτήτως της γλώσσας στην οποία συντάσσονται τα έγγραφα αυτά. Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων, καθώς και οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας,  παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στους φορείς του δημοσίου τομέα που εποπτεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας. Τέλος, επισημαίνεται η υποχρέωση των Διοικητικών Αρχών και των ΚΕΠ της Χώρας για την πιστή εφαρμογή της εν λόγω εγκυκλίου, δεδομένου ότι κοινός στόχος όλων των δημοσίων υπηρεσιών είναι η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης τους στη δράση της Δημόσιας Διοίκησης. Η εγκύκλιος έχει καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.ydmed.gr-, στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση / Σχέσεις Κράτους-Πολίτη.  Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.    
11/07/2013 - 20:02

Επέκταση του ΚΠγ επιπεδο Γ1 στην Τουρκική γλώσσα

Επέκταση του ΚΠγ επιπεδο Γ1 στην Τουρκική γλώσσα Επέκταση του ΚΠγ Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας με την εξέταση του επιπέδου Γ1 στην Τουρκική γλώσσα Από τη Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών ανακοινώνεται η επέκταση του ΚΠγ με την εισαγωγή της εξέτασης του επιπέδου Γ1 στην Τουρκική γλώσσα, το οποίο θα εξεταστεί για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2013. Το Μάιο 2014 θα εξεταστούν στην Τουρκική γλώσσα τα επίπεδα Β (Β1- Β2) και Γ1. Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Υπουργείου http://www.minedu.gov.gr δείγμα εξετάσεων επιπέδου Γ1 Τουρκικής γλώσσας. Στο δείγμα περιλαμβάνονται οκτώ (8) αρχεία PDF και ένα (1) αρχείο DOC με σύνδεση (link) που παραπέμπει σε δείγμα της ενότητας 3: κατανόηση προφορικού λόγου (ηχητική δοκιμασία).
11/07/2013 - 20:02

Παράταση ισχύς πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ

Παράταση ισχύς πιστοποιητικών γνώσης Η/Υ Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ανακοινώνει με εγκύκλιο του την παράταση έως 30-9-2013 των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ Ακολουθεί η εγκύκλιος του υπουργείου: Στους εγκεκριμένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ. φορείς χορήγησης πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ , τα οποία αποδεικνύουν τη γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ ως πρόσθετου προσόντος διορισμού ή πρόσληψης στο Δημόσιο (σχετ. το άρ. 26 παρ. 6 περ. (ii) του Π.Δ. 50/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Α. Με την αριθ. 67/6-6-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖ0ΟΡΗΛ-ΓΧ8) Απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & ΕπαγγελματικούΠροσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), παρατάθηκε η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ των φορέων: ECDL Ελλάς A.E., VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A., INFOTEST και ICT Hellas A.E.,τα οποία εκδόθηκαν, υπό την παλαιά τους ονομασία, μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ (και παρατάθηκαν έως 30-6-2013), για τρεις (3) επιπλέον μήνες, δηλ. μέχρι και 30-9-2013.Ειδικότερα, τα ανωτέρω πιστοποιητικά, υπό την παλαιά τους ονομασία, είναι τα ακόλουθα: ECDL από την εταιρεία ECDL – GREEK COMPUTER SOCIETY – EΠY, Cambridge International Examinations από UNIVERSITY OF CAMBRIDGE (εταιρείαVellum Global Educational Services), IC3 και MOS (Microsoft Office Specialist) από CERTIPORT (Microsoft) (εταιρείαINFOTEST, πρώην TECHNOPLUS) και BTEC in ICT ή Online Award in ICT από LONDON LEARNING (εταιρεία ICT HellasΑ.Ε.).Β. Επίσης, με την προαναφερθείσα Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παρατάθηκε έως 30-9-2013 η ισχύς των πιστοποιητικών των φορέων: ECDL Ελλάς A.E. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/2619/3-2-06), VELLUM GLOBAL EDUCATIONAL SERVICES S.A. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4516/23-2-06), INFOTEST (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4517/23-2-06), ICT Hellas A.E. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/4518/23-2-06) και ήδη ICT Europe(Πράξη μετονομασίας αριθ. Γ/18897/18-7-07), KEY-CERT (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/8931/11-4-06), ACTA A.E. (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/12017/18-5-06), I-SKILLS A.E. (Πράξη αριθ. Γ/22735/14-9-07) TELEFOS TRAINING EΠΕ (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/30921/18-12-07) και ήδη TELEFOS CERT ΕΠΕ (Πράξη μετονομασίας αριθ. Γ/12485/21-5-09) και DIPLOMA-Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού (Πράξη πιστοποίησης αριθ. Γ/24869/30-9-09),τα οποία εκδόθηκαν μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και 30-6-2011.Γ. Τέλος, με την ίδια ως άνω πράξη παρατάθηκε έως 30-9-2013 η ισχύς των πιστοποιητικών που εκδόθηκαν μέχρι και 31-12-2008 από τον ΟΕΕΚ.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., www.eoppep.gr. Επίσης, αναλυτική αναφορά στους τίτλους των πιστοποιητικών που χορηγούνται από τους ανωτέρω φορείς μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδατου ΑΣΕΠ www.asep.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Φορείς – Υποδείγματα –Παράρτημα 2: Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης.
11/07/2013 - 20:02

Εξετάσεις πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας Οκτώβριος 2013

Εξετάσεις πιστοποίησης της Ελληνικής γλώσσας Οκτώβριος 2013 Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2013 εξετάσεις για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της Ελληνικής ιστορίας και του Ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών, που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν όσοι/ες είναι υπήκοοι τρίτων χωρών (όχι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης) με τις εξής προϋποθέσεις: να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω να μένουν νόμιμα στην Ελλάδα να μην έχουν ζητήσει άσυλο ή αναγνωριστεί ως πρόσφυγες Περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων θα ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Πληροφορίες θα δίνονται, επίσης, στα τηλέφωνα: 213.131.1667 [-1652, -1655, -1678]Α
11/07/2013 - 20:02

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2013

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2013 Ανακοινώθηκαν τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις ΚΠΓ Μαίου 2013 . Ακολουθεί η κατανομή των υποψηφίων στα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις ΚΠΓ Μαίου 2013 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2013 Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Γλώσσα Επίπεδο Κατανομή υποψηφίων Ονομασία Εξεταστικού Κέντρου 201 - Δ/ΝΣΗ Α' ΑΘΗΝΑΣ Α Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Αθήνα 1ο ΕΠΑΛ ΑΘΗΝΑΣ ΜΥΛΛΕΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΑΧΙΛΛΕΩΣ Β Γ1 Α Β Α Β Γ1 Α Β Γ1 Β Αγγλικά Β 5o ΓΕΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 2109915302 2109915259 Αγγλικά Γ1 Αγγλικά Α 57 ΓΕΛ ΑΘΗΝΑΣ 2106917117 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 Γαλλικά Α 16ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 210-6929393, 210-6911870, 210-6915173 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α 8ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ 2108674196, 2108673673 Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Τουρκικά Β 210 - Δ/ΝΣΗ Β' ΑΘΗΝΑΣ Αγγλικά Α 3ο ΓΕΛ Αγ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 210-6016531 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γερμανικά Α 3Ο ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 210-8022397 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 215 - Δ/ΝΣΗ Γ' ΑΘΗΝΑΣ Αγγλικά Α 1ο ΓΕΛ ΑΙΓΑΛΕΩ 2105313099 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α 6ο ΓΕΛ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2105786246 2105718517 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Γερμανικά Α 1ο ΓΕΛ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 2105015335 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 221 - Δ/ΝΣΗ Δ' ΑΘΗΝΑΣ Αγγλικά Α 1ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2109925514-2109949861 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Γαλλικά Α 4ο ΓΕΛ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 2109560620-2109578338 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 224 - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αγγλικά Α Μεταφορά των υποψηφίων στο 210Α και 210Β εξεταστικό κέντρο της Β΄Αθήνας Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 230 - Δ/ΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Αγγλικά Α ΠΡΟΤ.ΠΕΙΡ.ΓΕΛ ΖΑΝΝΕΙΟΥ 2104111992 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α 13ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ 2104176464 Γερμανικά Β Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 317 - Δ/ΝΣΗ ΕΒΡΟΥ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) Αγγλικά Α 2ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2551024134 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Τουρκικά Β Γαλλικά Α 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2551026455 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 316 - Δ/ΝΣΗ ΡΟΔΟΠΗΣ Αγγλικά Α 1ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2531022527, 2531022010 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α 2ο ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2531022748, 2531029500 Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 Τουρκικά Β 313- Δ/ΝΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αγγλικά Β 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510228307 Αγγλικά Α 6ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510243108 Αγγλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Γαλλικά Α 2ο ΓΕΛ ΚΑΒΑΛΑΣ 2510240336 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 301 - Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α Οι υποψήφιοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που δήλωσαν στην αίτηση τους ότι επιθυμούν να εξεταστούν στην Θεσσαλονίκη ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΤΕΡΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ - Τ.Κ. 55535 Β Γ1 Α Β Α Β Α Β Β Αγγλικά Β Από AHMETLLI ANXHELA μέχρι και ΜΑΝΤΖΑΝΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ 3ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2310209987 Αγγλικά Β Από ΜΑΝΩΛΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗ ΕΥΓΕΝΙΑ μέχρι και ΨΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 15ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2310231358 Γερμανικά Α 27ο ΓΕΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 2310 937402 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Αγγλικά Α 23ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310278100 Αγγλικά Γ1 Τουρκικά Β Γαλλικά Α 18ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310910655 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Ιταλικά Α 3ο ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 2310437720 Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β 14ο ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2310412090 2310416719 Ισπανικά Γ1 305 - Δ/ΝΣΗ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αγγλικά Β Από AGALARIAN GARIK μέχρι και ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2310656387 Αγγλικά Α 2ο ΓΕΛ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 2310774948 Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Αγγλικά Β Από ΜΑΡΙΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ μέχρι και ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1ο ΓΕΛ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2310748430 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 Γερμανικά Α 3ο ΓΕΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2310659261 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 299 - Δ/ΝΣΗ ΠΕΛΛΑΣ Αγγλικά Α Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στην Έδεσσα 1ο ΓΕΛ ΈΔΕΣΣΑΣ 2381023131 Αγγλικά Γ1 Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στην Έδεσσα Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Αγγλικά Β Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στην Έδεσσα 2ο ΓΕΛ ΈΔΕΣΣΑΣ 2381028188 Γερμανικά Α ΕΠΑΛ ΈΔΕΣΣΑΣ 2381023686 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ισπανικά Β Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Αγγλικά Α Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στα Γιαννιτσά 1ο ΓΕΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2382022551 Αγγλικά Β Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στα Γιαννιτσά Αγγλικά Γ1 Περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι που δήλωσαν να εξεταστούν στα Γιαννιτσά 295 - Δ/ΝΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ Αγγλικά Α 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2351023277 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α 2o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2351045140 Γαλλικά Β Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 291 - Δ/ΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ Αγγλικά Β Από HASA DORTANA μέχρι και ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1o ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 2461029788 Αγγλικά Α Γαλλικά Α 2ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 2461025812 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 Αγγλικά Β Από ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέχρι και ΨΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3ο ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 2461029887 Αγγλικά Γ1 293 - Δ/ΝΣΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Αγγλικά Α 1ο ΓΕΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2467027046 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 267 - Δ/ΝΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αγγλικά Α 1o ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2651041028 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 Γερμανικά Α 5ο ΓΕΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2651072038 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 270 - Δ/ΝΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Αγγλικά Α 1ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682022302 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ισπανικά Β Γαλλικά Α 2ο ΓΕΛ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2682027741, 2682089089 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 281 - Δ/ΝΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Αγγλικά Α 5ο ΓΕΛ Λάρισας 2410230828 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Μουσικό Σχολείο Λάρισας 2410627121 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α 4ο ΓΕΛ Λάρισας 2410620729 Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 284 - Δ/ΝΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αγγλικά Α 4ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ 2421085715 Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Αγγλικά Β 1ο ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ 2421046410 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 289 - Δ/ΝΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αγγλικά Α 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 2431022571 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 272 - Δ/ΝΣΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αγγλικά Α 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΔΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26610-39827 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γερμανικά Α 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 26610-31733 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 254 -Δ/ΝΣΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Αγγλικά Α 1ο ΓΕΛ Αργοστολίου 26710-22518 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β 263 - Δ/ΝΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αγγλικά Α 3o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2641026523 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 Γαλλικά Α 2ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2641023467 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 249 - Δ/ΝΣΗ ΑΧΑΪΑΣ Αγγλικά Α 2ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 2610322394 2610332237 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 Γαλλικά Α 3ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 2610322190 2610316875 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Γερμανικά Α 1ο ΓΕΛ ΠΑΤΡΩΝ 2610422044 2610439241 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 278 - Δ/ΝΣΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ(ΛΑΜΙΑ) Αγγλικά Β 4oΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 2231028141 Αγγλικά Α 2ΟΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ 2231028977 Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 275 - Δ/ΝΣΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ) Αγγλικά Β 2ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 2261029387 Αγγλικά Γ1 Ισπανικά Β Αγγλικά Α 1ο ΓΕΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 22610 29552 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 273 - Δ/ΝΣΗ ΕΥΒΟΙΑΣ Αγγλικά Α ΓΕΚ ΚΑΝΗΘΟΥ 2221081271 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 259 - Δ/ΝΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Αγγλικά Α 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2710225969 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 Γαλλικά Α 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2710222019 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 257 - Δ/ΝΣΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αγγλικά Α 3ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 2721024386 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β 236 - Δ/ΝΣΗ ΛΕΣΒΟΥ (ΛΕΣΒΟΣ) Αγγλικά Α 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 22510-28124 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Γαλλικά Α 4o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 22510-28189 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ισπανικά Β Τουρκικά Β 238 - Δ/ΝΣΗ ΧΙΟΥ Αγγλικά Α 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 22710-21668 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 Γερμανικά Α 1o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ 22710-42575 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 237 - Δ/ΝΣΗ ΣΑΜΟΥ Αγγλικά Α ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 22730-28966 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ισπανικά Β 239 - Δ/ΝΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ) Αγγλικά Α ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 22810-82040 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Γερμανικά Α Γερμανικά Β Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β 244 - Δ/ΝΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ) Αγγλικά Α 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ 2241063950 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Γ1 Τουρκικά Β Γερμανικά Α ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 2241065651 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 245 - 1ο ΓΡ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΚΩΣ) Αγγλικά Α 1ο ΓΕΛ ΚΩ 2242022025 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γερμανικά Α Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Ισπανικά Γ1 323 - Δ/ΝΣΗ ΧΑΝΙΩΝ Αγγλικά Α Γενικό Λύκειο Ελ Βενιζέλου 2821096638 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Γαλλικά Α Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Ισπανικά Β Γερμανικά Α 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων 2821054763 Γερμανικά Β Γερμανικά Γ1 319 - Δ/ΝΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γερμανικά Β Από MANDI ARSELAJDA μέχρι και ΣΚΑΛΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810310725 Αγγλικά Α 8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810213762 Αγγλικά Β Αγγλικά Γ1 Ισπανικά Β Γαλλικά Α 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810234045 Γαλλικά Β Γαλλικά Γ1 Ιταλικά Α Ιταλικά Β Ιταλικά Γ1 Γερμανικά Α 11ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2810234876 Γερμανικά Β Από ΣΚΟΥΒΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ μέχρι και ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ Γερμανικά Γ1 Κατεβάστε εδω το πληρη πίνακα για τα εξεταστικά κεντρα ΚΠΓ Μαίου 2013
11/07/2013 - 20:02

Πιστοποιήση Ελληνικής Γλώσσας για απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος

Πιστοποιήση Ελληνικής Γλώσσας για απόκτηση καθεστώτος επί μακρόν διαμένοντος Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκε η διαδικασία για την Πιστοποίηση της Ελληνικής Γλώσσας Ιστορίας και Πολιτισμού για την απόκτηση του καθεστώτος επι μακρόν διαμένοντος . Συγκεκριμένα η κοινή υπουργική απόφαση των υπουργείων Οικονομικών , Εσωτερικών και Παιδείας καθορίζει όλη την διαδικασία για την Πιστοποίηση των υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και επι 5 έτη αλλα και με συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει το Προεδρικό διάταγμα Π.Δ. 150/2006 για να αποκτήσουν το καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος . Ακολουθεί όλη η κοινή υπουργική απόφαση αλλά και το ύψος του παραβόλου για την πιστοποίηση της Ελληνικής γλώσσας Ορισμός - Σκοπός 1. Ως Διαδικασία Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ 160 τ.Α'/31.7.2006), (εφεξής Διαδικασία Πιστοποίησης), ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που αποσκοπούν αφενός στην αξιολόγηση της γνώσης τους στην ελληνική γλώσσα και στα στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και, αφετέρου, στην παροχή σε αυτούς ειδικού πιστοποιητικού επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. 2. Η διαδικασία αξιολόγησης στο επίπεδο της γνώσης της ελληνικής γλώσσας αντιστοιχεί και καλύπτει τις προδιαγραφές του επιπέδου Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου για την εκμάθηση, τη Διδασκαλία και την Αξιολόγηση των Γλωσσών. Άρθρο 2Προϋποθέσεις συμμετοχής - Διαδικασία πιστοποίησης 1. Οι ενδιαφερόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών, προκειμένου να έχουν δυνατότητα συμμετοχής στη Διαδικασία Πιστοποίησης για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος πρέπει α) να έχουν ηλικία τουλάχιστον 16 ετών, β) να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα. 2. Η πιστοποίηση χορηγείται μετά από επιτυχή δοκιμασία στις ειδικές γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Άρθρο 3Όργανα της Διαδικασίας Πιστοποίησης Για την εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης συγκροτούνται, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων, Οργανωτική Επιτροπή και Σώμα Αξιολογητών. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, της Οργανωτικής Επιτροπής και του Σώματος Αξιολογητών ορίζονται, όπως προβλέπουν τα άρθρα 4 ως 6 της παρούσας. Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των απαραίτητων εξεταστικών κέντρων. Άρθρο 4Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων 1. Η Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων είναι πενταμελής και αποτελείται από τρία (3) μέλη ΔΕΠ, με ειδίκευση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης, τα οποία υποδεικνύονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ένα (1) μέλος ΔΕΠ με ειδίκευση στην ιστορία και ένα (1) στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Το στέλεχος της Γενικής Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης εκτελεί χρέη γραμματέα της Επιτροπής. Η Επιτροπή έχει την ευθύνη του καθορισμού της εξεταστέας ύλης, της σύνταξης των θεμάτων των γραπτών και προφορικών εξετάσεων και της παραγωγής ηχητικών αρχείων (σε ψηφιακή μορφή), της οργάνωσης εκπαιδευτικού σεμιναρίου των Αξιολογητών, εφόσον είναι δυνατή η οργάνωσή του, για θέματα όπως το αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα, η ανάπτυξη κλίμακας κριτηρίων αξιολόγησης για τις παραγωγικές δεξιότητες (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), η ερμηνεία των στατιστικών αναλύσεων των αποτελεσμάτων καθώς και κάθε άλλου επιστημονικής φύσεως θέματος των εξετάσεων αυτών. 2. Η Επιστημονική Επιτροπή συνεδριάζει σε εύλογο χρονικό διάστημα, ώστε να διευκολύνεται η ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή της διαδικασίας και ειδικότερα η διενέργεια των εξετάσεων στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. 3. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή 300 Ευρώ για τρεις μήνες ανά εξέταση. Άρθρο 5Οργανωτική Επιτροπή 1. Η Οργανωτική Επιτροπή συγκροτείται από πέντε (5) μέλη: τέσσερα (4) στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης ή άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που ορίζονται από το ΓΓΔΒΜ και ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, που ορίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών. Ένας (1) εξ αυτών, με απόφαση του ΓΓΔΒΜ, ορίζεται ως γραμματέας της Επιτροπής. 2. Η Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:α) Τη συνεργασία με τα εξεταστικά κέντρα για την οργάνωση των τμημάτων εξετάσεων.β) Τη διαμόρφωση σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων του εντύπου αίτησης που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι προκειμένου να συμμετάσχουν στις εξετάσεις.γ) Την παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων από τις δομές στις οποίες κατατίθενται οι αιτήσεις και την καταγραφή των στοιχείων σε πίνακα.δ) Την παραλαβή των θεμάτων από την Επιστημονική Επιτροπή Εξετάσεων.ε) Τη φροντίδα για την αναπαραγωγή των θεμάτων σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των υποψηφίων, τη συρραφή τους σε μορφή τετραδίου και κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την κατάλληλη διαμόρφωση του υλικού των εξετάσεων, πάντα με τρόπο που να διασφαλίζει το απόρρητο των εξεταστέων θεμάτων.στ) Τη σφράγιση των φακέλων που περιέχουν τα τετράδια εξετάσεων και την αποστολή τους στα εξεταστικά κέντρα.ζ) Την παραλαβή των διορθωμένων τετραδίων και την καταγραφή των αποτελεσμάτων.η) Τη διαμόρφωση ηλεκτρονικών και έντυπων πινάκων αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων.θ) Την κοινοποίηση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή των πινάκων αποτελεσμάτων στα εξεταστικά κέντρα.ι) Την ενημέρωση των υποψηφίων και την αποστολή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων τους, μέσω των υπευθύνων των εξεταστικών κέντρων.ια) Την εκτύπωση και αποστολή των Πιστοποιητικών στα εξεταστικά κέντρα.ιβ) Την αντιμετώπιση κάθε άλλου ζητήματος οργανωτικής φύσεως που θα ανακύπτει και κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή εφαρμογή της Διαδικασίας Πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 3. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής λαμβάνουν μηνιαία αμοιβή 200 ευρώ για τρεις μήνες ανά εξέταση. Άρθρο 6Σώμα Αξιολογητών 1. Ο αριθμός των Αξιολογητών και των Αναπληρωτών Αξιολογητών ορίζεται με κριτήριο την άρτια κάλυψη των αναγκών της εξεταστικής διαδικασίας. Οι Αξιολογητές είναι πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας ή ιστορικοί ή αρχαιολόγοι με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με ειδίκευση στην διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης και με εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης τουλάχιστον 200 ωρών. Ως Αξιολογητές μπορούν να οριστούν και πτυχιούχοι ελληνικής φιλολογίας, ιστορικοί ή αρχαιολόγοι που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αλλά έχουν εμπειρία διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ξένης τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός των υποψηφίων από τις παραπάνω κατηγορίες, είναι δυνατόν να οριστούν ως Αξιολογητές πτυχιούχοι Τμημάτων Φιλολογίας με διδακτική εμπειρία. 2. Με Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση ορισμού τους ως Αξιολογητές. Η επιλογή των Αξιολογητών γίνεται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης που τους διαθέτει στην Οργανωτική Επιτροπή. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, σε συνεργασία με την Επιστημονική Επιτροπή, μπορεί να οργανώνει, εφόσον είναι εφικτό, εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με τα χαρακτηριστικά και την εφαρμογή της διαδικασίας Πιστοποίησης της ελληνομάθειας, για το ρόλο, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των Αξιολογητών και για κάθε άλλο ζήτημα που θα κριθεί απαραίτητο να γνωρίζουν οι Αξιολογητές για την άσκηση των καθηκόντων τους και συνεπώς για την ομαλή και απρόσκοπτη διενέργεια των εξετάσεων. Αντί ανοιχτής πρόσκλησης, η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης μπορεί να απευθύνεται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, για την υπόδειξη Αξιολογητών. Επίσης, κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας είναι δυνατόν να οριστούν χωρίς πρόσκληση ως Αξιολογητές και Αναπληρωτές Αξιολογητές πρόσωπα που είχαν στο παρελθόν εγγραφεί στη σχετική κατάσταση που βρίσκεται στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. 3. Οι Αξιολογητές λαμβάνουν πάγια αμοιβή εβδομήντα (70) ευρώ, πλέον αμοιβή ένα (1) ευρώ ανά εξεταστικό τετράδιο της πρώτης φάσης και δύο (2) ευρώ για τα λοιπά εξεταστικά τετράδια που διορθώνουν, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσης. Οι Αναπληρωτές Αξιολογητές λαμβάνουν πάγια αμοιβή σαράντα (40) ευρώ. Εφόσον κληθούν να εκτελέσουν καθήκοντα Αξιολογητή, λαμβάνουν την αμοιβή του εδ. α' αυτής της παραγράφου. Άρθρο 7Στελέχωση των Εξεταστικών Κέντρων 1. Τα εξεταστικά Κέντρα στελεχώνονται από τον Υπεύθυνο του Εξεταστικού Κέντρου και από τον βοηθό Υπεύθυνο. Ο Υπεύθυνος και ο βοηθός Υπεύθυνος είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με εμπειρία σε σχετικές διαδικασίες ή έμπειρα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης. Ο Υπεύθυνος και ο Βοηθός Υπεύθυνος του Εξεταστικού Κέντρου ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, μετά από Εισήγηση της Οργανωτικής Επιτροπής και έχουν την ευθύνη της ομαλής διεξαγωγής των εξετάσεων στα κατά τόπους εξεταστικά κέντρα. Η πάγια αμοιβή των Υπευθύνων ορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ ανά εξέταση και των βοηθών Υπευθύνων σε ογδόντα (80) ευρώ ανά εξέταση. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω έχουν τα εξής καθήκοντα: α) Τη διασφάλιση διαφανούς διαδικασίας διεξαγωγής των εξετάσεων, β) Την παραλαβή των τετραδίων εξετάσεων που θα αποστέλλονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, γ) Την αποστολή των διορθωμένων τετραδίων και των αποτελεσμάτων του προφορικού μέρους στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, δ) Κάθε άλλη ενέργεια που συνδέεται άμεσα με την ομαλή διενέργεια των εξετάσεων κατά τη φάση διεξαγωγής τους. 2. Κατά τη διενέργεια των εξετάσεων σε κάθε εξεταστικό τμήμα (αίθουσα εξέτασης) παρευρίσκονται δύο (2) Αξιολογητές με τα εξής καθήκοντα: α) Την επιτήρηση στις αίθουσες διεξαγωγής των εξετάσεων, β) τη διεξαγωγή του προφορικού μέρους των εξετάσεων και τη βαθμολόγησή του, γ) Τη διόρθωση των τετραδίων και τη βαθμολόγηση τους. Οι Αξιολογητές θα βαθμολογούν τετράδια και θα εξετάζουν προφορικά υποψηφίους που εξετάστηκαν γραπτά σε διαφορετικές αίθουσες σε σχέση με εκείνες τις οποίες επιτήρησαν. Άρθρο 8Διενέργεια και περιεχόμενο των Εξετάσεων 1. Φορέας διεξαγωγής των ανωτέρω εξετάσεων είναι η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Οργανωτικής Επιτροπής, καθορίζονται η ακριβής ημερομηνία των εξετάσεων και οι χώροι διεξαγωγής τους (εξεταστικά κέντρα) ανά την Επικράτεια και προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή αιτήσεων. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να προσδιορίζεται ανώτατος αριθμός υποψηφίων που θα εξεταστούν, ανάλογα με τις δυνατότητες σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον ανώτατο αριθμό, εκείνοι που θα συμμετάσχουν καθορίζονται με βάση τη χρονική προτεραιότητα υποβολής της υποψηφιότητάς τους. Όσοι σταθεί αδύνατον να συμμετάσχουν στις εξετάσεις λόγω υπέρβασης του ανωτάτου αριθμού, συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στην επόμενη εξέταση. 2. Οι εξετάσεις διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο (Οκτώβριο και Απρίλιο), την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, σε ημερομηνίες που θα ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, οι εξετάσεις μπορούν να διεξαχθούν σε διαφορετικό μήνα. 3. Οι υποψήφιοι υπήκοοι τρίτων χωρών που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται απαραίτητα από παράβολο το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περίπτωση επανάληψης της συμμετοχής στη διαδικασία των εξετάσεων πιστοποίησης, ο/η υποψήφιος/α θα καταβάλει σχετικό παράβολο για κάθε συμμετοχή του στις εξετάσεις πιστοποίησης. 4. Το περιεχόμενο των εξεταστικών δοκιμασιών είναι κατάλληλα σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο, ώστε να πιστοποιεί το επαρκές επίπεδο ελληνομάθειας και γνώσης στοιχείων ελληνικής ιστορίας και ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι επιθυμούν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, προκειμένου να τους χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος. Οι υποψήφιοι/ες στο συγκεκριμένο επίπεδο πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν προτάσεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και που απαιτούν απλή και απευθείας ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα καθημερινότητας, να αντιμετωπίζουν καθημερινές περιστάσεις με προβλέψιμο περιεχόμενο και να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες, εφόσον η ομιλία αρθρώνεται αργά και καθαρά. Να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά γραπτά κείμενα, όπως γράμματα, φυλλάδια και σύντομα άρθρα εφημερίδων που περιγράφουν γεγονότα, να περιγράφουν με απλά λόγια θέματα προσωπικού ή οικογενειακού ενδιαφέροντος καθώς και θέματα άμεσης ανάγκης. Να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο, για να χειρίζονται πολύ σύντομα κοινωνικές περιστάσεις, χρησιμοποιώντας καθημερινούς τύπους χαιρετισμών και προσφωνήσεων, να απευθύνουν προσκλήσεις, προτάσεις, εκφράσεις συγγνώμης κ.τλ. και να ανταποκρίνονται σε εκείνες που τους γίνονται, να γράφουν σύντομα, απλά σημειώματα που σχετίζονται με άμεσες ανάγκες, για καθημερινές πτυχές του περιβάλλοντός τους, π.χ. ανθρώπους, τόπους, μια εμπειρία στη δουλειά ή στη μελέτη, να παράγουν γραπτά ή προφορικά απλές ιστορίες ή βιογραφίες. Επιπλέον πρέπει να γνωρίζουν τις σχετικές κοινωνικές συνήθειες και στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. Η συνολική διάρκεια της εξέτασης και της εξέτασης των επιμέρους δεξιοτήτων ορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή. 5. Η εξέταση περιλαμβάνει πέντε (5) μέρη και διεξάγεται σε τρεις (3) φάσεις. 6. Στην πρώτη φάση (πρώτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Διανέμεται στους υποψηφίους εξεταστικό τετράδιο με ερωτήσεις που αναφέρονται σε βασικά στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού τις οποίες καλούνται να απαντήσουν.. 7. Στη δεύτερη φάση (δεύτερο, τρίτο και τέταρτο μέρος της εξέτασης) διεξάγεται εξέταση στις δεξιότητες κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου. 8. Στην τρίτη φάση (πέμπτο μέρος της εξέτασης) εξετάζεται η δεξιότητα παραγωγής προφορικού λόγου. 9. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6. Περιγράφονται στη συνέχεια αναλυτικότερα η δεύτερη και τρίτη φάση της εξέτασης: Β' Φάση1ο μέρος: Κατανόηση προφορικού λόγουΟι υποψήφιοι/ες θα εξετάζονται σε δύο ηχογραφημένα κείμενα, που περιλαμβάνουν πληροφορίες οι οποίες αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις και συνδέονται με τομείς άμεσης προσωπικής εμπειρίας (οικογένεια, αγορά, εργασία, διασκέδαση, ασχολίες κ.τλ.) και μπορεί να περιλαμβάνουν συνομιλία δύο φυσικών ή μη φυσικών ομιλητών ή απλές δημόσιες ανακοινώσεις ή απλές ειδήσεις, οδηγίες, διηγήσεις και περιγραφές. Τα ηχογραφημένα κείμενα θα ακούγονται δύο (2) φορές το καθένα και οι εξεταζόμενοι/ες θα καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστό-λάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να κρατήσουν σύντομες σημειώσεις. 2ο μέρος: Κατανόηση γραπτού λόγου Οι υποψήφιοι/ες θα εξετάζονται επί τη βάσει σύντομων κειμένων, που αναφέρονται σε καθημερινές καταστάσεις, όπως, μεταξύ άλλων, ανακοινώσεις, αγγελίες, διαφημιστικά έντυπα, οδηγοί, περιγραφές, τιμοκατάλογοι, δρομολόγια, ώρες λειτουργίας, λογαριασμοί, ραδιοτηλεοπτικά προγράμματα, σήματα, πινακίδες, δελτία καιρού, απλά ενημερωτικά σημειώματα, σημειώματα και μηνύματα χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά, σύντομες περιγραφές ατόμων, γεγονότων, αντικειμένων, χώρων κτλ., προσωπική αλληλογραφία, απλές οδηγίες χρήσης. Οι εξεταζόμενοι/ες θα καλούνται, μεταξύ άλλων, να αντιστοιχίσουν φράσεις με εικόνες, ή φράσεις μεταξύ τους, να απαντήσουν σε ερωτήσεις τύπου «σωστόλάθος» ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ή να συμπληρώσουν τα κενά σε ένα κείμενο. 3ο μέρος: Παραγωγή γραπτού λόγουΟι υποψήφιοι/ες θα λαμβάνουν οδηγίες ως προς τη σύνταξη δύο σύντομων κειμένων (από τα οποία το ένα περισσότερο φιλικό και το δεύτερο περισσότερο τυπικό) σε σχέση με θέματα της καθημερινότητας τους (όπως, μεταξύ άλλων, μία απλή αίτηση ή δήλωση, μια επιστολή για έκφραση παραπόνου ή διαμαρτυρίας, ένα γράμμα ή μήνυμα με περιγραφή καθημερινών καταστάσεων) στο εξεταστικό τετράδιο που τους έχει διανεμηθεί. Γ' Φάση Παραγωγή προφορικού λόγου - ΣυνομιλίαΗ προφορική εξέταση θα περιλαμβάνει συζήτηση με τους αξιολογητές και σύντομο παιχνίδι ρόλων μεταξύ των εξεταζομένων και θα ηχογραφείται. Οι υποψήφιοι/ες θα αξιολογούνται ως προς την ικανότητα τους να διηγούνται διάφορα γεγονότα, να κάνουν σύντομες περιγραφές προσώπων, αντικειμένων, καθημερινών καταστάσεων και συνηθειών, εμπειριών, συνθηκών διαβίωσης και εργασίας ή σπουδών, να δίνουν απλές οδηγίες, να ανταλλάσσουν πληροφορίες πάνω σε οικεία και συνηθισμένα θέματα, να χειρίζονται σύντομες και απλές κοινωνικές επαφές, να ανταποκρίνονται προφορικά σε καθημερινές καταστάσεις επικοινωνίας, να αναπτύσσουν απλά επιχειρήματα για οικεία θέματα, να διεκπεραιώνουν απλές συναλλαγές με δημόσιες ή άλλες υπηρεσίες, να παίρνουν μέρος σε συζητήσεις για οικεία θέματα ή θέματα του άμεσου ενδιαφέροντος τους. Άρθρο 9Βαθμολόγηση 1. Η επαρκής γνώση στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού για τους υποψηφίους με πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 βαθμολογείται σε κλίμακα 20 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 10 μονάδες. 2. Η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού βαθμολογείται σε κλίμακα 100 μονάδων. Επιτυχής θεωρείται η δοκιμασία εφόσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει 50 μονάδες εφόσον συγκεντρώνει τουλάχιστον το 50% σε τέσσερα τουλάχιστον από τα πέντε μέρη της εξεταστικής δοκιμασίας. 3. Η Επιστημονική Επιτροπή δίδει κατάλληλες Οδηγίες για τη βαθμολόγηση και τις ορθές απαντήσεις. 4. Τα εξεταστικά τετράδια βαθμολογούνται από δύο Αξιολογητές. Η βαθμολογία που αφορά στο κάθε μέρος ξεχωριστά (γραπτό και προφορικό), καταγράφεται σε ειδικά πεδία του εξεταστικού τετραδίου. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο Άρθρο 10Έκδοση, Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων και Χορήγηση Πιστοποιητικών 1. Το ειδικό πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση των υποψηφίων υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 της παρούσας. Οι Αξιολογητές καταθέτουν τις βαθμολογίες των εξεταστικών τετραδίων στην Οργανωτική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης, η οποία με τη σειρά της διαμορφώνει πίνακα αποτελεσμάτων με τα ονόματα των επιτυχόντων και αποτυχόντων. 2. Στους κατόχους πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του Π.Δ. 363/1998 και προ της εφαρμογής του Π.Δ. 60/2010) ή Α2 που εκδίδεται σύμφωνα με το Π.Δ. 60/2010 και οι οποίοι υποβάλλονται αποκλειστικά στην εξέταση της πρώτης φάσης, χορηγείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού. 3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων κοινοποιούνται στα εξεταστικά κέντρα, το αργότερο έναν (1) μήνα μετά το τέλος των εξετάσεων. Τα εξεταστικά κέντρα υποχρεούνται να αναρτήσουν τον πίνακα αποτελεσμάτων σε εμφανές σημείο για ένα (1) μήνα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και αποστέλλονται στα εξεταστικά κέντρα από όπου μπορούν να τα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι. 4. Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης τηρεί στοιχεία για τη χορήγηση των Πιστοποιητικών αναφορικά με το εξεταστικό κέντρο, τον αύξοντα αριθμό του πιστοποιητικού και τα στοιχεία του επιτυχόντος. Άρθρο 11Αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης Αρμόδιο για της εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας και τη λήψη κάθε ενδεδειγμένης ενέργειας για την ορθή εφαρμογή της ορίζουμε τον Γενικό Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης. Άρθρο 13Τελική διάταξη Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας, καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 16928/17-8-2007 «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος» (ΦΕΚ Β' 1638), καθώς και η κοινή υπουργική απόφαση 999/3.3.2008 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ' αριθ. 16928/2007 (ΦΕΚ Β' 1638) απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Οικονομίας και Οικονομικών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά στην «Πιστοποίηση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου ν' αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος» (ΦΕΚ Β' 353). Οι υποψήφιοι στη διαδικασία Πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού των υπηκόων τρίτων χωρών, προκειμένου να αποκτήσουν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ελλάδα, διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 68 ν. 3386/2005, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 31 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013), καταβάλλουν παράβολο αξίας εξήντα (60) ευρώ υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 2333). 2. Οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετέχουν μόνον στη γραπτή εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού καταβάλλουν μειωμένο παράβολο αξίας εικοσιπέντε (25) ευρώ. 3. Το παράβολο συνοδεύει την αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης επί ποινή αποκλεισμού των υποψηφίων.
11/07/2013 - 20:02

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ,θέλω επάρκεια διδασκαλίας τι χρειάζεται?

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Η επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Αίτησητου ενδιαφερόμενου προς το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Γ’. Αντίγραφο ξενόγλωσσου τίτλου σπουδώνθεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται ή τον φορέα που τα εξέδωσε ή από δικηγόρο ή όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ή να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE). Βεβαιώσεις αποτελεσμάτων δεν γίνονται αποδεκτές. Æ Οι πανεπιστημιακοί τίτλοι του εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από § αντίγραφο αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων § βεβαίωση από Πανεπιστήμιο φοίτησης ότι όλη η διάρκεια σπουδών πραγματοποιήθηκε στην έδρα του θεωρημένα για τη γνησιότητά τους από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους προξενεία της χώρας από την οποία προέρχονται. Æ Στους μεταπτυχιακούς τίτλους να προσκομίζεται και ο βασικός τίτλος σπουδών. @ Εφόσον ο τίτλος είναι πανεπιστημιακού επιπέδου θα πρέπει να είναι γλωσσικού περιεχομένου. 3. Επίσημη μετάφραση του ξενόγλωσσου τίτλουαπό την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο ή από πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου (και της αναλυτικής κατάστασης μαθημάτων, όπου αυτή απαιτείται). 4. Αντίγραφο Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή Πτυχίου Ελληνικού Πανεπιστημίου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από Δημόσια Αρχή. Απόφοιτοι Λυκείου του Εξωτερικού Æ Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου θεωρημένο για τη γνησιότητά του από το μορφωτικό ακόλουθο της Πρεσβείας ή τα κατά τόπους Προξενεία της χώρας από την οποία προέρχεται. Æ Βεβαίωση εισαγωγής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας έκδοσης του Απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Æ Βεβαίωση γνώσης της Ελληνικής γλώσσας. @ Δεν απαιτείται αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου σε περίπτωση ύπαρξης τίτλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της Αλλοδαπής. Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας ή άλλο έγγραφο αντίστοιχης αποδεικτικής ισχύος: α)Απλή επίδειξη του ανωτέρω Δελτίου ή εγγράφου σε περίπτωση που η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνει σε Δ/νση ή Γραφείο Δ/θμιας Εκπσης ή ΚΕΠ (Οι αντίστοιχες υπηρεσίες οφείλουν να αποστέλουν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ανωτέρω δικαιολογητικού). β)Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του ανωτέρω Δελτίου ή εγγράφου σε περίπτωση που τα απαραίτητα δικαιολογητικά αποσταλλούν ταχυδρομικώς από τον ενδιαφερόμενο στην Υπηρεσία μας. 6. Διπλότυπο είσπραξης υπέρ ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 50 €από Δημόσιο Ταμείο. @ Προσοχή:Δεν θα γίνονται αποδεκτά έντυπα παράβολα του Ελληνικού Δημοσίου ή διπλότυπα είσπραξης υπέρ διαφορετικού ΚΑΕ Β. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’ Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180 Μαρούσι ή υποβάλλονται απευθείας στο ΥΠΕΠΘ (Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Πρωτόκολλο Υπουργείου και ώρες 9.00 – 14.00) ή στις κατά τόπους Δ/νεις και Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης ή σε ΚΕΠ. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται. Χρόνος Διεκπεραίωσης: Σαράντα πέντε (45) ημέρες Γ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης – Τμήμα Γ’ Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, γραφ. 0112-0114 τηλ. 210.3442090και 210.3442093 Καθημερινά 12.00 – 14.30 Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών (ΓΕΠΟ) Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, τηλ. 210.3442505- 210.3442506- 210.3442508 Καθημερινά 9.00 – 14.00
11/07/2013 - 20:02

ΚΠγ εξετάσεις Μαιου 2013 εξεταστικά κέντρα

ΚΠγ εξετάσεις Μαιου 2013 εξεταστικά κέντρα Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνεται ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα για τις εξετάσεις του ΚΠγ Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας , περιόδου Μαΐου 2013. δείτε εδώ τα εξεταστικά κέντρα του ΚΠγ Μαιου 2013
11/07/2013 - 20:02

Πιστοποιητικά γνώσης H/Y παράταση ισχύος

Πιστοποιητικά γνώσης H/Y παράταση ισχύος Με την αριθ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/604/οικ.6914/8-3-2013 (ΑΔΑ: BEΔ3X-XNK) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρατείνεται έως 30-6-2013 η ισχύς για τα πιστοποιητικά γνώσης χειρισμού Η/Υ, που εκδόθηκαν από: A. Φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους, B. Φορείς πιστοποιημένους από τον ΟΕΕΚ μετά από την ημερομηνία πιστοποίησής τους και μέχρι 31-12-2010 και Γ. τον ΟΕΕΚ μέχρι και 31-12-2008 Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., www.eoppep.gr. Επίσης, αναλυτική αναφορά στους τίτλους των πιστοποιητικών που χορηγούνται από τους ανωτέρω φορείς μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ www.asep.gr και ειδικότερα στη διαδρομή Φορείς – Υποδείγματα – Παράρτημα 2: Γνώση Χειρισμού Η/Υ - Τρόπος Απόδειξης. Τέλος, περισσότερα στοιχεία σχετικά με το «Προσοντολόγιο» (Π.Δ. 50/2001, όπως ισχύει), οι ενδιαφερόμενου μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, www.ydmed.gov.gr, στη διαδρομή Υπουργείο – Αρχείο Γ.Γ. Δημόσιας Διοίκησης – Δημόσια Διοίκηση – Οργάνωση – Νέο Προσοντολόγιο.
11/07/2013 - 20:02

Αίτηση για τις Εξετάσεις ΚΠΓ Μαΐου 2013

Αίτηση για τις Εξετάσεις ΚΠΓ Μαΐου 2013 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων που επιθυμούν να υποβάλλουν αιτήση συμμετοχής στις εξετάσεις του ΚΠΓ (Κρατικού πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας), περιόδου Μαΐου 2013 , στις περιοχές που στο παρελθόν λειτουργούσαν Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και παραλάμβαναν αιτήσεις, διευκρινίζουμε ότι έχει ληφθεί μέριμνα να υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των αιτήσεων και στις παρακάτω περιοχές. Πληροφορίες για τον τόπο παραλαβής και το αρμόδιο προσωπικό μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ.
11/07/2013 - 20:02

ΚΠΓ αιτησεις για τις εξετασεις Μαΐου 2013

ΚΠΓ αιτησεις για τις εξετασεις περιόδου Μαΐου 2013 δικαιολογητικα Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013. Οι εξετάσεις ΚΠΓ θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Μαΐου 2013 για τα επίπεδα: α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test, στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική. β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική. γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική και Ισπανική. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους. Ένα έντυπο παράβολο δημοσίου : α. των 60 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση»), β. των 80 ευρώ για το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση» και Β2 «καλή γνώση»), γ.των 80 ευρώ για το επίπεδο Γ1 («πολύ καλή γνώση»). Σε περίπτωση έλλειψης εντύπων παραβόλων, τα αντίστοιχα ποσά μπορούν να εισπράττονται και με την έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Τα παράβολα ή τα διπλότυπα εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου ( Κ.Α.Ε. 3741). Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. Ελλείψει αυτής, κατατίθεται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου νόμιμου αποδεικτικού εγγράφου από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου όπως στοιχεία ταυτότητας και φωτογραφία αυτού. Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα για τις εξετασεις ΚΠΓ Μαιου 2013 θα ανακοινωθεί σύντομα.
Σελίδα 1 από 2

Η Επικαιρότητα Τώρα